Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier"

Transkript

1 Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS Børn og ungeudvalg (tvang) Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg F Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce 11, Gratis familieorienteret stk. 1 rådgivning til forældre, og 2 børn og unge sammen, såvel som alene 11, stk. 3 Ved væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte ydes: - Konsulentbistand - Rådgivning om familieplanlægning Bemærkning Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Bestemmelsen kan ikke benyttes til støtte, hvor der er behov for indsats efter kapitel 11, men benyttes hvor der er behov for et mere omfattende tilbud, end 11, stk Udvalgsbeslutning 11, stk. 4 Rådgivning, undersøgelse og behandling ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne Der kan f.eks. ydes et afgrænset forløb med psykologbistand Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Målgruppe mellem 11, stk. 1 og kapitel 11.

2 11, stk. 5 Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje / AND Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at

3 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 12 og 18 år. 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung Eksterne undersøgelser varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Forebyggelse og visitation, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af R , stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung, jfr. 50 kan gennemføres under ophold på en institution eller under indlæggelse - foreløbig beslutning - endelig beslutning F Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse.

4 i samråd med områdeleder. 51, stk. 2 Undersøgelse jfr. 50 gennemføres under ophold i et børnehus 52, stk. 3, nr. 1 - foreløbig beslutning Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.. Med samtykke F Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, 3 og 6 kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at

5 kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser i samråd med områdeleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 7. Familiehus.

6 Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens , stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn.

7 52, stk. 3, nr. 6 årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge En fast kontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. - med samtykke 56 - uden samtykke i samråd med områdeleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet 17 årsudvalg OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen for ophold i et botilbud. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence.

8 til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt VIS - med samtykke over kr. månedligt VIS U orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. OBS: Den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen får ophold i et botilbud for voksne. 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de årige p.t. 26 kr. i

9 timen, med mulighed for at det kan sættes op til kr. i timen, hvis arbejdsgiveren garanterer fastansættelse indenfor op til 6 måneder. For de yngre kr. i timen. Max. 12 timer pr. uge. 52, stk. 3, nr. 9 52, stk. 4 Godtgørelse over ovennævnte takster Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, samt praktisk og pædagogisk støtte Tilbud til gravide VIS. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden af de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Tilbud efter 52 skal tillige tilbydes gravide. Delegationsniveau følger 52, stk a, stk. 1, nr a, stk. 1, nr. 2 Økonomisk støtte til udgifter til konsulentbistand efter 11, stk. 3 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. NB. Trangsbestemt ydelse Støtte kan ydes uden forudgående børnefaglig undersøgelse Der gives her mulighed for at dække udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter 52, stk. 3, samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Selve foranstaltningen; økonomisk beregning NB. Trangsbestemt ydelse Kost/efterskole indtil kr.

10 pr.md. 52 a, stk. 1, nr. 3 Kost/efterskole ud over kr pr,md. Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes. Eksempler: - Ved risiko for effektiv udsættelse grundet huslejerestance, eller f.eks. elrestance kan der ydes akut økonomisk hjælp. OBS: Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. 52 a, stk. 1, nr. 4 Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse uden for hjemmet Ydelsen er ikke trangsbestemt. Ydelsen er ikke trangsbestemt - Hvis forbindelsen mellem det anbragte barn og forældremyndighedsindehaveren vanskeliggøres af økonomiske grunde, kan der ydes hjælp til specielle udgifter, der er nødvendige for, at holde en stabil kontakt mellem barnet/den unge og forældrene. 52 a, stk. 1, nr. 5 Udgifter i forbindelse med prævention 54 Forældremyndighedsinde haveren skal tilbydes støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Ydelsen er ikke trangsbestemt Forældremyndighedsindehaveren skal tilbydes, en støtteperson i forbindelse med at et barn/ung anbringes udenfor hjemmet. OBS: Vær opmærksom på, at hvis forældrene under barnets/ den unges anbringelse får ny

11 - Op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet / den unge har været anbragt i 3 måneder. opholdskommune, skal forældre søge den nye kommune om betaling af støttepersonen. Fraflytningskommunen skal dog orientere tilflytningskommunen, der på den måde forberedes til at kunne indgå i samarbejde med fraflytningskommunen om at løse familiens problemer - Herefter 3 5 timer månedligt, så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. - Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet har været hjemme i 3 måneder. 54, stk. 2 Ved fastsættelse af støttepersonens timetal udover ovenfor. Anden støtte til forældre til anbragte børn. Der skal træffes afgørelse om anden støtte til forældrene (efter 52, stk. 3 eller anden lovgivning) (tidligere 140, stk. 7) 54 a Koordinator til ungdomssanktion 57 Medvirke ved udpegning af forældremyndighed AND Hvis sådan støtte bevilges, skal der udarbejdes særskilt handleplan En ung, der er idømt en ungdomssanktion, skal tilbydes en koordinator. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i

12 fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden. Rådgiver tilskriver statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil ofte anmode om udtalelse fra kommunen om potentielle forældremyndighedsindehaveres egnethed. 57 a Forældrepålæg Et forældrepålæg er et specificeret, fremadrettet krav om en eller flere konkrete opgaver og pligter, som forældremyndighedsindehaverne skal påtage sig. Med et forældrepålæg stilles således krav om konkret, aktiv deltagelse fra forældremyndighedsindehaverne i forbindelse med deres barns udvikling. Hvis forældre ikke efterlever et forældrepålæg, skal kommunen træffe afgørelse om, at pålægget ikke er efterlevet med den virkning, at betingelserne for at få udbetalt børnefamilieydelse ikke er opfyldt 57 b Ungepålæg Skal tildeles, hvis den unge har ulovligt skolefravær, har begået kriminalitet af en vis grovhed, har alvorlige tilpasningsproblemer eller nægter at samarbejde med myndighederne 57 c Særlig handleplan for kriminalitetstruede børn og unge Tidligere 140, stk. 3 Kommunen skal lave en handleplan, når en ung under 18 år har lavet voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, såsom røveri, voldtægt, groft hærværk, tyveri eller forsøg herpå. Planen skal beskrive, hvad kommunen kan gøre for at forebygge yderligere kriminalitet og pege på behov for en 50 undersøgelse. Bemærk, at planen skal laves senest 7 dage efter politiet har fremsendt dokumentation for kriminaliteten evt. i form af en foreløbig plan,

13 hvis en egentlig plan ikke kan nås inden 7 dage. Bemærk ligeledes, at der også skal laves en plan, selvom den unge er under den kriminelle lavalder på 15 år og således ikke kan straffes. 58 Anbringelse uden samtykke - Foreløbig - Endelig - tvang uanset samtykke - ung fyldt 15 år - genbehandling F. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af: Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge Vold eller andre alvorlige overgreb Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller Andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. 63, jfr. 75 Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke - foreløbig - endelig F i samråd med områdeleder/faglig leder Der er her tale om situationer hvor, forældremyndighedens indehaver undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for - en livstruende sygdom eller - en sygdom der udsætter barnet / den unge for varig og betydelig nedsat funktionsevne.

14 i samråd med områdeleder/faglig leder. 68 Ophør af frivillige hjælpeforanstaltninger Foranstaltninger efter 52, 56, 58 og 60 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Der skal besluttes hjemgivelsesperiode Beslutning om hjemgivelsesperiode er ny Ophør af tvangsforanstaltninger Ved tvang skal der ske orientering til 68 a Videreført anbringelse Efter 3 års anbringelse kan beslutte fortsat anbringelse uden samtykke, hvis barnet er stærkt knyttet til anbringelsesstedet 68 b Valg af anbringelsessted Anbringelsessteder for børn og unge kan være: Plejefamilier jf. 142, stk. 1. Netværksplejefamilier, jf. 142, stk. 2.. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk. 6. Døgninstitutioner, jf Tilsyn med barnet/den unge Der skal føres løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under en anbringelse uden for hjemmet. Det skal som led i tilsynet sikres, at der mindst én gang om året finder en samtale sted med barnet eller den unge under besøg på anbringelsesstedet. 69, Afgørelser under I det omfang det må anses for nødvendigt

15 stk. 1 anbringelse under hensynet til formålet med anbringelsen, skal der på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. 148, træffes afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. under opholdet. Vær OBS på, at forældrene fortsat har forældremyndigheden. Det er derfor ikke alt, der kan træffes afgørelse om. 69, stk. 3 og 4, jfr , stk. 2, jfr. 75 Ændring af anbringelsessted - Foreløbig - Endelig F Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket med samtykke efter 52. stk. 3 nr. 7. og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 3. Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket uden samtykke efter 58 eller 60 og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes fornyet afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 4. Er dette tilfældet, træffer kommunen derefter valg af anbringelsessted. Bemærk: at der skal gennemføres en samtale med banet eller den unge, før der træffes afgørelse om ændring af anbringelsessted, så det sikres, at barnet eller den unge har haft mulighed for at give sine holdninger og ønsker tilkende, jf.

16 48. at flytning af barnet / den unge ikke kan ske, før børn og unge-udvalgets afgørelse foreligger. Bemærk, at i følgende situationer er der ikke tale om ændring af opholdssted: Ved overflytning på grund af lukning af døgninstitution. Ved en plejefamilies ophør som plejefamilie. Ved inddragelse af godkendelse til opholdssted / plejefamilie. Ved ferieophold af kortere varighed. Ved indlæggelse på sygehus eller lignende. i samråd med funktionsleder stk. 2 Støtte under samværet med samtykke Med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, kan der træffes afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. stk. 2 Samværsregulering Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets / den unges sundhed og udvikling kan der for en bestemt periode besluttes, at samvær med forældrene indskrænkes til mindst en gang om måneden eller foregår på et bestemt geografisk sted. stk. 6, - Foreløbig F Samværsregulering der er mindre end 1 gang måned er at ligestille med afbrydelse af

17 jfr Endelig samvær, hvilket kræver at sagen forelægges for Børn og Unge-udvalget. i samråd med områdeleder Vær opmærksom på, at samvær og kontakt med andre end forældrene, f.eks. bedsteforældre, sker dette efter 69. stk. 1. stk. 3 stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 Afbryde forbindelsen mellem forældre og barnet/den unge - Foreløbig - Endelig Overvåget samvær - Foreløbig - Endelig Hemmeligholdelse af barnets/den unges anbringelsessted. - Foreløbig - Endelig F F F Afbrydelse af forbindelse i form af samvær eller brev-, mail eller telefonforbindeslem elle forældrene og barnet/den unge for en bestemt periode. i samråd med funktionsleder NB kontrol med kommunikation kan af Børn og ungeudvalget besluttes efter 123, stk. 2, jfr. stk. 6. Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode bestemmes, at samvær med forældrene kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. i samråd med funktionsleder Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode besluttes, at barnets/den unges opholdssted ikke må oplyses til forældrene. i samråd med områdeleder stk. 4 Afbrydelse af kontakt og ovrvåget samvær ved viden eller formodning

18 stk. 6, jfr. 75 om overgreb - Foreløbig - endelig F stk. 5 stk. 8 Samværsregulering (overvåget/afbrudt) F under gennemførelsen af en 50-undersøgelse Transport til møder I anbringelsessager kan barnets opholdskommune yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. 76 Tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år (efterværn). For unge i alderen 18 år til det fyldte 23. år, er det muligt at fortsætte med eller genbevilge f.eks. kontaktperson eller anbringelse, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte og hvis den unge i øvrigt er indforstået. Bemærk: at de unge, der efter det fyldte 18 år fortsat har ophold i et anbringelsessted efter - Opretholdelse og gentildeling af fast kontaktperson tildelt før det fyldte 18. år, 76, stk. 2 - Opretholdelse eller genetablering af anbringelse udenfor hjemmet efter det fyldte 18. år, 76, stk. 17 års udvalg 17 års udvalg 76 stk. 3 nr. 1 (opretholdelse af anbringelse etableret før det 18 år og) 76 stk. 3 nr. 3 (udslusningsordning) vil, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, være berettiget til kontakthjælp efter aktivloven. De vil derfor med hjemmel i 160 skulle betale for kost og logi efter de samme regler, som vil gælde, hvis de havde midlertidig ophold i en boform efter servicelovens 107, stk. 1.

19 3, nr. 1 - Tildeling af fast kontaktperson efter det fyldte 18. år, 76, stk. 3, nr. 2 - Etablering af udslusningsordnin g fra a nbringelsesstedet for over 18 årige, 76, stk. 3, nr. 3 - Kortvarig tilbagevenden til tidligere anbringelsessted, 76, stk. 7 - Den unges økonomiske forhold under efterværn, Plejetilladelse/privat familiepleje 17 års udvalg 17 års udvalg 17 års udvalg FPK Bemærk; at den unge ved det fyldte 18 år får selvstændig opholdskommune. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. 78, stk. 5, jfr. 75 Uenighed ved hjemtagelse fra privat familiepleje Familieplejekonsulenterne varetager denne opgave. Efter 78 stk. 4., kan børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge

20 78, stk. 4 - Foreløbig - Endelig F beslutte, at et barn eller en ung ikke flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune 109 Midlertidigt ophold for kvinder med børn 116 Boligskift AND Familieplejekonsulent er sagsansvarlig Lederen på krisecentret tager stilling til optagelse. Rådgiver tager stilling til egenbetaling og behov for 50- undersøgelse Yde hjælp til indretning af boligen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Forebyggelse og Visitation behandler og beslutter U Køb af bolig. 140 Handleplan i forbindelse med anbringelse i samarbejde med ergoterapeuterne samt områdeleder Ved anbringelse skal der udarbejdes en handleplan. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.

21 70 Senest 3 måneder efter at anbringelsen er foretaget, skal der opfølgning på hvorvidt handleplanen skal revideres. Herefter skal der som minimum med højst 12 måneders mellemrum foretages en sådan vurdering. Herudover skal der mindst 1 gang årligt, finde en samtale sted med barnet / den unge på anbringelsesstedet. 140, stk. 3: særlige indholdsmæssige krav til handleplaner for unge, der er fyldt 16 år. 140, stk. 2 Handleplan for unge under 18 år ved behandlingskrævende stofmisbrug AND VIS Kommunen skal udarbejde en handleplan for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug. Planen fastlægger den behandling, der skal igangsættes og den relevante støtte til den unge. Det behandlingskrævende stofmisbrug foreligger, når forbruget til euforiserende stoffer har fået et sådant omfang og sker på en sådan måde, at der må betragtes som misbrug eller afhængighed, der medfører fysiske, psykiske og / eller sociale skader. Begrebet omfatter både hashmisbrug og misbrug af centralstimulerende stoffer. Misbrugscentret har beslutningskompetence. Rådgiver og misbrugscenter samarbejder om helhedsplan. 152 Underretning af ny kommune Hvis en børnefamilie eller en gravid kvinde flytter til en anden kommune og børnene har behov for særlig støtte, skal tilflytningskommunen underrettes.

22 155 Forpligtelser ved modtagelse af underretninger vagt Rettidig og systematisk vurdering Central registerering 155 a Underretning, når der allerede er iværksat foranstaltninger Overveje evt. akut behov Genvurdering af sagen af ny person Samtale med barnet/den unge med eller uden samtykke fra forældre 155 b Modtagne underretninger Inden 6 dage sendes kvittering til underretter 159 Fastsættelse af forældrebetaling ved anbringelse Orientering til professionel underretter Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet, jf Fritagelse Barnets eller den unges betaling ved anbringelse Barnet/den unge under18 år har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet. Betalingen kan kun kræves af den disponible indtægt, nettoløn, børnepension, formueafkast, hvor denne mindst overstiger det beløb, der normalt ydes som lommepenge og beklædning til pgl. aldersgruppe. For unge imellem 18 og det fyldte 23 år, der efter 76 fortsat er anbragt i døgnophold eller udslusningsophold, er der efter 13 i bek. nr. 610 af 15/6-06, fastsat særlige regler om betaling for kost og logi under opholdet. Der henvises til bek. Nr af 12/12.06 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.

23 Bemærk at den uge over 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne herfor, bliver berettiget til kontanthjælp.

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere