Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1976L0759 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (76/759/EØF) (EFT L 262 af , s. 71) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 87/354/EØF, af 25. juni 1987 L M2 Kommissionens direktiv af 28. marts 1989 L M3 Kommissionens direktiv 1999/15/EF af 16. marts 1999 L M4 Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Grækenland L A2 Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal L A3 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF) L A4 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L

2 1976L0759 DA B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (76/759/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: De tekniske forskrifter, som motordrevne køretøjer skal opfylde i henhold til de enkelte staters lovgivning, omfatter blandt andet retningsviserblinklys; disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor påkrævet, at ensartede forskrifter vedtages af samtlige medlemsstater enten som tillæg til eller i stedet for deres nugældende bestemmelser særlig med henblik på, at fremgangsmåden for EØF-standardtypegodkendelse, i henhold til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 3 ) kan anvendes for alle køretøjstyper; fælles forskrifter for montering af lygter og lyssignalapparater på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil er fastsat ved direktiv 76/756/EØF ( 4 ); gennem en harmoniseret fremgangsmåde ved typegodkendelse for retningsviserblinklys kan den enkelte medlemsstat kontrollere, om de fælles forskrifter for fremstilling og afprøvninger er overholdt, og underrette de øvrige medlemsstater herom ved fremsendelse af en kopi af det typegodkendelsesskema, der udstedes for hver type retningsviserblinklys; anbringelse af et EØF-godkendelsesmærke på alle retningsviserblinklys, der er fremstillet i overensstemmelse med den godkendte type, overflødiggør en teknisk kontrol med disse retningsviserblinklys i de øvrige medlemsstater; det er vigtigt, at der tages hensyn til de tekniske forskrifter, der på dette område er vedtaget af FN-organet Den økonomiske kommission for Europa i dets regulativ Nr. 6 (Uniform provisions for the approval of direction indicators for motor vehicles (except motor cycles) and their trailers) ( 5 ); den er knyttet som bilag til agreement of 20 March 1958 concerning the adoption of uniform conditions for approval and reciprocal recognition of approval of motor vehicle equipment and parts; ( 1 ) EFT nr. 28 af , s. 458/67. ( 2 ) EFT nr. 224 af , s. 3802/66. ( 3 ) EFT nr. L 42 af , s. 1. ( 4 ) Se side 1 i denne Tidende. ( 5 ) Dokument fra Den økonomiske kommission for Europa E/ECE/324 add. 5 af

3 1976L0759 DA B indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjer indebærer en gensidig anerkendelse medlemsstaterne imellem af den kontrol, som hver af dem gennemfører på grundlag af de fælles forskrifter UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 B 1. Medlemsstaterne meddeler EF-typegodkendelse for enhver type retningsviserblinklys, der er i overensstemmelse med fremstillings- og prøvningsforskrifterne i de pågældende bilag. 2. Den medlemsstat, der har meddelt EØF-typegodkendelse, træffer om fornødent i samarbejde med de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger til i påkrævet omfang at kontrollere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type. Kontrollen udøves ved stikprøver. Artikel 2 B Medlemsstaterne tildeler fabrikanten et EF-komponenttypegodkendelsesmærke som vist i bilag I, tillæg 3, for hver type retningsviserblinklys, som de godkender i medfør af artikel 1. Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at hindre, at der anvendes mærker, som kan medføre, at retningsviserblinklys, for hvilke der er meddelt typegodkendelse i medfør af artikel 1, forveksles med andre anordninger. Artikel 3 B 1. Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører retningsviserblinklysenes udførelse eller funktion, forbyde salg af disse når de er forsynet med EØF-godkendelsesmærke. 2. En medlemsstat kan dog forbyde salg af retningsviserblinklys, som er forsynet med EØF-godkendelsesmærke, men som systematisk afviger fra den godkendte type. Den pågældende medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og begrunder samtidig sin beslutning. Artikel 4 De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne underretter efter fremgangsmåden i artikel 4, stk. 6, i direktiv 70/156/EØF hinanden om, hvilke godkendelser de har meddelt, nægtet eller inddraget i henhold til dette direktiv. Artikel 5 1. Konstaterer en medlemsstat, der har meddelt en EØF-typegodkendelse, at flere med samme godkendelsesmærke forsynede retningsviserblinklys ikke er i overensstemmelse med den type, den har typegodkendt, træffer den de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produk-

4 1976L0759 DA B tionen bringes i overensstemmelse med den godkendte type. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der hvis uoverensstemmelsen er systematisk, vil kunne medføre inddragelse af EØF-typegodkendelsen. Disse myndigheder træffer de samme foranstaltninger, når de af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat underrettes om en sådan manglende overensstemmelse. 2. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne underretter inden en måned hinanden om inddragelse af en meddelt EØF-typegodkendelse og om grundene hertil. Artikel 6 Enhver afgørelse truffet på grundlag af de til gennemførelse af dette direktiv udstedte bestemmelser, hvorved en typegodkendelse nægtes eller inddrages, eller hvorved der udstedes forbud mod salg eller brug, skal nøje begrundes. Sådanne afgørelser skal meddeles de pågældende med oplysning om de i henhold til medlemsstaternes lovgivning foreliggende retsmidler og fristerne for disses anvendelse. Artikel 7 Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse af et køretøj af grunde, som vedrører retningsviserblinklys, når disse er forsynet med EØF-typegodkendelsesmærke og monteret som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF. Artikel 8 Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagen eller brug af køretøjer af grunde, som vedrører retningsviserblinklys, dersom disse er forsynet med EØF-typegodkendelsesmærke og monteret som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF. Artikel 9 Ved køretøjer forstås i dette direktiv alle motordrevne køretøjer med eller uden karrosseri, som er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 25 km/h, samt påhængskøretøjer til sådanne køretøjer, med undtagelse af skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner. B Artikel 10 Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilagene til den tekniske udvikling gennemføres i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF. Artikel Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 1977 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom. De sætter disse bestemmelser i kraft senest den 1. oktober 1977.

5 1976L0759 DA B 2. Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne desuden omsorg for, at Kommissionen underrettes i så god tid, at den kan fremsætte sine eventuelle bemærkninger om ethvert udkast til bestemmelser af administrativ eller lovmæssig karakter, som medlemsstaterne har til hensigt at udstede på det af dette direktiv omfattede område. Artikel 12 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

6 1976L0759 DA BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Administrative bestemmelser om typegodkendelse Tillæg 1: Tillæg 2: Oplysningsskema Typegodkendelsesattest Tillæg 3: Modeller for EF-komponenttypegodkendelsesmærke BILAG II: Tekniske forskrifter

7 1976L0759 DA BILAG I ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKENDELSE 1. ANSØGNING OM EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSE 1.1. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type retningsviserblinklygte i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, indgives af fabrikanten Tillæg 1 indeholder en model af oplysningsskemaet Til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen, indleveres: To prøver, udstyret med de(n) anbefalede lampe(r); er anordningerne ikke identiske, men symmetriske og egnede til montering således, at den ene placeres i venstre, den anden i køretøjets højre side, skal de to indleverede prøver være identiske og egnede til montering alene i højre eller alene i venstre side af køretøjet; for retningsviserblinklygter af kategori 2b skal ansøgningen desuden være ledsaget af to prøver af de dele, der udgør det system, der bevirker de to lysstyrker. 2. MÆRKNING 2.1. Anordninger, der søges EF-typegodkendt, skal bære: fabrikantens handelsnavn eller mærke for lygter med udskriftelige lyskilder: De(n) foreskrevne type(r) glødelampe for lygter med ikke udskiftelige lyskilder: Nominel spænding og effektforbrug Disse mærker skal være let læselige og uudslettelige og skal være påført anordningens lysflade eller en af dens lysflader. De skal være synlige udefra, også når anordningen er monteret på køretøjet På hver anordning skal der være et areal tilstrækkelig stort til godkendelsesmærket, der skal angives på i de tillæg 1 omhandlede tegninger. 3. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE 3.1. Er de pågældende forskrifter opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk. 3, og i givet fald artikel 4, stk En model for EF-typegodkendelsesattesten findes i tillæg Hver godkendt type retningsviserblinklygte tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige typer retningsviserblinklygte Når der søges EF-komponenttypegodkendelse af en type lygte/ lyssignal bestående af en retningsviserblinklygte og andre lygter, kan der tildeles ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer, forudsat at retningsviserblinklygten opfylder forskrifterne i dette direktiv, og at hver af de øvrige lygter, der er del af den lygte/det lyssignal, som søges EF-komponenttypegodkendt, er i overensstemmelse med det særdirektiv, der finder anvendelse på den. 4. EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE 4.1. Ud over de i punkt 2.1 omhandlede mærker skal hver retningsviserblinklygte, der er i overensstemmelse med den type, der er godkendt efter dette direktiv, være påført et EF-komponenttypegodkendelsesmærke Dette mærke består af: Et rektangel, som omslutter bogstavet»e«, efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse: 1 for Tyskland

8 1976L0759 DA for Frankrig 3 for Italien 4 for Nederlandene 5 for Sverige A4 M4 A4 A4 M4 A4 A4 6 for Belgien 7 for Ungarn 8 for Den Tjekkiske Republik 9 for Spanien 11 for Det Forenede Kongerige 12 for Østrig 13 for Luxembourg 17 for Finland 18 for Danmark 19 for Rumænien 20 for Polen 21 for Portugal 23 for Grækenland 26 for Slovenien 27 for Slovakiet 29 for Estland 32 for Letland 34 for Bulgarien 36 for Litauen CY for Cypern IRL for Irland MT for Malta i nærheden af rektanglet,»basisgodkendelsens nummer«som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret omhandlet i direktiv 70/156/EØF, bilag VII med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af direktiv 76/759/EØF på dagen for meddelelse af EF-typegodkendelse. I nærværende direktiv er dette løbenummer yderligere symboler som følger: et eller flere af tallene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller 6, afhængigt af, om anordningen tilhører en eller flere af kategorierne 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller for anordninger, som ikke kan monteres på begge sider af køretøjet, en pil, der angiver anordningens placering (pilen skal vende væk fra køretøjet for anordninger af kategori 1, 1a, 1b, 2a og 2b og fremad mod køretøjets forende for anordninger af kategori 3, 4, 5 og 6). For anordninger af kategori 6 desuden angivelsen»r«eller»l«for henholdsvis højre og venstre side af køretøjet

9 1976L0759 DA på anordninger, der kan anvendes som uafhængig lygte og som en del af en enhed bestående af to lygter, desuden bogstavet»d«til højre for det i punkt omhandlede symbol EF-komponenttypegodkendelsesmærket skal være påført på lygtens lygteglas eller på et af lygteglassene på en sådan måde, at det er uudsletteligt og let læseligt, også når lygterne er monteret på køretøjet Udformning af godkendelsesmærket Uafhængige lygter: Eksempler på EF-komponenttypegodkendelsesmærkning findes i figur 1 i tillæg Sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter: Når der tildeles ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer som omhandlet i punkt 3.4 til en type lygte og lyssignal, der består af en retningsviserblinklygte og andre lygter, kan der påføres ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer, bestående af: et rektangel omsluttende bogstavet»e«, efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse (se punkt 4.2.1) »basisgodkendelsens nummer«(se punkt 4.2.2, første led) en eventuelt krævet pil, hvis denne vedrører lygteenheden som helhed Mærket kan være påført et vilkårligt sted på lygter, som er sammenbygget, kombineret eller indbygget i hinanden, forudsat at: det er synligt efter montering af lygterne, og ingen lysafgivende komponenter i de sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter kan fjernes uden at godkendelsesmærket samtidig fjernes Symbolet til identifikation af hver lygte, svarende til hvert direktiv i henhold til hvilket EF-komponenttypegodkendelse er meddelt, sammen med løbenummeret (se punkt 4.2.2, andet led) og et eventuelt bogstav»d«og en eventuelt krævet pil, skal være påført: enten på den pågældende lysemitterende flade eller i en gruppe, således at hver af de sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter tydeligt lader sig identificere Målene på dette mærkes bestanddele må ikke være under de mindstemål, der foreskrives for de enkelte mærker af de forskellige direktiver, i medfør af hvilke EF-komponenttypegodkendelse er meddelt I tillæg 3, fig. 2, findes eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for en lygte, der er sammenbygget eller kombineret med eller gensidigt indbygget i andre lygter For lygter, som kan være gensidigt indbygget i eller sammenbygget med andre lygter, hvis lygteglas anvendes til forskellige typer forlygter: finder bestemmelserne i punkt anvendelse kan, når samme lygteglas anvendes, dette endvidere være påført de forskellige godkendelsesmærker vedrørende forskellige typer forlygter eller lygteenheder, forudsat at forlygtehuset, også selv om det ikke kan adskilles fra lygteglasset, ligeledes frembyder det i punkt 2.3 anførte areal og er forsynet med godkendelsesmærker for de pågældende funktioner kan, hvis forskellige forlygtetyper er omfattet af samme lygtehus, de forskellige godkendelsesmærker være påført dette Eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for lygter, der er gensidigt indbygget i en forlygte, er givet i figur 3 i tillæg 3.

10 1976L0759 DA ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE 5.1. Ved ændring af en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 6. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 6.1. Som hovedregel træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse efter forskrifterne i artikel 10 i direktiv 70/156/ EØF Retningsviserblinklygter skal opfylde de fotometriske og kolorimetriske forskrifter i punkt 6. og 8 ( 1 ). For anordninger udtaget som stikprøve af serieproduktionen er forskriften for minimumstyrken af det afgivne lys (målt med en standardglødelampe som omhandlet i punkt 7 ( 1 )) dog begrænset til 80 procent af de i punkt 6.1 og 6.2 angivne mindsteværdier. ( 1 ). ( 1 ) i de dokumenter, der er omhandlet i dette direktivs bilag II, punkt 1.

11 1976L0759 DA Tillæg 1

12 1976L0759 DA

13 1976L0759 DA Tillæg 2

14 1976L0759 DA

15 1976L0759 DA Tillæg 3 EKSEMPLER PÅ EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE Figur 1 Anordningen med ovenstående EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en retningsviserblinklygte af kategori 4, typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til dette direktiv (01) under basisgodkendelsesnummer 1471, som desuden kan anvendes til kombinerede lygter. Pilen peger mod køretøjets forende. Nedenfor er der for hver kategori af andordninger angivet, i hvilken retning pilen i godkendelsesmærket peger: Figur 2a Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed (De lodrette og vandrette linjer viser lygten skematisk og er ikke en del af godkendelsesmærket)

16 1976L0759 DA MODEL A MODEL B MODEL C Bemærkning: De tre eksempler på godkendelsesmærker (model A, B og C) repræsenterer tre mulige varianter af mærkningen på en lygte eller et lyssignal, når to eller flere lygter indgår som del af samme enhed bestående af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter. Det viste godkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 1712 og omfatter: En refleksanordning af klasse IA godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/757/EØF, løbenummer 02. En bageste retningsviserblinklygte af kategori 2a godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01. En baglygte (R) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/ EØF, løbenummer 02.

17 1976L0759 DA En tågebaglygte (F) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/538/ EØF, løbenummer 00. En baklygte (AR) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/539/ EØF, løbenummer 00. En stoplygte med to lysstyrker (S2) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02. En nummerpladelygte (L) godkendt i henhold til direktiv 76/760/ EØF, løbenummer 00. Figur 2b Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed (De lodrette og vandrette linjer viser lygten skematisk og er ikke del af godkendelsesmærket.) MODEL A MODEL B MODEL C

18 1976L0759 DA MODEL D Bemærkning: De fire eksempler på godkendelsesmærker (model A, B, C og D) repræsenterer fire mulige varianter af mærkning af lygter og lyssignaler, når to eller flere lygter som del af samme enhed bestående af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter. Dette godkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 og består af: En forreste positionslygte (A), der er godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02, til montering i venstre side. En forlygte (HCR) med fjernlys beregnet til højre- og venstrekørsel og fjernlys med maksimal styrke mellem og candela (angivet ved tallet 30), godkendt i henhold til bilag V til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 02, og med lygteglas af plast (PL). En tågeforlygte (B), der er godkendt i henhold til direktiv 76/762/ EØF, løbenummer 02, og har lygteglas af plast (PL). En forreste retningsviserblinklygte af kategori 1a, godkendt i henhold til direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01. Figur 3 Lygte, som er gensidigt indbygget i eller sammenbygget med en forlygte Ovennævnte eksempel svarer til mærkning af et lygteglas, der er bestemt til brug i forskellige typer forlygter, dvs.: enten en forlygte med nærlys bestemt til både højre- og venstrekørsel og fjernlys med største lysstyrke mellem og candela (angivet ved tallet 30) godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 i henhold til forskrifterne i bilag IV til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 04, som er gensidigt indbygget i en forreste retningsviserblinklygte godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01 eller en forlygte med fjernlys og nærlys bestemt til både højre- og venstrekørsel, godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7122 i henhold til forskrifterne i bilag IV til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 01, som er gensidigt indbygget i samme forreste retningsviserblinklygte som den ovenfor omhandlede eller en af ovennævnte forlygter, godkendt som enkeltlygte. Forlygtehuset skal være påført det eneste gældende godkendelsesnummer, for eksempel:

19 1976L0759 DA eller eller eller

20 1976L0759 DA BILAG II TEKNISKE FORSKRIFTER 1. De tekniske forskrifter er de forskrifter, der findes i punkt 1 og 5-8 og i bilag 1, 4 og 5 i FN/ECE-regulativ nr. 6, som er en kodificering af følgende dokumenter: ændringsserie 01, hvori indgår supplement 1-5 til ændringsserie 01 og diverse korrigenda dertil ( 1 ) supplement 6 til ændringsserie 01 ( 2 ) supplement 7 til ændringsserie 01 ( 3 ) dog således at: 1.1. henvisninger til»direktiv nr. 48«læses som henvisninger til»direktiv 76/756/EØF«1.2. henvisninger til»regulativ nr. 37«læses som henvisninger til»bilag VII til direktiv 76/761/EØF«. ( 1 ) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 ( 2 ) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 ( 3 ) TRANS/WP.29/518 ) ) Rev. 1/Add. 5/Rev. 2. Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/30/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/758/EØF vedrørende markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...] DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)310 endelig 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse FORMULAR TIL (FRIVILLIG) BRUG FOR DEN ANMODENDE MYNDIGHED I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse I overensstemmelse med artikel 4

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF 5.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1998D0179 DA 01.07.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 23. februar 1998 om nærmere bestemmelser for

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0108 DA 01.07.2013 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2012 COM(2012) 607 final 2012/0291 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 2. marts 2009 (OR. en) 2008/0123 (COD) PE-CONS 3718/08 MI 545 ENT 316 CODEC 1814 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere