Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier"

Transkript

1 Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS Børn og ungeudvalg (tvang) Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg F Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce 11, Gratis familieorienteret stk. 1 rådgivning til forældre, og 2 børn og unge sammen, såvel som alene 11, stk. 3 Ved væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte ydes: - Konsulentbistand - Rådgivning om familieplanlægning Bemærkning Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Bestemmelsen kan ikke benyttes til støtte, hvor der er behov for indsats efter kapitel 11, men benyttes hvor der er behov for et mere omfattende tilbud, end 11, stk Udvalgsbeslutning 11, stk. 4 Rådgivning, undersøgelse og behandling ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne Der kan f.eks. ydes et afgrænset forløb med psykologbistand Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Målgruppe mellem 11, stk. 1 og kapitel 11.

2 11, stk. 5 Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje / AND Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at

3 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 12 og 18 år. 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung Eksterne undersøgelser varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Forebyggelse og visitation, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af R , stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung, jfr. 50 kan gennemføres under ophold på en institution eller under indlæggelse - foreløbig beslutning - endelig beslutning F Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse.

4 i samråd med områdeleder. 51, stk. 2 Undersøgelse jfr. 50 gennemføres under ophold i et børnehus 52, stk. 3, nr. 1 - foreløbig beslutning Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.. Med samtykke F Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, 3 og 6 kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at

5 kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser i samråd med områdeleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 7. Familiehus.

6 Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens , stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn.

7 52, stk. 3, nr. 6 årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge En fast kontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. - med samtykke 56 - uden samtykke i samråd med områdeleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet 17 årsudvalg OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen for ophold i et botilbud. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence.

8 til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt VIS - med samtykke over kr. månedligt VIS U orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. OBS: Den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen får ophold i et botilbud for voksne. 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de årige p.t. 26 kr. i

9 timen, med mulighed for at det kan sættes op til kr. i timen, hvis arbejdsgiveren garanterer fastansættelse indenfor op til 6 måneder. For de yngre kr. i timen. Max. 12 timer pr. uge. 52, stk. 3, nr. 9 52, stk. 4 Godtgørelse over ovennævnte takster Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, samt praktisk og pædagogisk støtte Tilbud til gravide VIS. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden af de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Tilbud efter 52 skal tillige tilbydes gravide. Delegationsniveau følger 52, stk a, stk. 1, nr a, stk. 1, nr. 2 Økonomisk støtte til udgifter til konsulentbistand efter 11, stk. 3 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. NB. Trangsbestemt ydelse Støtte kan ydes uden forudgående børnefaglig undersøgelse Der gives her mulighed for at dække udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter 52, stk. 3, samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Selve foranstaltningen; økonomisk beregning NB. Trangsbestemt ydelse Kost/efterskole indtil kr.

10 pr.md. 52 a, stk. 1, nr. 3 Kost/efterskole ud over kr pr,md. Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes. Eksempler: - Ved risiko for effektiv udsættelse grundet huslejerestance, eller f.eks. elrestance kan der ydes akut økonomisk hjælp. OBS: Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. 52 a, stk. 1, nr. 4 Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse uden for hjemmet Ydelsen er ikke trangsbestemt. Ydelsen er ikke trangsbestemt - Hvis forbindelsen mellem det anbragte barn og forældremyndighedsindehaveren vanskeliggøres af økonomiske grunde, kan der ydes hjælp til specielle udgifter, der er nødvendige for, at holde en stabil kontakt mellem barnet/den unge og forældrene. 52 a, stk. 1, nr. 5 Udgifter i forbindelse med prævention 54 Forældremyndighedsinde haveren skal tilbydes støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Ydelsen er ikke trangsbestemt Forældremyndighedsindehaveren skal tilbydes, en støtteperson i forbindelse med at et barn/ung anbringes udenfor hjemmet. OBS: Vær opmærksom på, at hvis forældrene under barnets/ den unges anbringelse får ny

11 - Op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet / den unge har været anbragt i 3 måneder. opholdskommune, skal forældre søge den nye kommune om betaling af støttepersonen. Fraflytningskommunen skal dog orientere tilflytningskommunen, der på den måde forberedes til at kunne indgå i samarbejde med fraflytningskommunen om at løse familiens problemer - Herefter 3 5 timer månedligt, så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. - Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet har været hjemme i 3 måneder. 54, stk. 2 Ved fastsættelse af støttepersonens timetal udover ovenfor. Anden støtte til forældre til anbragte børn. Der skal træffes afgørelse om anden støtte til forældrene (efter 52, stk. 3 eller anden lovgivning) (tidligere 140, stk. 7) 54 a Koordinator til ungdomssanktion 57 Medvirke ved udpegning af forældremyndighed AND Hvis sådan støtte bevilges, skal der udarbejdes særskilt handleplan En ung, der er idømt en ungdomssanktion, skal tilbydes en koordinator. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i

12 fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden. Rådgiver tilskriver statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil ofte anmode om udtalelse fra kommunen om potentielle forældremyndighedsindehaveres egnethed. 57 a Forældrepålæg Et forældrepålæg er et specificeret, fremadrettet krav om en eller flere konkrete opgaver og pligter, som forældremyndighedsindehaverne skal påtage sig. Med et forældrepålæg stilles således krav om konkret, aktiv deltagelse fra forældremyndighedsindehaverne i forbindelse med deres barns udvikling. Hvis forældre ikke efterlever et forældrepålæg, skal kommunen træffe afgørelse om, at pålægget ikke er efterlevet med den virkning, at betingelserne for at få udbetalt børnefamilieydelse ikke er opfyldt 57 b Ungepålæg Skal tildeles, hvis den unge har ulovligt skolefravær, har begået kriminalitet af en vis grovhed, har alvorlige tilpasningsproblemer eller nægter at samarbejde med myndighederne 57 c Særlig handleplan for kriminalitetstruede børn og unge Tidligere 140, stk. 3 Kommunen skal lave en handleplan, når en ung under 18 år har lavet voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, såsom røveri, voldtægt, groft hærværk, tyveri eller forsøg herpå. Planen skal beskrive, hvad kommunen kan gøre for at forebygge yderligere kriminalitet og pege på behov for en 50 undersøgelse. Bemærk, at planen skal laves senest 7 dage efter politiet har fremsendt dokumentation for kriminaliteten evt. i form af en foreløbig plan,

13 hvis en egentlig plan ikke kan nås inden 7 dage. Bemærk ligeledes, at der også skal laves en plan, selvom den unge er under den kriminelle lavalder på 15 år og således ikke kan straffes. 58 Anbringelse uden samtykke - Foreløbig - Endelig - tvang uanset samtykke - ung fyldt 15 år - genbehandling F. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af: Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge Vold eller andre alvorlige overgreb Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller Andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. 63, jfr. 75 Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke - foreløbig - endelig F i samråd med områdeleder/faglig leder Der er her tale om situationer hvor, forældremyndighedens indehaver undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for - en livstruende sygdom eller - en sygdom der udsætter barnet / den unge for varig og betydelig nedsat funktionsevne.

14 i samråd med områdeleder/faglig leder. 68 Ophør af frivillige hjælpeforanstaltninger Foranstaltninger efter 52, 56, 58 og 60 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Der skal besluttes hjemgivelsesperiode Beslutning om hjemgivelsesperiode er ny Ophør af tvangsforanstaltninger Ved tvang skal der ske orientering til 68 a Videreført anbringelse Efter 3 års anbringelse kan beslutte fortsat anbringelse uden samtykke, hvis barnet er stærkt knyttet til anbringelsesstedet 68 b Valg af anbringelsessted Anbringelsessteder for børn og unge kan være: Plejefamilier jf. 142, stk. 1. Netværksplejefamilier, jf. 142, stk. 2.. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk. 6. Døgninstitutioner, jf Tilsyn med barnet/den unge Der skal føres løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under en anbringelse uden for hjemmet. Det skal som led i tilsynet sikres, at der mindst én gang om året finder en samtale sted med barnet eller den unge under besøg på anbringelsesstedet. 69, Afgørelser under I det omfang det må anses for nødvendigt

15 stk. 1 anbringelse under hensynet til formålet med anbringelsen, skal der på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. 148, træffes afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. under opholdet. Vær OBS på, at forældrene fortsat har forældremyndigheden. Det er derfor ikke alt, der kan træffes afgørelse om. 69, stk. 3 og 4, jfr , stk. 2, jfr. 75 Ændring af anbringelsessted - Foreløbig - Endelig F Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket med samtykke efter 52. stk. 3 nr. 7. og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 3. Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket uden samtykke efter 58 eller 60 og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes fornyet afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 4. Er dette tilfældet, træffer kommunen derefter valg af anbringelsessted. Bemærk: at der skal gennemføres en samtale med banet eller den unge, før der træffes afgørelse om ændring af anbringelsessted, så det sikres, at barnet eller den unge har haft mulighed for at give sine holdninger og ønsker tilkende, jf.

16 48. at flytning af barnet / den unge ikke kan ske, før børn og unge-udvalgets afgørelse foreligger. Bemærk, at i følgende situationer er der ikke tale om ændring af opholdssted: Ved overflytning på grund af lukning af døgninstitution. Ved en plejefamilies ophør som plejefamilie. Ved inddragelse af godkendelse til opholdssted / plejefamilie. Ved ferieophold af kortere varighed. Ved indlæggelse på sygehus eller lignende. i samråd med funktionsleder stk. 2 Støtte under samværet med samtykke Med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, kan der træffes afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. stk. 2 Samværsregulering Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets / den unges sundhed og udvikling kan der for en bestemt periode besluttes, at samvær med forældrene indskrænkes til mindst en gang om måneden eller foregår på et bestemt geografisk sted. stk. 6, - Foreløbig F Samværsregulering der er mindre end 1 gang måned er at ligestille med afbrydelse af

17 jfr Endelig samvær, hvilket kræver at sagen forelægges for Børn og Unge-udvalget. i samråd med områdeleder Vær opmærksom på, at samvær og kontakt med andre end forældrene, f.eks. bedsteforældre, sker dette efter 69. stk. 1. stk. 3 stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 Afbryde forbindelsen mellem forældre og barnet/den unge - Foreløbig - Endelig Overvåget samvær - Foreløbig - Endelig Hemmeligholdelse af barnets/den unges anbringelsessted. - Foreløbig - Endelig F F F Afbrydelse af forbindelse i form af samvær eller brev-, mail eller telefonforbindeslem elle forældrene og barnet/den unge for en bestemt periode. i samråd med funktionsleder NB kontrol med kommunikation kan af Børn og ungeudvalget besluttes efter 123, stk. 2, jfr. stk. 6. Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode bestemmes, at samvær med forældrene kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. i samråd med funktionsleder Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode besluttes, at barnets/den unges opholdssted ikke må oplyses til forældrene. i samråd med områdeleder stk. 4 Afbrydelse af kontakt og ovrvåget samvær ved viden eller formodning

18 stk. 6, jfr. 75 om overgreb - Foreløbig - endelig F stk. 5 stk. 8 Samværsregulering (overvåget/afbrudt) F under gennemførelsen af en 50-undersøgelse Transport til møder I anbringelsessager kan barnets opholdskommune yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. 76 Tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år (efterværn). For unge i alderen 18 år til det fyldte 23. år, er det muligt at fortsætte med eller genbevilge f.eks. kontaktperson eller anbringelse, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte og hvis den unge i øvrigt er indforstået. Bemærk: at de unge, der efter det fyldte 18 år fortsat har ophold i et anbringelsessted efter - Opretholdelse og gentildeling af fast kontaktperson tildelt før det fyldte 18. år, 76, stk. 2 - Opretholdelse eller genetablering af anbringelse udenfor hjemmet efter det fyldte 18. år, 76, stk. 17 års udvalg 17 års udvalg 76 stk. 3 nr. 1 (opretholdelse af anbringelse etableret før det 18 år og) 76 stk. 3 nr. 3 (udslusningsordning) vil, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, være berettiget til kontakthjælp efter aktivloven. De vil derfor med hjemmel i 160 skulle betale for kost og logi efter de samme regler, som vil gælde, hvis de havde midlertidig ophold i en boform efter servicelovens 107, stk. 1.

19 3, nr. 1 - Tildeling af fast kontaktperson efter det fyldte 18. år, 76, stk. 3, nr. 2 - Etablering af udslusningsordnin g fra a nbringelsesstedet for over 18 årige, 76, stk. 3, nr. 3 - Kortvarig tilbagevenden til tidligere anbringelsessted, 76, stk. 7 - Den unges økonomiske forhold under efterværn, Plejetilladelse/privat familiepleje 17 års udvalg 17 års udvalg 17 års udvalg FPK Bemærk; at den unge ved det fyldte 18 år får selvstændig opholdskommune. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. 78, stk. 5, jfr. 75 Uenighed ved hjemtagelse fra privat familiepleje Familieplejekonsulenterne varetager denne opgave. Efter 78 stk. 4., kan børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge

20 78, stk. 4 - Foreløbig - Endelig F beslutte, at et barn eller en ung ikke flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune 109 Midlertidigt ophold for kvinder med børn 116 Boligskift AND Familieplejekonsulent er sagsansvarlig Lederen på krisecentret tager stilling til optagelse. Rådgiver tager stilling til egenbetaling og behov for 50- undersøgelse Yde hjælp til indretning af boligen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Forebyggelse og Visitation behandler og beslutter U Køb af bolig. 140 Handleplan i forbindelse med anbringelse i samarbejde med ergoterapeuterne samt områdeleder Ved anbringelse skal der udarbejdes en handleplan. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.

21 70 Senest 3 måneder efter at anbringelsen er foretaget, skal der opfølgning på hvorvidt handleplanen skal revideres. Herefter skal der som minimum med højst 12 måneders mellemrum foretages en sådan vurdering. Herudover skal der mindst 1 gang årligt, finde en samtale sted med barnet / den unge på anbringelsesstedet. 140, stk. 3: særlige indholdsmæssige krav til handleplaner for unge, der er fyldt 16 år. 140, stk. 2 Handleplan for unge under 18 år ved behandlingskrævende stofmisbrug AND VIS Kommunen skal udarbejde en handleplan for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug. Planen fastlægger den behandling, der skal igangsættes og den relevante støtte til den unge. Det behandlingskrævende stofmisbrug foreligger, når forbruget til euforiserende stoffer har fået et sådant omfang og sker på en sådan måde, at der må betragtes som misbrug eller afhængighed, der medfører fysiske, psykiske og / eller sociale skader. Begrebet omfatter både hashmisbrug og misbrug af centralstimulerende stoffer. Misbrugscentret har beslutningskompetence. Rådgiver og misbrugscenter samarbejder om helhedsplan. 152 Underretning af ny kommune Hvis en børnefamilie eller en gravid kvinde flytter til en anden kommune og børnene har behov for særlig støtte, skal tilflytningskommunen underrettes.

22 155 Forpligtelser ved modtagelse af underretninger vagt Rettidig og systematisk vurdering Central registerering 155 a Underretning, når der allerede er iværksat foranstaltninger Overveje evt. akut behov Genvurdering af sagen af ny person Samtale med barnet/den unge med eller uden samtykke fra forældre 155 b Modtagne underretninger Inden 6 dage sendes kvittering til underretter 159 Fastsættelse af forældrebetaling ved anbringelse Orientering til professionel underretter Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet, jf Fritagelse Barnets eller den unges betaling ved anbringelse Barnet/den unge under18 år har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet. Betalingen kan kun kræves af den disponible indtægt, nettoløn, børnepension, formueafkast, hvor denne mindst overstiger det beløb, der normalt ydes som lommepenge og beklædning til pgl. aldersgruppe. For unge imellem 18 og det fyldte 23 år, der efter 76 fortsat er anbragt i døgnophold eller udslusningsophold, er der efter 13 i bek. nr. 610 af 15/6-06, fastsat særlige regler om betaling for kost og logi under opholdet. Der henvises til bek. Nr af 12/12.06 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.

23 Bemærk at den uge over 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne herfor, bliver berettiget til kontanthjælp.

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Børne- og Familieteamet.

Børne- og Familieteamet. Børne- og Familieteamet. Det specialiserede socialområde. Børn og unge. Fakta og tal på området. Indhold: Kort om Børne- og familieteamet. Servicelovens væsentligste bestemmelser indenfor området. Standarder

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, med de ændringer, der følger af 101 i lov nr. 90 af 31. januar 2007,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Page 1 of 40 LBK nr 81 af 04/02/2011 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 08-02-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 10 LOV nr 153 af 26/02/2011 LOV

Læs mere

Kompetenceplan for børn og unge

Kompetenceplan for børn og unge plan for børn og unge 11(Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien) Familievejlederorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Rådgiver - ved bevilling

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 45 04/10/2010 11:50. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og område

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 45 04/10/2010 11:50. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og område 1 of 45 04/10/2010 11:50 Kapitel 1 Formål og område Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1096 af 21/09/2010 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 24-09-2010 Socialministeriet Vis mere... Kapitel

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere