DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913"

Transkript

1

2

3 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

4

5 få^

6

7 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR

8 1170 u oirb

9 MUSEETS BESTYRELSE c. NYROP Bestyrelsens Formand og Kasserer. F. HENDRIKSEN EMIL HANNOVER Næstformand. Direktør. FOR INDENRIGSMINISTERIET: Kontorchef, Docent H. Gram. FOR KULTUSMINISTERIET: Museumsdirektør, Dr. phil. Sophus Muller. FOR KØRENHAVNS KOMMUNE: Raadmand G. Philipsen. FOR INDUSTRIFORENINGEN: Fabrikdirektør H. Bing. Fabrikant Axel Meyer. Hof- og Ordensju velerer C. Michelsen. Direktør Carl Ruben. Professor C. Nyrop. FOR NY CARLSRERG MUSEUMSLEGAT: Direktør, Dr. phil. C. Jacobsen. FOR DE PRIVATE RIDRAGYDERE: Folketingsmand J. C. Christensen. Smedemester J. P. Chr. Jensen. Tandlæge Friis, Kolding. Xylograf F. Hendriksen. Snedkermester H. P. Larsen. FOR KUNSTINDUSTRIMUSEETS VENNER: Læge Axel Heine. Kammerherre R. Krag. ASSISTENTER: Frk. S. Salomonsen. Vilh. Wanscher. M. Weber.

10

11 Carl og Ottilia Jacobsen. Efter Maleri af Jul. Paulsen i Kunstindustrimuseet. CARL JACOBSEN OG KUNSTINDUSTRIMUSEET. Ogsaa i Kunstindustrimuseel vakte Carl Jacobsens Død den 11. Januar oprigtig Sorg. Han havde staaet det nær fra dets Stiftelse og ved den Lejlighed endda indtaget en særlig og betydelig Stdling. Som Museets Grundplan fra 1890 siger, blev det stiftet af Industriforeningen i København og Ny Carlsbergs Museumslegat, men da dette Legat var og blev Et med den Afdøde, var Stifterne Industriforeningen og Carl Jacobsen. I Industriforeningen kan Tanken om et saadant Museum følges Aar tilbage. Den er t. Eks. fremme baade 1873 og 1877, ikke at tale om 1879, da Foreningen fejrede sin Erhvervelse af Industribygningen ved i den at afholde en stor»kunst- og Industriudstilling«, Kammerherre Worsaae omtaler det i sin Artikel»Om et Industrimuseum i København«, hvormed»tidsskrift for Kunst-

12 industri«aabnedes. Det var imidlertid først, da nuværende Konferensraad Philip Schou i 18cS3 blev Formand ior Industriforeningen, at den kunstindustrielle Bevægelse i den tog Fart.»Tidsskrift for Kunstindustri«blev skabt (1885), den nordiske Udstilling 1888 i Kobenhavn fik Form som en international Kunstindustri-Udstilling, og endelig blev der i December 1889 nedsat et Udvalg for Oprettelsen af et kunstindustrielt Museum. Hermed var imidlertid Philij) Schous Virksomhed i Foreningen tilende. I Begyndelsen af 1890 traadte han af Helbredshcnsyn tilbage. Men hans Efterfølger paa Formandspladsen, Hofjuveler C. Michelsen, gik energisk videre ad den betraadte Vej, og særlig rettede han da en Henvendelse til det af Carl Jacobsen og Hustru den 13de Marts 1883 stiftede Nv Carlsbergs Museumslegat. Erfaringerne^ fra den første Verdensudstilling, der 1851 fandt Sted i London, gjorde, at man i England mente det nødvendigt at lægge endog stor Vægt paa at fremme den kunstindustrielle Uddannelse i Landet, og bl. a blev da det senere saa vældige South-Kensington Museum skabt. Baaret af den samme Bølge kom der ogsaa andetsteds Museer af lignende Art, saaledes Museet for Kunst og Industri i Wien, Gewerbemuseet i Berlin osy. Bevægelsen voksede, den naaede, som ovenfor nævnt. Industriforeningen, men den blev ogsaa bemærket udenfor Foreningen, saaledes af Carl Jaco])sen. Just derfor havde han med Sorg set, at et af den gamle Museumsmand, Konferensraad Thomsen, stiftet»museum for Skulptur og Kunstflid«efter Stifterens Død var blevet opløst, og just derfor blev det ene af de fire Ny Carlsberg Legater, Carl Jacobsen og Hustru oprettede i 1883, et Museumslegat. Benten af dets Kapital skulde anvendes til Indkøb af Genstande, der kunde indlemmes i det ene eller det andet af to Museer,»hvis Oprettelse maa anses for særlig ønskelig, nemlig det i sin Tid af Konferensraad Thomsen oprettede Kunstmuseum og et Museum for Kunstindustri og dekorativ Kunst«. Blev disse Museer ikke oprettede i Løbet af ti Aar, eller oprettedes de saaledes, at Legatet ikke maatte finde Anledning til at indlemme de anskaffede Genstande i dem, skulde en ny Fundals oprettes for Legatet,»dog saaledes, at Legatets Hovedformaal bliver som forhen at virke til Kunstens og Kunstindustriens Tarv«. Nu meldte det af Industriforeningen nedsatte Udvalg sig, og Jacobsen.sluttede sig straks til det. Den 30. April 1890 konstituerede Udvalget og den af ham valgte Legatbestyrelse sig som»forberedende Komite til Oprettelsen af et Kunstindustrimuseum«; dens Medlemmer var for Industriforeningens Vedkommende: Hof- Juveler C. Michelsen (Formand for Foreningens Bestyrelse), Fabrikant Tb. Hiittemeier (Formand for dens Bepræsentantskab), Direktør H. Bing, Fabiikant Axel Meyer og Professor C. Nyrop, for Legalels Vedkommende: Carl Jacobsen, Professor Vilh. Klein og Museumsdirektør, Dr. Sophus Miiller. Den saaledes sammensatte Komite, for hvilken Hof-Juveler Michelsen valgtes til Formand, ari)ejdede ivrigt, og allerede den 7. August 1890 erklærede den Museet for stiftet med en vedtagen Grundplan som Bettesnor.

13 bestaa af fem Medlem- Efter den skulde Museets Bestyrelse bl. a. mer, valgte af Industriforeningen, og fem, valgte af Ny Carlsbergs Museumslegat, hvorfor Carl Jacobsen endnu indvalgte Arkitekt Erik Schiødte og Maleren, Inspektør ved det kgl. Teater Pietro Krohn ; den sidste blev som bekendt Museets første Direktør. Naar man turde vove et saa dristigt Skridt som at erklære Museet for stiftet det var Direktør Bing, der fremsatte Forslaget herom spillede det en KoUe, at Ny Carlsberg-Legatet alt havde indkøbt en Række Genstande, som ved Grundplanen overdroges det nye Museum, og hertil kom endnu, at Legatet tilsagde Museet den aarlige Rente af 100,000 Kr., ligesom at Industriforeningen kort forinden havde vedtaget at ville yde det 6000 Kr. aarligt, foreløbig i ti Aar. Her var altsaa et Grundlag, og ud fra det arbejdedes der ihærdigt. Der samledes en Række private Bidragydere, fra hvilke der inden Udgangen af 1891 forelaa en Gave paa ca. 60,000 Kr., dels i Penge, dels i Tilsagn om Arbejde ved den Museumsbygning, man haabede at faa rejst. Paa Finansloven for bevilgedes der 100,000 Kr. til den, fordelt paa to Aar; i Oktober 1891 stillede Kjøbenhavns Kommune en godt beliggende Grund til Raadighed; omtrent samtidig fik Museet Industriens Andel af Overskudet fra den nordiske Udstilhng i 1888, som androg 33,820 Kr. osv. Fra alle Sider vistes der det vordende Museum Velvilje. I November 1891 kunde der nedsættes et Byggeudvalg, Carl Jacobsen blev det ene af dets tre Medlemmer, og nu gik det Slag i Slag. Den 26. August 1893 holdtes der Rejsegilde, den 20 Juli 1894 blev Museet festligt indviet, og fra den 12. December 1895 var det offentlig tilgængeligt. Jacobsen, der ved Rejsegildet var steget højere op i Tagværket end nogen af de andre Tilstedeværende, var levende med i alt, hvad der skete, og i Glæde over, at Museet nu skulde træde i Virksomhed, skænkede han det i 1895 Overskudet af fire Kvartalers Salg af Ny Carlsbergs Pilsnerøl; det blev til 11,384 Kr. Det falder derfor helt naturligt, at da en Kreds af Haandværkere til Ny Carlsbergs 25 Aars Jubilæum havde ladet Julius Paulsen udføre et stort Dobbeltbillede af Carl Jacobsen og Hustru, ønskede de det anbragt i Kunstindustrimuseet. Her blev det afsløret den 17. Februar 1896, og her har det til de to Legatstifteres Ære stadig haft sin Plads. Der var en mærkelig Iver og Fart over Alt, hvad der hørte Kunstindustrimuseets Stiftelse til. Selvfølgelig optraadte Jacobsen her som overalt i Overensstemmelse med sit Valgsprog»Semper ardens«(altid i Glød), og det passede fortræffeligt ind i den af Hof-Juveler Michelsen forestaaede Ledelse. Den fra alle Sider med virkelig Begejstring begyndte Virksomhed blev ført frem med Energi, og den har haft Lykken med sig. Under to dygtige Direktører, først Pietro Krohn, derefter Emil Hannover, har det haft en saa mægtig Udvikling, at den forholdsvis unge og langtfra lille Bygning ikke længere værdigt kan rumme de anselige Samlinger. Der er Ønsker og Planer oppe om at skaffe det en anden, og de sidste Møder i Museets Forretningsudvalg, som Carl Jacob-

14 8 sen deltog i til ganske kort før sin Død, beskæftigede sig med denne Sag, ior hvis lykkelige Udvikling det ganske sikkert tør siges, at han levende interesserede sig. Der havde været nogle Aar, da Jacobsen, uden dog at opgive sit Sæde i Museets Bestyrelse og Forretningsudvalg, synligt havde holdt sig tilbage. Han delte formentlig ikke visse Principer i dets Ledelse. Men nu var det paany kommet til lykkeligt Samarbejde. Hans llammende Kunstenthusiasme og ivrige Interesse for, at Kunsten ad enhver mulig Vej skulde arbejde sig ud i de brede Lag, lod ham se stort paa Forholdene, samtidig med at hans gode Hjerte, der paa Grund af hans Karakters ofte heftige Opbrusen ikke sjældent blev miskendt, her gav sig et talende Udtryk, hvad der i høj Grad tjener til hans Ære. P^or Museet staar Carl Jacobsen som den højsindede Legatstifter, der interesseret traadte til ved dets Stiftelse og interesseret har fremmet dets Tarv. Med dyb Pietet vil det vaage over det Æreminde, der er blevet det betroet. Dobbeltportrættet af ham og hans Hustru. Museet vil altid med levende Tak mindes hans store Betydning for det. C. Nyrop.

15 Fig. 1. Den nye Sal. Anbnet I. SAMLINGERNE. A. HOVEDSAMLINGEN. Der indgik i Løbet af Aaret Genstande i Museet. Heraf var 120 indkøbte for tilsammen 12,465 Kroner 22 Øre, medens 68 skænkedes til en samlet Værdi af ca. 10,450 Kroner. De Midler, der i 1913 stod til Museets Raadighed, var paa langt nær ikke saa store, som dem, hvorover vi raadede i det nærmest foregaaende Aar. Dog var de heller ikke det sidste Aar saa smaa, at Museet sank ned blandt de tiltakketagende. Blev det end ikke rigt paa ret mange store og vigtige Ny-Erhvervelser, kunde det dog paa en lang Række Punkter suppleres med Ting, der hver for sig havde en Mission. Aarets kostbareste Erhvervelse var Joakim Skovgaards Karton til en Mosaik med en Fremstilling af Eva. Den er saa velkendt fra den sidste frie Udstilling og saa almindelig anerkendt for at være den udmærkede Kunstners ypperste dekorative Værk fra de senere Aar, at vi her kan nøjes med at nævne den. Imod al Sædvane blev DEN MODERNE DANSKE AFDELING iøvrig forsømt. Men dette skyldtes et Forsæt og ikke nogen Forseelse. Med den kommende baltiske UdstiUing for Øje syntes det Museumsledelsen rigtigst at afvente det Overblik, som man her tør vente at faa over vort Kunsthaandværks seneste Frembringelser. Af moderne danske Arbejder erhvervedes i Aar derfor kun et sølvbroderet Bælte af Frk. E. Garde, en do. Ramme af Frk. A. Finsen,

16 10 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM et Smykke i Sølv af Erik Magnussen. En udmærket Vase af Frk. Heqcrmann Lindencvone, som heriulovcr er den eneste Forøgelse i den danske Sal, er skænket af Hr. Direktør Harald Bing, idet denne atter i Aar har holdt den smukke Skik i Hævd at sende Museet en Julegave i Form af et af de l)edste Stykker, der senest er blevet udfort i hans Fabrik. I de andre Sale vil man mange Steder finde spredte de smaa Kliketter, som med deres rode Skrift gør de Besøgende opmærksomme paa Museets sidste Erhvervelser. De, der søger disse, bør dog forst og fremmest tage den helt NYE SAL (Fig. 1) i Øjesyn, som blev aal)net for Pul)likum i Oktober. Her er alt, hvad vi i de sidste Aar har samlet af italiensk og spansk Kunsthaandværk fra Fig. 2. Tre Bronze-Blækhuse. Itnlien, 10. Aarh. Erhvervede 11)13. Renaissancetiden nu omsider blevet opstillet sammen med de faa Stykker af samme Afstamning, som tidligere fandtes i Museet. At de aller tleste af Tingene i den ny Renaissancesal var Gaver, dels fra Kunstindustrimuseets Venner, dels fra dette Selskabs Æresmedlem, Etatsraad /..S. Salomonsen, var for Museets Ledelse naturligvis en Grund til at give dem en særlig fin Installering. Men naar Tingene i den ny Sal med dens fløjelsbetrukne Vægge, dens Fløjelsmere af- Løbere paa Gulvet, dens Silkegardiner osv. fremtræder i stemte, mindre nøgterne Omgivelser end de, der almindeligvis bydes Tingene i vore Museer, er der heri tillige et Forsøg paa at skabe et Museumsrum af en hyggeligere Type end den hidtidige. Lignende Forsøg i den Hirschsprungske Samling, over for hvilken et Besøg af mere end 100,000 Mennesker kan siges at være gaaet sporløst hen, har skabt den Formodning, at ingen Beskyttelse er sikrere for vore offentlige Samlinger end enhver Foranstaltning til at vække et vii'keligt Velbefindende hos de Besøgende. Der er i den ny Sal endnu nogen Plads tilovers, for saa vidt som man kan røre og bevæge sig i den. I dens Montrer har det dog

17 allerede knebet at føje de Ny- Erhvervelser ind, som skulde supplere de tidligere Erhvervelser fra det italienske Renaissancekunsthaand værks Omraade. At der endnu fattedes Repræsentanter for flere lokale Arter af Majolica, var endda ikke det føleligste Savn. Værre var det, at vi ganske manglede Exempler paa de smaa italienske Bronzer, der netop i deres skitzemæssige Skikkelser i saa høj Grad afspejler Renaissancetidens frodige Formfantasi og mærkelige Evne til at gøre et lille fuldendt Bygningsværk selv afden ringeste Brugsgenstand. Paa dette Punkt havde vi derfor i det sidst forløbne Aar vor Opmærksomhed særlig henvendt. Men de smaa italienske Bronzer fra det Aarhundred stod allerede hos deres Samtidige højt i Kurs og hører nu omstunder til de sjældne og kostbare Ting paa Kunstmarkedet ude i Europa. Et Par Stykker af Arten lykkedes det os dog at erhverve. Det er tre Blækhuse (Fig. 2). Paa det ene bæres Skaalen af tre liggende vingede Kimærer. Det andet, der vel en Gang har haft el Laag, har en tresidet Skaal, der støttes af staaende Kimærer. Det tredie og største bæres af tre Keruber med Løvefødder og har paa Laaget en nøgen Dreng, som sidder med en Bog i Haanden. Det sidste Stykke, der, som nævnt, har sit Laag i Behold, er det stateligste af de tre. Men det tresidede har den Interesse forud for de andre, atetafrenaissancetidensstore Navne synes at kunne knyttes dertil. I hvert Fald er denne VIRKSOMHEDEN I AARET MDCCCCXIII 11,, Fig. 3. Bacchus. Statuette af forgyldt Bronze.. Sausovuios Skole. Venedig, ca Gave fra Kunstindustrimuseels Venner, 1913.

18 12 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM Model i Bodes store Boj^ om de italienske Bronzestatuetter tilskreven selve Riccio paa Grundlag al" et Kxemplar med en Satyr paa Laaget i den afdøde Pierpont Morgans Samling. Men naar man i et Kunstindustrimuseum paatager sig en Forpligtelse til at laa en eller anden Art repræsenteret, som hidtil har manglet, skaher man sig ojehlikkelig nye Forpligtelser overfor en beslægtet eller supplerende Art. Saaledes ogsaa med de italienske Bronzer. Næppe var disse skitzemæssige og altid lidt raa Stykker, der er stobte i cireperdne, erhvervede, før vi følte Savnet af et Stykke, der kunde vise det finere Bronzestoberi fra den italienske Benaissance, saaledes som det navnlig optræder i visse Smaatigurer med sirlig gennemarbejdet Form og med en ofte prægtig gammel Forgvldning. "^ Paa en af Aarets mange Bejser førte et Tilfælde os just til en saadan Figur (Fig. 3). Den fremstiller den unge Bacchus eller forestiller vel egentlig snarere»vinhøsten«eller»efteraaret«, eftersom den til Pendant havde en Fremstilling af»vinteren«. Formodentlig har den hørt til en Bække af de fire Aarstider, og sandsynligvis har den i saa Fald sammen med de tre andre prydet Nischerne i et eller andet pragtfuldt»kunstskab«. Naturligvis kostede det os nogen Overvindelse at skille den fra dens Pendant; men dels var denne ikke nær saa smuk, dels vilde den have fordoblet Prisen, som allerede for den enkelte Figur var stor nok efter vore P'orhold. Den lille Bacchus staar sig sikkert ogsaa allerbedst ved at være bleven udreven af alt Sammenhæng. Set ene, set uforstyrret af Sammenligningen med sin Pendant virker den med en Storhed, en Monumentalitet, som man knap skulde tro mulig i et Stykke Skulptur, der kun har en Nipsfigurs Størrelse. F'ormodentlig beror dens Storhed paa dens Stil, dens Enhed, dens Harmoni mellem de slanke Proportioner, de skraa Skuldre, de øvrige friske Legemsformer, det tine, unge vinløvkransede Hoveds frejdige Holdning. Der gaar den samme lange, lidt manjererte og dekadente Bhytme gennem alle dens Omrids. Den er, som navnlig en Bronze bor være det, af en eneste Støbning. Og til dens øvrige Fortrin kommer endelig en herlig Forgyldning, som forhøjer den Feststemning og Glans, som straaler fra den. Sandt at sige er den Hvem den skyldes, vides indtil videre ikke. kobt i den Tro, at den maatte hidrøre fra en af Giovanni da Bolognas Elever. At den har et fjærnt Forhold til Michelangelo synes givet. Men i visse Enkeltheder, navnlig i Hovedets og Vinløvets Behandling, kan man ogsaa tro at kunne spore noget fransk. Nu kunde det, naar Talen er om et Kunstva^rk, man blot har købt, foi'di man fandt det uimodstaaeligt smukt, synes ligegyldigt, hvem det skyldes. Men i et Museum skal Tingene jo helst have en Etikette, helst ogsaa den Plads, hvor de historisk og topogradsk hører hjemme. Efter at have hørt mange enstemmige Meninger om vor Statuettes Skønhed, men meget afvigende om dens Afstamning maatte det derfor være os magtjiaaliggende at vide, hvad et Par af de første Autoriteter mente om sidstuæ'vnte, og vi forelagde derfor under et Besøg i Berlin de to Direktører, Bode og Friedlander,

19 VIRKSOMHEDEN I AARET MDCCCCXIII 13 Fig 4. Varmebækken-Laag af gennembrudt og drevet Kobber. Venedig, 16. Aarh. Erhvervet Spørgsmaalet. Uafhængige af hinanden besvarede de det begge uden Tøven med de Ord: Sansovino's Skole, Venedig ca. 1600, og under denne Betegnelse faar vi foreløbig registrere den lille Figur, skønt der vel hos en og anden vil blive en Rest af Tvivl om Betegnelsens Rigtighed tilbage. Det er iø vrig paa Tide at sige, at Figuren er en af de Gaver, vel nok den alier værdifuldeste af de Gaver, for hvilke vi i Aar har Kunstindiistrimuseeis Venner at takke. Ogsaa et Par andre Metalarbejder er tilkomne i den ny Sal. Det ene (Fig. 4) er et i Kobber drevet Laag af et Varmebækken, der med sin orientalske Paavirkning i den fortrinlige Komposition peger i Retning af Venedig, tidlig 16. Fig. 5. Kande af Bronze med indlagt Sølv. Venedig, 16. Aarh. Erhvervet 1913.

20 14 DET DANSKK KUXSTINDUSTRIMUSEUM Aarhundred. Det andel (Fig. 5) er en Kande af Bronze, damasceret med et Bladmønster i Sølv. Sidstnævnte Stykke mangler Hanken og ligner derfor fra F'orsiden mere en Vase end en Kande. Det er naturligvis en Skavank ved den. Men den hører til de saakaldte»azziministiske«arbejder, som forekommer for sjældent til at levne En noget Valg, og som et vævet Flojelsstof. Genua, ca man dog ikke kan opsætte til en uvis F'rem- Erhvervet l) Brudstykke af tid at faa repræsenterede. Udførte i det 16. Aarhundred af Orientalere i Venedig i den orientalske»tauchér«-teknik og delvis efter orientalske Forbilleder ogsaa i Tegningen, er de nemlig det aller vigtigste Vidnesbyrd om Østerlændingenes direkte Indflydelse paa det italienske Kunsthaandværk i Renaissancetiden. Et Par Textilsager, som er tilkomne i Salen, kunde bruges som et Bevis for samme Indflydelse, om end i mindre udpræget Form. Det ene er et venetiansk Fløjels-Stof, hvoraf vi allerede tidligere har ejet et Stykke; det andet (Fig. 6) er et genuesisk Fløjels-Stof, skønt i Tegningen og ganske vidunderligt i Farven. Endelig er ogsaa Keramiken i Salen bleven forøget med Stykker af Betydning. Fra Beckerath's berømte Samling, der nylig solgtes ved Auktion i Berlin, er kommet et Par af de tidlige florentinske Fayencer (15. Aarhundred), en lille Øse med Bladdekoration (Fig. 9) og en Pille- Fig. -9. Fille-Æske af Favence. Florens, 15. Aarh. Albarello af Fayence. Faenza, 16. Aarh. s Beg. Øse af Fayence. Florens, 15. Aarh. Erhvervede 1913.

21 VIRKSOMHEDEN I AARET MDCCCCXIII 15 Æske fra et Apothek (Fig. 7), fremdeles en omtrent samtidig Apothekerkrukke fra Faenza, dekoreret i blaat og lidt gult (Fig. 8), endelig et Fad med en Figur og endnu en Albarello, begge fra Venedig, smaa, men typiske Ting, som tiltrængtes for at vise disse Arter. Af Ny-Erhvervelserne i denne Afdeling skylder wi dog Kunstindustrimuseets Venner det notableste Stykke (Fig. 10). Det er et usædvanligt stort og stateligt Fad, der mellem udsparede Ornamenter paa mørkeblaa Bund ikke mindre end fem Gange er da- Fig. 10. Fad af Fayence. Faenza, Casa Pirola, Gave fra Kunstindustrimuseets Venner, teret i535, medens det i Bunden er dekoreret med en Kvinde med en Amorin i levende Farver. Det stammer fra samme Værksted som den mindre Tallerken a berettino, der ifjor blev os foræret af Etatsraad Salomonsen, det udmærkede Casa Pirota, der fra ca var det ledende Værksted i Faenza. I Mangel af anden Plads har nogle faa Ting, som ikke hører hjemme i Benaissanceværelset, foreløbig fundet Optagelse her. En af disse Ting er et nydeligt lille gothisk Smykkeskrin af Læder med Hanke og Beslag af Smeddejærn, sydtysk og fra det 15. Aarhundreds 2. Halvdel, vor eneste Erhvervelse paa Opplers Auktion i Berhn (Fig. 11). Midlertidig opstillede sammesteds er ogsaa et Par Bægre af Glas med ornamental Dekoration i Emaljefarve (Fig.

22 16 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM 12 13). Disse Glas er syriske eller mesopolamiske, skriver sig fra det Aarhundred og er fundne i Tartargrave i det nordvestlige Kaukasus. De henhorer til en herom t Hække, hvoraf Hoved mængden er i Kaiser Friedrich Museets Besiddelse og det er fra dettes Bestand af liuhletter, de er overgaaede til vor Samling. Vi har tidligere gjort Forsøg paa at erhverve dem underhaanden, nemlig sammen Fig. 11. Skrin af Læder med Beslag at Smeddejærn. Sydtyskland, 15. Aarh.s 2. Halvdel. Erhvervet med nogle udekorerede Exemplarer af Arten, som Museet i Berlin for nogle Aar siden overlod os. De dekorerede Exemplarer vilde man den Gang ikke sælge. Nu kom de sammen med nogle Privatsamlinger af islamitisk Kunst til Auktion, og her lagde vi saa Haand paa dem. Naar det var os saa magtpaaliggende at erhverve dem, er det, fordi de er Bepræsentanter for ganske den samme Glasteknik, der forekommer i de middelalderlige Moské-Lamper. Som bekendt hører disse til de aller kostbareste Frembringelser af det gamle Kunsthaandværk; en ubeskadiget Moské-Lampe koster i vore Dage et halvt hundred Tusind Kroner, er altsaa af de Ting, som vi end ikke i vore forvovneste Drømme tør haabe nogensinde at kunne tilføre vort Museum. Naturligvis kan de to Bægre ikke erstatte en Moské-Lampe. Men de kan give saa megen Antydning af Moské-Lampernes Skønhed og Fremstillingsmaade, at de, der herhjemme vil studere Glasteknikens Historie, i hvert Fald ikke længere er ladte ganske i Stikken, naar Talen er om et af dens vigtigste Kapitler. Fig To Glas-Bægre med Emalje- "'"'""h^' Aårh.Trh "er'jid^ss."' ^"^ Naar de to Bægre en Gang finder en mere passende Plads, vil man faa dem at se i Selskab med en lille Bække syriske Glas fra den tidligere Middelalder (ca. 9. Aarhundred), af hvilke den unge Opdagelsesrejsende, Hr. Barclay Baunkjær, ifjor hjembragte os nogle Prøver fra Bakka, medens Besten er erhvervede i Aar. Det er mest mindre Stykker, Flasker og Kander, alle jordfundne og med Belægninger af pragtfulde Irisationer. Hertil slutter sig en Kumme af et brunligt Glas med et ])rimitivt Ornament i lavt Belief. Maaske har den tjent til Lampe; Formen kunde tyde derpaa. Men iøvrig er den lige saa lidt brugsbestemt som stedfæstnet eller tidfæstnet cndiiu. Lignende GUis er fundne " ticls vcd Kcrtsch paa Halvøen Krim,

23 VIRKSOMHEDEN I AARET MDCCCCXIII 17 dels i Koban (Kaukasus). De synes at være sjældne, forekommer indtil Dato vistnok kun i Museum fiir Volkerkunde i Berlin. Det er dog ikke for Sjældenhedens Skyld, men for Skønhedens, vi har erhvervet dette Stykke. Med sit primitive Ornament indenfor en ganske enkel Inddeling har Stykket den stilfærdige Skønhed, som er ejendommelig for saa megen arkaisk eller arkaiserende Kunst., Den ISLAMITISKE KUNST, som vi i nogle Aar viste særlig Opmærksomhed og skyldte saadan, fordi Tapeterne paa Rosenborg den Gang saa at sige var ene om at repræsentere den i København, har vi senere maattet tage Afstand fra for at forfølge andre Opgaver. Nogle faa Genstande fra dette Omraade, der mere og mere viser sig at have været Moderskødet for talrige Arter af europæisk Kunsthaandværk, har vi dog erhvervet. Nævnes kan saaledes et Par Prøver af persiske og tyrkiske Silkestoffer. Fremdeles en Fayenceskaal, dekoreret indvendig i sort med to Rækker springende Fisk, hidrørende fra det 13. Aarhundred og efter den tidligere Ejers Opgivelse købt i Teheran. Endelig en Bronze- Kumme (Fig. 14), ligeledes fra Persien og købt i Kazwin, et Arbejde fra det Fis 14. Kumme af Bronze med indlæg af Sølv. Persien, 14. Aarh. Erhvervet Aarhundred, ^,,, oprindelig rigt»taucheret«med Sølv, hvoraf der dog nu kun er Spor tilbage i Graveringerne, som bestaar af Ornamenter, Dyr og en Frise med ungdommelige Ryttere. Mellem meget andet, som for en Tid har maattet tage vor Opmærksomhed fra Persien, er KINA. I saa Henseende har vi ganske vist kunnet henvise de Studerende til vort etnografiske Museum, hvor navnlig Kinas Porcellæn i mange Maaderer fortrinligt repræsenteret, selv om det af Pladsmangel er opstillet saaledes, at kun en Brøkdel deraf kan siges at være tilgængelig for Studium. Men dels kan man i et systematisk ordnet Kunstindustrimuseum selvfølgelig ikke ganske undvære Prøver paa en af de vigtigste Arter af alle Tiders Kunsthaandværk, dels har Nutiden stillet Kendskabet til den kinesiske Porcellænskunsts Udvikling paa et helt nyt Grundla(t ved at finde og fremdrage langt ældre Prøver paa kinesisk Keramik end de, der hidtil var kendte og findes i vort etnografiske Museum. Vi har med nogle Stykker fra Han- og Song-Tiden allerede for flere Aar siden søgt at lægge noget af dette ny Grundlag ind under vor Samling af kinesisk Porcellæn, for saa vidt man kan tale om en saadan. Thi sandt at sige staar det endnu tilbage at

24 18 DET DANSKK Kl'NS IINDL STIUMLSKrM tilvejebringe denne Samling. Enkelte Hidnig til den har nu det sidste Aar bragt. Kn ganske lille graagul og krakeleret Slenlojskrukke, et Penselbæger (?) med Celadon'-Cllasur. et Skrive- eller rettere Tusch-Toj nied en pragtlidd gronligblaa Glasur horer til de mange kinesiske Ting, der ser ud til at have en højst ærværdig Alder, men som Videnskaben ])aa sit nuværende Standpunkt dog gor bedst i at lade være med at datere. Kun saa meget kan man sige med nogen Sikkerhed, at samtlige disse Stykker er ældre end Hovedmassen af det egentlige kinesiske Poreellæn. For saa vidt horer de med til Grundlaget for den Samling heraf, som det vil være en af Fremtidens Opgaver at skabe. Øjeblikket for dette Forsæt er ingenlunde saa ugunstigt, som man kunde tro. De senere Aars Uroligheder og Uregelmæssigheder i Kina har kastet en Masse udmærket kinesisk Poreellæn paa Markedet, hvor det kan købes til overkommelige Priser. Navnlig ga^lder dette det blaamalede Poreellæn og af dette atter særlig det ældste. Det svnes, som om Samlerne vedblivende foretrækker de sirlige og elegante sene Frembringelser fra det 17. Aarhundreds Slutning og 18. Aar- Fig. 15. Ottekimtot.l-:ske af Poreellæn, dekoreret i blaat under Glasur. Betegnet: Chia-ching. Kina ( ). Erhvervet hundred for de tidligere, at de gennemgaaende endnu ikke har faaet Øje for de langt kraftigere, djærvere, bredere og mere dekorative Virkninger i de ældre fra det 16. Aarhundred og det 17. Aarhundreds Begyndelse. Hvorom alting er, kan blaamalet Ming-Porcellæn af ypperlig Kvalitet i dette Øjeblik købes ude i Verden for Priser, der sikkert om 25 Aar vil gøre vore Efterkommere syge af Misundelse. Det a^ldste Stykke, vi har erhvervet (Fig. 15), er betegnet Chia-Ching (af Dynastiet Ming, ). Som bekendt betyder en saadan Betegnelse paa et Stykke kinesisk Poreellæn i og for sig intet, hyppigt kun, at Stykket er i den Periodes Stil, til hvilken Mærket sigter. Nærværende Stykke, som er en stor ottekantet Æske, dekoreret i blaat under Glasur med Ornamenter, Blomster og Fugle, stammer dog utvivlsomt fra den Tid, som Mærket angiver. Det har alle Kendetegn paa at være»ægte Ming«, den svæm'e, tunge Skærv, den maleriske, fejlfulde Overflade, den blaalig-graalige (ilasur, den smukke violette Tone i den blaa Underglasurfarve, den brede, Hotte Pensel i Dekorationen.»Ægte Ming«, om end et lidt senere Arbejde, sagtens fra Tiden Wan-li ( ) er, skønt usigneret, sikkert ogsaa en rillet, bojan-

25 . formel Krukke, vi har erhvervet, dekoreret i blaat under Glasur med Bambus, P'yr og Slaaen (Fig. 16). Tydelig nok yngre, et Arbejde fra Perioden Kang-hsi ( ), er derimod en anden Krukke, der vistnok VIRKSOMHEDEN I AARET MDCCCCXIII 19 en Gang har haft et Laag, men som ogsaa uden dette frembyder stor Skønhed ved sin elegante Form og sin soignerede Dekoration af store Blade og Blomster. Om Mangfoldigheden i det kinesiske Blaamaleri kan disse tre Stykker naturligvis ingen Forestillinggive. Men det Fis. 16. Bojan af Porcellæn, dekoreret i blaat under Glasur. Kina, Perioden Wan-li ( ). Erhvervet tør haabes, at nogle Typer paa fortrinlig Kvalitet dermed er trufne, og det er selvfølgelig meget vigtigt at have saadanne til Sammenligning med eller Maalestok for senere Erhvervelser fra samme Omraade. Det blaamalede Porcellæn er vel nok den største af de kinesiske Porcellænsfamiljer, derfor den, der vil kræve den rigeste Bepræsentation. A^ famille verte har vi paa Forhaand enkelte gode Stykker, af famille rose derimod med Skam at melde intet. Noget bedre stod det til med vort blanc de Chine, det helt hvide Porcellæn, der fra gammel Tid er blevet tilvirket i Distriktet Te-hoa (Provinsen Folden). Til Gruppen heraf indvandt vi for nogle Aar siden et ottekantet Skrin, der fejlagtig var blevet betragtet som gammel Satsuma- Vare og derfor havde faaet Plads under japansk Keramik. Ogsaa et Par irhinoceros-formede Offerskaale af blanc de Chine har længe været i Museets Eje. Men et Førsteklasses-Stykke med netop den rette elfenbensagtige Tone, som blanc de Chine bør have, har vi først erhvervet i Aar. Det er atter en Næsehorns-formet Offerskaal (Fig. 17), dekoreret langs Banden ^.,,. f t n«- i lavt Belief med blomstrende I, I Fig. 17. Rhinocerosformet Offerskaal r-< i t-< j r«af hvidt Porcellæn (.blanc de Chine«). GrCne Og Cn r Ugl l'ønix, VCd r O- Kina, P^o;:.n^4"^^F V-' <^«' dcu mcd CU Huud Og CU Hjort.

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

75C73. Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909

75C73. Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909 75C73 Copenhagen, Denmark. Danske kunstindustrimuseum Det Danske kunstindustrimuseums virksomhed 1909 \^åy DET DANSKE UNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1909 DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1909

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Bernh. H irschsprungs Samling.

Bernh. H irschsprungs Samling. Bernh. H irschsprungs Samling. F O R T E G N E L S E over den Bernh. Hirschsprung og Hustrul Bo tilhørende Samling af Kunstgenstande og Malerier, hvilken if. testamentarisk Bestemmelse og efter Begæring

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa 564. *mmmu iwurar m r K 1 vlj? ) i'æ %< Æa ANVENDT KUNST Chr. Cato, Kbhvn, FORENINGEN ANVENDT KUNST" dannedes paa Maleren Knud Merrilds Initiativ for tre Aar siden af en lille Kreds af Kunstnere og Kunsthaandværkere.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst Nr.25 21. juni 2007 Kr. 26,00 RYNKER OG DEttE - det nve skgnhe-dsideal? l dffiem GUIDE VINTITGE- SHOPPING i Arnsterdam tilopcqr-vinder"., - on, nffiffrumh ffi MATTHT rgprop ngst ER DU?, 4, - Seie shorts,hotte

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM BOLIG rungsted UDENFOR Huset er bygget i perioden 1925-26 og tegnet af den danske maler og arkitekt Georg Jacobsen til en tobaksgrosserer og opført i gule halve flensborgsten. Terrassen, der vender ud

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere