CTC EcoAir 105 I 107 I 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTC EcoAir 105 I 107 I 110"

Transkript

1 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe

2 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer 6 Displayet 7-8 Drift og vedligehold 9 Komponenternes placerin 9-10 For installatøren Sikkerhedsforeskrifter 11 Transport og udpakning 12 Placering af varmepumpen 13 Forberedelse og dræning 14 Rørinstallation Rørinstallation CTC EcoAir Kontrol af varmepumpens ydelse og flow 19 Almen funktionsbeskrivelse 20 El-installation El-diagram finder du i midten Første start CTC EcoAir/CTC EcoEl 27 Første start CTC EcoAir/CTC EcoLogic 28 Første start CTC EcoAirs indbyggede styring 29 Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAir/CTC EcoEl 30 Fejlsøgningsskema CTC EcoAir/CTC EcoEl Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAir/CTC EcoLogic 35 Fejlsøgningsskema CTC EcoAir/CTC EcoLogic Alarmtekster/afhjælp CTC EcoAirs indbyggede styring 41 Fejlsøgningsskema CTC EcoAirs indbyggede styring Teknisk data 47 Overensstemmelses erklæring 48 Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. Dine egne notater Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have hvis der sker noget. Produkt Installatør Installationsdato Produktionsnummer Telefonnummer Systemtype 2 CTC EcoAir

3 Checklisten på side 3 og 4 skal altid udfyldes af installatøren Ved eventuel service kan dette dokument blive efterspurgt. Installationen skal altid følge de anvisninger som er i installatons og vedligeholdsvejledningen. Installationen skal altid laves i henhold til gældende normer. Efter installationen skal anlægget efterses og funktionerne skal kontrolleres. Punkterne nedenfor skal afkrydses. Placering afvarmepumpen Forberedelse og dræn c Placeret og justeret det rette underlag ifølge vejledningen. c Lagt fugtspærring ind mod sokkel. Drænet med skærver. c Faskine. c Ved montering af kondensskål, er der ført dræn hen til afløb Rørinstallation c Korrekt rørdimension til varmepumpe for krævet flow. Almen information c Cirkulationspumpens kapacitet for krævet flow (min 6 meters trykhøjde). c Kontrolleret for utætheder. c Fleksibel slange nærmest varmepumpe. c Udluftning af system og varmepumpe. c Radiatorventiler og øvrige berørte ventiler er helt åbne. c Funktionstest sikkerhedsventil. c Vandrør/afløb trukket fra sikkerhedsventil til afløb. c Mindst 15 mm vejrbestandig rørisolering udvendigt. c Mindst 10 mm rørisolering indvendigt. Kontrol afvarmepumpens ydelse og flow c Korrekt temperaturdifference justeret ifølge tabel. Elinstallation c Rotationsretning kompressor c Sikkerhedsafbryder c Kabel til CTC EcoAir har korrekt længde (ingen krøller) c Påkrævede følere til det valgte system c Udeføler c Rumføler (kan fravælges) c Kondensskål ifølge vejledning (tilbehør) Grundindstilling for styring: Kontroller/programmér ved opstart styringen, således at anlægget kører efter hensigt (se installationsvejledning) og ifølge kundens ønsker. CTC EcoAir 3

4 Almen information Dette anlæg kører med/mod: c CTC EcoAirs indbyggede styring c CTC EcoEl c CTC EcoLogic system c CTC EcoFlex Funktionstest c Funktionstest udført Information til kunde (Tilpasses hver enkelt installation) c Menuer/styring til det valgte system (Indbygget styring, CTC EcoEl, CTC EcoLogic, CTC EcoFlex) c Installations- og vedligeholdelsesvejledning overrakt til kunde c Kontrol og påfyldning, varmesystem c Alarminformation c Blandingsventil c Funktionstest sikkerhedsventil c Rengøring snavsfilter c Information om indjustering, varmekurve Installationen er udført af: Rørinstallation Dato... Firma... Navn... Tlf. nr... Elinstallation Dato... Firma... Navn... Tlf. nr.... Produkt:... Produktionsnummer:... 4 CTC EcoAir

5 Almen information Velkommen Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoAir, som vi håber du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetingelser. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et kapitel til din installatør. Gem denne håndbog med installations- og driftsvejledning, det er her du henter den information du behøver. Ved rigtig pasning vil du have glæde af din CTC EcoAir i mange år. Den komplette udeluftsvarmepumpe CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som tager varme fra luften udenfor og omdanner den til varme til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbejder ved udetemperaturer ned til -15 C, derefter overtager CTC EcoEl eller den eksisterende kedel opvarmningen af huset. Hvis den indbyggede styring i CTC EcoAir bruges, stopper CTC EcoAir ved -10 C udetemperatur. Varmepumpen kan tilsluttes CTC EcoEl eller til den eksisterende kedel via styresystemet. Kabler for tilslutning mellem varmepumpe og CTC EcoEl og indvendig installation følger med leverancen. CTC EcoAir er konstrueret til at arbejde med høj virkningsgrad og lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget automatisk afrimning som gør at fordamperbatteriet holdes fri for is således at den høje virkningsgrad bibeholdes. CTC EcoAir 5

6 Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir Nedenståene billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for CTC EcoAir: Mulighed A & B: Både EcoEl og EcoFlex (manual*) er forberedt for EcoAir, hvilket gør tilkobling meget enkel. Mulighed C: I løsning C er tilsluttet via EcoAir Ecologic, hvor den samme høje funktionalitet som i tilfældet A er opnået. Mulighed D & E: I de tilfælde hvor EcoAir kobles sammen med en eksisterende kedel (pille, olie, brænde, el eller gas) findes der to alternative tilkoblingsmuligheder, ved alternativ D kobles EcoAir via EcoLogic som giver samme høje funktionalitet som ved alternativ A. Alternativ E, hvor EcoAirs indbyggede styring bruges, EcoAir ved -10 C udetemperatur, hvilket giver begrænset funktionalitet og besparelse. * Se separat vejledning for EcoAir og Ecoflex (svensk model) Almen information CTC EcoAir A B CTC EcoLogic E C D CTC EcoEl CTC EcoFlex Eksisterende kedel 6 CTC EcoAir

7 Almen information Styrepanel På CTC EcoAir er styrepanelet placeret bag servicelågen. I de tilfælde hvor CTC EcoAir kobles sammen med enten CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic justeres varmepumpens indstillinger fra kontrolpanelet på disse. Styrepanelet på CTC EcoAir skal med andre ord ikke bruges i disse tilfælde. For mere information, se instruktion for de respektive produkter. Hvor CTC EcoAir kobles sammen med en kedel (andet end CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic) skal varmepumpens indstillinger foretages på styre-panelet på CTC EcoAir. Hermed følger en beskrivelse af funktionerne i styrepanelet. Ved at anvende piletasterne kan man bladre mellem ti forskellige menuer. For at få adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. For at komme til næste menu trykker man på OK-knappen og næste menu vises. Menu 1-10 vises i ti minutter, derefter går visningen tilbage til menu 1. Normalvisning: Automatisk stilling: A blinker samt aktuel returtemperatur vises i fast lys. Menu 1: Hvis CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoEl, CTC EcoLogic eller CTC EcoFlex, skal A blinke samt returtemperaturen vises med fast lys (f.eks. A45) Automat stilling A: Hvis A ikke blinker i displayet, indstilles den på følgende måde: Hold OKknappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 vises. Tryk pil opad indtil A vises (trinet ovenfor 48). Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder. Nu vil A blinke i displayet = klar. A 45 CTC EcoAir 7

8 Styrepanel Normalvisning: Hvis CTC EcoAir indbyggede styring anvendes, er det kun returtemperaturen som skal vises med fast lys (f.eks. 48). OBS! A skal ikke blinke i displayet. Den ønskede returtemperaturen indstilles i menu 1 indstillingsinterval C, som varmepumpen skal stoppe ved. Dette gøres således: Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 vises. Tryk pil nedad indtil ønsket returtemperatur vises. (trinet under A). Tryk på OK knappen, nu vises de andre menuer. Efter menu 10 vises aktuel returtemperatur i displayet (normalvisning). Almen information Menu 2: Angiver hvor mange grader returtemperaturen tillades at falde inden varmepumpen starter. Instillingsinterval 5-10 C. (Denne menu er ikke tilgængelig i Automat stilling) Menu 3: Viser hedgastemperatur ( C). Menu 4: Menu 5: Menu 8: Menu 9 Menu 10 Viser udetemperatur ( C). Viser seneste fejl. Viser fremløbstemperatur ( C). Viser temperatur foran fordamper 1 ( C). Viser temperatur i fordamper 2 ( C). 48 CTC EcoAir 8

9 Almen information Drift og vedligehold Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er fuldt funktionsdygtigt. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne/anlægget efter cirka 3 dages drift og efterfyld med vand ved behov. Driftspause Varmepumpen slukkes med driftsafbryder. Hvis vandet risikerer at fryse, skal det kontrolleres om der er cirkulationsflow gennem varmepumpen, eller tap alt vandet af CTC EcoAir. Vedligeholdelse En stor mængde luft passerer gennem fordamperen på CTC EcoAir. Blade og andet affald kan blive fanget og begrænse luftstrømmen. Mindst en gang om året, kontrolleres fordamperbatteriet og rengøres for at fjerne partikler, der forhindrer luftstrømmen. Rengøring af fordamperen og den ydre beklædning kan gøres med en fugtig klud. 1. Kompressor 2. 4-vejsventil 3. Kondensator 4. Tørrefilter 5. Skueglas 6. Ekspansionsventil 7. Fordamper 8. Kontraventil 9. Pressostat lavtryk 10. Pressostat højtryk 11. Schrade HP 12. Schraderventil LP 13. Blæser 14. Kondensator til blæser 15. VP føler ud/fremløb 16. VP føler ind/retur 17. Hedgasføler 18. Afrimningssføler 1 foran fordamper (EcoAir 105,107) Afrimningsføler 1 i fordamper (EcoAir 110) 19. Afrimningsføler 2 i fordamper 20. (Dataskilt) med produktionsnummer 21. Elkasse/styrepanel 22. Tilkoblingsplint 23. Kombineret blødstartskort/motorværnskort og kontaktorfunktion. 24. Relæ/displaykort som indeholder elektronisk afrimningsfunktion System skitse CTC EcoAir LP Schrader Schrader HP Kompressor Blæser Fordamper 4-vejsventil Kondensator Vand Luft Backventil Ekspansionsventil Skueglas Tørrefilter Varme Operation Afrimningsdrift CTC EcoAir 9

10 Komponentplacering CTC EcoAir Almen information Elkasse CTC EcoAir 10

11 For installatøren For installatøren Dette kapitel henvender sig til den installatør som har ansvaret for en eller flere af de nødvendige installationer som kræves for at CTC EcoAir skal fungere ifølge husejerens ønske. Tag dig tid til at gennemgå funktioner og indtillinger med husejeren samt svare på eventuelle spørgsmål. Både varmepumpen og installatøren tjener på at kunden er helt på det rene med hvordan anlægget fungerer, betjenes og passes. Sikkerhedsforeskrifter Følgende sikkerhedsforeskrifter skal følges ved håndtering, installation og brug af varmepumpen: Afbryd altid driftsafbryderen før indgreb i varmepumpen. Ved håndtering af varmepumpen med kran eller lignende, sørg for at krog, øjer og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Sæt aldrig sikkerheden over styr ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en uddannet mon tør. CTC EcoAir 11

12 Transport og fjernelse af emballage CTC EcoAir skal transporteres og opbevares stående. Kontroller at varmepumpen ikke er blevet beskadiget under transport. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Stil varmepumpen på opstillingsstedet inden emballagen fjernes. Håndter CTC EcoAir varsomt og så vidt muligt på følgende måde: Gaffeltruck eller løftebånd rundt om pallen. OBS! Kan kun anvendes med emballagen på. Når varmepumpen står ved opstillingsstedet kan emballagen fjernes For installatøren Standardleverance 1 stk. CTC EcoAir. Pakke inden for servicelåge skal indeholde; 1 stk. Kabel for el-tilslutning. 15 m, til CTC EcoEl. 1 stk. Installations- og brugervejledning.! Produkterne skal opbevares og transporteres stående. CTC EcoAir 12

13 For installatøren Placering af varmepumpen Udedelen skal placeres således at lyd fra kompressor og blæser forstyrrer omgivelserne mindst muligt. Placer ikke varmepumpen i umiddelbar nærhed af soveværelse, altan eller naboskel. CTC EcoAir placeres normalt mod ydervæg. Afstanden mellem væg og varmepumpe skal være mindst 180 mm, således at udeluften uhindret kan passere ind gennem fordamper. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne skal afstanden mellem gavl og væg være mindst 2,5 meter. Afstand til buske og lignende foran varmepumpen skal være mindst 1meter. Afstand til nabo mindst 10 meter. CTC EcoAirs benstativ skal stå stabilt på betonfliser eller lig- nende Varmepumpen placeres vandret ved hjælp af vaterpas. Stativets udformning og varmepumpens vægt gør at fastspænding til funda ment eller væg er unødvendig. At bygge beskyttelse rundt omkring varmepumpen samt placere den i udhus, carport eller lignede er direkte uheldigt, eftersom luften så frit som muligt skal kunne strømme gennem varmepumpen og at den anvendte luft ikke skulle kunne suges tilbage til indløbet på bagsiden. Dette kan medføre unormale rimdannelser på varmepumpen. OBS! Disse råd skal følges for at din CTC EcoAir skal kunne give maksimal effekt. Afstand til hjørne mindst 250 mm Afstand til væg mindst 180 mm Afstand til buske mindst 1 m og til nærmeste nabo mindst 10 m CTC EcoAir 13

14 Forberedelse og dræning Varmepumpen skal placeres sådan at huset ikke kan tage skade og så at kondensvandet nemt kan løbe ned i jorden. Underlaget skal være betonfliser eller lignende som hviler på groft ral eller singels. Lav en faskine under varmepumpen. Tænk på at der kan komme op til 20 liter kondensvand per døgn under visse vejrforhold. Grav cm ned i jorden. Læg fugtspærring ind mod sokkel og vinkel den ud fra huset. Fyld halvdelen af hullet med ral og læg betonfliser eller lignende. Mål ud afstanden mellem fliserne (1056 cm) så de passer til varmepum pens ben. Kontroller at fliserne står vandret ved hjælp af et vaterpas. For installatøren Fyld resten op med singels eller lignende rundt om og mellem fliserne for at få bedst mulige drænering. OBS! Selvom man monterer kondenskål på CTC EcoAir, kan man ikke helt undgå at der vil dryppe kondensvand under varmepumpen. Husk at aflede vand fra kondensskål til dræn. fliser c/c mål 1056 fliser Groft ral ca cm dybt. Fugtspærring/ måtte vinkles ud fra huset. fliser 498 CTC EcoAir 14

15 Rørinstallation For installatøren! Glem ikke at gennemskylle radiatorsystem før tilslutning. Installationen skal udføres ifølge gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes ekspan-sionsbeholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulvvarme-systemet før tilslutning. Sæt alle installationsindstillinger som beskrevet i kapitel Første start. Varmepumpen arbejder med anlægs-returtemperaturer op til cirka 48 C og leverer højest 55 C. CTC EcoAir tager egentlig ingen skade af en højere returtemperaturer, men kompressoren stopper og den ønskede besparelse udebliver. Trykfaldsdiagram EcoAir 105/ Trykfald (kpa) Vand flow (l/h) Trykfaldsdiagram EcoAir Trykfal (kpa) Vand flow (l/h) CTC EcoAir 15

16 Cirkulationspumpe Sørg for at en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe monteres, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Vi anbefaler en pumpe med 6 meter trykhøjde, med 3 faste hastigheder, hvilket er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. OBS! Cirkulationspumpen må IKKE være trykstyret eller omdrejningsstyret. Valget af pumpens kapacitet afhænger af trykfaldet i systemet og installatøren skal kontrollere flowet på hvert enkelt anlæg. Se Kontrol af varmepumpens ydelse og flow. I visse systemer med CTC EcoLogic skal hele radiatorflowet gå igennem varmepumpen. og på disse systemer skal pumpen dimensioneres efter hele systemets flow. Følgende flow bør ikke underskrides for en sikker funktion: CTC EcoAir 105: 800 l/ time CTC EcoAir 107: 1000 l/ time CTC EcoAir 110: 1400 l/ time Dette giver ca: 7 C temperaturdifference ved en udendørstemperatur på + 7 C og en fremløbstemperatur på 35 C. Ved for lavt flow stopper CTC EcoAir på grund af at højtrykspressostaten udløses. Dette undgås ved at sørge for at husets termostatventiler altid er helt åbne undtagen i nogle enkelte rum f.eks. soveværelset, hvor man vil have det lidt koldere. Findes der ikke termostatventiler skal tilsvarende ventiler være åbne. Arbejde Kontrolsystemet for CTC EcoAir overvåger og sikrer, at produktet arbejder inden for arbejdsområdet ! Cirkulationspumpe med minimum 6 meters trykhøjde For installatøren CTC EcoAir 16

17 For installatøren Rørtilslutning CTC EcoAir Til varmepumpen lægges frem- og returledning med mindst Ø22 mm kobberrør. Ved længere rørstrækning skal installatøren regne sig frem til hvilken rørdimension der kræves for at klare laveste anbefalet flow for den respektive CTC EcoAir. Rørstrækning mellem varmepumpe og kedel/beholder bør udføres uden nogle høje punkter. Kan dette ikke undgåes skal rørene forsynes med automatudlufter på det højeste punkt. Tilslutningen til varmepumpen skal udføres med metalomspundet slange, mindst 1, længde mm, for at forhindre at lyden fra varmepumpen forplanter sig ind i huset og for at optage eventuelle vibrationer fra varmepumpen. Udendørs skal rørene isoleres med mindst 15 mm tyk UV/vejrbestandig armaflex isolering eller lignende. Sørg for at isoleringen slutter tæt overalt og at alle samlinger er tapet eller limet. Inden dørs skal rørene isoleres hen til kedlen med mindst 10 mm rørisolering. Dette for at minimere varmetabet mellem varmepumpe og kedel/beholder.! Glem ikke at haveaftapningsmuligheder under CTC EcoEl!For bedst mulig ydelse isoler rørene både udendørs og indendørs ifølge instruktioner. CTC EcoAir 17

18 EcoAir/EcoEl (1500) Udluftere Metalomspundet fleksibel slange til varmw mindst 1. Slangens længde mm ud fra kondensator. Fremløb (opvarmet) vand 1 tilslutning på kondensator. Retur (koldt) vand 1 tilslutning på kondensator. Afspærringshaner Ladepumpe formonteret på CTC EcoEl (1500) Pumpen pumper ud til EcoAir nedre tilslutning. Mindst Ø22 mm kobberrør isoleres udendørs med 15 mm tyk isolering. Isoleres indendørs med 10 mm tyk isolering. EcoAir/EcoEl (1800) Fremløb (opvarmet) vand 1 tilslutning på kondensator. Retur (koldt) vand 1 tilslutning på kondensator. Metalomspundet fleksibel slange til varme mindst 1. Slangens længde mm ud fra kondensator. Sørg for at der monteres tilstrækkelig stor cirkulationspumpe, mindst 6 meter trykhøjde med 3 faste hastigheder (ikke trykstyret eller omdrejningsstyret). Kontroller også at pumpen er monteret på kedlens venstre rør som pumper ud til EcoAir nedre tilslutning. Afspærringshaner OBS! Ladepumpe ikke formonteret på EcoEl 1800 Mindst Ø22 mm kobberrør isoleres udendørs med 15 mm tyk isolering. Isoleres indendørs med 10 mm tyk isolering. CTC EcoAir 18

19 For installatøren Kontrol af varmepumpens ydelse og flow Dette udføres ved at måle temperaturdifference mellem varmepumpens frem og returløbs vandtilslutninger ved den aktuelle udendørstemperatur. Gennemfør kontrollen mens kompressoren er igang og vandtemperaturen har stabiliseret sig. Hvor ser man de forskellige temperaturer? EcoAir / EcoEl Under menuen Aktuel drift info Ude C = udendørstemperatur VP ind/ud = differencen EcoAir / EcoLogic Under menuen Aktuel drift info Ude C = udendørstemperatur Anlæg retur C VP Fremløb C EcoAir egen styring Under menu 1, 4, 8 differencen ser man på forskellen på værdierne udenfor parantesen Udendørstemperaturen = gå ned til menu 4 Returtemperaturen = værdien som vises på displayet i menu 1 Fremløbstemperatur = gå ned til menu 8 differencen Reguler til rette temperaturdifference ved hjælp af de 3 hastigheder på cirkulations-pumpen således at den rette difference opnås ifølge tabellen ved den aktuelle udendørstemperatur. Ved udetemp ( C) Fremløb 35 C CTC EcoAir ,5 6,5 7 7,5 flow = 0,2 l/s CTC EcoAir 107 Fremløb 35 C 4 5 5,5 6,5 7 7,5 flow = 0,26 l/s Fremløb 35 C CTC EcoAir 110 flow = 0,4 l/s 4 5 5,5 6,5 7 7,5 En anbefalet temperaturdifference over varmepumpen på den varme side er mel lem 5-10 C ved + 7 C udendørs. Ved for lavt flow (stor difference) øges hastigheden på cirkulationspumpen. Ved for højt flow (lille difference) sænkes hastigheden på cirkulationspumpen. OBS! Det er vigtigt at differencen er den rette, dette for at varmepumpen skal kunne give maksimal effekt og bedste besparelse. Bemærk at metoden for målingen er meget unøgtig og afvigelser nedad og opad på nogle få grader kan forekomme uden at der behøver være fejl på anlægget. Afvigelser kan opstå på grund af flere faktorer: vandflow gennem varmepumpen rim på fordamper } temperaturniveauet på vandet (jo højere temperatur desto lavere temperaturdifference) } CTC EcoAir 19

20 Almen funktionsbeskrivelse Afrimning CTC EcoAir er udstyret med hedgasafrimning. En gang i timen mærker 2 følere om temperaturen i kølekredsen er under - 2 C og i så fald påbegyndes afrimning, blæseren stopper, firevejsventilen vender retning og den varme hedgas går istedet ud til fordamperen. Når temperaturen på begge følere er over + 10 C, starter blæseren igen og den varme hedgas går istedet ind i kondensatoren og varmepumpen kører normalt igen. For installatøren Blæseren Blæseren starter15 sekunder inden kompressoren starter og kører indtil kompressoren stopper. Ved afrimning stopper blæseren og starter først igen når afrimningen er udført. Når udetemperaturen er over + 10 C går blæseren på lav hastighed. Når udetemperaturen er under + 10 C går blæseren på høj hastighed. Ladepumpe/Cirkulationspumpe CTC EcoAir/CTC EcoEl Ladepumpen som pumper vand ud til CTC EcoAir starter 5 sek inden kompressoren og kører indtil kompressoren stopper. Hvis udetemperaturen er under + 2 C kører ladepumpen konstant for at elimenere risikoen for frostskader. CTC EcoAir/CTC EcoEl Husvarme fra Når udetemperaturen har været varmere end +16 C i 2 timer (kan justeres under inst. husparametrer) lukker shuntventilen helt og husets cirkulationspumpe (anlægspumpe) stopper d.v.s. at varmepumpen går over til såkaldt sommerdrift. Pumpen motioneres dagligt for at undgå at den sætter sig fast. På displayet i CTC EcoEl vil Husvarme fra blinke så længe udetemperaturen er højere end +16 C (indstillet værdi). For at der skal være varmebehov skal udetemperaturen være under + 16 C i 3 timer inden cirkulationspumpen starter og shunten åbner. Hvis rumføleren er aktiveret skal indendørstemperaturen synke til under instillet værdi for rumtemperatur for at varmepumpen skal gå ud af sommerdrift og husvarme fra holder op med at blinke. CTC EcoAir/CTC EcoLogicEXT: I shuntet og ikke-shuntet system kobles lade-/cirkulationspumpen med konstant fast spænding. I system Ack, 4-12 kobles lade-/cirkulationspumpen til CTC EcoLogic. Hvordan lade-/cirkulationspumpen styres kan du læse mere om i CTC EcoLogicEXT Installations- og driftsvejledning. CTC EcoAir inbygget styring: Ladepumpen skal kobles med konstant fast spænding. CTC EcoAir 20

21 For installatøren El-installation Installation og tilkobling i varmepumpen skal udføres af autoriseret elinstallatør. Hele installationen skal udføres ifølge gældende bestemmelser. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrik. Sikkerhedsafbryder Installationen skal før varmepumpe forsynes med 5-polet sikkerhedsafbryder som ved afbrydelse sikrer adskillelse fra alle elektriske strømkilder til samtlige CTC produkter. Tilsluting og kommunikation El tilslutningen til CTC EcoAir laves ifølge billede 1-4 som forsyner varmepumen med el til kompressor (400 V 3N~ ) og blæser (230 V 1N~), afrimningsur, 4-vejsventil og styrespænding. Gruppesikringens størrelse fremgår af de tekniske data. Ved tilslutning af CTC EcoAir med CTC EcoEl skal elkedelens effekt medregnes. Hovedsikringens størrelse skal derfor være tilpasset husets totale effektforbrug. Varmepumpen leveres med 15 meter kabel for CTC EcoEl (Skal afkortes til rette længde, IKKE ligge i spiral ) I varmepumpen findes en eltavle som indeholder: tilkoblingsklemmer kombineret blødstart-motorsværnskort og kontaktorfunktion. relæ/displaykort som indeholder elektronisk afrimningsfunktion Indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoEl: Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoEl. Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoLogic: Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoLogic. 1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: El-tilslutning laves med det medleverede 6-polede kabel (pol nummer 6 bruges ikke). Kontakten tilsluttes i CTC EcoEl eltavle (nede fra). I CTC EcoEl findes en intern sikring på 10A monteret i panelet beregnet til CTC EcoAir. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Ved tilslutning til anden varmekilde sker strømforsy-ningen til varmepumpen via et separat 5-leder kabel. Kommunikation og svagstrøm sker med et 1-leder kabel (230V dobbeltisoleret kabel) som kobles på den respektive kommunikationsport. OBS! Indgangs forsyning til EcoLogic med 230 V L1 og nul skal altid tages fra samme sted som CTC EcoAir indgangs forsyning L1 og nul ellers opstår der kommunikationsfejl. 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Nar CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoFlex sker strømforsyning med et separat 5 leder kabel til det respektive produkt. Styringen mellem CTC EcoAir og CTC EcoFlex kobles sammen med et 1-leder (230V-dobbeltisoleret) kabel. 4. CTC EcoAir med den indbyggede styring: Strømforsynnigen til varmepumpen sker via et separat 5-leder kabel. CTC EcoAir 21

22 El-installation 1: EcoAir + EcoEl (kabel følger med) EcoAir EcoAir 2: EcoAir + EcoLogic + anden kedel EcoLogic For installatøren L1 L1L2L3 N N COM PE PE L1 L1L2 L3 N N COM PE PE A2 EcoEl 400 V 3N~ 400 V 3N~ Svagstrøm kobles med 230 V ~, dobbeltisoleret kabel 3: EcoAir + EcoFlex EcoFlex 4: EcoAir + anden kedel L1 L1 L2L3 N N COM PE PE EcoAir L1 L1 L2L3 N N COM PE PE EcoAir V 3N~ Svagstrøm kobles med 230 V ~, dobbeltisoleret kabel 400 V 3N~ CTC EcoAir 22

23 El-installation For installatøren Tilslutning Cirkulationspumpe/Ladepumpe Cirkulationspumpen tilsluttes med: 230 V 1N~. 1. CTC EcoAir /CTC EcoEl 1800: Ladepumpen tilsluttes klemme som er mærket med Pumpe varmebærer alternativ pump warm side Hvis kontaktor mangler på pumpen, kan den klippes af og kablerne tilsluttes direkte i cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen som cirkulerer vand fra beholder ud til varmepumpe skal monteres på venstre kugleventil under beholderen. På CTC EcoEl 1550 er ladepumpen formonteret. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS! Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 forskellige hastigheder. I systemer shuntet og ikke shuntet tilsluttes cirkulationspumpen med separat konstant fast spænding. I system Ack, 4-12 tilsluttes lade-/cirkulationspumpe i CTC EcoLogic. (se Installations- og driftsvejledning CTC EcoLogic EXT). 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS! Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 forskellige hastigheder. Cirkulationspumpen tilsluttes den angivne plads i CTC EcoFlex. 4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttes separat med konstant fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. Tilslutning anlægspumpe Anlægspumpen el-tilsluttes med: 230 V 1N~. Der findes en intern monteret afsikring i CTC EcoEl og CTC EcoFlex. 1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: Anlægspumpe tilsluttes klemme 1,2 og 3 i CTC EcoEl. 2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Anlægspumpe tilsluttes konstant fast spænding i shuntet og ikke shuntet systemtyper. I systemtype Ack, 4-12 el-tilsluttes anlægspumpe helt afhængigt af systemtype (se Installations- og driftvejledning CTC EcoLogic EXT). 3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som anlægspumpe bruges husets ordinære cirkulationspumpe, tilsluttes som punkt 3 ovenfor. 4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttets separat med konstant fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. CTC EcoAir 23

24 El-installation Data for følerresistens Ohm Temperatur C Hedgasføler Resistens Ohm Brine, Varmepumpe, Elkedel, Fremløb, Rumføler Resistens Ohm Temperatur C Udeføler Resistens Ohm For installatøren CTC EcoAir 24

25 El-skema CTC EcoAir 25

26 Ω Ω Ω CTC EcoAir 26

27 For installatøren Første start CTC EcoAir/CTC EcoEl Kontrol 1. Kontroller at blandningsventil og sikkerhedsventil er monteret og rør lagt til afløb. 2. Kontroller at der fyldt vand på CTC EcoEl og at den er udluftet. Tips til udluftning: Gå ind i funktionstest- gå videre ned til ladepumpe, og sæt den på: til. Kør cirkulationspumpen i 5-10 minutter. Nu har al luft lagt sig i toppen af beholderen. Luft ud via elkedelens sikkerhedsventil. Fyld vand på til det rette tryk opnås. 3. Kontroller at alle rørsamlinger er tætte. 4. Sørg for at afspærringsventilerne under tanken på CTC EcoEl samt øvrige ventiler i systemet er helt åbne. 5. Kontroller at sikringen og de lagte kabler klarer effektbelastningen fra både CTC EcoEl og CTC EcoAir. 6. De medfølgende strømfølere skal være monteret. 7. Kontroller at sikkerhedsafbryderen er monteret på forsyningskablet til CTC EcoEl. 8. Kontroller at automatsikringerne er slået til på CTC EcoEl. 9. Kontroller at forsyningskabel og alle følerer er monteret korrekt og sidder ordentlig fast i klemmerne. Start 1. Sæt strøm på til CTC EcoEl. 2. Gå ind under indstillinger i CTC EcoEls, menu. For at varmepumpen skal starte skal du ændre 2 parametre; produkt til CTC EcoAir og Varmepumpe tilladt. Øvrige indstillinger; se Installations og driftsvejledning for CTC EcoEl. 3. Hvis varmepumpen ikke starter, gå ind under aktuel driftinfo i CTC EcoEl menu, gå ned til Kedel nedre, dette parameter styrer altid hvornår kompressoren skal starte og stoppe. Kontroller hvad der står inde i parentesen f.eks. (45 C), varmepumpen starter når temperaturen på værdien udenfor parantesen er 5 C under denne værdi. Temperaturen kan synke yderligere hvis startforsinkelsen er aktiv. I det tilfælde tager det cirka 10 minutter inden den starter. Tips! For at påskynde en temperatursænkning, tap varmt vand. 4. Gå ud til CTC EcoAir, kontroller at A blinker (Automatstilling) samt returtemperaturen vises med fast lys i displayet, hvis ikke, se kapitel om styrepanel og hvordan det sættes i automatstilling. 5. Hvis alarmen fejl fase kommer frem, vender man to af de tre indgangs faser til kompressoren. Kvittér alarmen ved at afbryde strømmen til CTC EcoEl. OBS! Start ikke kompressoren første gang via funktionstest, for da kan den fejlagtigt slå ud på fejl fase. 6. Hvis der kommer anden alarm i CTC EcoEl, kontroller hvad fejlkoden er og prøv at løse problemet ved hjælp af kapitlet fejlsøgning/gode råd CTC EcoAir & CTC EcoEl. CTC EcoAir 27

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 55-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere