HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009"

Transkript

1 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Boligafgiftsforhøjelse ,54% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Individuelle moderniseringer Ny leje incl. individuelle moderniseringer 783,68 kr./m² 12,07 kr./m² 795,75 kr./m² 0,00 kr./m² 795,75 kr./m² Hvidovrebo, afdeling 2 Side 1 af /uj

2 Note 2 - Konto Prioritetsydelser Disse konti indeholder kun oprindelige prioriteter. Når et lån er færdigbetalt (udamortiseret), fortsætter betalingen (for altid) til foreningens dispositionsfond, hvorfra 2/3 betales videre til Landsdispositionsfonden. Ydelse på (oprindelige) prioriteter i alt 151 Note 3 - Konto Ejendomsskatter Grundværdi, ejendomsvurdering Skatteloft i henhold skattebilletten Pristalsregulering af skatteloft 6,0% 561 Beregnet skatteloft for Ejendomsskat i alt 32 promille af Ejendomsskatten beregnes med udgangspunkt i den laveste værdi af enten ejendomsvurderingen for 2006 (der er offentliggjort i foråret 2007) eller skatteloftet i henhold til skattebilletten for 2008 samt den af kommunalbestyrelsen fastsatte grundskyldspromille. Note 4 - Konto Vandafgift Forbrug 2007 Stigning Vandafgift % Vandforbrug i alt Samlet forbrug Pris pr. m³ 49,43 Forbrug i m³ i Antal boliger 88 Forbrug pr. bolig 83 m³ Afdelingens vandforbrug højt. Gennemsnittet for Hvidovrebo er 75,25 m3 i 2007 Note 5 - Konto Renovation Dagrenovation (fællesafgift+storskrald) 2008-priser % 121 Anden renovation, affaldsposer m.v. Forbrug % 1 Renovation i alt 122 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 2 af /uj

3 Note 6 - Konto Forsikringer 2008-priser Stigning Ejendomsforsikring % 76 Traktorforsikring % 10 Forsikringer i alt 86 Ejendomsforsikringen er uden glas- og kummeforsikring. Udgifter til skader på toilet, håndvask mv. dækkes af konto almindelig vedligeholdelse. Note 7 - Konto El-forbrug til fællesarealer Forbrug 2007 Stigning El-forbrug i fællesarealer % 147 Note 8 - Konto Måleraflæsning Forbrug 2007 Stigning Måleraflæsning 0 8% 0 Note 9 - Konto Administrationsbidrag Fastsættes kostægte i henhold til foreningens budget, der er godkendt. Grundbidrag 93,8 lejemålsenheder a Varmeregnskab 88,0 lejemål a Administrationsbidrag i alt 285 Note 10 - Konto Bidrag til dispositionsfonden Dispositionsfonden er foreningens "stødpude", som kan tages i brug når enten foreningen eller en afdeling er i knibe. Det er foreningens bestyrelse, der har dispositionsretten. Beløb pr. lejemålsenhed, der er ens for alle almene boliger, var i 2000 fastsat til 177. Beløbet reguleres i henhold til nettoprisindekset for april. Boligforeningen modtager årligt meddelelse fra Landsbyggefonden om beløbets størrelse for det kommende budgetår. Bidrag til disp.fond 93,8 lejemålsenheder a Hvidovrebo, afdeling 2 Side 3 af /uj

4 Note 11 - Konto A-indskud Dette er et fast ureguleret beløb der betales af mange almene boligafdelinger, der er bygget før A-indskud stammer tilbage fra det store boligforlig i 1965, hvor man vurderede alle boliger og kom frem til, at nogen boliger havde en højere lejeværdi, end den husleje der blev opkrævet. Dette førte til, at de boliger, der havde en lavere leje en vurderingslejen, skulle "normaliseres" over en 8 årig periode, og denne "udligningsafgift" skulle afregnes til Landsbyggefonden i form af A-indskud. Selv om disse gamle vurderinger er helt ude af trit med virkeligheden, så skal der fortsat betales A-indskud. A-indskud - fast ureguleret beløb 0 Note 12 - Konto G-indskud G-indskud blev indført ved et boligforlig i I første omgang var det meningen at G-indskuddet alene skulle anvendes til opførsel af nybyggeri, men efter mange protester lykkedes det at få det ændret således, at G-indskud skulle anvendes til modernisering af det eksisterende byggeri. For såvel A som G-indskud gælder det at beløbene indbetales til Landsbyggefonden. Der har været mange ændringer i årenes løb, men p.t. er det sådan, at 60% af det indbetalte stilles til boligforeningens rådighed i form af en trækningsret. Trækningsretten kan anvendes til større udgiftskrævende opretningsarbejder, fornyelser og forbedringer, men ikke til almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder. Det er alene organisationsbestyrelsen, der kan bevilge tilskud fra trækningsretten, og forinden arbejdet i gangsættes, skal tilskuddet også godkendes af Landsbyggefonden. G-indskuddet betales af afdelinger, der er bygget før Beløbet opkræves i kr./m² af bruttoetagearealet. Beløbet reguleres årligt efter Reguleringsindekset for boligbyggeri for juli måned. Boligforeningen modtager årligt meddelelse fra Landsbyggefonden om beløbets størrelse. Da vi endnu ikke har modtaget oplysning om beløbet for det kommende år, anvendes beløbet for indeværende år med tillæg af 4%. Fast beløb for ,0 m² a 54, Stigning 4% 12 G-indskud i alt 303 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 4 af /uj

5 Note 13 - Konto Løn, ejendomsfunktionærer mv Lønudgifter, fast løn Ferietillæg 6,0% Snerydning 6,0% Vagtordning 4,0% Pension 10,0% Lønregulering 4,0% 17 Regulering af feriepengeforpligtelse 12,5% tidligere hensættelse konto Lønudgifter i alt 443 Andre udgifter, ejendomsfunktionærer: ATP 1 pers. a AER 1 pers. a Uddannelsesfond 1 pers. a Erhvervsansvar 1 pers. a Arbejdsskadeforsikring 1 pers. a Sundhedsforsikring 1 pers. a Barselsfond 1 pers. a KM-penge Skøn Arbejdstøj 1 pers. a Telefon Kursus 1 pers. a 0 0 Diverse Ejendomsfunktionærer i alt 570 Overarbejde udføres i henhold til gældende overenskomst og lokalaftale. Note 14 - Konto Trappevask, vedligeh. udenomsarealer mv Trappevask mv. priser 12 mdr. a % Overføres til vaskeri - 2% Anden rengøring Forbrug % Vejsalt Forbrug % Skadedyrsbekæmpelse 2008-priser 0 4% Vedligeh. udenomsarealer Forbrug % Trappevask, vinduespolering mv. i alt 134 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 5 af /uj

6 Note 15 - Konto Almindelig vedligeholdelse På denne konto føres udgifter til vedligeholdelse (fortrinsvis småreparationer mv.), der kommer "dryppende" året igennem. Forskellen mellem konto 115 og 116 er ikke krystalklar. På konto 116 udgiftsføres de arbejder, der er medtaget i DV-planen (drifts- og vedligeholdelsesplanen). I DV-planen medtages som hovedregel lidt større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder. Populært sagt, så skal alle de udgifter til vedligeholdelse, der ikke er medtaget i afdelingens DV-plan, udgiftsføres på konto 115. Udgiften til almindelig vedligeholdelse kan godt svinge en hel del fra år til år. Her ved budgetlægningen går vi ud fra bruttoetagearealet og et fast beløb pr. m², der er fastsat i forhold til afdelingens forbrug de seneste 3 år. Vedrørende konto 115 og konto 116 henvises i øvrigt til notatet om forretningsgang vedrørende almindelig vedligeholdelse, planlagt- og periodisk vedligeholdelse og moderniseringer. Statistik for de seneste 3 år kr. i alt pr. m² Faktisk forbrug i Faktisk forbrug i Budgetteret forbrug i Almindelig vedligeholdelse 6.213,0 m² a Note 16 - Konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Budgetteres i henhold til afdelingens DV-plan, der er et underbilag til afdelingens budget. Generel omtale af konto 116, er medtaget under noten til konto 115. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse anvendes 4 konti: 1. Konto På denne konto udgiftsføres løbende de afholdte udgifter i henhold til de budgetterede aktiviteter i DV-planen. 2. Konto 120 På denne konto udgiftsføres årets henlæggelse til DV-planen Beløbet overføres til konto 401 (henlagte midler), og beløbet må ikke anvendes i det år, hvor det henlægges. 3. Konto 401 Her opsamles (opspares) de midler der henlægges på konto 120 til gennemførelse af DV-planen. Hvis en aktivitet i DV-planen alligevel ikke udføres, så bliver beløbet bare stående på konto 401, og kan anvendes til nye aktiviteter, når der næste år udarbejdes ny DV-plan. 4. Konto I takt med at der afholdes udgifter i henhold til DV-planen på konto 116.1, overføres der midler fra konto 401 (der er en statuspost) til driften på konto 116.2, således at konto 116 sædvanligvis er en "nulkonto" Konto Budgetteret forbrug i henhold til DV-plan 802 Konto Budgetteret overførsel fra henlagte midler, konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse 0 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 6 af /uj

7 Note 17 - Konto Istandsættelse ved fraflytn. mv, A-ordning: Vedrørende konto 117 henvises i øvrigt til notatet om forretningsgang for A-ordning. Konto Budgetteret forbrug, boligareal 6.213,0 m² a kr 0 0 Konto Budgetteret overførsel fra kt. 404 (henlagte midler) 0 Istandsættelse ved fraflytning 0 Note 18 - Konto 118.1/203 - Drift af fællesvaskeri Konto Reparation af maskiner Sæbe Vaskekort Modem Diverse I alt Indtægt Nettoresultat I henhold til loven må indtægten vedrørende vaskeri ikke medtages under konto 118. Beløbet skal indtægtsføres under konto 203. OBS! Afdelingsbestyrelsen bedes tagestilling til om vaskepriserne er passende. Note 19 - Konto Beboerbladet BO-nyt mv. Regnskab Budget Konto Regnskab Budget Beboerblad Hvidovrebo, afdeling 2 Side 7 af /uj

8 Note 20 - Konto Diverse udgifter: Konto Regnskab Budget Kontingent BL Bestyrelsens rådighedsbeløb Beboerarrangementer Diverse Uforudsete udgifts stigninger I alt konto Som noget nyt skal det foreslås, at der budgetteres et beløb til uforudsete udgiftsstigninger for at sikre sig mod et "kedeligt" underskud, hvis nogen af forudsætningerne ved budgetlægningen brister. For almene boliger gælder princippet om balanceleje. Det vil sige, at der må ikke budgetteres med overskud, men der må gerne budgetteres et beløb til uforudsete udgiftsstigninger. I henhold til lov om almene boliger må dette budgetbeløb højst udgøre 2,5% af de ordinære udgifter, hvilket for afdeling 2 vil udgøre omkring 87 tusind. Det skal foreslås, at der budgetteres 0 tusind til dette formål. Note 21 - Konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse Budget i henhold til DV-plan jfr. bemærkninger under konto 116 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse 360 Note 22 - Konto Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse 6.213,0 m² a kr Hvidovrebo, afdeling 2 Side 8 af /uj

9 Note 23 - Konto Tab ved fraflytninger Til tab ved fraflytninger anvendes 4 konti: 1. Konto På denne konto udgiftsføres løbende tab ved fraflytninger. Enten fordi vor advokat må opgive at inddrive beløbet, eller fordi administrationen straksafskriver f.eks. i dødsbosager, hvor hele boet er udlagt til begravelsesomkostninger. 2. Konto 123 På denne konto udgiftsføres årets henlæggelse. Beløbet overføres til konto 405 (henlagte midler), og beløbet må i modsætning til reglerne for konto 401 gerne anvendes i henlæggelsesåret. Det kan være vanskeligt at budgettere denne konto korrekt, idet årets henlæggelse (uanset hvad der er budgetteret) skal ske i forhold til en konkret risikovurdering i forhold til fraflytterne pr (konto 305.4). Det kan både betyde at der skal henlægges mere end budgetteret, hvis der er mange "usikre" fraflyttere, eller mindre hvis der er meget få fraflyttere, ud fra den betragtning, at man jo ikke kan have en henlæggelse, der er større end tilgodehavendet. 3. Konto 405 Her opsamles (opspares) de midler der henlægges på konto 123 jfr. bemærkningerne under konto Konto I takt med at der konstateres tab ved fraflytninger overføres der fra konto 405 til denne konto, idet konto 130 bør være en "nulkonto". Forbruget på konto 130 svinger meget år for år, og er derfor ikke rigtig egnede som udgangspunkt for budgetteringen. Erfaringsmæssigt vil en ultimohenlæggelse på konto 405 svarende til kr pr. bolig være passende, hvorefter henlæggelsen på konto 123 beregnes således: Målsætning : Konto 88 boliger a kr Henlagte midler Budgetteret forbrug Budgetteret henlæggelse Henlagte midler Budgetteret forbrug Henlagte midler (før årets henlæggelse) Henlæggelse til tab ved fraflytninger 23 Denne note skal ses i sammenhæng med noten til konto 130. Hvidovrebo, afdeling 2 Side 9 af /uj

10 Note 24 - Konto Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. På denne konto udgiftsføres ydelser på eksterne (bank eller realkredit) lån til forbedringsarbejder. I modsætning til lån under konto , så falder ydelsen på lån til forbedringsarbejder bort, når lånet er færdigbetalt, hvorefter boligafgiften kan sættes ned igen, eller hindre nye forhøjelser. Afdelingen har eksterne lån til følgende forbedringsarbejder: Nykredit lån 1. Nykredit lån 2. Hovedstol Løbetid Udløb RD-lån RD-lån Individuelle køkkenforbedringer. RD-lån Årlig ydelse, realkreditlån Note 25 - Konto Afskrivning af forbedringsarbejder På denne konto foretages afskrivning, hvis der lånes af egne midler til forbedringsarbejder. Afskrivningsperioden kan højst være 10 år. Hvidovrebo, afdeling 2 Side 10 af /uj

11 Note 26 - Konto Tab ved fraflytninger: Statistik for de seneste 3 år, konto 130 kr. i alt pr. m² Faktisk forbrug i ,00 Faktisk forbrug i ,00 Budgetteret forbrug i ,00 Gennemsnit ,00 Konto Budgetteret forbrug, bruttoetageareal m² a kr 0 0 Konto Budgetteret overførsel fra kt. 405 (henlagte midler) 0 Tab ved fraflytning 0 Denne note skal ses i sammenhæng med noten til konto 123. Note 27 - Konto Afvikling underskud/underfinansiering Et underskud skal budgetteres afviklet fra næste budgetlægning. Det vil sige at f.eks. et underskud fra år 2007 skal afvikles fra år Afdelingen har p.t. ingen opsamlede driftsunderskud :-). År Under-/ Afvikling af underskud Afvikling af opsamlet driftsunderskud skal som hovedregel ske over 3 år. Afviklingsperiden kan dog forlænges helt op til 10 år, men KUN hvis begrundelsen er udlejningsvanskeligheder. overskud Note 28 - Konto 134/206 - Korrektioner vedr. tidligere år Denne konto anvendes kun i forbindelse med afdelingens årsregnskab. Hvidovrebo, afdeling 2 Side 11 af /uj

12 Note 29 - Konto Almene familieboliger Nuværende budgetleje, almene familieboliger Moderniseringsforhøjelse 0 Nuværende leje i alt Behov for merindtægt, jfr. konto 210 1,54% af budgetlejen 75 Ny samlet leje (hvis dette budgetudkast godkendes uden ændringer) Se denne note i sammenhæng med note 1. Note 30 - Konto Kælder Diverse lejere årlig lejeindtægt 35 Note 31 - Konto Garager/carporte/P-pladser OBS Afdelingsbestyrelsen bedes venligst tage stilling til om der skal ske forhøjelse af lejen i afdelingens bilejemål. P.t. opkræves der således: Garager Pr. lejemål Kr. pr. måned Kr pr. år I alt årligt 24 carporte a garager a I alt garager mv. Nuværende leje i Note 32 - Konto Renteindtægter Gennem de senere år har renten været stabil. Inden for det seneste år har der været en mindre stigende tendens, men forventningerne til fremtiden er et renteniveau, der kun giver udsving inden for 1%. For at opnå størst mulig renteindtægt placeres afdelingernes midler i obligationer eller på aftaleindlån. Vedrørende placering af midler er der meget stramme regler i henhold til Lov om almene boliger. Der må f.eks. Ikke investeres i aktier - kun i obligationer og statspapirer. Det gør at vi ikke vil kunne opnå store spekulationsgevinster, men den pålagte forsigtighed skulle så i nogen grad også sikre mod de helt store tab. Mellemregning (konto 307), gennnemsnitligt 650 2,00% 13 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 12 af /uj

13 Note 33 - Konto Andre indtægter Andre indtægter Skøn Note 34 - Konto Driftssikring Dette er et tilskud, der er opnået i henhold til loven om privat byfornyelse (eksisterer ikke mere), hvor afdelingen i 1998 opnåede tilskud til et forbedringsarbejde. Tilskuddet løber i 16 år. De første 8 år med fuld ydelse, hvorefter beløbet nedtrappes over de sidste 8 år således: År Kr. pr år pr. år kr Driftssikring Tilskud i alt på 16 år Anden driftssikring 0 Driftssikring i alt 17 Hvidovrebo, afdeling 2 Side 13 af /uj

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere