Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet."

Transkript

1 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden anbefales overdraget til revisionen, 2. at investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder forelægges for regionsrådet i september 2012, og 3. at afrapportering på dialogaftalerne 2011 for regionens virksomheder tages til efterretning. RESUME Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger for områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Økonomi- og indenrigsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse samt balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af bilagssamlingen. I 1. økonomirapport 2012, som blev behandlet på regionsrådets møde i april 2012, indgik grundlag for genbevillinger i 2012 på baggrund af det foreløbige regnskab for Region Hovedstadens samlede omkostningsbaserede årsregnskab for 2011 udviser et overskud på mio. kr. mod et overskud på 398 mio. kr. i Det svarer til en forbedring på i alt 995 mio. kr. Overskuddet på sundhedsområdet er opgjort til mio. kr. Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Der er samlet investeret for i alt mio. kr. i Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2011 opgjort til mio. kr. Kassebeholdningen andrager ultimo 2011 i alt mio. kr., heraf vedrører mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler. 9

2 Egenkapitalen er i 2011 steget med mio. kr. Stigningen skyldes primært et driftsoverskud på mio. kr., og derudover er der andre ændringer, som samlet giver en nettoændring på 739 mio. kr. SAGSFREMSTILLING Baggrund Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2012, hvorefter revisionen senest den 15. august 2012 afgiver en beretning om revisionen af regnskabet. Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger om områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Økonomi- og indenrigsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse samt balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af årsregnskabets bilagssamling. Årsregnskabet aflægges efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder ud over driftsindtægter og -udgifter blandt andet også afskrivninger, hensættelse til feriepenge mv. Imidlertid indgås den årlige økonomiaftale, der lægger rammerne for såvel sundhedsområdet som området for regional udvikling, på baggrund af udgiftsbaserede principper. Af den grund indeholder regnskabet ligeledes udgiftsbaserede opgørelser. Årsberetning og regnskabsresultat 2011 Årsberetningen for 2011 består af det formelle årsregnskab samt en afrapportering vedrørende dialogaftalerne med de enkelte virksomheder. I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2012 orienteredes samtidig om det foreløbige regnskabsresultat for Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for Region Hovedstadens samlede omkostningsbaserede årsregnskab 2011 (se nedenstående tabel) udviser et overskud på mio. kr.. Overskuddet blev i 2010 på 398 mio. kr.. Overskuddet for 2011 vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. Mio. kr afvigelse Nettodriftsudgifter , ,4 773,9 Omkostningselementer, drift, netto 975,8 902,5 73,3 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) , ,9 847,2 Finansieringsindtægter , ,8 32,8 Driftsresultat, i alt -494, ,9 880,0 Nettorenteindtægter 4,6-18,5 23,1 Nettodriftsresultat inkl. renter -490, ,4 903,1 10

3 I tabellerne svarer nettodriftsudgifter til det udgiftsbaserede regnskab, og drift i alt er det omkostningsbaserede regnskab. Sundhedsområdet De samlede nettodriftsudgifter efter omkostningsprincipperne på sundhedsområdet blev i 2011 på mio. kr. (se nedenstående tabel, drift i alt plus nettorenteindtægter), de samlede finansieringsindtægter var på mio. kr., og dermed var der et driftsresultat på mio. kr., jævnfør årsregnskabet side 26. Mio. kr Afvigelse Nettodriftsudgifter , ,1 616,4 Omkostningselementer, drift, netto 953,5 886,6 66,9 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) , ,6 683,4 Finansieringsindtægter , ,9 32,9 Driftsresultat, i alt -572, ,2 716,2 Nettorenteindtægter -11,4-32,2 20,8 Nettodriftsresultat inkl. renter -583, ,4 737,0 Sammenholdes bevillingerne på det udgiftsbaserede område med det udgiftsbaserede regnskab, er der et samlet mindreforbrug på 637 mio. kr. inkl. administration og renter (tallet fremkommer ved sammenlægning af afvigelse på nettodriftsudgifter og afvigelsen på nettorenteindtægter). Når der korrigeres for investeringsudgifterne afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsbudgettet, er det samlede mindre forbrug 681 mio. kr. et for hele praksisområdet blev på mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 42 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget primært grundet mindreforbrug vedrørende medicintilskud. Nedenfor er vist det udgiftbaserede regnskab på praksisområdet sammenholdt med bevillingerne kr. budget Afvigelser Afvigelse % Almen lægehjælp ,2 Speciallægehjælp ,8 Tandlægebehandling ,6 Øvrige praksissektor, i alt ,9 Medicintilskud ,1 Samlet ,6 Aktivitetsregnskabet for hospitaler Hospitalerne i Region Hovedstaden har i 2011 samlet præsteret udskrivninger mod ca i 2010, svarende til en stigning på knap 1,0 pct. Antallet af ambulante besøg blev på mod besøg i 2010, svarende til et fald på 2,5 pct. 11

4 Udskrivninger og ambulante besøg på somatiske hospitaler hhv og 2011 fremgår af nedenstående tabel. Somatik Ændring Ændring i pct. Udskrivninger ,9 Ambulante besøg ,5 Region Hovedstadens somatiske hospitaler præsterede i 2011, hvad der svarer til en samlet DRG/DAGS-produktionsværdi på 19,691 mia. kr. Den samlede DRG/DAGS-produktionsværdi svarer til ca. 50 mio. kr. mere end det gældende præstationsbudget og viser, at hospitalerne samlet har præsteret meraktivitet i Det lave omkostningsniveau i 2011 viser, at der er skabt balance i økonomien samtidig har der været fokus på kvalitet, flere behandlinger og øget produktivitet. Overskuddet afspejler også, at der er forholdsvis store overførsler fra 2011 til Aktivitetsregnskab for psykiatrien I nedenstående tabel ses nøgletal for den ordinære aktivitet i psykiatrien for 2011 sammenholdt med Ordinær psykiatri Ændring Ændring i pct. Udskrivninger ,8 Sengedage ,6 Ambulante besøg ,2 - heraf skadestuebesøg ,5 Region Hovedstadens Psykiatri har i 2011 haft knap flere ambulante besøg end budgetteret svarende til en forskel på 3,3 pct. og knap flere sengedage end budgetteret svarende til en forskel på 3,8 pct. Antallet af udskrivninger ligger knap under det budgetterede svarende til en forskel på 7,6 pct. Social- og specialundervisningsområdet Området er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Merindtægter eller mindreomkostninger på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår. Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er genbevilget i 1. økonomirapport Af tabellen nedenfor ses et overskud på 11,8 mio. kr. i

5 Mio. kr Afvigelse Nettodriftsudgifter 13,9-4,9 18,8 Omkostningselementer, drift, netto 22,3 16,7 5,6 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) 36,2 11,8 24,4 Finansieringsindtægter -38,2-38,2 0,0 Driftsresultat, i alt -2,0-26,4 24,4 Nettorenteindtægter 16,1 14,5 1,6 Nettodriftsresultat inkl. Renter 14,1-11,8 25,9 Regional udvikling Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som udover driftsomkostninger indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år. I forhold til det korrigerede budget udgør mindre forbruget på området samlet 140 mio. kr. Der er i 1. økonomirapport 2012 foretaget en genbevilling af det akkumulerede mindreforbrug til og med Nedenfor ses at der i 2011 er et overskud på 61,2 mio. kr. Mio. kr afvigelse Nettodriftsudgifter 959,9 821,2 138,7 Omkostningselementer, drift, netto 0,0-0,8 0,8 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) 959,9 820,4 139,5 Finansieringsindtægter -880,8-880,8 0,0 Driftsresultat, i alt 79,1-60,3 139,4 Nettorenteindtægter -0,1-0,8 0,7 Nettodriftsresultat inkl. renter 79,0-61,2 140,2 Investeringer På investeringssiden viser regnskabet et samlet forbrug på mio. kr., hvoraf 44 mio. kr. er afholdt over driftsbudgettet Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2011 på mio. kr., svarer det til et mindreforbrug på samlet 230 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2012 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget mio. kr., hvoraf de mio. kr. blev varslet i 4. økonomirapport Der er i 2011 færdiggjort og afsluttet i alt 23 projekter, som overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2011 i september måned forventes disse investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med særskilt revisionspåtegning. En oversigt over regnskaber, der skal forsynes 13

6 med en revisionspåtegning, fremgår af kapitel 10 i årsregnskabet. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt. Finansiering I det korrigerede budget er der i 2011 budgetteret med samlede finansieringsindtægter på mio. kr. et viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på mio. kr., hvilket giver en merindtægt på ca. 33 mio. kr. Merindtægten vedrører især de kommunale aktivitetsafhængige bidrag kr. Oprindeligt budget Afvigelser Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Bloktilskud fra staten Tilskud fra bløderordningen Overgangsordning Nettoindtægter Sundhed et viser samlede finansieringsindtægter fra de kommunale aktivitetsafhængige bidrag på mio. kr., hvilket er en merindtægt på ca. 20 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige udgør merindtægterne 53 mio. kr. Den kommunale medfinansiering sker på grundlag af borgernes forbrug af somatiske og psykiatriske sygehusydelser samt forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren. Likviditet Regionens bruttodrifts- og investeringsudgifter har i 2011 udgjort mio. kr. (heraf mio. kr. til drift og mio. kr. til investeringer). Finansieringen af disse udgifter fremgår af tabellen nedenfor. Mio. kr. Beløb Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter Finansieringstilskud fra stat og kommuner Låneoptagelse og afdrag netto 79 Finansforskydninger og andre finansielle ændringer -420 Likviditetsforskydning -534 I alt Bruttodrifts- og investeringsudgifterne har kunnet finansieres ved driftsindtægter på mio. kr. (takstbetalinger mv. plus finansieringstilskud). Herudover er der foretaget nettolånoptagelse som bidrager med 79 mio. kr. Dette modsvares af finansforskydninger mv. som bidrager med nettoudgifter på 420 mio. kr. Indeholdt i dette tal er bl.a. afdrag på lån. Dette resulterer i årets samlede likviditetsforbedring på 534 mio. kr. 14

7 Egenkapital Egenkapitalen er ved udgangen af 2011 opgjort til mio. kr. svarende til en stigning på mio. kr. Stigningen skyldes primært et driftsoverskud på mio. kr., og derudover er der øvrige korrektioner som samlet giver en nettoændring på 739 mio. kr. Disse indgår ikke i selve driftsregnskabets resultatopgørelse. Der er nærmere redegjort herfor under note 16 egenkapitalforklaringen på side 36 i årsregnskabet. Forpligtelser Forpligtelserne til tjenestemandspensioner udgør ultimo mio. kr. svarende til en stigning på 39 mio. kr. fra Der er foretaget en opgørelse af Region Hovedstadens forpligtelser til arbejdsskader og patientskadeserstatninger. Disse er beregnet til henholdsvis 128 mio. kr. og 283 mio. kr. Der er en stigning på henholdsvis ca. 19 mio. kr. vedrørende arbejdsskader og 18 mio. kr. vedrørende patienterstatninger. Det er ikke i årsregnskabet fundet nødvendigt at foretage formelle hensættelser vedrørende ikke afsluttede retstvister. Dialogbaserede aftaler for 2011 Som bilag 2 er vedlagt en statusoversigt for de 15 virksomheders målopfyldelse i forhold til de dialogbaserede aftaler for Graden af målopfyldelse er efter administrationens opfattelse generelt tilfredsstillende. Der er for hver enkelt virksomhed angivet, hvorvidt målet er nået, eller om arbejdet fortsat er i proces. For 2011 er der to tværgående indsatsområder, som vedrører kvalitet og økonomi. Kvalitetsparametrene dækker over akkreditering, implementering af it-systemer, udvikling af den kliniske kvalitet, rationel medicinanvendelse, patientinddragelse og selvevaluering i forhold til regional kvalitetshandlingsplan. Økonomistyringen er vurderet på budgetoverholdelse, periodeopdelte budgetter, kvalitetssikring af periodiseringsgrundlag, beskrivelse af roller og ansvar, fremmødeplaner, overholdelse af 3 måneders reglen for investeringsregnskaber samt ajourføring af anlægskartoteket. Det fremgår af oversigten, at de fleste virksomheder er tæt på målopfyldelse, især vedrørende området økonomistyring. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 15

8 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der udsendes en pressemeddelelse, og en orientering til andre regioner, kommuner og samarbejdspartnere. Når regnskabet er endeligt godkendt i september 2012 sendes regnskabet med revisionsberetning til tilsynsmyndigheden. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Hanne Andersen (A), Charlotte Fischer (B), Michael Lange (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Årsregnskab 2011 inkl. bilag (FU) 2. Årsrapport Afrapportering på dialogaftaler (FU) Sagsnr:

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4

REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 07-05-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 07-05-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 07-05-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab 2011 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse FORORD... 4 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN... 5 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 7 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 16 4. RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 17. maj 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 6

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 17. maj 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 6 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 17. maj 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden

Årsregnskab Region Hovedstaden. Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse FORORD... 4 1. PRÆSENTATION AF REGIONEN... 5 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 8 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 17 4. RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Præsentation af regionen...5 2. Generelle bemærkninger...10 3. Anvendt regnskabspraksis...17

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 7

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 7 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 24. maj 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 24. maj 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 24. maj 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 18. maj 2009 Kl. 7.30 9.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 5 Medlemmer:

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. maj 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 4

REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. maj 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. maj 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 vice 0000000015 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet den 25. maj 2011 Årsrapport 2010 Region Midtjylland i overblik Regnskab 2010 fordelt på områder: Omkostninger i mio. kr. Sociale tilbud 1.471 Behandlingspsykiatri 1.596 Sygesikringsmedicin 1.621 Primær sundhed i øvrigt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Årsberetning 2008 Region Midtjylland

Årsberetning 2008 Region Midtjylland Årsberetning 2008 6. maj 2009 Årsberetning 2008 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Sidetal 1 Sundhed Somatik og sygesikring

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere