Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2010L0019 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, af Rådets direktiv 91/226/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 72 af , s. 17) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens afgørelse 2011/415/EU af 14. juli 2011 L

2 2010L0019 DA KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, af Rådets direktiv 91/226/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) ( 1 ), særlig artikel 39, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 2 ) er et af særdirektiverne vedrørende EF-typegodkendelsesproceduren i henhold til direktiv 2007/46/EF. De bestemmelser i direktiv 2007/46/EF, der vedrører systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer, finder derfor anvendelse på direktiv 91/226/EØF. (2) Da det er obligatorisk at anvende EF-typegodkendelsesproceduren på alle køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF, er det nødvendigt, at der findes harmoniserede forskrifter for afskærmningssystemer til alle motorkøretøjer, der er omfattet af direktiv 91/226/EØF. Det er desuden nødvendigt at præcisere, at disse forskrifter ikke er obligatoriske for terrængående køretøjer. Endelig er det på baggrund af de indhøstede erfaringer nødvendigt at tilpasse direktiv 91/226/EØF og dermed bilag IV til direktiv 2007/46/EF til den tekniske udvikling. (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse hermed. (4) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer: 1) Listen over bilag og bilag I, II og III ændres som angivet i bilag I til dette direktiv ( 1 ) EUT L 263 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 103 af , s. 5.

3 2010L0019 DA M1 2) Det unummererede bilag»figurer«erstattes af teksten i bilag II til dette direktiv. Artikel 3 1. Med virkning fra den 9. april 2011 kan de nationale myndigheder ikke, af grunde, der vedrører afskærmningssystemer, nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjer og komponenter, der opfylder forskrifterne i direktiv 91/226/EØF som ændret ved dette direktiv. 2. Med virkning fra den 9. april 2011 nægter de nationale myndigheder, af grunde, der vedrører afskærmningssystemer, at meddele EFtypegodkendelse eller national typegodkendelse for køretøjer og komponenter, der ikke opfylder forskrifterne i direktiv 91/226/EØF som ændret ved dette direktiv. 3. Ved ansøgning om EF-typegodkendelse for et køretøj i henhold til direktiv 2007/46/EF skal køretøjstyper, for hvilke der er meddelt en national typegodkendelse eller en EF-typegodkendelse omfattende afskærmning, ikke opfylde forskrifterne for afskærmning i direktiv 91/226/EØF. Artikel 4 1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 8. april 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser. De anvender disse bestemmelser fra den 9. april Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 5 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 6 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

4 2010L0019 DA BILAG I 1. Listen over bilag til direktiv 91/226/EØF ændres således: a) Overskriften til tillæg 3 til bilag II affattes således:»oplysningsskema til brug ved EF-komponenttypegodkendelse«b) Overskriften til bilag III affattes således:»bilag III: Forskrifter vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår montering af afskærmningssystemer Tillæg 1: Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype Tillæg 2: Model for EF-typegodkendelsesskema for en køretøjstype«c) Linjen»FIGURER: (1 til 9)«affattes således:»bilag V«: Figur 1 til I bilag I til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer: a) Punkt 9, 10 og 11 affattes således:»9. Løftbar aksel Ved»løftbar aksel«forstås en aksel som defineret i punkt 2.15 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF. 10. Ubelæsset køretøj Ved»ubelæsset køretøj«forstås et køretøj i køreklar stand som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 2007/46/EF (*). 11. Slidbane»Slidbane«anvendes i den betydning, der er defineret i punkt 2.8 i bilag II til direktiv 92/23/EØF. (*) EUT L 263 af , s. 1.«b) Følgende indsættes som punkt 13, 14 og 15:»13. Bil til sættevogn Ved»bil til sættevogn«forstås et trækkende køretøj som defineret i punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF. 14. Største teknisk tilladte totalvægt Ved»største teknisk tilladte totalvægt«forstås køretøjets største masse som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 97/27/EF. 15. Køretøjets type Ved»køretøjets type«forstås i forbindelse med afskærmningssystemer færdigopbyggede, delvis opbyggede eller trinvis færdigopbyggede køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til følgende aspekter: type afskærmningsanordning (monteret på køretøjet) fabrikantens typebetegnelse for afskærmningssystemet.«

5 2010L0019 DA I bilag II til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer: a) Punkt 2 til affattes således:»2. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse 2.1. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type afskærmningsanordning i henhold til artikel 7 i direktiv 2007/46/EF indgives af fabrikanten I tillæg 3 findes en model for oplysningsskemaet Følgende skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesafprøvningen: Fire prøveeksemplarer: tre eksemplarer til afprøvning og et til opbevaring på laboratoriet med henblik på eventuel senere kontrol. Laboratoriet kan forlange flere prøveeksemplarer Mærkning Hvert prøveeksemplar skal være tydeligt mærket med fabriks eller handelsmærke samt typeangivelse på en sådan måde, at de ikke kan fjernes, og have tilstrækkelig plads til EF-typegodkendelsesmærket. 3. Meddelelse af EF-komponenttypegodkendelse 3.1. Hvis de pågældende forskrifter er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 10 i direktiv 2007/46/EF I tillæg 4 findes en model for EF-typegodkendelsesskemaet Hver godkendt type afskærmningsanordning tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til forskellige typer afskærmningsanordninger Alle afskærmningsanordninger, der svarer til en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, skal være forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke for komponenten. EF-typegodkendelsesmærket skal være således anbragt på anordningen, at det ikke kan fjernes og tydeligt kan ses, selv når anordningen er monteret på køretøjet Symbolet»A«for anordninger af den energiabsorberende type eller»s«for anordninger af luft/vand-separatortypen anbringes i tilknytning til godkendelsesmærket, jf. punkt 1.3 i tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF.«b) Tillæg 1 til 4 affattes således:»tillæg 1 Afprøvning af afskærmningsanordninger af den energiabsorberende type 1. Princip Formålet med denne afprøvning er at måle en anordnings evne til at tilbageholde vand, som rettes mod den i form af en række stråler. Prøveopstillingen skal genskabe de forhold, som udstyret skal fungere under, når det er monteret på et køretøj, særlig med hensyn til mængden af og kraften i det vand, der hvirvles op fra kørebanen af dækkets slidbane. 2. Udstyr Prøveudstyret er beskrevet i figur 8 i bilag V.

6 2010L0019 DA Afprøvningsbetingelser 3.1. Afprøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) C Der anvendes deioniseret vand Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver afprøvning. 4. Fremgangsmåde 4.1. Et 500 (+ 0/- 5) mm bredt og 750 mm højt prøveeksemplar af det udstyr, der skal afprøves, fastgøres til prøveudstyrets lodrette plade, idet det sikres, at prøveeksemplaret er placeret et godt stykke inden for vandopsamlerens kanter, og at ingen hindringer kan afbøje vandet, hverken før eller efter at prøveeksemplaret rammes Vandstyrken indstilles på 0,675 (± 0,01) l/sek., og der sprøjtes mindst 90 l og højst 120 l vand mod prøveeksemplaret i vandret afstand af 500 (± 2) mm (figur 8 i bilag V) Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i vandopsamleren. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde Afprøvningen foretages fem gange på prøveeksemplaret som beskrevet i punkt 4.2 og 4.3. Den gennemsnitlige opsamlede vandmængde under de fem afprøvninger beregnes i procent 5. Resultater 5.1. Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 70 % eller derover Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem afprøvninger gøres om. Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder forskrifterne i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse Det undersøges, om anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne. Hvis det er tilfældet, gentages den procedure, der er beskrevet i punkt 4.1 til 4.4, i de stillinger, der giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde. Gennemsnittet af de enkelte resultater anvendes herefter som gennemsnitsprocentdelen. Denne gennemsnitsprocentdel skal være 70 eller derover. Tillæg 2 Afprøvning af afskærmningsanordninger af luft/vand-separatortypen 1. Princip Formålet med denne afprøvning er at bestemme effektiviteten af porøst materiale, der skal tilbageholde vand, som sprøjtes mod det ved hjælp af en luft/vandtrykforstøver. Det udstyr, som benyttes til afprøvningen, skal, for så vidt angår den vandmængde, dækkene slynger op, og den hastighed, hvormed det sker, svare til de betingelser, materialet udsættes for, hvis det er monteret på et køretøj.

7 2010L0019 DA Udstyr Prøveudstyret er beskrevet i figur 9 i bilag V. 3. Afprøvningsbetingelser 3.1. Afprøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) C Der anvendes deioniseret vand Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver afprøvning. 4. Fremgangsmåde 4.1. Et prøveeksemplar på mm fastgøres lodret i prøveudstyret, og det sikres, at der ikke er tomrum mellem prøveeksemplaret og den øverste bøjede plade, og at bakken er rigtigt anbragt. Forstøverens beholder fyldes med 1 ± 0,005 l vand, og den anbringes som vist på diagrammet Forstøveren skal være indstillet således: tryk (tryk i forstøveren): 5 bar + 10 % / 0 %. gennemstrømningshastighed: 1 l/min. ± 5 sek. forstøvning: cirkulær, 50 ± 5 mm i diameter 200 ± 5 mm fra prøveeksemplaret, dyse 5 ± 0,1 mm i diameter Der forstøves, indtil al vandtåge er forsvundet, og den forløbne tid noteres. Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i bakken i 60 sekunder, og den opsamlede vandmængde måles. Den vandmængde, som eventuelt er tilbage i forstøverens beholder, måles. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde Prøven foretages fem gange, og den gennemsnitlige opsamlede vandmængde beregnes i procent. Før hver prøve sikres det, at bakken, forstøverens beholder og målebeholderen er tørre. 5. Resultater 5.1. Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 85 % eller derover Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem afprøvninger gøres om. Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder forskrifterne i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse Når anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne, skal fremgangsmåden i punkt 4.1 og 4.4 gentages i de stillinger, som giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; forskrifterne i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde. Forskrifterne i punkt 5.1 gælder i forbindelse med resultaterne af de enkelte afprøvninger.

8 2010L0019 DA Tillæg 3 Oplysningsskema nr. vedrørende EF-komponenttypegodkendelse af afskærmningsanordninger (direktiv 91/226/EØF) Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektroniske styringsenheder, forelægges der relevante oplysninger om disses egenskaber. 0. GENERELT 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type: 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): 1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN 1.1. En teknisk beskrivelse af afskærmningsanordningen med angivelse af dens fysiske funktionsprincip og den afprøvning, den skal underkastes: 1.2. Anvendte materialer: 1.3. Tegninger, som er tilstrækkeligt detaljerede og i en skala, som gør det muligt at identificere denne (eller disse). Det skal af tegningen fremgå, hvor EF-typegodkendelsesmærket skal anbringes: Dato Underskrift

9 2010L0019 DA Tillæg 4

10 2010L0019 DA Addendum til EF-typegodkendelsesskema nr. vedrørende komponenttypegodkendelse af afskærmningsanordninger i henhold til direktiv 91/226/EØF, senest ændret ved direktiv 2010/19/EU 1. Supplerende oplysninger 1.1. Princip for anordningens funktionsmåde: energiabsorberende/luft/vandseparator ( 1 ): 1.2. Afskærmningsanordningernes kendetegn (kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, nummer): 5. Eventuelle bemærkninger: ( 1 ) Det ikke gældende overstreges.«4. I bilag III til direktiv 91/226/EØF foretages følgende ændringer: a) Punkt 0.1 og 0.2 affattes således:»anvendelsesområde 0.1. Alle køretøjer af klasse N og O, undtagen terrængående køretøjer som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, skal være således konstrueret og/eller monteret med afskærmningssystemer, at de opfylder forskrifterne i dette bilag. Hvis der er tale om køretøjer, som består af chassis og førerhus, er det tilstrækkeligt at anvende disse forskrifter på de hjul, der befinder sig under førerhuset. For køretøjer af klasse N 1 og N 2 med største tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t kan forskrifterne i direktiv 78/549/EØF (*) efter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativ til forskrifterne i dette direktiv Forskrifterne i dette bilag vedrørende afskærmningsanordninger som defineret i punkt 4 i bilag I gælder ikke for køretøjer af klasse N, O 1 og O 2 med største tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t, køretøjer, som består af chassis og førerhus, køretøjer uden karrosseri samt køretøjer, hvor tilstedeværelsen af afskærmningsanordninger er uforenelig med deres anvendelse. Hvis sådanne anordninger alligevel monteres på disse køretøjer, skal de være i overensstemmelse med dette direktivs forskrifter. (*) EFT L 168 af , s. 45.«b) Punkt 4 affattes således:»4. Den udvendige skærmkants placering Afstanden (c) mellem den langsgående flade, som tangerer den udvendige dækside, når dækkets udbuling ved jorden fraregnes, og skærmkantens inderside må ikke overstige 100 mm (figur 1a og 1b i bilag V).«c) Punkt 4.1og 4.2 udgår

11 2010L0019 DA d) Punkt affattes således:» Skærmen skal dække området umiddelbart over dækket eller dækkene og foran og bagved disse, på følgende måde: a) når det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, skal forkanten (C) nå frem til en linje O-Z, hvor θ (theta) er højst 45 i forhold til en vandret linje. Den bageste kant (figur 2 i bilag V) skal nå så langt ned, at den er højst 100 mm over en vandret linje, der går gennem hjulets centrum b) når det drejer sig om flerakslede køretøjer, vedrører vinklen θ kun den forreste aksel, og forskrifterne vedrørende højden af bagkanten finder kun anvendelse på den bageste aksel c) skærmen skal have en samlet bredde (q) (figur 1a i bilag V), som er tilstrækkelig til mindst at dække bredden af dækket (b) eller den fulde bredde af to dæk (t), når det drejer sig om tvillinghjul, idet der tages hensyn til de af fabrikanten opgivne ydermål for dæk/hjul. Dimensionerne (b) og (t) måles i navhøjde og må ikke indbefatte afmærkninger, ribber, beskyttelsesbånd osv. på dæksiderne.«e) Punkt affattes således:» Hvis skærmene består af flere elementer, må disse, når de er monteret, ikke frembyde åbninger, som tillader passage af stænk, når køretøjet er i bevægelse. Denne forskrift anses for opfyldt, hvis, både når køretøjet er i belæsset og ubelæsset stand, alle radiale vandstråler, der bevæger sig udad fra hjulets centrum over hele bredden af dækkets slidbane og inden for det område, som skærmen dækker, altid rammer en del af afskærmningssystemet.«f) Punkt 7.2.1, og affattes således:» Når det drejer sig om enkeltakslede køretøjer, må den udvendige skærmkants nederste kant ikke række ud over følgende afstande og radier målt fra hjulets centrum, undtagen i de yderste ender, som kan være afrundede (figur 2 i bilag V). Luftaffjedring: a) Aksler med styrende eller selvstyrende hjul: Fra forkant (mod køretøjets forende) (punkt C) Til bagkant (mod køretøjets bagende) (punkt A) b) Aksler med ikke-styrende hjul: Fra forkant (punkt C) Til bagkant (punkt A) 9 = > > ; 9 = ; R v 1,5 R R v 1,25 R Mekanisk affjedring a) generelt } R v 1,8 R b) ikke-styrende hjul på køretøjer med største teknisk tilladte totalvægt på over 7,5 t } R v 1,5 R hvor R er radius af det på køretøjet monterede dæk og Rv den radiære afstand, hvori den udvendige skærmkants nederste kant befinder sig.

12 2010L0019 DA Ved flerakslede køretøjer finder forskrifterne i punkt ikke anvendelse mellem de vertikale tværplan, der går gennem centrum af den forreste og den bageste aksel, idet den udvendige skærmkant her kan være lige af hensyn til afskærmningssystemets kontinuitet (figur 4 i bilag V) Afstanden mellem det øverste og nederste punkt af afskærmningssystemet (skærm og udvendig skærmkant) målt i et tværsnit vinkelret på skærmen (se figur 1b og 2 i bilag V) skal være mindst 45 mm i alle punkter bag en lodret linje gennem hjulets centrum (eller det forreste hjuls centrum, hvis der er tale om flerakslede køretøjer). Denne afstand kan gradvis mindskes foran denne linje.«g) Som punkt og indsættes:» Forskrifterne i punkt og kan fraviges lokalt, hvis skærmkanten er sammensat af forskellige elementer, der kan bevæge sig i forhold til hinanden Sættevognstrækkere med lavt chassis (defineret i punkt 6.20 i ISO-standard 612 af 1978), dvs. sådanne, hvor hovedbolten er anbragt i en afstand på ikke over mm fra jorden, kan være konstrueret sådan, at de ikke er omfattet af forskrifterne i punkt a, og For at undgå, at afskærmningssystemet ødelægges, må skærme og skærmkanter ikke dække området umiddelbart over dækkene på bagakslerne, når disse sættevognstrækkere er koblet til en sættevogn. Skærmene og skærmkanterne på disse køretøjer skal dog opfylde forskrifterne i ovennævnte punkter i de områder, der ligger mere end 60 fra en lodret linje gennem hjulets centrum, foran og bagved disse dæk. Sådanne køretøjer skal derfor konstrueres således, at de opfylder forskrifterne i første afsnit, når de ikke er sammenkoblet med en sættevogn. For at opfylde disse forskrifter kan skærme og skærmkanter f.eks. være forsynet med en aftagelig del.«h) Punkt affattes således:» Stænklappens bredde skal opfylde forskrifterne for (q) i punkt 7.1.1, litra c), undtagen i de tilfælde, hvor stænklappen sidder inden for skærmen, i hvilket tilfælde den skal være mindst lige så bred som dækkets slidbane. Bredden af den del af stænklapperne, der sidder under skærmen, skal opfylde kravet i dette afsnit med en tolerance på 10 mm på hver side.«i) Punkt affattes således:» Afstanden fra den nederste kant må ikke overstige 200 mm (figur 3 i bilag V). Denne afstand sættes op til 300 mm for den bageste aksel, hvor den udvendige skærmkants nederste kants radiære afstand, Rv, ikke overstiger radius af de dæk, der er monteret på hjulene på denne aksel. Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget.«

13 2010L0019 DA j) I punkt erstattes henvisningen til»figur 4b«af en henvisning til»figur 4 i bilag V«. k) Punkt affattes således:» Denne afskærmningsanordnings nederste kant må ikke være mere end 200 mm fra jorden. Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget.«l) Som punkt 10 indsættes:»10. Hvis der er tale om flerakslede køretøjer, behøver afskærmningssystemet for en aksel, dog ikke den bageste, ikke at dække hele slidbanens bredde, hvis der lokalt er mulighed for interferens mellem afskærmningssystemet og akslernes, hjulophængets eller chassisets opbygning.«m) tillægget udgår n) som tillæg 1 og 2 indsættes:»tillæg 1 OPLYSNINGSSKEMA NR. TIL BRUG VED EF-TYPEGODKEN DELSE AF EN KØRETØJSTYPE FOR SÅ VIDT ANGÅR MONTE RING AF AFSKÆRMNINGSSYSTEMER (DIREKTIV 91/226/EØF, SENEST ÆNDRET VED DIREKTIV 2010/19/EU) (*) (Forklarende bemærkninger findes i bilag I til direktiv 2007/46/EF) Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektroniske styringsenheder, forelægges der relevante oplysninger om disses egenskaber. 0. GENERELT 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): 0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet ( b ) Mærkets placering: 0.4. Køretøjets klasse ( c ): 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): 1. KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: 1.3. Antal aksler og hjul: Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: Antal styrende aksler og deres placering:

14 2010L0019 DA MASSE OG DIMENSIONER ( f ) ( g ) (i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger) 2.1. Akselafstand(e) (ved fuld last) ( g ) ( l ): 2.6. Masse i køreklar stand (største og mindste for hver variant) Masse af køretøj med karrosseri og for trækkende køretøjer i andre klasser end M 1 1 med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten, i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller tilkoblingsanordning, hvis karrosseri og/eller tilkoblingsanordning ikke monteres af fabrikanten (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) ( h ) (største og mindste for hver variant): Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): 2.8. Største teknisk tilladte totalvægt som angivet af fabrikanten ( i ) ( 3 ): 9. KARROSSERI Afskærmningssystem Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt ( 1 ) Kort beskrivelse af køretøjets afskærmningssystem og de elementer, der indgår deri: Detaljerede tegninger af køretøjets afskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i bilag V til direktiv 91/226/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjul-kombinationer: Godkendelsesnummer(-numre) for afskærmningsanordning(er), hvis det (de) foreligger: Dato, journalnummer. (*) For køretøjer af klasse N 1 og N 2 med største teknisk tilladte totalvægt på ikke over 7,5 t kan oplysningsskemaet i bilag II til direktiv 78/549/EØF anvendes, jf. punkt 0.1 i bilag III til dette direktiv.

15 2010L0019 DA Tillæg 2

16 2010L0019 DA Addendum TIL EF-TYPEGODKENDELSESSKEMA Nr VEDRØRENDE TYPEGODKENDELSE AF EN KØRETØJSTYPE I HENHOLD TIL DIREKTIV 91/226/EØF SENEST ÆNDRET VED DIREKTIV 2010/19/EU 1. Supplerende oplysninger 1.1. Afskærmningsanordningernes kendetegn (type, kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, typegodkendelsesnummer): 5. Eventuelle bemærkninger«

17 2010L0019 DA BILAG II»BILAG V FIGURER Figur 1a Bredden (q) af skærmen (a) og placeringen af skærmkanten (j) Bemærk: Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag III. Figur 1b Eksempel på måling af den udvendige skærmkant

18 2010L0019 DA Figur 2 Skærmens og den udvendige skærmkants mål Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag III. 2. T: skærmens omfang. Figur 3 Skærmens og stænklappens placering Bemærk: Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag III.

19 2010L0019 DA Figur 4 Skitse af montering af afskærmningssystem (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til flerakslede køretøjer Figur 5 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til aksler med ikke-styrende eller selvstyrende hjul (Bilag III punkt 6.2 og 8) a) Flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene er mindre end 250 mm

20 2010L0019 DA b) Enkeltakslet eller flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene er mindst 250 mm Figur 6 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (luft/vandseparatorer) til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag III. 2. T: skærmens omfang.

21 2010L0019 DA Figur 7 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) til flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene ikke overstiger 300 mm Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag III. 2. T: skærmens omfang.

22 2010L0019 DA Figur 8 Opstilling til afprøvning af energiabsorberende afskærmningsanordninger (Bilag II, tillæg 1) Bemærk A = vandforsyning fra pumpe B = vandstrømmens retning mod opsamlingstank C = vandopsamler med følgende indvendige mål: 500 (+ 5/- 0) mm længde og 75 (+ 2/- 0) mm bredde D = rør af rustfrit stål, udvendig diameter 54 mm, godstykkelse 1,2 (+/- 0,12) mm, indvendig og udvendig overfladeruhed Ra mellem 0,4 og 0,8 μm E = 12 cylindriske, radialt borede huller med gratfri ikke-afrundede kanter. Hullernes diameter målt på ydersiden og indersiden af røret er 1,68 (+ 0,010/- 0) mm F = 500 (+ 0/- 5) mm bredt prøveeksemplar, der skal afprøves G = stiv, flad plade Alle lineære dimensioner er angivet i millimeter.

23 2010L0019 DA Figur 9 Opstilling til afprøvning af afskærmningsanordninger med luft/vand-separator (Bilag II, tillæg 2) «

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression DA F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991L0226 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 2.08 of 6 Dec 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 1.2.2002 L 32/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) Regulativ nr. 93 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) ensartede vilkår for godkendelsen af afskærmninger

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015 Vedlegg 4 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Plassering av generell advarsel og informativ tekst for rulletobakk i pung KOMMISSIONENS

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015 Vedlegg 5 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Tekniske spesifikasjoner for kombinerte helseadvarsler på røyketobakk KOMMISSIONENS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 305/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/88/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 97/68/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF om foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) 10866/15 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039821/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER Brüssel, den 19-V-2006 K(2006)2115 OFFENTLIGGØRES IKKE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19-V-2006 om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 180/4 Den Europæiske Unions Tidende 12.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 622/2012 af 11. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1984L0500 DA 20.05.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere