Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen"

Transkript

1 Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Meddelelse nr Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Psykiatripuljeansøgninger Regionalt samarbejde om sundheds-it projekter Betænkning om Det videnskabsetiske komitésystem Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse Henvendelse fra Folketingets Ombudsmand opfølgning på regionsrådets behandling af sag om serviceeftersyn vedr. handicaptilgængelighed Meddelelse nr Det Regionale Udviklingsråd Meddelelse nr Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia Meddelelse nr Optræk til uenighed med staten om den internationale branding og markedsføring på turismeområdet

2 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne 1 bilag

3

4

5

6

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Likviditetsopgørelse for 4. kvartal opgjort efter kassekreditreglen 1 bilag

8 Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte Journal nr.: Dato: 11. januar 2010 Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen ultimo december Det har fra 1. januar 2004 været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Det skal bemærkes, at de indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen til forskel fra ultimo likviditeten. Kassekreditreglen fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 2. kvartal 2009 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. I oprindeligt budget 2009 er der forudsat en gennemsnitlig kassebeholdning på mio. kr. efter kassekreditreglen og en ultimo kassebeholdning på 123 mio. kr. ved udgangen af året. Tabel 1. Oprindeligt budget 2009 Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Nedenfor vises den faktiske udvikling i kassebeholdningen for hele Tabel 2. Faktisk 2009 Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning (korrigeret budget 2009) Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev mod forudsat i det korrigerede budget 2009 som er baseret på likviditetsudviklingen i 4. økonomirapport 2009.

9 Kassebeholdningen ultimo 2009 var skønnet til 884 mio. kr. udfra bevillingerne i 4. økonomirapport. Rent faktisk blev kassebeholdningen 215 mio. kr. større end forudsat i 4. økonomirapport. Årsagen vil der blive redegjort for i forbindelse forelæggelse af regnskabsresultatet 2009 samt i forbindelse med forelæggelse af 1. økonomirapport Sandsynligvis kan det henføres til større tidsforskydninger fra 2009 til 2010 vedrørende såvel driftsområdet som investeringsområdet. Nedenfor er grafisk vist den faktiske udvikling af kassebeholdning for Likviditetsudviklingen Mio.kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2009 Måneder Månedlig gennemsnit Kassekreditreglen Ultimokassebeholdning Likviditetsudviklingen Renteindtægterne af likvide aktiver forventes at udgøre godt 100 mio. kr. mod forudsat 98,6 mio.kr. i det korrigerede budget Det sammenvejede afkastprocent blev på 3,2 % p.a. Der er opnået et afkast på bankindskud på 1,9 % p.a. på bankindskud og 6,5 % p.a. i obligationsafkast af placeringerne under de likvide aktiver. Den første vurdering for 2010 foretages i forbindelse med 1.økonomirapport 2010 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2010 Side 2

10 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Psykiatripuljeansøgninger 1 bilag

11 Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Hanne Susan Rasmussen Dato: 25. januar 2010 Psykiatripuljeansøgninger i 2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. december 2009 indkaldt ansøgninger for psykiatrien for 2010 med ansøgningsfrist den 1. februar Der er tre puljer afsat med satspuljeaftalen for , og tre puljer afsat på finansloven for Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet ansøgninger til hver enkelt pulje, med en beskrivelse af projektet, sammenhæng til øvrige tilbud i psykiatrien samt det beløb der søges om. Ansøgning om etablering af enestuer er under udarbejdelse, idet fristen for dette projekt er flyttet til den 15. februar Fra satspuljen søges der om følgende; 1. Projekt om let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud Det er vedtaget i Psykiatriplanen, at der skal etableres et akutafsnit med modtagefunktion samt et intensivt afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Som første skridt søges der om puljemidler på 7 mio. kr. årligt dog 3,5 mio. kr. i 2010 til delvis dækning til at øge den akutte og intensive kapacitet. Det skal sikre lettere tilgængelighed til akut behandling af unge samt sikre bedre kapacitet til bl.a. unge retspsykiatriske patienter. Formålet er at øge antallet af senge med 8 pladser. De ansøgte beløb dækker ikke hele finansieringen, og den resterende finansiering tilvejebringes ved intern omfordeling samt salg af forventeligt to sengepladser til Region Sjælland. 2. Projekt om flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien: Det er vedtaget i Psykiatriplanen, at der skal ske en udbredelse af opsøgende og udgående psykiatriske team i hele regionen. Teamene, der har dokumenteret effekt, er organisatorisk forankret i de distriktspsykiatriske centre. Der søges om puljemidler til etablering af fem team. Teamene fordeles med to OPUS-team for unge med debuterende psykoser til henholdsvis Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Nord-

12 sjælland. Et team målrettes retspsykiatriske patienter på Retspsykiatrisk Center Glostrup. Der etableres et OP-team på Psykiatrisk Center Nordsjælland til ambulant psykiatrisk behandling af de svageste borgere. Og endelig etableres et distriktspsykiatrisk udgående team til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Helårseffekten for de fem team udgør i alt 22.6 mio. kr. 3. Projekt om styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder personer der har forsøgt selvmord Der søges om samlet ca. 2,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats overfor selvmordstruede herunder personer, der har forsøgt selvmord. Der er dels tale om en udvidelse af to allerede etablerede regionsfunktioner for selvmordsforebyggelse på Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center København, som regionen modtog puljemidler til i De to centre dækker hele regionen på voksenområdet. Dels etableres en ny regionsfunktion for selvmordsforebyggelse indenfor børne- og ungeområdet placeret på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Der etableres tæt samarbejde herunder samarbejde om udviklings-, uddannelses- og forskningsfunktioner mellem de tre selvmordsforebyggende funktioner. Fra puljen på finansloven søges der om følgende; A. Projekt om etablering af enestuer i psykiatrien Med hensyn til projekt om etablering af enestuer i psykiatrien har regionen fået forlænget ansøgningsfristen til den 15. februar Region Hovedstadens Psykiatri er ved at vurdere og beregne forskellige forslag med henblik på, at de 30,2 mio. kr. finder bedst anvendelse. Der pågår overvejelser om tilbygning/ombygning til enestuer på Psykiatrisk Center Gentofte, Glostrup og København samt på Psykiatrisk Center Nordsjælland i skadestuen, og på de Børne- og Ungdomspsykiatriske Centre på Bispebjerg og Glostrup. B. Projekt om modernisering af enestuer Der søges om puljemidler på i alt 6,2 mio. kr. til modernisering af badeværelser på de lukkede sengeafsnit med henblik på bedre patientsikkerhed. Ca. 1/3 af de selvmordshandlinger, der blev begået på de lukkede sengeafsnit i 2009 skete på et toilet eller badeværelse. Moderniseringen af badeværelserne skal dels mindske risikoen for at begå selvmord på badeværelset, dels give mulighed for at personalet kan skaffe sig adgang til låste badeværelser. C. Projekt om retspsykiatri blandt andet med fokus på øget sikkerhed Der ansøges om puljemidler på i alt 8 mio. kr. til at øge sikkerheden på fem af regionens psykiatriske centre. På grund af udviklingen i patientgruppen er der et stigende Side 2

13 behov for lukkede senge, og det er nødvendigt med et passende sikkerhedsniveau for at sikre personalet et trygt arbejds- og behandlingsmiljø. Således er der også på de almen psykiatriske centre indlagt retspsykiatriske patienter. På Psykiatrisk Center København søges der om et nyt alarmsystem til de lukkede afsnit. På Retspsykiatrisk Center Glostrup søges der om sikring af ude- og inde arealer ved udskiftning af hegn, belysning og låsesystem. På Psykiatrisk Center Amager søges der om sikring af ude arealerne med nyt hegn og låse. På Psykiatrisk Center Glostrup søges om sikring og renovering til lukkede afsnit. Og endelig søges om forbedring af alarm og overfaldssystemet på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Side 3

14 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Regionalt samarbejde om sundheds-it projekter 1 bilag

15 Koncern IT Borgervænget København Ø 18. januar 2010 Tlf.: Regionalt samarbejde om sundheds-it projekter Inter-regionale projekter Regionerne Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden har iværksat følgende inter-regionale projekter. Efter oversigten følger en kort beskrivelse af de enkelte tværregionale samarbejdsprojekter. Samarbejdsprojekt SFI Digital diktering Billedarkiv (RIS og PACS/Billedindeks og broker) Effektiv systemadgang IT-planlægningsværktøj til akutområdet Telefoni Involverede regioner RegN, RegSj og RegH RegN, RegSj og RegH RegSj og RegH RegN, RegSj og RegH RegN, RegSj og RegH RegN, RegSj og RegH SFI I regi af SDSD gennemføres en national SFI koordinering med deltagelse af de fem regioner, MedCom, KL, SST, KBH Kommune og IKAS. Som supplement hertil har RegSj, RegN og RegH aftalt et mere operationelt samarbejde om genbrug og produktion af skemaer. RegSj og RegH har samme IT-værktøj til udarbejdelse af skemaer til journalen (OPUS notatskabelon også kaldet ONS). Der har været flere møder mellem RegSj og RehH og der deles generelt viden, erfaringer og konkrete skemaer. For at optimere både det interne ressourceforbrug forbundet med skemaproduktionen og omkostninger til leverandøren er der ved sidste møde udpeget 6 områder, hvor der er fælles initiativer. RegN har samme værktøj, men er endnu ikke så langt fremme med produktion af skemaer og dermed brug af værktøjet. Alt materiale der er udarbejdet i RegH er også til rådighed for RegN. Derudover forventes initiativ vedr. fælles brugerklub i forhold til CSC. Digital Diktering og (potentiel talegenkendelse) RegSj og RegH har gennemført et fælles udbud efter en digital dikteringsløsning i Der er indgået en rammeaftale med en leverandør, som dog kun RegH har valgt at udnytte (RegSj ønskede talegenkendelse hurtigere end leverandøren var klar og har derfor valgt anden leverandør på SKI efterfølgende).

16 RegN har ultimo 2009 valgt samme leverandør som RegH. Alt materiale fra RegH og RegSj s udbudsproces er i videst muligt omfang genbrugt af RegN. Efterfølgende har RegH og RegN udvekslet materiale om konfiguration af systemet. RegN genbruger implementerings model og materiale fra de øvrige regioner. Leverandøren er nu gået i gang med at udvikle talegenkendelse til ca. halv pris af nuværende prisniveau på det danske marked. Fremtidige udviklingstiltag på produktet vil aftales og afstemmes mellem RegH og RegN. Billedarkiv (RIS og PACS/Billedindeks og broker) Billedarkiver baseret på en XDS løsning vil sikre en fremtidig udveksling af billeder på tværs af regionerne i danmark. Dette vil sikre et væsentligt kvalitetsløft i fremtidens kliniske behandling. RegSj kører pt. et projekt der har til formål at binde deres eksisterende RIS&PACS systemer sammen med en indeksløsning baseret på en XDS-I løsning (Cross Document Sharing for Images - en international IHE standard). De tre regioner undersøger nu muligheden for at bruge XDS- I løsningen (som overbygning til regionale RIS/PACS og andre løsninger) til deling af billedinformation, med henblik på at opnå en potentiel: 1. en mere omkostningsneutal etablering, idet løsningen i Reg.Sj vil blive etableret under alle omstændigheder og dermed blot skal kunne skaleres 2. hurtigere etableret løsning, idet Reg.Sj. allerede er klar til anskaffelse og etablering af en løsning, hvor den nationale løsning først skal gennem en anskaffelsesproces 3. Fælles integrations-/snitfalde muligheder i PAS systemet = OPUS arbejdsplads for alle 3 regioner. RegH går i udbud efter en fælles regional RIS&PACS løsning i 2010 og implementerer løsningen over en 3 års periode. Der vil være en option, som giver øvrige regioner mulighed for at købe på aftalen. RegSj og RegH sender i dag billeder til hinanden via VPN forbindelser direkte mellem PACS systemerne. Effektiv Systemadgang (Single Sign On) Effektiv Systemadgang er en løsning, der skal give klinikere nemmere, hurtigere og mere fleksibel adgang til de vigtigste it-systemer. RegH, RegSj og RegN afprøver henholdsvis 3, 2 og 1 løsninger til effektiv systemadgang og det er aftalt at evalueringen skal ske over samme list, så alle regioner samlet får evalueret seks løsninger og dermed skabt det bedste beslutningsgrundlag for valg af løsning. RegSj har i dag et fælles domæne (AD) og single signon via den kliniske portal, men dette projekt skal identificere yderligere optimeringsmuligheder. Succeskriterierne for Effektiv Systemadgang er: - Brugeren skal kun anvende et enkelt brugernavn og password, i stedet for mange som i dag - Login tid reduceres til minimum halvdelen af, hvad den er i dag - Ved skift af arbejdsstation er sessionen uændret fra, hvor brugeren sidst arbejdede fortsat hvor du slap funktionalitet IT-planlægningsværktøj til Akutområdet RegN, RegSj og RegH arbejder alle som flere andre regioner i landet med at implementere stortavler indenfor de store fælles akutmodtagelser. Akut-tavlerne hjælper personalet med et forbedret overblik over patienter i behandling og status herfor, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima på de pressede afdelinger, øget patientflow samt bedre kvalitet i behandlingen.

17 Region Nordjylland og Region Hovedstaden har begge valgt Cetrea Emergency fra firmaet Cetrea, mens Region Sjælland har valgt det norske produkt Imatis. De tre regioner har et meget ensartet systemlandskab i relation til de tilgrænsende systemer, der skal levere information til Akut-tavlerne. Der samarbejdes derfor i relation til: - Snitflader til PAS, journalinformationer (primært Nordjylland og Hovedstaden) samt en kommende ambulancejournal (alle tre regioner) - Design og udvikling af journalnotater, der skal understøtte og aflevere information til Akuttavlerne - Deltagere fra Region Nordjylland og Hovedstaden uddannes på samme hold til selv at kunne konfigurere og vedligeholde opsætning af Akuttavler, og vil dermed fremadrettet kunne støtte hinanden i denne opgave. Ligeledes samarbejdes der om oplæring og brug af rapporteringsværktøj til løsningen. - Der er samtidig stillet ønske til Cetrea om etablering af et landsdækkende produktforum i relation til ændringsønsker, da der er andre regioner i Danmark, der har valgt løsningen fra Cetrea. I forbindelse med det igangværende udbudsprojekt på booking-området har Region Hovedstaden bedt Region Nordjylland tilføje option som gør det muligt for øvrige regioner at handle på samme udbud. Telefoni De tre regioner har aftalt - med Region Nordjylland som tovholder at vurdere problematikken omkring anvendelse af mobiltelefoner, dect-telefoner og andet trådløst kommunikationsudstyr set i relation til den mulige indvirkning på medicoteknisk udstyr. Med udgangspunkt heri skal der tilstræbes fælles retningslinjer på området. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland skal i fællesskab undersøge, i hvilket omfang det er muligt at erstattet trådløse IP-telefoner, der af mange opleves som ustabile, med dect-telefoner uden tab af funktionalitet. I forlængelse heraf vil muligheden for at udvikle og anskaffe add on-services til IP-telefoni i fællesskab blive undersøgt.

18 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Betænkning om Det videnskabsetiske komitésystem 1 bilag

19

20

21

22 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Meddelelse nr Emne: Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse 3 bilag

23

24

25

26

27

28

29

30

31 12. oktober Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 har der i regionerne været opmærksomhed omkring problematikken vedr. omfanget af lægers bibeskæftigelse. På baggrund heraf har parterne indgået en ny aftale 1, som på flere punkter strammer op i forhold til den tidligere aftale. Som noget nyt er al bibeskæftigelse omfattet i dag. I modsætning til tidligere er bibeskæftigelse ved andet offentligt sygehus samt i egen klinik blevet omfattet af aftalen på linje med bibeskæftigelse i privat regi. Derudover peger Danske Regioner i deres vejledning på, at der er mulighed for at få oplysning om bibeskæftigelse inden den pågældende læge indgår aftale om en sådan. Retningslinjerne skal ses som et ledelsesværktøj i dialogen mellem læge og ledelse, ligesom den præcisering, der ligger i aftalen om, at lægens indsats i hovedstillingen må således hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse, skal indgå i ledelsens vurdering af om evt. bibeskæftigelse er forenelig med hovedbeskæftigelsen. Det er til enhver tid ledelsens ansvar at sikre, at retningslinjerne efterleves, herunder at der årligt holdes samtaler, hvor der følges op på de tidligere indberettede oplysninger om bibeskæftigelse. Udover denne aftale 1 er bestemmelserne om offentligt ansattes bibeskæftigelse blandt andet beskrevet i tjenestemandsregulativets 15, stk. 1 og funktionærlovens 15. Gruppen af læger omfattet af ovennævnte er efterfølgende benævnt læger. 2. Hvilke typer bibeskæftigelse er omfattet af oplysningspligten? Oplysningspligten for læger ansat på sygehuse i Region Hovedstaden omfatter lægefaglig bibeskæftigelse ved privat sygehus/klinik, medicinalvirksomheder/apparaturleverandører og andre offentlige sygehuse. Ledelsen skal være opmærksom på, at disse oplysninger skal indhentes ved nyansættelser. Aftaleskemaet bør indgå i ansættelsesforløbet. Lægerne skal af egen drift oplyse ansættelsesmyndigheden om nedennævnte bibeskæftigelser, som lægerne under ansættelsen ønsker at indgå aftale om (se nærmere under punkt 4). Lægen skal orienteres herom i forbindelse med ansættelsen. Privat sygehus/klinik, egen klinik og lignende institutioner. Oplysningspligten omfatter al lægelig bibeskæftigelse fast og ad hoc for privat ejede klinikker/hospitaler, herunder konsulentbistand (faglig rådgivning, undervisning m.v.) og vagt-/beredskabsforpligtelse. 1 Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse er indgået i 2008 mellem Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Aftalen omhandler lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger ansat i regionerne. Aftalen er vedlagt som bilag 2. 1

32 12. oktober Oplysningspligten omfatter (privat) økonomiske interesser så som (med-)ejerskab af privat klinik/hospital og tilknytning i form af bestyrelsesposter. Oplysningspligten omfatter ikke bibeskæftigelse i et ubetydeligt omfang f. eks. afholdelse af et enkelt kursus eller foredrag inden for samme kalenderår. Medicinalvirksomheder, apparaturleverandører og lignende. Oplysningspligten omfatter al lægelig bibeskæftigelse fast og ad hoc ved medicinalvirksomheder/apparaturleverandører, herunder (deltids-)beskæftigelse, forskningsarbejde og løsere samarbejder f.eks. konsulentbistand (foredrag, undervisning og artikelskrivning). Oplysningspligten omfatter (privat) økonomiske interesser så som (med-)ejerskab af medicinalvirksomheder eller apparaturleverandører og tilknytning i form af bestyrelsesposter. Oplysningspligten omfatter ikke et enkeltstående tilfælde af bibeskæftigelse og i et ubetydeligt omfang f. eks. afholdelse af et enkelt kursus eller foredrag inden for samme kalenderår. Andet offentligt sygehus. Oplysningspligten omfatter bibeskæftigelse ved andre offentlige sygehuse, som ikke er en del af ansættelsen ved hovedansættelsesstedet. Oplysningspligten omfatter ikke (ulønnede) faglige samarbejder, der finder sted i enkelte tilfælde og i et ubetydeligt omfang. Virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed. Oplysningspligten omfatter endvidere drift af en virksomhed eller tilknytning til en virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed. Øvrige forhold vedr. oplysningspligt. Den ovennævnte oplysning til ansættelsesmyndigheden vedr. medicinalvirksomhed erstatter ikke indberetningen til Sundhedsstyrelsen vedr. medicinalvirksomhed, som lægerne selv skal forestå. Lægerne skal desuden af egen drift orientere ansættelsesmyndigheden om, hvilken økonomisk støtte de pågældende modtager fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. til gennemførelse af forskningsprojekter, og om pågældende i øvrigt har økonomisk interesse i forskningsprojektet. Den generelle oplysningspligt omfatter ikke størrelsen af honorarer og vederlag, men i konkrete tilfælde hvis der eksempelvis kan være tvivl om personlig habilitet vil der efter omstændighederne kunne være et sagligt grundlag for at kræve disse oplysninger. I øvrigt skal bibeskæftigelse, såvel lønnet som ulønnet, ex. undervisning, bestyrelsesarbejde, konsulentarbejde for anden offentlig myndighed, socialt arbejde mv. altid være af et omfang, der er foreneligt med varetagelsen af hovedbeskæftigelsen. Det er den enkelte læges egen forpligtelse til enhver tid at være opmærksom på, at bibeskæftigelsens omfang ikke går ud over det, der er foreneligt med en tilfredsstillende varetagelse af hovedbeskæftigelsen. For så vidt angår udfærdigelse af attester er der i Overenskomst for overlæger 30, Aftale om lægelige chefer 25 og Overenskomst for yngre læger 31 fastlagt bestemmelser vedrørende lægers attestudfyldelse. Håndteringen af disse i Region Hovedstaden fremgår af bilag 1. 2

33 12. oktober Bibeskæftigelsens forenelighed med hovedbeskæftigelsen. Ved ansættelse af en medarbejder forudsættes det, at denne kan yde en fuld og effektiv arbejdsindsats i stillingen. Herudover forventes, at medarbejderne er engagerede, fleksible, loyale og samvittighedsfulde i udøvelsen af de pligter, der er knyttet til stillingen. Engagement, fleksibilitet og loyalitet i forhold til hovedarbejdsstedet kan blive påvirket af bibeskæftigelsens tidsmæssige omfang samt den (privat)økonomiske og prestigemæssige betydning af bibeskæftigelsen. Det betyder bl.a., at: Bibeskæftigelsen ikke må hindre eller vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen eller forringe fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet, herunder må bibeskæftigelsen ikke medføre uhensigtsmæssige patientforløb og inoptimal udnyttelse af udstyr, kompetencer, behandlingskapacitet mv. (fx som følge af vanskeligheder med at sikre tilstedeværelse i overarbejds- og udbudssituationer), manglende muligheder for at realisere mål for service, kvalitet, aktivitet, produktivitet mv. eller forringelse af arbejdsvilkårene for øvrige ledere og medarbejdere på hovedarbejdsstedet. Bibeskæftigelsen ikke må indebære en risiko for inhabilitet eller andre former for interessekonflikter. Ved vurdering af eventuelle habilitets- eller interessekonflikter vil det være en skærpende omstændighed, hvis der knytter sig stærke (privat)økonomiske interesser til den pågældendes bibeskæftigelse; fx i form af (med-)ejerskab eller lignende. Viderevisitering af patienter til behandling i privat regi kan eksempelvis ikke placeres hos personer, som har en personlig økonomisk og/eller ansættelsesmæssig interesse i de pågældende privathospitaler og klinikker. Bibeskæftigelsen ikke må have en negativ påvirkning af den pågældendes muligheder for at varetage ledelsesopgaver og prioritere deltagelsen i udviklingen af hovedarbejdsstedet, herunder tænkes bl.a. på kvalitetsudvikling i ydelser og effekten af indsatsen samt sikringen af gode rammer for samarbejde, forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter samt faglig og personlig udvikling og motivation blandt ledere og medarbejdere på hovedarbejdsstedet. Ledende overlæger/klinikchefer som hovedregel ikke kan have bibeskæftigelse bortset fra de tilfælde, der tidligere er nævnt at være undtaget fra oplysningspligten, dvs., bibeskæftigelse og øvrig ad hoc virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der påhviler det offentlige sundhedsvæsen. Eksempler på sådanne undtagelser kan være: undervisning, foredrag samt medvirken i aktiviteter i tilknytning til videnskabelige selskaber. Baggrunden for dette er bl.a., at de, som ledende overlæger/klinikchefer, har ansvaret for en optimal drift. Der må under ingen omstændigheder varetages opgaver i relation til bibeskæftigelse i arbejdstiden. 4. Samtale mellem lægen og ledelsen. 3

34 12. oktober Alle læger omfattet af ovennævnte aftale, der ønsker at påtage sig bibeskæftigelse, har forpligtelse til at anmode om en samtale med hospitalsdirektionen i forhold til opfyldelse af oplysningspligt om bibeskæftigelse. Lægen skal anmode om samtalen forinden vedkommende indgår aftale om lægefaglig bibeskæftigelse. Dette gælder også ved fornyelse af eller væsentlige ændringer i eksisterende aftaler. Samtaler med lægen om bibeskæftigelse gennemføres af hospitalsdirektion/centerledelse. Den enkelte virksomhed kan fastsætte nærmere retningslinjer for den lokale procedure og tilrettelæggelse. Indgåelse af aftaler om bibeskæftigelse forudsætter dialog om blandt andet: Bibeskæftigelses karakter/indhold Forventet omfang i tid Konsekvenser for arbejdstilrettelæggelsen på hovedarbejdsstedet Tilrettelæggelse af afspadsering, samt Bibeskæftigelsens forenelighed med efterlevelsen af mål, krav og forventninger formuleret i ledelsesgrundlag, funktions- og opgavebeskrivelser mv. Beslutninger om bibeskæftigelsen er forenelig med lægens ansættelsesforhold ved hospitalet, træffes af hospitalsdirektionen/centerledelsen og skal begrundes overfor lægen. Direktionen på Rigshospitalet og i Psykiatrien skal træffe beslutning vedr. henholdsvis centerdirektørerne og centerledelserne. Aftale om bibeskæftigelse skal indarbejdes i skema i bilag 3. Aftaleskemaet udfyldes og suppleres med eventuelle bilag. Hvis lægen har flere bibeskæftigelser udfyldes ét selvstændigt aftaleskema for hver bibeskæftigelse. Det/de udfyldte skema/er opbevares på lægens personalesag. Aftalen kan til enhver tid opsiges med et passende varsel. I et passende varsel ligger, at varslets længde altid skal vejes op mod den konkrete situation og de aktuelle behov. I en konkret vurdering skal varslets længde fastlægges ud fra hvor indgribende en opsigelse vil være for lægen holdt op mod hospitalets/afdelingens behov for at kunne sikre en fortsat optimal opgavevaretagelse. 5. Opfølgning på lægers oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Der afholdes årligt en samtale med alle læger i Region Hovedstaden omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse, der har oplyst at have bibeskæftigelse. Her drøftes bibeskæftigelsens fortsatte forenelighed med hovedbeskæftigelsen, under inddragelse af de hensyn, der er beskrevet i nærværende retningslinjer. Dette sker med henblik på, at de foreliggende aftaler ajourføres. Efter der har fundet en drøftelse sted, ajourføres og underskrives aftalerne, såfremt der er behov herfor. Forudses der i forbindelse med den årlige gennemgang ikke ændringer i bibeskæftigelsen inden for det førstkommende år, kan afdelingsledelsen til direktionen indsende en bekræftelse af, at der ikke forventes ændringer i bibeskæftigelsen i forhold til den aftale, der initialt er indgået med direktionen. 4

35 12. oktober Hvis en læge har en aftale om bibeskæftigelse, har den pågældende pligt til at tage initiativ til en fornyet drøftelse, såfremt der sker ændringer i forhold til det tidligere oplyste, fx udvidelse af timetallet, medejerskab af privatklinik o. lign. Drøftelsen skal altid ske forud for ændringens indtræden, uafhængigt af den faste årlige opfølgningssamtale. 6. Opsigelse af en aftale om bibeskæftigelse. I forbindelse med opsigelse af allerede indgåede aftaler om bibeskæftigelse, skal den pågældende læge have en skriftlig begrundelse for, hvorfor og hvornår aftalen ønskes opsagt. Lægen skal have mulighed for at udtale sig på baggrund af den skriftlige begrundelse, inden der træffes endelig beslutning om opsigelse af aftalen. Dette sikrer, at beslutningen om at opsige aftalen ikke træffes ud fra forkerte forudsætninger. 7. Årlig indberetning om lægers bibeskæftigelse. Hospitalsdirektionen indhenter hvert år i januar måned ajourført bilagsmateriale for den enkelte læges bibeskæftigelse. Det samlede materiale danner grundlag for en årlig indberetning fra hospitalsdirektionerne til koncerndirektionen vedrørende omfanget af bibeskæftigelse blandt læger i Region Hovedstaden omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 5

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Håndtering af likvide midler samt habilitet

Håndtering af likvide midler samt habilitet Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 13/1434 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Anita Nygaard Junker E-mail: Anita.Junker@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631037 Håndtering af likvide

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Akademikerne tih@ac.dk 15-12-2014 Sag.nr. 14/3239 Dokumentnr. 68653/14 Krav

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38665530 Web www.regionh.dk EAN-nr: 57980016327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 7. januar 2014

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere