STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011

2 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje. Udsendelsen var resultatet af et arbejde udført af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for ministeriet, Amtsrådsforeningen (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening samt Fællesudvalget vedrørende ledningssamarbejde (FULS) - nuværende Dansk Ledningsejerforum. Med Standardregulativet blev et ønske om at standardisere de betingelser, som vejbestyrelser stiller i forbindelse med tilladelse til at råde over vejarealer, tilgodeset. Samtidig med regulativet udsendte Vejregelrådet (Vejdirektoratet) Udbudsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord og Dansk Standard Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Sammenfattende omtales disse dokumenter som Ledningspakken. Efter aftale med Transportministeriet har Vejdirektoratet forestået udarbejdelse af nærværende Standardvilkår for ledingsarbejder i og over veje - efterfølgende betegnet "Standardvilkår" som erstatter ovennævnte Standardregulativ fra Arbejdet er sket i regi af vejregelorganisationen. Standardvilkår er baseret på gældende lovgivning og den almindeligt anerkendte forvaltningsretslige grundsætning, at en myndighed er berettiget til at stille sagligt begrundede vilkår i forbindelse med tilladelser, der meddeles med hjemmel i lov om offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven). Tilladelse til ledningsarbejder i og over veje meddeles af vejmyndigheden i henhold til 101, jf. 106, i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70, i privatvejsloven. Vejlovens 106 (og privatvejslovens 70) er udtryk for det såkaldte gæsteprincip, hvis udstrækning er behandlet i en række domme. Standardvilkår er udarbejdet af en vejregelgruppe med følgende sammensætning: Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet (formand) Projektchef Jørn A. Kristensen, Rambøll Danmark A/S (sekretær) Contract Manager Henrik Vinther, TDC A/S (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Afdelingsleder Hans Nørgaard, Foreningen af vandværker i Danmark (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, DS (Dansk Standard) Vejtekniker Linda Høyer Pedersen, Fredericia Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KTC (Kommunalteknisk Chefforening)) Vejchef Lars Koch, Høje-Taastrup Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Vejtekniker Ebbe Katborg Madsen, Ringkøbing-Skjern Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Områdechef Ivan Partov, Københavns Kommune Kontorchef Susanne Viuf, Frederiksberg Kommune Projektleder Anette Jensen, Vejdirektoratet, SAMKOM Fagkoordinator Karl-Erik P. Christiansen, Vejdirektoratet Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet Efter orientering af Vejregelrådet ved møde 14. juni 2011 blev Standardvilkår udsendt til høring i perioden 19. maj september 2011 og offentliggjort herefter. 2 December 2011

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG ANVENDELSE 4 AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. 4 KOORDINERING 6 ANSØGNING OM TILLADELSE 6 TILLADELSE 7 UDFØRELSE 8 FÆRDIGMELDING. REGISTRERING 10 DRIFT 12 FLYTNING. FJERNELSE 12 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE 13 TVISTER 13 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE 14 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE 16 December

4 FORMÅL OG ANVENDELSE Formål og anvendelse 1. Formålet med Standardvilkår er 1) at opstille vilkår, der er rimelige for såvel vejmyndigheder som ledningsejere 2) at skabe et grundlag for vejmyndigheder og ledningsejere, således at disse ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg kan vurdere, om samtlige eller yderligere vilkår er relevante samt om vilkårene er rimelige 3) at skabe grundlag for ensartethed ved opstilling af vilkår for ledningsarbejder ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg Vejmyndigheden kan eventuelt supplere Standardvilkår med yderligere, saglige vilkår ved udstedelse af den konkrete tilladelse. Vejledninger og oplysninger for brugere af Standardvilkår er anført i ramme. AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. Afgrænsning 2. Standardvilkår anvendes på ledningsarbejder i og over offentlige veje og private fællesveje i bymæssige områder, når disse arbejder udføres af andre end vejmyndigheden selv. Stk. 3 Standardvilkårene finder tillige anvendelse på ledningsarbejder i eller over udlagte private fællesveje. Standardvilkår kan dog kun anvendes for private fællesveje og udlagte private fællesveje, hvis vejene ligger i områder, der er omfattet af privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder (byreglerne), og andre områder, som vejmyndigheden i henhold til 3 i loven har besluttet skal være omfattet af byreglerne. Standardvilkår finder anvendelse på alle former for ledningsarbejder fra helt små ledningsarbejder med ringe geografisk udstrækning til store, landsdækkende kabelanlæg. For private veje og private fællesveje i landområder gælder de almindelige ejendomsretslige regler. Ledningsejere, der ønsker at råde over sådanne vejes arealer til særlige formål, kan kun gennemføre dette efter aftale med vejejeren eller ved ekspropriation. 4 December 2011

5 Definitioner 3. Følgende definitioner anvendes: 1) Ledning Kabel, rør eller lignende, herunder føringsrør, til kommunikation og signal- eller energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller luftformige medier af enhver art, samt tilhørende installationer. Eksempler på tilhørende installationer: Skabe, brønde, master mv. 2) Ledningsejer Den part, som ejer den pågældende ledning. 3) Entreprenør Den part, med hvem ledningsejeren har indgået aftale om at forestå udførelse af ledningsarbejder, og som kan repræsentere ledningsejeren. 4) Vejmyndighed Vejmyndighed dækker over begrebet vejbestyrelse, således som dette er defineret i 2 i lov om offentlige veje (vejloven), samt begrebet vejmyndighed, således som dette er defineret i 1 i privatvejsloven. 5) Saglige vilkår Vejmyndigheden kan fastsætte saglige vilkår i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse. Der er ikke nogen fast definition på et sagligt vilkår, idet dette afhænger af de konkrete forhold. Vejmyndigheden skal således foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det betyder, at det ikke er lovligt at anvende en automatisk vilkårsfastsættelse ( skøn under regel ). Vilkårsfastsættelsen skal være knyttet til vejtekniske eller tilsvarende relevante forhold dvs. der skal være en klar forbindelse mellem vilkår og gravearbejde og vilkårene skal desuden være proportionale dvs. at disse skal indskrænkes til det absolut nødvendige i forhold til det formål, der forfølges. Vejdirektoratets afgørelser kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Afgørelser vedrørende saglige vilkår kan findes ved at anføre saglige vilkår i søgefeltet. December

6 KOORDINERING Koordinering 4. Med henblik på at koordinere arbejderne kan vejmyndigheden indkalde ledningsejere til koordineringsmøder. Stk. 3 Koordineringsmøder kan være orienterende dvs., at parterne orienterer hinanden om aktuelle planer for arbejder på og i vejarealer eller retningsgivende dvs., at der indgås aftaler mellem parterne, f.eks. om placering af ledninger eller rækkefølge af arbejder. Mødefrekvensen fastlægges ved aftale mellem parterne. ANSØGNING OM TILLADELSE Ansøgning om tilladelse 5. Ansøgning skal indleveres på elektronisk form og indeholde oplysninger om: 1) Placering af ledning 2) Tidsplan for arbejdet 3) Afmærkningsplaner (hvis relevant) 4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode 5) Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren inkl. telefon og -adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid 6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid Eksempel på ansøgning om gravetilladelse fremgår af Bilag A til Standardvilkår. Vejmyndigheden kan kræve en todelt ansøgning omfattende en ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om rådighedstilladelse. Vejmyndigheden skal fastsætte frist for behandling af ansøgninger. Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt typisk inden for 8 arbejdsdage. Det er god forvaltningsskik at oplyse forventet sagsbehandlingstid, f.eks. på vejmyndighedens hjemmeside. Der skal tages hensyn til partshøring, såfremt dette indgår i sagsforløbet. Stk. 3 Den entreprenør, der skal udføre arbejdet, kan på vegne af ledningsejeren ansøge om tilladelse. Dette ændrer ikke på ansvarsforholdene i forbindelse med tilladelsen. 6 December 2011

7 Stk. 4 På forlangende skal ledningsejeren stille supplerende oplysninger til rådighed for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde anmode om at få projekt for ledningsarbejdet forelagt. TILLADELSE Meddelelse om tilladelse 6. Tilladelse til anbringelsen af ledninger mv. og udførelse af øvrige ledningsarbejder gives i henhold til 101 jf. 106 i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70 i privatvejsloven, eller som dispensation fra byggelinjer i henhold til 42, jf. 34, stk. 3, i vejloven. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2. Eksempel på tilladelse fremgår af Bilag B til Standardvilkår. Før vejmyndigheden meddeler gravetilladelse i henhold til privatvejsloven skal vejmyndigheden i overensstemmelse med 19 i forvaltningsloven foretage partshøring hos de vejejere (lodsejere), der er eller vil blive berørt af gravearbejdet. Vejdirektoratets afgørelser vedrørende partshøring kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Uopsættelige reparationer af eksisterende anlæg kan påbegyndes uden tilladelse fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal snarest efter, at gravearbejdet er påbegyndt, indhente tilladelse hos vejmyndigheden, jf. bestemmelserne i 5. Politiet skal underrettes, såfremt arbejdet medfører væsentlige trafikgener. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren inden arbejdet påbegyndes skal foretage registrering af tilstand af berørte arealer inkl. adgangsveje, arealer for oplag og skure mv. Registreringen kan omfatte digitale fotos, der skal være af en kvalitet, der muliggør vurdering af arealernes tilstand. Fotos skal kunne tids- og stedfæstes entydigt. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte vilkår for gennemførelse i henhold til godkendt tidsplan, udførelse på bestemte tidspunkter af døgnet samt samlet varighed af arbejdet. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende ledningsejernes koordinerede udførelse af ledningsarbejder, herunder at ledningsejere retter henvendelse til andre ledningsejere med henblik på at undersøge muligheden for en sådan koordineret udførelse. December

8 Opmærksomheden henledes på bkg. nr. 384 af 21. april 2011 vedrørende koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger. Stk. 6 Vejmyndigheden, ledningsejeren og/eller dennes entreprenør kan kræve, at der forinden arbejdets påbegyndelse foretages registrering af vejarealets tilstand. Opbevaring af tilladelse 7. Tilladelse og projektmateriale skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises. Bortfald af tilladelse 8. Såfremt en tilladelse ikke er udnyttet inden for et år, eller inden for den frist, der er fastsat i tilladelsen, anses den for bortfaldet. Tilbagekaldelse af tilladelse 9. En tilladelse kan tilbagekaldes af vejmyndigheden, når ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse, eller ikke har fulgt vejmyndighedens påbud og anvisninger vedrørende arbejdet. UDFØRELSE Underretning og tilsyn 10. Ledningsejeren skal underrette vejmyndigheden om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse samt tidspunkt for etablering af eventuelle restriktioner for trafikken. Vejmyndigheden kan fastsætte en frist for, hvornår underretning skal ske. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Oplysninger om kontaktpersoner skal til enhver tid være opdateret. Vejmyndigheden skal i enhver fase af arbejdets udførelse have adgang til arbejdsstedet. Vejmyndigheden har ret til at påtale forhold vedrørende arbejdet, herunder standse arbejdet, såfremt vilkår i tilladelsen ikke er overholdt. Vejmyndigheden kan ved igangværende arbejder kræve arbejdet midlertidigt indstillet og eventuelt vejarealet midlertidigt retableret, såfremt helt ekstraordinære og uforudsigelige forhold tilsiger dette, uden at ledningsejeren af denne grund kan gøre krav gældende. 8 December 2011

9 Indhentning af ledningsoplysninger 11. Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealet. Ledningsejeren skal efter anmodning fra andre ledningsejere, der ønsker at disponere over vejarealet, lokalisere sit anlæg i vejen. I henhold til lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, inden påbegyndelse af gravearbejdet forpligtet til at indhente oplysninger i ledningsejerregistret (LER) (www.ler.dk) om hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledningsejere er forpligtet til at lade sig registrere i LER. Afmærkning og trafikregulering 12. Afmærkning af arbejdet skal udføres i henhold til vejregel for "Afmærkning af vejarbejder" med tilhørende tegninger. Der skal foreligge afmærkningsplaner godkendt af vejmyndighed og politi, før arbejdet kan iværksættes. I relevant omfang kan der henvises til standardtegninger i vejreglen. Hvis disse tegninger ikke kan anvendes eller ikke er fyldestgørende, udarbejdes afmærkningsplaner. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Ved ændringer skal afmærkningsplaner ændres tilsvarende og godkendelse indhentes, jf. ovenstående. Ledningsejer eller dennes entreprenør er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. Såfremt afmærkningen ikke er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan, kan vejmyndigheden eller politiet forlange arbejdet standset. Hvis afmærkningen trods henvendelse til ledningsejeren eller dennes entreprenør ikke bringes i orden, kan vejmyndigheden eller politiet foranledige afmærkningen bragt i orden for ledningsejerens regning. Vejmyndigheden kan kræve, at afmærkning i forbindelse med ledningsarbejder suppleres med orienteringstavler (jf. vejregel for Midlertidig afmærkning ), der placeres uden for arbejdsområdet med henblik på orientering af trafikanterne. Ledningsejeren eller dennes entreprenør må ikke opstille nogen form for reklamer og lignende uden skriftlig accept fra vejmyndigheden. Orientering til offentligheden 13. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren orienterer offentligheden, herunder berørte beboere samt butiks- og erhvervsdrivende, om arbejdets iværksættelse og udførelse. Vejmyndigheden kan stille krav om, hvorledes orientering skal ske. Udgifterne til orienteringen afholdes af ledningsejeren. December

10 MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle og andre faste målepunkter 14. MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle med helkilometer og andre faste målepunkter, der er anbragt i vejen, må ikke flyttes eller beskadiges. Såfremt der under arbejdet kan opstå fare herfor, skal ledningsejeren henvende sig til vejmyndigheden. Eventuel sikring eller retablering forestås af vejmyndigheden på ledningsejerens bekostning. Tekniske bestemmelser 15. For så vidt angår tekniske bestemmelser, herunder retablering, henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter for Ledningsgrave. Stk. 3 Stk. 4 Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475 og udbudsforskrifter for ledningsgrave. På anmodning fra vejmyndigheden skal ledningsejeren dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde gennem f.eks. materialekontroller, komprimeringskontroller, analyser af borekerner samt nivellementer og opmålinger af de færdige overflader. Udgifterne til opfyldelse af vejmyndighedens krav til dokumentation afholdes af ledningsejer. Vejmyndigheden kan under og efter arbejdets udførelse foretage kontrol af arbejdet. Hvis vejmyndighedens kontrol viser væsentlige afvigelser fra ledningsejerens kontrolresultater, påhviler det ledningsejeren at skaffe nødvendig dokumentation for, at arbejdet er udført i henhold til kravene, eller om nødvendigt at omgøre arbejdet. Ledningsejerens tilsyn 16. Ledningsejeren skal føre fornødent tilsyn med, at vilkår fastsat af vejmyndigheden og andre myndigheder er opfyldt. Ændringer af ejerforhold under udførelse 17. Ledningsejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen kan ikke overgå til en ny ejer uden vejmyndighedens godkendelse. Godkendelsen kan først meddeles, når vejmyndigheden har modtaget den nye ledningsejers skriftlige erklæring om, at denne overtager samtlige rettigheder og forpligtelser fra den hidtidige ledningsejer. FÆRDIGMELDING. REGISTRERING Færdigmelding og aflevering 18. Ledningsejeren skal straks informere vejmyndigheden, når trafikrestriktioner i forbindelse med ledningsarbejdet ophæves. 10 December 2011

11 Ledningsejeren skal i umiddelbar forbindelse med arbejdets afslutning, dog senest 5 arbejdsdage herefter, foretage færdigmelding til vejmyndigheden. Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der er aftalt etapevis aflevering af ledningsarbejdet, færdigmeldes de enkelte etapers afslutning til vejmyndigheden, jf. stk. 2. Såfremt vejmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter ledningsejerens færdigmelding gør indsigelse vedrørende det udførte arbejde, herunder retableringen, overtager vejmyndigheden ansvaret for arealerne. Ansvaret for fejl og mangler forbliver dog ledningsejerens, jf. 20. Registrering 19. Ledningsejer skal registrere ledningen og de til ledningen hørende installationer. Stk. 3 Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give korrekte oplysninger om anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget registrere hos en anden, der råder over den fornødne organisation. Udgifterne hertil afholdes af ledningsejeren. Ledningsejeren er forpligtet til at lade sig registrere i ledningsejerregistret (www.ler.dk), jf. lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere. Eftersyn. Fejl og mangler 20. Fejl og mangler som følge af ledningsarbejdet, der fremkommer i eller ved det berørte vejareal, skal udbedres og bekostes af ledningsejeren, såfremt fejlen/manglen er påberåbt af vejmyndigheden inden 2 år regnet fra vejmyndighedens overtagelse af arealet, jf. 18 stk. 4. Ledningsejeren er forpligtet til på anmodning fra vejmyndigheden at deltage ved eftersyn. Ved eftersyn registreres eventuelle fejl og mangler, og det aftales, hvorledes udbedring skal foretages, samt frist for udbedring. Stk. 3 For fejl og mangler ved retableringen, der udbedres efter færdigmelding, jf. 18, stk. 4, kan vejmyndigheden kræve, at disse fejl og mangler skal udbedres og bekostes af ledningsejeren med en efterfølgende mangelansvarsperiode på 2 år for det udbedrede, jf. bestemmelserne i stk. 1. Stk. 4 Stk. 5 Ved udbedring af fejl og mangler skal ledningsejeren indhente tilladelse, jf. bestemmelserne i 5. Er der fejl og mangler ved retableringen efter udførelse af ledningsarbejdet, som ikke afhjælpes af ledningsejeren inden for aftalte frister, kan vejmyndigheden selv lade de pågældende fejl og mangler afhjælpe på den til enhver tid gældende ledningsejers bekostning, uden at ejerens ansvar herved bortfalder. December

12 DRIFT Drift af anlæg 21. Ledningsejeren har pligt til at vedligeholde ledningsanlægget. Vejmyndigheden er ved ledningsejerens misligholdelse heraf berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for ledningsejerens regning i det omfang, det har vejtekniske og/eller trafikale konsekvenser. Oplysningspligt 22. Ledningsejeren skal til enhver tid holde vejmyndigheden skriftligt underrettet om relevante kontaktpersoner, kontaktadresser, -adresser og telefonnumre, herunder særligt i forbindelse med ejerskifte. FLYTNING. FJERNELSE Flytning af ledningsanlæg 23. Vejmyndigheden kan, hvis det skyldes vejformål, kræve ledningsanlæg flyttet efter reglerne i 20 og 106 i vejloven og 70 i privatvejsloven. Ledningsejer har ansvaret for og skal betale for flytning, forstærkning eller andre foranstaltninger vedrørende ledningsanlægget, såfremt regulering eller omlægning af vejen kræver dette. Ved større vejarbejder skal ledningsejeren varsles herom i god tid. Fjernelse af ledningsanlæg 24. Vejmyndigheden kan til enhver tid kræve, at ledningsanlæg, der ikke længere vil finde anvendelse, skal fjernes af ejeren af det pågældende anlæg uden udgift for vejmyndigheden, hvis ledningsanlæggene er til gene for fremtidige arbejder eller indebærer risiko for fremtidige skader på vejarealet. Krav om fjernelse kan begrænses til fjernelse af alle dele af anlægget til en af vejmyndigheden fastlagt dybde, eller fjernelse af skabe, brønde mv., der er synlige. Fjernelse af eksisterende anlæg kan være meget omkostningskrævende. Krav herom skal derfor afvejes mod de gener anlæggets forbliven måtte indebære for vejmyndigheden. 12 December 2011

13 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE Risiko og ansvar 25. Risikoen i forbindelse med ledningsanlæggets udførelse, tilstedeværelse samt fjernelse påhviler ledningsejeren, der afholder alle udgifter herfor. Sikkerhedsstillelse 26. Vejmyndigheden kan, inden arbejdet udføres, forlange, at ledningsejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan dog ikke stille sådanne krav over for statsvirksomheder samt kommunale eller fælleskommunale selskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, eller koncessionerede selskaber. Når særlige forhold tilsiger det, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Såfremt der kræves sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen kun kræves for den periode, hvor gravearbejdet foregår, og i en supplerende periode på indtil 2 år efter gravearbejdets afslutning. I den supplerende periode kan garantien nedskrives gradvist efter vejmyndighedens konkrete vurdering. Garantiens størrelse bør fastsættes under hensyntagen til de faktiske forhold (projektets størrelse, tidsforløb, risiko mv.). TVISTER Tvister 27. Tvister mellem ledningsejere og vejmyndighed behandles i henhold til bestemmelserne i vejloven og privatvejsloven. Uenighed mellem ledningsejere om sikring/flytning af eksisterende anlæg er af privatretlig karakter og henhører under domstolene. Vejmyndigheden må dog ud fra nødretsmæssige betragtninger kunne sikre, at en eventuel konflikt ikke får konsekvenser for arbejdets færdiggørelse. Tvister vedrørende statsveje (hovedlandeveje) kan behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsprocesloven. December

14 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Kommunenavn og logo Sendes til: Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde i/over kommunale veje/private fællesveje Ansøgningen indsendes senest... dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Planer/beskrivelser indsendes/vedlægges i... eksemplarer I/over vejen, beliggende i Kommunenavn Vejnavn Kommunevej Privat fællesvej Der ansøges om tilladelse til at udføre følgende ledningsarbejde Beskrivelse af arbejdet Arbejdets beliggenhed (vejnavn, husnummer, stationering, kilometrering eller lignende) Ledningsarbejdets art og omfang Art Placering Længde, km: Ledning/kabel til el/tele/antenne eller lignende Rørledning til afløb/varme/vand/gas eller lignende Luftledning over arealet Jordledning over arealet Dybde, m: Bredde, m: Ledningsføring Tværgående i forhold til vejen Langsgående i forhold til vejen Over vejen Under kørebanen Under fortov, lige husnumre Under fortov, ulige husnumre Under beplantning/græsarealer Yderligere beskrivelse af lednings- og opgravningsarbejdet Henvisning til bilag Afmærkningsplan (henvisning til (standard)tegning) Arbejdet forventes påbegyndt Dato Arbejdet forventes afsluttet Dato 14 December 2011

15 Ansøger Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Arbejdet udføres af (entreprenør) Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ansvarlig for afmærkning Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ledningsejer Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift December

16 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE Kommunenavn Ledningsejer Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansøger Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Gravetilladelse SVB Tilladelsesnr. Journalnr. Entreprenør Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansvarlig for afmærkning Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Identifikation Der gives tilladelse til at grave på Vejnummer Vejnavn Stationering Husnummer Distrikt Vejstatus Stedbeskrivelse vej Påbegyndes Afsluttes Retablering Bundsikringslaget retableres af Grusbærelaget retableres af Asfaltbærelaget retableres af Slidlaget retableres af Fræsningen udføres af Kantskæring udføres af Fakturamodtager Specifikation Tværprofil Belægning Ledningstype Udførelsesmetode Arbejdets art Tegningsbilag Afmærkning Tilladelsen er givet på ovenstående og vedlagte vilkår den 16 December 2011

17 Godkendelse (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af retablering Synet og godkendt (J/N) Dato for syn Initialer Garantieftersyn (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af garantieftersyn Synet og godkendt (J/N) Dato for garantieftersyn Initialer Vilkår: Denne tillades gives på betingelse af: Arbejdet udføres i henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder, DS 475 og udbudsforskrifter for ledninger i jord... Forinden opgravningen påbegyndes: (Advisering af vejmyndighed ved henvendelse til... på tlf....) (Afholdelse af vejsyn ved henvendelse til... på tlf....) (Krav om fotodokumentation) Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for vejmyndighed og politi. Overtrædelse og tilsidesættelse Graveprofil og oplukningsbredde Kontrolniveau Eventuelle skader Færdigmelding af arbejdet December

18 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk ISBN: December 2011

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

SIDE. 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE. 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Kresten Lysholdt-Andersen krea@vd.dk 7244 2784 LEDNINGSPROTOKOL H714 SVENDBORG-FAABORG H714.44 TRAFIKSANERING I VESTER AABY DECEMBER 2010 Teglgårdsparken

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum kan

Dansk Ledningsejerforum kan LOVGIVNING Tekst: Anders Valentiner-Branth, Henrik Sauer og Line Markert, Horten Advokatfirma foto: HNG Gæsteprincippet og betaling ved omlægning af ledninger Retstilstanden er mere nuanceret, end den

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere