Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr. nr. 8 e Siim by, Dover. 2 Foreningens navn er "Gartnervænget". 3 Foreningens hjemsted er Ry under Skanderborg ret, der er foreningens værneting. 4 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme og arealer, der hører under foreningens område. Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale. Det påhviler foreningen at forestå drift og vedligeholdelse af fælles stier og veje og friarealer m.v.. Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Foreningen er berettiget til at udfærdige et ordensreglement, der skal ved tages på en generalforsamling med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer. Ordensreglementet træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. De af foreningen, til gennemførelse af nævnte foreningsformål, trufne bestemmelser, er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav, at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg. Pligtig medlem af grundejerforeningen er enhver af de parceller, der er omfattet af de i 1 nævnte deklarationer. Grundejerforeningen er berettiget til, med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, at beslutte, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 5 Medlemskabet indtræder ved grundejerforeningens stiftelse og ved adkomsterhvervelse af en bolig på en af de førnævnte parceller. 6 Ophører et medlem med at være ejer af en bolig inden for grundejerforeningens område, bortfalder medlemspligten, og vedkommende udtræder som medlem af foreningen uden krav på nogen andel af foreningens formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen. Hvis den nye ejer berigtiger restancerne bortfalder den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen 1

2 om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt boligens postadresse og matrikelnummer. Ved udtræden af grundejerforeningen sker der ingen tilbagebetaling af kontingentet. 7 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmer pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. Et medlem kan ikke ved retshandel råde over sin del af foreningens formue, og hans anpart kan ikke særskilt gøres til genstand for retsforfølgning. 8 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med lige store anparter for hver bolig på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget. -Der foretages først afstemning om bestyrelsens forslag. -Såfremt bestyrelsens forslag vedtages, kan der herefter ikke fremsættes andre forslag. -Såfremt bestyrelsens forslag ikke vedtages, kan der herefter frit fremsættes nye forslag til kontingent. -Fremsættes der mere end ét forslag til kontingent, stemmes der først om det mest vidtgående forslag. -Såfremt ingen af de fremsatte forslag vedtages ved simpelt flertal, forbiver kontingentet som sidste års. Kontingentet for regnskabsåret betales hvert år pr efter påkrav. Undlader noget medlem at indbetale sit bidrag rettidigt, påløber der rente 5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstiden (dog minimum kr. 25,00), ligesom beløbet søges inddraget efter lovgivningens almindelige regler, såfremt det ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag. Såfremt det i årets løb viser sig, at der fremkommer uforudsete udgifter, kan en ekstraordinær generalforsamling fastsætte tillægsbidrag. 9 Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver parcel, han ejer, et indskud på kr. 200,00 kr., der forfalder til betaling senest 1 måned efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere ejerskifte. 10 Kontingentet indbetales til foreningen på en i pengeinstitut oprettet konto lydende på foreningens navn. Kontingentet kan alene indbetales med frigørende virkning til denne konto. Der vil blive udsendt opkrævninger lydende på pengeinstituttets navn. 11 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af sted og tid for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse udsendes senest 1 uge før generalforsamling. 2

3 Indkaldelse indeholder: - Tid og sted for generalforsamlingen - Regnskab - Bestyrelsens forslag til budget og kontingent - Dagsorden iflg Forslag Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 13 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. 14 Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlige, når et medlem ønsker det. Ved valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter, må der, ved skriftlig afstemning på stemmesedlen, maksimalt skrives det antal personer, der skal vælges. Der er to stemmer for hver bolig, der ejes. Dog kan ingen enkeltperson, selskab eller forening råde over mere end 4 stemmer, uanset hvor mange boliger, der ejes. Stemmeafgivningen kan ske ved ægtefælle eller skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et andet medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end èn fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, såfremt ikke andet udtrykkeligt er bestemt. Beslutninger om ændringer af vedtægter, anvendelse af fællesarealer, ordensreglement, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræver at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 15 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede emner indføres i grundejerforeningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. De af en generalforsamling eller bestyrelse trufne beslutninger er bindende for medlemmer, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. 16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance, skriftligt for 3

4 bestyrelsen fremsætter ønsker herom, med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger efter denne modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 17 dog kan et medlem, der har været bestyrelsesmedlem i en periode, kræve sig fritaget i samme tidsrum. Det bør tilstræbes, at der til valgene opstilles kandidater fra alle dele af bebyggelsen. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der føres protokol over førte forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alene grundejerforeningens medlemmer i henhold til 14. Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem fra hvert enkelt bolig. Bestyrelsens medlemmer forpligter grundejerforeningen på gyldig måde, og med bindende virkning ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ophører et bestyrelsesmedlem med at være medlem af grundejerforeningen, udtræder medlemmet af bestyrelsen senest ved fraflytningen og suppleanten indkaldes. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der skal bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden altid skal være medlem af bestyrelsen. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 18 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsesmøder afholdes efter indkaldelse af bestyrelsens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der tillige med suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling, og vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges 2 medlemmer. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Intet medlem under 70 år må modstå sig valgt som bestyrelsesmedlem, Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 19 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra 4

5 foreningens stiftelse og indtil Over foreningens indtægter og udgifter føres en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. Kassereren kan benytte netbank på en driftskonto, som ikke må overstige et af bestyrelsen vedtaget beløb. De overskydende midler placeres således, at der kun kan hæves af kassereren i forbindelse med et medlem af bestyrelsen. Foreningen må ikke have en kontant kassebeholdning på mere end kr. 500, Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Revisorerne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor gennemgår regnskab, regnskabsgrundlaget samt den interne forretningsgang. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke af Skanderborg Byråd, der er påtaleberettiget i henhold til de i 1 nævnte deklarationer. Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen Peter Asaa Per Eskildsen Jørgen Lindbjerg Jakob Lohmann Grethe Seekjær Revisor kan gennemgå regnskabsmaterialet, så ofte han/hun måtte ønske, ligesom han/hun er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. 21 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere