VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/ Maj 2006 Side 1 af 13

2 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent... 6 Foreningsopbygning Afdelingsgeneralforsamling Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling... 9 Afdelingsbestyrelse Lokalenhedsmøder Repræsentantskabet Dagsorden for Repræsentantskabsmøder Hovedbestyrelsen Regnskab og revision Sammenslutninger Hovedorganisation Urafstemninger Opløsning Vedtægtsændringer Ikrafttræden Maj 2006 Side 2 af 13

3 1 Navn/hjemsted 1. Foreningens navn er: Funktionærforeningen i Coop og FDB 2. Foreningen har hjemsted i Albertslund kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: 1. Overfor ledelsen i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, arbejdsmæssig og social henseende, 2. At bevare og styrke sammenholdet mellem Funktionærerne i Coop virksomheder i Danmark og FDB samt dertil knyttede selskaber, 3. At repræsentere medlemmerne i de organer, hvor det tjener medlemmerne, 4. At tilbyde medlemskab af statsanerkendt A-kasse. 3 - Medlemsskab 1. Til optagelse som aktivt medlem kræves, at vedkommende er ansat med arbejdssted i Coop virksomheder i Danmark, FDB eller et dertil knyttet selskab i en stilling af overordnet eller særlig betroet karakter, eller i en stilling som gør den pågældende funktionær til arbejdsgiverens tillidsmand jvf. 5 i hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Ved frasalg af virksomheder kan medlemmerne bevare fuldt medlemskab, så længe overenskomsten løber. 2. Som medlemmer kan endvidere optages ansatte jfr. 3, stk. 1, i * faggruppen, kontor/lager omfattet af Funktionærloven * ledende stillinger, men udenfor Funktionærforeningens overenskomst område 3. Anmodning om optagelse som aktivt medlem må ske skriftligt til foreningen, som i hvert tilfælde afgør, om betingelserne for optagelse er til stede. Maj 2006 Side 3 af 13

4 4. Et aktivt medlem, der afgår på grund af alder eller invaliditet, overføres automatisk til passivt medlemskab. 5. Medlemskabet for ethvert medlem er knyttet til den afdeling/lokalenhed, der ligger nærmest medlemmets bopæl. Såfremt et medlem ønsker tilknytning til den afdeling/lokalenhed, hvor arbejdsstedet ligger, afgøres tilhørsforholdet af Hovedbestyrelsen. 6. Tvivlstilfælde om tilhørsforhold afgøres af Hovedbestyrelsen. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 4 - Udmeldelse 1. Udmeldelse af Funktionærforeningen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. 2. Fratræder et medlem sin stilling i virksomheden, ophører medlemskabet på fratrædelsesdagen, uanset forannævnte stk Medlemmer, der fratræder som følge af opsigelse med direkte overgang til arbejdsløshedsforsikring i FTF-A, har ret til at opretholde medlemskabet, indtil ny stilling opnås. 5 - Eksklusion Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt særlige forhold gør det påkrævet. Afgørelsen kan indankes for Repræsentantskabet. 6 - Kontingent 1. Kontingent fastsættes af Repræsentantskabet efter Hovedbestyrelsens indstilling. 2. Efter udebleven kontingentindbetaling i 6 måneder slettes medlemmet automatisk. Genoptagelse kan finde sted mod betaling af restancen. 7 Foreningens opbygning 1. Foreningen er opdelt som følgende: Maj 2006 Side 4 af 13

5 Afdeling A, der dækker alle medlemmer øst for Storebælt, samt 5 nedennævnte lokalenheder, der dækker alle medlemmer vest for Storebælt: - Odense Nonfood Center - Vejen Tørvarecenter - Ålborg Tørvarecenter - Hasselager Ferskvarecenter - Fakta Center Vest 2. Afdeling A vælger en afdelingsformand i henhold til vedtægternes 8. De 5 lokalenheder vælger hver især en talsmand, som samtidig er Repræsentantskabsmedlem. 3. Repræsentantskabet vælger formand og næstformand i henhold til 12, stk Repræsentantskabet vælger blandt de valgte medlemmer 4 Hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Afdeling A vælger 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer og hhv. 1. og 2. suppleant. Lokalenhederne vælger af deres midte 1 Hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Valget foregår på Repræsentantskabsmødet i separate valghandlinger. Såfremt et Hovedbestyrelsesmedlem udtræder af afdelingsbestyrelsen i Repræsentantskabsperioden, indtræder suppleanten. Det samme gælder, hvis en repræsentant i lokalenhederne udtræder. 8 Afdelingsgeneralforsamling 1. Afdeling A afholder hvert år i marts eller april afdelingsgeneralforsamling. Her vælges hvert år halvdelen af afdelingsbestyrelsen. 2. Afdeling A vælger et afdelingsbestyrelsesmedlem for hver påbegyndt antal 50 aktive medlemmer samt mindst 3 suppleanter. Afdelingsbestyrelsen skal dog bestå af mindst 7 og højst 15 medlemmer. 3. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 4. Ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger kan afholdes, såfremt afdelingsbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere skal en sådan afholdes, såfremt mindst 10 % af afdelingens aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom overfor afdelingsbestyrelsen. Maj 2006 Side 5 af 13

6 5. Afdelingsgeneralforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, indkaldes af afdelingsbestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 6. Alle valg er for 2-årige valgperioder, dog undtaget suppleanter, der vælges hvert år. Halvdelen af de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, den anden halvdel i lige årstal. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 9 Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling 1. Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Afdelingens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i henhold til Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 3. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret. 4. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 5. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver ledig post i afdelingsbestyrelsen. Såfremt dirigenten skønner, at sikring af denne regel kræver skriftlig afstemning, eller hvis det forlanges, foretages skriftlig afstemning. Ved andre afstemninger end valg kan dirigenten, når denne finder anledning dertil, og skal, når det forlanges, lade foretage skriftlig afstemning. 6. Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære afdelingsgeneralforsamlinger, skal være indsendt til afdelingsbestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Maj 2006 Side 6 af 13

7 7. På afdelingsgeneralforsamlingen kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til afdelingsbestyrelsen samt evt. ændringsforslag hertil Afdelingsbestyrelse 1. Afdelingsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvor forholdene taler for det, kan afdelingsbestyrelsen nedsætte udvalg, som varetager specielle opgaver. 2. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at søge kontakten bevaret og uddybet mellem foreningen og afdelingens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 3. Afdelingsbestyrelsen behandler anliggender, som vedrører medlemmerne i afdelingen. 4. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 5. Referat af afdelingsmøde og afdelingsgeneralforsamling skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referatet skal mindst indeholde de trufne beslutninger Lokalenhedsmøder 1. Hver lokalenhed afholder hvert år i marts eller april møde med deltagelse af et Hovedbestyrelsesmedlem. Hvert andet år, lige årstal, vælges en talsmand pr. lokalenhed 2. Dagsorden for det årlige ordinære lokalenhedsmøde/generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning, som skal aflægges af et Hovedbestyrelsesmedlem. 4. Lokalenhedens beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af talsmand i henhold til 11, stk. 1 og stk. 5. Maj 2006 Side 7 af 13

8 3. Ekstraordinært lokalenhedsmøde kan afholdes, såfremt den fungerende talsmand finder anledning dertil. Endvidere skal et sådant afholdes, såfremt mindst 33 % af en lokalenheds aktive medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter krav herom over for talsmanden. 4. Lokalenhedsmøder, såvel det årlige ordinære som ekstraordinære, indkaldes af talsmanden med mindst 14 dages varsel. 5. Alle valg er for 2-årige valgperioder og afholdes i lige år. Disse valg omfatter valg af en talsmand samt en suppleant for hver lokalenhed. Valg skal finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et fremmødt aktivt, overenskomstansat medlem kan dog højst benytte én fuldmagtsstemme. 7. Kun medlemmer jfr. 3, stk. 1, er valgbare og har stemmeret 8. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 9. Hvert medlem kan højst afgive én stemme. Hvis det forlanges, skal der foretages skriftlig afstemning. 10. Forslag der ønskes behandlet på det årlige lokalenhedsmøde skal indsendes til den stedlige talsmand senest 7 dage før mødet. 11. På det årlige lokalenhedsmøde kan kun de forslag komme til behandling, som er fremsendt rettidigt til talsmanden samt evt. ændringsforslag hertil. 12. Det påhviler talsmanden at søge kontakten bevaret og uddybet mellem lokalenheden og lokalenhedens medlemmer. Midler stilles til rådighed efter Hovedbestyrelsens bestemmelser. 13. Talsmanden behandler anliggender, som vedrører medlemmer i lokalenheden. 14. Talsmanden er ansvarlig for information af lokal karakter til medlemmerne. 15. Referat af lokalenhedsmøder skal tilstilles Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter afholdelsen. Referat skal mindst indeholde de trufne beslutninger. Maj 2006 Side 8 af 13

9 12 - Repræsentantskabet 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Det fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Repræsentantskabsmedlemmerne er de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og talsmænd i henhold til 8 og 11 samt den valgte formand og næstformand, såfremt de ikke er medlem af en afdelingsbestyrelse eller valgt talsmand. 3. Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år efter afdelingsgeneralforsamlingen i afdeling A og lokalenhedsmøderne og senest den 30. juni. Valg finder sted hvert andet år, i lige årstal. Valg skal dog finde sted i ulige år, såfremt både den valgte talsmand og suppleant er fratrådt i perioden. 4. På mødet tages stilling til Hovedbestyrelsens beretning. På baggrund af det foregående års regnskaber godkendes budget og kontingent for den kommende periode. Endvidere godkendes arbejds- og handlingsprogram. 5. På mødet i valgår vælger Repræsentantskabet formand og næstformand. Formand og næstformand tilstræbes at være fra henholdsvis Afd. A og lokalenhed. De vælges hver for sig, og er samtidig Hovedbestyrelsens formand og næstformand. Opstillingsberettigede til disse poster er ethvert aktivt overenskomstomfattet medlem af foreningen, som har været medlem i mindst 3 år. Kandidatopstillingen foretages af afdelingsbestyrelsen samt lokalenhedernes talsmænd. Anmeldelse af kandidater til posterne skal ske skriftligt og senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse ved fremsendelse af brev herom til Hovedbestyrelsens formand. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmer som er udtrådt i perioden mellem 2 Repræsentantskabsmøder, deltager i førstkommende Repræsentantskabsmøde uden stemmeret. 7. Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere kan en tredjedel af Repræsentantskabets medlemmer forlange et sådant møde afholdt inden en måned. Krav herom skal, skriftligt med motiveret dagsorden, fremsættes overfor Hovedbestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel. Maj 2006 Side 9 af 13

10 8. Ordinære Repræsentantskabsmøder indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 28 dages varsel. 13 Dagsorden for Repræsentantskabsmøder 1. Dagsordenen for et ordinært Repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referenter og stemmetællere. 3. Hovedbestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Gennemgang af foregående års regnskab. 6. Gennemgang af budgetter. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 8. Valg af formand (i valgår). 9. Valg af næstformand (i valgår). 10. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer, jvf. 7, stk. 4 (i valgår). 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (i valgår). 2. Ved valg kan der stemmes på fraværende, som i forvejen skriftligt overfor Hovedbestyrelsen har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal af afdelingsbestyrelsen og den enkelte lokalenhed være indsendt til Hovedbestyrelsen senest 14 dage før Repræsentantskabsmødets afholdelse Hovedbestyrelsen 1. Hovedbestyrelsen tilrettelægger og leder foreningens arbejde, fører forhandlinger, nedsætter nødvendige arbejdsudvalg, vælger efter behov Hovedbestyrelsesmedlemmer til Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) og foretager i øvrigt indstillinger til Repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2. Efter hvert ordinært Repræsentantskabsmøde konstituerer Hovedbestyrelsen sig med et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og 1 Hovedbestyrelsesmedlem. 3. Forretningsudvalgets opgaver består alene i at tage stilling til hastesager i tilfælde, hvor den samlede Hovedbestyrelse af tidsmæssige eller andre grunde ikke kan samles eller kontaktes. Maj 2006 Side 10 af 13

11 4. Formanden indkalder til Hovedbestyrelsesmøder efter behov og skal i øvrigt indkalde til møde, såfremt mindst 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. 5. Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 6. Ved et Hovedbestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. Såfremt et af de valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges som formand eller næstformand, indtræder suppleanten i Hovedbestyrelsen. 15 Regnskab og revision 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. Hovedbestyrelsen forelægger på Repræsentantskabsmødet budgetter, hvori indgår evt. honorarer, tilskud til afdeling A og lokalenheder og kontingent i henhold til 12, stk Foreningens likvide formue kan anbringes på konto i Coop, på konto i pengeinstitut eller i stats- eller realkreditobligationer. Alle udgiftsbilag skal være godkendt af Hovedbestyrelsens formand. 4. Foreningens årsregnskab godkendes og underskrives af den samlede Hovedbestyrelse. Formanden og revisorerne er ansvarlige for indsendelse af regnskab m.v. til offentlige myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 5. Regnskabet revideres af de af Repræsentantskabet valgte revisorer. Revisorerne har adgang til uanmeldt kasseeftersyn med henblik på kontrol. 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et Hovedbestyrelsesmedlem eller sekretariatets leder. Der kan afgives prokura til sekretariatets ansatte. Ved formandens forfald træder 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer i dennes plads Sammenslutninger 1. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til, i tilfælde af lige stillede foreningers ønske om sammenslutning med Funktionærforeningen i Coop og FDB, Maj 2006 Side 11 af 13

12 midlertidigt at supplere sig med medlemmer fra den pågældende forenings bestyrelse. 2. Ved midlertidig forstås: Fra tilslutningstidspunktet til og med førstkommende Repræsentantskabsmøde Hovedorganisation 1. Foreningen er via Funktionærforeninger i Forbrugerejede Virksomheder (FFV) tilsluttet FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). 2. Evt. udmeldelse skal vedtages af Repræsentantskabet med mindst to tredjedels flertal af de fremmødte Urafstemninger 1. Urafstemning om særlige spørgsmål kan foretages, når Repræsentantskabet vedtager dette. 2. Urafstemning kan endvidere forlanges, såfremt mindst en sjettedel af foreningens aktive medlemmer begærer en sådan afholdt. 3. Urafstemning afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af forslag i henhold til Opløsning 1. Foreningen kan kun opløses, når mindst to tredjedele af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor på et Repræsentantskabsmøde, og at der ved en efterfølgende urafstemning er mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for opløsningen. Endvidere er det en betingelse, at mindst en tredjedel af foreningens aktive medlemmer afgiver stemme. 2. Ved opløsning af foreningen fastsætter Repræsentantskabet, hvordan foreningens midler skal anvendes, eller hvordan en evt. gæld skal afvikles Vedtægtsændringer 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af Repræsentantskabet. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal. Maj 2006 Side 12 af 13

13 21 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft straks. Således vedtaget af Repræsentantskabet ved ordinært Repræsentantskabsmøde den 17. maj Afstemningen er kontrolleret af foreningens revisorer. Erling Skovgaard / Ejnar Østergaard Pedersen revisorer Maj 2006 Side 13 af 13

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Love for Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Beder-Malling Idrætsforening, forkortet BMI, med hjemsted i Beder/Malling,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere