VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

2 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent... 6 Foreningsopbygning Afdelingsgeneralforsamling Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling... 9 Afdelingsbestyrelse Lokalenhedsmøder Repræsentantskabet Dagsorden for Repræsentantskabsmøder Hovedbestyrelsen Regnskab og revision Sammenslutninger Hovedorganisation Urafstemninger Opløsning Vedtægtsændringer Ikrafttræden Maj 2006 Side 2 af 13

3 1 Navn/hjemsted 1. Foreningens navn er: Funktionærforeningen i Coop og FDB 2. Foreningen har hjemsted i Albertslund kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: 1. Overfor ledelsen i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, arbejdsmæssig og social henseende, 2. At bevare og styrke sammenholdet mellem Funktionærerne i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber, 3. At repræsentere medlemmerne i de organer, hvor det tjener medlemmerne, 4. At tilbyde medlemskab af statsanerkendt A-kasse. 3 - Medlemsskab 1. Til optagelse som aktivt medlem kræves, at vedkommende er ansat med arbejdssted i Coop virksomheder i Danmark, FDB eller et dertil knyttet selskab i en stilling af overordnet eller særlig betroet karakter, eller i en stilling som gør den pågældende funktionær til arbejdsgiverens tillidsmand jvf. 5 i hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Ved frasalg af virksomheder kan medlemmerne bevare fuldt medlemskab, så længe overenskomsten løber. 2. Som medlemmer kan endvidere optages ansatte jfr. 3, stk. 1, i * faggruppen, kontor/lager omfattet af Funktionærloven * ledende stillinger, men udenfor Funktionærforeningens overenskomst område 3. Anmodning om optagelse som aktivt medlem må ske skriftligt til foreningen, som i hvert tilfælde afgør, om betingelserne for optagelse er til stede. Maj 2006 Side 3 af 13

4 4. Et aktivt medlem, der afgår på grund af alder eller invaliditet, overføres automatisk til passivt medlemskab. 5. Medlemskabet for ethvert medlem er knyttet til den afdeling/lokalenhed, der ligger nærmest medlemmets bopæl. Såfremt et medlem ønsker tilknytning til den afdeling/lokalenhed, hvor arbejdsstedet ligger, afgøres tilhørsforholdet af Hovedbestyrelsen. 6. Tvivlstilfælde om tilhørsforhold afgøres af Hovedbestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 4 - Udmeldelse 1. Udmeldelse af Funktionærforeningen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. 2. Fratræder et medlem sin stilling i virksomheden, ophører medlemskabet på fratrædelsesdagen, uanset forannævnte stk Medlemmer, der fratræder som følge af opsigelse med direkte overgang til arbejdsløshedsforsikring i FTF-A, har ret til at opretholde medlemskabet, indtil ny stilling opnås. 5 - Eksklusion Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt særlige forhold gør det påkrævet. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 6 - Kontingent 1. Kontingent fastsættes af Repræsentantskabet efter Hovedbestyrelsens indstilling. 2. Efter udebleven kontingentindbetaling i 6 måneder slettes medlemmet automatisk. Genoptagelse kan finde sted mod betaling af restancen. 7 Foreningens opbygning 1. Foreningen er opdelt som følgende: Maj 2006 Side 4 af 13

5 Afdeling A, der dækker alle medlemmer øst for Storebælt, samt 5 nedennævnte lokalenheder, der dækker alle medlemmer vest for Storebælt: - Odense Nonfood Center - Vejen Tørvarecenter - Ålborg Tørvarecenter - Hasselager Ferskvarecenter - Fakta Center Vest 2. Afdeling A vælger en afdelingsformand i henhold til vedtægternes 8. De 5 lokalenheder vælger hver især en talsmand, som samtidig er Repræsentantskabsmedlem. 3. Repræsentantskabet vælger formand og næstformand i henhold til 12, stk Repræsentantskabet vælger blandt de valgte medlemmer 4 Hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Afdeling A vælger 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer og hhv. 1. og 2. suppleant. Lokalenhederne vælger af deres midte 1 Hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Valget foregår på Repræsentantskabsmødet i separate valghandlinger. Såfremt et Hovedbestyrelsesmedlem udtræder af afdelingsbestyrelsen i Repræsentantskabsperioden, indtræder suppleanten. Det samme gælder, hvis en repræsentant i lokalenhederne udtræder. 8 Afdelingsgeneralforsamling 1. Afdeling A afholder hvert år i marts eller april afdelingsgeneralforsamling. Her vælges hvert år halvdelen af afdelingsbestyrelsen. 2. Afdeling A vælger et afdelingsbestyrelsesmedlem for hver påbegyndt antal 50 aktive medlemmer samt mindst 3 suppleanter. Afdelingsbestyrelsen skal dog bestå af mindst 7 og højst 15 medlemmer. 3. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 4. Ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger kan afholdes, såfremt afdelingsbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere skal en sådan afholdes, såfremt mindst 10 % af afdelingens aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom overfor afdelingsbestyrelsen. Maj 2006 Side 5 af 13

6 5. Afdelingsgeneralforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, indkaldes af afdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 6. Alle valg er for 2-årige valgperioder, dog undtaget suppleanter, der vælges hvert år. Halvdelen af de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, den anden halvdel i lige årstal. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 9 Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling 1. Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Afdelingens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i henhold til Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 3. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret. 4. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 5. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver ledig post i afdelingsbestyrelsen. Såfremt dirigenten skønner, at sikring af denne regel kræver skriftlig afstemning, eller hvis det forlanges, foretages skriftlig afstemning. Ved andre afstemninger end valg kan dirigenten, når denne finder anledning dertil, og skal, når det forlanges, lade foretage skriftlig afstemning. 6. Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære afdelingsgeneralforsamlinger, skal være indsendt til afdelingsbestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Maj 2006 Side 6 af 13

7 7. På afdelingsgeneralforsamlingen kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til afdelingsbestyrelsen samt evt. ændringsforslag hertil Afdelingsbestyrelse 1. Afdelingsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvor forholdene taler for det, kan afdelingsbestyrelsen nedsætte udvalg, som varetager specielle opgaver. 2. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at søge kontakten bevaret og uddybet mellem foreningen og afdelingens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 3. Afdelingsbestyrelsen behandler anliggender, som vedrører medlemmerne i afdelingen. 4. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 5. Referat af afdelingsmøde og afdelingsgeneralforsamling skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referatet skal mindst indeholde de trufne beslutninger Lokalenhedsmøder 1. Hver lokalenhed afholder hvert år i marts eller april møde med deltagelse af et Hovedbestyrelsesmedlem. Hvert andet år, lige årstal, vælges en talsmand pr. lokalenhed 2. Dagsorden for det årlige ordinære lokalenhedsmøde/generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning, som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Lokalenhedens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af talsmand i henhold til 11, stk. 1 og stk. 5. Maj 2006 Side 7 af 13

8 3. Ekstraordinært lokalenhedsmøde kan afholdes, såfremt den fungerende talsmand finder anledning dertil. Endvidere skal et sådant afholdes, såfremt mindst 33 % af en lokalenheds aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom over for talsmanden. 4. Lokalenhedsmøder, såvel det årlige ordinære som ekstraordinære, indkaldes af talsmanden med mindst 14 dages varsel. 5. Alle valg er for 2-årige valgperioder og afholdes i lige år. Disse valg omfatter valg af en talsmand samt en suppleant for hver lokalenhed. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt, overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 7. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret 8. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 9. Hvert medlem kan højst afgive én stemme. Hvis det forlanges, skal der foretages skriftlig afstemning. 10. Forslag der ønskes behandlet på det årlige lokalenhedsmøde skal indsendes til den stedlige talsmand senest 7 dage før mødet. 11. På det årlige lokalenhedsmøde kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til talsmanden samt evt. ændringsforslag hertil. 12. Det påhviler talsmanden at søge kontakten bevaret og uddybet mellem lokalenheden og lokalenhedens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 13. Talsmanden behandler anliggender, som vedrører medlemmer i lokalenheden. 14. Talsmanden er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 15. Referat af lokalenhedsmøder skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referat skal mindst indeholde de trufne beslutninger. Maj 2006 Side 8 af 13

9 12 - Repræsentantskabet 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Repræsentantskabsmedlemmerne er de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og talsmænd i henhold til 8 og 11 samt den valgte formand og næstformand, såfremt de ikke er medlem af en afdelingsbestyrelse eller valgt talsmand. 3. Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år efter afdelingsgeneralforsamlingen i afdeling A og lokalenhedsmøderne og senest den 30. juni. Valg finder sted hvert andet år, i lige årstal. Valg skal dog finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 4. På mødet tages stilling til Hovedbestyrelsens beretning. På baggrund af det foregående års regnskaber godkendes budget og kontingent for den kommende periode. Endvidere godkendes arbejds- og handlingsprogram. 5. På mødet i valgår vælger Repræsentantskabet formand og næstformand. Formand og næstformand tilstræbes at være fra henholdsvis Afd. A og lokalenhed. De vælges hver for sig, og er samtidig Hovedbestyrelsens formand og næstformand. Opstillingsberettigede til disse poster er ethvert aktivt overenskomstomfattet medlem af foreningen, som har været medlem i mindst 3 år. Kandidatopstillingen foretages af afdelingsbestyrelsen samt lokalenhedernes talsmænd. Anmeldelse af kandidater til posterne skal ske skriftligt og senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse ved fremsendelse af brev herom til Hovedbestyrelsens formand. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmer som er udtrådt i perioden mellem 2 Repræsentantskabsmøder, deltager i førstkommende Repræsentantskabsmøde uden stemmeret. 7. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere kan en tredjedel af Repræsentantskabets medlemmer forlange et sådant møde afholdt inden en måned. Krav herom skal, skriftligt med motiveret dagsorden, fremsættes overfor Hovedbestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel. Maj 2006 Side 9 af 13

10 8. Ordinære Repræsentantskabsmøder indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 28 dages varsel. 13 Dagsorden for Repræsentantskabsmøder 1. Dagsordenen for et ordinært Repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referenter og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Gennemgang af foregående års regnskab. 6. Gennemgang af budgetter. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 8. Valg af formand (i valgår). 9. Valg af næstformand (i valgår). 10. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer, jvf. 7, stk. 4 (i valgår). 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (i valgår). 2. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt overfor Hovedbestyrelsen har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal af afdelingsbestyrelsen og den enkelte lokalenhed være indsendt til Hovedbestyrelsen senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse Hovedbestyrelsen 1. Hovedbestyrelsen tilrettelægger og leder foreningens arbejde, fører forhandlinger, nedsætter nødvendige arbejdsudvalg, vælger efter behov Hovedbestyrelsesmedlemmer til Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) og foretager i øvrigt indstillinger til Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Efter hvert ordinært Repræsentantskabsmøde konstituerer Hovedbestyrelsen sig med et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og 1 Hovedbestyrelsesmedlem. 3. Forretningsudvalgets opgaver består alene i at tage stilling til hastesager i tilfælde, hvor den samlede Hovedbestyrelse af tidsmæssige eller andre grunde ikke kan samles eller kontaktes. Maj 2006 Side 10 af 13

11 4. Formanden indkalder til Hovedbestyrelsesmøder efter behov og skal i øvrigt indkalde til møde, såfremt mindst 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. 5. Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 6. Ved et Hovedbestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. Såfremt et af de valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges som formand eller næstformand, indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. 15 Regnskab og revision 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. Hovedbestyrelsen forelægger på Repræsentantskabsmødet budgetter, hvori indgår evt. honorarer, tilskud til afdeling A og lokalenheder og kontingent i henhold til 12, stk Foreningens likvide formue kan anbringes på konto i Coop, på konto i pengeinstitut eller i stats- eller realkreditobligationer. Alle udgiftsbilag skal være godkendt af Hovedbestyrelsens formand. 4. Foreningens årsregnskab godkendes og underskrives af den samlede Hovedbestyrelse. Formanden og revisorerne er ansvarlige for indsendelse af regnskab m.v. til offentlige myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 5. Regnskabet revideres af de af Repræsentantskabet valgte revisorer. Revisorerne har adgang til uanmeldt kasseeftersyn med henblik på kontrol. 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et Hovedbestyrelsesmedlem eller sekretariatets leder. Der kan afgives prokura til sekretariatets ansatte. Ved formandens forfald træder 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer i dennes plads Sammenslutninger 1. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til, i tilfælde af lige stillede foreningers ønske om sammenslutning med Funktionærforeningen i Coop og FDB, Maj 2006 Side 11 af 13

12 midlertidigt at supplere sig med medlemmer fra den pågældende forenings bestyrelse. 2. Ved midlertidig forstås: Fra tilslutningstidspunktet til og med førstkommende Repræsentantskabsmøde Hovedorganisation 1. Foreningen er via Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) tilsluttet FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). 2. Evt. udmeldelse skal vedtages af Repræsentantskabet med mindst to tredjedels flertal af de fremmødte Urafstemninger 1. Urafstemning om særlige spørgsmål kan foretages, når Repræsentantskabet vedtager dette. 2. Urafstemning kan endvidere forlanges, såfremt mindst en sjettedel af foreningens aktive medlemmer begærer en sådan afholdt. 3. Urafstemning afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af forslag i henhold til Opløsning 1. Foreningen kan kun opløses, når mindst to tredjedele af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor på et Repræsentantskabsmøde, og at der ved en efterfølgende urafstemning er mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for opløsningen. Endvidere er det en betingelse, at mindst en tredjedel af foreningens aktive medlemmer afgiver stemme. 2. Ved opløsning af foreningen fastsætter Repræsentantskabet, hvordan foreningens midler skal anvendes, eller hvordan en evt. gæld skal afvikles Vedtægtsændringer 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af Repræsentantskabet. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal. Maj 2006 Side 12 af 13

13 21 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft straks. Således vedtaget af Repræsentantskabet ved ordinært Repræsentantskabsmøde den 17. maj Afstemningen er kontrolleret af foreningens revisorer. Erling Skovgaard / Ejnar Østergaard Pedersen revisorer Maj 2006 Side 13 af 13

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere