Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank"

Transkript

1 Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor det biologiske materiale opbevares (Figur 1). Biobankcentrene er lokaliseret på patologiafdelingerne/ de blodprøvetagende afdelinger på Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Aalborg Sygehus, Århus Universitetssygehus og Næstved Sygehus. DCB er en klinisk biobank egnet til forskning, derfor er formålet med biobanken: At være en ressource for dansk kræftforskning At anvende nedfrosset materiale i diagnostisk øjemed. Der udleveres altid materiale til diagnostisk brug, som har den højeste prioritet. For specificering af tekniske krav mv. henvises til DCBs øvrige vejledninger og dokumenter. Anvendelse af data og materiale Projekter, der kan medføre ansøgning om data eller materiale fra DCB, vil falde i to grupper: Metodeprojekter, hvor der ikke er behov for kliniske data, samt kliniske projekter, hvor der skal anvendes oplysninger fra de kliniske databaser eller andre kilder til kliniske informationer. Ansøgningsproceduren til DCB er den samme for de to projekttyper (Figur 2). Ansøger er altid en forsker, der er ansvarlig for det projekt, der søges til. Anmodning om data vedrørende materiale i DCB Hvert biobankcenter i DCB kan kun se egne data. Fra Sekretariatet for DCB, Herlev Hospital udleveres data fra den nationale database vedrørende alle materialer i DCB efter udført søgning. En anmodning herom rettes på standardiseret skema til Sekretariat for Dansk CancerBiobank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Anmodningsskema og vejledning til anmodningsskema findes på hjemmesiden for DCB: Der kan ikke gives afslag på anmodning om data. Resultatet af søgningen vil være mængde og type af materiale, materialenumre og oplysning om hvilket regionalt biobankcenter, der opbevarer materialet. Desuden oplyses det, hvorvidt materialet allerede er tilknyttet andre projekter. Ansøger oplyses om, hvordan den konkrete søgning er foretaget. Ydelsen er gratis. Kopi af forespørgsler og 1

2 resultat sendes af Sekretariatet for DCB, Herlev Hospital til kontaktpersonerne for alle 6 regionale biobankcentre. Ansøgeren har mulighed for at stille spørgsmål af metodologisk og teknisk art til sekretariatet eller kontaktpersoner på de enkelte biobankcentre. Ved rent regionale projekter kan initial forespørgsel og anmodning om data sendes direkte til det pågældende regionale biobankcenter, som behandler sagen som ovenfor og også benytter det samme standardiserede skema. Kopi af regionale forespørgsler mailes til Sekretariat for DCB. På basis af disse oplysninger om materialet i DCB kan den projektansvarlige for kliniske projekter kontakte de DMCG er, afdelinger eller forskergrupper, der råder over de relevante kliniske data. Alle biobankcentre kan slå op i den nationale database ved behov. Henvendelse om samarbejde vedr. anvendelse af materialer i DCB Henvendelse om anvendelse af materiale sendes af den ansvarlige forsker til de(t) enkelte regionale biobankcenter(re), som opbevarer materialet, samt til kontaktpersonerne for projekter med materiale reserveret i DCB. Det aftales for hvert enkelt projekt hvilken grad af samarbejde (f.eks. metodologisk, ekstraktionsservice, videnskabeligt), der kan etableres imellem regionalt biobankcenter, evt. eksisterende projekter, og aktuel ansøger. Hvis en forsker har reserveret materiale i DCB skal forskeren ikke ansøge om udlevering heraf. DCB udleverer blot materialet på anmodning af forsker. Henvendelsen til DCB sendes på standardiserede skema. Der følges de sædvanlige regler for videnskabelige projekter: ansøger sørger for godkendelse fra Datatilsynet og godkendelse fra Videnskabsetisk Komité. Godkendelserne skal foreligge før udlevering af materiale kan ske. Det enkelte regionale biobankcenter sikrer sig at patienterne ikke er registreret i Vævsanvendelsesregisteret før materialeudlevering. Ved kliniske projekter skal henvendelsen vedlægges tilsagn om udlevering af kliniske data fra relevante DMCG er eller andre kilder til kliniske data. Hvis det drejer sig om materiale med projekttilknytning, skal der vedlægges tilsagn fra relevante projektansvarlige. Dette tilsagn skal indeholde nøjagtig angivelse af det materiale, som kan udleveres af det regionale biobankcenter. De regionale biobankcentre kan kontaktes vedrørende navne og adresser på relevante projektansvarlige eller andre interessenter. Ansøgerne kan kontaktes af det enkelte regionale biobankcenter med henblik på diskussion af materialevalg og mængder i relation til projektet. Det er ledelsen af det enkelte regionale biobankcenter der i dialog med interessenter træffer afgørelse om samarbejde med de enkelte ansøgere. 2

3 De enkelte regionale biobankcentre er ansvarlige for organiseringen af anvendelsen af biobanksmaterialet og fremlægger på møder i Faglig Følgegruppe oversigt over projekter, som der er udleveret materiale til. Evt. kan udarbejdes egentlig årsrapport. Anmodning om data fra Patobanken Ønskes i forbindelse med projektet data fra Patobanken sendes sideløbende anmodning til Patobanken. Denne ansøgning er DCB uvedkommende. Afslag på anmodning om anvendelse af materiale I tilfælde hvor der ikke kan udleveres materiale til et ansøgt projekt skal hvert regionalt biobankcenter udarbejde en udførlig skriftlig begrundelse. Afslag sendes til ansøger samt som kopi til formandskabet for Faglig Følgegruppe. Ved uenighed rettes henvendelse til Styregruppen for DCB igennem sekretariatet i Danske Regioner. Reservering af materiale i biobanken Reservering af materiale kan altid kun ske i forbindelse med et konkret forskningsprojekt, der opfylder de sædvanlige regler. Det er sekretariatet for Dansk Cancerbiobank der står for registreringen af reserveringen. Oversigt over analysedata DCB fører via projektklassifikationen i den nationale database en oversigt over hvilke analyser, der bliver undersøgt i det enkelte projekt, således at historiske analysedata ved henvendelse til den projektansvarlige evt. kan anvendes i fremtidige projekter. Udformning af ansøgning om materiale Ansøgningsskema Ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema findes på hjemmesiden (www.danskcancerbiobank.dk). Skemaerne indeholder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og adresse, projekttitel, kort projektbeskrivelse og EAN nummer. Materialebehov Der kræves en detaljeret redegørelse for materiale type (f.eks. serum, plasma, buffy coat, FFPE/ DNA/ microdissekeret materiale/ RNA/ tørfrosset væv) samt antal af hvert materiale og mængde af væv/dna/rna. 3

4 Desuden beskrives særlige kvalitetsforhold, der bør tages i betragtning. Sekretariatet for DCB eller det enkelte regionale biobankcenter kan forespørges vedrørende materialer og hensigtsmæssig udnyttelse af disse, og omvendt kan DCB forespørge ansøger om yderligere detaljer og rådgive om særlig anvendelse. Ansøger skal anføre de teknikker, der tænkes anvendt. Alternativt kan tekniske ydelser efter aftale købes i de enkelte regionale biobankcentre. Andre forhold af betydning Principper for udlevering af materiale Der udleveres altid til diagnostisk anvendelse, da dette er patientens umiddelbare ret. Der udleveres kun til aktuelt forskningsbrug, og der udleveres mindst mulige mængder af materialet og hvis muligt kun molekyler udtrukket af materialet, f.eks. DNA og RNA. Derved kan flest mulige projekter tilgodeses. Det til biobankcentret tilknyttede faglige personale står for pipettering og anden fysisk håndtering af materialet, samt fremsendelse heraf. Projektreserveret materiale med patientsamtykke for en given mængde materiale til et projekt, f.eks. et prospektivt forløbende projekt, udleveres altid til det givne projekt. I visse tilfælde vil flere ansøgere ønske på samme tid at lave lignende projekter på sparsomt materiale fra DCB. I dette tilfælde må det regionale biobankcenter opfordre til samarbejde. DCB kan ikke vælge imellem projekter eller tilgodese visse projekter på bekostning af andre. Al brug og håndtering af data, materiale og oplysninger skal altid ske under hensyntagen til gældende lovgivning. Finansielle forhold Udlevering af data fra den nationale database er gratis. Ansøger betaler for alle udgifter forbundet med udleveringen af det biologiske materiale fra de enkelte regionale biobankcentre. Liste over gebyrer findes på DCBs hjemmeside. Material Transfer Agreement Der skal altid indgås Material Transfer Agreements (MTA) eller lignende kontrakt imellem det enkelte regionale biobankcenter og ansøger. En standardudgave findes på DCBs hjemmeside til inspiration. 4

5 Publikationer Ansøgere skal orienteres om forpligtelse til at nævne DCB i Acknowledgements ved publikation. Eksisterende forskningsprojekter på biologisk materiale Eksisterende forskningsprojekter der anvender materialer som skal indgå i DCB, kan fortsætte blot de registreres i biobanken med reservation af materialer og indgår en MTA. Registrering af udleveringer Hver udlevering registreres i den nationale database, også når formålet er diagnostisk anvendelse. Der føres en løbende statistik over, hvad der er udleveret, til hvilke projekttyper og fra hvilke sygdomme. Dette offentliggøres på DCBs hjemmeside. Evaluering af udleveringsforløb I de første år holdes møde (evt. telefonmøde) i hvert kvartal, hvor afgørelser truffet vedrørende udlevering diskuteres imellem de regionale biobankcentre og formandskabet for Faglige Følgegruppe. Således skal det sikres, at der anvendes lignende principper i alle regionale biobankcentre. Udlevering er et fast punkt på Faglig Følgegruppes møder. For løbende at overvåge om materialet i DCB kan anvendes, anmodes ansøgere om at bedømme det udleverede materiales kvalitet og melde tilbage herom til Sekretariatet for DCB, Herlev Hospital. Tilbagemelding til DCB Alle brugere af DCB har pligt til at melde tilbage om relevante oplysninger og resultater af forskningsprojekter under hensyntagen til eksisterende lovgivning. Uenighed Ved uenighed mellem parter rettes henvendelse til styregruppen for DCB igennem sekretariatet i Danske Regioner. 5

6 Figur 1. Før-operation Klinisk afdeling/ambulatorium Operation Kírurgisk afdeling Blodprøver Biobankdata Biobankdata Data Tumorvæv Diagnostiske prøver Dansk CancerBiobank - data Nationalt biobank web-modul for dataregistrering Patologisystem Patientdata Patobank Diagnostiske prøver Biobankprøver Biobankprøver Dansk CancerBiobank - blod Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Fuldblod / serum / plasma / buffy coat Dansk CancerBiobank - væv Centralt/lokalt Håndtering/nedfrysning/opbevaring Tørt nedfrosset / Paraffin / TissueTek / RNAlater 6

7 Anvendelse af data og biologisk materiale fra Dansk CancerBiobank Anmodning f ra f orskere til sekretariat for DCB web-modul v edrørende data (antal, ty pe, centertilkny tning, projekttilknytning etc) gratis Kontakt til relev ante centre/projekter om samarbejde og ev t. kontakt til DMCG eller andre kilder til kliniske data Nej Skriftligt afslag indeholdende begrundelse f or af gørelsen Ja Tilladelse f ra Videnskabs Etisk Komite, Datatilsy net, relev ante biobanksudv alg og evt. DMCG eller andre kilder til kliniske data samt tilladelse f or evt. projektreserv eret materiale Samarbejdet etableres og udmøntes- Omkostninger forbundet med udlevering betales af projekt efter national prisliste * Ved rent regionale projekter kan data også indhentes fra det/de regionale centre 7

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Etablering af Dansk CancerBiobank. 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/19 10. maj 2010

Etablering af Dansk CancerBiobank. 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/19 10. maj 2010 1446 VIDENSK AB Ugeskr Læger 172/19 10. maj 2010 sio eller forbehandle med gestagen. Selv uden dette har vi fået rimelige resultater med stor tilfredshed. Det er vigtigt, at informere patienterne om, at

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere