STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011

2 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje. Udsendelsen var resultatet af et arbejde udført af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for ministeriet, Amtsrådsforeningen (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening samt Fællesudvalget vedrørende ledningssamarbejde (FULS) - nuværende Dansk Ledningsejerforum. Med Standardregulativet blev et ønske om at standardisere de betingelser, som vejbestyrelser stiller i forbindelse med tilladelse til at råde over vejarealer, tilgodeset. Samtidig med regulativet udsendte Vejregelrådet (Vejdirektoratet) Udbudsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord og Dansk Standard Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Sammenfattende omtales disse dokumenter som Ledningspakken. Efter aftale med Transportministeriet har Vejdirektoratet forestået udarbejdelse af nærværende Standardvilkår for ledingsarbejder i og over veje - efterfølgende betegnet "Standardvilkår" som erstatter ovennævnte Standardregulativ fra Arbejdet er sket i regi af vejregelorganisationen. Standardvilkår er baseret på gældende lovgivning og den almindeligt anerkendte forvaltningsretslige grundsætning, at en myndighed er berettiget til at stille sagligt begrundede vilkår i forbindelse med tilladelser, der meddeles med hjemmel i lov om offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven). Tilladelse til ledningsarbejder i og over veje meddeles af vejmyndigheden i henhold til 101, jf. 106, i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70, i privatvejsloven. Vejlovens 106 (og privatvejslovens 70) er udtryk for det såkaldte gæsteprincip, hvis udstrækning er behandlet i en række domme. Standardvilkår er udarbejdet af en vejregelgruppe med følgende sammensætning: Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet (formand) Projektchef Jørn A. Kristensen, Rambøll Danmark A/S (sekretær) Contract Manager Henrik Vinther, TDC A/S (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Afdelingsleder Hans Nørgaard, Foreningen af vandværker i Danmark (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, DS (Dansk Standard) Vejtekniker Linda Høyer Pedersen, Fredericia Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KTC (Kommunalteknisk Chefforening)) Vejchef Lars Koch, Høje-Taastrup Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Vejtekniker Ebbe Katborg Madsen, Ringkøbing-Skjern Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Områdechef Ivan Partov, Københavns Kommune Kontorchef Susanne Viuf, Frederiksberg Kommune Projektleder Anette Jensen, Vejdirektoratet, SAMKOM Fagkoordinator Karl-Erik P. Christiansen, Vejdirektoratet Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet Efter orientering af Vejregelrådet ved møde 14. juni 2011 blev Standardvilkår udsendt til høring i perioden 19. maj september 2011 og offentliggjort herefter. 2 December 2011

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG ANVENDELSE 4 AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. 4 KOORDINERING 6 ANSØGNING OM TILLADELSE 6 TILLADELSE 7 UDFØRELSE 8 FÆRDIGMELDING. REGISTRERING 10 DRIFT 12 FLYTNING. FJERNELSE 12 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE 13 TVISTER 13 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE 14 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE 16 December

4 FORMÅL OG ANVENDELSE Formål og anvendelse 1. Formålet med Standardvilkår er 1) at opstille vilkår, der er rimelige for såvel vejmyndigheder som ledningsejere 2) at skabe et grundlag for vejmyndigheder og ledningsejere, således at disse ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg kan vurdere, om samtlige eller yderligere vilkår er relevante samt om vilkårene er rimelige 3) at skabe grundlag for ensartethed ved opstilling af vilkår for ledningsarbejder ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg Vejmyndigheden kan eventuelt supplere Standardvilkår med yderligere, saglige vilkår ved udstedelse af den konkrete tilladelse. Vejledninger og oplysninger for brugere af Standardvilkår er anført i ramme. AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. Afgrænsning 2. Standardvilkår anvendes på ledningsarbejder i og over offentlige veje og private fællesveje i bymæssige områder, når disse arbejder udføres af andre end vejmyndigheden selv. Stk. 3 Standardvilkårene finder tillige anvendelse på ledningsarbejder i eller over udlagte private fællesveje. Standardvilkår kan dog kun anvendes for private fællesveje og udlagte private fællesveje, hvis vejene ligger i områder, der er omfattet af privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder (byreglerne), og andre områder, som vejmyndigheden i henhold til 3 i loven har besluttet skal være omfattet af byreglerne. Standardvilkår finder anvendelse på alle former for ledningsarbejder fra helt små ledningsarbejder med ringe geografisk udstrækning til store, landsdækkende kabelanlæg. For private veje og private fællesveje i landområder gælder de almindelige ejendomsretslige regler. Ledningsejere, der ønsker at råde over sådanne vejes arealer til særlige formål, kan kun gennemføre dette efter aftale med vejejeren eller ved ekspropriation. 4 December 2011

5 Definitioner 3. Følgende definitioner anvendes: 1) Ledning Kabel, rør eller lignende, herunder føringsrør, til kommunikation og signal- eller energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller luftformige medier af enhver art, samt tilhørende installationer. Eksempler på tilhørende installationer: Skabe, brønde, master mv. 2) Ledningsejer Den part, som ejer den pågældende ledning. 3) Entreprenør Den part, med hvem ledningsejeren har indgået aftale om at forestå udførelse af ledningsarbejder, og som kan repræsentere ledningsejeren. 4) Vejmyndighed Vejmyndighed dækker over begrebet vejbestyrelse, således som dette er defineret i 2 i lov om offentlige veje (vejloven), samt begrebet vejmyndighed, således som dette er defineret i 1 i privatvejsloven. 5) Saglige vilkår Vejmyndigheden kan fastsætte saglige vilkår i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse. Der er ikke nogen fast definition på et sagligt vilkår, idet dette afhænger af de konkrete forhold. Vejmyndigheden skal således foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det betyder, at det ikke er lovligt at anvende en automatisk vilkårsfastsættelse ( skøn under regel ). Vilkårsfastsættelsen skal være knyttet til vejtekniske eller tilsvarende relevante forhold dvs. der skal være en klar forbindelse mellem vilkår og gravearbejde og vilkårene skal desuden være proportionale dvs. at disse skal indskrænkes til det absolut nødvendige i forhold til det formål, der forfølges. Vejdirektoratets afgørelser kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Afgørelser vedrørende saglige vilkår kan findes ved at anføre saglige vilkår i søgefeltet. December

6 KOORDINERING Koordinering 4. Med henblik på at koordinere arbejderne kan vejmyndigheden indkalde ledningsejere til koordineringsmøder. Stk. 3 Koordineringsmøder kan være orienterende dvs., at parterne orienterer hinanden om aktuelle planer for arbejder på og i vejarealer eller retningsgivende dvs., at der indgås aftaler mellem parterne, f.eks. om placering af ledninger eller rækkefølge af arbejder. Mødefrekvensen fastlægges ved aftale mellem parterne. ANSØGNING OM TILLADELSE Ansøgning om tilladelse 5. Ansøgning skal indleveres på elektronisk form og indeholde oplysninger om: 1) Placering af ledning 2) Tidsplan for arbejdet 3) Afmærkningsplaner (hvis relevant) 4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode 5) Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren inkl. telefon og -adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid 6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid Eksempel på ansøgning om gravetilladelse fremgår af Bilag A til Standardvilkår. Vejmyndigheden kan kræve en todelt ansøgning omfattende en ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om rådighedstilladelse. Vejmyndigheden skal fastsætte frist for behandling af ansøgninger. Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt typisk inden for 8 arbejdsdage. Det er god forvaltningsskik at oplyse forventet sagsbehandlingstid, f.eks. på vejmyndighedens hjemmeside. Der skal tages hensyn til partshøring, såfremt dette indgår i sagsforløbet. Stk. 3 Den entreprenør, der skal udføre arbejdet, kan på vegne af ledningsejeren ansøge om tilladelse. Dette ændrer ikke på ansvarsforholdene i forbindelse med tilladelsen. 6 December 2011

7 Stk. 4 På forlangende skal ledningsejeren stille supplerende oplysninger til rådighed for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde anmode om at få projekt for ledningsarbejdet forelagt. TILLADELSE Meddelelse om tilladelse 6. Tilladelse til anbringelsen af ledninger mv. og udførelse af øvrige ledningsarbejder gives i henhold til 101 jf. 106 i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70 i privatvejsloven, eller som dispensation fra byggelinjer i henhold til 42, jf. 34, stk. 3, i vejloven. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2. Eksempel på tilladelse fremgår af Bilag B til Standardvilkår. Før vejmyndigheden meddeler gravetilladelse i henhold til privatvejsloven skal vejmyndigheden i overensstemmelse med 19 i forvaltningsloven foretage partshøring hos de vejejere (lodsejere), der er eller vil blive berørt af gravearbejdet. Vejdirektoratets afgørelser vedrørende partshøring kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Uopsættelige reparationer af eksisterende anlæg kan påbegyndes uden tilladelse fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal snarest efter, at gravearbejdet er påbegyndt, indhente tilladelse hos vejmyndigheden, jf. bestemmelserne i 5. Politiet skal underrettes, såfremt arbejdet medfører væsentlige trafikgener. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren inden arbejdet påbegyndes skal foretage registrering af tilstand af berørte arealer inkl. adgangsveje, arealer for oplag og skure mv. Registreringen kan omfatte digitale fotos, der skal være af en kvalitet, der muliggør vurdering af arealernes tilstand. Fotos skal kunne tids- og stedfæstes entydigt. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte vilkår for gennemførelse i henhold til godkendt tidsplan, udførelse på bestemte tidspunkter af døgnet samt samlet varighed af arbejdet. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende ledningsejernes koordinerede udførelse af ledningsarbejder, herunder at ledningsejere retter henvendelse til andre ledningsejere med henblik på at undersøge muligheden for en sådan koordineret udførelse. December

8 Opmærksomheden henledes på bkg. nr. 384 af 21. april 2011 vedrørende koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger. Stk. 6 Vejmyndigheden, ledningsejeren og/eller dennes entreprenør kan kræve, at der forinden arbejdets påbegyndelse foretages registrering af vejarealets tilstand. Opbevaring af tilladelse 7. Tilladelse og projektmateriale skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises. Bortfald af tilladelse 8. Såfremt en tilladelse ikke er udnyttet inden for et år, eller inden for den frist, der er fastsat i tilladelsen, anses den for bortfaldet. Tilbagekaldelse af tilladelse 9. En tilladelse kan tilbagekaldes af vejmyndigheden, når ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse, eller ikke har fulgt vejmyndighedens påbud og anvisninger vedrørende arbejdet. UDFØRELSE Underretning og tilsyn 10. Ledningsejeren skal underrette vejmyndigheden om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse samt tidspunkt for etablering af eventuelle restriktioner for trafikken. Vejmyndigheden kan fastsætte en frist for, hvornår underretning skal ske. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Oplysninger om kontaktpersoner skal til enhver tid være opdateret. Vejmyndigheden skal i enhver fase af arbejdets udførelse have adgang til arbejdsstedet. Vejmyndigheden har ret til at påtale forhold vedrørende arbejdet, herunder standse arbejdet, såfremt vilkår i tilladelsen ikke er overholdt. Vejmyndigheden kan ved igangværende arbejder kræve arbejdet midlertidigt indstillet og eventuelt vejarealet midlertidigt retableret, såfremt helt ekstraordinære og uforudsigelige forhold tilsiger dette, uden at ledningsejeren af denne grund kan gøre krav gældende. 8 December 2011

9 Indhentning af ledningsoplysninger 11. Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealet. Ledningsejeren skal efter anmodning fra andre ledningsejere, der ønsker at disponere over vejarealet, lokalisere sit anlæg i vejen. I henhold til lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, inden påbegyndelse af gravearbejdet forpligtet til at indhente oplysninger i ledningsejerregistret (LER) ( om hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledningsejere er forpligtet til at lade sig registrere i LER. Afmærkning og trafikregulering 12. Afmærkning af arbejdet skal udføres i henhold til vejregel for "Afmærkning af vejarbejder" med tilhørende tegninger. Der skal foreligge afmærkningsplaner godkendt af vejmyndighed og politi, før arbejdet kan iværksættes. I relevant omfang kan der henvises til standardtegninger i vejreglen. Hvis disse tegninger ikke kan anvendes eller ikke er fyldestgørende, udarbejdes afmærkningsplaner. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Ved ændringer skal afmærkningsplaner ændres tilsvarende og godkendelse indhentes, jf. ovenstående. Ledningsejer eller dennes entreprenør er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. Såfremt afmærkningen ikke er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan, kan vejmyndigheden eller politiet forlange arbejdet standset. Hvis afmærkningen trods henvendelse til ledningsejeren eller dennes entreprenør ikke bringes i orden, kan vejmyndigheden eller politiet foranledige afmærkningen bragt i orden for ledningsejerens regning. Vejmyndigheden kan kræve, at afmærkning i forbindelse med ledningsarbejder suppleres med orienteringstavler (jf. vejregel for Midlertidig afmærkning ), der placeres uden for arbejdsområdet med henblik på orientering af trafikanterne. Ledningsejeren eller dennes entreprenør må ikke opstille nogen form for reklamer og lignende uden skriftlig accept fra vejmyndigheden. Orientering til offentligheden 13. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren orienterer offentligheden, herunder berørte beboere samt butiks- og erhvervsdrivende, om arbejdets iværksættelse og udførelse. Vejmyndigheden kan stille krav om, hvorledes orientering skal ske. Udgifterne til orienteringen afholdes af ledningsejeren. December

10 MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle og andre faste målepunkter 14. MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle med helkilometer og andre faste målepunkter, der er anbragt i vejen, må ikke flyttes eller beskadiges. Såfremt der under arbejdet kan opstå fare herfor, skal ledningsejeren henvende sig til vejmyndigheden. Eventuel sikring eller retablering forestås af vejmyndigheden på ledningsejerens bekostning. Tekniske bestemmelser 15. For så vidt angår tekniske bestemmelser, herunder retablering, henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter for Ledningsgrave. Stk. 3 Stk. 4 Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475 og udbudsforskrifter for ledningsgrave. På anmodning fra vejmyndigheden skal ledningsejeren dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde gennem f.eks. materialekontroller, komprimeringskontroller, analyser af borekerner samt nivellementer og opmålinger af de færdige overflader. Udgifterne til opfyldelse af vejmyndighedens krav til dokumentation afholdes af ledningsejer. Vejmyndigheden kan under og efter arbejdets udførelse foretage kontrol af arbejdet. Hvis vejmyndighedens kontrol viser væsentlige afvigelser fra ledningsejerens kontrolresultater, påhviler det ledningsejeren at skaffe nødvendig dokumentation for, at arbejdet er udført i henhold til kravene, eller om nødvendigt at omgøre arbejdet. Ledningsejerens tilsyn 16. Ledningsejeren skal føre fornødent tilsyn med, at vilkår fastsat af vejmyndigheden og andre myndigheder er opfyldt. Ændringer af ejerforhold under udførelse 17. Ledningsejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen kan ikke overgå til en ny ejer uden vejmyndighedens godkendelse. Godkendelsen kan først meddeles, når vejmyndigheden har modtaget den nye ledningsejers skriftlige erklæring om, at denne overtager samtlige rettigheder og forpligtelser fra den hidtidige ledningsejer. FÆRDIGMELDING. REGISTRERING Færdigmelding og aflevering 18. Ledningsejeren skal straks informere vejmyndigheden, når trafikrestriktioner i forbindelse med ledningsarbejdet ophæves. 10 December 2011

11 Ledningsejeren skal i umiddelbar forbindelse med arbejdets afslutning, dog senest 5 arbejdsdage herefter, foretage færdigmelding til vejmyndigheden. Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der er aftalt etapevis aflevering af ledningsarbejdet, færdigmeldes de enkelte etapers afslutning til vejmyndigheden, jf. stk. 2. Såfremt vejmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter ledningsejerens færdigmelding gør indsigelse vedrørende det udførte arbejde, herunder retableringen, overtager vejmyndigheden ansvaret for arealerne. Ansvaret for fejl og mangler forbliver dog ledningsejerens, jf. 20. Registrering 19. Ledningsejer skal registrere ledningen og de til ledningen hørende installationer. Stk. 3 Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give korrekte oplysninger om anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget registrere hos en anden, der råder over den fornødne organisation. Udgifterne hertil afholdes af ledningsejeren. Ledningsejeren er forpligtet til at lade sig registrere i ledningsejerregistret ( jf. lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere. Eftersyn. Fejl og mangler 20. Fejl og mangler som følge af ledningsarbejdet, der fremkommer i eller ved det berørte vejareal, skal udbedres og bekostes af ledningsejeren, såfremt fejlen/manglen er påberåbt af vejmyndigheden inden 2 år regnet fra vejmyndighedens overtagelse af arealet, jf. 18 stk. 4. Ledningsejeren er forpligtet til på anmodning fra vejmyndigheden at deltage ved eftersyn. Ved eftersyn registreres eventuelle fejl og mangler, og det aftales, hvorledes udbedring skal foretages, samt frist for udbedring. Stk. 3 For fejl og mangler ved retableringen, der udbedres efter færdigmelding, jf. 18, stk. 4, kan vejmyndigheden kræve, at disse fejl og mangler skal udbedres og bekostes af ledningsejeren med en efterfølgende mangelansvarsperiode på 2 år for det udbedrede, jf. bestemmelserne i stk. 1. Stk. 4 Stk. 5 Ved udbedring af fejl og mangler skal ledningsejeren indhente tilladelse, jf. bestemmelserne i 5. Er der fejl og mangler ved retableringen efter udførelse af ledningsarbejdet, som ikke afhjælpes af ledningsejeren inden for aftalte frister, kan vejmyndigheden selv lade de pågældende fejl og mangler afhjælpe på den til enhver tid gældende ledningsejers bekostning, uden at ejerens ansvar herved bortfalder. December

12 DRIFT Drift af anlæg 21. Ledningsejeren har pligt til at vedligeholde ledningsanlægget. Vejmyndigheden er ved ledningsejerens misligholdelse heraf berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for ledningsejerens regning i det omfang, det har vejtekniske og/eller trafikale konsekvenser. Oplysningspligt 22. Ledningsejeren skal til enhver tid holde vejmyndigheden skriftligt underrettet om relevante kontaktpersoner, kontaktadresser, -adresser og telefonnumre, herunder særligt i forbindelse med ejerskifte. FLYTNING. FJERNELSE Flytning af ledningsanlæg 23. Vejmyndigheden kan, hvis det skyldes vejformål, kræve ledningsanlæg flyttet efter reglerne i 20 og 106 i vejloven og 70 i privatvejsloven. Ledningsejer har ansvaret for og skal betale for flytning, forstærkning eller andre foranstaltninger vedrørende ledningsanlægget, såfremt regulering eller omlægning af vejen kræver dette. Ved større vejarbejder skal ledningsejeren varsles herom i god tid. Fjernelse af ledningsanlæg 24. Vejmyndigheden kan til enhver tid kræve, at ledningsanlæg, der ikke længere vil finde anvendelse, skal fjernes af ejeren af det pågældende anlæg uden udgift for vejmyndigheden, hvis ledningsanlæggene er til gene for fremtidige arbejder eller indebærer risiko for fremtidige skader på vejarealet. Krav om fjernelse kan begrænses til fjernelse af alle dele af anlægget til en af vejmyndigheden fastlagt dybde, eller fjernelse af skabe, brønde mv., der er synlige. Fjernelse af eksisterende anlæg kan være meget omkostningskrævende. Krav herom skal derfor afvejes mod de gener anlæggets forbliven måtte indebære for vejmyndigheden. 12 December 2011

13 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE Risiko og ansvar 25. Risikoen i forbindelse med ledningsanlæggets udførelse, tilstedeværelse samt fjernelse påhviler ledningsejeren, der afholder alle udgifter herfor. Sikkerhedsstillelse 26. Vejmyndigheden kan, inden arbejdet udføres, forlange, at ledningsejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan dog ikke stille sådanne krav over for statsvirksomheder samt kommunale eller fælleskommunale selskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, eller koncessionerede selskaber. Når særlige forhold tilsiger det, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Såfremt der kræves sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen kun kræves for den periode, hvor gravearbejdet foregår, og i en supplerende periode på indtil 2 år efter gravearbejdets afslutning. I den supplerende periode kan garantien nedskrives gradvist efter vejmyndighedens konkrete vurdering. Garantiens størrelse bør fastsættes under hensyntagen til de faktiske forhold (projektets størrelse, tidsforløb, risiko mv.). TVISTER Tvister 27. Tvister mellem ledningsejere og vejmyndighed behandles i henhold til bestemmelserne i vejloven og privatvejsloven. Uenighed mellem ledningsejere om sikring/flytning af eksisterende anlæg er af privatretlig karakter og henhører under domstolene. Vejmyndigheden må dog ud fra nødretsmæssige betragtninger kunne sikre, at en eventuel konflikt ikke får konsekvenser for arbejdets færdiggørelse. Tvister vedrørende statsveje (hovedlandeveje) kan behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsprocesloven. December

14 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Kommunenavn og logo Sendes til: Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde i/over kommunale veje/private fællesveje Ansøgningen indsendes senest... dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Planer/beskrivelser indsendes/vedlægges i... eksemplarer I/over vejen, beliggende i Kommunenavn Vejnavn Kommunevej Privat fællesvej Der ansøges om tilladelse til at udføre følgende ledningsarbejde Beskrivelse af arbejdet Arbejdets beliggenhed (vejnavn, husnummer, stationering, kilometrering eller lignende) Ledningsarbejdets art og omfang Art Placering Længde, km: Ledning/kabel til el/tele/antenne eller lignende Rørledning til afløb/varme/vand/gas eller lignende Luftledning over arealet Jordledning over arealet Dybde, m: Bredde, m: Ledningsføring Tværgående i forhold til vejen Langsgående i forhold til vejen Over vejen Under kørebanen Under fortov, lige husnumre Under fortov, ulige husnumre Under beplantning/græsarealer Yderligere beskrivelse af lednings- og opgravningsarbejdet Henvisning til bilag Afmærkningsplan (henvisning til (standard)tegning) Arbejdet forventes påbegyndt Dato Arbejdet forventes afsluttet Dato 14 December 2011

15 Ansøger Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Arbejdet udføres af (entreprenør) Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ansvarlig for afmærkning Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ledningsejer Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift December

16 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE Kommunenavn Ledningsejer Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansøger Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Gravetilladelse SVB Tilladelsesnr. Journalnr. Entreprenør Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansvarlig for afmærkning Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Identifikation Der gives tilladelse til at grave på Vejnummer Vejnavn Stationering Husnummer Distrikt Vejstatus Stedbeskrivelse vej Påbegyndes Afsluttes Retablering Bundsikringslaget retableres af Grusbærelaget retableres af Asfaltbærelaget retableres af Slidlaget retableres af Fræsningen udføres af Kantskæring udføres af Fakturamodtager Specifikation Tværprofil Belægning Ledningstype Udførelsesmetode Arbejdets art Tegningsbilag Afmærkning Tilladelsen er givet på ovenstående og vedlagte vilkår den 16 December 2011

17 Godkendelse (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af retablering Synet og godkendt (J/N) Dato for syn Initialer Garantieftersyn (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af garantieftersyn Synet og godkendt (J/N) Dato for garantieftersyn Initialer Vilkår: Denne tillades gives på betingelse af: Arbejdet udføres i henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder, DS 475 og udbudsforskrifter for ledninger i jord... Forinden opgravningen påbegyndes: (Advisering af vejmyndighed ved henvendelse til... på tlf....) (Afholdelse af vejsyn ved henvendelse til... på tlf....) (Krav om fotodokumentation) Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for vejmyndighed og politi. Overtrædelse og tilsidesættelse Graveprofil og oplukningsbredde Kontrolniveau Eventuelle skader Færdigmelding af arbejdet December

18 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk ISBN: December 2011

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE OKTOBER 2016 FORORD Standardvilkårene udtrykker et ønske om at standardisere de betingelser, som vejmyndigheder stiller i forbindelse med

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE. Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE. Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011 STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011 2 HISTORIK. NY VEJREGELGRUPPE 1995 - Transportministeriets Standardregulativ vedtaget af VD, amter,

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune Opgravningsregulativ for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje i Thisted Kommune Regulativ for udførsel af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Thisted Kommune. Gyldighedsområde.

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige.

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige. Dato 9. maj 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/16121-22 Side 1/5 Klage over gravetilladelse til nedgravning af ledninger på privat ejendom Vejdirektoratet

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 Tina Haabendal Kjærsgaard Ts2@vd.dk 72442326 LEDNINGSPROTOKOL VEDRØRENDE AFTALER MELLEM VEJDIREKTORATET OG LEMVIG VAND OG SPILDEVAND H475 STRUER

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken

Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes påbud om fjernelse af materiel på vejarealet på den private fællesvej Skellebækbakken Jens Oluf Brandorff Skellebækbakken 10 3140 Ålsgårde Dato 22. februar 2017 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 16/12247-17 Side 1/5 Afgørelse af klage over Helsingør Kommunes

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 529 Telefon 7244 2200 vejdirektoratet.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Februar 2012 75814-3-F-001 ver. 1.0 Dorthe Hvid DHV@vd.dk 7244 2797 FORSLAG TIL LEDNINGSPROTOKOL 206 SVENDBORG - SPODSBJERG 206.11 TRAFIKSANERING LUNDBY FEBRUAR

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Regler for etablering af ledninger i jord

Regler for etablering af ledninger i jord Regler for etablering af ledninger i jord 10. november 2006 Dansk Ledningsejerforum Indledning Denne redegørelse beskriver fortrinsvis de juridiske forhold som gælder for etablering af ledningsanlæg i

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommune

Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommune Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommune Disse Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. er gældende for alle grave- og anlægsarbejder, som udføres

Læs mere

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck 2 Den nye Vejlov en introduktion 1. Formål og introduktion til væsentligste ændringer 2. Offentlige vejes økonomi

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til.

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til. Dato 18. december 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/14505-13 Side 1/6 Istandsættelse af del af privat fællesvej, Grejsbjergvej i Vejle Vejdirektoratet

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/10682 Side Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. august

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev oktober 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere