Togpersonalets Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Togpersonalets Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle sager behandles på organisationsmæssig måde. Formanden er ansvarlig for områdegruppens korrespondance med såvel områdegruppens forhandlingspartnere som Dansk Jernbaneforbund. Formanden leder forhandlingerne på områdegruppens vegne. Næstformanden overtager formandens forretninger under dennes forfald. 2. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af valgt formand og næstformand, lokalgruppeformændene fra alle lokalgrupper jf. områdegruppens struktur, samt en AMIR fra hvert af arbejdsmiljøgrupperne i forretningsområderne Øst og Vest. Herudover, På konstituerende bestyrelsesmøde efter ordinært tillidsmandsmøde vælges 1 bilagskontrollant og 1 suppleant som begge kommer fra områdegruppebestyrelsen. Deltagere i de øvrige udvalg jf. den for tiden gældende struktur i områdegruppen, konstitueres ligeledes. Ved evt. nyvalg tilpasses disse. Ligeledes vedtages en forretningsorden for områdegruppens arbejde. 3. Bestyrelsesmøder. Møderne ledes af formanden, og i hans fravær af næstformanden. Den faglige sekretær samt andre inviterede gæster kan deltage i bestyrelsesmøderne. Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder udsendes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden, beretning fra områdegruppen og udvalg/arbejdsgrupper, regnskab for perioden, budget og sager til behandling, offentliggøres på den lukkede del af TPO s hjemmeside senest 8 dage før områdegruppebestyrelses mødet. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter. 1. Underskrift af protokol. 2. Beretning fra virksomheden. 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.

2 4. Meddelelser fra lokalgrupperne. 5. Regnskab. 6. Sager til afgørelse. 7. Kommende møder. De ansvarlige for de nedsatte udvalg/arbejdsgrupper er ansvarlige for at der senest 21 dage før hvert områdegruppe bestyrelsesmøde er indsendt relevante indlæg til beretningen. Der udarbejdes protokol fra alle møder. Udkast til protokol sendes til formanden senest 10 dage efter mødet. Derefter udsendes den til godkendelse i bestyrelsen. Ved evt. indsigelser, genudsendes denne med indarbejdede rettelser til endelig godkendelse. Skal offentliggøres senest 3 uger efter mødet på TPO s hjemmeside. Bestyrelsen underskriver protokol på førstkommende møde. De af lokalgrupperne indsendte forslag behandles løbende. Forslag der kan godkendes af områdegruppebestyrelsen søges straks gennemført. Forslag der ikke straks kan nyde fremme, indgår i en aktivitetsliste. Aktivitetslisten føres ajour efter hvert bestyrelsesmøde. 4. Udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter den vedtagne struktur. Der udarbejdes et notat fra samtlige møder med navne på deltagere. Notatet sendes til områdegruppens kontor senest 8 dage efter mødet. 5. Økonomi. Områdegruppens pengemidler vil være anbragt således: Et beløb på bankkonto til dækning af løbende udgifter. Adgang til denne konto kan gives til kasserer, formand samt næstformand. De enkelte er personligt ansvarlige for at alle bilag straks tilsendes kasserer. Områdegruppens øvrige midler anbringes på bankkonto, der kun kan hæves med formandens og kasserers underskrift. Der kan efter bestyrelsens vedtagelse anbringes midler i værdipapirer, der kun kan omsættes med formandens og kasserers underskrift. Kasserer er forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer. Policerne dækker medlemmer af bestyrelsen på rejser og møder. For områdegruppens kontor f.s.v. angår brand, tyveri og erhvervstab. For områdegruppens regnskaber f.s.v. angår brand og tyveri. Kasserer tilstiller bestyrelsen kvartalsoversigt over regnskabet, samt udarbejder budget for det kommende år til vedtagelse på bestyrelsesmødet i det fjerde kvartal året før. Kasserer varetager kontakten til forbundets hovedkasserer og til Skat. Kasserer fører lokalgruppernes regnskab, og giver hvert kvartal en kvartalsoversigt til den lokale formand.

3 Kasserer sikrer at der tilstilles den enkelte lokalgruppe et årsregnskab inden det ordinære lokalgruppemøde i Januar/februar.. Kasserer udarbejder en samlet oversigt over lokalgruppernes regnskaber til bestyrelsen. Der udbetales honorar til følgende efter beslutning på tillidsmandsmødet. Områdegruppeformand Områdegruppenæstformand Områdegruppekasserer Revision. Bilagskontrollanter valgt af Områdegruppebestyrelsen og på tillidsmandsmødet, skal i henhold til love for Togpersonalets Områdegruppe DSB 11, stk. 5 foretage revision mindst 2 gange årligt. Revision skal ske jf. vedlagte tjekliste. Bilag a. 7. Diætsatser. Diætsatsen pr. mødedag er kr Diæter gives til bestyrelsens medlemmer, bilagskontrollanter, samt øvrige tillidsmænd der deltager i områdegruppebestyrelsesmøder eller andre faglige aktiviteter som repræsentanter udpeget af TPO. Medlemmer af områdegruppebestyrelsen, der modtager honorar, oppebærer ikke diæter. Hvert bestyrelsesmedlem kan efter regning få udbetalt op til kr. til dækning af privat telefon, internet eller avis abonnement. 8. Lokalgrupperne. Der udbetales/indsættes følgende beløb til lokalgruppernes konti efter beslutning i områdegruppebestyrelsen: 70 kr. pr. medlem pr. kvartal. Derudover udbetales der et ekstra tillæg efter følgende retningslinjer medlemmer medlemmer medlemmer , , ,- Derudover 150,- pr. medlem der deltager i det årlige ordinære lokalgruppemøde. Beløbet nedsættes til 50,- pr. medlem hvis der ikke efter mødet tilbydes fællesspisning. Beløbet udbetales/indsættes på lokalgruppens konto sammen med tilskud for januar kvartal. Lokalgrupperne kan ansøge om ekstra midler. I ansøgningen angives formål og beløb der søges om. Lokalgrupperne der undtagelsesvis fører eget regnskab, opretter en konto i et pengeinstitut. Reg.nr. og kontonummer opgives til områdegruppen. Udbetalinger sker herefter direkte til den opgivne konto kvartalsvis bagud.

4 9. Elektronisk kommunikation og information. Efter hvert TPO bestyrelsesmøde bør der udsendes en medlemsinfo om aktuelle emner, der er behandlet på mødet. Info udsendes pr. mail, og lægges samtidig på TPO s hjemmeside. Medlemmer af områdegruppebestyrelsen forpligter sig til at være tilmeldt og tilsluttet en elektronisk postkasse. Bestyrelsen skal, så vidt det er muligt, åbne deres postkasse dagligt. Undtagelser er ferie, kurser og andet fravær, som er meddelt områdegruppekontoret. Områdegruppen stiller nødvendigt pc udstyr, inkl. software, til rådighed for lokalgrupperne. Lokalgrupperne er til enhver tid ansvarlig for pc. Vedligeholdelse af disse, samt løbende udgifter, påhviler lokalgrupperne. Materialer til møder, informationer m.v. udsendes elektronisk, eller offentliggøres på den lukkede del af TPO s hjemmeside. På TPO s hjemmeside oprettes en kalender med områdegruppens og lokalgruppernes aktiviteter. Lokalgrupperne indmelder disse til områdegruppens kontor. Der udsendes den nødvendige information til områdegruppebestyrelsen og til lokalgrupperne. Alle indgåede aftaler fremsendes i kopi til forbundet og lokalgrupperne. Lokalgrupperne fremsender kopi til områdegruppekontoret af indgåede lokalaftaler, referater fra afholdte møder samt lokale informationer til medlemmerne. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19 september 2002 Rettet på bestyrelsesmøde den 9-10 december 2002 Rettet på bestyrelsesmøde den 18 juni 2004 Godkendt på bestyrelsesmøde den 23 august 2004 Tekst vedr. diæter indarbejdet efter vedtagelse på bestyrelsesmøde d6-4 april 2005 (19/7 05) Punkt 7 vdr. diæter ændret ifølge vedtagelse på bestyrelsesmøde den marts 2007 Ændret på bestyrelsesmøde den marts 2009 Ændret på bestyrelsesmøde den 7. marts Ændret på bestyrelsesmøde den 2-4 juni 2014

5 Bilag A Tjekliste for revision: 1. Kontrollerer at regnskab og konti stemmer for områdegruppen og lokalgrupperne. 2. Er bilagene tilstede og påtegnet af formanden for områdegruppen/lokalgruppen. 3. Er kontering af bilag i orden. 4. Er udbetalingerne i overensstemmelse med retningslinjerne i Tpo s love 11, stk Kontrollerer om udbetalingerne er i overensstemmelse med beslutning i protokol. 6. Er egenkapitalen primo i overensstemmelse med sidste års ultimo. 7. Har revisionens skriftlige påtegning givet anledning til forbehold eller bemærkninger til områdegruppens bestyrelse. 8. I de Lokalgrupper der fører eget regnskab, skal revisionen stemple bilagene når de er revideret. Tjekliste for årsregnskab. 1. Har der været foretaget den vedtagne revision. 2. Har revisionen givet anledning til bemærkninger. 3. Kontrollerer om de reviderede bilag er påtegnet ved den løbende revision. 4. Er regnskabet udarbejdet i overensstemmelse med bogførings og regnskabsvejledningen. 5. Har revisionen af årsregnskabet givet anledning til bemærkninger.

6 Bilag B. Retningslinjer lokalgruppernes regnskaber, samt forbrug af midler. 1. Overordnet. I TPO bliver lokalgruppernes regnskaber som udgangspunkt ført af TPO s kasserer, men der er stadig enkelte lokalgrupper, som fører egne regnskaber. Der er ingen forskel på kravene til bogføring, håndtering af bilag, samt retningslinjer for hvad der må anvendes penge til uagtet hvem der fører regnskaberne. 2. Tilgængelige midler. Der overføres følgende beløb til lokalgruppernes konti efter beslutning i områdegruppebestyrelsen: 70 kr. pr. medlem pr. kvartal. Derudover udbetales der et ekstra tillæg efter følgende retningslinjer medlemmer plus medlemmer plus medlemmer plus 1000 Der gives 150,- pr. medlem der deltager i det ordinære lokalgruppemøde. Beløbet nedsættes til 50,- pr. medlem, hvis der ikke efter mødet tilbydes fællesspisning. 3. Krav til forbrug af midler. Tanken med de lokale midler er at tilgodese det faglige lokale arbejde, hvorfor disse må anvendes til medlemsrelaterede formål, tekniske hjælpemidler, faglige aktiviteter, samt lokale bestyrelsesmøder. Som eksempler kan nævnes: medlemsmøder, Pc eller andet kontorudstyr, fortæring og lignende ved afholdelse af møder, medlemsgoder, juleslik eller tilsvarende. 4. Betaling. Alle betalinger skal ske ved anvendelse af det udleverede betalingskort, og der må kun betales det faktiske beløb. Der må ikke ske hævninger af kontante beløb, medmindre det i særlige tilfælde er aftalt med områdegruppens kasserer. Der må ikke forefindes kontante beholdninger. I de grupper der endnu selv fører regnskaberne, er det også et krav, at der er en person som har et betalingskort, og her gælder samme regler. 5. Krav til bilag og håndtering af disse. Ved alle betalinger skal der modtages kvittering. Denne skal påtegnes på bagsiden med følgende elementer. Indkøbets art. Formål med indkøbet. (møde eller andet) Navne på deltagere i mødet, dette gælder dog ikke ved medlemsmøder. Betaler og betalers underskrift. Straks efter påtegning skal bilag indsendes til områdegruppens kasserer, som sørger for den endelig bogføring. I de lokalgrupper som har egen bogføring, skal alle bilag samles hos kasserer, og indskrives i kassebog straks efter modtagelse. Der er samme krav til påtegning for alle bilag.

7 Straks efter godkendelse af regnskab på lokalgruppemødet, skal regnskaber inkl. bogføring og bilag indsendes til områdegruppens kasserer til godkendelse. 6. Uddannelse. Lokalgrupper, der selv fører regnskab, har selv ansvaret for den relevante uddannelse af kasserer, samt ansvar for at gældende lovgivning overholdes.

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere