Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa"

Transkript

1 Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa

2 Om geotermisk fjernvarme Der er over fjernvarmesystemer i Europa, herunder mere end 240 geotermiske fjernvarmeanlæg (GeoDH). De første områder, der installerede GeoDH, var dem med det bedste geologiske potentiale, men på det seneste er der et stigende antal regioner, der udvikler geotermisk fjernvarme på grund af nye teknologiske muligheder. Systemerne kan være små (fra 0,5 til 2 MW varme ) eller større med en kapacitet på 50 MW varme eller mere. Nogle nye fjernvarmesystemer udnytter knapt så dybe geotermiske ressourcer ved hjælp af store varmepumper. Mange GeoDH systemer er baseret på favorable geotermiske forhold med højtemperatur ressourcer og på dubletkonceptet for indvinding af varme. Det moderne dubletkoncept omfatter to afbøjede brønde fra en enkelt boreplads: en produktions og en injektionsbrønd. Produktion af den geotermiske væske opretholdes normalt af en elektrisk dykpumpe. Installation af GeoDH systemer i områder med høj bymæssig tæthed forbedrer projektets økonomi, da både ressource og efterspørgsel skal matches geografisk. En væsentlig udfordring i den nuværende økonomiske krise vedrører finansiering og udbygning af nye fjernvarmenet. Tilpasning til eksisterende fjernvarmenet er et alternativ med henblik på at udvikle GeoDH markedet. De vigtigste fordele ved geotermisk opvarmning og køling er levering af lokal og fleksibel vedvarende energi egnet til grundlast, at bidrage til mangfoldighed og robusthed i energiforsyningen, og at beskytte mod svingende og generelt stigende fossile brændstofpriser. Udnyttelse af geotermiske ressourcer kan desuden give økonomiske udviklingsmuligheder for lande i form af teknologieksport og arbejdspladser. 1

3 GeoDH markedet Den afgørende udfordring er at fremme geotermisk fjernvarme i Europa og at lette dens indtrængen på markedet. De mere end 240 eksisterende geotermiske fjernvarmeværker i Europa har en samlet installeret kapacitet på mere end 4,3 GW varme og en produktion på omtrent GWh. Det europæiske GeoDH marked kan opdeles i tre segmenter: Modne markeder. Adskillige europæiske lande såsom Tyskland, Frankrig, Ungarn og Italien har en lang tradition for geotermisk fjernvarme og har sat ambitiøse 2020 mål for geotermisk fjernvarme. For at nå disse mål er en forenkling af procedurerne og bedre adgang til finansiering nødvendig. Overgangsmarkeder. Flere europæiske lande som Holland, Danmark, Polen, Slovakiet og Rumænien har geotermisk fjernvarme installeret, men et stort uudnyttet potentiale. Unge markeder. En tredje gruppe af EU lande inkluderer de medlemslande der i øjeblikket er ved at udvikle deres første geotermiske DH systemer, såsom Storbritannien og Irland. Der er ingen tradition for GeoDH, så der skal markedsvilkårene for dets udvikling etableres. I andre øst og centraleuropæiske, inklusiv Bulgarien, Tjekkiet, og Slovenien, er der et behov for at overbevise beslutningstagere og vedtage de rette lovgivningsmæssige rammer, men også at etablere markedsvilkårene for en udvikling af GeoDH marked. Muliggøre vækst Potentialet for geotermisk fjernvarme er betydeligt; imidlertid er geotermisk fjernvarme på nuværende tidspunkt svagt udviklet. Der er identificeret tre nøgleområder som vigtige for at forbedre situationen. Afskaffelse af regulatoriske barrierer og simplificerede procedurer for virksomheder og beslutningstagere. Udvikling af innovative finansielle modeller for GeoDH projekter, som er kapitalintensive. Number of GeoDH systems in Europe Uddannelse af både teknikere og beslutningstagere fra regionale og lokale myndigheder med henblik på at tilvejebringe den nødvendige tekniske baggrund for at godkende og støtte geotermiske projekter. Desuden er det på europæisk plan vigtigt, at der etableres lige vilkår ved at liberalisere gasprisen og beskatte drivhusgasemissionerne i varmesektoren korrekt. GeoDH projektet ( ) har arbejdet med disse emner, ved at involvere adskillige interessenter: Beslutningstagere fra nationale myndigheder for at gøre opmærksom på denne teknologis potentiale Beslutningstagere fra kommunale og lokale myndigheder og energimyndigheder for at forbedre rammer og procedurer på lokalt niveau Banker, potentielle investorer og andre markedsaktører for at stimulere investeringer i sektoren 2

4 Regulering I samarbejde med lokale myndigheder og private aktører involveret i fjernvarme har GeoDH projektet udarbejdet nogle centrale anbefalinger for regulering af geotermisk fjernvarme i europæiske lande. Nationale og lokale regler skal indeholde en definition af geotermisk energi og dermed forbundne vilkår i overensstemmelse med direktiv 2009/28/EC. Ejendomsretten til de geotermiske ressourcer bør sikres. De administrative procedurer for geotermiske tilladelser/licenser skal være egnet til formålet de bør strømlines, hvor det er muligt, og byrden på ansøgeren bør afspejle den kompleksitet, de omkostninger og potentielle virkninger af den foreslåede geotermiske energiudnyttelse. Reglerne om godkendelses og licensordninger skal være forholdsmæssige og forenklede og overføres til regionalt (eller lokalt hvis relevant) administrations niveau. Den administrative proces skal reduceres. Regler for fjernvarme bør være så decentraliseret som muligt for at kunne tilpasses den lokale kontekst og fastsætte et obligatorisk minimumsniveau af energi fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med artikel 13 3 i direktiv 2009/28/EC. En unik geotermisk licensudstedende myndighed bør oprettes (hvor en sådan ikke allerede findes). Information om geotermiske ressourcer egnet til GeoDHsystemer bør være let tilgængelig. GeoDH bør indgå i de nationale, regionale og lokale energistrategier og planlægning. Politiske beslutningstagere og embedsmænd bør være godt informeret om geotermisk energi. Teknikere og energivirksomheder (ESCO) skal uddannes i geotermiske teknologier. Offentligheden bør informeres og høres om GeoDH projektudvikling med henblik på at støtte den offentlige accept. Lovgivningen bør sigte på at beskytte miljøet og fastsætte prioriteter for brugen af undergrunden: geotermisk energi bør gives prioritet over andre anvendelser såsom ukonventionelle fossile brændstoffer (f.eks. skifergas), CO 2 lagring (CCS) og lagring af nukleart affald. 3

5 Finansiering Et geotermisk fjernvarmeprojekt er baseret på den anslåede geotermiske varme, der kan genereres fra reservoiret, samt en analyse af varmebehovet. Estimering af omkostninger og omsætning er specifikt for hvert enkelt projekt. I et geotermisk fjernvarmeprojekt, er både risiko og kapitaludgifter koncentreret i de tidlige faser af et projekt; eksistensen og kvaliteten af den geotermiske ressourcer kan kun endegyldigt påvises efter den første boring er afsluttet. Efterhånden som projektet skrider frem, falder risikoen. Den specielle risikoprofil og det koncentrerede behov for kapital kombineret med en generel mangel på bevidsthed, viden og erfaringer er udfordringer for finansiering af GeoDH projekter. Skøn over omkostninger og ressourcer vil forbedres med øget udvikling af GeoDH, men projekter vil altid indebære visse risici. På grund af dette kræves specielle finansielle værktøjer. Risikoafdækning Indledende efterforskning giver væsentlige data om det lokale geotermiske potentiale før boring; imidlertid eksisterer der stadig en geologisk risiko, som kan true mulighederne for at finansiere et givent projekt. Den geologiske risiko kan være, at tilstrækkelige ressourcer ikke bliver fundet (kort sigt), eller at ressourcen over tid udtømmes hurtigere end forventet (lang sigt). Den geologiske risiko er et fælles problem i hele Europa, men kun visse lande (Frankrig, Island, Holland og Schweiz) har nationale garantiordninger. Investering Solid projektplanlægning og risikostyring er væsentlige elementer i et udviklingsprojekt, og skal implementeres på et så tidligt stadium som muligt. Risikostyring indebærer ikke nødvendigvis eliminering af risici, men snarere systematisk ledelse og minimering. Nogle risici kan overføres til tredjemand, for eksempel gennem forsikring (offentlig eller privat) eller tilskud (tilbagebetales). Geotermiske fjernvarmesystemer er kapital (CAPEX) intensive. De væsentligste omkostninger udgøres af indledende investeringsomkostninger til produktions og injektionsbrønde, pumper, rørledninger og distributionsnet, overvågnings og kontroludstyr og evt. spidslastcentraler og lagertanke. Driftsomkostninger (OPEX), er derimod typisk lavere end i konventionelle systemer og består af udgifter til el (pumper), systemvedligeholdelse og drift. Systemets økonomi afhænger af den termiske belastning i form af varmebehovet per arealenhed. Økonomiske fordele kan opnås ved at kombinere opvarmning og køling, da den resulterende belastningsfaktor er højere end til opvarmning alene, og energiomkostninger derfor lavere. Produktionsomkostninger og salgspriser ligger normalt på omkring 60 /MWh termisk eller inden for intervallet 20 til 80 /MWh termisk. Produktionsprisen afhænger typisk af lokale geotermiske forhold (høje/lave varmestrømme, overfladenære/ dybtliggende reservoirer), socioøkonomiske forhold og prispolitik (kwh termisk eller m 3 varmt vand). 4

6 Potentiale Mere end 25 % af befolkningen i EU bor i områder, der er direkte egnet til geotermisk fjernvarme. Der er et stort potentiale, og der er allerede GeoDH systemer i drift i 22 europæiske lande. Geotermisk elproduktion har ligeledes sine rødder i Europa. Det geotermiske potentiale er anerkendt af visse EU medlemsstater i deres nationale handlingsplaner for vedvarende energi (NREAP). Men det faktiske potentiale er betydeligt større. For at øge bevidstheden, har GeoDHprojektet vurderet og præsenterer for første gang potentialet i Europa på et interaktivt kort over geotermisk potentiale. Fra kortet kan det bemærkes at: GeoDH kan udvikles overalt; Geotermi kan installeres med eksisterende fjernvarmesystemer under udvidelse eller renovering, og erstatte fossile brændsler; Nye GeoDH systemer kan bygges i mange europæiske regioner til konkurrencedygtige priser; Det Pannoniske bassin er af særlig interesse, når man ser på den potentielle udvikling i Central og Østeuropa. Ifølge Eurostat, stammede omkring en tredjedel af EU s samlede import af råolie (34,5 %) og naturgas (31,5 %) fra Rusland i Heraf anvendtes 75 % af gassen til opvarmning (2/3 i husholdninger og 1/3 i industrien). Geotermisk fjernvarme har potentiale til at erstatte en væsentlig del af dette brændsel. For yderligere information besøg: Partners The sole responsibility for the content of this publication etc. 5 lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 494 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Blå vækst mulighederne

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere