Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data"

Transkript

1 Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges til s borgeres helbred, trivsel og sundhedsvaner. På baggrund af de indsamlede data har CFK udarbejdet sundhedsprofiler for borgerne i s kommuner. Den første sundhedsprofil, (herefter HHDD), blev udarbejdet i Afdeling for Folkesundhed i det daværende Århus Amt i Den næste undersøgelse, HHDD 2006, blev udarbejdet i det daværende CFK i regi af. Undersøgelsen blev gentaget i 2010 (HHDD 2010) og næste gang i Der kan på nuværende tidspunkt ansøges om adgang til data fra HHDD 2001, HHDD 2006 og HHDD 2010 undersøgelserne. Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om de tre undersøgelser i forhold til bl.a. stikprøvestørrelse, målgrupper og spørgeskemaer for det enkelte år. indbyder forskere og studerende til at indsende ansøgninger til analyserettigheder for HHDD-data. Ansøgningerne vil blive behandlet umiddelbart efter modtagelsen. I det følgende redegøres for hovedpunkterne i forvaltningen af HHDD-data. 2. Hovedpunkter 1. Formålet med retningslinjerne for dataforvaltningen Formålet med retningslinjerne er at sikre den bedst mulige udnyttelse af HHDD-data samt at stimulere til tværfagligt samarbejde. Endvidere er formålet med retningslinjerne at forebygge eventuelle uklarheder. Formålet med HHDD er at levere ny viden om folkesundhedsproblemer, herunder sundhed, trivsel og sygdom. Det overordnede formål er, at HHDD-data bliver anvendt bedst og mest muligt. HHDD-data er tilgængelige for studerende, forskere og forskergrupper i Danmark. Udenlandske forskere kan få adgang til HHDD-data, men opfordres dog til at samarbejde med et dansk miljø. 1

2 Da HHDD-data kan tilgås af mange forskere og forskergrupper, som kan have både overlappende interesser og økonomiske investeringer i enkelte projekter, er brugen af HHDDdata potentielt konfliktfyldt. Ved klare retningslinjer for dataforvaltningen af HHDD-data er det formålet at forebygge uenigheder og misforståelser. 2. Persondatalov og forskningsetik Det er vigtigt, at forskning baseret på HHDD-data overholder persondataloven og retningslinjerne for god forskningsetik samt at alle love og forskrifter bliver fulgt. Dansk lovgivning er gældende. HHDD-undersøgelserne er baseret på befolkningens tillid. Brydes denne tillid, kan det få negative konsekvenser for fremtidige undersøgelser. Fundamentet for, at der er tillid til videnskabelige undersøgelser, er, at disse overholder god forskningsetik. finder det derfor helt afgørende at god forskningsetik efterleves. Uanset hvordan tilliden brydes eller hvem som gør det, påvirker det HHDD-projektet negativt. Dette kan være ødelæggende for HHDD-undersøgelserne, centrets øvrige forskningsprojekter og CFK som helhed. Såfremt det er relevant, skal projekter anmeldes til Datatilsynet. 3. Ejerskab CFK, ejer HHDD-data. Aftaler om adgang og dermed analyserettigheder til HHDD-data kan indgås med CFK. HHDD-data sælges ikke, og data kan ikke overdrages. Personer, som har afgivet data, kan kræve at deres data slettes fra HHDD-data. 4. Aftaleparter Forskningsinstitutioner, forskere, ph.d.-stipendiater og studerende kan indgå aftale med CFK om analyserettigheder til HHDD-data. I tilfælde, hvor der indgås aftale mellem CFK og en institution, udpeges en projektleder på institutionen. Projektlederen fungerer som kontaktperson og har til opgave at sikre, at aftalen overholdes fagligt, administrativt og økonomisk. Det er hensigtsmæssigt, at en ansvarlig leder ved institutionen, f.eks. institutlederen, også underskriver aftalen, eftersom aftalen forpligter institutionen fagligt, administrativt og økonomisk. 5. Analyserettigheder til problemstillinger Aftale om rettigheder til at analysere data indgås i henhold til konkrete problemstillinger. Forskere beskriver problemstillingerne, der undersøges med HHDD-data, i en 2

3 forskningsprotokol og vedlægger publikationsplan og projektplan. Studerende beskriver problemstillingen på 1-2 sider. Ansøgningen om analyserettigheder skal indeholde en protokol, som beskriver baggrund, metode og problemstillinger, som søges belyst. Aftalen om analyserettighederne er knyttet til denne protokol, hvilket vil sige, at analyserettighederne er begrænset til de problemstillinger, som er beskrevet i protokollen. Protokollen skal indeholde en publikationsplan, hvoraf arbejdstitler samt en kort beskrivelse af publikationerne fremgår. Ændres publikationsplanen, skal det meddeles skriftligt til CFK. CFK vurderer, om andre projekter har aftaler, der kan være i konflikt med en eventuel ændring. Hvis dette ikke er tilfældet, og der ikke i øvrigt er nogen hindringer for ændringen, vil projektlederen modtage en godkendelse af ændringen. CFK behandler alle indkomne projektansøgninger fortroligt. Ved projekter, hvor der er behov for kobling mod lokale eller centrale registre, må projektlederen søge adgang hos registerindehaveren. 6. Omfang af dataadgang Aftalen mellem CFK og ansøgeren præciserer omfanget af adgang til data samt den tidsramme, hvori ansøgeren har adgang til data. Ansøger specificerer i sin ansøgning hvilke variable, der ønskes adgang til. For at sikre den bedst mulige anvendelse af HHDD-data afgrænses hver aftale til et for problemstillingen passende omfang. Denne afgrænsning skyldes ønsket om at undgå, at specifikke forskningsfelter henstår uberørt. Dette vil kunne forekomme, hvis data uddeles i ubegrænset tid uden at blive taget i brug. For et speciale eller andet studierelateret projekt vil perioden med adgang normalt være ni måneder. Adgangen for et Ph.d.-projekt vil normalt være begrænset til en periode på fire år. Ansøges der om publicering af en artikel, fastsættes adgangen normalt til to år. Ved større projekter, hvori der planlægges flere artikler, vil perioden normalt være fire år. 7. Forevisning af manuskript Speciale, artikler og andre manuskripter som er udarbejdet på baggrund af analyser af HHDDdata skal forevises CFK før indsendelse til publikation (eller bedømmelse), så det kan kontrolleres, om data er brugt i overensstemmelse med aftalen. Erfaringsmæssigt ændres projekter undervejs, således at det færdige produkt ikke altid er i overensstemmelse med den protokol, som var baggrunden for den oprindelige aftale. For at 3

4 undgå uoverensstemmelser med andre projekter, skal manuskripter altid sendes til CFK inden publikation/bedømmelse. I sjældne tilfælde kan det tænkes, at et projekt er ændret, således at projektet omhandler samme problemstilling som et andet projekt. En sådan ændring kan være sket ubevidst eller utilsigtet (f.eks. ved at projektlederen har glemt at meddele ændringen i publikationsplanen). Det kan, hvis det skønnes nødvendigt, være aktuelt at stoppe publikationen. Ved aftalebrud vil CFK tage kontakt til den projektansvarlige for en nærmere afklaring af de faktiske forhold. Såfremt der ikke opnås enighed mellem parterne, vil CFK fortsat overveje sagsforholdene som aftalebrud, og følgende handlinger overvejes: 1. Der fortages en skriftlig henvendelse til de overordnede ansvarlige for projektet, dvs. afdelingsleder/institutleder ved den projektansvarlig institution, om at projektleder har overtrådt aftalen om analyserettigheder. 2. Det sendes en skriftlig henvendelse til aktuelle tidsskriftredaktører med tilsvarende besked som under pkt Analyserettighederne inddrages. 4. I tilfælde, hvor der kan være tvivl om aftalebrud, vil CFK sørge for juridisk hjælp inden de ovenfor refererede handlinger iværksættes. 8. Daglige forvaltningsopgaver CFK, har ansvaret for HHDD-data og vurderer løbende ansøgninger om analyserettigheder efter en målsætning om, at dataudlevering kan ske hurtigt. Det tilstræbes at behandle ansøgninger og den dertil hørende dataudlevering hurtigt. Dette forudsætter komplette ansøgninger og at eventuelle nødvendige godkendelser er indhentet på forhånd. I tillæg til de generelle regler for analyserettigheder er først-til-mølle -princippet lagt til grund for vurderingen af ansøgningerne. Er der tale om enslydende eller direkte overlappende ansøgninger, der kommer ind med timers eller få dages mellemrum, bør de eventuelt betragtes som indsendt samtidig. Hvor der er tale om længere tidsmæssige mellemrum, bør der være stærke argumenter for at først-til-mølle -princippet fraviges. Ved tvivl sendes sagen til centerchefen for CFK og en juridisk konsulent i for behandling. Ved et sådant tilfælde kan kvaliteten af projektplanen eventuelt tages i betragtning som et kriterium. 9. Data skal tilbageføres eller slettes ved projektets afslutning Ved projektets ophør skal data tilbageføres og slettes fra evt. placering på egen eller anden pc. 4

5 Når projektet er afsluttet, skal datafilen slettes. En skriftlig bekræftelse på, at datafilen er slettet, og at der ikke findes kopier af datasættet, skal indsendes til CFK. 10. Pris for adgang til HHDD-data Administration af HHDD-data, herunder videreudvikling og kvalitetssikring, kan i fremtiden nødvendiggøre opkrævelsen af et økonomisk vederlag til dækning af udgifterne ved dataforvaltning. 11. Ingen kommerciel udnyttelse Tilladelse til analyserettigheder giver ingen ret til kommerciel anvendelse af HHDD-data. Analyserettigheder af HHDD-data giver ret til akademisk forskning og publicering i almindelige faglige tidsskrifter, men giver ikke ret til eventuelle patenter eller andre økonomiske aftaler, som giver økonomisk vinding. 5

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere