STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011

2 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje. Udsendelsen var resultatet af et arbejde udført af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for ministeriet, Amtsrådsforeningen (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening samt Fællesudvalget vedrørende ledningssamarbejde (FULS) - nuværende Dansk Ledningsejerforum. Med Standardregulativet blev et ønske om at standardisere de betingelser, som vejbestyrelser stiller i forbindelse med tilladelse til at råde over vejarealer, tilgodeset. Samtidig med regulativet udsendte Vejregelrådet (Vejdirektoratet) Udbudsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord og Dansk Standard Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. Sammenfattende omtales disse dokumenter som Ledningspakken. Efter aftale med Transportministeriet har Vejdirektoratet forestået udarbejdelse af nærværende Standardvilkår for ledingsarbejder i og over veje - efterfølgende betegnet "Standardvilkår" som erstatter ovennævnte Standardregulativ fra Arbejdet er sket i regi af vejregelorganisationen. Standardvilkår er baseret på gældende lovgivning og den almindeligt anerkendte forvaltningsretslige grundsætning, at en myndighed er berettiget til at stille sagligt begrundede vilkår i forbindelse med tilladelser, der meddeles med hjemmel i lov om offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven). Tilladelse til ledningsarbejder i og over veje meddeles af vejmyndigheden i henhold til 101, jf. 106, i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70, i privatvejsloven. Vejlovens 106 (og privatvejslovens 70) er udtryk for det såkaldte gæsteprincip, hvis udstrækning er behandlet i en række domme. Standardvilkår er udarbejdet af en vejregelgruppe med følgende sammensætning: Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet (formand) Projektchef Jørn A. Kristensen, Rambøll Danmark A/S (sekretær) Contract Manager Henrik Vinther, TDC A/S (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Afdelingsleder Hans Nørgaard, Foreningen af vandværker i Danmark (udpeget af Dansk Ledningsejerforum) Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, DS (Dansk Standard) Vejtekniker Linda Høyer Pedersen, Fredericia Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KTC (Kommunalteknisk Chefforening)) Vejchef Lars Koch, Høje-Taastrup Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Vejtekniker Ebbe Katborg Madsen, Ringkøbing-Skjern Kommune (udpeget af KL (Kommunernes Landsforening)/KVF (Kommunal Vejteknisk Forening)) Områdechef Ivan Partov, Københavns Kommune Kontorchef Susanne Viuf, Frederiksberg Kommune Projektleder Anette Jensen, Vejdirektoratet, SAMKOM Fagkoordinator Karl-Erik P. Christiansen, Vejdirektoratet Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet Efter orientering af Vejregelrådet ved møde 14. juni 2011 blev Standardvilkår udsendt til høring i perioden 19. maj september 2011 og offentliggjort herefter. 2 December 2011

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG ANVENDELSE 4 AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. 4 KOORDINERING 6 ANSØGNING OM TILLADELSE 6 TILLADELSE 7 UDFØRELSE 8 FÆRDIGMELDING. REGISTRERING 10 DRIFT 12 FLYTNING. FJERNELSE 12 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE 13 TVISTER 13 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE 14 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE 16 December

4 FORMÅL OG ANVENDELSE Formål og anvendelse 1. Formålet med Standardvilkår er 1) at opstille vilkår, der er rimelige for såvel vejmyndigheder som ledningsejere 2) at skabe et grundlag for vejmyndigheder og ledningsejere, således at disse ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg kan vurdere, om samtlige eller yderligere vilkår er relevante samt om vilkårene er rimelige 3) at skabe grundlag for ensartethed ved opstilling af vilkår for ledningsarbejder ved den konkrete tilladelse til etablering af ledningsanlæg Vejmyndigheden kan eventuelt supplere Standardvilkår med yderligere, saglige vilkår ved udstedelse af den konkrete tilladelse. Vejledninger og oplysninger for brugere af Standardvilkår er anført i ramme. AFGRÆNSNING. DEFINITIONER. Afgrænsning 2. Standardvilkår anvendes på ledningsarbejder i og over offentlige veje og private fællesveje i bymæssige områder, når disse arbejder udføres af andre end vejmyndigheden selv. Stk. 3 Standardvilkårene finder tillige anvendelse på ledningsarbejder i eller over udlagte private fællesveje. Standardvilkår kan dog kun anvendes for private fællesveje og udlagte private fællesveje, hvis vejene ligger i områder, der er omfattet af privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder (byreglerne), og andre områder, som vejmyndigheden i henhold til 3 i loven har besluttet skal være omfattet af byreglerne. Standardvilkår finder anvendelse på alle former for ledningsarbejder fra helt små ledningsarbejder med ringe geografisk udstrækning til store, landsdækkende kabelanlæg. For private veje og private fællesveje i landområder gælder de almindelige ejendomsretslige regler. Ledningsejere, der ønsker at råde over sådanne vejes arealer til særlige formål, kan kun gennemføre dette efter aftale med vejejeren eller ved ekspropriation. 4 December 2011

5 Definitioner 3. Følgende definitioner anvendes: 1) Ledning Kabel, rør eller lignende, herunder føringsrør, til kommunikation og signal- eller energitransmission af enhver art samt røranlæg til transport af faste, flydende eller luftformige medier af enhver art, samt tilhørende installationer. Eksempler på tilhørende installationer: Skabe, brønde, master mv. 2) Ledningsejer Den part, som ejer den pågældende ledning. 3) Entreprenør Den part, med hvem ledningsejeren har indgået aftale om at forestå udførelse af ledningsarbejder, og som kan repræsentere ledningsejeren. 4) Vejmyndighed Vejmyndighed dækker over begrebet vejbestyrelse, således som dette er defineret i 2 i lov om offentlige veje (vejloven), samt begrebet vejmyndighed, således som dette er defineret i 1 i privatvejsloven. 5) Saglige vilkår Vejmyndigheden kan fastsætte saglige vilkår i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse. Der er ikke nogen fast definition på et sagligt vilkår, idet dette afhænger af de konkrete forhold. Vejmyndigheden skal således foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det betyder, at det ikke er lovligt at anvende en automatisk vilkårsfastsættelse ( skøn under regel ). Vilkårsfastsættelsen skal være knyttet til vejtekniske eller tilsvarende relevante forhold dvs. der skal være en klar forbindelse mellem vilkår og gravearbejde og vilkårene skal desuden være proportionale dvs. at disse skal indskrænkes til det absolut nødvendige i forhold til det formål, der forfølges. Vejdirektoratets afgørelser kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Afgørelser vedrørende saglige vilkår kan findes ved at anføre saglige vilkår i søgefeltet. December

6 KOORDINERING Koordinering 4. Med henblik på at koordinere arbejderne kan vejmyndigheden indkalde ledningsejere til koordineringsmøder. Stk. 3 Koordineringsmøder kan være orienterende dvs., at parterne orienterer hinanden om aktuelle planer for arbejder på og i vejarealer eller retningsgivende dvs., at der indgås aftaler mellem parterne, f.eks. om placering af ledninger eller rækkefølge af arbejder. Mødefrekvensen fastlægges ved aftale mellem parterne. ANSØGNING OM TILLADELSE Ansøgning om tilladelse 5. Ansøgning skal indleveres på elektronisk form og indeholde oplysninger om: 1) Placering af ledning 2) Tidsplan for arbejdet 3) Afmærkningsplaner (hvis relevant) 4) Oplysning om påtænkt udførelsesmetode 5) Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren inkl. telefon og -adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid 6) Oplysning om entreprenør og kontaktperson(er) hos denne inkl. telefon og adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid Eksempel på ansøgning om gravetilladelse fremgår af Bilag A til Standardvilkår. Vejmyndigheden kan kræve en todelt ansøgning omfattende en ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om rådighedstilladelse. Vejmyndigheden skal fastsætte frist for behandling af ansøgninger. Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt typisk inden for 8 arbejdsdage. Det er god forvaltningsskik at oplyse forventet sagsbehandlingstid, f.eks. på vejmyndighedens hjemmeside. Der skal tages hensyn til partshøring, såfremt dette indgår i sagsforløbet. Stk. 3 Den entreprenør, der skal udføre arbejdet, kan på vegne af ledningsejeren ansøge om tilladelse. Dette ændrer ikke på ansvarsforholdene i forbindelse med tilladelsen. 6 December 2011

7 Stk. 4 På forlangende skal ledningsejeren stille supplerende oplysninger til rådighed for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde anmode om at få projekt for ledningsarbejdet forelagt. TILLADELSE Meddelelse om tilladelse 6. Tilladelse til anbringelsen af ledninger mv. og udførelse af øvrige ledningsarbejder gives i henhold til 101 jf. 106 i vejloven, henholdsvis 68, jf. 70 i privatvejsloven, eller som dispensation fra byggelinjer i henhold til 42, jf. 34, stk. 3, i vejloven. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før tilladelsen foreligger, og vilkår for arbejdets udførelse er fastsat af vejmyndigheden, jf. dog stk. 2. Eksempel på tilladelse fremgår af Bilag B til Standardvilkår. Før vejmyndigheden meddeler gravetilladelse i henhold til privatvejsloven skal vejmyndigheden i overensstemmelse med 19 i forvaltningsloven foretage partshøring hos de vejejere (lodsejere), der er eller vil blive berørt af gravearbejdet. Vejdirektoratets afgørelser vedrørende partshøring kan ses på > Love og regler > Lovgivning > Afgørelser og udtalelser - Juridisk Afd > Emneoversigt Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Uopsættelige reparationer af eksisterende anlæg kan påbegyndes uden tilladelse fra vejmyndigheden. Ledningsejeren skal snarest efter, at gravearbejdet er påbegyndt, indhente tilladelse hos vejmyndigheden, jf. bestemmelserne i 5. Politiet skal underrettes, såfremt arbejdet medfører væsentlige trafikgener. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren inden arbejdet påbegyndes skal foretage registrering af tilstand af berørte arealer inkl. adgangsveje, arealer for oplag og skure mv. Registreringen kan omfatte digitale fotos, der skal være af en kvalitet, der muliggør vurdering af arealernes tilstand. Fotos skal kunne tids- og stedfæstes entydigt. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende tidspunktet for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Vejmyndigheden kan endvidere fastsætte vilkår for gennemførelse i henhold til godkendt tidsplan, udførelse på bestemte tidspunkter af døgnet samt samlet varighed af arbejdet. Vejmyndigheden kan fastsætte vilkår vedrørende ledningsejernes koordinerede udførelse af ledningsarbejder, herunder at ledningsejere retter henvendelse til andre ledningsejere med henblik på at undersøge muligheden for en sådan koordineret udførelse. December

8 Opmærksomheden henledes på bkg. nr. 384 af 21. april 2011 vedrørende koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger. Stk. 6 Vejmyndigheden, ledningsejeren og/eller dennes entreprenør kan kræve, at der forinden arbejdets påbegyndelse foretages registrering af vejarealets tilstand. Opbevaring af tilladelse 7. Tilladelse og projektmateriale skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises. Bortfald af tilladelse 8. Såfremt en tilladelse ikke er udnyttet inden for et år, eller inden for den frist, der er fastsat i tilladelsen, anses den for bortfaldet. Tilbagekaldelse af tilladelse 9. En tilladelse kan tilbagekaldes af vejmyndigheden, når ledningsejeren ikke overholder vilkår stillet i forbindelse med en tilladelse, eller ikke har fulgt vejmyndighedens påbud og anvisninger vedrørende arbejdet. UDFØRELSE Underretning og tilsyn 10. Ledningsejeren skal underrette vejmyndigheden om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse samt tidspunkt for etablering af eventuelle restriktioner for trafikken. Vejmyndigheden kan fastsætte en frist for, hvornår underretning skal ske. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Oplysninger om kontaktpersoner skal til enhver tid være opdateret. Vejmyndigheden skal i enhver fase af arbejdets udførelse have adgang til arbejdsstedet. Vejmyndigheden har ret til at påtale forhold vedrørende arbejdet, herunder standse arbejdet, såfremt vilkår i tilladelsen ikke er overholdt. Vejmyndigheden kan ved igangværende arbejder kræve arbejdet midlertidigt indstillet og eventuelt vejarealet midlertidigt retableret, såfremt helt ekstraordinære og uforudsigelige forhold tilsiger dette, uden at ledningsejeren af denne grund kan gøre krav gældende. 8 December 2011

9 Indhentning af ledningsoplysninger 11. Det påhviler ledningsejeren at skaffe sig fornøden underretning om eksisterende anlæg af enhver art, som ligger i og over vejarealet. Ledningsejeren skal efter anmodning fra andre ledningsejere, der ønsker at disponere over vejarealet, lokalisere sit anlæg i vejen. I henhold til lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere er enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, inden påbegyndelse af gravearbejdet forpligtet til at indhente oplysninger i ledningsejerregistret (LER) (www.ler.dk) om hvilke ledningsejere, der ejer ledninger i graveområdet. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledningsejere er forpligtet til at lade sig registrere i LER. Afmærkning og trafikregulering 12. Afmærkning af arbejdet skal udføres i henhold til vejregel for "Afmærkning af vejarbejder" med tilhørende tegninger. Der skal foreligge afmærkningsplaner godkendt af vejmyndighed og politi, før arbejdet kan iværksættes. I relevant omfang kan der henvises til standardtegninger i vejreglen. Hvis disse tegninger ikke kan anvendes eller ikke er fyldestgørende, udarbejdes afmærkningsplaner. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Ved ændringer skal afmærkningsplaner ændres tilsvarende og godkendelse indhentes, jf. ovenstående. Ledningsejer eller dennes entreprenør er ansvarlig for, at arbejdet er forsvarligt afmærket, og at det til enhver tid udføres under hensyntagen til trafiksikkerhed og -afvikling. Såfremt afmærkningen ikke er i overensstemmelse med den godkendte afmærkningsplan, kan vejmyndigheden eller politiet forlange arbejdet standset. Hvis afmærkningen trods henvendelse til ledningsejeren eller dennes entreprenør ikke bringes i orden, kan vejmyndigheden eller politiet foranledige afmærkningen bragt i orden for ledningsejerens regning. Vejmyndigheden kan kræve, at afmærkning i forbindelse med ledningsarbejder suppleres med orienteringstavler (jf. vejregel for Midlertidig afmærkning ), der placeres uden for arbejdsområdet med henblik på orientering af trafikanterne. Ledningsejeren eller dennes entreprenør må ikke opstille nogen form for reklamer og lignende uden skriftlig accept fra vejmyndigheden. Orientering til offentligheden 13. Vejmyndigheden kan kræve, at ledningsejeren orienterer offentligheden, herunder berørte beboere samt butiks- og erhvervsdrivende, om arbejdets iværksættelse og udførelse. Vejmyndigheden kan stille krav om, hvorledes orientering skal ske. Udgifterne til orienteringen afholdes af ledningsejeren. December

10 MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle og andre faste målepunkter 14. MV-blokke, skelpæle, fikspunkter, kantpæle med helkilometer og andre faste målepunkter, der er anbragt i vejen, må ikke flyttes eller beskadiges. Såfremt der under arbejdet kan opstå fare herfor, skal ledningsejeren henvende sig til vejmyndigheden. Eventuel sikring eller retablering forestås af vejmyndigheden på ledningsejerens bekostning. Tekniske bestemmelser 15. For så vidt angår tekniske bestemmelser, herunder retablering, henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter for Ledningsgrave. Stk. 3 Stk. 4 Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475 og udbudsforskrifter for ledningsgrave. På anmodning fra vejmyndigheden skal ledningsejeren dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde gennem f.eks. materialekontroller, komprimeringskontroller, analyser af borekerner samt nivellementer og opmålinger af de færdige overflader. Udgifterne til opfyldelse af vejmyndighedens krav til dokumentation afholdes af ledningsejer. Vejmyndigheden kan under og efter arbejdets udførelse foretage kontrol af arbejdet. Hvis vejmyndighedens kontrol viser væsentlige afvigelser fra ledningsejerens kontrolresultater, påhviler det ledningsejeren at skaffe nødvendig dokumentation for, at arbejdet er udført i henhold til kravene, eller om nødvendigt at omgøre arbejdet. Ledningsejerens tilsyn 16. Ledningsejeren skal føre fornødent tilsyn med, at vilkår fastsat af vejmyndigheden og andre myndigheder er opfyldt. Ændringer af ejerforhold under udførelse 17. Ledningsejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til tilladelsen kan ikke overgå til en ny ejer uden vejmyndighedens godkendelse. Godkendelsen kan først meddeles, når vejmyndigheden har modtaget den nye ledningsejers skriftlige erklæring om, at denne overtager samtlige rettigheder og forpligtelser fra den hidtidige ledningsejer. FÆRDIGMELDING. REGISTRERING Færdigmelding og aflevering 18. Ledningsejeren skal straks informere vejmyndigheden, når trafikrestriktioner i forbindelse med ledningsarbejdet ophæves. 10 December 2011

11 Ledningsejeren skal i umiddelbar forbindelse med arbejdets afslutning, dog senest 5 arbejdsdage herefter, foretage færdigmelding til vejmyndigheden. Stk. 3 Stk. 4 Såfremt der er aftalt etapevis aflevering af ledningsarbejdet, færdigmeldes de enkelte etapers afslutning til vejmyndigheden, jf. stk. 2. Såfremt vejmyndigheden ikke senest 10 arbejdsdage efter ledningsejerens færdigmelding gør indsigelse vedrørende det udførte arbejde, herunder retableringen, overtager vejmyndigheden ansvaret for arealerne. Ansvaret for fejl og mangler forbliver dog ledningsejerens, jf. 20. Registrering 19. Ledningsejer skal registrere ledningen og de til ledningen hørende installationer. Stk. 3 Såfremt ledningsejeren ikke er i stand til løbende at give korrekte oplysninger om anlæggets placering, kan vejmyndigheden kræve, at ledningsejeren lader anlægget registrere hos en anden, der råder over den fornødne organisation. Udgifterne hertil afholdes af ledningsejeren. Ledningsejeren er forpligtet til at lade sig registrere i ledningsejerregistret (www.ler.dk), jf. lov og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere. Eftersyn. Fejl og mangler 20. Fejl og mangler som følge af ledningsarbejdet, der fremkommer i eller ved det berørte vejareal, skal udbedres og bekostes af ledningsejeren, såfremt fejlen/manglen er påberåbt af vejmyndigheden inden 2 år regnet fra vejmyndighedens overtagelse af arealet, jf. 18 stk. 4. Ledningsejeren er forpligtet til på anmodning fra vejmyndigheden at deltage ved eftersyn. Ved eftersyn registreres eventuelle fejl og mangler, og det aftales, hvorledes udbedring skal foretages, samt frist for udbedring. Stk. 3 For fejl og mangler ved retableringen, der udbedres efter færdigmelding, jf. 18, stk. 4, kan vejmyndigheden kræve, at disse fejl og mangler skal udbedres og bekostes af ledningsejeren med en efterfølgende mangelansvarsperiode på 2 år for det udbedrede, jf. bestemmelserne i stk. 1. Stk. 4 Stk. 5 Ved udbedring af fejl og mangler skal ledningsejeren indhente tilladelse, jf. bestemmelserne i 5. Er der fejl og mangler ved retableringen efter udførelse af ledningsarbejdet, som ikke afhjælpes af ledningsejeren inden for aftalte frister, kan vejmyndigheden selv lade de pågældende fejl og mangler afhjælpe på den til enhver tid gældende ledningsejers bekostning, uden at ejerens ansvar herved bortfalder. December

12 DRIFT Drift af anlæg 21. Ledningsejeren har pligt til at vedligeholde ledningsanlægget. Vejmyndigheden er ved ledningsejerens misligholdelse heraf berettiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre for ledningsejerens regning i det omfang, det har vejtekniske og/eller trafikale konsekvenser. Oplysningspligt 22. Ledningsejeren skal til enhver tid holde vejmyndigheden skriftligt underrettet om relevante kontaktpersoner, kontaktadresser, -adresser og telefonnumre, herunder særligt i forbindelse med ejerskifte. FLYTNING. FJERNELSE Flytning af ledningsanlæg 23. Vejmyndigheden kan, hvis det skyldes vejformål, kræve ledningsanlæg flyttet efter reglerne i 20 og 106 i vejloven og 70 i privatvejsloven. Ledningsejer har ansvaret for og skal betale for flytning, forstærkning eller andre foranstaltninger vedrørende ledningsanlægget, såfremt regulering eller omlægning af vejen kræver dette. Ved større vejarbejder skal ledningsejeren varsles herom i god tid. Fjernelse af ledningsanlæg 24. Vejmyndigheden kan til enhver tid kræve, at ledningsanlæg, der ikke længere vil finde anvendelse, skal fjernes af ejeren af det pågældende anlæg uden udgift for vejmyndigheden, hvis ledningsanlæggene er til gene for fremtidige arbejder eller indebærer risiko for fremtidige skader på vejarealet. Krav om fjernelse kan begrænses til fjernelse af alle dele af anlægget til en af vejmyndigheden fastlagt dybde, eller fjernelse af skabe, brønde mv., der er synlige. Fjernelse af eksisterende anlæg kan være meget omkostningskrævende. Krav herom skal derfor afvejes mod de gener anlæggets forbliven måtte indebære for vejmyndigheden. 12 December 2011

13 RISIKO. ANSVAR. SIKKERHEDSSTILLELSE Risiko og ansvar 25. Risikoen i forbindelse med ledningsanlæggets udførelse, tilstedeværelse samt fjernelse påhviler ledningsejeren, der afholder alle udgifter herfor. Sikkerhedsstillelse 26. Vejmyndigheden kan, inden arbejdet udføres, forlange, at ledningsejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for vejmyndigheden. Vejmyndigheden kan dog ikke stille sådanne krav over for statsvirksomheder samt kommunale eller fælleskommunale selskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, eller koncessionerede selskaber. Når særlige forhold tilsiger det, kan der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Såfremt der kræves sikkerhedsstillelse, kan sikkerhedsstillelsen kun kræves for den periode, hvor gravearbejdet foregår, og i en supplerende periode på indtil 2 år efter gravearbejdets afslutning. I den supplerende periode kan garantien nedskrives gradvist efter vejmyndighedens konkrete vurdering. Garantiens størrelse bør fastsættes under hensyntagen til de faktiske forhold (projektets størrelse, tidsforløb, risiko mv.). TVISTER Tvister 27. Tvister mellem ledningsejere og vejmyndighed behandles i henhold til bestemmelserne i vejloven og privatvejsloven. Uenighed mellem ledningsejere om sikring/flytning af eksisterende anlæg er af privatretlig karakter og henhører under domstolene. Vejmyndigheden må dog ud fra nødretsmæssige betragtninger kunne sikre, at en eventuel konflikt ikke får konsekvenser for arbejdets færdiggørelse. Tvister vedrørende statsveje (hovedlandeveje) kan behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsprocesloven. December

14 BILAG A EKSEMPEL PÅ ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Kommunenavn og logo Sendes til: Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde i/over kommunale veje/private fællesveje Ansøgningen indsendes senest... dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Planer/beskrivelser indsendes/vedlægges i... eksemplarer I/over vejen, beliggende i Kommunenavn Vejnavn Kommunevej Privat fællesvej Der ansøges om tilladelse til at udføre følgende ledningsarbejde Beskrivelse af arbejdet Arbejdets beliggenhed (vejnavn, husnummer, stationering, kilometrering eller lignende) Ledningsarbejdets art og omfang Art Placering Længde, km: Ledning/kabel til el/tele/antenne eller lignende Rørledning til afløb/varme/vand/gas eller lignende Luftledning over arealet Jordledning over arealet Dybde, m: Bredde, m: Ledningsføring Tværgående i forhold til vejen Langsgående i forhold til vejen Over vejen Under kørebanen Under fortov, lige husnumre Under fortov, ulige husnumre Under beplantning/græsarealer Yderligere beskrivelse af lednings- og opgravningsarbejdet Henvisning til bilag Afmærkningsplan (henvisning til (standard)tegning) Arbejdet forventes påbegyndt Dato Arbejdet forventes afsluttet Dato 14 December 2011

15 Ansøger Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Arbejdet udføres af (entreprenør) Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ansvarlig for afmærkning Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Ledningsejer Firma Kontaktperson Telefonnummer Dag Aften Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift December

16 BILAG B EKSEMPEL PÅ GRAVETILLADELSE Kommunenavn Ledningsejer Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansøger Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Gravetilladelse SVB Tilladelsesnr. Journalnr. Entreprenør Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Ansvarlig for afmærkning Firma Tlf. dag Tlf. aften Kontaktperson Identifikation Der gives tilladelse til at grave på Vejnummer Vejnavn Stationering Husnummer Distrikt Vejstatus Stedbeskrivelse vej Påbegyndes Afsluttes Retablering Bundsikringslaget retableres af Grusbærelaget retableres af Asfaltbærelaget retableres af Slidlaget retableres af Fræsningen udføres af Kantskæring udføres af Fakturamodtager Specifikation Tværprofil Belægning Ledningstype Udførelsesmetode Arbejdets art Tegningsbilag Afmærkning Tilladelsen er givet på ovenstående og vedlagte vilkår den 16 December 2011

17 Godkendelse (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af retablering Synet og godkendt (J/N) Dato for syn Initialer Garantieftersyn (udfyldes af vejmyndigheden) Godkendelse af garantieftersyn Synet og godkendt (J/N) Dato for garantieftersyn Initialer Vilkår: Denne tillades gives på betingelse af: Arbejdet udføres i henhold til Standardvilkår for ledningsarbejder, DS 475 og udbudsforskrifter for ledninger i jord... Forinden opgravningen påbegyndes: (Advisering af vejmyndighed ved henvendelse til... på tlf....) (Afholdelse af vejsyn ved henvendelse til... på tlf....) (Krav om fotodokumentation) Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for vejmyndighed og politi. Overtrædelse og tilsidesættelse Graveprofil og oplukningsbredde Kontrolniveau Eventuelle skader Færdigmelding af arbejdet December

18 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk ISBN: December 2011

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere