tledtagt I 4, ArFpidgoqsayer.omfattet af samarbeidet,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tledtagt I 4, ArFpidgoqsayer.omfattet af samarbeidet,"

Transkript

1 tledtagt For Aabenraa Sogns regnskabsfsring for Felsted Sogn g '!. Samarbq,jdsaftqlgnt parter os fql m&l Samarbejdet indgis meltem ovennevnte sogne. : ForrnAtet med samarbejdet er 1. At tette Felsted menfghedsr&ds regnskabsmassige opgaver 7. At optimere og kvalitetssikre Felsted Sogns regnskabsmessige opgaver 3 l,_ SqFarbeid.et*. hiemstfd, oq kontaktpetsoner, ; Samarbejdet har hjemsted i Aabenraa provsti, Aabenraa Kommune. Aabenraa Sogns opgaver lsses fra Aabenraa Sogns Fmtleskontor, Nastmark19,6200 Aabenraa; idet fol,- gende benevnt fk. Konfaklpsrsoner i Aabenraa Sogn er administrationschef Tine Fricke ivedr. regnskab ag budget), bogholder Johanne C. Larsen ivedr. bogfaring) og kordegn Kirsten rgatteby Larsen (vedr. [0n). $ 3r. Sqj"nar,hgiCgq orntane Ved samarbejdet forpligter Aabenraa Menighedsr&d sig tit at forest& regnskabsfaringen p& vegne af Fetsted Sogn som beskrevet i $ 4" Det bemarkes, at opgaven ikke omfatter fakturering vedr. kirkeg&rden e[[er byggeregnskaber, Arbejds- og ansmttelsesvilkir for medarbejdere iaabenraa Sogn, der er beskeftiget med regnskabsforingen, er Felsted Sogn uvedkommende. I 4, ArFpidgoqsayer.omfattet af samarbeidet, Felsted Soen haf fslqende ongayer: 1. Fetsted Sogns vatgte kasserer har det overordnede ansvar f ar karrekt udforte processer og procedurer. Oen valgte kasserer er pi vegne af menighedsr&det n&rmeste kontakt til FK. 7. Kassereren fremtmgger regnskaber, budgetopleg og budgetter for menighedsridet og videregiver nsdvendige oplysninger tit FK. 3' Kassereren foretager lsbende kantrol af regnskabet samt budgetopfoigning. Kassereren udarbejder de nodvendige forklaringer tit regnskabet, herunder forktarin, ger vedr. budgetafvigelser.! Side 1 af I

2 Kassereren falger lobende arbejdet via "kiggelicens" til bogf aringssystemet (Brandsoft). :: 4. Kassereren ssrger for anvisning af samtlige godkendte regnskabs- og bogforingsbitag og sikrer rettidig fremsendetse af disse tit FK med henbtik p& betal,ing og bogf oring. 5. Kassereren orienterer FK om samtlige forhol.d vedr. Fel.sted Sogn,,o* kan have betydnin g f ar udarbejdetse af et retvisende regnskab.! 6. Fetsted Sogn urdsteder bemyndigetse tit FK tit at kunne disponere over Fetsted Sogns bankkonti via netbank, Fmlleskontoret {FK} foretaqgr: 1, Rettidige betalinger af attesterede regninger og pligtige pengeydelser og periodevis bogf oring i overensstemmelse med gatdende regler. i 2, Andring af stamdata og lsbende lsnindberetning i FLOS for medarbejdere ansat af Fetsted $cgn. 3. Deltager efter aftale i 1-7 menighedsr&dsm sder &rtigt., 4. Udarbejdelse af irsregnskab. 5. Fremsendelse af kvartatsrapporter.. 6. Udarbejdelse af optreg tit br.rdget i form af budgetskema med regnskabstat for senest afsluttede regnskabs&r samt optysning om forudsetninger fsr hrpts budget {rammer, fremskrivning af lsnudgifter mv.}. 7. ndtastningafendeligtbudgetudfraoptagfrafelstedsogn. : 8. Ridgivning af kassereren om regnskab og budget inkt. bidrag til kassererens fork[aringervedr.mu[igefrrsagertiibudgetafvige[5er. Derhenvisesiovrigttitaftatensbitag1,20g Sanlarbeidets fj.nansierinq Felsted Sogn betaler for regnskabsfaringen irtigt i alt 40"000 kr. Prjsen er gmtdende til og med udgangen af 2013" l-lerefter reguteres prisen pr. 5r svarende tit udviklingen i nettoprisindekset januar - januar, sitedes at prisen reguleres med nettoprisindekset for januar mined det foregaende &r. Prisen for 2014vit s6l,edes udgore kr. reguleret med stigningen i nettoprisindekset fra januar 2A17 (28,2) tit januar Den nye pris konstateres iforbindelse med budgettegningen for det kommende frr. Side 2 af I

3 Herudover refunderer Felsted Sogn Aabenraa Sogns udgifter til Brandsoft-abonnement ink,. kiggeadgang. For 2013 indarbejdes kr. i Fetsted Sagns budget og opkraves af Aabenraa Sogn, mens resten af regnskabsforingen betales af Aabenraa Provsti til Aabenraa Sogn via [igningsmidterne. Udgifter tit Brandsoft-abonnement afhotdes af Felsted Sogn, FK opkrever betatingenitoraterirtigt,norma[tiapritogseptemberm&ned. far 7A11og fremefter sker betalingen for regnskabsfaring og udgifter tit Srand5oftabonnement via et ligningstitskud tit Aabenraa Sogn, som hvert ir indarbejdes i budgettet for Aabenraa Sogn for det kornrnende 3rr, Betalingen vil, s&tedes ikke fremg& af Fetsted Sogns budget eller regnskab. $ 6. lkrafttraden Dennevedtmgttrmderikraftden1.november2a17' I 7. Sfmarbeidqt$ ophsr,?gndrine af vgdlq$ql-gqlyister., Hver af parterne er berettiget tit at udtrede af samarbejdet med 6 m&neders skrifttigt forudg&ende varset t'il, udgangen af et regnskabs&r. Hver af parterne kan fremsatte forstag til endring af denne vedtegt., ndringer vil ha' ve virkning for det nast folgende regnskabe&r medmindre parterne aftater andet. Enhver tvist om forst&else, fortotkning eller udfyldning af denne vedtegt e[[er om samarbejdet metlern parterne kan forelmgges Aabenraa Provstiudvalg til afgarelse. I 8. Ofhltlisqsrqlre af_ys$tgesten Denne vedtmgt, underskrevet af tegningsber"ettlgede ved de enkette rnenighedsr&d frenrsendes ad tjenstl,ig vej tit Kirkeministeriet under henvisning tit Menighedsridslovens g 42 a, stk. 2 med henbtik p& offentliggorelse af vedtmgten pa Kirkeministeriets hjemmeside. Den 2017 \ &--,*--***.-t*/ / n'i',t f}-,ttt, ct.l-c,*", Aabenraa Sogns menighedsr&d Side 3 af I Fetsted Sggns rnenighedsr&d,,ll*ffi*d&* -*,'"i:i',li f' u* r; u'i'i'iu','u 5'u* &l-y: o p*" e"l,*

4 Bi lag 1 Dokumenter, attester m.v, vedr. Aabenraa Sogns regnskabsfsring for Felsted Sogn Fetsted Sosn,levgrgr fatpende: I a I t U nderskrevet regnskabsinstruks Aftaler med prmster om betating af vand, et og varme A,nsettelseskontrakter for samttige ansatte > 8 timer pr. uge Kopi af PU-godkendt budget og regnskab Opdateret oversigt over MR-medlemmers navne, funktioner og maitadresser Accept fra MR tit PU'godkendte vikartsnninger elter optysning om de vikartonninger, der er godkendt af MR Referat af atte menighedsridsmoder Oplysning offi, hvem der er underskriftsberettigede samt dokumentation herfor Oprette netbankaftale med bank og give Aabenraa Sogn futdrnagt tit hankkonti optysnin9offi,hvemisognetderm&hhv.disponereoggodkende Aabenr.aa Soen [everq!" Isteende; Vedtegt for samarbejdet med tilherende bil.ag Aftate med Brandsoft vedr. flfis samt regnskabs- og kirkegirdsmodul Inst'itutionsnr" tit FLOS Brugernr. og password til Brandsoft regnskabs- og kirkegardsmodut Kigge-adgang til Brandsnft regnskabs- og kirkeg&rdsmodut Password tit SKAT Skema til honorarudbetating Skema tit godtgsrelse ved karsel Der henvises tii geldende regler og retningslinier vedr" regnskaber CIg budgetter, herunder bt.a.. fionteringsvejledning C'irkulmre om kirke- og provsfiudvalgskassers budget, regnskab og revision rn.v. Vejtedning nr. q570 af 25 /1A 2010 om kirke- og provstiudvatgskassernes budget, regnskab og revision. Side 4 af I

5 Bi{ag 2 Uddybende retningslinier for samarbejdet Som udgangspunkt har den valgte kasserer det overordnede ansvar i f.t. menighedsr&det for korrekt udfsrte processer og procedurer. MenighedsrAdet udarbejder vedtngt for den valgte kasserers opgave og ansvar {findes p& den Digitate ArbejdsPladsi" Den lokale, valgte kasserer har, med rnindre andet aftates, kontakten tit FK. Kassereren fremlmgger regnskaber og budgetter for menighedsridet og udarbejder forktaringer vedr. budgetafvigelser. Kvalitetssikring, knntering og betalinger Dql gr,den valgte ltasserers rolle at kvatitetssikre det materllrle, der, endes frqm til, FK. Der henvises i ovrigt til "Regnskabsinstruks for de lokate kirkelige myndigheder". Alle bilaq oe f3kturae.r skal inden aflevering-til FK 1" Vere atteslergt, dvs. p&fort kvittering af "modtager" af ydelsen. Qet optvses {jf. biiag 1} hvem der i Fetsted Sogn mir disponere p& vegne af sognet, dvs, indgi aftater om ksb af varer og tjenesteydetser. Modtageren af ydel"sen bekrmfter med sin underskrift p& bitaget,, at mengde og pris er som aftalt, og at varen er modtaget. 2. Vmre eodkendt oq kontej'et. 0et oplvses Uf. bilag 1], hvern der i Felsted menighedsrird skal godkende de enkette bilag. Den p&getdende godkender, at udgiften ma afhol.des, og bestutter hvilken konto udgiften skal tages af. Atte fakturaer fremsendes hver uge af menighedsridets kasserer samm n med ovrige bitag tit fk, der sorger for betating inden for tidsfristen, forudsat rettidig aflevering. Regninger kan normalt forventes betalt i tsbet af 2 arbejdsdage efter modtagelsen. Alte regninger > kr. skal v&re bilagt min, 2 indhrntede til.bud. ilvor man mfltte have fraveget denne reget, skat der foreligge skrifttig forktaringlbegrundetse {krav fra revisionen). U nders kriftsberetti g ede pet pptyser 0f. bilag 1), hvem i Felsted menighedsrid, der er underskriftsberettigede. Underskriftsberettigede kan handte p& menighedsridets vegne, give futdmagter tit konti, godkende kob og salg af ejendomme mv. Opbevaring af materialer Originale bitag opbevares i FK i 5 ir, hvorefter de kasseres. Bankfarbindelso Der stiles efter at samle betatinger m.v. pir en enkelt elter s& f& banker som muligt. Lokate farhotd kan fordre, at der skal benyttes en bestemt bank. Sankengagementer mi dog,max" vmre pi kr., jf. regterne herom., Side 5 af I

6 . Kontanter og checks Der skal s& vidt muligt ikke v#re kontanter hverken lokalt etler i fk. Foredragshotdere og andre, der skal have honorar udfylder honorarseddel med cpr-nummer, bankkonto, honorarstorrelse, karseisudgifter m.v. som afleveres tit Regnskabskontoret inkt. attestation af budgetansvarlig. FK ssrger for udbetaling og indberetning tit Skat via FLOS. Udlag (medarbejdere I menighedsr*dsmedlemmer) Frivate udleg begrenses mest muligt" Sognet bor s& vidt mutigt oprette konto og aftaler med de mest brugte steder, hvor der handtes (kobmand/brugs/ bager m. ft. ). Notaer fra ksb i forretninger, hvor der haves en konto, afteveres af indksberen til kassereren p&- fsrt kontering/formiri mhp. afstemning med senere fremsendte fakturaer. : Hvis der er udbg fra medarbejdere eller menighedsriudsmedtemmer fremsendes bitag med attestation og p&fsrt kontonummer for godtgsrelse af udteg. Udteg vit lsbende (normatt hver uge] btive indbetalt tit egen konto. Kollskter eg lignende 1. ndsarn[edekoltekternoteresikottektbog*n Z. Kotlekterne indsattes snarest muligt i banken af Felsted Sogn, F& banken til at angive kotlektmodtageren scm tekst p& indbetalingen. 3. Eankens kvittering for indbetatingen sendes samrnen med kottektmodtagerens indbetatingskort tit FK, scm efterfolgende ssrger for b&de bogforing og indbetating af betsbet tit kotlektmodtageren. Pi den rnide indgfrr kollekter i det enkette sogns regnskab. Byggereg nska ber o.l ig n. Byggeregnskaber og lignende biregnskaber er som udgangspunkt ikke omfattet af aftaten, men forudsetter indgfietse af smrlig aftate, normalt mod sarskitt honorar. Lsnninger og kcirselssedler Materiale til [sn, herunder ksrselsredler, afteveres senest den 10. hver m&ned eller hverdagen inden {ved hettigdage m.v.). Brug standardformularer., Timeindberetning og korselssedler underskrives af kontaktperson etter ansvarlig leder, der formidler bilagene videre tit FK. Kontaktpersonens egne ksrselsudgifter og udlag underskrives af formanden. Ksrsel udbetaies ligesom lsn en gang pr. mined (skal ind over skattebitag). Bra ndsoft reg n s ka bs$y$tem Aabenraa Sogn indg&r aftate med Brandsoft om etablering af de nsdvendige abonnementer. Der etableres "kiggelicens" for formand og kasserer, som derved har adgang til kigge i egne tal, trakke kvartalsrapporter og kontospecifikationer mv. Fetsted Sogn refunderer udgifterne til Brandsoftabonnementer. Side 6 af 8

7 Bitag 3 FORUDSIETNINGER EMNER Kas FK 5erer KOMMTilTARER Attestationsprocedurer sa mt tilga*ngel ige dokumenter, attester m,v" 8UD6ET Udarbejde opleeg til budget samt orientere om udmeldte rammer og forudsatninger, f.eks. lonstigningsprocent Fremlegge budgetoplag til debat for MR oe videreslve besluttede budsettal til FK lndtaste budgettal i budgetsysternet og aflevere elektronisk oe fusisk til Provstiudvals Udarbejde forklaringer til budgetafvigelser ag fremlmgge for menighedsr*det Ridgive om budgetlagning og evt. bidrage til kassererens forklaringer vedr" mulige Srsager til budgetafvigelse r. getalin6efi lf. bif ag t ag 2 Opleg til budget= budgetskema med reghskabstal for seneste regnskabsar Kontere, attestere og godkende regninger Bilag, regninger m.v. fremsendes normalt,l gang pr. uge og fremsende til FK Betale tilsendte regninger iht. betalingsfrist Betaling normalt 2 arbejdsdage efter mod,tagelse Vedlaegse indhentede tilbud > kr. socf0rlftg og REGNSKAB Bogfore regninger Bilag opbevares i 5 *r pi FK Uda rbejde kvartalsrapport Lave kommentarer til kvartalsrapport Udarbejde irsregnskab Felsted Sogn bidrager med kommentarer r og andre n$dvendige bidrag til regnskabet Fremlagge for MR Aflevere regnskab fysisk + elektronisk til Provstiudvalg L0f\l Godkende div, ltrnsedler fra medarbejdere og videregive til FK senest d. 10" hver rnined Kontrollere lonmaterialet og indberette lon til fl05 ud fra tilsendte indberetningssedler Lobende checke l6nsedler efter lfnudbetaling Evt. v/ kantaktperson eller formand Lonsedler findes i dataarkivet p;i den Digitale ArbejdsPladE FOre regnskab for ferie, fri-weekends og sygdom I hht. oplysninger fra f.eks. kontaktperson I ndberette B-ind komster udfra tilsendte bilae Afstemning af l6n, A+B-indkomster,skat og AMbidrag Ajourfore Flas v / ansattelser, opsigelser m.v. I hht. oplysninger fra Felsted Sogn Anmodning om refusian vlsygdom, barsel lflg. proc*durer Side 7 af I

8 PRCSTERS EGINBETALING Kas serer Fremgende kopi af aftaler med prast{er) til FK Udregning og opkrxvninglrefusioner af varme, vand, tlf. og el gyggeregnskaber MV. FK Hjelp til byggeregnskab o. lign. {efter aftale} Forudsetter indgdelse af serlig aftale. norrnalt mod smrskilt honorering KOttEKTER Kollekt-regnskab MR indsatter i bank og videregiver til betaling og kontering v/ FK 1f. procedure BANK. OG REVISORKONTAKT Kontakt til og aftaler med bank {rentesats m.m.) Revision og kasseeftersyn V Revision finder $ted pg FK KtRKTGARDSRE6NsKAB Kirkeg6rdsregnskab {del af regnskabet} Fakturering foretages dog af graveren i Felsted Sogn Momsregnskab DIVTRST Kontakt til folkevalgt kasserer Kontakt til andre medlemmer af MR Efter aftale, AAE, I\JQRa?^)Vf;ri Provstiudvalget Nastmark Aabenraa ic c i.f 2c/3 i /a.t-{ze-+4"^-, v,f tl L", )'.-. c-[rt.lr-*.-t-/ Side B af I

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 09 EC, september 2010. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Defi nitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg

Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE. mellem. Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg J.nr. 646-10-00049 Rammeaftale med XXX om afholdelse af konferencer, kurser og foredrag R A M M E AFTALE mellem Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63 DK - 6700 Esbjerg og XXX CVR-nr. xxx (herefter benævnt "tjenesteyder")

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere