VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

2 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent... 6 Foreningsopbygning Afdelingsgeneralforsamling Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling... 9 Afdelingsbestyrelse Lokalenhedsmøder Repræsentantskabet Dagsorden for Repræsentantskabsmøder Hovedbestyrelsen Regnskab og revision Sammenslutninger Hovedorganisation Urafstemninger Opløsning Vedtægtsændringer Ikrafttræden Maj 2006 Side 2 af 13

3 1 Navn/hjemsted 1. Foreningens navn er: Funktionærforeningen i Coop og FDB 2. Foreningen har hjemsted i Albertslund kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: 1. Overfor ledelsen i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, arbejdsmæssig og social henseende, 2. At bevare og styrke sammenholdet mellem Funktionærerne i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber, 3. At repræsentere medlemmerne i de organer, hvor det tjener medlemmerne, 4. At tilbyde medlemskab af statsanerkendt A-kasse. 3 - Medlemsskab 1. Til optagelse som aktivt medlem kræves, at vedkommende er ansat med arbejdssted i Coop virksomheder i Danmark, FDB eller et dertil knyttet selskab i en stilling af overordnet eller særlig betroet karakter, eller i en stilling som gør den pågældende funktionær til arbejdsgiverens tillidsmand jvf. 5 i hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Ved frasalg af virksomheder kan medlemmerne bevare fuldt medlemskab, så længe overenskomsten løber. 2. Som medlemmer kan endvidere optages ansatte jfr. 3, stk. 1, i * faggruppen, kontor/lager omfattet af Funktionærloven * ledende stillinger, men udenfor Funktionærforeningens overenskomst område 3. Anmodning om optagelse som aktivt medlem må ske skriftligt til foreningen, som i hvert tilfælde afgør, om betingelserne for optagelse er til stede. Maj 2006 Side 3 af 13

4 4. Et aktivt medlem, der afgår på grund af alder eller invaliditet, overføres automatisk til passivt medlemskab. 5. Medlemskabet for ethvert medlem er knyttet til den afdeling/lokalenhed, der ligger nærmest medlemmets bopæl. Såfremt et medlem ønsker tilknytning til den afdeling/lokalenhed, hvor arbejdsstedet ligger, afgøres tilhørsforholdet af Hovedbestyrelsen. 6. Tvivlstilfælde om tilhørsforhold afgøres af Hovedbestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 4 - Udmeldelse 1. Udmeldelse af Funktionærforeningen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. 2. Fratræder et medlem sin stilling i virksomheden, ophører medlemskabet på fratrædelsesdagen, uanset forannævnte stk Medlemmer, der fratræder som følge af opsigelse med direkte overgang til arbejdsløshedsforsikring i FTF-A, har ret til at opretholde medlemskabet, indtil ny stilling opnås. 5 - Eksklusion Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt særlige forhold gør det påkrævet. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 6 - Kontingent 1. Kontingent fastsættes af Repræsentantskabet efter Hovedbestyrelsens indstilling. 2. Efter udebleven kontingentindbetaling i 6 måneder slettes medlemmet automatisk. Genoptagelse kan finde sted mod betaling af restancen. 7 Foreningens opbygning 1. Foreningen er opdelt som følgende: Maj 2006 Side 4 af 13

5 Afdeling A, der dækker alle medlemmer øst for Storebælt, samt 5 nedennævnte lokalenheder, der dækker alle medlemmer vest for Storebælt: - Odense Nonfood Center - Vejen Tørvarecenter - Ålborg Tørvarecenter - Hasselager Ferskvarecenter - Fakta Center Vest 2. Afdeling A vælger en afdelingsformand i henhold til vedtægternes 8. De 5 lokalenheder vælger hver især en talsmand, som samtidig er Repræsentantskabsmedlem. 3. Repræsentantskabet vælger formand og næstformand i henhold til 12, stk Repræsentantskabet vælger blandt de valgte medlemmer 4 Hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Afdeling A vælger 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer og hhv. 1. og 2. suppleant. Lokalenhederne vælger af deres midte 1 Hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Valget foregår på Repræsentantskabsmødet i separate valghandlinger. Såfremt et Hovedbestyrelsesmedlem udtræder af afdelingsbestyrelsen i Repræsentantskabsperioden, indtræder suppleanten. Det samme gælder, hvis en repræsentant i lokalenhederne udtræder. 8 Afdelingsgeneralforsamling 1. Afdeling A afholder hvert år i marts eller april afdelingsgeneralforsamling. Her vælges hvert år halvdelen af afdelingsbestyrelsen. 2. Afdeling A vælger et afdelingsbestyrelsesmedlem for hver påbegyndt antal 50 aktive medlemmer samt mindst 3 suppleanter. Afdelingsbestyrelsen skal dog bestå af mindst 7 og højst 15 medlemmer. 3. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 4. Ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger kan afholdes, såfremt afdelingsbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere skal en sådan afholdes, såfremt mindst 10 % af afdelingens aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom overfor afdelingsbestyrelsen. Maj 2006 Side 5 af 13

6 5. Afdelingsgeneralforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, indkaldes af afdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 6. Alle valg er for 2-årige valgperioder, dog undtaget suppleanter, der vælges hvert år. Halvdelen af de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, den anden halvdel i lige årstal. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 9 Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling 1. Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Afdelingens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i henhold til Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 3. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret. 4. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 5. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver ledig post i afdelingsbestyrelsen. Såfremt dirigenten skønner, at sikring af denne regel kræver skriftlig afstemning, eller hvis det forlanges, foretages skriftlig afstemning. Ved andre afstemninger end valg kan dirigenten, når denne finder anledning dertil, og skal, når det forlanges, lade foretage skriftlig afstemning. 6. Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære afdelingsgeneralforsamlinger, skal være indsendt til afdelingsbestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Maj 2006 Side 6 af 13

7 7. På afdelingsgeneralforsamlingen kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til afdelingsbestyrelsen samt evt. ændringsforslag hertil Afdelingsbestyrelse 1. Afdelingsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvor forholdene taler for det, kan afdelingsbestyrelsen nedsætte udvalg, som varetager specielle opgaver. 2. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at søge kontakten bevaret og uddybet mellem foreningen og afdelingens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 3. Afdelingsbestyrelsen behandler anliggender, som vedrører medlemmerne i afdelingen. 4. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 5. Referat af afdelingsmøde og afdelingsgeneralforsamling skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referatet skal mindst indeholde de trufne beslutninger Lokalenhedsmøder 1. Hver lokalenhed afholder hvert år i marts eller april møde med deltagelse af et Hovedbestyrelsesmedlem. Hvert andet år, lige årstal, vælges en talsmand pr. lokalenhed 2. Dagsorden for det årlige ordinære lokalenhedsmøde/generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning, som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Lokalenhedens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af talsmand i henhold til 11, stk. 1 og stk. 5. Maj 2006 Side 7 af 13

8 3. Ekstraordinært lokalenhedsmøde kan afholdes, såfremt den fungerende talsmand finder anledning dertil. Endvidere skal et sådant afholdes, såfremt mindst 33 % af en lokalenheds aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom over for talsmanden. 4. Lokalenhedsmøder, såvel det årlige ordinære som ekstraordinære, indkaldes af talsmanden med mindst 14 dages varsel. 5. Alle valg er for 2-årige valgperioder og afholdes i lige år. Disse valg omfatter valg af en talsmand samt en suppleant for hver lokalenhed. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt, overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 7. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret 8. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 9. Hvert medlem kan højst afgive én stemme. Hvis det forlanges, skal der foretages skriftlig afstemning. 10. Forslag der ønskes behandlet på det årlige lokalenhedsmøde skal indsendes til den stedlige talsmand senest 7 dage før mødet. 11. På det årlige lokalenhedsmøde kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til talsmanden samt evt. ændringsforslag hertil. 12. Det påhviler talsmanden at søge kontakten bevaret og uddybet mellem lokalenheden og lokalenhedens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 13. Talsmanden behandler anliggender, som vedrører medlemmer i lokalenheden. 14. Talsmanden er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 15. Referat af lokalenhedsmøder skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referat skal mindst indeholde de trufne beslutninger. Maj 2006 Side 8 af 13

9 12 - Repræsentantskabet 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Repræsentantskabsmedlemmerne er de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og talsmænd i henhold til 8 og 11 samt den valgte formand og næstformand, såfremt de ikke er medlem af en afdelingsbestyrelse eller valgt talsmand. 3. Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år efter afdelingsgeneralforsamlingen i afdeling A og lokalenhedsmøderne og senest den 30. juni. Valg finder sted hvert andet år, i lige årstal. Valg skal dog finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 4. På mødet tages stilling til Hovedbestyrelsens beretning. På baggrund af det foregående års regnskaber godkendes budget og kontingent for den kommende periode. Endvidere godkendes arbejds- og handlingsprogram. 5. På mødet i valgår vælger Repræsentantskabet formand og næstformand. Formand og næstformand tilstræbes at være fra henholdsvis Afd. A og lokalenhed. De vælges hver for sig, og er samtidig Hovedbestyrelsens formand og næstformand. Opstillingsberettigede til disse poster er ethvert aktivt overenskomstomfattet medlem af foreningen, som har været medlem i mindst 3 år. Kandidatopstillingen foretages af afdelingsbestyrelsen samt lokalenhedernes talsmænd. Anmeldelse af kandidater til posterne skal ske skriftligt og senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse ved fremsendelse af brev herom til Hovedbestyrelsens formand. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmer som er udtrådt i perioden mellem 2 Repræsentantskabsmøder, deltager i førstkommende Repræsentantskabsmøde uden stemmeret. 7. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere kan en tredjedel af Repræsentantskabets medlemmer forlange et sådant møde afholdt inden en måned. Krav herom skal, skriftligt med motiveret dagsorden, fremsættes overfor Hovedbestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel. Maj 2006 Side 9 af 13

10 8. Ordinære Repræsentantskabsmøder indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 28 dages varsel. 13 Dagsorden for Repræsentantskabsmøder 1. Dagsordenen for et ordinært Repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referenter og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Gennemgang af foregående års regnskab. 6. Gennemgang af budgetter. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 8. Valg af formand (i valgår). 9. Valg af næstformand (i valgår). 10. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer, jvf. 7, stk. 4 (i valgår). 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (i valgår). 2. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt overfor Hovedbestyrelsen har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal af afdelingsbestyrelsen og den enkelte lokalenhed være indsendt til Hovedbestyrelsen senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse Hovedbestyrelsen 1. Hovedbestyrelsen tilrettelægger og leder foreningens arbejde, fører forhandlinger, nedsætter nødvendige arbejdsudvalg, vælger efter behov Hovedbestyrelsesmedlemmer til Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) og foretager i øvrigt indstillinger til Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Efter hvert ordinært Repræsentantskabsmøde konstituerer Hovedbestyrelsen sig med et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og 1 Hovedbestyrelsesmedlem. 3. Forretningsudvalgets opgaver består alene i at tage stilling til hastesager i tilfælde, hvor den samlede Hovedbestyrelse af tidsmæssige eller andre grunde ikke kan samles eller kontaktes. Maj 2006 Side 10 af 13

11 4. Formanden indkalder til Hovedbestyrelsesmøder efter behov og skal i øvrigt indkalde til møde, såfremt mindst 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. 5. Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 6. Ved et Hovedbestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. Såfremt et af de valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges som formand eller næstformand, indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. 15 Regnskab og revision 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. Hovedbestyrelsen forelægger på Repræsentantskabsmødet budgetter, hvori indgår evt. honorarer, tilskud til afdeling A og lokalenheder og kontingent i henhold til 12, stk Foreningens likvide formue kan anbringes på konto i Coop, på konto i pengeinstitut eller i stats- eller realkreditobligationer. Alle udgiftsbilag skal være godkendt af Hovedbestyrelsens formand. 4. Foreningens årsregnskab godkendes og underskrives af den samlede Hovedbestyrelse. Formanden og revisorerne er ansvarlige for indsendelse af regnskab m.v. til offentlige myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 5. Regnskabet revideres af de af Repræsentantskabet valgte revisorer. Revisorerne har adgang til uanmeldt kasseeftersyn med henblik på kontrol. 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et Hovedbestyrelsesmedlem eller sekretariatets leder. Der kan afgives prokura til sekretariatets ansatte. Ved formandens forfald træder 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer i dennes plads Sammenslutninger 1. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til, i tilfælde af lige stillede foreningers ønske om sammenslutning med Funktionærforeningen i Coop og FDB, Maj 2006 Side 11 af 13

12 midlertidigt at supplere sig med medlemmer fra den pågældende forenings bestyrelse. 2. Ved midlertidig forstås: Fra tilslutningstidspunktet til og med førstkommende Repræsentantskabsmøde Hovedorganisation 1. Foreningen er via Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) tilsluttet FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). 2. Evt. udmeldelse skal vedtages af Repræsentantskabet med mindst to tredjedels flertal af de fremmødte Urafstemninger 1. Urafstemning om særlige spørgsmål kan foretages, når Repræsentantskabet vedtager dette. 2. Urafstemning kan endvidere forlanges, såfremt mindst en sjettedel af foreningens aktive medlemmer begærer en sådan afholdt. 3. Urafstemning afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af forslag i henhold til Opløsning 1. Foreningen kan kun opløses, når mindst to tredjedele af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor på et Repræsentantskabsmøde, og at der ved en efterfølgende urafstemning er mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for opløsningen. Endvidere er det en betingelse, at mindst en tredjedel af foreningens aktive medlemmer afgiver stemme. 2. Ved opløsning af foreningen fastsætter Repræsentantskabet, hvordan foreningens midler skal anvendes, eller hvordan en evt. gæld skal afvikles Vedtægtsændringer 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af Repræsentantskabet. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal. Maj 2006 Side 12 af 13

13 21 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft straks. Således vedtaget af Repræsentantskabet ved ordinært Repræsentantskabsmøde den 17. maj Afstemningen er kontrolleret af foreningens revisorer. Erling Skovgaard / Ejnar Østergaard Pedersen revisorer Maj 2006 Side 13 af 13

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere