EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, (2) Direktiv 78/933/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, som er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer ( 5 ), og det fastsætter de tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af landbrugs- og skovbrugstraktorer med hensyn til montering af lygter og lyssignaler. Disse tekniske forskrifter vedrører en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle traktortyper kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2003/37/EF. Bestemmelserne i direktiv 2003/37/EF om landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv. under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ), efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 2 ), og (3) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne ud fra følgende betragtninger: UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: (1) Rådets direktiv 78/933/EØF af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ( 3 ), er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 4 ). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. ( 1 ) EUT C 175 af , s. 40. ( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ( 3 ) EFT L 325 af , s. 16. ( 4 ) Jf. bilag III, del A. ( 5 ) EUT L 171 af , s. 1. Artikel 1 1. Ved»(landbrugs- eller skovbrugs-) traktor«forstås ethvert motordrevet køretøj, med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige beror på dets trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Det kan være indrettet til transport af gods og passagerer. 2. Dette direktiv finder kun anvendelse på de i stk. 1 definerede traktorer, der er forsynede med luftgummiringe, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 40 km/t. Artikel 2 1. Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører montering af de i punkt til i bilag I anførte påbudte eller tilladte lygter og lyssignaler, nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en traktor, når disse anordninger er monteret i overensstemmelse med de i bilag I anførte forskrifter.

2 L 203/20 Den Europæiske Unions Tidende For så vidt angår køretøjer, som ikke opfylder forskrifterne i dette direktiv, gælder det, at medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for dette direktiv: ikke må meddele EF-typegodkendelse kan nægte at udstede national typegodkendelse. 3. For så vidt angår fabriksnye køretøjer, som ikke opfylder forskrifterne i dette direktiv, gælder det, at medlemsstaterne af grunde vedrørende genstanden for dette direktiv: skal anse typeattester, der ledsager fabriksnye køretøjer i henhold til direktiv 2003/37/EF, for ugyldige til det i samme direktivs artikel 7, stk. 1, nævnte formål kan nægte registrering, salg og ibrugtagning af sådanne nye køretøjer. Artikel 5 Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilag I og II til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren, i artikel 20, stk. 3, i direktiv 2003/37/EF. Artikel 6 Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 7 Direktiv 78/933/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV. Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører montering af de i punkt til i bilag I anførte påbudte eller tilladte lygter og lyssignaler, nægte registrering, forbyde salg, ibrugtagning eller brug af traktorer, når de nævnte anordninger er monteret i overensstemmelse med de i bilag I anførte forskrifter. Artikel 8 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Det finder anvendelse fra den 1. januar Artikel 9 Artikel 4 Den medlemsstat, som har meddelt EF-typegodkendelsen, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om enhver ændring af en af de i bilag I, punkt 1.1, omhandlede dele eller kendetegn. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat afgør, om der på den ændrede traktortype skal udføres nye afprøvninger med udarbejdelse af en ny afprøvningsrapport. Såfremt afprøvningerne viser, at forskrifterne i dette direktiv ikke er opfyldt, godkendes ændringen ikke. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON Formand Formand

3 Den Europæiske Unions Tidende L 203/21 BILAG I MONTERING AF LYGTER OG LYSSIGNALER 1. DEFINITIONER 1.1. Traktortype med hensyn til montering af lygter og lyssignaler Ved»traktortype med hensyn til montering af lygter og lyssignaler«forstås traktorer, der indbyrdes ikke frembyder væsentlige forskelle; sådanne forskelle kan især vedrøre: traktorens ydre dimensioner og form antal lygter/lyssignaler og deres anbringelse. Som andre traktortyper betragtes ikke traktorer, der frembyder forskelle anført under punkt og 1.1.2, men som ikke medfører ændringer i art, antal, placering og geometrisk synlighed af de for den pågældende traktortype påbudte lygter eller lyssignaler; ej heller traktorer med eller uden tilladte ekstra lygter eller lyssignaler Tværplan Ved»tværplan«forstås et lodret plan vinkelret på traktorens midterplan i længderetningen Ubelastet traktor Ved»ubelastet traktor«forstås traktoren i henhold til definitionen i punkt i bilag I (eksempel på beskrivelse) til direktiv 2003/37/EF Belastet traktor Ved»belastet traktor«forstås traktoren belastet til den af fabrikanten angivne teknisk tilladte totalvægt; fabrikanten fastsætter også fordelingen af vægten på akslerne Lygte eller lyssignal Ved»lygte eller lyssignal«forstås en anordning, der har til formål at belyse vejbanen (projektører) eller at afgive et lyssignal. Som lygter eller lyssignaler anses endvidere belysningsanordninger for bagnummerplade samt refleksanordninger Tilsvarende lygter eller lyssignaler Ved»tilsvarende lygter eller lyssignaler«forstås lygter eller lyssignaler, der har samme funktion og er tilladt i det land, hvor traktoren er registreret; disse lygter eller lyssignaler kan have andre egenskaber end dem, som var monteret, da traktoren blev godkendt under forudsætning af, at de opfylder kravene i dette bilag Uafhængige lygter eller lyssignaler Ved»uafhængige lygter eller lyssignaler«forstås lygter eller lyssignaler med særskilte lygteglas, særskilte lyskilder og særskilte lygtehuse Sammenbyggede lygter eller lyssignaler Ved»sammenbyggede lygter eller lyssignaler«forstås anordninger med særskilte lygteglas og lyskilder, men med fælles lygtehus Kombinerede lygter eller lyssignaler Ved»kombinerede lygter eller lyssignaler«forstås anordninger med særskilte lygteglas, men med samme lyskilde og samme lygtehus I hinanden indbyggede lygter eller lyssignaler Ved»i hinanden indbyggede lygter eller lyssignaler«forstås anordninger med særskilte lyskilder (eller en enkelt lyskilde, der fungerer under forskellige vilkår), med delvis eller fuldstændig fælles lygteglas og med samme lygtehus.

4 L 203/22 Den Europæiske Unions Tidende Tildækkelig lygte Ved»tildækkelig lygte«forstås en lygte, der helt eller delvis kan skjules, når den ikke bruges. Det kan opnås ved hjælp af et bevægeligt dæksel, ved ændring af lygtens stilling eller andre passende midler. Som»indtrækkelig lygte«betegnes en tildækkelig lygte, der kan trækkes ind i karrosseriet B e v æ g e l i g e l y g t e r Ved»bevægelige lygter«forstås lygter, der er monteret på traktoren, og som kan bevæges i forhold til denne, og hvis lygteglas ikke kan tildækkes Lygte til fjernlys Ved»lygte til fjernlys«forstås en lygte, der har til formål at belyse vejen på en stor strækning foran traktoren Lygte til nærlys Ved»lygte til nærlys«forstås en lygte, der har til formål at belyse vejen foran traktoren uden at blænde eller volde unødig gene for førerne af modgående køretøjer eller andre trafikanter Tågeforlygte Ved»tågeforlygte«forstås en lygte, der har til formål at forbedre belysningen af vejen ved tåge, snefald, uvejr eller støvskyer Baklygte Ved»baklygte«forstås en lygte, der har til formål at oplyse vejen bag traktoren og at advare andre trafikanter om, at traktoren bakker eller skal til at bakke Retningsviserblinklys Ved»retningsviserblinklys«forstås et lyssignal, der har til formål at advare andre trafikanter om, at føreren har til hensigt at ændre kørselsretning mod højre eller venstre Havariblink Ved»havariblink«forstås en anordning, som muliggør, at alle blinklys virker samtidig; det har til formål at advare andre trafikanter om en særlig fare, som traktoren midlertidigt udgør for disse Stoplygte Ved»stoplygte«forstås en lygte, der har til formål at advare andre trafikanter bag traktoren om, at dens fører betjener driftsbremsen Bagnummerpladebelysning Ved»bagnummerpladebelysning«forstås en anordning, der har til formål at belyse bagnummerpladen; den kan være sammensat af forskellige optiske dele Positionslygter (fortil) Ved»positionslygter (fortil)«forstås lygter, der tjener til at angive traktorens tilstedeværelse samt dens bredde set forfra Baglygter Ved»baglygter«forstås lygter, der tjener til at angive traktorens tilstedeværelse og bredde set bagfra Tågebaglygte Ved»tågebaglygte«forstås en lygte, der har til formål at gøre traktoren mere synlig bagfra i tæt tåge.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Parkeringslygte Ved»parkeringslygte«forstås en lygte, der har til formål at angive tilstedeværelsen af en standset traktor uden påhængskøretøj i et bebygget område; den erstatter i dette tilfælde positions- og baglygter Markeringslygte Ved»markeringslygte«forstås en lygte, der anbringes så tæt som muligt ved afgrænsningen af traktorens største bredde og så højt som muligt på traktoren, og som har til formål at angive traktorens største bredde. Den har til formål for visse traktorers vedkommende at supplere positions- og baglygterne og særlig henlede opmærksomheden på traktorens dimensioner Refleksanordning Ved»refleksanordning«forstås en anordning, der har til formål at angive en traktors tilstedeværelse ved tilbagekastning af lys fra en lyskilde, som ikke er monteret på den pågældende traktor, idet iagttageren befinder sig i nærheden af denne lyskilde. I henhold til dette direktiv anses følgende ikke for at være refleksanordninger: refleksnummerplader andre refleksplader og -skilte, som skal anvendes i overensstemmelse med den enkelte medlemsstats brugerbestemmelser for så vidt angår visse kategorier af køretøjer eller visse anvendelsesformer Arbejdslygte Ved»arbejdslygte«forstås en lygte, der har til formål at belyse et arbejdssted eller en arbejdsproces En lygtes/lyssignals lysende flade En lygtes/lyssignals lysende flade Ved»en lygtes/lyssignals lysende flade«(punkt til ) forstås den retvinklede projektion af den fulde åbning af lygtens reflektor på et tværplan. Dækker lygteglasset (lygteglassene) kun en del af reflektorens fulde åbning, anses kun en projektion af denne del som lysende flade. Ved lygter til nærlys er den lysende flade ved lys/mørkegrænsen begrænset af lys/mørkegrænsens linje på lygteglasset. Kan reflektor og lygteglas indstilles i forhold til hinanden, benyttes midterindstillingen Et lyssignals lysende flade, bortset fra refleksanordninger Ved»et lyssignals lysende flade, bortset fra refleksanordninger«(punkt til ) forstås den retvinklede projektion af lyssignalet på et plan vinkelret på referenceaksen, og som berører lyssignalets glas udvendigt; denne projektion begrænses af de i dette plan liggende lygterande, hvorved hver rand for sig nedsætter lyssignalets totale lysstyrke i referenceaksens retning til 98 %. Til bestemmelse af signallysets under-, over- og siderande tages kun lodrette eller vandrette planer i betragtning En refleksanordnings reflekterende flade Ved»en refleksanordnings reflekterende flade«(punkt ) forstås den retvinklede projektion af refleksanordningens reflekterende overflade i et på referenceaksen vinkelret plan begrænset af de planer, der berører reflektoroptikens ydre kanter, og som er parallelle med denne akse. Til bestemmelse af reflektorens under-, over- og sidekanter tages kun lodrette eller vandrette planer i betragtning Synlig overflade Ved»synlig overflade«i en bestemt iagttagelsesretning forstås den retvinklede projektion af den ydre flade af en lygtes eller et lyssignals lysåbning på et på iagttagelsesretningen vinkelret plan (se tegning i tillæg 1) Referenceakse Ved»referenceakse«forstås lygtens/lyssignalets karakteristiske akse, der fastlægges af fabrikanten af lygten/ lyssignalet og tjener som udgangsretning (H = 0, V = 0 ) for synsfelterne ved de fotometriske målinger og ved monteringen på traktoren.

6 L 203/24 Den Europæiske Unions Tidende Referencecentrum Ved»referencecentrum«forstås det af lygtefabrikanten angivne skæringspunkt mellem referenceaksen og lysåbningens flade Vinkler for den geometriske synlighed Ved»vinkler for den geometriske synlighed«forstås de vinkler, der afgrænser den mindste rumvinkels område, inden for hvilken den synlige overflade skal kunne ses. Dette rumvinkelområde afgrænses af kugleafsnit, hvis centrum falder sammen med lygtens referencecentrum, og hvis ækvator er parallel med vejbanen. Disse afsnit bestemmes ud fra referenceaksen. De vandrette vinkler β modsvarer længden; de lodrette α bredden. Inden for vinklerne for den geometriske synlighed må der ikke være nogen hindring for lysets udstråling fra nogen del af den synlige overflade. Hindringer, der forefindes ved lygtens/lyssignalets godkendelse, for så vidt en sådan er foreskrevet, tages ikke i betragtning Afgrænsning af største bredde Ved»afgrænsning af største bredde«på hver side af traktoren forstås det plan, der er parallelt med traktorens midterplan i længderetningen, og som går gennem det yderste punkt på traktorens bredeste sted, idet følgende fremspring lades ude af betragtning: dæk i nærheden af deres berøringspunkt med vejbanen samt forbindelser til trykmålere for dækkene eventuelle anordninger mod udskridning monteret på hjulene førerspejle retningsviserblinklys på siden, markeringslygter, positions- og baglygter samt parkeringslygter toldplomber på traktoren samt befæstigelses- og beskyttelsesanordninger for sådanne plomber Største bredde Ved»største bredde«forstås afstanden mellem de to under punkt 1.10 definerede lodrette planer Lygteenhed Ved»en lygteenhed«forstås en samling af to eller flere ens eller uens lygter eller lyssignaler, der har samme funktion og samme farve, og som består af anordninger, hvor projektionen af de lysende flader på samme tværplan udgør mindst 60 % af arealet af det mindst mulige om lygteenhedens lysende flader omskrivelige rektangel under forudsætning af, at en sådan samling er godkendt som en lygteenhed, såfremt godkendelse kræves. Denne kombinationsmulighed gælder ikke for lygter til fjernlys, lygter til nærlys og for tågeforlygter Lygtepar eller et lige antal lygter/lyssignaler Ved»lygtepar«eller»et lige antal lygter/lyssignaler«forstås en enkelt lysende flade i form af et lysbånd, såfremt dette bånd er anbragt symmetrisk i forhold til traktorens midterplan i længderetningen, og såfremt det mindst strækker sig til 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde på hver side og er mindst 800 mm langt. Der skal være mindst to lyskilder til oplysning af denne flade, og disse skal være anbragt så yderligt i denne som muligt. Lygtens/lyssignalets lysende flade kan bestå af særskilte komponenter, der er anbragt ved siden af hinanden, såfremt projektionen af disse komponenters lysende flader på samme tværplan udgør mindst 60 % af arealet af det mindst mulige om komponenternes lysende flade omskrivelige rektangel Afstanden mellem to lygter Ved»afstanden mellem to lygter«, der vender i samme retning, forstås afstanden mellem de retvinklede projektioner af omridsene af de to ifølge punkt 1.6 bestemte lysende flader på et plan, der er vinkelret på de pågældende referenceakser Tilladt Ved»tilladt«forstås en lygte/lyssignal, som fabrikanten kan montere efter eget valg.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Funktionskontrol Ved»funktionskontrol«forstås kontrollampe eller lydsignal, der angiver, om en anordning, der tilsluttes, fungerer korrekt eller ikke Tilslutningskontrol Ved»tilslutningskontrol«forstås kontrollampe eller lydsignal, der angiver, at en anordning er tilsluttet, men ikke viser, om den fungerer korrekt eller ikke. 2. BEGÆRING OM EF-TYPEGODKENDELSE 2.1. Begæring om EF-typegodkendelse for en traktortype for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler skal indgives af traktorens fabrikant eller af dennes befuldmægtigede Med begæringen skal følge nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer samt nedenstående angivelser: beskrivelse af traktortypen i overensstemmelse med de i punkt 1.1 nævnte angivelser fortegnelse over anordninger, der er bestemt fra fabrikantens side som lygte/lyssignaludstyr. Fortegnelsen kan for hver art omfatte flere typer; hver enkelt type skal være behørigt identificeret (især godkendelsesmærke, angivelse af fabrikanten osv.). Desuden kan fortegnelsen for hver enkelt art indeholde følgende tilføjelse:»eller tilsvarende anordninger« tegning over det samlede lygte- og lyssignaludstyr med angivelse af de forskellige lygters og lyssignalers placering på traktoren tegninger, som for hver lygte og hvert lyssignal viser den lysende flade som defineret i punkt En ubelastet traktor monteret med lygte- og lyssignaludstyr som beskrevet i punkt 2.2.2, som er repræsentativ for den type traktor, der ønskes godkendt, skal fremstilles for den kontrolmyndighed, som varetager godkendelsesafprøvningerne Det i bilag II foreskrevne oplysningsskema bilægges godkendelsesskemaet. 3. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 3.1. Lygter og lyssignaler skal være monteret på en sådan måde, at de under normale brugsforhold og til trods for de vibrationer, som de kan blive udsat for, bevarer de egenskaber, som er foreskrevet i dette bilag, og således at traktoren kan opfylde forskrifterne i dette bilag. Især må det være udelukket, at lygter og lyssignaler utilsigtet bringes ud af indstilling Traktorerne skal være udstyret med elektriske tilslutningsanordninger for eventuel brug af aftagelige lyssignalanordninger. Navnlig skal traktoren være forsynet med den faste sokkel, som anbefales ved normerne ISO R 1724 (Electrical connections for vehicles with 6 or 12 volt electrical systems applying more specifically to private motor cars and lightweight trailers or caravans) (1. udgave april 1970), eller ISO R 1185 (Electrical connections between towing and towed vehicles having 24 volt electrical systems used for international commercial transport purposes) (1. udgave marts 1970). For så vidt angår norm ISO R 1185, er funktionen af kontakt 2 begrænset til positionslygter bagtil og til markeringslygter i venstre side Lygterne, som er beskrevet i punkt 1.5.7, og 1.5.9, skal være monteret på en sådan måde, at en korrekt justering af indstillingen er let at udføre For alle lyssignaler skal referenceaksen for lyssignalet, når det er monteret på traktoren, være parallel med traktorens standflade på vejbanen og med traktorens længdeplan. En tolerance på ± 3 er tilladt i enhver retning. Har fabrikanten af lyssignalanordningen angivet særlige monteringsforskrifter, skal disse tillige iagttages Såfremt der ikke foreligger særlige forskrifter, skal lygternes/lyssignalernes højde og indstilling kontrolleres, medens traktoren ubelastet er anbragt på en plan vandret flade Foreligger der ikke særlige forskrifter, skal lygterne i samme lygtepar: være anbragt symmetrisk i forhold til traktorens midterplan i længderetningen være indbyrdes symmetriske i forhold til traktorens midterplan i længderetningen

8 L 203/26 Den Europæiske Unions Tidende opfylde samme kolorimetriske forskrifter have tilnærmelsesvis samme fotometriske egenskaber Med hensyn til traktorer med asymmetrisk ydre form skal kravene i punkt og opfyldes i videst mulig udstrækning. Disse krav anses for opfyldt, såfremt afstanden fra de to lygter til midterplanet i længderetningen er den samme, og afstanden fra de to lygter til standfladen på vejbanen er den samme Lygter/lyssignaler med forskellige funktioner kan være uafhængige eller sammenbyggede, kombinerede eller indbygget i samme anordning under forudsætning af, at enhver af disse lygter/lyssignaler opfylder de for denne gældende forskrifter Største højde over vejbanen skal måles ud fra det højeste punkt på den lysende eller reflekterende flade, mindste højde over vejbanen ud fra laveste punkt på den lysende eller reflekterende flade Foreligger der ikke særlige forskrifter, må ingen lygte/lyssignal udsende blinkende lys bortset fra retningsviserblinklys og havariblink Intet rødt lys må være synligt fremad og intet hvidt lys bagud, bortset fra baklygte(r) og arbejdslygter. Opfyldelsen af dette krav kontrolleres på følgende måde: synlighed af rød lygte/rødt lyssignal fremad: intet rødt lys må være direkte synligt, når traktoren iagttages, medens en iagttager bevæger sig inden for zone 1 i et tværplan 25 m foran traktorens forreste ende (se tegning i tillæg 2, figur 1) synlighed af hvid lygte/hvidt lyssignal bagud: intet hvidt lys må være direkte synligt, når traktoren iagttages, medens en iagttager bevæger sig inden for zone 2 i et tværplan 25 m bag traktorens bageste ende (se tegning i tillæg 2, figur 2) Zone 1 og 2 er i deres respektive planer og som set af iagttageren begrænset på følgende måde: i højden: af to vandrette planer, der ligger hhv. 1 m og 2,20 m over vejbanen i bredden: af to lodrette planer, der hhv. fremad og bagud danner en vinkel på 15 udad med traktorens midterplan i længderetningen, og som går igennem berøringspunktet eller berøringspunkterne med de lodrette planer, parallelle med midterplanet, og som afgrænser traktorens største bredde, når den har den største sporvidde. Forefindes der flere berøringspunkter, skal det forreste vælges til zone 1, det bageste til zone De elektriske tilslutninger skal være udført på en sådan måde, at positionslygter, baglygter, markeringslygter (hvis sådanne forefindes) samt bagnummerpladebelysningen kun kan tændes og slukkes samtidig De elektriske tilslutninger skal være udført på en sådan måde, at lygterne til fjernlys, lygterne til nærlys og tågelygterne for og bag kun kan tændes, når de under punkt 3.11 nævnte lygter og lyssignaler er tændt. Dette krav er imidlertid ikke foreskrevet for lygter til fjernlys og lygter til nærlys, når de anvendes som advarselssignal i form af intermitterende afgivelse af lysblink med korte mellemrum med nærlyset, fjernlyset eller skiftevis med fjernlys og nærlys Det af lygter/lyssignaler afgivne lys har følgende farver: lygter til fjernlys: hvid lygter til nærlys: hvid tågeforlygter: hvid eller gul baklygter: hvid retningsviserblinklys: gul havariblink: gul

9 Den Europæiske Unions Tidende L 203/27 stoplygter: rød bagnummerpladebelysning: hvid positionslygter (fortil): hvid baglygter: rød tågebaglygter: rød parkeringslygter: foran hvid, bagtil rød, evt. gul, hvis de er indbygget sammen med sideretningsviserblinklysene arbejdslygte: ingen forskrifter markeringslygter: foran hvid, bagtil rød bageste, ikke trekantede refleksanordning: rød En tilslutningskontrols opgave kan overtages af en funktionskontrol Tildækkelige lygter og lyssignaler Tildækning af lygter/lyssignaler er forbudt, bortset fra lygter til fjernlys, lygter til nærlys og tågeforlygter, der kan tildækkes, når de ikke er i brug Lygter i driftsstilling skal forblive i denne, når den under punkt omhandlede fejl optræder alene eller i forbindelse med en af de under punkt omhandlede fejl: ved svigt af den kraft, der betjener lygten eller lyssignalet ved brud (utilsigtet), forstyrrelse, kortslutning ved stelforbindelse i strømkredsen, fejl i den hydrauliske eller pneumatiske forbindelse, bowdenkabler, solenoider eller andre dele, der styrer eller overfører kraften, der aktiverer tildækningsanordningerne Ved svigt af betjeningsorganerne til tildækningsanordningen skal en tildækket lygte kunne bringes i driftsstilling uden brug af værktøj Det skal være muligt at bringe lygterne i driftsstilling og at tænde dem med et og samme betjeningsorgan, men dette udelukker ikke muligheden for at bringe dem i driftsstilling uden at tænde dem. I tilfælde af sammenbyggede lygter til fjernlys og nærlys kræves det dog kun, at betjeningsorganet kan tænde lygterne til nærlys Det må ikke fra førersædet være muligt forsætligt at standse de tændte lygters bevægelse, før driftsstillingen er nået. Såfremt der er fare for, at andre trafikanter kan blændes under lygternes bevægelse, må disse først kunne tændes, når de har nået den endelige stilling Lygten skal ved temperaturer mellem - 30 C og + 50 C kunne nå sin åbne slutstilling inden for 3 sekunder efter betjening af betjeningsorganet Bevægelige lygter og lyssignaler Med hensyn til traktorer med en sporvidde på mm og derunder kan retningsviserblinklysene, positionslygterne fortil, baglygterne og stoplygterne være i en anden position, såfremt: disse lygter, selv når de er i en anden position, ikke er tildækket disse lygter og lyssignaler kan fastlåses i den stilling, der er påkrævet af hensyn til vejtrafikken. Fastlåsningen skal være automatisk. 4. SÆRLIGE FORSKRIFTER 4.1. Lygter til fjernlys Montering Tilladt.

10 L 203/28 Den Europæiske Unions Tidende Antal 2 eller Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n De ydre kanter af den lysende flade må i intet tilfælde være anbragt nærmere ved afgrænsningen af traktorens største bredde end yderkanterne af den lysende flade på lygter til nærlys I h ø j d e n I l æ n g d e n Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Den lysende flades synlighed, herunder zoner, som ikke forekommer oplyste i den pågældende iagttagelsesretning, skal være sikret inden for et kegleformet rum begrænset af frembringere, der udgår fra hele omkredsen af den lysende flade og danner en vinkel på mindst 5 med lygtens referenceakse Retning Fremad. Foruden de nødvendige anordninger til sikring af en korrekt indstilling, og såfremt der forefindes to par fjernlyslygter, kan det ene par, forudsat at dette kun kan udsende fjernlys, være drejeligt som funktion af styreapparatets drejningsvinkel; omdrejningen skal finde sted om en tilnærmelsesvis lodret akse Kan være»sammenbygget«med lygter til nærlys eller andre lygter fortil Kan ikke være»kombineret«med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal Kan være»indbygget« sammen med lygte til nærlys, undtagen hvis lygtens fjernlys er drejeligt som funktion af styreapparatets drejningsvinkel sammen med positionslygte sammen med tågeforlygte sammen med parkeringslygte Elektriske tilslutninger Lygter til fjernlys kan tændes samtidig eller parvis. Ved overgang fra nærlys til fjernlys, kræves det, at mindst et par fjernlyslygter er tændt. Ved overgang fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukkes samtidig Lygter for nærlys kan forblive tændt samtidig med lygter for fjernlys.

11 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Tilslutningskontrol Påbudt Andre forskrifter Den maksimale lysstyrke fra alle lygter for fjernlys, som kan tændes samtidig, må ikke overstige cd Denne maksimale lysstyrke opnås ved sammenlægning af de individuelle maksimale lysstyrker målt i forbindelse med godkendelsen af typen og anført på de dertil hørende godkendelsesskemaer Lygte for nærlys Montering Påbudt Antal Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n I h ø j d e o v e r v e j b a n e n : såfremt der kun monteres 2 lygter for nærlys: minimum 500 mm maksimum mm. Denne afstand kan forøges til mm, hvis højden mm ikke kan overholdes på grund af traktorens konstruktion, og når anvendelsesvilkårene og arbejdsredskaberne tages i betragtning for traktorer, der er udstyret til montering af anordninger fortil, tillades der to ekstra nærlys ud over de under nævnte i en højde, der ikke må overstige mm, hvis de elektriske tilslutninger er således udformet, at to par lygter til nærlys ikke kan tilsluttes samtidig I l æ n g d e n Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er anført i punkt 1.9. α = 15 opad og 10 nedad β = 45 udad og 5 indad. Inden for dette felt skal tilnærmelsesvis hele den synlige overflade af lygten kunne ses. Karrosseridele eller andet udstyr i nærheden af lygten må ikke forårsage generende bivirkninger, der generer andre trafikanter.

12 L 203/30 Den Europæiske Unions Tidende Retning Nærlyslygter må ikke ændre retning som funktion af styreapparatets drejning Når højden af lygter til nærlys er over eller lig med 500 og under eller lig med mm, skal en sænkning på mellem 0,5 og 4 % af disses lyskegle kunne gennemføres Når højden af lygter til nærlys er over og under eller lig med mm, forhøjes den i punkt fastsatte grænse på 4 % til 6 %; de i punkt omhandlede lygter skal, målt 15 mm fra lygten, have en sådan retning, at den vandrette linje, som adskiller det belyste område fra det ikke-belyste område, ligger i en højde, der kun er lig med halvdelen af afstanden mellem vejbanen og lygtens centrum Kan være»sammenbygget«med lygter til fjernlys og de andre forlygter Kan ikke være»kombineret«med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal Kan være»indbygget« med lygte til fjernlys, undtagen hvis denne er bevægelig som funktion af styreapparatets drejning sammen med andre lygter fortil Elektriske tilslutninger Indstilling af kontakt på nærlys skal tillige bevirke, at alt fjernlys slukkes. Nærlys kan forblive tændt samtidig med fjernlys Tilslutningskontrol Tilladt Andre forskrifter Forskrifterne i punkt gælder ikke for lygter til nærlys Tågeforlygter Montering Tilladt Antal Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n

13 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ I h ø j d e n Mindst 250 mm over vejbanen. Ingen del af den lysende flade må befinde sig over det højeste punkt på nærlyslygtens lysende flade I l æ n g d e n Så langt fortil på traktoren som muligt; under ingen omstændigheder må lyset genere føreren, hverken direkte eller indirekte via førerspejle og/eller andre reflekterende flader på traktoren Geometrisk synlighed Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er angivet i punkt 1.9: α = 5 op og ned β = 45 udad og 5 indad Retning Tågelygterne må ikke ændre retning som funktion af styreapparatets drejning. De skal være rettet fremad uden at blænde eller unødigt genere førere af modkørende køretøjer eller andre trafikanter Kan være»sammenbygget«med andre forlygter Må ikke være»kombineret«med andre lygter fortil Kan være»indbygget«: sammen med fjernlyslygter, der ikke kan ændre retning som funktion af styreapparatets drejning, når der er fire fjernlyslygter sammen med positionslygter fortil sammen med parkeringslygter Elektriske tilslutninger Tågeforlygter skal kunne tændes og slukkes uafhængigt af fjernlyslygter eller nærlyslygter og omvendt Tilslutningskontrol Tilladt Baklygter Montering Tilladt Antal 1 eller 2.

14 L 203/32 Den Europæiske Unions Tidende Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n I h ø j d e n Mindst 250 mm og højst mm over vejbanen I l æ n g d e n Bagtil Geometrisk synlighed Denne er bestemt ved vinklerne α og β, som disse er angivet i punkt 1.9: α = 15 op og 5 ned β = 45 til højre og til venstre, dersom der kun er én lygte β = 45 udad og 30 indad, dersom der er to lygter Retning Bagud Kan være»sammenbygget«med enhver anden baglygte Kan ikke»kombineres«med andre lygter eller lyssignaler Kan ikke være»indbygget«sammen med andre lygter eller lyssignaler Elektriske tilslutninger De må kun kunne tændes, hvis traktoren er i bakgear, og hvis betjeningsorganet for motorens start og stop er i en sådan stilling, at motoren kan være i drift. De må ikke kunne tændes eller være tændt, hvis et af de ovenanførte krav ikke er opfyldt Kontrolanordning Tilladt Retningsviserblinklys Montering (jf. tillæg 3) Påbudt. Retningsviserblinklysene er inddelt i kategorier efter type (1,2 og 5), hvis anbringelse på samme traktor vises i en monteringstegning (A til D).

15 Den Europæiske Unions Tidende L 203/33 Tegning A er kun tilladt for traktorer, hvis største længde ikke overstiger 4,60 m, og i så fald må afstanden mellem de udvendige kanter af de lysende flader ikke overstige 1,60 m. Tegningerne B, C og D kan anvendes på alle traktorer. Ekstra retningsviserblinklys kan monteres Antal Antallet af retningsviserblinklys skal være et sådant, at det muliggør afgivelse af blinksignaler svarende til et af de i punkt omtalte monteringstegninger Monteringstegning (se tillæg 3) A 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Disse kan være uafhængige, sammenbyggede eller kombinerede. B 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 supplerende retningsviserblinklys på siden (kategori 5) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Retningsviserblinklysene fortil og de supplerende retningsviserblinklys på siden kan være uafhængige, sammenbyggede eller kombinerede. C 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) 2 supplerende retningsviserblinklys på siden (kategori 5) D 2 retningsviserblinklys fortil (kategori 1) 2 retningsviserblinklys bagtil (kategori 2) Anbringelse I b r e d d e n Den kant af den lysende flade, der er fjernest fra traktorens lodrette midterplan i længderetningen, må ikke være mere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Mindste afstand mellem de indvendige kanter af de to lysende flader skal være 500 mm. Når den lodrette afstand mellem retningsviserblinklys bagtil og baglygten er mindre end eller lig med 300 mm, må afstanden mellem afgrænsningen af traktorens største bredde og den udvendige kant af retningsviserblinklys bagtil ikke være mere end 50 mm større end afstanden mellem afgrænsningen af traktorens største bredde og baglygten i samme side. For retningsviserblinklys fortil skal den lysende flade være i en afstand af mindst 40 mm fra den lysende flade på nærlyslygter og tågeforlygter, såfremt disse er monterede. En mindre afstand er tilladt, hvis lysstyrken i retningsviserblinklysets referenceakse er mindst 400 cd I h ø j d e n Over kørebanen: mindst 500 mm for retningsviserblinklys af kategori 5 mindst 400 mm for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2

16 L 203/34 Den Europæiske Unions Tidende højst mm for alle kategorier Dersom traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde denne maksimale grænse, kan den lysende flades højeste punkt være i mm s højde over vejbanen for så vidt angår retningsviserblinklys af kategori 5, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning A, retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i tegning B og retningsviserblinklys i kategori 1 og 2 i tegning D og i mm s højde for retningsviserblinklys af kategori 1 og 2 i de andre tegninger. op til mm for ekstra retningsviserblinklys I l æ n g d e n Afstanden mellem den lysende flades referencecentrum på det supplerende sideretningsviserblinklys (tegning B og C) og det tværplan, som fortil afgrænser traktorens største længde, må ikke overstige mm. Hvis traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde minimumsvinklerne for synlighed, kan denne afstand øges til mm Geometrisk synlighed V a n d r e t t e v i n k l e r : Jf. tillæg 3. L o d r e t t e v i n k l e r : 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 10 for sideretningsviserblinklysene i tegningerne B og C, hvis de er anbragt lavere end mm. Det samme gælder for lygter af kategori 1 i tegningerne B og D Retning Hvis der af fabrikanten er fastsat særlige montageforskrifter, skal disse overholdes Kan være»sammenbygget«med en eller flere lygter og/eller lyssignaler, som ikke må være tildækkelige Kan ikke være»kombineret«med nogen anden lygte eller noget andet lyssignal undtagen i overensstemmelse med de i punkt nævnte diagrammer Kan kun være»indbygget fælles«med parkeringslygterne, men dette gælder kun for retningsviserblinklys i kategori Elektriske tilslutninger Retningsviserblinklys skal fungere uafhængigt af andre lygter. Alle retningsviserblinklys på samme side af traktoren tændes og slukkes ved samme betjeningsorgan og skal blinke synkront Funktionskontrol Påbudt for alle retningsviserblinklys, der ikke direkte kan ses af føreren. Den kan bestå af et kontrollys eller et lydsignal eller begge dele. Er den et kontrollys, skal det blinke, og i tilfælde af fejlfunktion ved et af retningsviserblinklysene bortset fra sideblinklys skal det slukkes eller lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt. Er der kun et lydsignal, skal det kunne høres tydeligt og under tilsvarende omstændigheder ændre frekvensen væsentligt. Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal den være udstyret med et særligt kontrollys for påhængskøretøjets retningsviserblinklys, medmindre det trækkende køretøjs kontrolanordning gør det muligt at opdage fejlen ved et hvilket som helst retningsviserblinklys på den således sammensatte kombination.

17 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Andre forskrifter Blinkfrekvensen skal være 90 ± 30 pr. minut. Første blink skal indtræffe højst et sekund efter, at blinksignalet er slået til, og første slukning inden for højst halvandet sekund. Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal betjeningsanordningen for traktorens retningsviserblinklys også kunne aktivere påhængskøretøjets retningsviserblinklys. I tilfælde af svigt, bortset fra kortslutning, af et retningsviserblinklys skal de øvrige lys fortsat blinke, men under disse omstændigheder kan blinkfrekvensen afvige fra den foreskrevne Havariblink Montering Påbudt Antal Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n I h ø j d e n I l æ n g d e n Geometrisk synlighed Retning »Sammenbygget«/ikke»sammenbygget«4.6.8.»Kombineret«/ikke»kombineret«4.6.9.»Indbygget«/ikke»indbygget«sammen med > = > ; I overensstemmelse med forskrifterne under de tilsvarende afsnit under punkt Elektriske tilslutninger Havariblinket skal sættes i gang ved hjælp af en særskilt betjeningsanordning, således at samtlige retningsviserblinklys blinker synkront Tilslutningskontrol Påbudt. Blinkende kontrollys, der kan fungere sammen med den (de) under punkt foreskrevne kontrolanordning(er) Andre forskrifter I overensstemmelse med forskrifterne i punkt Når en traktor er udstyret til at trække et påhængskøretøj, skal havariblinket, når det tændes, samtidig sætte påhængskøretøjets retningsviserblinklys i gang. Havariblinket skal også kunne fungere, såfremt motorens start- og stopanordning befinder sig i en stilling, hvor motoren ikke kan være i gang Stoplygte Montering Påbudt.

18 L 203/36 Den Europæiske Unions Tidende Antal Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n Mindst 500 mm mellem de to lygter. Denne afstand kan nedsættes til 400 mm, når traktorens største bredde er mindre end mm I h ø j d e n Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller mm, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde nævnte grænse på mm I l æ n g d e n Bag på traktoren Geometrisk synlighed V a n d r e t v i n k e l : 45 udad og indad. L o d r e t v i n k e l : 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan begrænses til 10, hvis lygten er anbragt i en højde over vejbanen, som er mindre end mm; til 5, hvis lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm Retning Bagud Kan være»sammenbygget«med en eller flere lygter/lyssignaler bagtil Må ikke være»kombineret«med anden lygte/lyssignal Kan være»indbygget«sammen med baglygten eller parkeringslygten Elektriske tilslutninger Skal tændes, når driftsbremsen betjenes Funktionskontrol Tilladt. Hvis den er monteret, skal den bestå af et ikke-blinkende kontrollys, der tændes i tilfælde af mangelfuld funktion af stoplygterne Andre forskrifter Stoplygtens lysstyrke skal være væsentlig større end baglygternes lysstyrke.

19 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Bagnummerpladebelysning Montering Påbudt Antal Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n I h ø j d e n I l æ n g d e n Geometrisk synlighed Retning > = > ; således at det sikres, at nummerpladen belyses af anordningen Kan være»sammenbygget«med en eller flere lygter/lyssignaler bagtil Kan være»kombineret«med baglygter Må ikke være»indbygget«sammen med anden lygte/lyssignal Elektriske tilslutninger Anordningen må kun kunne tændes samtidig med baglygterne Tilslutningskontrol Tilladt. Hvis den er monteret, skal dens funktion kontrolleres ved den kontrolanordning, der er foreskrevet for positionslygter fortil og baglygter Positionslygte (fortil) Montering Påbudt Antal 2 eller 4 (jf. punkt ) Monteringstegning Anbringelse I b r e d d e n Det punkt på den lysende flade, som er fjernest fra traktorens lodrette midterplan i længderetningen, må ikke være mere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Den mindste afstand mellem de indvendige kanter af de to lysende flader skal være 500 mm.

20 L 203/38 Den Europæiske Unions Tidende I h ø j d e n Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller højst mm, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde nævnte grænse på mm I l æ n g d e n Ingen særlige forskrifter under forudsætning af, at positionslygterne er rettet fremad, og at de i det efterfølgende nævnte vinkler for geometrisk synlighed overholdes Geometrisk synlighed V a n d r e t v i n k e l : For de to positionslygter fortil 10 indad og 80 udad. Dog kan vinklen på 10 indad nedsættes til 5, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10. For traktorer, hvis største bredde ikke overstiger mm, kan denne vinkel reduceres til 3, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10. L o d r e t v i n k e l : 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 10, hvis lygtehøjden over vejbanen er under mm, og til 5, hvis denne højde er under 750 mm Retning Fremad Kan være»sammenbygget«med enhver anden lygte eller ethvert andet lyssignal fortil Må ikke være»kombineret«med andre lygter/lyssignaler Kan være»indbygget«sammen med enhver anden lygte/lyssignal fortil Elektriske tilslutninger Kontrolanordning Påbudt. Kontrolanordningen må ikke blinke. Den kræves ikke, når instrumentpanelets belysningsanordninger kun kan tændes i forbindelse med positionslygterne (fortil) Baglygter Montering Påbudt Antal Monteringstegning

21 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Anbringelse I b r e d d e n Det fra traktorens midterplan i længderetningen fjerneste punkt på den lysende flade må ikke være længere end 400 mm fra afgrænsningen af traktorens største bredde. Mindste afstand mellem de to lysende fladers inderste kanter skal være 500 mm. Denne afstand kan nedsættes til 400 mm, hvis traktorens største bredde er mindre end mm I h ø j d e n Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller mm, hvis traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde nævnte grænse på mm I l æ n g d e n Bagtil på køretøjet Geometrisk synlighed V a n d r e t v i n k e l : for begge baglygter: enten 45 indad og 80 udad eller 80 indad og 45 udad. L o d r e t v i n k e l : 15 over og under vandret. Vinklen under vandret kan nedsættes til 10, hvis lygtehøjden over vejbanen er under mm, og til 5, hvis denne højde er under 750 mm Retning Bagud Kan være»sammenbygget«med enhver lygte/lyssignal bagtil Kan være»kombineret«med bagnummerpladebelysningen Kan være»indbygget«sammen med stoplygten, tågebaglygten eller parkeringslygten Elektriske tilslutninger Tilslutningskontrol Påbudt. Skal kombineres med kontrolanordningen for positionslygterne (fortil) Tågebaglygter Montering Tilladt Antal 1 eller 2.

22 L 203/40 Den Europæiske Unions Tidende Monteringstegning Den skal opfylde kravene for geometrisk synlighed Anbringelse I b r e d d e n Når der kun er en tågebaglygte, skal den anbringes på den side af traktorens lodrette midterplan i længderetningen, der er modsat den i registreringslandet påbudte vejbane. I alle tilfælde skal afstand mellem tågebaglygten og stoplygten være større end 100 mm I h ø j d e n Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller mm, hvis traktorens konstruktion gør det umuligt at overholde nævnte grænse på mm I l æ n g d e n Bagtil på traktoren Geometrisk synlighed V a n d r e t v i n k e l : 25 udad og indad. L o d r e t v i n k e l : 5 over og under vandret Retning Bagud Kan være»sammenbygget«med enhver anden lygte eller ethvert andet lyssignal bagtil Må ikke være»kombineret«med andre lygter eller lyssignaler Kan være»indbygget«sammen med baglygter eller parkeringslygter Elektriske tilslutninger Må kun kunne tændes, når nærlyslygter eller tågeforlygter er tændt. Dersom der er monteret tågeforlygter, skal det være muligt at slukke tågebaglygten uafhængigt af tågeforlygterne Tilslutningskontrol Påbudt. Uafhængig kontrollampe med fast lysstyrke Parkeringslygte Montering Tilladt.

23 Den Europæiske Unions Tidende L 203/ Antal Fremgår af monteringstegningen Monteringstegning enten to lygter fortil og to lygter bagtil eller en lygte på hver side Anbringelse I b r e d d e n Det punkt på den lysende flade, der er fjernest fra traktorens lodrette midterplan i længderetningen, må ikke være mere end 400 mm fra afgrænsningen for traktorens største bredde. Hvis der kun er 2 lygter, skal de være anbragt på hver side af traktoren I h ø j d e n Over vejbanen: mindst 400 mm, højst mm, eller højst mm, hvis traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde den maksimale grænse på mm I l æ n g d e n Geometrisk synlighed V a n d r e t v i n k e l : 45 udad, fremad og bagud. L o d r e t v i n k e l : 15 over og under vandret. Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 10, hvis lygtens højde over vejbanen er mindre end mm, og til 5, hvis denne højde er under 750 mm Retning Således at lygterne opfylder forskrifterne for synlighed fremad og bagud Kan være»sammenbygget«med enhver anden lygte/lyssignal Må ikke være»kombineret«med andre lygter/lyssignaler Kan være»indbygget«fortil: sammen med positionslygte fortil, lygte til nærlys, lygte til fjernlys og tågeforlygte bagtil: sammen med baglygte, stoplygte og tågebaglygte sammen med retningsviserblinklys i kategori Elektriske tilslutninger De elektriske tilslutninger skal være udført således, at parkeringslygten kan lyse i traktorens ene side, uden at nogen af de andre lygter tændes Kontrolanordning Tilladt. Forefindes en kontrolanordning, må den ikke kunne forveksles med kontrolanordningen for positionslygter fortil og for baglygte.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 27. juli 1976

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 27. juli 1976 27. 9. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 262/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...] DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)310 endelig 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2010 KOM(2010) 717 endelig 2010/0348 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering, placering, virkemåde og identifikation af betjeningsanordninger

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 137/1 FORORDNINGER

Den Europæiske Unions Tidende L 137/1 FORORDNINGER 30.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 137/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER Regulativ

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF 19.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 214/23 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF af 13. juli 2009 om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 30. november 1989

RÅDETS DIREKTIV. af 30. november 1989 30. 12. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 393 / 13 RÅDETS DIREKTIV af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelese med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

DA F1 70 PTO Tractors DA DA

DA F1 70 PTO Tractors DA DA DA F1 70 PTO Tractors DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2009) Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2014) 9198 final - BILAG 1 TIL 14.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2014) 9198 final - BILAG 1 TIL 14. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) 16758/14 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. december 2014 til: AGRI 790 ENT 295 MI 990 DELACT 237 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.6.2007 KOM(2007) 310 endelig 2007/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984 Nr L 277/ 12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 20 10 84 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 15 oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre.

Køretøjernes dimensioner angives i afsnit 2. Placeringen på tværs er positiv til højre og negativ til venstre, og er kaldt placering til højre. Et regneark til beregning af luminans af vejtavler Kai Sørensen, 29. april 2015 Forord Regnearket erstatter det regneark, der er omtalt i notatet Et regneark til beregning af luminans af vejtavler af 27.

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere