Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier"

Transkript

1 Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS Børn og ungeudvalg (tvang) Familieplejekonsulenter FPK Formand for Børn og ungeudvalg F Lov om social service - Familierådgivningen Tekst Kompete nce 11, Gratis familieorienteret stk. 1 rådgivning til forældre, og 2 børn og unge sammen, såvel som alene 11, stk. 3 Ved væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte ydes: - Konsulentbistand - Rådgivning om familieplanlægning Bemærkning Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Bestemmelsen kan ikke benyttes til støtte, hvor der er behov for indsats efter kapitel 11, men benyttes hvor der er behov for et mere omfattende tilbud, end 11, stk Udvalgsbeslutning 11, stk. 4 Rådgivning, undersøgelse og behandling ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat funktionsevne Der kan f.eks. ydes et afgrænset forløb med psykologbistand Der træffes ikke afgørelse dvs der kan ikke klages. Målgruppe mellem 11, stk. 1 og kapitel 11.

2 11, stk. 5 Familievejleder Familier med børn med betydelig og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiske funktionsevne, skal tilbydes familievejledning, inden 3 måneder efter forvaltningen har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. 41 Merudgiftsydelse Medicin Diætkost Allergimad Befordring Andre merudgifter Privat aflastning op til 10 timer mdl. Privat aflastning over 10 timer mdl. 42 Tabt arbejdsfortjeneste Indtil 37 timer ugl. for 0-3-årige Indtil 17 timer ugl. for 4-7-årige Indtil 5 timer ugl. for 8-18-årige Indtil 74 timer ugl. ved alvorlig, akut eller livstruende sygdom eller indlæggelser. Timer ud over ovennævnte 44 Praktisk hjælp/personlig pleje / AND Familiehuset leverer ydelse Merudgiftsydelse er et beløb, der bevilges forældre til børn fra 0-18 år, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende eller langvarig lidelse. Beløbet skal dække de konkrete nødvendige merudgifter, som andre forældre ikke har ved forsørgelsen af børn i hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som forældre til børn fra 0-18 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få, hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af funktionsnedsættelsen passes i hjemmet. Rådgiver orienterer funktionsleder Hjælp til nødvendige plejeopgaver til børnefamilier, hvor forældrene på grund af egen sygdom ikke er i stand til selv at

3 45 Ledsagelse op til 15 timer mdl. til unge ml. 12 og 18 år. 50 Socialfaglig undersøgelse af et barn/ung Eksterne undersøgelser varetage denne opgave. Rådgiver henviser til Forebyggelse og visitation, der træffer afgørelse. Ledsagelse er en ydelse som skal tilbydes unge hjemmeboende mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen omfatter ansættelse af en person til at følge den unge til f.eks. frisør i biografen, indkøb, deltagelse i undervisning, sportsudøvelse, møder, ture i naturen etc. Den unge kan udpege personen, blot det ikke er en nærtstående. En 50 undersøgelse er den udredning, der skal foreligge før der kan besluttes iværksættelse af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Er der behov for konsulentbistand f.eks. psykologisk undersøgelse af barnet den unge ydes denne af R , stk. 2, jfr. 75 Undersøgelse af et barn/ung, jfr. 50 kan gennemføres under ophold på en institution eller under indlæggelse - foreløbig beslutning - endelig beslutning F Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, kan Børn og Unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter Børn og Unge-udvalgets afgørelse.

4 i samråd med områdeleder. 51, stk. 2 Undersøgelse jfr. 50 gennemføres under ophold i et børnehus 52, stk. 3, nr. 1 - foreløbig beslutning Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.. Med samtykke F Forældreevneundersøgelse / psykologiske undersøgelser samt områder hvor det er nødvendigt at inddrage sundhedsplejersker, læger og lign, som ikke er ansat i kommunen, hvor der kræves betaling for konsultationen. Et forløb for et barn og evt. familien i et tilrettelagt projekt, hvor ydelsen ikke er gratis, men hvor der kræves betaling. Børn / unge der deltager i div. grupper som f.eks. børn af misbrugere, børn af psykisk syge o.s.v. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter; + økonomisk beregning. 56 Uden samtykke Afgørelse efter 52 stk. 3, nr. 1, 3 og 6 kan træffes, selvom forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at

5 kunne opnås uanset det manglende samtykke. 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - hjemme hosser i samråd med områdeleder En støtte til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag, eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk art, eller hvad der i øvrigt måtte være behov for. Familiehuset varetager denne opgave. - praktisk støtte Aflønning max. laveste hjemmehjælpertakst (jf. 41 aflast). Her er der tale om, at familien ansætter en person. Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. - dagbehandling VIS Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet. Familiebehandling eller anden lignende støtte over for hele familien kan ydes i hjemmet, som ambulant behandling, i form af barnets eller den unges ophold i et dagbehandlingstilbud eller kan tilbydes familien i tilknytning til, at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter 52 stk. 3 nr. 7. Familiehus.

6 Selve foranstaltningen: ikke økonomisk beregning. Følgeudgifter: økonomisk beregning. 52, stk. 3, nr. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsinde haveren, barnet eller den unge, og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. VIS Hele familien eller enkelte af dens medlemmer kan sammen med barnet eller den unge få ophold uden for hjemmet. Formålet er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet eller den unge alene. Opholdet skal ske på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted, eller i et godkendt botilbud efter reglerne i servicelovens , stk. 3, nr. 5 Aflastningsordning Socialt barn/ung VIS. Handicappet barn/ung - døgninstitution op til 60 døgn årligt Grandbohus m.m. - døgninstitution over 60 døgn.

7 52, stk. 3, nr. 6 årligt. Maximalt ydes op til 80 døgn årligt. I særlige tilfælde op til 130 døgn årligt Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge En fast kontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende fx arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår ved tiltalefrafald. Helsingør lokalcenter varetager opgaven. - med samtykke 56 - uden samtykke i samråd med områdeleder 52, stk. 3, nr. 7 - forlængelse ud over det fyldte 18. år til det fyldte 23. år med samtykke Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdsted, som må anses for egnet 17 årsudvalg OBS: den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen for ophold i et botilbud. Vær opmærksom på, at valg af skoleplacering i forbindelse med anbringelse, er dette Børn og Ungerådgivningens kompetence.

8 til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jf. 50, 52-54, 67, 76,140 og med samtykke indtil kr. månedligt VIS - med samtykke over kr. månedligt VIS U orienteres 76 - Forlængelse ud over det fyldte 18 år til det fyldte 23 år med den unges samtykke. - Genetablering af anbringelse for unge der er fyldt 18 år til og med det fyldte 22 år, med den unges samtykke. OBS: Den unge får ved det fyldte 18 år selvstændig opholdskommune, medmindre den unge i umiddelbar forlængelse af anbringelsen får ophold i et botilbud for voksne. 52, stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. Muligheden for at udbetale en godtgørelse til den unge i forbindelse med formidlingen af et praktiktilbud, er et led i indsatsen overfor utilpassede unge, idet det giver mulighed for at motivere særligt belastede unge, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv. Godtgørelsen for de årige p.t. 26 kr. i

9 timen, med mulighed for at det kan sættes op til kr. i timen, hvis arbejdsgiveren garanterer fastansættelse indenfor op til 6 måneder. For de yngre kr. i timen. Max. 12 timer pr. uge. 52, stk. 3, nr. 9 52, stk. 4 Godtgørelse over ovennævnte takster Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, samt praktisk og pædagogisk støtte Tilbud til gravide VIS. Der er tale om en slags diverse-bestemmelse, der skal give kommunen videre rammer for at iværksætte foranstaltninger, der ikke lige passer ind i ordlyden af de øvrige bestemmelser i 52, stk. 3. Tilbud efter 52 skal tillige tilbydes gravide. Delegationsniveau følger 52, stk a, stk. 1, nr a, stk. 1, nr. 2 Økonomisk støtte til udgifter til konsulentbistand efter 11, stk. 3 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. NB. Trangsbestemt ydelse Støtte kan ydes uden forudgående børnefaglig undersøgelse Der gives her mulighed for at dække udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter 52, stk. 3, samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Selve foranstaltningen; økonomisk beregning NB. Trangsbestemt ydelse Kost/efterskole indtil kr.

10 pr.md. 52 a, stk. 1, nr. 3 Kost/efterskole ud over kr pr,md. Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes. Eksempler: - Ved risiko for effektiv udsættelse grundet huslejerestance, eller f.eks. elrestance kan der ydes akut økonomisk hjælp. OBS: Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter. 52 a, stk. 1, nr. 4 Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under anbringelse uden for hjemmet Ydelsen er ikke trangsbestemt. Ydelsen er ikke trangsbestemt - Hvis forbindelsen mellem det anbragte barn og forældremyndighedsindehaveren vanskeliggøres af økonomiske grunde, kan der ydes hjælp til specielle udgifter, der er nødvendige for, at holde en stabil kontakt mellem barnet/den unge og forældrene. 52 a, stk. 1, nr. 5 Udgifter i forbindelse med prævention 54 Forældremyndighedsinde haveren skal tilbydes støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Ydelsen er ikke trangsbestemt Forældremyndighedsindehaveren skal tilbydes, en støtteperson i forbindelse med at et barn/ung anbringes udenfor hjemmet. OBS: Vær opmærksom på, at hvis forældrene under barnets/ den unges anbringelse får ny

11 - Op til 10 timer månedligt fra beslutning om anbringelse til barnet / den unge har været anbragt i 3 måneder. opholdskommune, skal forældre søge den nye kommune om betaling af støttepersonen. Fraflytningskommunen skal dog orientere tilflytningskommunen, der på den måde forberedes til at kunne indgå i samarbejde med fraflytningskommunen om at løse familiens problemer - Herefter 3 5 timer månedligt, så længe forældrene har behov og benytter sig af tilbuddet. - Ved hjemgivelse op til 10 timer månedligt fra beslutning til barnet har været hjemme i 3 måneder. 54, stk. 2 Ved fastsættelse af støttepersonens timetal udover ovenfor. Anden støtte til forældre til anbragte børn. Der skal træffes afgørelse om anden støtte til forældrene (efter 52, stk. 3 eller anden lovgivning) (tidligere 140, stk. 7) 54 a Koordinator til ungdomssanktion 57 Medvirke ved udpegning af forældremyndighed AND Hvis sådan støtte bevilges, skal der udarbejdes særskilt handleplan En ung, der er idømt en ungdomssanktion, skal tilbydes en koordinator. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i

12 fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden. Rådgiver tilskriver statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil ofte anmode om udtalelse fra kommunen om potentielle forældremyndighedsindehaveres egnethed. 57 a Forældrepålæg Et forældrepålæg er et specificeret, fremadrettet krav om en eller flere konkrete opgaver og pligter, som forældremyndighedsindehaverne skal påtage sig. Med et forældrepålæg stilles således krav om konkret, aktiv deltagelse fra forældremyndighedsindehaverne i forbindelse med deres barns udvikling. Hvis forældre ikke efterlever et forældrepålæg, skal kommunen træffe afgørelse om, at pålægget ikke er efterlevet med den virkning, at betingelserne for at få udbetalt børnefamilieydelse ikke er opfyldt 57 b Ungepålæg Skal tildeles, hvis den unge har ulovligt skolefravær, har begået kriminalitet af en vis grovhed, har alvorlige tilpasningsproblemer eller nægter at samarbejde med myndighederne 57 c Særlig handleplan for kriminalitetstruede børn og unge Tidligere 140, stk. 3 Kommunen skal lave en handleplan, når en ung under 18 år har lavet voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, såsom røveri, voldtægt, groft hærværk, tyveri eller forsøg herpå. Planen skal beskrive, hvad kommunen kan gøre for at forebygge yderligere kriminalitet og pege på behov for en 50 undersøgelse. Bemærk, at planen skal laves senest 7 dage efter politiet har fremsendt dokumentation for kriminaliteten evt. i form af en foreløbig plan,

13 hvis en egentlig plan ikke kan nås inden 7 dage. Bemærk ligeledes, at der også skal laves en plan, selvom den unge er under den kriminelle lavalder på 15 år og således ikke kan straffes. 58 Anbringelse uden samtykke - Foreløbig - Endelig - tvang uanset samtykke - ung fyldt 15 år - genbehandling F. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af: Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge Vold eller andre alvorlige overgreb Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller Andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. 63, jfr. 75 Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke - foreløbig - endelig F i samråd med områdeleder/faglig leder Der er her tale om situationer hvor, forældremyndighedens indehaver undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for - en livstruende sygdom eller - en sygdom der udsætter barnet / den unge for varig og betydelig nedsat funktionsevne.

14 i samråd med områdeleder/faglig leder. 68 Ophør af frivillige hjælpeforanstaltninger Foranstaltninger efter 52, 56, 58 og 60 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Der skal besluttes hjemgivelsesperiode Beslutning om hjemgivelsesperiode er ny Ophør af tvangsforanstaltninger Ved tvang skal der ske orientering til 68 a Videreført anbringelse Efter 3 års anbringelse kan beslutte fortsat anbringelse uden samtykke, hvis barnet er stærkt knyttet til anbringelsesstedet 68 b Valg af anbringelsessted Anbringelsessteder for børn og unge kan være: Plejefamilier jf. 142, stk. 1. Netværksplejefamilier, jf. 142, stk. 2.. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk. 6. Døgninstitutioner, jf Tilsyn med barnet/den unge Der skal føres løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under en anbringelse uden for hjemmet. Det skal som led i tilsynet sikres, at der mindst én gang om året finder en samtale sted med barnet eller den unge under besøg på anbringelsesstedet. 69, Afgørelser under I det omfang det må anses for nødvendigt

15 stk. 1 anbringelse under hensynet til formålet med anbringelsen, skal der på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge på anbringelsesstedet, jf. 148, træffes afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse, samvær med personer fra netværket m.v. under opholdet. Vær OBS på, at forældrene fortsat har forældremyndigheden. Det er derfor ikke alt, der kan træffes afgørelse om. 69, stk. 3 og 4, jfr , stk. 2, jfr. 75 Ændring af anbringelsessted - Foreløbig - Endelig F Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket med samtykke efter 52. stk. 3 nr. 7. og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 3. Hvis anbringelse af barnet/den unge er sket uden samtykke efter 58 eller 60 og samtykke til ændring af anbringelsessted ikke kan opnås fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, forudsætter en ændring, at der træffes fornyet afgørelse i Børn og Unge-udvalget, om at anbringelsesgrundlaget efter 58 er opfyldt, jf. 69. stk. 4. Er dette tilfældet, træffer kommunen derefter valg af anbringelsessted. Bemærk: at der skal gennemføres en samtale med banet eller den unge, før der træffes afgørelse om ændring af anbringelsessted, så det sikres, at barnet eller den unge har haft mulighed for at give sine holdninger og ønsker tilkende, jf.

16 48. at flytning af barnet / den unge ikke kan ske, før børn og unge-udvalgets afgørelse foreligger. Bemærk, at i følgende situationer er der ikke tale om ændring af opholdssted: Ved overflytning på grund af lukning af døgninstitution. Ved en plejefamilies ophør som plejefamilie. Ved inddragelse af godkendelse til opholdssted / plejefamilie. Ved ferieophold af kortere varighed. Ved indlæggelse på sygehus eller lignende. i samråd med funktionsleder stk. 2 Støtte under samværet med samtykke Med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, kan der træffes afgørelse om, at samværet mellem forældre og barnet eller den unge skal støttes ved, at der er en tredje person til stede. stk. 2 Samværsregulering Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets / den unges sundhed og udvikling kan der for en bestemt periode besluttes, at samvær med forældrene indskrænkes til mindst en gang om måneden eller foregår på et bestemt geografisk sted. stk. 6, - Foreløbig F Samværsregulering der er mindre end 1 gang måned er at ligestille med afbrydelse af

17 jfr Endelig samvær, hvilket kræver at sagen forelægges for Børn og Unge-udvalget. i samråd med områdeleder Vær opmærksom på, at samvær og kontakt med andre end forældrene, f.eks. bedsteforældre, sker dette efter 69. stk. 1. stk. 3 stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 stk. 3. stk. 6, jfr. 75 Afbryde forbindelsen mellem forældre og barnet/den unge - Foreløbig - Endelig Overvåget samvær - Foreløbig - Endelig Hemmeligholdelse af barnets/den unges anbringelsessted. - Foreløbig - Endelig F F F Afbrydelse af forbindelse i form af samvær eller brev-, mail eller telefonforbindeslem elle forældrene og barnet/den unge for en bestemt periode. i samråd med funktionsleder NB kontrol med kommunikation kan af Børn og ungeudvalget besluttes efter 123, stk. 2, jfr. stk. 6. Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode bestemmes, at samvær med forældrene kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. i samråd med funktionsleder Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets/den unges sundhed og udvikling, kan der for en bestemt periode besluttes, at barnets/den unges opholdssted ikke må oplyses til forældrene. i samråd med områdeleder stk. 4 Afbrydelse af kontakt og ovrvåget samvær ved viden eller formodning

18 stk. 6, jfr. 75 om overgreb - Foreløbig - endelig F stk. 5 stk. 8 Samværsregulering (overvåget/afbrudt) F under gennemførelsen af en 50-undersøgelse Transport til møder I anbringelsessager kan barnets opholdskommune yde støtte til udgifter til forældrenes transport i forbindelse med møder i barnets opholdskommune. 76 Tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23 år (efterværn). For unge i alderen 18 år til det fyldte 23. år, er det muligt at fortsætte med eller genbevilge f.eks. kontaktperson eller anbringelse, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte og hvis den unge i øvrigt er indforstået. Bemærk: at de unge, der efter det fyldte 18 år fortsat har ophold i et anbringelsessted efter - Opretholdelse og gentildeling af fast kontaktperson tildelt før det fyldte 18. år, 76, stk. 2 - Opretholdelse eller genetablering af anbringelse udenfor hjemmet efter det fyldte 18. år, 76, stk. 17 års udvalg 17 års udvalg 76 stk. 3 nr. 1 (opretholdelse af anbringelse etableret før det 18 år og) 76 stk. 3 nr. 3 (udslusningsordning) vil, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, være berettiget til kontakthjælp efter aktivloven. De vil derfor med hjemmel i 160 skulle betale for kost og logi efter de samme regler, som vil gælde, hvis de havde midlertidig ophold i en boform efter servicelovens 107, stk. 1.

19 3, nr. 1 - Tildeling af fast kontaktperson efter det fyldte 18. år, 76, stk. 3, nr. 2 - Etablering af udslusningsordnin g fra a nbringelsesstedet for over 18 årige, 76, stk. 3, nr. 3 - Kortvarig tilbagevenden til tidligere anbringelsessted, 76, stk. 7 - Den unges økonomiske forhold under efterværn, Plejetilladelse/privat familiepleje 17 års udvalg 17 års udvalg 17 års udvalg FPK Bemærk; at den unge ved det fyldte 18 år får selvstændig opholdskommune. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune. 78, stk. 5, jfr. 75 Uenighed ved hjemtagelse fra privat familiepleje Familieplejekonsulenterne varetager denne opgave. Efter 78 stk. 4., kan børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge

20 78, stk. 4 - Foreløbig - Endelig F beslutte, at et barn eller en ung ikke flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune 109 Midlertidigt ophold for kvinder med børn 116 Boligskift AND Familieplejekonsulent er sagsansvarlig Lederen på krisecentret tager stilling til optagelse. Rådgiver tager stilling til egenbetaling og behov for 50- undersøgelse Yde hjælp til indretning af boligen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Forebyggelse og Visitation behandler og beslutter U Køb af bolig. 140 Handleplan i forbindelse med anbringelse i samarbejde med ergoterapeuterne samt områdeleder Ved anbringelse skal der udarbejdes en handleplan. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.

21 70 Senest 3 måneder efter at anbringelsen er foretaget, skal der opfølgning på hvorvidt handleplanen skal revideres. Herefter skal der som minimum med højst 12 måneders mellemrum foretages en sådan vurdering. Herudover skal der mindst 1 gang årligt, finde en samtale sted med barnet / den unge på anbringelsesstedet. 140, stk. 3: særlige indholdsmæssige krav til handleplaner for unge, der er fyldt 16 år. 140, stk. 2 Handleplan for unge under 18 år ved behandlingskrævende stofmisbrug AND VIS Kommunen skal udarbejde en handleplan for unge under 18 år med behandlingskrævende stofmisbrug. Planen fastlægger den behandling, der skal igangsættes og den relevante støtte til den unge. Det behandlingskrævende stofmisbrug foreligger, når forbruget til euforiserende stoffer har fået et sådant omfang og sker på en sådan måde, at der må betragtes som misbrug eller afhængighed, der medfører fysiske, psykiske og / eller sociale skader. Begrebet omfatter både hashmisbrug og misbrug af centralstimulerende stoffer. Misbrugscentret har beslutningskompetence. Rådgiver og misbrugscenter samarbejder om helhedsplan. 152 Underretning af ny kommune Hvis en børnefamilie eller en gravid kvinde flytter til en anden kommune og børnene har behov for særlig støtte, skal tilflytningskommunen underrettes.

22 155 Forpligtelser ved modtagelse af underretninger vagt Rettidig og systematisk vurdering Central registerering 155 a Underretning, når der allerede er iværksat foranstaltninger Overveje evt. akut behov Genvurdering af sagen af ny person Samtale med barnet/den unge med eller uden samtykke fra forældre 155 b Modtagne underretninger Inden 6 dage sendes kvittering til underretter 159 Fastsættelse af forældrebetaling ved anbringelse Orientering til professionel underretter Forældrene har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet, jf Fritagelse Barnets eller den unges betaling ved anbringelse Barnet/den unge under18 år har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet. Betalingen kan kun kræves af den disponible indtægt, nettoløn, børnepension, formueafkast, hvor denne mindst overstiger det beløb, der normalt ydes som lommepenge og beklædning til pgl. aldersgruppe. For unge imellem 18 og det fyldte 23 år, der efter 76 fortsat er anbragt i døgnophold eller udslusningsophold, er der efter 13 i bek. nr. 610 af 15/6-06, fastsat særlige regler om betaling for kost og logi under opholdet. Der henvises til bek. Nr af 12/12.06 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20.

23 Bemærk at den uge over 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne herfor, bliver berettiget til kontanthjælp.

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=126342&exp=1 Side 1 af 38 LBK nr 941 af 01/10/2009 Gældende (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 06-10-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession A20090094129 Entydig dokumentidentifikation BM000125 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 Udelades. Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2014 Servicelovens regler om børn og unge 16. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2014 16. udgave, 1. oplag, 2013 Frydenlund

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Børn- og ungehåndbogen

Børn- og ungehåndbogen Erik Jappe Børn- og ungehåndbogen 2013 Servicelovens regler om børn og unge 15. reviderede udgave Frydenlund Børn- og ungehåndbogen 2013 15. udgave, 1. oplag, 2012 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: 978-87-7118-219-4

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere