Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje."

Transkript

1 BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. Entreprenøren overtager pladsen som den henligger Generelt Del 3. af Byggesagsbeskrivelsen redegøre nærmere for hvad byggesagen indeholder, og er opdelt i 2 dele : 02 JORDARBEJDE samt 04 TERRÆNBEFÆSTELSE JORDARBEJDE Arbejdets omfang a. Fortovet har officielt en bredde på 250 cm. Den består af ( beskrevet fra kørebanen ) en kantsten med en bredde på 12 cm, en Yderborter med en bredde på 48 cm, 2 rækker fliser på tilsammen 125 cm plus Inderborter på i gennemsnit 60 cm. Denne inderborter varierer en hel del. Inderborteren skulle være 65 cm for at opnå den officielle bredde på 250 cm. Ganske få har en inderborter på mere end 60 cm, medens en meget stor del har en inderborter på cm på grund af at hække, eller kummer til blomsterbede, er blevet sat for tæt på skel. Ingen hæk eller kummer til blomsterbede må beskadiges i forbindelse med arbejdet. Enkelte steder kan inderborteren blive de 65 cm, som der foreskrives, uden at andet end græs eller ukrudt bortskaffes. b. Såfremt disse hække eller andet specielt ved parcellerne giver anledning til merudgifter skal disse være angivet og fremført med parcelangivelse inden arbejdets påbegyndelse. Side 1 af 10

2 c. Opgravning og bortskaffelse af eksisterende kantstene plus beton (kantsten er sat i beton), samt fliser, sten, sand og grus og asfalt og jord som er klassificeret som lettere forurenet jord. (Fra 1. januar 2008 er byzoner som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område). Diverse udsmykninger i inderborteren, som ikke er placeret i kummer, i form af beplantning ( græs og planter og ukrudt ) og sten af forskellig størrelse opgraves og bortskaffes. Inderborter er enkelte steder belagt med brosten og anden belægningssten. Disse optages og placeres hensigtsmæssigt i en bunke på parcellen. Yderborteren er enkelte steder belagt med brosten eller anden belægningssten. Disse optages og placeres hensigtsmæssigt i en bunke på parcellen. d. Fortovene graves af og der indbygges minimum 15 cm komprimeret 15 cm ny stabilgrus i fortovet under fliser og inderborter. I yderborter minimum 18 cm komprimeret ny stabilgrus. Kantsten sættes med en lysning på 8 cm på toppen af det kunstige rendestensfald over færdig kørebane, ca. midtvejs mellem rendestensristene og med en lysning på 13 cm ved rendestensristene. Fortovene nedsænkes alene i yderborder ved overkørsler såvel som ved alle hjørner. Nedsænkningslængde er hele hjørnet. Lysning ved overkørsler såvel som ved hjørner skal være 2 cm. Bemærk at fliserækkerne ved hjørnerne stopper i borterens afstand fra hjørnet. e. Hævning af regnvandsriste, samt udskiftning til godkendt model for de riste der er itu. f. Regnvands gennemløbsbrønddæksler i border hæves og udskiftes om nødvendigt. g. Regnvands brønddæksler på kørebane hæves og ændres til flydende model. h. Kloakdæksler hæves og ændres til flydende model. Hvis entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, at det vil være nødvendigt at afvige fra projektet, skal enhver afvigelse aftales med byggeledelsen Materialer Stabilgrus. Grusmaterialerne skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- og siltklumper og større indhold af kalkpartikler. Kornstørrelse 0 32 mm. Side 2 af 10

3 TERRÆNBEFÆSTELSE Arbejdets omfang Arbejdet omfatter: a. Leret vejgrus i inderborter, e. Sætning af kantsten, f. Dobbeltrækker fliser i fortov, forskudt ½ flise, g. Asfalt mellem kantsten og fliser, yderborter, h. Udlægning af 5 cm bære-/bindelag GAB samt 2 cm slidlag/pulverasfalt PA, på hele vejarealet. Entreprenørerne har det fulde ansvar for arbejdets kvalitative udførelse samt for egnetheden af anvendte materialer, som ikke er foreskrevet, arbejdsmetoder og projektets udførelse i detaljer. Hvis entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, at det vil være nødvendigt at afvige fra projektet, skal enhver afvigelse aftales med byggeledelsen Afsætning og kontrol af mål Højdetolerancer for belægninger er +/- 1 cm fra de angivne koter samt 1 cm på 3 m retskinne Materialer Stabilgrus. Grusmaterialerne skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- eller siltklumper og større indhold af kalkpartikler. Kornstørrelse 0 32 mm. Gruset skal være i overensstemmelse med de for kvalitet ll gældende leveringsbetingelser i vejdirektoratets "Almindelige arbejdsbeskrivelse for udførelse af mekanisk stabile grusbelægninger Brolægningsgrus. Grusmaterialerne skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- eller siltklumper og større indhold af kalkpartikler. Kornstørrelse 0 8 mm. Gruset skal være i overensstemmelse med de for kvalitet ll gældende leveringsbetingelser i vejdirektoratets "Almindelige arbejdsbeskrivelse for udførelse af mekanisk stabile grusbelægninger. Side 3 af 10

4 Fugesand. Fugesandet skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- eller siltklumper og større indhold af kalkpartikler. Fugesandet skal være ukrudtshæmmende fugesand. F.eks. stenmel. Kornstørrelse 0 3 mm. Fugesandet skal være i overensstemmelse med de for kvalitet ll gældende leveringsbetingelser i vejdirektoratets "Almindelige arbejdsbeskrivelse for udførelse af mekanisk stabile grusbelægninger Grusasfaltbeton. ( GAB ) skal leveres i overensstemmelse med AAB- Varmblandet asfalt, Vejregler november 2006, incl. senere revisioner. Den valgte GAB skal være en GAB med passende fleksibilitet for de aktuelle veje. GAB`en skal anvendes som et kombineret opretnings- og forstærkningslag Slidlag. (PA) Udføres af 50 kg./m², ca. 2 cm pulverasfalt Kantsten. Skal overholde kravene i DS og være fortovskantsten 9/12 x 12 x 100. I kurver med radius under 8 m anvendes kurvesten. Der skal anvendes overgangskantsten til nedkørsler og i hjørner. Nye kantsten overalt Fliser. Fortovsfliser udføres i grå fliser 62,5 x 80 x 7 cm og tykkelse 10 cm ved overkørsler og skal overholde kravende i DS og være trekantsmærkede. Side 4 af 10

5 3.3.4 Arbejdets udførelse. Se også bilag 5, tegning over tværprofil af renoveret vej i G/F Pilegaarden Vejene Der skal udlægges i alt 1411 meter ny vejbelægning. Arbejdet udføres på 3 trin : 1. Rengøring af vejen. 2. Efter at de nye kantsten er monteret udlægges et kombineret opretnings- og forstærkningslag med ca. 120 kg/m² GAB. Den valgte GAB skal være en GAB med passende flexibilitet for de aktu elle veje. GAB-laget udlægges med 20 tværfald. Der etableres et kunstigt rendestensfald mellem de eksisterende vejbrønde på de yderste 1,25 m af kørebanen. Kantstenen monteres mireret mellem de små, men lange, længdefald der er på eksisterende vejmidte. Rendestensfaldet etableres med en kantstenslysning ved vejbrøndene på 13 cm og 8 cm ved rendestenens højdepunkt mellem vejbrøndene. Højdepunktet på rendestenene mellem brøndene placeres således, at faldet mod vejbrønden på begge sider af højdepunktet bliver med samme promille på trods af vejens lille naturlige længdefald. Det vil sige at højdepunktet i rendestenen kun ligger midt mellem vejbrøndene, når vejens længdefald er Der påføres straks efter et slidlag, bestående af Pulverasfalt ca. PA 50 kg/m², ca. 2 cm tykkelse. Kørebanens bredde er 5 m. Der opbygges kunstigt rendestensfald, med toppunkt ca. midtvejs mellem kantstensristene som opbygges i forstærkningslaget Asfaltbelægninger Hovedprincipperne for retablering i asfalt fremgår af AAB for "Udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord", nyeste udgave. Inden udlægning af asfalt skal der udføres kontrol af underlag. Udlægning af asfalt skal i så vid udstrækning som muligt foregå maskinelt uden væsentlig afblanding i materialer og endvidere så kontinuerligt som muligt. Komprimering skal udføres ensartet i hele bredden. Princippet for asfaltretableringer er, at der straks skal afsluttes med slidlag PA med ca. 50 kg/m² ca. 2 cm pulverasfalt (PA). Asfaltborter skal udføres med 5 cm GAB med øverst 2 cm PA. Herunder 18 cm komprimeret ny stabilgrus. Borter skal færdiggøres straks i forbindelse med øvrig fortovsbelægning. Der må ikke efterfølgende forekomme sætninger. Såfremt der i afhjælpningsperioden opstår sætninger som følge af manglende komprimering af underlaget vil bygherren forlange affræsning og udlægning af nyt slidlag for entreprenørens regning. Side 5 af 10

6 Bære- og bindelag. Opretningslaget, bære- og bindelaget (forstærkningslaget) udføres med ca. 120 kg/m², ca. 5 cm grusasfaltbeton, GAB, med afslutninger mod eksisterende belægninger og kantsten m.m. I forbindelse med udlægningen repareres alle huller og sprækker i vejen. Der udføres fald mod afløbsbrønde i belægningstykkelsen, således at stående vand ikke vil kunne forkomme på vejbanen eller i faldlinierne Slidlaget. Slidlaget udføres af ca. 50 Kg/m² ca. 2 cm pulverasfalt, PA, med glatte og tætte afslutninger mod eksisterende belægninger og kantsten m.m. I forbindelse med udlægningen højdereguleres alle dæksler. Der udlægges slidlag på hele grundejerforeningens asfaltareal. Hvor grundejerforeningens veje støder op i anden grundejerforening, det er Studsbøl Alle, Mosbøl Alle og Pilegård Alle etableres en vejsænkning til modstødende vejmidte, ved nedfræsning af eksisterende belægning i samlingen Kloakdæksler. Spildevandskloakken er liggende i kørebanens midte. Spildevandsdæksler udskiftes til flydende dæksler. Dæksler afhenter entreprenøren vederlagsfrit på Tårnby Kommunes kloakforsyning, Renseanlægget, Kajakvej 11, ved Kastrup Havn. Tlf.: Regnvandssystem. Regnvandssystemet er et separeret system, som ligger i begge vejsider. Der er ca m mellem brøndene. Regnvandssystemet ligger under asfaltborten i fortovets forkant. Der er gennemløbsbrønde i fortovet og rendestensbrønde i kørebanen. Dæksler for gennemløbsbrønde rettes op til niveau med færdig asfaltbort. Der må påregnes nogen udskiftning af dækslerne. Dækseltype skal være: DÆK VVS Nr.: , fra firmaet ULEFOSNV Ristene på rendestensbrøndene udskiftes om nødvendigt til godkendte riste som forefindes visse steder i foreningens område og rettes op til niveau med ny asfaltbelægning. Rist type: UFR 2000, VVS Nr.: , fra firmaet ULEFOSNV Afstribning. Hvor afstribning forsvinder, skal der etableres midlertidig afmærkning, indtil slidlaget er udlagt. Efter udlægning af slidlag skal der genopmærkes med permanent afmærkning Skilte m.m. Hvor skilte eller andet vejudstyr midlertidig fjernes som følge af det pågåede arbejde, skal dette sikres ved indmåling og eventuel bortkørsel samt efter endt arbejde retableres. Side 6 af 10

7 Varsling, afspærring, skilte. Grundejerforeningen orienterer beboerne i foreningen om det kommende arbejde. Varsling, skiltning og afspærring samt orientering om parkeringsrestriktioner påhviler alene entreprenøren Fortov. Der skal udskiftes i alt 2695 meter fortov. Kantsten sættes med en lysning på 8 cm på toppen af det kunstige rendestensfald, ca. midtvejs mellem rendestensristene, over færdig kørebane. Og med en lysning på 13 cm ved rendestensristene. Der udlægges 2 rækker fliser forskudt som i de oprindelige rækker fliser. Udføres i grå fliser lagt i 3 cm komprimeret brolægningsgrus (afretningsgrus). Efter lægningen fyldes fuger med ukrudtshæmmende fugesand. Almindelige fortove udføres med 7 cm fliser, ved overkørsler lægges 10 cm fliser. Overkørsler udføres efter Tårnby Kommunes Overkørselsregulativ Kantsten. Der skal udskiftes i alt 2695 meter kantsten Arbejdet omfatter retablering af kantsten i beton eller i granit. Kantsten opsættes i 10 cm beton 10 MN/m 2 med for- og bagstøbning således at overkanterne og siderne mod kørebaner er uden fremspringende kanter. Kantsten sættes med en lysning på 8 cm på toppen af det kunstige rendestensfald, ca. midtvejs mellem rendestensristene, over færdig kørebane. Og med en lysning på 13 cm ved rendestensristene. Kantsten skal sættes i flugter i såvel lige linjer som i kurver og skal fremstå som en sammenhængende enhed. Kantstene skal sættes mireret mellem de små, men lange, længdefald, der er på eksisterende vejmidte. Jævnheden skal være 0-5 mm på beton- og faskantsten målt ved nedstik fra en 3 m retholt, og 0 25 mm for kløvende kantsten. Spring mellem kantstensender må ikke forekomme. Ved rundinger med radius < 8 m anvendes kurvesten. Hvor renhugning eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved håndhugning eller skæring vinkelret på kantstenshovedet. Betonkantsten skal altid tilpasses ved skæring. Ingen tilpasset kantsten må være under 0,5 m. Betonkantsten sættes med en fugebredde på 2-5 mm (svarende til fugeknaster). Overgangskantsten til nedkørsler og hjørner skal anvendes. Side 7 af 10

8 På granitkantsten fuges bagsiden af kantstenene med sand og cement, alternativt kantstensbeton tilsat ekstra cement. Kantsten skal sættes i beton. I henhold til regulativ for samme. Beton skal opbevares forsvarligt fra blanding til brug og benyttes, inden afbinding har fundet sted. Beton skal ved udstøbning sikres mod opblanding med jord og andre urenheder. Straks efter udstøbning skal betonen beskyttes mod udtørring og frost. Beton til sætning af kantsten skal være jordfugtig nødde- eller ærtestensbeton med minimum styrke 10 MN/m2 og sætmål 0-3. Synlige afkortningsflader skæres med egnet materiel, så de fremtræder som jævne flader i plan med tilstødende flader Overkørsler Ved overkørsler sænkes kantstenene. Der anvendes overgangskantsten. Der forefindes 112 overkørsler. Min. 1 overkørsel pr. parcel. Der forefindes 3 m overkørsler såvel som 5 m overkørsler. Enkelteparcelhusejere har overkørsler så tæt placeret ved hverandre, at Tårnby Kommune har accepteret at der dannes en lang fælles overkørsel. Enkelte parcelhusejere har 2 overkørsler. Overkørsel nr. 2 betales særskilt af den enkelte parcelhusejer til bygherren. Entreprenøren oplyser pris for den ekstra overkørsel i Tilbudslisterne. Overkørslerne skal udformes i overensstemmelse med Tårnby Kommunes overkørselsregulativ. Ligeledes foretages der sænkninger ved alle hjørner. Lysningen ved de her nævnte sænkninger skal være 2 cm over færdig kørebane Flisebelægning. Udføres i 2 rækker forskudt ½ flise i grå fliser lagt i 3 cm komprimeret brolægningsgrus (afretningsgrus). Underlag skal være min. 15 cm komprimeret stabílgrus. Efter lægningen fyldes fuger med ukrudtshæmmende fugesand, f.eks. stenmel. Arbejdet omfatter komplet retablering af flisebelægning med nye fliser. Der anvendes nye kørebanefliser i overkørsler i en bredde der er min. 50 cm bredere på hver side end overkørselen. Fliserne udlægges på 3 cm komprimeret afretningslag af brolægningsgrus i en passende overhøjde og stødes/vibreres på plads. Fliser med en sidelængde mindre end 30 cm må ikke vibreres. Fliser lægges i forbandt som før opgravningen. Inden stødning/vibrering fyldes fuger med stenmel. For at hindre tilflyvende ukrudtsfrø og andet i at lægge sig i fugerne, skal fugefyldning og komprimering ske løbende, hvilket vil sige senest ved arbejdsdagens afslutning. Efter komprimeringen efterfyldes fuger igen med ukrudtshæmmende fugesand og overskydende ukrudtshæmmende fugesand bortfejes efter behov. Side 8 af 10

9 Der skal ved aflevering være helt fyldte fuger, og bygherren kan indtil en måned efter aflevering forlange fuger efterfyldt endnu engang og/eller bortfejning af overskydende fugemateriale. Belægningen udføres med mindstefald 20 sidefald, fugebredde 2-5 mm og en jævnhed på 0-10 mm målt ved nedstik fra en 3 m retholt. Fliserne forbliver i samme niveau ved overkørsler og hjørner, idet nedsænkningen til 2 cm over færdig kørebane alene udføres i borteren som overalt er 48 cm bred, 60 cm med kantsten. Fliser skal lægges med en færdig overhøjde på ca. 5 mm i forhold til kantsten. Fliser, der tilhugges/-skæres, må af hensyn til holdbarhed ikke være under 30% af normalstørrelsen. Mod dæksler kan anvendes chaussésten som tilpasning, hvis det er hensigtsmæssigt. Dæksler og andre faste genstande i belægningen skal niveaureguleres, så belægningen har en overhøjde på 5-10 mm. Ved vandstophaner, og skilte laves udsparing i fliser med kernebor Yderborter. Yderborteren mellem fliser og kantsten udføres som asfaltborter med tykkelse 2 cm PA Ovenpå 5 cm GAB. Underlag er min. 18 cm komprimeret stabílgrus. Borter skal færdiggøres straks i forbindelse med øvrig fortovsbelægning. Der må ikke efterfølgende forekomme sætninger. Såfremt der i afhjælpningsperioden opstår sætninger som følge af manglende komprimering af underlaget vil bygherren forlange affræsning og udlægning af nyt slidlag for entreprenørens regning Inderborter. Inderborter mellem fliser og skel til grund udføres med min 10 cm leret vejgrus. Underlag er min 15 cm stampet stabilt grus Aflevering. Inden afleveringen skal alle belægningsarealer renfejes og eventuelle lunker oprettes. Sætninger indenfor garantiperioden skal oprettes og eventuel omlægning af flisearealer skal ske uden udgift for bygherren. Side 9 af 10

10 3.4. Oversigt over vejene. Kørebanens bredde er overalt 5 m. Fortovenes bredde er overalt 2,5 m i hver side. Yder-Borteren er overalt 48 cm. 60 cm incl. Kantsten. VEJNAVN LÆNGDE FORTOV KLOAK DÆK-SLER REGNVEJRS RISTE/ DÆKSLER BEMÆRKNINGER 1. Studsbøl Allé 2. Nybøl Allé 470 m 940 m 6 38/ m 815 m 5 32/32 3. Dagebøl Allé 4. Mosbøl Allé 5. Pilegård Allé 6. Finderupvej 167 m 335 m 2 12/12 42 m 84 m 1 2/2 325 m 325 m 4 11/ m 0 0 Ikke SYD fortov. Sydlig del af vej i Sep. Regning. Kun et fortov. Syd. Kørebanen er netop asfalteret af Tårnby Kommune I alt 1411 m 2695 m 18 95/95 Side 10 af 10

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke Grundejerforeningen Marienlyst Gennemgang af asfaltbelægning. Grundejerforening: Rådgiver: Grf. Marienlyst Hartvig Consult v. Formand Henrik Koch Grønningen 2 Hans Erik Nielsens Vej 7 4000 Roskilde 2650

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Generalforsamling 2015 Nordvangsparken Dyssevangen, Farum Vejudvalget: Henriette Freris, Niels Mandrup og Ernst Jørgensen. Projekt konklusion og indstilling

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN Side 1 af 12 12. april 2017 Notatet indeholder en gennemgang af de eksisterende vedligeholdelseskontrakter,

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog BETONBELÆGNINGER - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten Praktisk håndbog Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening 2005 Udgivet af: Belægningsfraktionen, Dansk Beton

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Andersen & Grønlund Tilbudsliste

Andersen & Grønlund Tilbudsliste Andersen & Grønlund Tilbudsliste Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 1 af 20 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning

Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for brolægning (GAB Brolægning) Filnavn: GAB Brolægning_udg 1.doc Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Copyright. Eftertryk ikke tilladt Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser Uhensigtsmæssig projektering, manglende

Læs mere

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE Kvalitetsbeskrivelse for Intern Drifts udførelse Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune, Vej- og Trafikafdelingen DRIFT

Læs mere

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2013 Arbejdsbeskrivelse Oktober 2012 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 06-11-2012 Godkendt af Økonomi-

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV

NOTAT. G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV NOTAT G/F Grønnehave. Eftersyn efter nedgravning af kabler for Dansk Kabel TV Umiddelbart konstaterede fejl og mangler ved gennemgang af private fællesveje i Grønnehave efter nedgravning af kabler for

Læs mere

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse

DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER. Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område. Arbejdsbeskrivelse Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område DRIFTSAFTALE FOR ENTREPRENØRAFDELINGEN VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2015 Arbejdsbeskrivelse November 2014 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 02-12-2014 Godkendt af Økonomi-

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Indhold 1. Generelt... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Definitioner... 3 2. Almindelige bestemmelser... 3 3. Ansøgning om kørende adgang... 5 3.1.

Læs mere

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Indhold 1. Generelt... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Definitioner... 3 2. Almindelige bestemmelser... 3 3. Ansøgning om kørende adgang... 5 3.1.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt.

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Terrasse. Giv terrassen den rette hældning. Fast bund under stenene. Gruset rettes af 4. Læg sten og fliser Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Blomsterbedet

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 2009, Grontmij Carl Bro A/S Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 1 - Gruppe Gemeinsam die Zukunft gestalten Forord Nærværende dokument er et vejledende skadeskatalog med eksempler på

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport.

Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Bemærkninger til den endelige tilstandsrapport. Dette bilag opsummerer bemærkninger til den endelige tilstandsrapport samt eventuelle klager til Vejdirektoratet vedrørende den endelige tilstandsrapport.

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY Vej og Park DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDE EXCL. DEN CENTRALE DEL AF FREDERICIA BY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. Detailprojekt Vandplanprojekt Dalsmølle Bæk. AAL - 632 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Dalsmølle Bæk, der er en del af Uggerby Å systemet, ved fjernelse af rørlægning reference (AAL-632)

Læs mere

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune Standarder for Registreringer af e i Fåborg Midtfyn Kommune : Liste over observationer, værste observation vil være afgørende for strækningens samlede klasse Spring mellem fliser indbyrdes, belægning m.v.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store. Dette skyldes,

Læs mere

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken 43229 OKO Produktlister 23/05/08 10:30 Side 1 Produktliste BYENS GULV Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken Granit Cykel- og gangarealer Kørebelægninger

Læs mere

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg.

Afleveringsdokument. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. Aflevering af arealer i G/F Grønnehave efter nedgravning af YouSee antenneanlæg. I forbindelse med nedgravningen af YouSee antenneanlæg, er der d. 17 November 2010 gået gennemgang på G/F Grønnehave arealer.

Læs mere