FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager"

Transkript

1 BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin Friis Bach Mette Abildgaard Per Tærsbøl Lise Müller Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Martin Geertsen Fraværende ved sag 10 og 12 Randi Mondorf Afbud Anne Ehrenreich Susanne Langer Tormod Olsen Side 1 af 64

2 INDHOLDSLISTE 1. Endeligt regnskab 2014 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Temadrøftelse om regionens anvendelse af rabataftaler - herunder midler til forskning 3. Temadrøftelse om den kommunale medfinansiering 4. Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv Etableringsudgifter til realisering af besluttede ændringer i Hospitalsplan Udmøntning af midler fra regionens renoveringspulje til investeringer i Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. juni FORTROLIG - Fondsansøgning 9. FORTROLIG - Aftalesag 10. Tilbud til fødende i Region Hovedstaden et serviceeftersyn 11. Opfølgning på KORAs og COWIs evalueringer af enstrenget og visiteret akutsystem 12. Udmøntning af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger 13. Erfaringsopsamling på pilot på løbende patienttilfredshedsmåling, valg af fælles regionale spørgsmål 14. Status og erfaringer med de nye Socialtilsyn 15. Godkendelse af budgetproces for vedtagelse af budget Regionsrådsmedlem Marlene Harpsøes (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster 17. Regionsrådsmedlem Kenneth Kristensen Berths (O) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster 18. Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard (A) udtræden af regionsrådet mv. - fordeling af poster 19. Regionsrådsmedlem Bergur Løkke Rasmussens (V) midlertidige fravær - fordeling af poster 20. Generel orientering fra ledelsen 21. Eventuelt Side 2 af 64

3 1. ENDELIGT REGNSKAB 2014 FOR REGION HOVEDSTADEN OG REVISIONSBERETNING 2014 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet har på mødet den 14. april 2015 behandlet Region Hovedstadens årsregnskab for I henhold til lov om regioner mv. 23 blev regnskabet herefter overdraget til revisionen. Efter modtagelse af revisionsberetningen den 15. juni 2015 forelægges beretningen og regnskabet samt de særskilte investeringsregnskaber for forretningsudvalget og regionsrådet til endelig godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at regnskab 2014 godkendes endeligt, og 2. at 27 revisionspåtegnede investeringsregnskaber godkendes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision ved partner, direktør Steen Andersen og partner, registreret revisor Nicolai Porslund, samt centerdirektør Torben Hedegaard Jensen deltog under sagens behandling. Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision, har den 15. juni 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 8 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret Beretningen omhandler også revision af sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion for I overensstemmelse med styrelseslovens formelle regler blev de af revisionen fremsendte revisionsberetninger (beretning nr. 7 og 8) sendt til regionsrådets medlemmer den 19. juni Konklusionen på den udførte revision af årsregnskabet for 2014 er, at regnskabet forsynes med en revisionspåtegning uden forbehold og at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Regionens eksterne revisor, BDO Kommunernes Revision, konkluderer, at det er revisionens opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler samt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen gør dog i revisionspåtegningen opmærksom på, at de i regnskabet anvendte budgettal for 2014 ikke har været underlagt revision. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag 1. Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august Administrationen har i bilag 2 kort redegjort for sammenhængen mellem budget 2014, økonomirapporterne og årsregnskabet for Som det fremgår af bilaget har Region Hovedstaden i regnskab 2014 overholdt de økonomiske rammer indgået i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen, ligesom regionen samlet set har overholdt de af regionsrådet meddelte bevillinger. Side 3 af 64

4 Investeringsregnskaber I forbindelse med afgivelsen af årsregnskabet til revisionen på regionsrådsmødet den 14. april 2015 blev det besluttet, at investeringsregnskaberne vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder skulle forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet i august 2015 med henblik på endelig godkendelse. Konkrete investeringer over 10 mio. kr. bevilges altid af regionsrådet. Som en konsekvens heraf er der tidligere truffet beslutning om, at alle investeringsregnskaber over denne grænse forsynes med en særskilt revisionserklæring, inden regnskaberne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet. Med denne sag forelægges 27 revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse. Konklusionen er, at alle investeringsregnskaberne er opgjort regnskabsmæssigt korrekt og er forsynet med revisionserklæringer uden forbehold eller bemærkninger. Alle revisionserklæringer samt de reviderede investeringsregnskaber er medtaget som bilag 3. Regionens eksterne revisor vil efter sædvanlig praksis deltage i forretningsudvalgets møde under behandlingen af dagsordenspunktet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. Regnskabet er tilgængeligt på regionens hjemmeside. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Region Hovedstaden afsluttende beretning 2014 beretning nr 8 2. FU Årsregnskab Investeringsregnskaber 27 Side 4 af 64

5 2. TEMADRØFTELSE OM REGIONENS ANVENDELSE AF RABATAFTALER - HERUNDER MIDLER TIL FORSKNING BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. marts at afholde en temadrøftelse om ovenstående emne på et kommende møde. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at sagen drøftes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Indkøbschef Allan Åge Christensen og centerdirektør Torben Hedegaard Jensen deltog under sagens behandling. Sagen drøftet. Forretningsudvalget besluttede at anmode om en sammenligning mellem priserne opnået af Region Hovedstaden i forhold til de øvrige regioner. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden har i en række af regionens kontrakter særlige kontraktsvilkår (i det følgende benævnt "særydelser"), som medfører, at leverandøren bliver forpligtiget til at medvirke til finansiering af forskning og uddannelse. Dette betyder, at regionen indgår en kontrakt med en leverandør om leverance af nogle produkter og samtidig forpligter leverandøren til at overføre økonomiske midler til regionen som led i aftalen (særydelsen). Særydelsen er typisk knyttet til enten omsætning, således at leverandøren fx overfører et beløb på 2% af omsætningen på indkøbsaftalen til regionen, eller et fast beløb der er knyttet til indkøb af en bestemt mængde (stk.) produkter hos leverandøren. Region Hovedstaden har benyttet særydelser i kontrakter siden 2009 og gør det stadigvæk. Særydelserne bruges typisk på kontrakter om køb af kardiologiske -, thorax produkter, ortopædkirurgiske implantater og enkelte andre områder. De pågældende kontrakter bliver alle udbudt efter gældende EU lovgivning med særydelserne som vilkår for at sikre, at der er gennemsigtighed og ligebehandling i forbindelse med kontraktindgåelsen, og det er ikke muligt at "overopfylde". Særydelsen har således ingen indflydelse på, hvem der vinder kontrakterne, da alle tilbudsgiverne skal kunne overholde kravet. Det er administrationens opfattelse, at Region Hovedstadens model fungerer fornuftigt, bla. fordi den har sikret, at forskningsmidlerne fra industrien bliver kanaliseret ind i regionen på en fuldt ud gennemsigtig måde. Dette var også et af de oprindelige rationaler bag indførelsen af modellen, samtidig med at det sikrer, at industrien kan bidrage til forskning og innovation. Regionens administrative praksis på området medfører iøvrigt, at der er etableret et armslængdeprincip til industrien således, at klinikkerne ikke er afhængige af den enkelte leverandør, idet allerede igangsatte forskningsaktiviteter uden videre vil kunne forsættes efter skift til en ny leverandør. Hvorfor anvendes særydelser? Særydelser anvendes primært af 3 årsager. For det første fordi administrationen vurderer, at det kommercielt set giver de bedste indkøbsaftaler. For det andet fordi der i 2009 var et behov for at skabe ordnede og transparente forhold om, hvordan regionen modtager midler fra industrien således, at habilitetstvivl i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler kunne undgåes. For det tredje er særydelserne med til at sikre en ganske omfattende forskning i Region Hovedstaden. 1) De kommercielt set bedste indkøbsaftaler hænger sammen med, at de forskningsmidler, Side 5 af 64

6 regionen modtager fra virksomhederne, ikke kan forventes omsat til tilsvarende lavere priser, hvis klausulerne fjernes, og i hvert fald ikke til en værdi, der matcher de forskningsmidler, regionen modtager. Dette umiddelbart paradoksale forhold skyldes, at leverandørerne har deciderede forskningsmidler og markedsføringsbidrag, de bruger til, at finansiere de krav regionen har til særydelserne. Denne sammenhæng mellem priser og forskningsmidler bekræftes bl.a. af virksomheden Medtronic. Der findes sågar et eksempel, hvor værdien af de særlige ydelser er større end prisen på produktet, så regionen samlet set betaler en negativ pris. Hvis regionen stopper med kravene til særydelserne, forventer administrationen derfor ikke, at der opnåes tilsvarende lavere enhedspriser i stedet for. Region Hovedstaden går, efter administrationens vurdering, blot glip af en fordel (eller i hvert fald en stor del af fordelen hvis priserne falder lidt). Hvis vi fx får 10 mio. kr. i forskningsmidler og evt. måtte betale fx 2 mio. kr. ekstra på enhedspriserne, så er det trods alt stadig en god forretning for regionen. Det dårligst tænkelige scenarie er, at regionen ender med at "bytte penge" med leverandørerne. Det kan oplyses, at der er en god konkurrence på områderne, og administrationen har endnu ikke oplevet, at tilbudsgivere har afholdt sig fra at give tilbud pga. af kravet om særydelser. Disse områder er i øvrigt samtidigt dem, som regionen i særklasse har sparet flest penge på. Samlet set beløber indkøbsbesparelserne sig til hundredevis af millioner kr. i regionens tid. 2) De ordnede forhold på området er tilstede, fordi det er fuldstændigt åbent for enhver, hvilke krav regionen stiller på området. Ingen er derfor i tvivl om, hvad regionen vil have og hvad leverandørerne skal levere af særydelser det er altid beskrevet præcist i udbudsmaterialet hvad regionen efterspørger, så leverandørerne kan altså ikke gøre deres tilbud bedre ved at tilbyde lidt ekstra (og dermed skabe præference) og tildelingen af kontrakter sker på baggrund af forud offentliggjorte tildelingskriterier. Selve fordelingen af forskningsmidlerne sker af afdelingsledelserne, så det er altså ikke den enkelte læge, der modtager midlerne. Det betyder, at der er en total adskillelse af læge og industri i forhold til fordelingen af midlerne og samtidig er det sikret, at lægerne ikke er afhængig af, at regionen ved kommende udbudsrunder vælger den samme leverandør som den nuværende. Det betyder, at lægerne kan fortsætte igangværende forskningsprojekter, selvom regionen skifter leverandør. Det betyder også, at lægerne ikke har andre interesser end, at regionen vælger de bedste og billigste leverandører, fordi deres forskningsmidler er fuldstændig uafhængige af, hvilken leverandør regionen har nu og måtte vælge senere lægerne kan nemlig blot fortsætte nuværende forskningsprojekter med midler fra den nye leverandør. Dette er en styrke ved den model, som regionen har valgt og, det vurderes derfor, at der er etableret et reelt armslængdeprincip mellem læge og industri. 3) Forskning i Region Hovedstaden. Disse forskningsmidler er medvirkende til at regionen kan foretage forskningsprojekter til gavn for patienterne i Region Hovedstaden og i hele landet, og det er afdelingsledelserne, der styrer hvilke langsigtede strategiske projekter, man vil bruge tid og penge på. Fx har Rigshospitalet været primus motor i et stort landsdækkende studie vedr. ICD indikationer, et stort landsdækkende studie om nye invasive principper for behandling af blodprop i hjertet og til nye diagnostiske teknikker til vurdering af effekt af fx ballonudvidelsesmetoder. Regionen har derfor også i langt højere grad end tidligere styr på og kontrol over hvilke forskningsprojekter, der bliver sat i gang, fordi forskningsaktiviteten er centralt styret, og ikke foregår mellem den enkelte læge og industrien. Det betyder også, at et antal forskere er finansieret via disse midler, og en fjernelse af klausulerne vil føre til et fald i forskningen indenfor de pågældende områder medmindre der tilføres budget som kompensation herfor. Administrationen har ikke en samlet opgørelse, opgjort i kr. og ører, over hvor mange midler regionen samlet modtager via særydelserne, men til eksempel så omfattede særydelserne inden for regionens kontrakter på ICD, Pacemakere, TAVI, Ablationer og Iskæmi en samlet årlig anslået værdi på ca. 9,35 mio. kr. i forhold til en samlet omsætning på ca. 110 mio. kr./år på de pågældende produkter. Disse områder repræsenterer iøvrigt en stor andel af den samlede mængde af særydelser, ligesom områderne er i hastig behandlingsmæssig udvikling. Hvad skulle være argumentet for ikke at anvende særydelser? Først og fremmest er Region Hovedstaden den eneste region, der anvender særydelser, og det medfører med jævne mellemrum spørgsmål, typisk fra pressen, om hvorfor regionen ikke er gået bort fra modellen, når de andre regioner er gået bort fra den. Der er således løbende et behov for at forklare en kompleks sammenhæng i en ikke særlig "salgsvenlig" sag. De andre regioner angiver typisk som begrundelse, at de Side 6 af 64

7 er gået bort fra særydelserne for at undgå at blande forskning o. lign. sammen med budgetterne til indkøb eller for at sikre lægernes uafhængighed til industrien. Dernæst ville et ophør af særydelserne naturligvis sikre en ensartethed i alle de kontrakter regionen indgår, idet særydelserne som bekendt kun anvendes på en meget lille del af regionens samlede kontraktportefølje, og alt andet lige vil det medføre en forenkling i kontrakterne og samarbejdet med de berørte leverandører. Afsluttende bemærkninger Hvis der er et politisk ønske om, at Region Hovedstaden ophører med brugen af særydelserne, kan det indføres i takt med at kontrakterne udløber, hvilket i praksis er inden for nogle få år, da regionens kontrakter på disse områder som hovedregel løber i 2-4 år. I modsat fald vil administrationen fortsætte den hidtidige praksis og løbende vurdere, om og hvor det er fordelagtigt for regionen at bruge disse klausuler. Der er i relation til sidstnævnte ikke nogen forventninger om, at omfanget vil ændre sig nævneværdigt. Der vedlægges svar på to tidligere politikkerspørgsmål, som kan baggrundsbelyse omfanget af regionens praksis med særydelserne til brug for Forretningsudvalgets drøftelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Svarpaaspml22114vedrsponsorpolitikstillet af Charlotte Fischer 2. Svarpaaspml22214vedrdriftsmidlerstillet af Henrik Thorup Side 7 af 64

8 3. TEMADRØFTELSE OM DEN KOMMUNALE MEDFINANSIERING BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Formanden orienterede på forretningsudvalgsmødet den 9. juni om arbejdet i Kommunekontaktudvalget om den kommunale medfinansiering. Forretningsudvalget besluttede at drøfte spørgsmålet på mødet i august. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at drøfte den kommunale medfinansiering. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Centerdirektør Torben Hedegaard Jensen deltog under sagens behandling. Sagen drøftet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING I november måned 2014 var der en temadrøftelse af den kommunale medfinansiering i Kommunekontaktudvalget (KKU), og der blev i den forbindelse nedsat en kommunal/regional arbejdsgruppe med den opgave at fremkomme med forslag, der kan øge gennemsigtigheden i kommunal medfinansiering. Arbejdsgruppen færdiggjorde sit arbejde i juni måned og arbejdsgruppens rapport behandles i Kommunekontaktudvalget den 20. august Forretningsudvalgets temadrøftelse indledes med et oplæg af administrationen om den kommunale medfinansiering og arbejdsgruppens anbefalinger til at øge gennemsigtigheden i den kommunale medfinansiering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rapport_gennemsigtighed_9juni2015 Side 8 af 64

9 4. REGION HOVEDSTADENS REDEGØRELSE VEDRØRENDE INDBERETTET AKTIVITET, AKTIVITETSBESTEMTE TILSKUD MV BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet skal senest 1. september afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i regionen, derfor forelægges sagen til godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: at redegørelse vedrørende indberettet aktivitet mv. for 2014 godkendes. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Efter cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv. og cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal regionsrådene senest 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktvititeten til sundheds - og ældreministeren og kommunalbestyrelserne i regionen. Af redegørelsen fremgår: at Region Hovedstaden i statsligt aktivitetsafhængigt tilskud ("meraktivitetsordningen") har modtaget 409,9 mio. kr. og dermed har opnået fuld puljeudnyttelse, at Region Hovedstaden fra kommunerne har modtaget kommunale aktivitetsbestemte bidrag på 6,8 mia. kr. fordelt med 6,6 mia. kr. på medfinansieringsområdet og 0,2 mia. kr. på finansieringsområdet. Kommunerne medfinansierer deres borgeres behandling på regionens hospitaler samt praksisområdet. Kommunerne finansierer regionens udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning. Af redegørelsen fremgår også den organisation, der er bygget op og de aktiviteter, der udføres til kvalitetssikring af den patientadministrative aktivitetsregistrering, der ligger bag opkrævningen af aktivitetsbestemte kommunale bidrag. Revisionen har afgivet Beretning nr. 7 "Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet for 2014". Heri konkluderes i afsnit seks, "...at regionens redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gældende cirkulære". Afsluttende anføres: "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger." Med hensyn til spørgsmålet om kompensation af kommunerne for de tekniske utilsigtede virkninger af regionens indførelse af det enstrengede visiterede akutsystem kan det oplyses, at der i Aktstykke nr. 147, Folketinget (2. samling) afgjort den 10. juni 2015, er skabt hjemmel til, at sundheds - og ældreministeren udbetaler kompensation på samlet 51,6 mio. kr. til Region Hovedstaden, der samtidig bemyndiges til at fordele og udbetale dette beløb til kommunerne i hovedstadsregionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Side 9 af 64

10 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Redegørelse aktivitetsbestemte tilskud mv 2014 Side 10 af 64

11 5. ETABLERINGSUDGIFTER TIL REALISERING AF BESLUTTEDE ÆNDRINGER I HOSPITALSPLAN 2020 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionrådet godkendte på mødet 22. juni 2015 en revision af Hospital - og Psykiatriplan Med denne sag beviliges der midler til at iværksætte de nødvendige ombygninger indenfor urologien og ortopædkirurgien på matriklerne i Gentofte og på Bispebjerg som følge af revisionen af planen. Med ombygningerne er det muligt for ortopædkirurgien at samle fritvalgspatienter samt hovedparten af de håndkirurgiske specialfunktioner i Gentofte, mens etableringsudgifter på Bispebjerg skal anvendes til bl.a. at tilvejebringe ekstra operationskapacitet indenfor ortopædkirurgien. De urologiske ombygninger omhandler bl.a. etablering af lokaler til nyrestenknuser på Gentofte-matriklen. Ombygningerne og finansieringen indgik i sagsmaterialet til regionsrådet den 22. juni INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at godkende investeringsbevilling i 2015 på 4 mio. kr. til ombygninger indenfor ortopædkirurgien på Herlev og Gentofte Hospital, 2. at godkende investeringsbevilling i 2016 på 9 mio. kr. til ombygninger indenfor ortopædkirurgien på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 3. at godkende investeringsbevilling i 2015 og 2016 på samlet 4 mio. kr. til ombygninger indenfor urologien på Herlev og Gentofte Hospital, 4. at udgifterne i 2015 for samlet 4,5 mio. kr. finansieres af disponible midler på regionens renoveringspulje i 2015, og 5. at udgifterne i 2016 på samlet 12,5 mio. kr. indarbejdes i investeringsbudgettet i Budget 2016 POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Det er nødvendigt at foretage en række ombygninger på flere af de eksisterende hospitaler for at realisere den revision af Hospitalsplan 2020, der blev godkendt af regionsrådet på mødet i juni I forhold til den del af implementeringsplanen, som det er mulig at implementere ved udgangen af 2016 blev det anført i sagsfremstillingen, at etableringsudgifterne ville blive søgt indarbejdet i budget Der har nu vist sig mulighed for at fremskynde processen og delvist iværksætte forberedelserne allerede i Der lægges i denne sag op til at gennemføre etableringsprojekter for i alt 17 mio. kr. indenfor ortopædkirurgien på Bispebjerg og i Gentofte samt ombygninger indenfor urologien på Gentofte, heraf 4,5 mio. kr. i 2015 og 12,5 mio. kr. i Vedrørende ortopædkirurgien drejer det sig om, at den ortopædkirurgiske funktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Frederiksberg) lukkes, og at funktionen flyttes til Bispebjerg og Gentofte. Vedrørende urologien lukkes funktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Frederiksberg). Opgaverne varetages fremover af Rigshospitalet (Blegdamsvej) og Herlev og Gentofte Hospital (funktion på begge matrikler). Side 11 af 64

12 For ortopædkirurgien vil der være følgende etableringsprojekter: Indretning af ambulatorium samt sengeafsnit med 6 ekstra senge til behandling af fritvalgspatienter i Gentofte (4 mio. kr.), Tilvejebringelse af ekstra operationskapacitet på Bispebjerg (9 mio. kr.). For urologien er der følgende etableringsprojekt i Gentofte: Indretning af lokaler samt flytning af nyrestenknuser fra Frederiksberg til Gentofte, flytning af urologisk udstyr fra Frederiksberg samt etablering af vandafløb på operationsstuer og diverse indretning af ambulatorier (4 mio. kr.). Det kan tilføjes, at implementeringsplanen også omfatter realisering i 2016 af de besluttede ændringer inden for reumatologien, der indebærer samling af sengekapacitet i Glostrup. Administrationen har iværksat yderligere analyser for at afdække mulighederne for at tilvejebringe de nødvendige faciliteter. Der reserves derfor et ikke-disponeret beløb på 5 mio. kr. i renoveringspuljen i 2015 med henblik på udmøntning i løbet af efteråret I forhold til den fortsatte realisering af de besluttede ændringer i Hospitalsplan 2020 vil der derudover være etableringsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af regionens brystkirurgiske afdelinger inkl. de mammaradiologiske funktioner. Etableringsudgifterne forbundet med denne sammenlægning forventes på nuværende tidspunkt imidlertid først i ØKONOMISKE KONSEKVENSER Med denne sag træffes beslutning om anvendelse af 17 mio. kr. som følger: Hospitalsplan Ombygninger Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af ledige renoveringsmidler på investeringsbudgettet i 2015, mens etableringsudgifterne i 2016 på 12,5 mio. kr. vil blive indarbejdet i investeringsbudgettet i budgettet for KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forlægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER (mio. kr.) 2016 (mio. kr.) I alt (mio. kr.) Ortopædkirurgi - Gentofte 4 4 Ortopædkirurgi - Bispebjerg 9 9 Urologi - Gentofte 0,5 3,5 4 Samlet 4,5 12,5 17 Side 12 af 64

13 6. UDMØNTNING AF MIDLER FRA REGIONENS RENOVERINGSPULJE TIL INVESTERINGER I 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der lægges med sagen op til iværksættelse af et antal renoveringsprojekter, hvor der er behov for en mere gennemgribende udskiftning og fornyelse af bygningsdele for at sikre fortsat funktion, eller hvor der er sikkerhedsmæssige udfordringer, der giver risiko for svigt eller uplanlagte driftsstop. På den baggrund søges der om syv rammebevillinger på i alt 67,8 mio. kr. Endvidere lægges der op til yderligere tre rammebevillinger for i alt 44,2 mio. kr. til sikkerhedsmæssig opdatering af eltavler ved installation af HPFI -relæer på flere af regionens hospitaler. De samlede udgifter på 112 mio. kr. i 2015 finansieres af ikke -disponerede midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet for INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at godkende syv rammebevillinger på i alt 67,8 mio. kr. til renoveringsprojekter på hospitalerne, 2. at godkende tre rammebevillinger på i alt 44,2 mio. kr. til etablering af HPFI -relæer på udvalgte hospitaler, og 3. at godkende at bevillingerne, der samlet udgør 112,0 mio. kr., finansieres af disponible midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet for POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Regionen har et omfattende vedligeholdelsesefterslæb og administrationen har derfor bedt regionens virksomheder om at indmelde prioriterede forslag til påtrængende renoveringsprojekter. Samlet set er der været indmeldt forslag for et milliardbeløb. Administration har på baggrund af de indmeldte projekter og i dialog med virksomhederne, herefter foretaget en prioritering på tværs af samtlige virksomheder. Prioriteringen er sket under hensyntagen til, om det enkelte projekt vurderes at kunne gennemføres indenfor en kortere tidshorisont samt hvor presserende renoveringsbehovet vurderes at være. Der er på den baggrund fremkommet en række projekter, hvor administrationen vurderer at igangsætning bør gennemføres nu. Der søges med denne sag derfor om i alt syv rammebevillinger til hospitalerne for samlet 67,8 mio. kr. til renoveringsprojekter, jf. nedenstående oversigt. Hospital/Virksomhed Rammebevilling (mio. kr.) Amager og Hvidovre 5,5 Bispebjerg og Frederiksberg 13,5 Bornholm 5,3 Herlev og Gentofte 16,0 Nordsjælland 4,0 Rigshospitalet 17,5 Region Hovedstadens Psykiatri 6,0 Samlet 67,8 Side 13 af 64

14 Projekterne inden for hver rammebevilling er oplistet nedenfor. Med de udvalgte projekter, er der sigtet til de mest presserende renoveringsbehov, som kan gennemføres i Amager og Hvidovre Hospital - 5,5 mio. kr. Udskiftning af tag på værkstedsbygning (Amager) Renovering af kloakker (Amager) Udskiftning af trykluftanlæg (Hvidovre) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - 13,5 mio. kr. Tunnelforstærkning og fugtsikring (Bispebjerg Bakke) Renovering af gavle på bygning 60 (Frederiksberg) Bornholms Hospital - 5,3 mio. kr. Renovering af køle-/fryserum Renovering af utætte tage Herlev og Gentofte Hospital - 16,0 mio. kr. Asbestsanering (Gentofte) Trykluftsinstallationer (Herlev) Udskiftning af CTS - anlæg til styring af varme og ventilation (Herlev) Udskiftning af brandalarmeringssystem (Herlev) Nordsjællands Hospital - 4,0 mio. kr. Opgradering af eksisterende ventilationsanlæg i sengecentral og på operationsstuer - myndighedskrav (Hillerød) Rigshospitalet - 17,5 mio. kr. Påbegyndelse af renovering af brystningsplader i centralkomplekset (Blegdamsvej) Bygningsmæssig opretning PET laboratorium i Klinisk Fysiologi (Blegdamsvej) Konsolidering af elforsyningen på det eksisterende hospital (Glostrup) Region Hovedstadens Psykiatri - 6,0 mio. kr. Tagudskifting (PC Hvidovre) Opgradering/etablering af overfaldsalarmer på flere matrikler Der lægges med denne sag op til, at hospitalerne kan træffe beslutning om at foretage disponeringen af de bevilgede midler mellem de nævnte projekter inden for hver rammebevilling, ligesom der kan opstå behov for at overføre beløb mellem årene som led i ændret afvikling. Sikkerhedsmæssig opdatering af eltavler (HPFI-relæer) Det er et krav fra myndighederne at regionens bygninger/hospitaler er forsynet med såkaldte HPFI - relæer, der i modsætning til de almenkendte HFI -relæer kendertegner sig ved bedre at kunne håndtere pulserende fejlstrømme, eksempelvis i forbindelse med lynnedslag. Mange af regionens bygninger er på nuværende tidspunkt forsynet med HPFI -relæer, men der foreligger ønsker fra tre hospitaler, hvor udskiftning udestår. På den baggrund søges der om rammebevillinger til tre hospitaler på i alt 44,2 mio. kr. til etablering af HPFI-anlæg, jf. nedenstående oversigt. Hospital Rammebevilling - HPFI Amager og Hvidovre 14,6 Bispebjerg og Frederiksberg 10,5 Herlev og Gentofte 19,1 Samlet 44,2 mio. kr. Side 14 af 64

15 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der træffes med denne sag beslutning om afholdelse af investeringsudgifter i 2015 for i alt 112,0 mio. kr., der finansieres af endnu ikke-disponerede midler i den afsatte renoveringspulje i investeringsbudget Der var i budgettet for 2015 oprindeligt afsat en pulje på 146,2 mio. kr. i investeringsbudgettet til renoveringsprojekter. Der er hidtil i året udmøntet ca. 24 mio. kr. fra renoveringspuljen til hovedsageligt div. projekter på Sct. Hans. Renoveringspuljen udgjorde ved godkendelsen af 2. økonomirapport 2015 i juni i alt 121,5 mio. kr. Regionsrådet foreligges på mødet i august, sag om udmøntning i 2015 af 4,5 mio. kr., der finansieres af renoveringspuljen til afholdelse af etableringsudgifter (Hospitalsplan 2020), jævnfør anden sag på dagsordenen. Renoveringspuljen vil således i fald begge sager godkendes uden ændringer udgøre 5 mio. kr., der kan udmøntes på et senere tidspunkt. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forlægges forretningsudvalget på mødet 11. august 2015 og regionsrådet på mødet 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen JOURNALNUMMER Side 15 af 64

16 7. STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal ultimo hvert kvartal udarbejdes en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Økonomiopfølgningen forelægges forretningsudvalget inden indsendelse til ministeriet. INDSTILLING Administrationen indstiller over for forretningsudvalget: at godkende den standardiserede økonomiopfølgning pr. 30. juni POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Godkendt. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Den standardiserede økonomiopfølgning, som hver region skal indsende til Social - og Indenrigsministeriet, skal ses i forhold til de afsatte rammer i det pågældende års økonomiaftale. Der tages i indberetningen udgangspunkt i den seneste godkendte økonomirapport, idet der foretages en vurdering af, om de seneste forbrugstal giver anledning til ændring af vurderingen i økonomirapporten. Vurdering pr. 30. juni 2015 Ved behandlingen af 2. økonomirapport fremgik det, at der på sundhedsområdet drift forventes balance i forhold til den økonomiske ramme efter besparelser og dispositionsbegrænsninger på i alt 165 mio. kr., idet den tidligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr. til energirenoveringer har kunnet ophæves. Det er ikke vurderingen ultimo juli, at de seneste forbrugstal giver grundlag for at ændre dette skøn. Vedrørende regional udvikling forventes fortsat rammeoverholdelse svarende til forventningen ved 2. økonomirapport. Ved forelæggelsen af 3. økonomirapport på mødet i september måned, vil der foreligge en ny opgørelse af udgiftsniveauet i forhold til udgiftsrammerne på driftsområdet. I 2. økonomirapport forudsattes udgiftsniveauet på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne at svare til oprindeligt budget. Der er ikke ultimo juli måned grundlag for at ændre herpå. Skemaerne, der indsendes til Social- og Indenrigsministeriet, er vedlagt som bilag. Med hensyn til oplysningerne om det fremskrevne forbrug i skemamaterialet bemærkes det, at der er tale om en ren mekanisk fremskrivning. Da denne metode giver resultater, der ikke svarer til det forventede årsresultat på de enkelte områder, er der i skemamaterialet i stedet anført et tal for forventet årsresultat (sidste kolonne), der svarer til administrationens forventninger, jf. ovenfor. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015, hvorefter den standardiserede økonomiopfølgning indsendes til Social- og Indenrigsministeriet. Side 16 af 64

17 DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Torben Hedegaard Jensen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Standardiseret økonomiopfølgning for 2. kvartal 2015 Side 17 af 64

18 8. FORTROLIG - FORTROLIGT

19 . FORTROLIG - ESAG FORTROLIGT

20 10. TILBUD TIL FØDENDE I REGION HOVEDSTADEN ET SERVICEEFTERSYN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Med budgetaftalen "Vi bygger fremtiden" for 2015 blev det besluttet, at sundhedsudvalget skulle følge op på fødetilbuddene i regionen og undersøge graden af ensartethed i tilbuddene. Samtidig hermed besluttede regeringen, at der i finanslov 2015 blev afsat midler til løft af kvaliteten på fødestederne. I serviceeftersynet vurderes det, om fødeplanen fra 2010 opfyldes, og der gives forslag til, hvordan finanslovsmidlerne til fødeområdet kan anvendes. Serviceeftersynet har være forelagt sundhedsudvalget den 26. maj 2015, og eftersynet forelægges FU/RR til efterretning samt til godkendelse af den konkrete udmøntning af finanslovsmidlerne. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at status på fødeområdet jf. serviceeftersynet tages til efterretning og 2. at godkende forslag til konkret udmøntning af finanslovmidlerne til fødeområdet, som sendes til Sundheds- og ældreministeriet. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Serviceeftersyn Tilbud til fødende i Region Hovedstaden - et serviceeftersyn tager udgangspunkt i regionens fødeplan fra 2010, samt Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger fra Fødeplanen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger udgør grundlaget for regionens aktuelle tilbud til gravide, og med det udgangspunkt er graden af ensartethed i tilbuddene på regionens fem fødesteder på henholdsvis Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Amager og Hvidovre Hospital samt Bornholms Hospital undersøgt. Serviceefteersynet har været behandlet i sundhedsudvalget den 26. maj 2015, og med en tilføjelse om den fælles visitation for fødsler har Sundhedsudvalget anbefalet, at FU/RR tager serviceeftersynet til efterretning. Serviceeftersynet, der er vedhæftet viser, at regionens fem fødesteder i langt de fleste tilfælde giver tilbud til de gravide svarende til det, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet samt regionens fødeplan foreskriver. Der er få mindre områder, hvor regionens fødeplan ikke opfyldes fuldt ud. Det drejer sig om manglende eftermiddags- og aftenåben i jordemoderkonsultation, førstegangsfødende der kun får to overnatninger ved behov, at ikke alle får en fødselssamtale, mulighed for kontakt til hotline og i visse situationer vanskelighed med at opfylde tilbuddet om fast tilstedeværelse af jordemoder ved aktiv fødsel. Der er således også mindre variationer i graden af ensartethed mellem fødestederne, som fremgår af bilag om "Tilbud til fødende i Region Hovedstaden - et serviceeftersyn". I serviceeftersynet er det vurderet, om der er behov for forbedringer, og der er givet nogle forslag til, hvordan de finanslovmidler for2015, der skal udmøntes til fødeområdet, kan anvendes jf. nedenfor. I forbindelse med budget 2016 har hospitalerne indmeldt forslag til servicejusteringer, som indgår i budgetprocessen. Såfremt der foretages servicejusteringer, som har konsekvenser for regionens tilbud til Side 28 af 64

21 fødende jf. serviceeftersynet vil det være naturligt, at fødeplanen opdateres med de servicejusteringer, der måtte blive foretaget således, at "Tilbud til fødende i Region Hovedstaden" er opdateret. Finanslov 2015 og midler til fødeområdet I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev der afsat midler til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne og en styrket indsats herunder øget personale og initiativer således, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på svangreområdet kan indfries. Regionens andel udmøntes på baggrund af bloktilskudsnøglen og udgør ca. 11 mio. kr. i 2015 og ca. 23,6 mio. kr. i 2016 og frem. Sundhedsministeriet har bedt regionerne indsende en ansøgning med en beskrivelse af, hvad midlerne forventes anvendt til herunder et tilpas udspecificeret budget opdelt på løn og drift senest den 1. juni For 2015 og 2016 skal der fremsendes et revisorpåtegnet regnskab, og der skal desuden gives en halvårlig status. Administrationen har derfor på RR-møde den 19. maj 2015 fået regionsrådets bemyndigelse til at fremsende regionens foreløbige ansøgning (vedhæftet) på baggrund af drøftelserne i Sundhedsudvalget den 26. maj Sundhedsudvalget har godkendt rammerne således, at midlerne prioriteres til at imødekomme det ekstra peronalebehov som er affødt af nye retningslinier for igangsættelse af fødslen herunder sikre fødsler og til kendt jordemoder til kvinder med sociale, medicinske og psykologiske problemstillinger (såkaldt niveua 3). Der foreslås anvendt ca. 13,6 mio. kr. i helårsniveau til ekstra personale til igangsættelse af fødsler og ca. 1 mio. kr. til konsolidering og fortsat uddannelse til sikre fødsler. Desuden forslås anvendt ca. 9 mio. kr. i helårsniveau fra 2016, ud af de ca. 23 mio. kr., på kendt jordemoder til kvinder med sociale, medicinske og psykologiske problemstillinger. Fødestederne vurderer, at midlerne vil dække kendt jordemoder til ca kvinder. Det svarer til ca. 50 % af det samlede antal niveau 3 kvinder, men der er store udsving i målgruppen fra år til år. Det er vurderingen, at de ekstra midler desuden vil udjævne de mindre forskelle, der aktuelt er i fødestedernes tilbud jf. serviceeftersynet, og at det vil sikre, at der på alle fødesteder kan ske en fuld efterlevelse af regionens fødeplan og dermed også opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Administrationen har udarbejdet vedhæftede notat med forslag om konkret udmøntning af midlerne til hospitalerne. Administrationen foreslår følgende fordeling jf. nedenstående tabel. Tilførsel af budget og opmormering til fødeafdelinger ØKONOMISKE KONSEKVENSER Under forudsætning af Sundheds- og ældreministeriets godkendelse finansieres ekstra ressourcer til igangsættelse af fødsler herunder sikre fødsler og kendt jordemoder af de statslige midler fra finansloven. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august Side 29 af 64

22 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Tilbud til fødende - et serviceeftersyn_juni udkast 2. Til SUM-udsættelse af ansøgning om finanslovsmidler til fødeområdet Finanslovsmidler til fødeafdelingerne_ Side 30 af 64

23 11. OPFØLGNING PÅ KORAS OG COWIS EVALUERINGER AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE På baggrund af regionsrådet beslutning den 3. februar 2015 gives en status på initiativer og analyser udarbejdet i forlængelse af evalueringerne fra COWI og KORA. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at betegnelsen "enstrenget og visiteret akutsystem" ændres til "akuthjælp", og 2. at status for opfølgning på evalueringerne fra COWI og KORA tages til efterretning. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Rekruttering af læger og sygeplejersker Regionen har i foråret 2015 været i forhandlinger med PLO -Hovedstaden for at indgå en aftale om at styrke de almenmedincinske kompetencer i akutsystemet. Det har ikke været muligt at indgå en aftale, da PLO alene var interesseret i en eksklusivaftale, hvor det var PLO, der styrede og organiserede Akuttelefonen En sådan aftale ville bryde med det enstrengede system, hvor det er patientens behov, der styrer forløbet. De indgåede aftaler med Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om ansættelse af læger i det enstrengede og visiterede akutsystem udløber med udgangen af Der påbegyndes i september forhandlinger med organisationerne om fornyelse af aftalerne. Akuttelefonen 1813 og hospitalerne har iværksat en række initiativer for at informere mulige interesserede sygeplejersker om oprettelsen af delestillingerne. Stillingerne har været opslået internt i regionen. Ved udløbet af ansøgningsfristen var der ikke indkommet ansøgninger. Der er tidligere på året ansat én sygeplejerske i en delestilling mellem Akuttelefonen 1813 og Amager og Hvidovre Hospitaler. For at fremme rekrutteringen slås stillingerne nu op eksternt samtidig med, at stillingerne genopslås internt. Niveauet for hjemmebesøg Akuttelefonen 1813s henvisningskriterier ligner meget den tidligere lægevagts. Alle hjemmebesøg er konfereret med rådgivende læge. Udgangspunktet er, at lægebesøg i hjemmet kun bør tilbydes i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan transporteres til en akutmodtagelse/ -klinik uden væsentlig helbredsmæssig ulempe. Lægevagten havde hjemmebesøg i 2013 og Akuttelefonen 1813 havde hjemmebesøg i Flere faktorer kan have betydning for antallet af kørte besøg. I starten var det nødvendigt for Akuttelefonen 1813 at trække ressourcer fra hjemmebesøgene til telefonerne, men praksis er i dag, at der justeres med kørende læger afhængig af behovet. Styringsmodellen i lægevagten var en anden, idet der blev honoreret pr. besøg og der var derfor et økonomisk incitament til at køre hjemmebesøg. Der var et fast antal biler ude at køre, som fik tildelt besøg i forhold til den kapacitet, som var til rådighed. Der foreligger ikke data, som gør det muligt at vurdere, om det færre antal hjemmebesøg har en betydning for den sundhedsfaglige kvalitet, og det kan derfor ikke siges, om der aflægges for få hjemmebesøg, eller om det tidligere antal kørsler i lægevagten var passende. Administrationen har i kvalitetsopfølgningen fokus på at sikre, at der ikke overses borgere med et behandlingsbehov. Erfaringsopsamling på akutmodtagelser og børneafdelinger Der er gennemført en opsamling af erfaringer om arbejdsgange og den fysiske indretning på børneafdelinger og akutmodtagelser. Følgende konklusioner kan fremhæves: Side 31 af 64

24 Det giver god mening af have særskilt behandling af syge børn. Placeringen af børnesporene er tilrettelagt så optimalt som det er muligt med hospitalernes nuværende fysiske rammer. Børnemodtagelsen ligger på Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital fysisk adskilt fra akutmodtagelsen. På Nordsjællands Hospital og Herlev Hospital behandles alle børn i børnemodtagelsen, mens behandlerspor og vurderingsspor for børn på Hvidovre Hospital er placeret i henholdsvis akutmodtagelsen og børnemodtagelsen. Der er gode erfaringer med at have børnesporene samlet i børnemodtagelsen. På Bispebjerg Hospital, hvor der ikke er en børneafdeling, behandles børnene i særskilte rum i akutmodtagelsen. Hospitalerne vil samle børnemodtagelse og akutmodtagelsen med en fælles indgang i de nye byggerier, der forventes færdige i , og behandle børnene i børnemodtagelsen. Det er ikke muligt at ændre de fysiske forhold inden da. Der er klare patientforløb og klarhed om opgaven for de patienter, der skal vurderes ved ankomst. Læge- og sygeplejerskeressourcer anvendes fleksibelt, når det er praktisk muligt, hvilket afhænger af de tilgængelige kompetencer og fysiske forhold. Opdelingen i forskellige spor er svær at forstå og kan give anledning til forvirring. Administrationen vil arbejde på en forenkling af de forskellige spor på akutmodtagelser -klinikker og en større sammenhæng til de andre afdelinger for at øge robustheden i bemandingen. Der foretages ikke dobbeltvisitation af patienter henvist fra Akuttelefonen Det er fagligt begrundet, at patienter med skader henvist til behandlersporet indledende vurderes af en sygeplejerske, idet patienter kan være mere skadet, end det er muligt at vurdere i telefonen, ligesom at det har den funktion, at patienter kan udvælges til fast -track. Som led i den kontinuerlige kvalitetssikring udfører Akuttelefonen 1813 og akutmodtagelser/ - klinikker audit på, at patienterne henvises korrekt. Forenkling og forbedring af IT-systemerne Der er gennemført en erfaringsopsamling og review af IT -systemerne med fokus på mulighederne for at øge brugervenligheden og mindske tidsforbruget pr. patient. Implementering af en række nye indsatser er påbegyndt: Integration af Det Fælles Medicinkort i 1813s IT -system, som reducerer tidsforbruget i forhold til udstedelse af recepter. Automatisk udfyldning af standardfelter i 1813-journal for at reducere tidsforbrug ved journalskrivning og mindske risiko for fejl. Afsendelse af SMS til borgeren om, hvad der er aftalt med 1813 personalet vedrørende henvisning til akutmodtagelse/-klinik. Formålet er at mindske risiko for misforståelser og give borgeren god service. Forbedring af SMS-løsning til døve, således at 1813-personalet får en "alarm" ved modtagelsen af ny SMS, som vil bl.a. reducere ventetiden for besvarelsen. Derudover vil blive igangsat implementering af en række nye initiativer: Hurtigere og standardiseret journalføring på Akuttelefonen 1813, som giver bedre mulighed for løbende ændring af indhold. Tekniske ændringer af 1813s IT-system, som giver bedre overblik over kapaciteten på akutmodtagelser/-klinikker. Præcisering af epikriser, så egen læge kan se medicinordination, og om patienten har haft en telefonkonsultation, hjemmebesøg eller konsultation på akutmodtagelse/-klinik. Mulighed for aflysning af tid i systemet i forbindelse med afbud. Forbedring af borgernes muligheder for at fremsende foto via smartphone til Akuttelefonen Styrket kommunikation For både borgere og personale kan begrebet "enstrenget og visiteret akutsystem" være svært at forstå, da det ikke er hverdagsord. For at forenkle kommunikationen foreslås i stedet at anvende "Akuthjælp" som den overordnede betegnelse, når der kommunikeres om regionens akuttilbud. Denne betegnelse anvendes allerede på regionens hjemmeside, i regionens akutpjece og i forhold til Danske Regioners applikation til smartphone. Side 32 af 64

25 1813.dk udbygges med gode råd for 31 henvendelsestyper, hvor der henvises til 112, egen læge eller egenomsorg. I forhold til samarbejdet mellem Akuttelefonen 1813, akutmodtagelser/ -klinikker og børneafdelinger er der fokus på at styrke den fælles forståelse af arbejdsforhold og retningslinjer på tværs af enhederne, fx ved at give medarbejdere muligheder for at komme på korte ophold hos hinanden og ved styrket kommunikation om regionens samlede akuthjælp. Styrket dialog med faglige organisationer Den 29. april 2015 blev afholdt det første møde med repræsentanter fra Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisaion, Dansk Sygeplejeråd og ambulancepersonale (3F og FOA), hvor temaet var effekten for det samlede akutsystem. Der er planlagt yderligere to møder i ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER Side 33 af 64

26 12. UDMØNTNING AF MIDLER FRA FINANSLOVEN TIL ØGET KAPACITET PÅ MEDICINSKE OG GERIATRISKE AFDELINGER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE I Finansloven for 2015 er der afsat midler i 2015 og frem til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger. Det sker for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter. De medicinske afdelinger er i perioder udfordret af overbelægning. Dette giver store udfordringer for både patienter, deres pårørende og det berørte personale. Sundhedsudvalget godkendte den 28. april 2015 at der ved udarbejdelse af forslag til udmøntning af midler fra finansloven til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger skulle tages udgangspunkt i de fem beskrevne elementer i Handleplan for initiativer mod overbelægning, Hermed forelægges Forretningsudvalget forslag til udmøntning af midlerne indenfor disse fem elementer. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: at godkende hospitalernes forslag til anvendelse af midlerne fra finansloven under forudsætning af, at udmøntningen sker inden for de rammer som ministeriet tidligere har oplyst. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING For at leve op til regionens målsætning om at undgå overbelægning, er der nedsat en særlig referencegruppe med repræsentanter fra alle relevante faggrupper. Referencegruppen har i foråret 2015 udarbejdet en handleplan med elementer indenfor hvilke, der kan igangsættes initiativer mod overbelægning og handleplanen indeholder også konkrete forslag til initiativer. Regionsrådet har desuden i juni 2015 besluttet at give en ekstra bevilling på 27 mio. kr. i 2015 stigende til 37 mio. kr. i årene fremover. Pengene kommer fra regionens meraktivitetspulje. Ekstrabevillingen går til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, samt Nordsjællands Hospital. På de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og ekstrabevillingen skal gå til ansættelse af mere personale for at skaffe mere kapacitet, i form af fx flere senge eller på andre måder styrke behandlingen. Udover denne merbevilling forventes også midlerne fra finansloven at bidrage yderligere til at undgå overbelægning. Det fremgår af finansloven, at formålet med indsatsen er at bidrage til effektiv udnyttelse af såvel den ambulante som stationære kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger, herunder også med henblik på at forebygge lokale problemer med overbelægning på sengeafsnit. Midlerne skal blandt andet anvendes til at styrke kapaciteten og forbedre udnyttelsen heraf, herunder ved at sikre tilstrækkeligt med sundhedsfagligt personale til at yde den fornødne pleje til målgruppen samt ved at skabe effektive arbejdsgange. Der kan ske en nærmere fastlæggelse af rammerne for udmøntningen i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen primo august måned. Udmøntning skal endvidere ske indenfor de elementer, der fremgår af Handleplan for initiativer mod overbelægning, 2015, og som Sundhedsudvalget den 28. april 2015 godkendte, at tiltagene skulle tage udgangspunkt i. Elementerne er: Side 34 af 64

27 1. Forbedre patientflowet i de medicinske afdelinger 2. Fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion 3. Fremme regional tværgående koordinering 4. Fremme nødberedskab ved spidsbelastning 5. Fremme koordination mellem praksissektor, kommune og hospitaler Samlet set forventes Region Hovedstaden at få ca. 15,7 mio. kr. i 2015, 31,5 mio. kr. i 2016 og 47,3 mio. kr. fra 2017 og frem. Det foreslås, at midlerne bliver fordelt til hospitalerne i forhold til antallet af borgere i hospitalernes medicinske optageområder. Under forudsætning af at midlerne bliver udmøntet som tidligere oplyst af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i april 2015 er hvert hospital blevet anmodet om at beskrive, hvordan midlerne forventes at blive anvendt. Hospitalerne er allerede i juni blevet bedt om en redegørelse, da en del af midlerne skal anvendes i indeværende år. Det vil være forskelligt, hvilke initiativer, der er nødvendige på de enkelte hospitaler, da det bl.a. afhænger af organisering, igangværende tiltag og generel belægningssituation. I tabellen nedenfor fremgår hospitalernes forslag til anvendelse af midlerne. Side 35 af 64

28 Nordsjællands Hospital Beløb: 2015: 2,8 mio. kr 2016: 5,69 mio. kr. Fra 2017: 8,5 mio. kr. Styrkelse af plejenormeringen på stamafdelingerne Kardiologisk, nefrologisk og endokrinologisk afdeling Lunge- og infektionsmedicinsk afdeling Den akutte medicinske patient hurtigt i det rette spor Øge det medicinske behandlings- og plejetilbud i akutmodtagelsen Specialespecifikke klinikker i Akutafdelingen, I første omgang indføres hhv. en brystsmerteklinik og en KOL-klinik i akutmodtagelsen Grønt spor /fast track og flowmasterfunktion Udvidelse af åbningstid i fast-track i akutmodtagelsen Udvidelse af tiden hvor der er en akutlæge som flowmaster i weekenden. Samarbejde med den primære sektor Udvidelse af samarbejde med kommunerne fx mulighed for subakut ambulant tid som alternativ til indlæggelse eller IV-behandling i eget hjem for patienter med lungebetændelse. Herlev og Gentofte Hospital Beløb: 2015: 4 mio. kr. 2016: 8 mio. kr. Fra 2017: 12 mio. kr. Koordinering af udskrivelsesforløb og tværsektorielt samarbejde 1 sygeplejerske, akutmodtagelsen HEH 1 sygeplejerske, akutklinikken GEH Opnomering af medicinsk kapacitet HEH Plejepersonale til 4 nye senge, Hjertemedicinsk afdeling 1 Overlæge 1 sygeplejerske i nattevagt, medicinsk afd. O. 1 sygeplejerske i aftenvagt, Medicinsk afd. O. Andre kapacitetsforbedrende initiativer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beløb: 2015: 4 mio. kr. 2016: 8 mio. kr. Fra 2017: 12 mio. kr. Styrket fremmøde alle ugens 7 dage Med henblik på at styrke flowet og kvaliteten i patientforløbene, herunder at nedbringe den gennemsnitlige liggetid, særligt for det lungemedicinske speciale. Øget mobilisering af patienten Med henblik på kortere indlæggelsesforløb, øget patientflow og forebyggelse af genindlæggelser, særligt Side 36 af 64

29 for det lungemedicinske speciale Øget fokus på medicinering Ekstra ressourcer til at understøtte sikker medicineringsproces bl.a. ved ansættelse af farmakonomer. Dette forventes bl.a. at medvirke til forebyggelse af genindlæggelser. Støttefunktioner Ressourcer til støttefunktioner i vagttid og weekender bl.a. sekretær med henblik på at forbedre flow og optimere kommunikation med primærsektor Opnomering med 2 medicinske senge Øget fokus på omlægning fra stationær til ambulant behandling Opnomering af den geriatriske speciallægebemanding i Tværsektoriel Udrednings Enhed (TUE). Fra 2017 suppleres med yderligere tiltag: øget lægefaglig vagtbemanding øget brug af geriatrisk team. Amager og Hvidovre Hospital Beløb: 2015: 4,5 mio. kr. 2016: 9 mio. kr. Fra 2017: 13,6 mio. kr. Øget vagtdækning i Akutmodtagelse Ekstra mellemvagt med 1. reservelæger i døgnvagt i Akutmodtagelsen Ekstra mellemvagt med 1. reservelæger kl i Akutmodtagelsen Ekstra overlæge i døgnvagt (akutlæge) i Akutmodtagelsen Øget personalenomering til psykiatri/somatik senge på Amager martiklen Til projekt omkring psykiatrisk/somatiske senge forventes behov for øget personalenormering pr. seng. Finanslovens midler forventes anvendt hertil. Målet er samlet set at yde dette klientel en bedre kvalitet i indsatsen og forhåbentligt reducere anvendelsen af tvang. Bornholms Hospital Beløb: 2015: kr. 2016: kr. Fra 2017: 1,1 mio. kr. Ansættelse af en ekstra overlæge med speciale i geriatri med henblik på at tilgodese et større antal indlæggelser af multisyge patienter Tiltagene vil som beskrevet blive implementeret løbende i de næste år. Tiltagene kan eventuelt blive justeret, når hospitalerne har set effekten af de første tiltag. Hospitalerne vil løbende blive bedt om at redegøre for anvendelsen af midlerne, herunder effekten for patienterne. Side 37 af 64

30 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Midlerne forventes at blive udmøntet umiddelbart efter afslutningen af økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen. KOMMUNIKATION Ingen kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Svend Hartling JOURNALNUMMER Side 38 af 64

31 13. ERFARINGSOPSAMLING PÅ PILOT PÅ LØBENDE PATIENTTILFREDSHEDSMÅLING, VALG AF FÆLLES REGIONALE SPØRGSMÅL BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet vedtog 10. marts 2015, at de fællesregionale spørgsmål for den løbende patienttilfredshedsmåling, der gennemføres som led i driftsmålstyringen, fastlægges i forlængelse af afrapporteringen af pilotprojektet på Amager og Hvidovre Hospital. Det blev også vedtaget at kommentarerne fra drøftelserne i Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget og Kræftudvalget skal inddrages i arbejdet. Erfaringerne fra pilotprojektet forelægges nu sammen med forslag til fællesregionale spørgsmål. INDSTILLING Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 1. at erfaringsopsamlingen om pilotprojektet med den løbende patienttilfredshedsmåling tages til efterretning. 2. at der fremadrettet inkluderes to fælles regionale spørgsmål i den løbende patienttilfredshedsmåling, som lokalt kan suppleres med tre valgfrie spørgsmål. 3. at spørgsmål 3 fortsat anvendes i følgende form, som blev brugt i pilottesten: Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? 4. at der ud over spørgsmål 3 om samlet tilfredshed, skal indgå som følgende fælles regionale spørgsmål: "Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?" POLITISK BEHANDLING Sundhedsudvalgets beslutning på mødet den 22. juni 2015: Ad 1. Anbefalet. Ad 2. Anbefalet. Ad 3. Anbefalet. Ad 4. Sundhedsudvalget drøftede, hvilket af følgende spørgsmål, der ud over spørgsmål 3 om samlet tilfredshed, skal indgå som fælles regionale spørgsmål: a. Var personalet venligt og imødekommende? b. Lyttede personalet til dig (fx dine bekymringer, ønsker og behov)? c. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelsebehandling? (Hvis der ikke blev truffet beslutninger, som var relevant for dig til deltage i, skal du svare "Ikke relevant"). Udvalget besluttede at indstille, at det andet fælles regionale spørgsmål skal være b. "Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?" Ole Stark (V), Marlene Harpsø (O) og Niels Høiby (I) deltog ikke i punktets behandling. Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Ad indstilling 1: Erfaringsopsamling på pilotprojekt Som led i etablering af driftsmålstyring ønsker regionen løbende at indsamle data om patienternes tilfredshed. Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse har derfor udviklet et koncept, som i 1. halvår af 2015 er implementeret som pilotprojekt på Amager Hvidovre Hospital. Bilag 1 indeholder en erfaringsopsamling fra pilotprojektet. Erfaringsopsamlingen indeholder et resume, der giver et hurtigt overblik over de væsentligste erfaringer. Overordnet set kan det konkluderes, at konceptet er en velegnet metode til at få hurtig feedback fra patienterne, der kan anvendes til løbende opfølgning på driftsmål. Side 39 af 64

32 Ad indstilling 2: Antal valgfrie lokale spørgsmål Patienttilfredshedsmålingen indeholder i alt fem spørgsmål, hvoraf følgende tre har været fælles regionale spørgsmål under pilotprojektet på Amager og Hvidovre Hospitaler: 1. Var personalet venligt og imødekommende? 2. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling? 3. Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet? (indlagte pt.)/er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? (ambulante pt.) Pilotprojektet har vist, at de valgfrie spørgsmål skaber et lokalt ejerskab på tilfredshedsmålingen. Dette lokale ejerskab er afgørende for at sikre, at personalet er motiverede til at påtage sig opgaverne med at opfordre patienter til at deltage i undersøgelsen og følge op på indsamlede data. Desuden kan de lokale spørgsmål bruges til at skabe et løbende fokus på specifikke lokale fokusområder, som er identificeret på baggrund af fx LUP-resultater. Dette øger sandsynligheden for, at den løbende patienttilfredshedsmåling vil blive brugt lokalt til at skabe kvalitetsforbedringer. Pilotundersøgelsen viser, at der generelt er mindre positive resultater på de lokale spørgsmål end i de regionale, hvilket tyder på, at personalet vælger spørgsmål inden for områder, hvor der er et forbedringspotentiale. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der fremover bliver tre lokale spørgsmål og kun to regionale. Bilag 2 indeholder en oversigt over de lokale spørgsmål, som afsnittene har kunne vælge blandt i pilotprojektet. Tanken er, at listen kan udvides, hvis nogle har ønsker om spørgsmål, der ikke er på listen. Ad indstilling 3: Spørgsmål 3 om samlet tilfredshed Det er på regionsrådsmødet 10. marts 2015 besluttet, at alt i alt udelades, så spørgsmålet i stedet formuleres: Er du tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?/er du tilfreds med besøgets forløb? Spørgsmålet er i forbindelse med pilotundersøgelsen blevet valideret med særlig fokus på formuleringen alt i alt. Konklusionen var, at formuleringen virkede efter hensigten. Formuleringen alt i alt har til formål at rammesætte for patienten, at vurderingen skal opsummere den samlede oplevelse herunder kommunikation, sammenhæng, personalets adfærd mm. Spørgsmålet indgår i LUP og er i den sammenhæng valideret blandt en lang række patienter. Administrationen vurderer, at det vil styrke samspillet mellem den løbende patienttilfredshedsmåling og LUP, at spørgsmålet er formuleret ens i de to undersøgelser. Den formulering af spørgsmålet, som Regionrådet har vedtaget 10. marts, er ikke valideret og har ikke været anvendt i pilottesten eller i tidligere undersøgelser. Ad indstilling 4: Valg af fællesregionale spørgsmål Ud over spørgsmålet om den samlede tilfredshed, skal der vælges et fællesregionalt spørgsmål yderligere, såfremt indstilling 2 følges. I det følgende gennemgås tre mulighed spørgsmål med kommentarer. Spørgsmål 1: Var personalet venligt og imødekommende? Hensigten med spørgsmål 1 er at måle på resultaterne af det strategiske indsatsområde: Ventet og Velkommen. Erfaringer fra andre patienttilfredshedsmålinger viser, at et venligt og imødekommende personale korrelerer positivt med patienternes samlede tilfredshed med deres ophold på hospitalet. Valideringen i forbindelse med pilotundersøgelsen har vist, at spørgsmålet opfattes som relevant af patienterne. Spørgsmål 2: Lyttede personalet til dig (fx dine bekymringer, ønsker og behov)? Spørgsmålet er anvendt i en nyligt gennemført undersøgelse om "Patienters oplevede barrierer i kommunikation med personalet. Spørgsmålet er meget åbent og afspejler en generel forventning om, at personalet lytter til patienterne. Spørgsmål 3: Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din undersøgelse/behandling? (Hvis der ikke blev truffet beslutninger, som var relevante for dig at deltage i, Side 40 af 64

33 skal du svare Ikke relevant ) Valideringen i forbindelse med pilotprojektet har vist, at patienter, som oplever, at der ikke blev truffet beslutninger, som det gav mening for dem at deltage i, svarer vilkårligt på spørgsmålet. Nogle af disse patienter oplever spørgsmålet som forvirrende, nogle føler sig nødsaget til at besvare spørgsmålet negativt, selvom de betragter et negativt svar som misvisende, og nogle besvarer positivt, fordi deres oplevelse var positiv, selvom de ikke fik mulighed for at deltage i beslutninger. Spørgsmålet indeholder muligheden for at svare Ikke relevant, men mange patienter finder ikke denne svarmulighed passende. Således forekommer der både positive, negative og neutrale svar, som dækker over samme oplevelse. Hvis spørgsmålet skal anvendes fremover, anbefaler administrationen at tilføje en hjælpetekst, der specificerer i hvilke tilfælde svarmuligheden Ikke relevant bør bruges. Hjælpeteksten er tilføjet i parentes i ovennævte spørgsmål 3. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Implementering af patienttilfredshedsmålingen indebærer et ressourcetræk centralt på hospitalerne til en ansvarlig for implementeringen samt lokalt i de enkelte afdelinger til etablering og drift af målingen. Når målingen er i drift vil der skulle bruges ressourcer på at motivere patienter til at svare samt til opfølning på resultaterne af målingerne for at forbedre kvaliteten for patienterne. CIMT og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse vil anvende ressourcer til projektledelse af implementeringen samt støtte til driften. Lønudgifter både centralt og decentralt forventes afholdt indenfor eksisterende rammer. Driftsudgifter til indkøb og løbende udskiftning af ipads finansieres inden for nuværende budgetrammer. Der er budgetteret med et beløb på 3 mio. kr i 2016 og kr. årligt i årene fremover. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august Den løbende patienttilfredshedsmåling forventes udrullet til de øvrige hospitaler fra 2. halvår 2015 og frem. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1_Erfaringsopsamling for Den Løbende Patienttilfredshedsmåling_ Bilag 2_Spørgsmålskatalog Side 41 af 64

34 14. STATUS OG ERFARINGER MED DE NYE SOCIALTILSYN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Tilsynet med de sociale tilbud er pr. 1. januar 2014 flyttet fra de enkelte kommuner og regioner til fem kommunalt drevne Socialtilsyn - et i hver region. Med denne omlægning er godkendelse af og tilsyn med alle sociale døgntilbud (offentlige tilbud, private opholdssteder samt plejefamilier) samlet i de fem tilsynsenheder. I hovedstadsregionen drives Socialtilsynet af Frederiksberg Kommune. Socialtilsynet skal i 2014 og 2015 re-godkende samtlige tilbud. I sagen orienteres om tilsynsmodellen og resultaterne af de gennemførte tilsyn i tilbud i Den Sociale Virksomhed. INDSTILLING Psykiatriudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: at orienteringen om det nye socialtilsyn tages til efterretning. POLITISK BEHANDLING Psykiatriudvalgets beslutning 26. maj 2015: Tiltrådt. Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Socialtilsynet varetager tilsynet med de sociale tilbud, og formålet med etableringen af Socialtilsynet har været at bidrage til at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene, jf. Lov om Socialtilsyn 1. Socialstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til Socialtilsynenes arbejde, herunder Kvalitetsmodel for Socialtilsyn, jf bilag 2. Socialstyrelsen følger Socialtilsynenes arbejde tæt. Socialtilsynenes vurderinger offentliggøres på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en elektronisk database over samtlige sociale døgntilbud i landet, og enhver kan søge efter tilbud og sammenligne disse. Tilsyn i Den Sociale Virksomheds (DSV) tilbud foretages på basis af Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Modellen gælder for alle typer af tilbud i hele landet og skulle dermed gøre det muligt at sikre en ensartet og uvildig vurdering af tilbuddene. Kvalitetsmodellen er bygget op om syv temaer: Uddannelse og beskæftigelse (af borgeren), selvstændighed og relationer (for borgeren), målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse, kompetencer (medarbejderne) samt økonomi og fysiske rammer. Indenfor hvert af temaerne er der opstillet kriterier og indikatorer som tilbuddene måles på. Eksempelvis skal tilbuddet kunne redegøre for de anvendte faglige tilgange og metoders relevans for målgruppen, de skal kunne dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold og de måles på, om medarbejderne samlet set har de nødvendige kompetencer i forhold til den opgave, de skal løse. I Region Hovedstaden er der i alt 18 botilbud, der er omfattet af Socialtilsynet. Samtlige tilbud har minimum haft ét besøg af Socialtilsynet i Tilsynene har enten været med henblik på re - godkendelse, driftsorienteret tilsyn hvor der sættes fokus på to til tre temaer eller uanmeldt tilsyn. Ni tilbud har modtaget re-godkendelsesbesøg i 2014 og 2015, og er alle blevet godkendt. To af disse tilbud er godkendt med vilkår. Vilkåret er for begge tilbuds vedkommende af lovgivningsmæssig, juridisk karakter. Tilbuddet Kamager bliver drevet efter 108 i Serviceloven, hvilket har vist sig ikke at være foreneligt med, at en del af boligerne er bygget efter almen boligloven. Problemet er kendt i flere tilbud i Side 42 af 64

35 landet. Socialtilsynet har derfor henvendt sig til Socialministeriet for at få en generel afklaring og har bedt regionen afvente at endelig afklaring foreligger. I tilbuddet Nødebogårds afdeling Østervang, der er et bofællesskab for voksne med sindslidelser, har beboerne dannet en beboerforening, hvor de har delt udgifterne til husleje lige imellem sig. Dette er ikke lovligt, idet huslejen skal fastlægges ud fra en individuel vurdering i den enkelte borgers handlekommune. Denne procedure vil blive fulgt fremdadrettet. Forsorgshjem, krisecenter, misbrugsbehandling og socialpsykiatriske tilbud afventer alle tilsyn med henblik på godkendelse. Der er udarbejdet tilsynsrapport efter alle tilsynsbesøgene, og generelt er vurderingerne af tilbuddene i DSV meget positive. Kompetencerne hos ledere og medarbejdere bliver vurderet højt, og det afspejler sig i arbejdet med brugerne. Alle tilbud vurderes til at være drevet fagligt og økonomisk ansvarligt. Det er DSV s vurdering, at virksomhedens tilbud har været godt rustede til de nye krav fra tilsynet. De har haft stor fordel af siden 2008 at have arbejdet med kvalitetsudvikling efter Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Generelt finder DSV, at etableringen af Socialtilsynet har været med til at styrke kvaliteten på det specialiserede sociale område og hermed også på tilbuddene i DSV. Kravene om at tilbuddene skal redegøre for de anvendte metoder og dokumentere deres resultater ligger i direkte forlængelse af det store fokus, DSV har på dokumentation og resultatmåling i tilbuddene. DSV har et godt og konstruktivt samarbejde med Socialtilsynet i Hovedstadsregionen. Tilsynet er løsningsorienteret og lægger stor vægt på et dialogbaseret samarbejde. De nye Socialtilsyn skal hvile økonomisk i sig selv, og betaling sker ud fra en lovgivningsmæssig fastlagt takst. I 2014 har udgiften været ,- kr. Udgiften er indarbejdet i de takster som betales af kommunerne for brug af Den Sociale Virksomheds tilbud. Det er således ikke en regional udgift. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Christian Worm JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt over tilsynsbesøg i DSV 2. Socialtilsynets kvalitetsmodel Side 43 af 64

36 15. GODKENDELSE AF BUDGETPROCES FOR VEDTAGELSE AF BUDGET 2016 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni 2015, at "regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan have afsluttet budgetlægningen senest 15. oktober 2015". Derudover har Social - og indenrigsministeriet udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger tidsfrister for 1. og 2. behandlingen. INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: at godkende udkastet til budgetproces for vedtagelsen af budget POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Sagen blev behandlet efter sag nr. 12. Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Det er administrationens forventning, at der først foreligger en økonomiaftale mellem regionerne og regeringen omkring udgangen af august måned. Dette lægger op til en meget kort peiode for administrationen til at udarbejde et budgetforslag, der tager højde for virkningerne af økonomiaftalen samt et komprimeret politisk forhandlingsforløb efterfølgende. På baggrund heraf foreslår administrationen, at budgetprocessen tilrettelægges som følger: 10. september - 1. behandling af budgetforslag i forretningsudvalget (ekstraordinært møde, kl ) 11. september - budgetseminar for regionsrådet kl september - møde mellem FU og RMU kl september - 1. behandling i regionsrådet (ekstraordinært møde, fra kl ) 16. september - sættemøde, kl september - politiske forhandlinger 5. oktober - 2. behandling i forretningsudvalget (ekstraordinært møde, kl ) 9. oktober - 2. behandling i regionsrådet (ekstraordinært møde, fra kl. 9.00) Tidsplanen er fastsat efter frister udmeldt af Social - og indenrigsministeriet, som forudsætter et regionsrådsbehandlet budgetforslag senest den 15. september, som kommunerne kan bruge til fastsættelse af deres andele af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, som skal være på plads inden den 17. september. Regionsloven forudsætter derudover, at der skal være 3 uger i mellem 1. og 2. behandling af budgettet. Administrationen har i et høringsvar til ministeriet problematiseret disse tidsfrister. Ministeriet har dog ikke været villig til at ændre på fristerne. Procesplanen er derfor ændret i forhold til den plan regionsrådet blev stillet i udsigt i juli måned. Hvis procesplanen vedtages, vil der være mulighed for at stille budgetspørgsmål via til adressen i perioden fra den 4. september til den 18. september, kl Med henblik på, at de kan besvares forud for de politiske forhandlinger. Budgetforslaget til 1. behandlingen forventes udsendt den 4. september sammen med det øvrige materiale til forretningsudvalgsmødet den 10. september. Side 44 af 64

37 De ordinære møder i forretningsudvalget den 15. september og regionsrådet den 22. september aflyses i det, der indkaldes til ekstraordinære møder i stedet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tiltrædelse af sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særlig kommunikationsindstats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august 2015 DIREKTØRPÅTEGNING Jens Gordon Clausen / Jesper Olsen JOURNALNUMMER Side 45 af 64

38 16. REGIONSRÅDSMEDLEM MARLENE HARPSØES (O) UDTRÆDEN AF REGIONSRÅDET MV. - FORDELING AF POSTER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Marlene Harpsøe (O) har oplyst, at hun som følge af, at hun er blevet indvalgt i Folketinget ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Marlene Harpsøe for hendes medlemskab af regionsrådet, Sundhedsudvalget, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland samt for hvervet som stedfortræder i Øresundskomiteen er opfyldt, 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Sundhedsudvalget, 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, og 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky (O) i Øresundskomiteen. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Marlene Harpsøe (O) har oplyst, at hun som følge af, at hun er blevet indvalgt i Folketinget, ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage. Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Marlene Harpsøes udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt. Regionsrådet skal således tage stilling til, om Marlene Harpsøe kan fritages for medlemskab af regionsrådet, Sundhedsudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland samt for hvervet som personlig stedfortræder for Finn Rudaizky (O) i Øresundskomiteen. Hertil kommer, at regionsrådet igivet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af Sundhedsudvalget, et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland og en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen. Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Medlemskab af Folketinget antages efter fast praksis at udgøre en sådan rimelig grund. Det er efter 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt. I medfør af valglovens 104 indtræder 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste, Katrine Dencker, i regionsrådet ved Marlene Harpsøes udtræden af samme. Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er Side 46 af 64

39 derfor en forudsætning for Marlene Harpsøes fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at hun også fritages for sine øvrige regionale hverv. Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden. Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af Sundhedsudvalget og et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland til regionsrådets udpegning. Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene: - Sundhedsudvalget: Katrine Dencker (O), - Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Nordsjælland: Katrine Dencker (O). På regionsrådets konstituerende møde blev der efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeget 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til Øresundskomiteen (der blev herudover efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeget 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere). Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille en ny personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen til regionsrådets udpegning ved Marlene Harpsøes fritagelse. Medlemmer og stedfortrædere i Øresundskomiteen skal udpeges blandt regionsrådets medlemmer. Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervet: - Personlig stedfortræder for Finn Rudaizky i Øresundskomiteen: Katrine Dencker (O). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes, vil Marlene Harpsøes vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet og Sundhedsudvalget ophøre pr. 1. september De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER Side 47 af 64

40 17. REGIONSRÅDSMEDLEM KENNETH KRISTENSEN BERTHS (O) UDTRÆDEN AF REGIONSRÅDET MV. - FORDELING AF POSTER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Kenneth Kristensen Berth (O) har oplyst, at han som følge af, at han er blevet indvalgt i Folketinget ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Kenneth Kristensen Berth for hans medlemskab af regionsrådet, forretningsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt for hvervet som medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S er opfyldt, 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af forretningsudvalget, 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Erhvervs - og Vækstudvalget, 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre, og 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Sagen blev behandlet efter sag nr. 15. Forretningsudvalget erklærede Kenneth Kristensen Berth for inhabil og han forlod lokalet under sagens behandling. Anbefalet. Kenneth Kristensen Berth (O) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Kenneth Kristensen Berth (O) har oplyst, at han som følge af, at han er blevet indvalgt i Folketinget, ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage. Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Kenneth Kristensen Berths udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt. Regionsrådet skal således tage stilling til, om Kenneth Kristensen Berth kan fritages for medlemskab af regionsrådet, forretningsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt for hvervet som medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. Hertil kommer, at regionsrådet i givet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af forretningsudvalget, et nyt medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget, et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre samt et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Medlemskab af Folketinget antages efter fast Side 48 af 64

41 praksis at udgøre en sådan rimelig grund. Det er efter 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt. I medfør af valglovens 104 indtræder 2. stedfortræder på Dansk Folkepartis stedfortræderliste, Morten Dreyer, i regionsrådet ved Kenneth Kristensen Berths udtræden af samme. Der henvises i denne forbindelse til anden sag på nærværende dagsorden om Marlene Harpsøes (O) udtræden af regionsrådet mv. Ved Marlene Harpsøes udtræden er det således 1. stedfortræder på partiets stedfortræderliste, Katrine Dencker, der indtræder i regionsrådet. Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for Kenneth Kristensen Berths fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at han også fritages for varetagelse af sine øvrige øvrige regionale hverv. Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden. Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af forretningsudvalget, et nyt medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget og et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre til regionsrådets udpegning. Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene: - Forretningsudvalget: Finn Rudaizky (O), - Erhvervs- og Vækstudvalget:? - Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Hvidovre:? I henhold til Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S er Region Hovedstaden repræsenteret i interessentskabets bestyrelse med 2 medlemmer, hvoraf den ene er en af bestyrelsens 2 næstformænd. Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille til regionsrådets udpegning af et nyt medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. Valggruppen har indstillet følgende til udpegning til hvervene: - Medlem af og næstformand for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S: Henrik Thorup (O). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes, vil Kenneth Kristensen Berths vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet, forretningsudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget ophøre pr. 1. september De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget. Det er Letbaneselskabet, som træffer afgørelse vedr. selskabets vederlæggelse af Kenneth Kristensen Berth for medlemskab af og næstformandskab for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER Side 49 af 64

42 Side 50 af 64

43 18. REGIONSRÅDSMEDLEM MAJA HOLT HØJGAARD (A) UDTRÆDEN AF REGIONSRÅDET MV. - FORDELING AF POSTER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Maja Holt Højgaard (A) har oplyst, at hun som følge af privat arbejdspres ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at der tages stilling til, om betingelserne for fritagelse af Maja Holt Højgaard for hendes medlemskab af regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde (herunder formandskab), It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup (herunder formandskab) samt for hvervet som stedfortræder i Øresundskomiteen er opfyldt, 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde, 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af It - og Afbureaukratiseringsudvalget, 4. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, 5. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges et nyt medlem af og en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup, og 6. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeges en ny stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Maja Holt Højgaard (A) har oplyst, at hun som følge af privat arbejdspres ønsker at udtræde af regionsrådet med virkning fra den 1. september Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage. Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Maja Holt Højgaards udtræden af regionsrådet mv. er opfyldt. Regionsrådet skal således tage stilling til, om Maja Holt Højgaard kan fritages for medlemskab af regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde (herunder formandskab), It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup (herunder formandskab) samt for hvervet som personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen. Hertil kommer, at regionsrådet i givet fald skal tage stilling til udpegning af et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde, It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital, Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup og en ny personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen. Regionsrådet skal samtidig tage stilling til udpegning af en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup. Ny formand for Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde udpeges af det stående udvalg selv. Side 51 af 64

44 Et medlem af regionsrådet skal i medfør af valglovens 103 fritages for sit medlemskab af regionsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget. Hensynet til ansættelsesforhold antages efter fast praksis at udgøre en sådan rimelig grund. Det er efter 103 i valgloven regionsrådet, der afgør, om betingelserne for fritagelse er opfyldt. I medfør af valglovens 104 indtræder 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste, Vagn Majland, i regionsrådet ved Maja Holt Højgaards udtræden af samme. Fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for Maja Holt Højgaards fritagelse for medlemskab af regionsrådet, at hun også fritages for sine øvrige regionale hverv. Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 1, tilkommer det den valggruppe, som har indvalgt et medlem i et udvalg mv., at bestemme, hvem der skal indtræde på den ledige plads i udvalget mv. ved medlemmets udtræden. Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen ABCFO at indstille et nyt medlem af Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde, It- og Afbureaukratiseringsudvalget, Følgegruppen vedr. Det Nye Rigshospital og Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup til regionsrådets udpegning. Valggruppen ABCFO indstiller endvidere en ny formand for Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup til regionsrådets udpegning. På regionsrådets konstituerende møde blev der efter indstilling fra valggruppen ABCFO udpeget 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til Øresundskomiteen (der blev herudover efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeget 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere). Det tilkommer derfor i givet fald også valggruppen ABCFO at indstille en ny personlig stedfortræder for Per Seerup Knudsen i Øresundskomiteen til regionsrådets udpegning ved Maja Holt Højgaards fritagelse. Medlemmer og stedfortrædere i Øresundskomiteen skal udpeges blandt regionsrådets medlemmer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes, vil Maja Holt Højgaards vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet, Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde og It- og Afbureaukratiseringsudvalget ophøre pr. 1. september De med varetagelse af hvervene forbundne omkostninger til nye medlemmer kan afholdes af det administrative budget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER Side 52 af 64

45 19. REGIONSRÅDSMEDLEM BERGUR LØKKE RASMUSSENS (V) MIDLERTIDIGE FRAVÆR - FORDELING AF POSTER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Bergur Løkke Rasmussen (V) har oplyst, at han pga. studieophold i udlandet ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. september 2015 til den 1. januar INDSTILLING Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 1. at der tages stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen i regionsrådet er opfyldt, 2. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af It- og Afbureaukratiseringsudvalget under Bergur Løkke Rasmussens fravær, og 3. at der i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udpeges et medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens fravær. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Anbefalet. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Bergur Løkke Rasmussen (V) har oplyst, at han pga. studieophold i udlandet ønsker sig fritaget for arbejdet i regionsrådet i perioden fra den 1. september 2015 til den 1. januar Hvervet som medlem af regionsrådet og de hverv, som regionsrådet har udpeget et regionsrådsmedlem til, er borgerlige ombud, som der som udgangspunkt er pligt til at varetage. Det er administrationens vurdering, at betingelserne for Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær fra arbejdet i regionsrådet mv. er opfyldt. Regionsrådet skal således tage stilling til, om der kan ske indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen i regionsrådet samt tage stilling til evt. udpegning af et midlertidigt medlem af It - og Afbureaukratiseringsudvalget og et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær. Der indkaldes i henhold til 21 i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden stedfortræder for et medlem af regionsrådet, der har forfald af de grunde, der fremgår af den kommunale styrelseslovs 15, stk. 2. Det følger af den kommunale styrelseslovs 15, stk. 2, at der er tale om lovligt forfald, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Studieophold antages efter fast praksis at udgøre en sådan lovlig forhindring, og administrationen vurderer således, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Rasmussen er opfyldt. Det er efter den kommunale styrelseslovs 15, stk. 4, regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er opfyldt. Det er i givet fald 1. stedfortræder på Venstres stedfortræderliste, Thomas Bak, der indtræder i regionsrådet under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær. Midlertidig fritagelse for hvervet som medlem af regionsrådet forudsætter en absolut og varig forhindring. Det er derfor en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for Bergur Løkke Side 53 af 64

46 Rasmussen i regionsrådet, at Bergur Løkke Rasmussen også fritages for varetagelse af sine øvrige regionale hverv. Efter den kommunale styrelseslovs 28, stk. 2, kan den valggruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, som har forfald i mindst en måned, bestemme, at et andet medlem skal indtræde i udvalget, sålænge hindringen varer. Det tilkommer derfor i givet fald valggruppen IVØ at indstille et midlertidigt medlem af It - og Afbureaukratiseringsudvalget og et midlertidigt medlem af Følgegruppen vedr. Nyt Hospital Glostrup under Bergur Løkke Rasmussens midlertidige fravær. Det bemærkes, at den kommunale styrelseslovs 28, stk. 2, alene giver mulighed for at udpege midlertidige medlemmer af udvalg, der er nedsat af regionsrådet. Der kan således ikke udpeges midlertidige medlemmer for Bergur Løkke Rasmussen under dennes midlertidige fravær fra hhv. bestyrelsen for Amgros I/S, bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF samt bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC, University College Capital, da de nævnte udvalg ikke er nedsat af regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hvis indstillingen tiltrædes, vil regionsrådsmedlemmet modtage vederlæggelse for medlemskab af hhv. regionsrådet og It- og Afbureaukratiseringsudvalget under i alt 3 måneders fravær - det vil sige til og med november måned Der vil i perioden på 3 måneder i givet fald også skulle afholdes omkostninger til vederlag til det midlertidige medlem af hhv. regionsrådet og It - og Afbureaukratiseringsudvalget. De med hvervene forbundne omkostninger kan afholdes af det administrative budget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august 2015 og regionsrådet den 18. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Jesper Olsen JOURNALNUMMER Side 54 af 64

47 20. GENEREL ORIENTERING FRA LEDELSEN INDSTILLING Administrationen indstiller: at forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 11. august 2015: Administrationen orienterede om en henvendelse fra Dansk Byggeri omkring regionens sociale klausuler, kædeansvar. Henvendelsen er vedlagt som fortroligt bilag. Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. SAGSFREMSTILLING Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 11. august DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. FORTROLIG - DBs klage over arbejdsklausuler 2. FORTROLIG - Bilag 1-5 til DB klage Side 55 af 64

48 21. EVENTUELT Side 56 af 64

49 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Likviditetsopgørelse for 2015 efter kassekreditreglen 2. kvt Meddelelser - Orientering om ansøgning af donationer til restaurering af kapellet på Gentofte Hospital 3. Meddelelser - Opkald og ventetid til Akuttelefonen 1813 i juni og juli Meddelelser - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten 5. Aktuelle Orienteringer: 6. Konferencer mv.: Side 58 af 64

50 1. MEDDELELSER - LIKVIDITETSOPGØRELSE FOR 2015 EFTER KASSEKREDITREGLEN 2. KVT Kassekreditreglen fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 1. halvår 2015 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. Til orientering er vedlagt notat, som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for ultimo juni I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på mio. kr. for Region Hovedstaden. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt. Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo juni 2015 på mio. kr. mod forudsat mio. kr. i det vedtagende budget En forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på mio. kr. Kassebeholdningen ultimo juni 2015 var beregnet til 469 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for Kassebeholdningen i juni 2015 udgør 754 mio. kr. eller 285 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 3. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 3. kvartal JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. kassekreditreglen efter 1. halvår 2015_ Side 59 af 64

51 2. MEDDELELSER - ORIENTERING OM ANSØGNING AF DONATIONER TIL RESTAURERING AF KAPELLET PÅ GENTOFTE HOSPITAL Gentofte Hospital har i de senere år ændret hospitalets hovedstruktur, ligesom der er anlagt åbne græsarealer med enkeltstående træer, som fremhæver den originale, nyklassicistiske arkitektur, og som skaber større overskuelighed for patienter og pårørende. Hospitalet ønsker at skabe lignende forhold i og omkring kapellet, der i dag benyttes på tværs af kultur og tro. Projektet vil genskabe den harmoni, helhed og højtidelighed, som omgivelserne, bygningen og dens ceremonirum til sammen udgjorde, da kapellet i 1927 blev opført i nyklassicistisk stil. En helhed som knap 90 års brug og praktiske tiltag med blandt andet asfaltering, raftehegn og betonfliser har sløret. Projektet kan gennemføres for 6,9 mio. kr. og omfatter en genskabelse af det oprindelige ceremonirum, bygningens symmetri og adgangsveje. Projektet kan gennemføres uden, at det påvirker anlægsloftet, idet det søges fuldt ud finansieret af private bidrag. Hospitalet vil søge projektet finansieret med støtte fra en eller flere fonde. Projektet gennemføres kun, såfremt der kan opnås fuld fondsstøtte. JOURNALNUMMER Side 60 af 64

52 3. MEDDELELSER - OPKALD OG VENTETID TIL AKUTTELEFONEN 1813 I JUNI OG JULI 2015 Akuttelefonen 1813 har håndteret henholdsvis opkald i juni og i juli. Heraf blev henholdsvis opkald viderestillet til læge i juni og i juli. Dette svarer til i gennemsnit ca opkald til Akuttelefonen 1813 i døgnet, hvoraf ca. 297 opkald viderestilles til en læge. Antal opkald pr. dag er faldet med omkring 300 opkald dagligt i juni sammenlignet med maj. Dette skyldes fortrinsvist antallet af helligdage i maj (kr. himmelfart og pinse). Helligdage er karakteriseret ved, at antallet af henvendelser typisk er højt. Antal opkald i juli svarer stort set til antallet i juni. Den mediane ventetid var 3 minutter og 42 sekunder i juni. Ventetiden i juli blev forbedret med 35 sekunder til 3 minutter og 7 sekunder i forhold til juni. 49 procent af opkald til Akuttelefonen 1813 i juli måned blev besvaret inden 3 minutter og 85 procent blev besvaret inden for 10 minutter. Region Hovedstaden har et servicemål om, at 90% af opkaldene skal være besvaret inden for 3 minutter og alle opkald inden for 10 minutter. JOURNALNUMMER Side 61 af 64

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 5 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere