At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision"

Transkript

1 At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision

2 At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision

3 INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p KONTEKST p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FAKTA OM VÆREBRO PARK p EJERFORHOLD p SE VÆREBRO p BEBYGGELSEN - DEN EKSISTERENDE p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FRIAREALER p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p FORBINDELSER p STYRKER OG SVAGHEDER p AT ARBEJDE MED...IDÉFORSLAG TIL FORBEDRINGER p IDÉKATALOG TIL FORBEDRINGER p ÅBNE CENTRETS FACADE OP p BOLIGBLOKKENE p ANKOMSTOMRÅDET p FUNKTIONER - PERGOLA p AKTIVERING AF INGENMANDSLAND p INFRASTRUKTUR - FORBINDE VÆREBRO BEDRE INTERNT OG MED OMVERDENEN p FORTÆTNING - NYE SKRÆNTBOLIGER p DE NYE SKRÆNTBOLIGER OG PERGOLA p 30 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 5

4 1.0 INTRO Projektet Styrket Social Balance i Værebro kommer med idéer til hvordan Værebro Parks fysiske udtryk kan løftes og dermed bidrage positivt til, at området bliver en integreret del af det omkringliggende samfund. Som første led i den proces udarbejdes en stedsanalyse af området, der kort beskriver Værebro Park ved hjælp af kort, diagrammer og registrering. Gennem stedsanalysen fremskaffes den viden, der skal bruges til den videre vurdering. Den vil således være et arbejdsredskab for den mere løsningsorienterede del af indsatsen. Idékataloget arbejder videre med udvalgte idéer fra stedsanalysen. Der arbejdes med temaerne: boligblokkene, centret, infrastruktur, fortætning, aktivering af ingenmandsland, funktioner og identitet. Idékataloget giver et bud på, hvordan idéerne kan konkretiseres på et overordnet skitseniveau. Stedsanalysen og idékataloget er udarbejdet af Byplanafdelingen, Gladsaxe Kommune, september Stedsanalysen indeholder en beskrivelse af områdets funktioner, bebyggelse, friarealer, forbindelser og kontekst samt styrker og svagheder indenfor de enkelte temaer. Den vil også give et første bud på idéer, der kan arbejdes med for at løfte det fysiske udtryk. 6 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 7

5 1 VÆREBRO PARK 5 RINGBO PLEJEHJEM - UDVIKLINGSOMRÅDE 2.0 KONTEKST 2 HILLERØD MOTORVEJEN 6 BAGSVÆRD SKOLE - UDVIKLINGSOMRÅDE 3 OVERGANGE OVER MOTORVEJEN 7 BAGSVÆRD BYPARK - UDVIKLINGSOMRÅDE 4 VILLAKVARTER Værebro Parken ligger som en selvstændig bydel omkranset af veje. Mod nord og syd er der store grønne arealer, det nordlige udlagt som boldbaner og det sydlige fredet. Mod vest ligger et villakvarter, mens der mod øst, på den anden side af Hillerød Motorvejen, findes flere byudviklingsområder, fx Ringbo, tidligere Bagsværd Skole og Bagsværd Bypark, hvor der i fremtiden vil kunne ske ændringer i anvendelser og tæthed. Længere mod øst er bymidten med Bagsværd Station. - Undersøgelse af hvordan der kan etableres bymæssige tilbud i centrets tomme lokaler. Det kunne være lektiecafé, fitness, sportsklub og cykel- og knallertværksted. 2.1 Styrker og svagheder Værebro Parken er særlig sårbar, da den ligger i udkanten af byen uden at have direkte fordele af de bymæssige tilbud. Styrken er, at grundlaget for at etablere bymæssige tilbud eksisterer og arealerne er der. 2.2 Idéforslag til forbedringer Ved en nytænkning af områdets kontekst kan der arbejdes med: - Området åbnes op mod vest og øst hvor en gennemgående gang- og cykelforbindelse kan forbinde området bedre til bymidte og villakvarter. Forbindelsen kan tænkes ind i en fremtidig udvikling af Ringbo. - Tilførelse af flere funktioner til området, som også gør det interessant for udefra kommende at færdes i området og gå igennem området. Værebro Park med kontekst. 2.0 Værebro Park med omgivelser. 8 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 9

6 3.0 FAKTA OM VÆREBRO PARK Værebro Park området er på ca. 29 ha. og omkranses af Hillerød Motorvejen, Bagsværdvej og Værebrovej. Et bredt plantebælte langs vejene understreger området som en selvstændig bydel. Selve Værebro Park bebyggelsen er fra 1967 og består af 8 boligblokke med tilhørende center og børnehuse (integrerede vuggestue og børnehave). Boligblokkene er i henholdsvis 4 og 8 etager, mens børnehusene er i 1 etage. Værebro Svømmehal og Skovbrynet Skole ligger vest for bebyggelsen. Friarealerne er generelt meget store og grønne. Boligblokkene orienterer sig mod de grønne områder. Til hver boligblok hører et lege- og opholdsareal, som varierer en anelse i udtryk og funktion. Områdets parkeringsarealer ligger bag boligblokkene. Areal: 29 ha. Ejer: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Gladsaxe Kommune. Opført: 1967 Renoveret: 1993 Beboere: beboere. Boliger: boliger. Lejligheder: 1-5 værelses lejligheder pt. er alt udlejet. Erhverv: 20 erhvervslejemål. Andet: 6 institutioner, Skovbrynet Skole og Værebro Svømmehal. Meget groft kan man tale om et lagdelt område, der yderst har de store veje, dernæst beplantningsbælterne, så parkeringspladserne og til sidst boligerne og de grønne områder. Værebro Park. 3.1 Ejerforhold. gladsaxe kommune gladsaxe almennyttigt boligselskab 10 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 11

7 3.2 SE VÆREBRO PARK

8 4.0 BEBYGGELSEN villakvarter A B 8 etages boligblokke 4 etages boligblokke boligblokke børnehuse 0-6 år sfo 6-9 år fritids/ungdomsklub byggeren år år før kl år efter kl skovbrynet skole svømmehal sfo en flyttes til skolen byggeren plan om lukning pergola B boligblokke børnehuse halvtag til p-plads springvand center bibliotek A materialegård plejehjem ringbo plejehjem for demente 4.0 bebyggelsen Bebyggelsen er fra 1967 og består af 8 høje boligblokke, hvoraf de 3 blokke i 8 etager ligger forskudt for hinanden mod motorvejen, og de resterende 5 blokke i 4 etager ligger side om side vinkelret på Værebrovej. Blokkene er helt identiske i materiale og udtryk. De er opført i beton, stål og glas og inddelt i et regelmæssigt grid med lange vandrette vinduesbånd mellem de grå betonflader. Bygningerne er opført som montagebyggeri. De enkelte bygningsdele er produceret i forvejen og derefter placeret som byggeklodser i byggeriet. Repetition som princip er dels et udtryk for den tids industrielle tilgang til arkitektfaget, men også et middel til hurtig vækst i bygningsmassen og til at skabe universelle rammer for livets udfoldelse. Som resultat kan bygningerne også beskrives som ensformige og forudsigelige. I 1993 gennemgik bebyggelsen en større renovering på facader og tag. Vinduesrammerne mod øst blev beklædt med blå, grønne og røde plader. Mod vest blev altanerne lukket med mobile glaspartier. Centret fik malet søjler og flere steder blev der skabt små åbninger ud mod ankomstarealet. Centret har samme karakter som bebyggelsen, mens de små børnehuse har en helt anden skala og åbenhed. 4.1 Styrker og svagheder Bebyggelsens største styrke, men også svaghed, må være det meget markante og ensartede bygningsudtryk. Man forbinder Værebro Parken med de høje ensartede bygninger, og det er dem, som giver Værebro den genkendelige karakter. Da man i 1993 renoverede facaderne var forandringerne umiddelbart til at få øje på. De nye farver var meget markante, men der blev ikke rigtig gjort op med bebyggelsens grundlæggende problemer. 4.2 Idéforslag til forbedringer Forandringerne var kun på overfladen af facaderne. Bebyggelsens meget store skala kan der ikke ændres ved, men samspillet med omgivelserne kan ændres. Dette gælder både for boligblokke og centret. De små børnehuse fungerer som udgangspunkt fint, men vil også løbende have behov for ændringer og renoveringer. Ved en nytænkning af områdets bebyggelse kan der arbejdes med: - Åbne lette altaner mod øst som skaber spil i facaden samtidig med, at den oprindelige struktur fremstår tydelig. - Stueetager med direkte adgang til udearealerne evt i form af forhaver. Det skaber et stort tilskud til stuelejlighederne samtidig med, at bygningsfacadens flade udtryk brydes. - Friarealet mellem blokkene får en mere varieret anvendelse. Friarealerne er flere steder store og monofunktionelle, hvorfor en opdeling af arealet vil aktivere arealet på en ny måde. - Åbne centret mod ankomstpladsen og få skabt et mere udadvendt og venligt center, samtidig med at pladsen aktiveres og får en funktion. - Overgangen mellem inde og ude gøres mere flydende. - Etabler en bibliotekscafé som træder ud af rummet og indtager pladsen. -Synliggør centrets udadvendte funktioner. 14 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 15

9 5.0 FRIAREALER græs/grønne områder legepladser eksisterende bebyggelse eksisterende træer 5.0 Friarealer Værebro Parken har store, gode og velholdte udearealer, som domineres af udstrakte plæner og store træer. Fra boligerne er der frit udsyn til det grønne. I midten af området har udearealerne nogle steder parklignende karakter og store terrænforskelle, mens det mellem boligerne er anderledes udnyttet med flade legearealer. Omkring børnehusene og ungdomsklubben opleves der en hyggelig og intim karakter. Bebyggelsen er her lav og uderummene små og overskuelige. Uderummene mellem blokkene mod Værebrovej opleves derimod anderledes. De er større, matcher blokkenes skala, og virker derfor også lidt uoverskuelige. Udnyttelsen af disse arealer er meget ens, og generelt findes der mellem blokkene mange legepladser, der umiddelbart synes at henvende sig til den samme aldersgruppe. Samlet set er udearealerne, ligesom bebyggelsen, store i skala. Nogle steder er funktionen klar og området indrettet dertil, fx boldbanerne og institutionslegepladserne. Andre steder findes der arealer, hvor tilhørsforholdet er uklart og indretningen mangelfuld. Det gælder især hele ankomstarealet ved centret og de støjplagede overskudsarealer ved vejene. Flere steder i bebyggelsen ses der fine detaljeringer i belægningen, hvor særlige overgange og funktioner er markeret. 5.1 Styrker og svagheder Værebro Park har nogle enestående friarealer. Den parklignende karakter og store terrænforskelle er kvaliteter, der bør styrkes. 16 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision I dag er legepladser til de mindre børn fordelt i bebyggelsen, men aktivitetsmulighederne bør udvides, så de i højere grad også omfatter tilbud til unge og ældre. Den mere intime og hyggelige stemning der opleves mellem børnehusene savnes på friarealerne mellem blokkene mod Værebrovej. 5.2 Idéforslag til forbedringer Mens det er bygningerne, der giver bydelen den genkendelige karakter, er det i rummene mellem husene, der kan skabes variation og plads til forskellighed i bydelen. Med de enestående friarealer er det oplagt med forholdsvis enkle midler at skabe en stærk grøn identitet og endnu bedre uderum. Ved nytænkning af områdets friarealer kan der arbejdes med: - Aktivitetsmuligheder udvides, så de også omfatter tilbud til unge og ældre. - Grønne arealer, belægninger, legepladser og parkeringspladser omdefineres til fremtidig brug. Dette kunne være dyrkningshaver, sansehaver, væksthus med mere. - Ny bebyggelse, fortætning af området. - Stueetager med direkte adgang til udearealerne. Dermed får arealerne mellem blokkene en anden karakter. Arealet er stort og kan godt tåle en opdeling. - Skrænten langs pergolaen aktiveres i stedet for at være gemt bag beplantning. - Basketbanen ved motorvejen flyttes ind i området. Det er en aktivitet, der skaber liv og tryghed tæt ved boligerne. - Tilhørsforhold til ankomstareal og overskudsarealer mod vejene ved nytænkning af funktion og indretning. At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 17

10 6.0 FORBINDELSER A 220 p-pladser B 90 p-pladser C 50 p-pladser eksisterende p-pladser eksisterende bebyggelse stier veje blindeveje C pergola til skovbrynet station værebrovej/ forbindelsesvej A hillerødmotorvej vadstrupvej til bagsværd station 6.0 Forbindelser Værebro Parken omkranses af Hillerød Motorvej, Bagsværdvej og Værebrovej. Der er dog kun adgang til området fra Værebrovej og ned langs enten en stikvej parallel med motorvejen eller indkørsel ved centret. Al trafikbetjening sker på bagsiden af bebyggelsen, hvor også samtlige parkeringspladser er anlagt. Det indre af bebyggelsen er således bilfrit område. Området er dårligt koblet op til bymidten og de omkringliggende områder. Mod øst ligger Hillerødmotorvejen som en barriere mod bymidten. Mod nord er Bagsværdvej og mod syd ligger Værebrovej og grønne fredede arealer. Mod vest er området også lukket af, idet en blind vej udgør en skarp adskillelse mellem villakvarteret og Værebro Park området. Forbindelserne i selve området udgøres af et fint stinet, som kobler de enkelte funktioner sammen. Der findes mange fartstoppere og forhindringer, som synes unødvendige. Nogle af forbindelserne er heller ikke helt klare og entydige. Det gælder blandt andet forbindelsen fra svømmehallen til boligblokkene. Generelt virker de store asfalterede parkeringsarealer bag boligblokkene overdimensionerede, ligesom også parkeringsarealet ved centret virker for stort. 6.1 Styrker og svagheder Områdets største svaghed er den isolerede beliggenhed midt mellem tre trafikerede veje og den deraf følgende dårlige opkobling til de omkransende områder. Der er således ingen udefrakommende som kører, cykler eller går igennem bebyggelsen. Styrken ved områdets trafikstruktur er trafiksikkerheden. Bløde trafikkanter adskilles fra hårde, og børnene kan bevæge sig sikkert via interne stisystemer fra bolig til skole. Al parkering er tilvejebragt på terræn og fylder således meget af området. Parkeringsarealerne er generelt store og virker overdimensionerede. 6.2 Idéforslag til forbedringer Ved en nytænkning af områdets forbindelser kan der arbejdes med: - Værebro Parken forbindes bedre til de omkringliggende områder. Mod vest kan villakvarterets blinde vej evt. forlænges i en bred gang- og cykelforbindelse som forsætter ned til pergolaen. - Pergolaen gøres bredere og mere venlig ved at åbne op mod skrænten mod nord. Forbindelsen kan enten fortsætte over/under motorvejen eller ende i en nyindrettet ankomstplads ved centret. - Dele af de store parkeringsarealer omdannes med nye funktioner som er i overenstemmelse med beliggenheden tæt på trafikerede veje. Det kan være store solcelleparker eller frugtplantager. B ankomstområde/ busholdeplads værebrovej 18 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 19

11 7.0 IDÉKATALOG Foto: Værebro Park - lukket centerfacade. - Centret åbnes op mod ankomstpladsen. De lukkede fag erstattes af store glaspartier, så funktionen indvendig er tydelig. - Der etableres udadvendte anvendelser, hvor nogle træder ud på pladsen og skaber liv og tryghed. 7.1 Collage: Forslag til ny centerfacade.

12 7.2 BOLIGBLOKKENE 7.3 ANKOMSTOMRÅDE - De 8 etagers blokke forsynes mod øst med altansvalegange i et mønster, der bryder med bygningens stramme orden. Den store flade facade tilføres dybde og liv. Lejlighederne tilføres ekstra udeareal. - Ankomstpladsen bearbejdes så arealernes brug er klart defineret. Som det ser ud i dag er der for mange tomme p-pladser og ingen klarhed over fortorve og stier for gående og cyklister. - De 4 etages blokke åbnes op i stueetage mod vest. Der opstår små semiprivate forhaver, som et stort tilskud til stuelejlighederne. Samtidig opblødes det store friareal mellem blokkene. Værebro Park - 8 etager østvendt facade. - Mod boligblokkene bibeholdes parkeringspladserne, cykel og gangforbindelsen føres ud på Værebrovej. Tættest mod centret vil et befæstet areal udgøre centrets forareal og i midten strækker et nyt grønt bystrøg sig langs centret og trækker Værebros bakke mod nord med sig og danner mindre bakker og dale i det nye grønne bystrøg. Planskitse over ankomstområde som det ser ud i dag. Skravering viser p-plads områderne. 7.2 Forslag til ny facade med altaner. 7.3 Forslag til nyt ankomstområde med udnyttelse af det lange stræk bl.a. ved at placere p-pladser langs boligblokkens kant og det nye grønne bystrøg langs centerfacaden gøres muligt. 22 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 23

13 7.4 FUNKTIONER PERGOLA 7.5 AKTIVERING AF INGENMANDSLAND - Institutionen Holmegården tættest mod centret lukker, og en ny funktion skal forstærke center og ankomstplads. For eksempel boliger i 2 etager, som kan udgøre et pejlemærke i ankomstområdet, og skabe ny visuel identitet. - Arealers brug og tilhørsforhold tydeliggøres. - Område grænsende op til støjplaget motorvej kan anvendes til solcelle farm. - Søen ved svømmehallen åbnes op og omdannes til rekreativt opholdssted. - Helheden af fællesarealer og bygninger er afgørende for den status, som bebyggelsen har generelt og i lokalsamfundet og for beboernes ansvarlighed overfor bebyggelsen. - En grøn stærk identitet. Eksempelvis minibondegård, solcellepark, frugtplantager, havelodder med mere. - Det kan også overvejes om børnehusene skal spredes ud i hele skoledistriktet og området med børnehusene skal tænkes anderledes. Eksisterende tillukket pergola. Byggerens dyr. Eksisterende stiforbindelse og svømmehallens facade. Eksisterende stiforbindelse fra skolen til pergolaen. Forslag til friluftsbad. Eksisterende bebyggelse Pergolaens rum 4 meter Cykelsti 2 meter Forhave for boliger Nyt byggeri - skrænt boliger Forslag til solcellefarm. Forslag til skræntboligbebyggelse og bredere pergola med cykelsti. Snit b-b 24 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 25

14 7.6 INFRASTRUKTUR - Pergolaen omdannes til en bredere cykel og gangforbindelse fra villakvarteret til centrets forplads og ankomstpladsen. - Forhindringer, fartbremsere og lignende fjernes. - Behovet for en seperat gang og cykelforbindelse over motorvejen bør undersøges. Eventuelt i forbindelse med byuvikling øst for motorvejen. Plantegning: Pergolaen åbnes op, gøres bredere, får en cykelsti og kobles til villakvarter mod vest og motorvejen mod øst. 26 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 27

15 Forslag til skræntboliger langs pergolaen. 7.7 FORTÆTNING Eksisterende bebyggelse Pergolaens rum 4 meter Cykelsti 2 meter Forhave for boliger Nyt byggeri - skrænt boliger - Skrænten kan være en oplagt strækning at fortætte med eksempelvis boliger, der mod vest vender ud til det store grønne område og mod øst pergolaen og 4 etages boligblokke. - Den nye skræntboligbebyggelse på 2 etager vil udgøre en mellemskala mellem de høje boligblokke og de lave børnehuse. - Institutionen tættest mod centret lukker og erstattes af boliger. Forslag til skræntboligbebyggelse og bredere pergola med cykelsti. - Snit b-b Forslag til skræntboligbebyggelse. - Snit a-a 28 At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision At styrke den sociale balance i VÆREBRO PARK Analyse og Vision 29

16 Collage: Den nye skræntbebyggelse og den åbne, bredere pergola med cykelsti.

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram

FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram FABRIKKEN DANMARK, AALBORG - Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram for Fabrikken Danmark er udarbejdet for: CALUM A/S, af KJAER & RICHTER, ARKITEKTFIRMA PREBEN SKAARUP LANDSKABSARKITEKT MAA. MDL. PLR. Billederne

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Velkommen til fodbold i topklasse Få adresse i Vejle Stadion Tårne Som noget helt specielt inviterer vi nu dig og din virksomhed indenfor i Stadion Tårnene

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere