Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer"

Transkript

1 Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014

2 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler, der bestemmer kirkefunktionærernes løn Pension Feriepenge og indberetning af ferie Regulering af løntrin Oprettelse af kirkefunktionærer i FLØS Opgave

3 Opgave- og ansvarsfordeling Menighedsråd folkevalgt kasserer Regnskabsfører FLØS Overordnet ansvar Ansættelsesbevis Udførende ansvar for, at alt der sendes til FLØS er ajourført og korrekt: Lønniveau, trin, pension, ferieindberetning, sygefraværsindberetning mm. SKAL have indsigt i ansættelsesbeviser, overenskomster, lønsystem mm der bestemmer kirkefunktionærernes løn. KVALITETSSIKRING skal ske her også af lønkørsel, der kommer retur Taster data som de modtager fra regnskabsfører/kasserer. Foretager IKKE kvalitetssikring

4 Arbejdsstruktur Hold god kontakt mellem regnskabsfører og kasserer/kontaktperson Hold månedlige møder Skab rutiner der sikrer kvalitet

5 Overenskomster og individuelle aftaler, der bestemmer kirkefunktionærernes løn HUSK ANSÆTTELSESBEVIS

6 Hvem er på ny overenskomst og hvem ikke? Ny overenskomst ( ) Kirketjenere Gravere Kordegne Sognemedhjælpere Kirkemusikere PO- og DOKSorganister Ikke ny overenskomst Tjenestemænd Sognemedhjælpere ansat før den Gravermedhjælpere Ansatte under 8 ti/uge og ansættelsesvarighed under 1 måned

7 LØN Oversigt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke findes på Sikre korrekte tal ved altid at bruge oversigten - ikke nærværende dias eller print

8 Løn ( ) Kirketjener Løninterval kr Fikspunkt kr Rådighedstillæg kr

9 Løn ( ) Graver Løngruppe 1 (uden gartnerisk uddannelse) Løninterval kr Fikspunkt kr Løngruppe 2 (med krav om gartnerisk uddannelse) Løninterval kr Fikspunkt Begge grupper Rådighedstillæg (står til rådighed, har ikke kirketjeneste) (står til rådighed, har kirketjeneste) (står til rådighed, har kirketjeneste og har særlige faste fremmødeforpligtelser)

10 Sampension kirketjener og graver STK-pension (Sampension) 10,65 % Fyldt 20 år Mindst 9 mdr. sammenlagt offentlig beskæftigelse eller omfattet af pensionsordning i tidligere ansættelse 15 % Fyldt 25 år Mindst 4 års sammenlagt offentlig beskæftigelse Gruppeliv Omfattet i perioden uden pension.

11 Løn ( ) Kordegn Løngruppe 1 Løninterval kr. Fikspunkt kr. Løngruppe 2 Løninterval kr. Fikspunkt kr. Løngruppe 3 Løninterval kr. Fikspunkt kr. Alle grupper: Rådighedstillæg kr.

12 Løn ( ) Sognemedhjælper Løngruppe 1 Løninterval kr Fikspunkt kr Løngruppe 2 Løninterval kr Fikspunkt kr. Begge grupper: Rådighedstillæg kr.

13 Løn ( ) Kirkemusiker Løninterval kr Fikspunkt kr Rådighedstillæg kr

14 PFA-pension Pension CO10 kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker 18% ansatte med mindst 15 timer beskæftigelse pr. uge fra ansættelsens start ansatte under 15 timer beskæftigelse pr. uge indbetales efter 6 mdrs. ansættelse med tilbagevirkende kraft til ansættelsens start. Gruppeliv Alle er omfattet

15 Løn ( ) PO organister Basisløntrin 1 Grundbeløb kr. Oprykning efter 2 år til: Basisløntrin 2 Grundbeløb kr. Herefter ingen oprykning Rådighedstillæg 1 kirke: kirker: og flere kirker:

16 Løn ( ) DOKS organister Basisløntrin 4 Grundbeløb kr. 2 år Basisløntrin 5 Grundbeløb kr. 1 år Basisløntrin 6 Grundbeløb kr. 1 år Basisløntrin 8 Grundbeløb kr. slutløn Rådighedstillæg 1-3 år kr. 4-6 år kr. 7-8 år kr. 9. og flg. år kr.

17 PO Pension Organister 18% Omfattet af gruppelivsordning DOKS 17,1 % 9 % af rådighedstillægget OBS!! Ikke omfattet af gruppeliv

18 Løn ( ) Gravermedhjælpere Uden gartnerisk uddannelse Løntrin 1 timeløn 121,60 kr. 1 år Løntrin 2 timeløn 124,36 Med gartnerisk uddannelse Løntrin 1 timeløn 139,61 kr. 1 år Løntrin 2 timeløn 143,06

19 Sampension Gravermedhjælpere STK-pension (Sampension) 10,65 % Fyldt 20 år Mindst 9 mdr. sammenlagt offentlig beskæftigelse eller omfattet af pensionsordning i tidligere ansættelse 15 % Fyldt 25 år Mindst 4 års sammenlagt offentlig beskæftigelse Gruppeliv Omfattet i perioden uden pension.

20 Løn Ansatte under 8 timer/uge ansat under 1 måned Individuel aftale Anbefaler at der foreligger en klar aftale: time-, måneds- eller årsløn omfang af ansættelse i timer +/- løn under sygdom feriegodtgørelse / feriepenge fridage/friweekender Anbefaler ansættelsesbevis ikke pligt Vejledende lønblad

21 Løn Øvrige Tjenestemænd Sognemedhjælpere ansat før den Gartnere og gartneriarbejdere

22 Ferie Af den samlede løndel (løn, rådighedstillæg og øvrige tillæg) betales: Kirkefunktionærer ansat med løn under ferie: 1,5 % Udbetales i april måneds lønkørsel Timelønnede: 12,5 % Indbetales til FerieKonto kvartalsvis

23 Ferie i henhold til ferieloven Ferie kan bestå af optjente feriedage, ikke-optjente feriedage eller en kombination heraf. En kirkefunktionær har altid ret til at holde 5 ugers ferie om året, selv om pågældende ikke har optjent ret til betalt ferie. I det omfang en kirkefunktionær ikke har optjent ret til betalt ferie, skal han eller hun altså holde ferien for egen regning og således trækkes i løn. Menighedsrådet kan ikke kræve, at kirkefunktionæren holder ikke-optjent ferie. Kirkefunktionæren har med andre ord kun pligt til at holde ferie i det omfang, der udbetales feriegodtgørelse eller løn under ferie. Har kirkefunktionæren kun optjent ret til at holde betalt ferie i en del af de 5 uger, så afholdes denne del først.

24 Ferie i henhold til ferieaftalen SÆRLIGE FERIEDAGE Særlige feriedage findes kun i form af optjente dage. Kirkefunktionærer, der er omfattet af ferieaftalen, kan altså kun afholde de særlige feriedage, de har optjent. OBS!! gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere optjener først særlige feriedage, når de har ret til fuld løn under sygdom

25 Overførsel/udbetaling af 5. ferieuge Hvis kirkefunktionæren ved ferieårets udløb ikke har holdt hele sin ferie, skal menighedsrådet på eget initiativ udbetale feriepengene (svarende til løn under ferie), hvis beløbet stammer fra den 5. ferieuge og det samtidig efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør kr. eller derunder. Beløbet kan tidligst udbetales 1. maj og skal udbetales senest den 15. juni efter ferieårets udløb. Beløbet udbetales direkte til kirkefunktionæren. Hvis de tilgodehavende feriepenge efter fradrag som ovenfor nævnt udgør mere end kr., finder udbetaling sted efter anmodning fra kirkefunktionæren. Anmodningen skal ske på en speciel blanket "Ansøgning om uhævede feriepenge (FE1)", som kan hentes på Pensionsstyrelsens hjemmeside (www.penst.dk). Anmodningen skal fremsættes senest den 30. september efter ferieårets udløb. Det er naturligvis en forudsætning for udbetaling af beløb, der stammer fra den 5. ferieuge, at der ikke er indgået aftale om at overføre dagene.

26 Overførsel/udbetaling af særlige feriedage Særlige feriedage, der ikke er afviklet ved ferieårets udløb den 30. april, godtgøres kontant til kirkefunktionæren, medmindre den pågældende og menighedsrådet har indgået skriftlig aftale om at overføre dagene til et senere ferieår. Kontant godtgørelse for særlige feriedage udgør ½ pct. pr. dag, svarende til 2½ pct. pr. uge, for ansatte med en 5-dages arbejdsuge. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den ferieberettigende løn i optjeningsåret.

27 Overførsel af feriedage Overførsel af alm. feriedage kan ske indtil den 30. september efter aftale mellem medarbejder og MR Hvis MR ikke har indgået aftale om overførsel af særlige feriedage, skal tilgodehavende særlige feriedage afregnes i maj måned.

28 FLØS Folkekirkens Lønservice

29 FLØS - Folkekirkens lønservice Indberetning af løn og sygdomsfravær Obligatorisk pr. 1. februar 2012 Tjenestemænd Tjenestemandslignende ansatte Overenskomstansatte Sognemedhjælpere på cirkulærebestemte vilkår Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Ferie Særlige feriedage Barsel

30 FLØS - Folkekirkens lønservice Oprettelse af medarbejdere i FLØS Hovedkort eller bikort skal rekvireres gennem FLØS SKAT afleverer oplysningerne online til FLØS og åbner derved op for at FLØS kan aflevere e-indkomstoplysninger online på medarbejderen til SKAT.

31 FLØS - Folkekirkens lønservice Stillingskategori: Indeholder oplysninger omkring: ATP regler Ferieregler Særlige feriedage Kontering

32 FLØS - Folkekirkens lønservice Lønramme og løntrin F.eks. gravermedhjælper uden uddannelse og uden anciennitet = GRMH-05 trin 1 Det indberettede afgør timeløn / månedsløn Indberettes i henhold til aftalen i ansættelsesbeviset.

33 FLØS - Folkekirkens lønservice Afvigelser Ferie Anvendes såfremt medarbejderen vælger anden ferieregel Stedkode Stedkode 1 ved ansatte under HK s overenskomst Stedkode 3 ved ansættelse under 3F s overenskomster gravermedhjælper, gartneriarbejder og gartner. Aflønningsform Alle er i dag bagudlønnede

34 FLØS - Folkekirkens lønservice Formålskoder indberetning af op til 6 formålskoder pr. medarbejder. Formålskoderne opdeler bogføringen på de forskellige konti ved bogføringen af lønnen. Specificeres ud pr. medarbejder på Bogføringsbilag med specifikationer

35 FLØS - Folkekirkens lønservice

36 FLØS - Folkekirkens lønservice

37 FLØS - Folkekirkens lønservice

38 FLØS - Folkekirkens lønservice

39 FLØS - Folkekirkens lønservice

40 FLØS - Folkekirkens lønservice

41 FLØS - Folkekirkens lønservice

42 FLØS - Folkekirkens lønservice

43 FLØS - Folkekirkens lønservice

44 FLØS - Folkekirkens lønservice

45 FLØS - Folkekirkens lønservice Vigtig side på internettet overenskomster protokollater fællesoverenskomster OAO og CO10 FLØS nyt FLØS vejledninger lønoversigter (Ministeriet for Ligestilling og Kirke )

46 FLØS - Folkekirkens lønservice Overenskomster Protokollater Fællesoverenskomster Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at kunne dem udenad men det er vigtigt at have kendskab til indholdet. Husk at bruge dem som opslagsværk ved ansættelser eller ændring i ansættelser. De fornys hvert 2. eller 3. år, så der kommer ændringer

47 Opgave Opret ny medarbejder og udarbejd bilag til FLØS for januar 2014: Kirkeby Menighedsråd har ansat ufaglært gravermedhjælper Jens Jensen, Kirkevej 1, 1234 Kirkeby, cpr. nr Jens Jensen har hverken løn eller pensions anciennitet fra tidligere ansættelsesforhold Ansat pr Har arbejdet 89 timer i januar Heraf 3 timer søndag + 1 aftengudstjeneste kl Afholdt 2 særlige feriedage januar 2014 Afholdt 1 uges ferie fra januar 2014 Havde 1 sygedag den Pension gruppeliv i 9 mdr., 10,65 % den % fra den

48 Opgaveløsning

49 Opgaveløsning

50 Opgaveløsning

51 Opgaveløsning

52 FLØS

53 FLØS

54 FLØS

55 FLØS

56 FLØS

57 FLØS

58 FLØS

59 FLØS

60 FLØS

61 FLØS

62 FLØS

63 FLØS

64 FLØS

65 Gode råd til næste kursus?

66 Tak for i dag

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere