Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009"

Transkript

1 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra den 1. oktober Opmærksomheden henledes på at der for de nævnte grupper er indgået overenskomst. Overenskomsten trådte i kraft 1. september Overenskomsten bevirker, at en del af de ansatte som tidligere skulle aflønnes som vikarer, fremover skal aflønnes efter overenskomsten. Hvis ansættelsesforholdet har et omfang på mere end 8 timer ugentligt og en varighed på mere end en måned, skal aflønning ske efter overenskomsten, se satserne i Kirkeministeriets lønoversigt. Vikarer der var i ansættelse inden 1. september 2009 kan aflønnes efter satserne i denne vejledning indtil udgangen af Reglerne er alene udformet med sigte på vikariater i stillinger, der aflønnes efter tjenestemændenes lønrammer. De kan ikke anvendes i de tilfælde, hvor en tjenestemandsansat kirkefunktionær eller en kirkefunktionær, der aflønnes på tjenestemandslignende vilkår, er konstitueret eller vikarierer i anden stilling i stedet for eller samtidig med varetagelsen af egen stilling. Angivelse af lønarter, stillingskategorier og koder i teksten er en hjælp til brugen af FLØS. A. Enkeltstående vikartjenester m.v. for kirketjener, kordegn og organist. I tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved en eller flere på forhånd aftalte gudstjenester eller kirkelige handlinger, benyttes de i bilag 1-3 angivne satser. Såfremt betaling pr. tjeneste på grund af tjenestens varighed ikke giver et rimeligt vederlag, betales vikaren med timeløn i forhold til tjenestetiden. Den i bilagene angivne minimumssats for weekendvikarer anvendes, såfremt en vikar antages til at medvirke ved forefaldende, ikke på forhånd angivne tjenester i en weekend. Den angivne sats omfatter weekenden som helhed og benyttes kun, såfremt en beregning efter de gudstjenester og kirkelige handlinger, ved hvilke vikaren faktisk har medvirket, ikke fører til et højere beløb. Såfremt vikaren tillige skal udføre anden tjeneste (f.eks. vikariere på kordegnekontoret), aflønnes vikaren med timeløn for den samlede tjenestetid i forbindelse med medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt den vikaren pålagte anden tjeneste, jf. reglerne i afsnit B. Minimumssatsen for weekendvikarer anvendes i disse tilfælde kun, såfremt timelønsberegningen fører til et lavere resultat. Det er også i disse tilfælde en forudsætning for anvendelse af minimumssatsen for weekendvikarer, at tjenesten ikke ved antagelsen af vikaren er tidsmæssigt nøjagtigt fastlagt.

2 B. Honorar i andre tilfælde til vikarer for kirketjenere, kordegne og organister. 2 I bilag 1-3 angives honorarsatser pr. uge og pr. dag for vikarer i kirketjener-, kordegneog organiststillinger. For kirketjener- og kordegnestillinger angives tillige en timesats. Sidstnævnte bør anvendes i tilfælde, hvor vikariatet i kirketjener- eller kordegnestillingen har en kortere varighed end 1 uge. I sådanne tilfælde betales vikarer i organiststillinger pr. tjeneste. Arbejdsforpligtelsens omfang bør i forvejen aftales med vikaren. Ugesatsen kan anvendes, når vikariatet strækker sig over et tidsrum fra 1 uge til 1 måned. Det forudsættes, at vikaren har en fridag for hver fulde uges tjeneste. Honorar for brudte uger beregnes med en sjettedel af ugebeløbet pr. arbejdsdag (eventuel fridag medregnes ikke). Anvendelse af ugesatsen for vikarer i kirketjener- og kordegnestillinger forudsætter, at stillingen er fuldtidsbeskæftigelse - svarende til 37 timer ugentlig. Er der fastsat en lønkvota for stillingen, nedsættes ugesatsen/dagsatsen tilsvarende. C. Vikariat i graverstilling. Vikar i graverstilling aflønnes pr. time i henhold til timeseddel efter de i bilag 4 angivne timelønssatser. Disse kan kun anvendes, såfremt vikaren ikke er ansat i anden stilling som graver eller stilling i øvrigt, som lønnes efter tjenestemændenes lønrammesystem. Såfremt vikaren er ansat i anden graverstilling, og vikariatet ikke er regulativmæssigt pålagt ham - i hvilket tilfælde vikarbetalingen er indregnet i hans faste løn - beregnes eventuelt vederlag efter 3 bestemmelsen i 11 i aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver, jf. bemærkningerne til denne bestemmelse i cirkulære af 14. december 1981.

3 D. Øvrigt Menighedsrådet og vikaren skal ved ansættelsen aftale, hvilke vikarsatser der skal anvendes. Da vikaren ikke er berettiget til løn under ferie, tilkommer der vikaren feriegodtgørelse på 12,5 % af honorarbeløbene. Feriegodtgørelse udbetales over FerieKonto. Lønoversigten vil blive lagt på internetadressen: hvor den løbende opdateres. Når lønoversigten opdateres, vil der blive orienteret herom i FLØS-nyt. Der tages forbehold for fejl og mangler i oversigten. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til det lokale stift eller til Kirkeministeriet, 3. kontor, specialkonsulent Finn Skjoldan eller afd.leder Lone Klixbüll, telefon eller e-post:

4 4 BILAG 1 Honorartakster pr. uge, pr. dag og pr. time for vikarer i kirketjenerstilling gældende fra 1. oktober Ved aflønning på ugebasis benyttes lønart 2210, på dagbasis benyttes lønart 2205 og på timebasis benyttes lønart Stillingskategori 1192 skal anvendes. Skalatrin og afv.kode Stedtillægsområde Stillingens klassificering II III IV V VI Lønramme 9 14 pr. uge 4.329, , , , ,15 pr. dag 721,66 736,70 747,10 762,12 772,53 pr. time 117,03 119,46 121,15 123,59 125,27 Lønramme pr. uge 4.406, , , , ,65 pr. dag 734,47 749,87 760,54 775,95 786,61 pr. time 119,10 121,60 123,33 125,83 127,56 Lønramme pr. uge 4.546, , , , ,65 pr. dag 757,79 773,99 785,20 801,40 812,61 pr. time 122,89 125,51 127,33 129,96 131,77

5 5 BILAG 1 Skalatrin og afv.kode Stedtillægsområde Stillingens klassificering II III IV V VI Lønramme pr. uge 4.692, , , , ,19 pr. dag 782,05 799,09 810,87 827,91 839,70 pr. time 126,82 129,58 131,49 134,25 136,17 Lønramme pr. uge 4.986, , , , ,52 pr. dag 831,13 848,55 860,61 878,03 890,09 pr. time 134,78 137,60 139,56 142,38 144,34 Lønramme pr. uge 5.234, , , , ,46 pr. dag 872,33 888,16 899,12 914,95 925,91 pr. time 141,46 144,03 145,80 148,37 150,15 Lønramme pr. uge 5.320, , , , ,25 pr. dag 886,68 901,90 912,44 927,66 938,21 pr. time 143,79 146,25 147,96 150,43 152,14 Såfremt kirketjenerstillingen ikke udgør heltidsbeskæftigelse (37 timer ugtl.), nedsættes de i skemaet angivne honorarsatser pr. uge/pr. dag i forhold til timetallet for stillingen.

6 6 BILAG 1 For tjeneste uden for sædvanlig arbejdstid (søn- og helligdage, lørdage efter og hverdage efter 17.00) ydes som tillæg til foranstående honorarsatser pr. uge 1/52 af det stillingen tillagte rådighedstillæg således: Ved aflønning pr. uge benyttes lønart 3205 og pr. dag benyttes lønart Lønramme Sædvanligt Forhøjet Maksimalt 9, 10, 12, 14, 18, 21 og 22 grundbeløb , , ,00 Inkl. procentregulering , , ,00 pr. uge 366,52 446,31 541,06 pr. dag 61,09 74,39 90,18 Satser for enkeltstående tjenester Skalatrin og Højmesse Andre Kirkelig Minimumssats afv.kode gudstje- handling for weekendnester vikar Stillingens lønart lønart lønart lønart klassificering Lønramme ,08 234,05 156,03 526,62 Lønramme ,31 238,21 158,80 535,96 Lønramme ,66 245,77 163,84 552,98 Lønramme ,46 253,64 169,09 570,69 Lønramme ,34 269,56 179,70 606,50 Lønramme ,38 282,92 188,61 636,57 Lønramme ,36 292,51 197,28 676,94 Som tillæg til timelønssatsen ydes: For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) til mandage kl. 06 pr. time *)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14, jf. natpengeaftalens 2, nr. 2. Kr. 39,49 Lønart 3230 Søgnehelligdage fra kl pr. time Hverdage efter søgnehelligdage fra kl pr. time Grundlovsdag fra kl pr. time Juleaftensdag fra kl pr. time 39, Natpenge for tjeneste i tiden pr. time 22,

7 7 BILAG 2 Honorartakster pr. uge, pr. dag og pr. time for vikarer i kordegnestilling og for vikarer i kordegneassistentstilling gældende fra 1. oktober Ved aflønning på ugebasis benyttes lønart 2210, på dagbasis benyttes lønart 2205 og på timebasis lønart Stillingskategori 1193 skal anvendes. Skalatrin og afv.kode Stedtillægsområde Stillingens klassificering II III IV V VI Lønramme 9-13, og pr. uge 4.329, , , , ,15 pr. dag 721,66 736,70 747,10 762,12 772,53 pr. time 117,03 119,46 121,15 123,59 125,27 Lønramme pr. uge 4.406, , , , ,65 pr. dag 734,47 749,87 760,54 775,95 786,61 pr. time 119,10 121,60 123,33 125,83 127,56 Lønramme pr. uge 4.546, , , , ,65 pr. dag 757,79 773,99 785,20 801,40 812,61 pr. time 122,89 125,51 127,33 129,96 131,77 Lønramme pr. uge 4.692, , , , ,19 pr. dag 782,05 799,09 810,87 827,91 839,70 pr. time 126,82 129,58 131,49 134,25 136,17 Lønramme pr. uge 4.756, , , , ,56 pr. dag 792,82 810,28 822,38 839,84 851,93 pr. time 128,57 131,40 133,36 136,19 138,15

8 8 BILAG 2 Skalatrin og afv.kode Stedtillægsområde Stillingens klassificering II III IV V VI Lønramme pr. uge 4.835, , , , ,38 pr. dag 805,94 823,85 836,25 854,16 866,56 pr. time 130,69 133,60 135,61 138,51 140,52 Lønramme pr. uge 4.908, , , , ,35 pr. dag 818,10 836,01 848,41 866,32 878,72 pr. time 132,67 135,57 137,58 140,48 142,50 Lønramme pr. uge 5.234, , , , ,46 pr. dag 872,33 888,16 899,12 914,95 925,91 pr. time 141,46 144,03 145,80 148,37 150,15 Lønramme pr. uge 5.498, , , , ,12 pr. dag 916,35 930,24 939,85 953,74 963,35 pr. time 148,60 150,85 152,41 154,66 156,22 Lønramme pr. uge 5.590, , , , ,19 pr. dag 931,69 944,84 953,95 967,09 976,20 pr. time 151,09 153,22 154,69 156,83 158,30 Lønramme pr. uge 6.407, , , , ,87 pr. dag 1.067, , , , ,48 pr. time 173,17 174,06 174,68 175,57 176,19 Såfremt stillingens klassificering i lønramme 12-17, , 15-20, 17-23, 21, eller 24 skyldes kordegnens varetagelse af kassererhverv, og vikaren ikke varetager kassererforretningerne under vikariatet, beregnes vikarhonoraret efter følgende skalatrin: Lønramme Skalatrin Såfremt kordegnestillingen ikke udgør heltidsbeskæftigelse (37 timer ugtl.), nedsættes de i skemaet angivne honorarsatser pr. uge/pr. dag i forhold til timetallet for stillingen.

9 BILAG 2 9 For tjeneste uden for sædvanlig arbejdstid (søn- og helligdage, lørdage efter kl og hverdage efter kl ) ydes som tillæg til foranstående honorarsatser pr. uge 1/52 af det stillingen tillagte rådighedstillæg således: Ved aflønning på ugebasis benyttes lønart 3205 og på dagbasis benyttes lønart Lønramme Sædvanligt Forhøjet Maksimalt 9-13, 9-15 og grundbeløb , , ,00 Inkl. procentregulering , , ,06 pr. uge 423,87 518,62 598,41 pr. dag 70,65 86,44 99, , 12-17, , grundbeløb , , , , 16, 17-23, 21, 23-26, , , ,14 pr. uge 590,93 648,27 648,27 pr. dag 98,49 108,05 108,05 Satser for enkeltstående tjenester Skalatrin og afv.kode Højmesse Andre gudstjenester Kirkelig handling Minimumssats for weekendvikar Stillingens lønart lønart lønart lønart klassificering Lønramme 9-13, 9-15 og ,08 234,05 156,03 526,62 Lønramme ,31 238,21 158,80 535,96 Lønramme ,66 245,77 163,84 552,98 Lønramme ,46 253,64 169,09 570,69 Lønramme ,70 257,13 171,42 578,54 Lønramme ,08 261,39 174,25 588,12 Lønramme ,00 265,33 176,88 596,99 Lønramme ,38 282,92 188,61 636,57 Lønramme ,79 297,19 198,12 668,69 Lønramme ,26 302,17 201,44 679,88 Lønramme ,51 346,34 230,89 779,27

10 Som tillæg til timelønssatsen ydes: Kr. Lønart For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) 39, til mandage kl. 06 pr. time *)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14, jf. natpengeaftalens 2, nr. 2. Søgnehelligdage fra kl pr. time Hverdage efter søgnehelligdage fra kl pr. time Grundlovsdag fra kl pr. time Juleaftensdag fra kl pr. time 39, Natpenge for tjeneste i tiden kl pr. time 22,

11 11 BILAG 3 Honorartakster for vikarer i organiststillinger gældende fra 1. oktober Vikariat i organiststillinger i lønrammesystemet aflønnes i henhold til nedenstående tabel. Honorarfastsættelsen sker på grundlag af vikarens musikuddannelse, jf. sats I, Ia, Ib, II og III. I tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved en eller flere på forhånd aftalte højmesser/gudstjenester eller kirkelige handlinger, benyttes de i bilaget angivne satser. Honorarsats pr. dag eller pr. uge anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved et ikke på forhånd aftalt antal højmesser/gudstjenester eller kirkelige handlinger pr. dag eller pr. uge således, at honoraret for vikarer, der antages for en periode af en uge eller mere, fastsættes i forhold til stillingens beskæftigelsesgrad/timetal i forhold til fuldtidsbeskæftigelse. Honorarsats for weekendvikariat anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved ikke på forhånd aftalte tjenester i en weekend som helhed. De angivne honorarsatser pr. dag, pr. uge og pr. weekend anvendes kun, såfremt en beregning af de højmesser og kirkelige handlinger, ved hvilken vikaren faktisk har medvirket, ikke fører til et højere beløb. Afv.kode Højmessegudstjeneste weekendvikar Minimumssats for Kirkelig handling Pr. uge Pr. dag Lønart Organiststilling Stillingskategori I 666,75 266, , ,93 821,43 2 I a 700,46 280, , ,39 862,96 3 I b 734,23 293, , ,32 904,57 4 II 767,88 307, , ,30 946,03 5 III 873,42 349, , , ,05 I. Organister uden udannelse som nævnt under Ia, Ib, II og III. Ia. Elementær organistuddannelse, 1. delprøve af den præliminære organistuddannelse, seminariets orgelprøve, musik som grunduddannelsesfag inden for læreruddannelsen. Ib. 2. delprøve af den præliminære organistuddannelse. II. Præliminær orgelprøve. III. Højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium.

12 12 BILAG 4 Timesatser for vikarer i graverstillinger gældende fra 1. oktober Ved aflønning benyttes lønart Stillingskategori 1049 skal anvendes. Skalatrin og afv. kode Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme ,03 119,46 121,15 123,59 125,27 Lønramme ,10 121,60 123,33 125,83 127,56 Såfremt graveren har faglig uddannelse som gartner eller opfylder betingelserne i 3, stk. 2, i aftale af 4. december 1981 om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver, udgør timesatsen dog følgende: Ved aflønning benyttes lønart Skalatrin og afv. kode Stedtillægssats II III IV V VI Lønramme ,69 133,60 135,61 138,51 140,52 Lønramme ,96 139,70 141,60 144,35 146,25 Lønramme ,18 141,84 143,68 146,34 148,18 Lønramme ,46 144,03 145,80 148,37 150,15 Lønramme ,79 146,25 147,96 150,43 152,14 For tjeneste uden for sædvanlig arbejdstid (søn- og helligdage, lørdage efter kl og hverdage efter kl ) ydes som tillæg til foranstående satser det stillingen tillagte rådighedstillæg/administrationstillæg således pr. time: Rådighedstillæg Lønart 3240 Grundbeløb årl Inkl. procent reg 9.724, , ,20 Pr. time 5,05 9,91 9,91 Administrationstillæg Lønart 2225 Grundbeløb årl Inkl. procent reg 4.667,56 Pr. time 2,43 Som tillæg til timelønssatsen ydes: Kr. Lønart For tjeneste på lørdage fra kl. 14*) 39, /3232 til mandage kl. 06 pr. time *)Såfremt mere end ½ af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14 optjenes satsen inden kl. 14, jf. natpengeaftalens 2, nr. 2

13 13 Kr. Lønart Søgnehelligdage fra kl pr. time Hverdage efter søgnehelligdage fra kl pr. time Grundlovsdag fra kl pr. time Juleaftensdag fra kl pr. time 39, /3232 Natpenge for tjeneste i tiden kl pr. time 22, /3212 Hvis det er gravermedhjælperen, der vikarierer i graverstillingen, anvendes lønarterne i kursiv.

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2007 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2009 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

8. Variable lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 8. Variable lønarter Disse variable lønarter, der enten er variable tillæg eller variable fradrag, bruges kun på blanket FL04. Bemærk, at på samtlige variable lønarter kan standardbetegnelsen overskrives.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2008 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998 1,8254

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2010 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten er herefter pr. 1. april 1998

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007 Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen I dette hæfte findes lønninger efter statens tjenestemandslønsystem. Der er også udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007

Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 . Kirkeministeriets lønoversigt 1. april 2007 Ved procentreguleringen tages der generelt udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 1. oktober 1997, og reguleringsprocenten andrager herefter pr. 1. april

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti

Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Vejledning til vurdering af stillinger i Horsens Provsti Generelt Denne vejledning er udarbejdet af en gruppe kontaktpersoner i Horsens Provsti efter opfordring fra menighedsrådene. Formålet med vejledningen

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2017: 4,2446

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret:

7. Faste lønarter. Beskrivelse, alfabetisk sorteret: 7. Faste lønarter Disse faste lønarter, der enten er faste tillæg eller faste fradrag, bruges kun på blanket FL03. Bemærk alle faste lønarter skal have periode med start den 1. i måneden. Beskrivelse,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Basisløntrin 1-7. Basisløntrinnene er 1-årige. Fastansat

Basisløntrin 1-7. Basisløntrinnene er 1-årige. Fastansat Løntabeller 1. april 2017 Lærerløn Lærere aflønnes på basisløntrin 1-7 eller basisløntrin 2-8. Basisløntrin 1-7 gælder for undervisning på EUD/HG. Basisløntrin 2-8 gælder, hvis der undervises i mindst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 17. januar 2006 indgået vedlagte overenskomst for gravermedhjælpere

Læs mere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere

P1-Orgaf APD.nr. 82/93 PKAT 030. Cirkulære om. Organisationsaftale for tandteknikere 4.3.32 P1-Orgaf-20.93 APD.nr. 82/93 J.nr. 93-3211/015-36 PKAT 030 IM/lh (overgår til 2. kontor) 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for tandteknikere INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

AFSKRIFT. Hermed fremsendes Finansministeriets cirkulære af 3. oktober 1991 om timelønnet undervisning.

AFSKRIFT. Hermed fremsendes Finansministeriets cirkulære af 3. oktober 1991 om timelønnet undervisning. Side 1 AFSKRIFT Til samtlige ministerier mv. TIMELØNNET UNDERVISNING Hermed fremsendes Finansministeriets cirkulære af 3. oktober 1991 om timelønnet undervisning. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1991

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012

Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Handelsskolernes Lærerforening Løntabel 1. april 2012 Side 1 Lærerløn - gl. lønsystem FASTANSATTE HANDELSLÆRERE OG HANDELSOVERLÆRERE Lønramme 16/20/25/26/27/30 Månedsløn inklusive tillæg 01.04.2012 16

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig)

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (foreløbig udgave) Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Kapitel 1 1. april 2017 5 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2010

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2010 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2010 Marts 2010 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2010 Marts 2010 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2010 Udgivet marts 2010 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

1. Indledende bemærkninger

1. Indledende bemærkninger Vejledning til organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, kirketjener og graver 1. Indledende bemærkninger Efter forhandlinger mellem de berørte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier 1999 3.3.42 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere