Togpersonalets Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Togpersonalets Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle sager behandles på organisationsmæssig måde. Formanden er ansvarlig for områdegruppens korrespondance med såvel områdegruppens forhandlingspartnere som Dansk Jernbaneforbund. Formanden leder forhandlingerne på områdegruppens vegne. Næstformanden overtager formandens forretninger under dennes forfald. 2. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af valgt formand og næstformand, lokalgruppeformændene fra alle lokalgrupper jf. områdegruppens struktur, samt de 2 Amir som er repræsenteret i EAMSU. Herudover, På konstituerende bestyrelsesmøde efter ordinært tillidsmandsmøde vælges 1 bilagskontrollant og 1 suppleant som begge kommer fra områdegruppebestyrelsen. Deltagere i de øvrige udvalg jf. den for tiden gældende struktur i områdegruppen, konstitueres ligeledes. Ved evt. nyvalg tilpasses disse. Ligeledes vedtages en forretningsorden for områdegruppens arbejde. 3. Bestyrelsesmøder. Møderne ledes af formanden, og i hans fravær af næstformanden. Den faglige sekretær samt andre inviterede gæster kan deltage i bestyrelsesmøderne. Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder udsendes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden, beretning fra områdegruppen og udvalg/arbejdsgrupper, regnskab for perioden, budget og sager til behandling, offentliggøres på den lukkede del af TPO s hjemmeside senest 8 dage før områdegruppebestyrelses mødet. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter. 1. Underskrift af protokol. 2. Beretning fra virksomheden. 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.

2 4. Meddelelser fra lokalgrupperne. 5. Regnskab. 6. Sager til afgørelse. 7. Kommende møder. De ansvarlige for de nedsatte udvalg/arbejdsgrupper er ansvarlige for at der senest 21 dage før hvert områdegruppe bestyrelsesmøde er indsendt relevante indlæg til beretningen. Der udarbejdes protokol fra alle møder. Udkast til protokol sendes til formanden senest 10 dage efter mødet. Derefter udsendes den til godkendelse i bestyrelsen. Ved evt. indsigelser, genudsendes denne med indarbejdede rettelser til endelig godkendelse. Skal offentliggøres senest 3 uger efter mødet på TPO s hjemmeside. Bestyrelsen underskriver protokol på førstkommende møde. De af lokalgrupperne indsendte forslag behandles løbende. Forslag der kan godkendes af områdegruppebestyrelsen søges straks gennemført. Forslag der ikke straks kan nyde fremme, indgår i en aktivitetsliste. Aktivitetslisten føres ajour efter hvert bestyrelsesmøde. 4. Udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter den vedtagne struktur. Der udarbejdes et notat fra samtlige møder med navne på deltagere. Notatet sendes til områdegruppens kontor senest 8 dage efter mødet. 5. Økonomi. Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således: Et beløb på bankkonto til dækning af løbende udgifter. Adgang til denne konto kan gives til kasserer, formand samt næstformand. De enkelte er personligt ansvarlige for at alle bilag straks tilsendes kasserer. Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens og kasserers underskrift. Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens og kasserers underskrift. Kasserer er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. angår brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v. angår brand og tyveri. Kasserer tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år til vedtagelse på bestyrelsesmødet i det fjerde kvartal året før. Kasserer varetager kontakten til forbundets hovedkasserer og til Skat.

3 Kasserer fører lokalgruppernes regnskab, og giver hvert kvartal en kvartalsoversigt til den lokale formand. Kasserer udbetaler de af lokalgruppe formanden anviste bilag, og fører regnskab over de af formanden selv betalte bilag. Kasserer sikrer at der tilstilles den enkelte lokalgruppe et årsregnskab inden det ordinære lokalgruppemøde i Januar/februar. De lokalgrupper der undtagelsesvis fører eget regnskab, fremsender godkendte regnskaber senest den 1. marts hvert år. Kasserer tilsikrer at dette sker, og at bilag indsendes til gennemgang jf. vedtagne retningslinjer. Derefter udarbejder kasserer en samlet oversigt over lokalgruppernes regnskaber til bestyrelsen. Der udbetales honorar til følgende efter beslutning på tillidsmandsmødet. Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Områdegruppekasserer Revision. Bilagskontrollanter valgt af Områdegruppebestyrelsen og på tillidsmandsmødet, skal i henhold til love for Togpersonalets Områdegruppe DSB 11, stk. 5 foretage revision mindst 2 gange årligt. Revision skal ske jf. vedlagte tjekliste. Bilag a. 7. Diætsatser. Diætsatsen pr. mødedag er kr Diæter gives til bestyrelsens medlemmer, bilagskontrollanter, samt øvrige tillidsmænd der deltager i områdegruppebestyrelsesmøder eller andre faglige aktiviteter som repræsentanter udpeget af TPO. Medlemmer af områdegruppebestyrelsen, der modtager honorar, oppebærer ikke diæter. Hvert bestyrelsesmedlem kan efter regning få udbetalt op til kr. til dækning af privat telefon, internet eller avis abonnement. 8. Lokalgrupperne. Der udbetales/indsættes følgende beløb til lokalgruppernes konti efter beslutning i områdegruppebestyrelsen: 70 kr. pr. medlem pr. kvartal. Derudover udbetales der et ekstra tillæg efter følgende retningslinjer medlemmer medlemmer medlemmer , , ,- Derudover 150,- pr. medlem der deltager i det årlige ordinære lokalgruppemøde. Beløbet nedsættes til 50,- pr. medlem hvis der ikke efter mødet tilbydes fællesspisning. Beløbet udbetales/indsættes på lokalgruppens konto sammen med tilskud for januar kvartal.

4 Lokalgrupperne kan ansøge om ekstra midler. I ansøgningen angives formål og beløb der søges om. Lokalgrupperne der undtagelsesvis fører eget regnskab, opretter en konto i et pengeinstitut. Reg.nr. og kontonummer opgives til områdegruppen. Udbetalinger sker herefter direkte til den opgivne konto kvartalsvis bagud. 9. Elektronisk kommunikation og information. Efter hvert TPO bestyrelsesmøde bør der udsendes en medlemsinfo om aktuelle emner, der er behandlet på mødet. Info udsendes pr. mail, og lægges samtidig på TPO s hjemmeside. Medlemmer af områdegruppebestyrelsen forpligter sig til at være tilmeldt og tilsluttet en elektronisk postkasse. Bestyrelsen skal, så vidt det er muligt, åbne deres postkasse dagligt. Undtagelser er ferie, kurser og andet fravær, som er meddelt områdegruppekontoret. Områdegruppen stiller nødvendigt pc udstyr, inkl. software, til rådighed for lokalgrupperne. Lokalgrupperne er til enhver tid ansvarlig for pc. Vedligeholdelse af disse, samt løbende udgifter, påhviler lokalgrupperne. Materialer til møder, informationer m.v. udsendes elektronisk, eller offentliggøres på den lukkede del af TPO s hjemmeside. På TPO s hjemmeside oprettes en kalender med områdegruppens og lokalgruppernes aktiviteter. Lokalgrupperne indmelder disse til områdegruppens kontor. Der udsendes den nødvendige information til områdegruppebestyrelsen og til lokalgrupperne. Alle indgåede aftaler fremsendes i kopi til forbundet og lokalgrupperne. Lokalgrupperne fremsender kopi til områdegruppekontoret af indgåede lokalaftaler, referater fra afholdte møder samt lokale informationer til medlemmerne. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19 september 2002 Rettet på bestyrelsesmøde den 9-10 december 2002 Rettet på bestyrelsesmøde den 18 juni 2004 Godkendt på bestyrelsesmøde den 23 august 2004 Tekst vedr. diæter indarbejdet efter vedtagelse på bestyrelsesmøde d6-4 april 2005 (19/7 05) Punkt 7 vdr. diæter ændret ifølge vedtagelse på bestyrelsesmøde den marts 2007 Ændret på bestyrelsesmøde den marts 2009 Ændret på bestyrelsesmøde den 7. marts 2013.

5 Bilag A Tjekliste for revision. Revisionshandlinger. 1. Kontroller at bogføringsbalancen stemmer. 2. Er bilagene til stede. 3. Bilag kontrolleres til bogføringsjournal. 4. Er kontering af bilag i orden. 5. Er udbetalinger i overensstemmelse med retningslinjerne i 11, stk Kontroller om udbetalinger findes rimelige. 7. Gennemgå konti og sammenholde dem med sidste år, og vurdere om der skal foretages dybere gennemgang af posteringer på udvalgte konti. 8. Kontroller om beholdningerne er til stede. 9. Er der foretaget uanmeldt kasseeftersyn. 10. Kontroller de enkelte balance konti for bevægelser og afstemning af saldo. 11. Er egenkapitalen primo i overensstemmelse med sidste års ultimo saldo. 12. Er der udtrykt skriftlig konklusion af revision. 13. Har revisionen givet anledning til forbehold eller supplerende bemærkninger til områdegruppens bestyrelse. Ved årsregnskabet skal disse også foretages. 1. Har der været foretaget de kvartalsmæssige revisor tilsyn. 2. Har de kvartalsmæssige revisions handlinger givet anledning til bemærkninger. 3. Kontroller om de reviderede bilag er påtegnet ved den løbende revision. 4. Er posteringer der dækker flere regnskabsår periodiseret. 5. Er regnskabet udarbejdet i overensstemmelse med bogføring og regnskabsvejledning. 6. Har revisionen af årsregnskabet givet anledning til bemærkninger. 7. Er der noget i regnskabet der giver anledning til forbehold og eller supplerende oplysninger. 8. Har formand og kasserer underskrevet en erklæring om, at der ikke er indgået sikkerhedsstillelse, garantier eller lignende, som ikke fremgår af regnskabet.

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere