Godkendt af: Marianne Schmidt Kjærgaard, Senest redigeret: Kompetenceplan. Varde Kommune. Børn og forebyggelse. Maj 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af: Marianne Schmidt Kjærgaard, Senest redigeret: Kompetenceplan. Varde Kommune. Børn og forebyggelse. Maj 2017."

Transkript

1 Kompetenceplan Varde Kommune Børn og forebyggelse Maj 2017 Side 1 af 30

2 Indholdsfortegnelse 13 Specialrådgivning fra VISO i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager , stk. 1 Beslutning om børnefaglig undersøgelse , stk. 9 Beslutning om børnefaglig undersøgelse v. vordende forældre... 5 Bestilling af forældrekompetenceundersøgelse Tvangsundersøgelse a Økonomisk støtte hvis støtten f.eks. erstatter en mere indgribende foranstaltning eller anbringelse a stk. 1 nr. 1 2 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser, ikke trangsbestemt , stk. 3 nr. 1 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub og lignende , stk. 3 nr. 2 Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet , stk. 3 nr. 2 Spædbørns- og småbørnsindsatser , stk. 3 nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnet, den unge , stk. 3 nr. 4 Døgnophold for børn og forældremyndighed , stk. 3 nr. 5 Aflastning i familiepleje, netværkspleje, opholdssted o.l , stk. 3 nr. 6 Udpegning af fast kontaktperson , stk. 3 nr. 7 Anbringelse uden for hjemmet Instruks og kompetence vedr. forældres og barnets eller den unges egenbetaling ved anbringelse , stk. 3 nr. 8 Praktiktilbud med udbetaling af godtgørelse , stk. 3 nr. 9 Anden rådgivning, behandling eller praktisk pædagogisk støtte , stk. 4 Foranstaltninger under graviditet af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen Støtteperson under anbringelse Modtager barnet, den unge samt vordende forældre under døgnophold omsorg, personlig støtte rådgivning og behandling Afgørelse om behov for forældresamtykke inden behandling af barn/ung a Forældrepålæg b Ungepålæg b stk. 4 Elektronisk overvågning , stk. 2 Kontaktperson , stk. 3 nr. 1 og 3 - Anbringelse opretholdes/genetableres eller udslusningsordning Side 2 af 30

3 76, stk. 3 og nr. 2 og 4 Kontaktperson (anbragt/tidligere anbragt) og andre former for støtte a Støtte med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne a stk. 2 Opretholdelse af anbringelse a stk. 3 Ophør af døgnophold stk. 4 og 5 - Kvinder og børn på krisecenter Særlige forhold vedrørende anbringelse uden samtykke Visitation til Ung+ og Ung i Bevægelse Oversigt på øvrige relevante dokumenter som supplerer kompetenceplanen Side 3 af 30

4 13 Specialrådgivning fra VISO i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager Anmodning om VISO indsats Teamleder VISOs funktion er vejledende. Det er kommunen, som træffer afgørelse om foranstaltninger. VISO kan også vejlede ved adoption. Bemærk, at hvis en borger ønsker VISO og kommunen er uenig, er der tale om en afgørelse, og borgeren har klageret. Afviser VISO at gå ind i en konkret rådgivningssag, har VISO afgørelseskompetencen, og der er ikke klageadgang. Bemærk, at jfr. servicelovens 13a kan borgeren få dækket transportomkostninger og andre rejseomkostninger. 13a. Transport Socialrådgiver Der ydes dækning af billigste forsvarlige transport, udover 50 km. Det gælder også ledsager. Der kan også ydes dækning af overnatning Bemærk at det er kommunen som dækker udgiften, såfremt det er kommunen, som henviser til VISO. Se bekendtgørelse nr af 20. december Side 4 af 30

5 50, stk. 1 Beslutning om børnefaglig undersøgelse Beslutning om børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, stk. 1. Socialrådgiver. Rådgiver i eksisterende sager. Husk, at 4 mdr. tæller fra kendskab til problemet som udløser undersøgelsen, og ikke fra datoen for beslutningen. Hvis undersøgelsen ikke kan være færg inden for fristen, skal der foretages en foreløbig vurdering. Der er tale om en afgørelse, som skal være skriftlig og med klageadgang. Der skal ikke indhentes samtykke, men der skal søges samarbejde med forældrene. Husk at vurdere i forhold til indsats efter 11 - moderate og afgrænsede problemstillinger. 50, stk. 9 Beslutning om børnefaglig undersøgelse v. vordende forældre Beslutning om børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, stk. 9. Fagkoordinator Vordende forældre, hvor det antages, at der bliver brug for støtte efter barnets fødsel. Bestilling af forældrekompetenceundersøgelse Indledende oplysninger fra familierådgiveren til leverandør: Hvem består familien af Kort sagsresumé Hvad er formålet med undersøgelsen Hvad er årsag til at undersøgelsen skal igangsættes En præcisering af hvad der nærmere ønskes undersøgt Side 5 af 30

6 En præcisering af hvilken hjælp familien tidligere har modtaget og med hvilken effekt Undersøgelsens ønskede tidsramme (typisk 2-4 måneder afhængig af sagens konkrete omstændigheder) En præcis angivelse af hvilke sagsakter, der sendes til undersøgelsen Områder, der ønskes belyst i undersøgelsen Kompetence: Visitationsudvalg I forbindelse med anmodning om forældrekompetenceundersøgelse ønskes en samtalet vurdering af hvorvidt mor og far kan varetage barnets trivsel og udvikling i hjemmet. Der ønskedes ligeledes en stillingtagen til hvorvidt fars og mors kompetencer kan udvikle sig over tid i et tilstrækkeligt tempo i forhold til barnets aldersvarende udvikling. Hvordan er mors og fars egne tilknytningsmønstre og evne til at skabe god tilknytning? Beskriv mors og fars mentaliseringsevne i forhold til at sætte sig ind i og forstå barnets behov for følelsesmæssig omsorg og stabilitet. Beskriv hvordan mor og far kan varetage forældreomsorgen for deres barn? Hvis ikke de har mentaliseringsevne, har de så potentiale for at udvikle sig, således at de kan opnå denne? Hvordan er mors og fars evne til at strukturere en hverdag? Hvorledes er mors og fars psykiske, fysiske og sociale stabilitet set i forhold til de behov for anerkendelse, rammer, struktur, forudsigelighed barnet har brug for? Hvordan er mors og fars kompetencer i.f.h.t. at tilsidesætte egne behov til fordel for barnet og kan der udvikles på disse kompetencer? Hvorledes reagerer forældrene under pres? Vil de være i stand til, at tøjle frustration ift. barnet, og andre omkring dem på en hensigtsmæssig måde? Er forældrene i stand til, at modtage støtte og profitere af den? Hvilken reaktion kan forventes, såfremt støttebehov påpeges og iværksættes imod forældrenes ønske? Der ønskes en samlet vurdering af hvorvidt mors og fars kompetencer jfr. ovenstående kan udvikles tilstrækkeligt overtid for at sikre optimal udvikling og trivsel for barnet. Herunder en præcisering af hvorvidt der ønskes psykologisk udredning af barnet. Side 6 af 30

7 51 Tvangsundersøgelse Servicelovens 51 tvangsmæssig undersøgelse ved ophold på institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. Børn og Unge-udvalget. Der skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling. Undersøgelsen skal være tilendebragt senest 2 måneder efter udvalgets afgørelse. Ung fra 15. år part i sagen. Se dok a Økonomisk støtte hvis støtten f.eks. erstatter en mere indgribende foranstaltning eller anbringelse Økonomisk støtte for at undgå mere indgribende foranstaltninger, herunder anbringelse, eller hjemgivelse kan fremmes. Socialrådgiver op til kr. pr. foranstaltning. Teamleder fra kr. pr. foranstaltning. Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52 stk. 3, hvis støtten erstatter en mere indgribende foranstaltning, en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller udgifter kan bidrage til en stabil kontakt under anbringelse Efterskoleophold Rådgiver Se procedure dok , som handler om tværfaglig tilgang i vurderingen. Huslejetilskud Rådgiver op til kr. Teamleder fra kr. Der skal være søgt efter aktivloven. Side 7 af 30

8 52a stk. 1 nr. 1 2 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser, ikke trangsbestemt 52a stk. 1 nr. 1-2: Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte til stabil kontakt mv. Ikke trangsbestemt Kompetence: Rådgiver indtil kr. Teamleder kompetence, hvis beløbet overstiger kr. Nr. 3 5 Undgå anbringelse: Procedure ved fogedforretning ved udsættelse i børnefamiliesager se dok eller pkt. 332 i vejl. Eks. Huslejerestance mv. Særligt vedr. nr. 5 Prævention se pkt. 35 i vejl. 52, stk. 3 nr. 1 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub og lignende. Bevilling af et dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og lignende. Socialrådgiver. Det skal være af væsentlig betydning for barnet/den unge. Forældreandelen kan dækkes efter 52a, stk. 1 (trangsvurdering). Bemærk dog, at i forhold til dagtilbud søges først friplads efter dagtilbudsloven. En eventuel restbetaling ydes som socialpædagogisk friplads. Side 8 af 30

9 52, stk. 3 nr. 2 Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Forskellige former for støtte i hjemmet med det formål at sørge for, at familien holdes samlet, herunder at gøre familien i stand til at tage vare på barnet eller den unge Socialrådgiver ved intern op til kr. Såfremt der efter 1 år ikke ses udvikling af forældrekompetencen, skal sagen drøftes på sparringsmøde med stillingtagen til beslutning om vedvarende kompenserende støtte. Teamleder ved ekstern. Støtten kan ydes fra nogle måneder til flere år. Støtten kan også ydes selv om barnet har ophold uden for hjemmet og den kan også ydes ved samvær med en forælder, selv om denne ikke har forældremyndighed. 52, stk. 3 nr. 2 Spædbørns- og småbørnsindsatser 52 stk. 3 nr. 2: Spædbørns- og småbørnsindsatser. Socialrådgiveren Målgruppen er vordende forældre og forældre med børn i alderen 0-2 år, hvor den børnefaglige undersøgelse viser udækkede behov ved spædbarnet. 52, stk. 3 nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnet, den unge Familiebehandling eller anden behandling af barnet eller den unge. Socialrådgiver ved intern. Teamleder ved ekstern. OBS på muligheder der ligger forud for anvendelse af Serviceloven eks psykologsamtaler bevilget via egen læge og med mulighed for at søge om egenbetaling via Serviceloven i stedet. Formålet er at støtte familien i udviklingen af egen ansvarlighed og forbedre deres handlemuligheder over for egne problemer. Hvis der ikke længere skabes udvikling, skal sagen drøftes med fagkoordinator med henblik på en vurdering af, om der skal en anden type Side 9 af 30

10 Obs. på at Serviceloven altid er subsidiær. foranstaltning til, f.eks. praktisk pædagogisk støtte eller en mere indgribende foranstaltning. MST (Multisystemisk terapi) Visitationsudvalget MST er en behandlingsmetode, der udføres af et team. Teamet møder familien i hjemmet, og forældrene kan kontakte teamet alle døgnets 24 timer. Indsatsen skræddersyes til den enkelte familie. Hovedvægten er at støtte forældrene i deres opdragelsesmetoder over for den unge. Målgruppen er typisk familier, hvor den unge mellem 12 og 27 år har alvorlige adfærdsproblemer og venner med samme problemstillinger, herunder kriminalitetstruede og bruger rusmidler. Side 10 af 30

11 52, stk. 3 nr. 4 Døgnophold for børn og forældremyndighed Døgnophold for både børn og forældre. Visitationsudvalget. Forud for afgørelse skal der foreligge skriftlig indstilling fra rådgiver incl. beregning på forældrebetaling. Der er tale om kortere Skal støtte familien i udviklingen af egen ansvarlighed og forbedre familiens handlemuligheder over for egne problemer. Under opholdet skal familien betale f.eks. for kost m.m., såfremt de har indtægter f.eks i form af kontanthjælp. Bemærk børneydelser skal inddrages, såfremt familien ikke bidrager til opholdet. Barnet anses for forsørget af offentlige midler, såfremt det offentlig betaler en væsentlig del af kost og logi. Bemærk at udbetaling Danmark skal orienteres om opholdet og det er udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om eventuel inddragelse af børneydelser. Side 11 af 30

12 52, stk. 3 nr. 5 Aflastning i familiepleje, netværkspleje, opholdssted o.l. Ophold aflastning i familiepleje, netværkspleje, fritidsfamilie o.l. Rådgiver op til 4 døgn pr. måned. Aflastning kan tilbydes børn i alderen 3-12 år. Teamleder fastsætter vederlag. Der er tale om kortere ophold. Eksempelvis er ophold fra torsdag efter skole til mandag morgen af et sådant omfang, at der er tale om en anbringelse (SM 44-11). Kortere ophold 1 2 dage til 2-3 uger ad gangen, f.eks. i ferieperioder. Forældres støtte til f.eks. transport og specialudstyr kan ydes i det omfang familien ikke selv har midler. Støtten ydes efter 52a, stk. 1 nr. 1 og 2. Det fastsættes ikke forældrebetaling og børneydelser bevares. Døgn tæller som hoteldøgn. Eks. Fredag kl. 16 til søndag kl. 15 er 2 døgn. Er der tale om at barnet kommer hjem søndag kl. 20, er der tale om 3 døgn. Derfor skal økonomisk rationale også indgå i vurderingen. Side 12 af 30

13 52, stk. 3 nr. 6 Udpegning af fast kontaktperson Udpegning af fast kontaktperson til barnet, den unge eller hele familien. Rådgiver op til 8 timer. Socialrådgiver ved ekstern kontaktperson. Ved ekstern kontaktperson ydes statens laveste takst til nødvendig kørsel. Teamleder ved bevillinger udover 8 timer i ugen. Rådgiver bevilger aktivitetsbeløb efter individuel vurdering, såvel ved brug af interne som eksterne kontaktpersoner. Aktivitetsbeløb skal være som et led i handleplanens opfyldelse. Se instruks Det fremgår af instruksen, at der skal bruges ekstern kontaktperson i sager, hvor en indsats fra det nære private eller offentlige netværk vurderes at være tilstrækkelig til at understøtte barnet eller den unge. Formålet er ikke at yde en overkompenserende faglig og/eller økonomisk indsats, når der bevilges kontaktperson. Intern kontaktperson benyttes i de sager, hvor der på grund af sagens tyngde er brug for professionel indsats. Senest ved 17, 5 år skal forholdes til eventuel efterværn fra det 18. år. Ansættelsesforholdet/lønnen stopper uden varsel den dag opgaven ophører, dvs. eksterne kontaktpersoner kan opsiges fra dag til dag. Side 13 af 30

14 52, stk. 3 nr. 7 Anbringelse uden for hjemmet Beslutning om anbringelse år Brilletilskud Medicin Diættilskud Frivillige anbringelser; Visitationsudvalget i BOF: Tvangsanbringelser: Visitationsudvalget i BOF indstiller sager til Børn og Unge-udvalget. Formandsbeslutninger: Afdelingsleder træffer beslutning om akutte anbringelser med samtykke. Afdelingsleder godkender indstilling til formandsbeslutning om tvangsmæssig anbringelse. Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Se visitationsprocedure dok. nr. OBS ved tvang. Se procedure ved tvangs, dok. nr /14 Se dommerens tjekliste i dok. nr /12 Husk at indhente dokumentation fra statsforvaltning eller folkeregister om hvem der har forældremyndigheden. Brev med tilbud om advokat skal vedlægges som bilag i sagens akter. Dåb Socialrådgiver Op til 2 x bidrag. Konfirmation Socialrådgiver Op til 5 x bidrag. Barnets merudgift ved deltagelse i ferie. Nødvendig kørsel til at hente og bringe ved samvær, samt møder med kommunen. Obligatoriske skole og studierejser. Administrationen. Socialrådgiver Socialrådgiver Op til kr. pr. år efter dokumentation. Bevilges svarende til statens laveste takst. Pas. Socialrådgiver. Der kræves underskrift fra forældremyndighed(erne) Forældrebetaling daginstitution. Socialrådgiver. Side 14 af 30

15 Forældrebetaling privat skole. Socialrådgiver. Det er et krav, at plejeforældrenes børn går på skolen. Cykel og hjelm. Socialrådgiver. Op til ca kr. Andre bevillinger. Socialrådgiver. Op til kr. Forældrebetaling Fritagelse fra forældrebetaling Fastsættelse af vederlag ved anbringelse i familiepleje. Netværksanbringelser På visitationsmøde. Afdelingsleder. Afdelingsleder. Socialrådgiver. Teamleder. Som altovervejende hovedregel fastsættes betaling. Se Schults lovguide. Der kan ses bort fra opsparing til bolig og kørekort. Såfremt udgiften holder sig inden for kompetencen ved andre typer af anbringelser. Øvrige. Side 15 af 30

16 Instruks og kompetence vedr. forældres og barnets eller den unges egenbetaling ved anbringelse. Kompetence: Dok Retningslinjer for forældrenes betaling: En afgørelse om forældrebetaling eller fritagelse for forældrebetaling sker efter en individuel og konkret vurdering, og der skal træffes en afgørelse i alle anbringelsessager, uanset om det fritages for eller fastsættes hel eller delvis betaling. Rådgiver har kompetencen til at fastsætte betalingen i forhold til bekendtgørelsens anvisninger. Visitationsudvalget har kompetencen til at meddele helt eller delvis fritagelse for betaling i forhold til bekendtgørelsens anvisninger. Det gælder også fritagelse af behandlingsmæssige grunde. Det er den altovervejende hovedregel, at der fastsættes betaling fra forældrene efter bekendtgørelsen nr. 810 af 19 juli Det fremgår af ankestyrelsens afgørelse Bemærk, at ved videreført anbringelse skal der ikke fastsættes forældrebetaling. Bemærk også, at betalingsbekendtgørelsen ikke skelner mellem børn med og uden funktionsnedsættelse. Fritagelse jfr. bekendtgørelse nr. 810 af 19. juli : Anbringelsen har et udpræget behandlingssigte (se principafgørelse og 13-15). Der skal være tale om at anbringelse er nødvendig for at sikre barnets udvikling. Hvis barnet f.eks. anbringes grundet manglende forældrekompetence og barnets behandling ellers kunne ske i dagbehandling, skal der fastsættes forældrebetaling. Endvidere skal anbringelsesstedet været egnet og kunne sikre barnet relevant behandling, hvis der fritages af behandlingsmæssige grunde. Der kan også ske fritagelse for betaling, såfremt: Fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten Der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdensen af kontakten med barnet eller den unge Den unge tidligere med egen indtægt har bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet Forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge En forebyggende indsats begrunder ikke fritagelse for forældrebetaling, medmindre der er tale om forebyggelse for at Side 16 af 30

17 imødegå en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. Forældrenes betaling: Krav til sagsbehandling i forbindelse med forældrebetaling: Forældrene kan midlertidig fritages helt eller delvis for at betale for et barnets/en ungs ophold uden for hjemmet, hvis der er tale om særlige forhold, som sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen eller andre ændringer, der i en begrænset til vil afskære den pågældende fra at skaffe det fornødne til sit eget eller til familiens underhold. Det er den altovervejende hovedregel, at der fastsættes betaling fra forældrene, medmindre der fritages for betaling af de grunde, som er fastsat i betalingsbekendtgørelsen. Det vil sjældent ske fritagelse for forældrebetaling for at fremme samarbejdet. I tvangssager vil der kun helt undtagelsesvis kunne ske fritagelse for at fremme samarbejdet med forældrene. Rådgivers opgaver: Rådgiver eller visitationsudvalget træffer afgørelse om betaling og fritagelse, jfr. kompetencen. Ved fastsættelse af betaling indhenter socialrådgiver samtykke til, at der må indhentes oplysninger fra selvangivelsen. Administration anmodes om at foretage beregning. Beregning modtages fra administrationen. Rådgiver/visitationsudvalget træffer afgørelse. Af afgørelsen skal fremgå o Beregningsgrundlaget o Mulighed for ændring og fritagelse for betaling o Pligten til at oplyse om ændringer i indtægtsgrundlaget o Ankemuligheder til ankestyrelsen inden 4 uger. Afgørelsen skal formuleres brevvenlig, så den kan klippes direkte over i brevskabelon. Rådgiver meddeler administrationen afgørelsen. Tilskriver forældre om betaling og iværksætter inddrivelse Administrationen: Foretager beregning af forældrebetaling, herunder inddragelse af børnefamilieydelse og børnebidrag. Benytter Schultz skabelon ved beregningen for at sikre ensartethed Beregningen meddeles til Rådgiver, som træffer afgørelse om betaling medmindre visitationsudvalget har kompetencen. Betalingen kan godt være anderledes end beregningen, jfr. dispensationsmuligheder i bekendtgørelsen. Side 17 af 30

18 Barnet eller den unges betaling: Betaling fra 0 18 år: Betaling fra det 18. år: Krav til sagsbehandling i forbindelse med barnets eller den unges betaling. Det fremgår af betalingsbekendtgørelsen at et barn eller en ung, der har ophold på et anbringelsessted, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet. Indtægter i form af f.eks. formueafkast, børnepensioner m.m. Der betales for opholdet af indtægter, så barnet har et beløb til rådighed, svarende til lommepenge og beklædning for aldersgruppen. Indtægter ved arbejde: Har barnet/den unge indtægter ved eget arbejde, kræves kun betaling af den del af den disponible indtægt, som overstiger lommepenge og beklædning. Der kan bortses fra beløb svarende til SU takst for hjemmeboende, såfremt beløbet opspares til rimelige udgifter, som f.eks. indskud til bolig, indbo, kørekort m.m. Har barnet eller den unge formue, som frigives ved det 18. år, indgår denne i vurderingen af om der er behov for opsparing. Formålet er også, at den unge i processen opnår forståelse for at udgifter og indtægter skal være i balance. Bemærk, at ved videreført anbringelse skal der ikke fastsættes forældrebetaling eller betaling fra barnet eller den unge. Jfr. bek. Nr af fremgår, At kommunen fastsætter betaling for opholdet, herunder for kost og logi At betalingen sker af pgl.s arbejdsindtægt, pension, ydelse efter aktivloven eller anden indtægt. At betalingen fastsættes så pgl. kan opfylde sine hidtidige forpligtelser og så der resterer et rimeligt beløb til personlige fornødenheder og evt. en opsparing som led i efterbehandlingen. Der kan bortses fra beløb svarende til SU takst for hjemmeboende, såfremt beløbet opspares til rimelige udgifter, som f.eks. indskud til bolig, indbo, kørekort m.m. Formålet er også, at den unge i processen opnår forståelse for at udgifter og indtægter skal være i balance. Rådgiver eller visitationsudvalget, træffer afgørelse om betaling efter indhentelse af oplysninger om indtægter og eventuelle udgifter. Afgørelsen skal formuleres brevvenlig, så den kan klippes direkte over i brevskabelon. Afgørelsen skal indeholde ankevejledning. Rådgiver meddeler administrationen afgørelsen, herunder om tøj og lommepenge skal stoppes, fordi den unge selv har midler til at afholde disse udgifter. Side 18 af 30

19 Anke: Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for den sociale ankestyrelse. 52, stk. 3 nr. 8 Praktiktilbud med udbetaling af godtgørelse Praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Socialrådgiver. Timeløn. Bemærk at SSP konsulenterne bevilger dusørordninger i det tidligt forebyggende forløb. SSP konsulenterne kan være behjælpelig med at finde praktiksted. Personkredsen er unge, der har problemer med at begå sig og er i risiko for at udvikle negativ arbejdsidentitet. Har problemer med familien og netværk øver negativ indflydelse, og ofte er der problemer med fremmøde i skolen. 52, stk. 3 nr. 9 Anden rådgivning, behandling eller praktisk pædagogisk støtte Anden rådgivning, behandling eller praktisk pædagogisk støtte efter servicelovens 50, stk. 3 nr. 9. Teamleder. Formålet er en diverse bestemmelse, som skal give videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke passer ind i ordlyden af de andre bestemmelser i 52, stk. 3. Afledte udgifter, kan ydes efter 52a, stk. 1 nr. 2, hvis familien ikke selv har midler. I Side 19 af 30

20 forbindelse med forældrepålæg og ungepålæg kan der ydes anden hjælp efter 50, stk. 3 nr. 9 uanset manglende samtykke. Det kræver dog, at formålet med indsatsen kan opnås. 52, stk. 4 Foranstaltninger under graviditet af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen Støtte under graviditet Socialrådgiver ved valg af foranstaltning herefter jf. kompetenceplanen Når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlig behov for støtte efter fødslen. Der kan være tale om foranstaltninger efter 52, stk. 3 nr. 2, 3, 4 6, 9 og 52 a. Forældrene skal give samtykke. Side 20 af 30

21 54 Støtteperson under anbringelse Lovgrundlag: Kompetence Rådgiver. Servicelovens 54, hvoraf fremgår at forældremyndigheden skal tilbydes en støtteperson under barnets anbringelse. Det fremgår af vejledningen at støttepersonen skal være uafhængig af myndigheden. Niveau: Normalt kan bevilges 3 mdr. i forbindelse med sagens opstart og 3 mdr. når sagen skal ophøre. Det kan også være hensigtsmæssigt at bevilge under hele sagens forløb, hvis der er behov for en formidler, eksempelvis en sag der skal op til fornyet behandling i børn og unge-udvalget, eller gennem hele sagsforløbet med det formål at opretholde/genetablere et samarbejde. Arbejdsgang: 1. Ved samtlige førstegangsanbringelser skal socialrådgiveren tilbyde forældrene en støtteperson. Tilbuddet formidles via dialog og ved udlevering af brochure om tilbuddet. Tilbuddet journaliseres som dokumentation. I eksisterende anbringelser kan der ligeledes løbende ske tilbud om støtteperson, da forældrene i processen kan få behov for neutral støtteperson. 2. Socialrådgiver finder i samarbejde med familien, relevant støtteperson. Sagsgang - socialrådgiveren. 1. Rådgiver udfærdiger en bevilling. Det skal fremgå af bevillingen, hvor mange timer der er tildelt pr. mdr. og antal vederlag der er bevilget og angivelse af opstartsdato/periode. Fremsendes som advis til Fælles Administrationen. 2. Socialrådgiveren skal forinden ophør af bevilling, indkalde forældre og støtteperson til opfølgningsmøde med henblik på stillingtagen til forlængelse eller ophør af foranstaltningen. Såfremt forældrene frasiger sig hjælpen akut, fraviges et møde. 3. Ved forlængelse foretages ny bevilling i journalen med advis til administrationen. Side 21 af 30

22 Sagsgang Fælles Administrationen. 4. Når Fælles Administrationen har modtaget de personlige oplysninger om støttepersonen fra socialrådgiveren sender administrationen oplysning om antal timer, periode og vederlag lig med kontrakt. 5. Fælles Administrationen udbetaler lønnen direkte til støttepersonen. Kompetence: Socialrådgiver: Op til 2 x honorar (efter statens gældende takster se særskilt taksberegning). 1 honorar svarer til 1 time pr. uge. Kørsel svarende til statens laveste takst. Støtteperson har krav på kørselsgodtgørelse svarende til statens laveste takst ved kørsel. Til møder med deltagelse af kommunen eller andre myndigheder Til møder i borgerens private hjem, såfremt støttepersonen skønner, at det er nødvendigt, at mødet afholdes der. Fagkoordinator Over 2 x vederlag Støttepersonens opgave Ref. Lovguide Social Service kap Støttepersonen skal medvirke til: At forældrene støttes til en forståelse og afklaring af anbringelsen At forældrene under anbringelsen forbedrer deres forældreevne At støtte forældrene til løsning af de problemer der forårsagede anbringelsen Opgaver: Foruden de opgaver der er nævnt ovenfor, skal støttepersonen: Give forældrene modspil Hjælpe forældrene med at forstå det offentliges spilleregler Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder med forvaltningen Hjælpe med at forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen Side 22 af 30

23 Støttepersonen skal ikke: Virke som kontaktperson eller bisidder Varetage opgaver af behandlingsmæssig karakter, f.eks. i forbindelse med psykiske problemer, misbrug etc. 55 Modtager barnet, den unge samt vordende forældre under døgnophold omsorg, personlig støtte rådgivning og behandling Rådgivning, behandling, personlig støtte, terapi eller anden behandling. Sammenhold med servicelovens 69. Teamleder. Bemærk SM 10-00, hvor et barn under anbringelse skal have omfattende tandbehandling under narkose. Ankestyrelsen siger, at der er tale om en afgørelse som forældremyndigheden kan klage over og ikke kommunal bistandsudøvelse. Vurderingen skal gå på, om det er nødvendigt for at opnå formålet med anbringelsen. 56 Afgørelse om behov for forældresamtykke inden behandling af barn/ung 56: Afgørelse om behandling af barnets/den unges problemer kan træffes uden samtykke fra forældre, når formålet med foranstaltningen forventes at kunne opnås uanset forældrenes manglende samtykke Rådgiver, på sparringsmøde. Se pkt. 339 i vejledning. Side 23 af 30

24 57a Forældrepålæg 57a Forældrepålæg Teamleder. Kriterier: Den børnefaglige undersøgelse skal påvise, at barnets/den unges udvikling er i fare ved: (udtømmende liste) eks. Ulovligt skolefravær/undervisningspligten ikke opfyldes, kriminalitet af en vis grovhed eller omfang, barnet/den unge har alvorlige adfærds/tilpasningsproblemer. Forældrene kan efterleve forældreopgaven, men nægter at samarbejde/efterleve ikke forældreansvaret på trods af, at de har de nødvendige ressourcer og kompetencer som forældre. Pkt. 403 i vejledning: Frivillighed går forud for tvang. Der skal forsøges frivillig ordning forinden afgørelse om pålæg. Et pålæg indebærer udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. Forældre med individuelle vanskeligheder eks. Psykiske lidelser, udviklingshæmmede og/eller forældre med manglende forståelse for børneopdragelse eller evt. manglende forståelse/viden om danske normer og værdier er som udgangspunkt ikke i målgruppen for pålæg. Nævnte kriterier skal sagligt begrundes i den faglige vurdering. Et pålæg kan træffes for en afgrænset periode i op til 12 mdr. 57b Ungepålæg 57b Ungepålæg Teamleder. Kriterier: Målgruppe: år med alvorlige adfærdsproblemer eller med negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko Side 24 af 30

25 1. Ulovlig skolefravær/undervisningspligten ikke opfyldes 2. Kriminalitet af en vis grovhed/omfang 3. Alvorlige tilpasnings/adfærdsproblemer 4. Nægter at samarbejde med relevante myndigheder for at barnets eller den unges udvikling er i fare, og når det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet/eller den unge og forældremyndigheden om støtte efter 52 stk. 3 ikke er tilstrækkeligt til, at afhjælpe barnets eller den unges problemer. 57b stk. 4 Elektronisk overvågning 57b, stk. 4 Elektronisk overvågning Visitationsteamet Effektuering af afgørelse skal ske umiddelbart efter den socialfaglige vurdering er meddelt den unge. Børnefaglige undersøgelser samt den unges handleforpligtelse i form af ungekontrakt/handleplan skal foreligge forinden afgørelsen. 76, stk. 2 Kontaktperson 76, stk. 2: Kontaktperson Rådgiver. Målgruppen er unge i alderen år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte. Hjælpen Side 25 af 30

26 bidrager til en god overgang til en selvstændig tilværelse. 76, stk. 3 nr. 1 og 3 - Anbringelse opretholdes/genetableres eller udslusningsordning 76 stk. 3 nr. 1: Anbringelse opretholdes/genetableres 76 stk. 3 nr. 3: Udslusningsordning fra hidtidige anbringelsessted Visitationsteamet Effektuering af afgørelse skal ske umiddelbart efter den socialfaglige vurdering er meddelt den unge. Børnefaglige undersøgelser samt den unges handleforpligtelse i form af ungekontrakt/handleplan skal foreligge forinden afgørelsen. 76, stk. 3 og nr. 2 og 4 Kontaktperson (anbragt/tidligere anbragt) og andre former for støtte 76 stk. 3 nr. 2: Kontaktperson v. anbragt eller tidligere anbragt 76 stk. 3 nr. 4: Andre former for støtte Rådgiver. Målgruppen er unge i alderen år, hvor den unge er eller har været anbragt umiddelbart inden det fyldte 18. år. 76a Støtte med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 76a: Støtte jævnfør 76 stk. 2 og 3, med betyde- Afgørelse sker på teammøde med deltagelse af fagkoordinator. Støtte til unge i alderen 18-22år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Side 26 af 30

27 lig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. funktionsevne. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet, have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 76a stk. 2 Opretholdelse af anbringelse 76a stk. 2: Opretholdelse af anbringelse Rådgiver. Til den unge i alderen 18-22år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der træffes afg. Om at døgnopholdet opretholdes. Såfremt den unges plejefamilie ikke længere vurderes som egnet, kan den unge tilbydes anbringelse i anden plejefamilie, som den unge har en nær og tryg relation til. 76a stk. 3 Ophør af døgnophold 76a stk. 3: Ophør af døgnophold Kompetencen ligger hos visitationsteamet. Døgnopholdet efter stk. 2 skal ophøre, når det ikke længere tjener sit formål eller senest når den unge fylder 23 år. 109 stk. 4 og 5 - Kvinder og børn på krisecenter 109, stk. 4 Vejledning og støtte til kvinder, som har ophold på krisecentre Vidensansvarlig: Sine Schou Kompetence: Rådgiver. Stk. 4: Støtte og vejledning om bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitution, sundhedsvæsen mv. Helhedsorienteret indsats dvs. etablering af samarbejde Side 27 af 30

28 med voksenservice/jobcenter 109, stk. 5 Psykologbehandling til børn, som ledsager deres mor på krisecenter SKAL TILBY- DES Omfang: minimum 4 timer, max 10 timer. Skal ske via autoriseret psykolog. Sikring af, at børn modtager psykologbehandling, sker ved kontakt til krisecenter/kommunen, hvori centret er beliggende, hvilket efterfølgende journaliseres. Stk. 5: Der skal IKKE udarbejdes børnefaglig undersøgelse. Orientering om familierådgivning vejledning der skal udarbejdes en handleplan sammen med kvinden. Kvinden bevarer sin oprindelige opholdskommune som handlekommune. Det påhviler handlekommunen at afholde alle udgifter for kvindens ophold på krisecenter. Side 28 af 30

29 Særlige forhold vedrørende anbringelse uden samtykke Paragraf/formål Information Særlige forhold vedr. anbringelse uden samtykke. Der skal altid indhentes dokumentation fra Statsforvaltning eller Folkeregister om, hvem der har forældremyndigheden. Dok Brev med tilbud om advokat skal vedlægges som bilag i sagens akter. Dok vedr. formandsbeslutninger Dok /15 tjekliste ved tvangssager Visitation til Ung+ og Ung i Bevægelse Visitation til Ung+ og Ung i Bevægelse Fagkoordinator. Visitation til Ung+ og Ung i Bevægelse sker på visitationsmøde med forudgående indstilling. Side 29 af 30

30 Oversigt på øvrige relevante dokumenter som supplerer kompetenceplanen Paragraf/formål Information Snitflader til Jobcenter Dok sagsgang årige og dok Vigtig at være opmærksom på procedure ved det 16 år. Snitflader til Handicap Dok Socialt bedrageri Dok side 14 og 15 Beredskabsplan ved overgreb Se Intranettet for yderligere information Ungesamråd Ungesamråd: Se sag Koordinator ungesanktioner Koordinator ungesanktioner se dok Anbringelsesgrundlag for Ungerådgivningen Se dok Anbringelsesgrundlag for børneområdet Se dok Familierådslagning Rammer se dok Visitationsprocedure Dok Akutbegreb definition En ny situation, hvor et barn eller en ung er truet på psykisk og/eller fysisk trivsel, eller befinder sig i en særlig risikofyldt situation, som kræver handling her og nu. Side 30 af 30