Energinet.dk. Juli FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg"

Transkript

1 Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

2 PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr Dokument nr Version 3 Udarbejdet af asm/hhh Kontrolleret af nba Godkendt af asm NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: M: Postboks 615 E: E: 8000 Aarhus C

3 INDHOLD 1 Baggrund Formål Opbygning af Regneark Indledning A. Tørstof og gaspotentiale Husdyrgødning Energiafgrøder Organiske restprodukter Organiske husholdningsaffald B. Forudsætninger Biomasse Priser (omkostninger) Priser (indtægter) Tekniske forudsætninger Økonomiske forudsætninger C. Investering Biogasgårdanlæg m 3 procestank (konventionel/økologisk) Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år Fælles bioasanlæg tons biomasse pr. år Øvrige poster der eventuelt indgår i investering D. Driftsomkostninger Biogasgårdanlæg m 3 procestank (konventionel/økologisk) Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år...11 Faktaark Biogas - notat

4 1 BAGGRUND Ved bioforgasning af 50 pct. af husdyrgødningen i Danmark inden 2020 skal der med den nuværende husdyrproduktion etableres ny kapacitet svarende til ca. 50 nye biogasanlæg, som hver behandler ca tons biomasse per dag. En del af kapaciteten kan etableres ved udvidelse af en række af de 22 eksisterende fælles biogasanlæg, men der må forventes et væsentligt antal nyanlæg. Langt de fleste af de eksisterende fælles biogasanlæg er hel eller delvist finansierede ved kommunegaranti og lån i Kommune Kredit. For at opnå kommunegaranti skal biogasanlægget primært levere energi til kommunens borgere. Biogasanlæg, der ønsker en kommunegaranti, skal gennem en kommunal vurdering i forbindelse med ansøgning om kommunegaranti. Kommunerne har således behov for at kunne vurdere det materiale, som fremsendes af bygherren og de forudsætninger, der ligger til grund for økonomiberegningerne. 2 FORMÅL Formålet med et faktaark er at angive nogle typiske intervaller for en række forskellige parametre, der kan anvendes i forbindelse med en økonomisk vurdering af husdyrgødningsbaserede biogasprojekter. Dette notat er en introduktion til Faktaarket (regneark) med nøgletallene for biogasproduktion, investering og driftsøkonomi. Regnearket omfatter en liste med tørstof og gaspotentialer for forskellige biomasser og indikative priser (2011 priser) for investeringen og driftsomkostninger for 3 størrelser standardbiogasanlæg, der kan benyttes som reference ved vurdering af konkrete projekter. Opbygningen af et konkret biogasanlæg vil være påvirket af de eksakte biomasser, som er til rådighed på den givne lokalitet. Der er derfor beskrevet en række yderligere anlægskomponenter, som vil kunne indgå i biogasanlægget men som ikke er inkluderet i standardbiogasanlægget. Faktaarket er afgrænset til selve biogasproduktionen (fra afhentning af biomasse til gassen er produceret) og omfatter således ikke selve gasanvendelsen eller salg. 3 OPBYGNING AF REGNEARK Der er taget udgangspunkt i 3 størrelser biogasanlæg: 1

5 Gård biogasanlæg m 3 procestank svarende til: o tons/år konventionelt biogasanlæg (fx 90 pct. husdyrgødning og 10 pct. andet organisk materiale) o tons/år økologisk biogasanlæg (fx 50 pct. husdyrgødning og 50 pct. energiafgrøder) Biogas Fællesanlæg tons/år (fx 90 pct. husdyrgødning og 10 pct. andet organisk materiale) Biogas Fællesanlæg tons/år (fx 90 pct. husdyrgødning og 10 pct. andet organisk materiale) Der er taget udgangspunkt i dansk biogasteknologi, hvor biogasanlægget primært behandler husdyrgødning sammen med andre restprodukter i en blanding på op til pct. tørstof, med en opholdstid i den primære proces på ca. 25 dage ved en proces-temperatur på 38 C eller ca. 17 dage ved 53 C. Endvidere 10 dage i efterlagertank (sekundære proces) ved optil 38 C. Grænsen for tørstofprocenten er bestemt af indfødningssystem, opholdstid i proces-, efterlagertanken og omrøringsstystem. Øges den gennemsnitlige tørstofmængde til mere end pct., vil det være nødvendigt at vurdere, om dette vil influere på opholdstiden i procestanken (og dermed dens størrelse), da højtørstof biomasser ofte kræver en længere opholdstid. I Tyskland, hvor det primært er majsensilage, der anvendes til biogasproduktion, er opholdstiden typisk mellem dage ved en procestemperatur omkring 40 C. Faktaarket omfatter 6 faner: Indledning Gaspotentiale og tørstof Forudsætninger Investeringer Driftsudgifter, finasiering og balance Kilder: Tørstof og Gaspotentiale I fanen driftsudgifter opsummeres tillige nøgletallene for biogasanlægget. 2

6 3.1 Indledning Det første regneark Indledning beskriver i korte vendinger formål og opbygning af de øvrige ark samt forklarer brugen af skriftfarve i arket B. Forudsætninger (røde tal - forudsætninger der kan ændres, grønne tal - forudsætninger der ikke kan ændres, blå tal - mellemregningsresultater, sorte tal - resultater) 3.2 A. Tørstof og gaspotentiale I arket A. Tørstof og Gaspotentiale er der indsat detailoplysning, som kommentar til cellen (celler med rød trekant i øverste højre hjørne har en kommentar indsat, der vises når cursoren placeres over cellen) Husdyrgødning Der udnyttes i dag kun ca. 5 pct. af husdyrgødningen til biogasproduktion i Danmark. Der er således et stort uudnyttet potentiale for biogasproduktion. I Figur 1 ses det samlede biogaspotentiale i Danmark fra husdyrgødning. Figur 1. Potentiale for energiproduktion fra husdyrgødning i alt ca. 24 PJ og ca. 22 PJ afsat i stald. Kilde: Henrik B. Møller, Århus Universitet, publiceret i: Forskning i Bioenergi, nr. 36 juni Husdyrgødningens karakteristika som tørstof (TS), omsætteligt tørstof (Volatile Solids, VS) og gaspotentiale afhænger af en række faktorer: Typer af husdyrgødning (gylle, dybstrøelse, staldgødning/ajle afhængig af staldsystemet) Fodringseffektivitet og mængde (god foderudnyttelse i husdyret giver mindre gaspotentiale i husdyrgødningen og omvendt) 3

7 Vandforbrug og evt. vandspild i forbindelse med drikkevand og rengøring i stalden Brug af strøelse i stalden (halm, sand, savsmuld mv.) Sand er ikke gavnligt i biogasanlægget og bør undgås I faktaarket er der med hensyn til tørstof så vidt muligt taget udgangspunkt i data fra praksis, det vil sig data fra gylle, der modtages på eksisterende biogasanlæg. Alternativt er der anvendt Normtal for husdyrgødning Tørstofindholdet i Normtal for husdyrgødning ligger i den høje ende i forhold til praksis, men ved øget fokus og evt. bonus-straf-system for tørstofindhold, bør det være muligt over tid at opnå højere tørstof i gylle end tilfældet er i dag i praksis. For eksempel er der væsentligt mere tørstof i gylle i Holland end i Danmark. I Holland har det i mange år ofte været nødvendigt at køre gylle over store afstande og der har derfor været et meget stort incitament til at reducere vandmængden i gylle og dermed øge tørstof. Henvisning til kilder for tørstof er angivet i kolonne U. Gaspotentialet er baseret på forskellige kilder. Henvisning til kilden er angivet i kolonne T. Gaspotentialet vil i praksis variere, men de angivne tal er gennemsnitstal. Gylle er den helt overvejende husdyrgødningsfraktion i Danmark og omkring 75 pct. af husdyrgødningen i Danmark forlader staldene i form af gylle, mens ca. 15 pct. er i form af dybstrøelse, og de resterende 10 pct. er i form af fast gødning, ajle mv. Ca. 2/3 af al gødning fra kvæg og over 90 pct. af al gødning fra svin håndteres som gylle 2. Gasproduktionen for ajle, staldgødning og dybstrøelse er derfor behæftet med større usikkerhed, da man stort set ikke anvender disse fraktioner til biogasproduktion i Danmark. Der er ved miljøgodkendelse af landbrug blev sat skrappere krav til udledning af ammoniak fra stalde, især ved udvidelse eller etablering af nye stalde i kvælstoffølsomme områder. Fremover kan der blive stillet krav om evt. forsuring af gylle af hensyn til ammoniakudledningen. Forsuret gylle kan kun i meget begrænset omfang anvendes til bioforgasning (maksimalt op til 20 pct. af input), og vil medfører ekstra omkostninger til svovlrensning, da det indeholder store mængder af svovl. Gaspotentialet for separeret husdyrgødning er opgivet som på baggrund af de erfaringer der er opnået fra Biokraft på Bornholm og Morsø Biogasanlæg på Mors, hvilket kun er indikative tal, da der også tilføres andre biomasser. 1 Kilde: og_miljoe/normtal/ 2 Kilde: Landbrug og Fødvarer: 4

8 Vurdering af gaspotentialet ved hjælp af batch forsøg indikere væsentlig højre gasproduktion, men dette er endnu ikke set realiseret i praksis Energiafgrøder Der anvendes i dag kun begrænsede mængder energiafgrøder i biogasproduktionen i Danmark. I Tyskland anvendes næsten udelukkende energiafgrøder til biogasproduktion og der er i dag ca primært gård biogasanlæg i drift i Tyskland. Oplysninger for TS, VS og gaspotentiale for energiafgrøder, er så vidt mulig bygget på danske og alternativt tyske kilder. Karakteristika for tørstof og gaspotentiale vil afhænge af følgende parametre: Høsttidspunkt (da dette har indflydelse på sammensætning, vand, fedt, sukker og olieindhold) Jordbundsforhold Vejrforhold i vækst/høstsæson I faktaarket er der taget udgangspunkt i gennemsnitsdata baseret på forskellige kilder. Kilden er angivet i cellekommentaren og/eller findes kildehenvisningen i kolonne U. Gaspotentialet er opgivet uden forbehandling af biomassen. Der gøres forskellige tiltag/forsøg på at finde rentable metoder til termisk, kemiske og mekaniske forbehandling af energiafgrøderne, for at frigive de ca. 50 pct. af gaspotentialet, der ikke udnyttes i dag Organiske restprodukter På de eksisterende fælles biogasanlæg i Danmark anvendes op til 25 pct. organiske restprodukter, målt på tørstofindhold, primært i form af industrielle restprodukter, såsom mavetarmindhold fra slagterier, valle fra mejerier mv. Anvendelse af restprodukter til biogasproduktion er oftest kun relevant, hvis ikke restproduktet kan udnyttes til fx foder eller bi-produkter, da biogas i Danmark har en lav værdi i forhold til fødevarer, foder og brændstof. Endvidere skal restproduktet kunne recirkuleres som gødning og skal derfor overholde kravene i slambekendtgørelsen med hensyn tungmetaller og miljøfremmede stoffer. De eksisterende biogasanlæg udnytter stort set alle de industrielle restprodukter, der er til rådighed i dag i Danmark, og der er således ofte kun få eller ingen restprodukter til rådighed for nye biogasprojekter. Restprodukternes tørstof og gaspotentiale er påvirket af: Råvarer i produktionen Fremstillingsprocessen 5

9 Data for restprodukter er således kun retningsgivende, da der kan være variation af karakteristika for samme type restprodukt fra forskellige producenter. I faktaarket er der angivet erfaringsdata indsamlet af Danmarks Tekniske Universitet. Endvidere henvises til fx tyske kilder som Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.v. (KTBL). Man skal dog være opmærksom på, at disse værdier er baseret på tyske erfaringer og anlægsopbygning (lang opholdstid etc.) Organiske husholdningsaffald Organisk husholdningsaffald bliver i Danmark næsten ikke udnyttet til biogasproduktion. Der var frem til forsøg i flere store byer med kildesortering, forbehandling og anvendelse af den organiske fraktion fra husholdninger til biogasproduktion. Der blev dog ikke gennemført et nationalt krav om kildesorteret indsamling og flere projekter stoppede herefter. Der er kommet fornyet fokus på organisk husholdningsaffald både energi- og næringsstofmæssigt, da biogas giver mulighed for at recirkulerer især fossil fosfor i affaldet. Ved forbrænding af affaldet går fosforen tabt. I faktaarket er der listet tørstof og gaspotentialer fra tidligere forsøgsprojekter samt de sidst nye forsøgsresultater fra DONG s Renescience projekt samt en nyere svensk forbehandling. 3.3 B. Forudsætninger Biomasse Mængderne af biomasse, der indgår i scenarierne fordelt på gylle og andet. De totale mængder kan ikke ændres, da investeringerne bygger på disse mængder. Den foreslåede fordeling mellem gylle og anden biomasse på 90/10 pct. kan ændres inden for følgende grænser: Mindst 80 pct. gylle og max 20 pct. anden biomasse, hvis tungt omsætteligt anden biomasse fx er majsensilage 75 pct. gylle og 25 pct. anden biomasse, hvis let omsætteligt anden biomasse er fx roer eller organiske restprodukter. Ved økologiske gårdanlæg er fordelingen 50 pct. gylle og 50 pct. andet Priser (omkostninger) Alle priser er 2011 niveau eksklusiv moms. Energiafgrøder købes af biogasanlægget på markedsvilkår (evt. via flerårige kontrakter). I Sønderjylland sælges ca ha majsensilage til Nordtyskland til en gennemsnitlig pris på ca. 250 kr./tons løbende leveret på biogasanlæg i Nordtyskland. 6

10 Der er anvendt omkostninger til el, forbrugsstoffer svarende til den pris biogasanlægget betaler, baseret på årsregnskabet på en række fælles biogasanlæg. Omkostninger til løn og vagtordning (på skift mellem personalet på biogasanlægget), er ligeledes baseret på gennemsnitlige lønninger, der betales på eksisterende biogasanlæg. For gårdbiogasanlægget er lønudgiften skønnet til kr./år inkl. vagtordning baseret på oplysning fra gårdbiogasanlægs leverandør. Vedligeholdelse og reinvesteringer på fælles biogasanlæg er skønnet til 4 pct. af investeringen, da der er stor slitage på komponenter som pumper, omrører mv. Endvidere vil der være behov for udskiftning af diverse instrumenter, der sikrer at anlægget er fuldautomatisk. Det afsatte beløb sikrer, at anlægget stadig vil kunne køre i år 20. For gård biogasanlægget er vedligehold skønnet til kr./år svarende til 1 pct. af investeringen baseret på oplysning fra gård biogasanlægs leverandør, og begrundet i biogasanlæggets mere simple opbygning. Priser for transport af biomasse på 25 kr./tons er indhentet fra vognmandsfirma, hvor gyllen afhentes indenfor en 10 km radius fra biogasanlægget og der køres i 12 timer pr. dag (06-18) på hverdage. Prisen inkluderer løn til chauffør, brændstof, afskrivning af lastbiler og trailer, vedligeholdelse, erstatningsbil ved reparation mv. Omkostningen er stærkt afhængige af den gennemsnitlige afstand mellem biogasanlæg og de landmænd, der er tilsluttet biogasanlægget, hastighed der kan køres på vejene mellem landmænd og biogasanlæg, forholdene på gården (hvor nemt er det at komme til fortanken, hvor gyllen afhentes) og mængde af afgasset biomasse, der skal udbringes til tredje part (fx planteavler) eller i decentral lagertank. Ved et lidt mindre biogasanlæg på tons/år vil omkostninger til transport ofte være mindre (fx 22 kr./tons) end ved større anlæg (er ikke indregnet i eksemplet), da der er en mulighed for, at der er en mindre gennemsnitlig afstand mellem landmænd og biogasanlæg, men det afhænger af de lokale forhold som beskrevet ovenfor. Der er ikke beregnet transportomkostninger til gylle på gårdbiogasanlæg, da det formodes pumpet fra forlagertank til procestank. Omkostninger til: forsikring, bestyrelse, revision, gødningsadministration og kontor og øvrige administration er vurderet på baggrund af udgifter fra eksisterende biogasanlæg. For gårdanlægget er disse udgifter skønnet Priser (indtægter) På langt de fleste eksisterende biogasanlæg behandler biogasanlægget husdyrgødningen og returnerer nogenlunde samme mængde afgasset gylle tilbage til landmanden, uden at landmanden betaler for behandlingen. Biogasanlægget låner således gyllen hos landmanden. Hvis landmanden ikke 7

11 kan modtage samme mængde gylle retur, kan der være tilknyttet en betaling for denne mængde, da biogasanlægget sørger for at afsætte den overskydende mængde afgassede biomasse fx til planteavlere i området. For nye biogasprojekter vil det være meget forskelligt om der er indregnet betaling for den behandlede husdyrgødningsmængde. Et evt. behandlingsgebyr vil typisk ligge på mellem 0-15 kr./tons afhængig af en række lokale faktorer. De eksisterende biogasanlæg modtager betaling for den mængde industrielle organiske restprodukter, der behandles, ofte aftalt i kontrakter af 1-5 års varighed. Betalingen vil være afhængig af den lokale konkurrence, gaspotentialet og evt. alternative afsætningsmuligheder (direkte afsætning til landbrug, komposteringsanlæg mv.). Organisk husholdningsaffald vil efter forbehandling, der sikre frasortering af uorganiske komponenter (fejlsorteringer), også kunne udnyttes i biogasanlæg. Biogas består primært af gasarten metan (ligesom naturgas) og værdien af biogassen, er ved fortrængning af naturgas derfor påvirket af prisudviklingen på naturgas. Energistyrelsen fremskriver prisudviklingen for energi 20 år frem (herunder også naturgas). Den seneste fremskrivning fra april 2011 er oplyst i 2009-priser og er derfor fremskrevet til 2011-priser for årene 2020 til Frem til 2020 vil tilskuddet på 26 kr./gj blive op- eller nedreguleret i forhold til en naturgaspris på 53,20 kr./gj Tekniske forudsætninger Elforbruget pr. tons biomasse er baseret på erfaringer fra eksisterende biogasanlæg samt de valgte anlægskomponenter, der er medtaget. Personale er vurderet som det minimum personale, der er nødvendig for at anlægget kan være i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Virkningsgraden til kedel til procesopvarmning er vurderet til 85 pct. Størrelsen af kedlen er vurderet på baggrund af et nettobehov for en opvarmning af biomassen på 15 C både ved meso- og termofil proces Økonomiske forudsætninger Biogasanlægget er forudsat finansieret med annuitetslån over 20 år med 6 pct. i rente. Anlægstilskuddet er beregnet af de tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter er udvalgt på baggrund af vejledningen: Investering i biogasanlæg om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas, september 2010, der er den seneste ansøgningsrude. Rente, lånets løbetid og tilskudsprocenten kan ændres i forudsætningsarket. 3.4 C. Investering Fælles for de 3 anlægsstørrelser er, at der er indhentet priser på nøglekomponenter ved forskellige leverandører. 8

12 Procesvarmen er forudsat produceret ved hjælp af en dual-fuelkedel til biogas/olie. Kedlen etableres ofte på biogasanlægget, selvom der også etableres motorgeneratoranlæg, da kedlen anvendes ved opstart af biogasanlæg og som back up ved service af motorgeneratoranlægget. Anlæggene er bestykket, således at de er fuldautomatiske. Gårdbiogasanlægget deler personale med den øvrige drift på gården. Fælles biogasanlæggene er kun bemandede i dagtimerne på hverdage, men med døgntilkaldevagt Biogasgårdanlæg m 3 procestank (konventionel/økologisk) Biogasgårdanlægget kan med den valgte bestykning både fungere som et konventionelt biogasanlæg og et økologisk biogasanlæg. I det økologiske anlæg har biomassen dobbelt så lang opholdstid (50 dage), da der forventes mindst 50 pct. af højtørstof biomasser i form af grøngødning (fx kløvergræs) og energiafgrøder. Den årlige mængde biomasse, der kan behandles i et konventionelt biogasanlæg med den reaktor på m 3 er tons (10-20 pct. energiafgrøder) og samme anlæg vil kunne behandle tons biomasse, hvis ca. 50 pct. af input er energiafgrøder (70/35 tons pr. dag). Der er taget udgangspunkt i et biogasgårdanlæg med en procestemperatur på ca. 38 C (mesofilt). Miljøgodkendelsen forudsættes indarbejdet i den gældende miljøgodkendelse for ejendommen Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år Fælles biogasanlægget kan med den valgte bestykning håndtere ca. 550 tons pr. dag. Indretning og valg af bestykning tager hensyn til, at anlægget skal kunne godkendes efter Miljøbeskyttelseslovens krav for forurenende virksomheder (listevirksomheder) 3. Indretning og bestykning tager også hensyn til biproduktforordningens 4 krav mht. zoneopdeling og at der opnås tilstrækkelig reduktion af patogener. Det forventes, at anlægget lagrer mindre end 10 tons biogas og derfor ikke skal godkendes efter risikobekendtgørelsens bestemmelser, men godkendes af den lokale brandmyndighed 5 med hensyn til indretning og drift. Projekteringsudgifter er inkluderet i de enkelte poster. Projektering udgør ca pct. af de forskellige anlægskomponenter. 3 Bek nr (13/12/2006). Virksomhedskategori 213: Anlæg for oplagring, omlastning, opbearbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg, og biogasanlæg med kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover. 4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter). 5 BEK nr 1444 af 15/12/2010, Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 9

13 Der er taget udgangspunkt i, at procestemperaturen er 53 C (termofilt) med 17 dages opholdstid Fælles bioasanlæg tons biomasse pr. år Biogas fællesanlægget kan med den valgte bestykning håndtere ca tons pr. dag. Forudsætninger for indretning er i øvrigt som for anlægget til tons biomasse pr. år Øvrige poster der eventuelt indgår i investering Øvrige poster der kan indgå på et biogasanlæg: 1a Ensilageplads 2a Brovægt til transportkøretøjer 3a Selvstændigt gaslager 4a Biogas-kraftvarmemotor inkl. skorstensafkast 5a Bygning til kraftvarmemotor 6a Nødkøler ifm. kraftvarmemotor 7a Transformatorstation for salg af elektricitet til offentligt el-net 8a Varmeakkumuleringstank ifm. Kraftvarmemotor 9a Gasfakkel / nødfakkel 10a Anlæg for tørring / køling af gas 11a Transmissionsledning for gas (biogas eller opgraderet gas) 12a Transmissionsledning for fjernvarme 13a Transmissionsledning for rågylle 14a Transmissionsledning for afgasset biomasse 15a Biogasopgradering (CO 2 fjernelse) 16a Net-injektion, odorisering, fjernelse af metan-rest CO 2 -rejekt. Lugtbehandling, rørinstallation, skorsten, bygning 17a fx kemisk eller biologisk lugtfjernelse (biogasgårdanlæg)" 18a Udstyr for gylleseparering / Dekantercentrifuge 19a Lager/bygning for fraseparerede gyllefibre 3.5 D. Driftsomkostninger og balance Biogasgårdanlæg m 3 procestank (konventionel/økologisk) Driftsudgifterne for et biogasgårdanlæg er primært baseret på oplysninger fra anlægsleverandør (Lundsby Bioenergi A/S) med hensyn til elforbrug, forbrugsstoffer, vedligeholdelse og lønomkostninger. Biogasgårdanlægget adskiller sig fra fælles biogasanlæg ved en mere simpel opbygning og lavere belastning af udstyret, og dermed færre omkostninger til vedligeholdelse. 10

14 Driftsudgifter til forsikring, revision og administration er vurderet, da disse beløb typisk vil være en del af driften af den øvrige ejendom Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år Driftsudgifterne for fælles biogasanlægget er baseret på årsregnskaber fra flere af de større eksisterende fælles biogasanlæg, samt tilbud fra vognmand mht. transportudgifterne. Driftsudgifter på et fælles biogasanlæg er typisk er 2-3 gange større end udgifterne til finansiering af biogasanlægget. De største enkeltposter i driftsudgifter er omkostninger til ind-ud transport af biomasse, evt. energiafgrøder, løn og el. Transport udgør pct. af driftsomkostningerne for et fælles biogasanlæg (afhængig af den evt. indkøbte mængde energiafgrøder). Det er derfor af stor betydning for driftsøkonomien, at omkostningen til transport ikke undervurderes. Som beskrevet i så er det i dette notat valgt at basere transportomkostningerne på en pris indhentet ved en vognmand, da investering i egen vognpark og bemanding til samme giver en række usikkerheder mht. fx erstatningsbiler ved reparation, vikarer ved sygdom mv. Alle disse udgifter er dækket ved udlicitering af opgaven til en vognmand. Omkostninger til energiafgrøder vil kunne variere lokalt, men er baseret på den pris som Sønderjyske landmænd opnår ved salg til Tyskland, da det pt. er den eneste referencepris. Løn, vagt og elforbrug er baseret på årsregnskaber fra eksisterende biogasanlæg. Elforbruget stiger, jo højere tørstofindhold, der er i den indpumpede biomasse. 10 pct. tørstof har i praksis vist sig at være mest optimal Fælles biogasanlæg tons biomasse pr. år Se ovenstående afsnit Finansiering og balance Der er regnet eksempler på finansieringsomkostninger og balance. Balancen er regnet ud fra et eksempel på en gasproduktion med følgende fordeling: Konventionelt gårdanlæg: 90 pct. svinegylle og 10 pct. majsensilage Fællesanlæggene ( og tons/år) 90 pct. gylle (bestående af 75 pct. svinegylle og 25 pct. kvæggylle) og 10 pct. majsensilage. 10 pct. af den producerede biogas er anvendt til procesopvarmning. Det antages at den øvrige gasmængde opgraderes og sælges via naturgasnettet. Omkostninger til opgradering og injektion i naturgasnettet er fratrukket salgsværdien og tilskud. Der er medtaget tilskud til biogas anvendt i kedlen til 11

15 procesopvarmning af biogasanlægget. Det skal bemærkes at den beregnede balancen er gældende frem til 2016, hvor tilskuddet på 10 kr./gj aftrappes med 2. kr./år frem til

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere