2 Foreningens formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Foreningens formål"

Transkript

1 Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik med henblik på at afholde koncerter, samt i øvrigt deltage i lokalområdets kulturliv. Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver der tilslutter sig foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v. Foreningen kan efter beslutning på generalforsamlingen tilslutte sig foreninger eller sammenslutninger, der understøtter foreningens formål. 4 Medlemskreds og kontingent Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter. Korlederen og bestyrelsen fastsætter en øvre grænse for korets størrelse og en retningsgivende balance imellem stemmegrupperne. I perioder hvor koret når eller overstiger denne størrelse, vil der kun kunne opnås medlemskab i forbindelse med afgang fra koret og da kun med udgangspunkt i fordelingen mellem stemmegrupper. Der føres en venteliste fordelt på stemmegrupper. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på foreningens generalforsamling. Medlemskontingentet kan differentieres for forskellige medlemsgrupper på objektive kriterier. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.

2 Stk. 4. Bestyrelsen vil kunne ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter. 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent indenfor det sidste halvår før generalforsamlingen holdes. Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem af foreningen fremsætter ønske om det. Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning, herunder - Året der gik - Det kommende år 3. Korlederens beretning, herunder - Året der gik - Det kommende år 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forslag til budget for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag. 7. Valg i henhold til 6, stk Eventuelt Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Stk. 7.

3 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog 9, stk. 1. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid kræves indkaldt af - Formanden - 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - Skriftligt af 1/3 af korets medlemmer. og skal indkaldes senest 14 dage efter, at der er stillet krav herom. 6 Foreningens daglige ledelse Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 personer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter for disse vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. På ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer, 2. suppleanten og revisoren på valg. På lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer, 1. suppleanten og revisorsuppleanten på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv i bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, idet den for ét år ad gangen vælger: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan indgå samarbejde med et oplysningsforbund om aftenskolen. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger korleder og evt. andet personale. Stk. 6. Beslutning om korets offentlige fremtræden træffes af bestyrelsen. Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for materialer til koret i henhold til Lov om ophavsret m.fl. Bestyrelsen har ansvaret for korets nodearkiv. Stk.8.

4 Bestyrelsen har til opgave at bidrage til skabelse af et inspirerende kormiljø gennem afholdelse af musikalske og sociale arrangementer for koret, evt. i samarbejde med andre kor, foreninger, institutioner m.v. Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer. Stk. 10. Der tages referater af bestyrelsesmøder. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet ved bekendtgørelse for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside. Referat af bestyrelsesmøder opbevares i foreningens protokol. Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Stk. 12. Formanden leder bestyrelsesmøder og i dennes fravær næstformanden. 7 Korlederen Korlederen har ansvaret for den musikalske ledelse af koret og har ansvar for og beslutter repertoirevalg og udarbejder koncertprogrammer i samråd med bestyrelsen. 8 Regnskab og revision Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut Regnskabsåret er 1. januar 31.december Regnskab påtegnet af foreningens revisor bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. 9 Tegningsregler

5 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 10 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når følgende to betingelser er opfyldt: - mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen - 2/3 af de fremmødte er for forslaget. Er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede på generalforsamlingen kan vedtægtsændringer efterfølgende vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte. 12 Opløsning Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens formue og øvrige ejendele går ved opløsning af foreningen til aktiviteter i Slagelse Kommune, der er i overensstemmelse med foreningens formål. Det er den opløsende generalforsamling der beslutter hvordan foreningens midler fordeles. Vedtægten er vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2014 og træder i kraft fra denne dato.

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere