FORSLAG. Lokalplan nr Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum"

Transkript

1 Lokalplan nr FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010

2 INDHOLD REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Udstykning og bebyggelse Arkitektur Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Grundejerforening Andre myndigheder og anden planlægning Kommuneplanen Trafikforhold El-, vand og varmeforsyning Spildevandsplanen Miljøforhold Zoneforhold Museumsloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tinglyste deklarationer BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Grundejerforening 11 Lokalplanens retsvirkninger 12 Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1. Lokalplanområdet

3 LÆSEVEJLEDNING Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrige planlægning for området. Endeligt følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra d til og med d I den periode har borgerne mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil i mødekomme eventuelle indsigelser og ændrigsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanenes virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlæging. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristen udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog højest 1 år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun

4 LÆSEVEJLEDNING udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Klageadgang Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget kan du klage til Naturklagenævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen. Det vil sige, at du kan klage over retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål er bl.a.: Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse. Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan. Om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt. Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt. Om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. habilitet, partshøring, og ligebehandling m.m. er fulgt. Om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planen er korrekt. Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, en udnyttelse sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Skriftlig klage skal indsendes til: Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagevejledning findes på Klagefristen er 4 uger regnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Det er en betingelse for at Naturklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 00 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvis medhold i Deres klage. Ønskes et spørgsmål prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af planen. Byrådet i Vesthimmerlands Kommunen har efter screening af lokalplanforslaget vurderet at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. De kan klage særskilt over denne afgørelse til Naturklagenævnet inden 4 uger fra fremsendelsesdatoen for lokalplanforslaget.

5 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Lokalplanen er tilvejebragt for at sikre, at der fortsat kan udbydes byggegrunde i Hornum. Planen omfatter et ca. 1 ha. stort område, med mulighed for udstykning af op til 6 parcelhusgrunde samt privat fællesvej. Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende vest for Hornum by. Området afgrænses mod øst og syd af den eksisterende bebyggelse langs Kirkevej og Lærkevej. Mod nordvest afgrænses området af landbrugsejendommen Kirkevej 20 samt det åbne land. Lokalplanens afgrænsning fremgår af lokalplanens kortbilag 1. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et landbrugsareal i et roligt terræn med et jævnt fald mod vest og syd gående fra kote 26, til kote 23,0. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål, at overføre området til byzone og fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål for åben lav bebyggelse i højst en etage med udnyttet tagetage. Anvendelsen til boligformål indbefatter mulighed for erhverv, unden ansatte, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, fx. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Udstykning og bebyggelse Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets udstykning til boligparceller samt en åben struktur/rabat omkring vejen. Mindstestørrelsen for boligparcellerne er fastsat til 1000 m2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bebyggelses maksimale højde er fastsat til 8, meter og højest i én etage med udnyttet tagetage. Arkitektur Lokalplanen åbner mulighed for en moderne arkitektur hvor der ved ensidet taghældning kan være op til 6 meters facadehøjde. Da området i øvrigt ikke lægger op til to fulde etager er det væsentligt at der ved høje facader anvendes et udtryk så byggeriet ikke syner heraf. Dette kan løses ved større vinduespartier eller forskudte tagflader. Lokalplanen fastlægger et niveauplan for hver enkelt parcel hvorfra højde måles. For at undgå terræsseeffekt må der i området ikke foretages terræn ændringer der overstiger +/- 0,3 meter. Derved tages der hensyn til lokalplanens bebyggelse og eksisterende bebyggelse til Kirkevej og Lærkevej. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer omfatter rabatterne langs boligvejene. Arealerne skal have et ensartet udtryk, bestående af græs, belægning, grus og lignende. Arealet skal dog have et sådan udsendende at arealet kan anvendes som gæsteparkering og i øvrigt medvirke til at opfattelsen af vejbredden øges. Der kan plantes enkeltstående træer. Det er ikke tilladt af henstille campingvogne, trailere, uindregistrede køretøjer og lignende på disse arealer. De ubebyggede arealer uden for de enkelte parceller skal overtages af grundejerforeningen, der skal forestå driften og plejen af arealerne. Vej-, sti og parkeringsforhold Lokalplanområdet skal trafikforsynes fra Kirke-

6 REDEGØRELSE vej, der etableres med asfalt i 6, meters bredde samt min 1½ meter bredt rabatareal. (kortbilag 2 strækning AB) Der udlægges boligveje til de enkelte parceller med en bredde på, meter. Langs boligvejen (kortbilag 2 strækning C-D og E-F) udlægges 2 meter bredt rabatareal der kan anvendes som gæsteparkering og i øvrigt medvirke til at opfattelsen at vejbredden øges. Brugere af vejen vil fremtidigt blive alle ejendomme inden for lokalplanafgrænsningen samt eksisterende ejendom Kirkevej 20. Alle veje udlægges til privat fællesvej. Der må ikke etableres ud-/indkørselsforhold til de enkelte ejendomme til-/fra vejen A-B Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på de ubebyggede arealer, uden for de enkelte parceller, vej og rabatarealer. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de ubebyggede arealer, uden for de enkelte parceller, vej og rabatarealer. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Kommuneplanen For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsning og kommuneplanens lokalplanrammer er der tilvejebragt tillæg nr. KP til kommuneplan 09. Kommuneplantillægger udarbejdes på baggrund af et ønske om at udlægge et nyt boligområde til udstykning af parcelhusgrunde ved Kirkevej i Hornum. Med kommuneplantillægget inddrages et nyt areal uden for eksisterende byafgrænsning på ca. 1 ha. til boligformål under lokalplanramme 6.B.2. Områdets nuværende zonestatus er landzone. Ved lokalplanlægning vil arealet ændre zonestatus til byzone. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne for byudvikling. Trafikforhold Lokalplanområdet trafikforsynes fra Kirkevej. I forbindelse med udstykningen af lokalplanområdet asfalteres eksisterende grusvej på min. 6 meters bredde samt et 2 meter bredt rabatareal. (A-B) Boligvejen C-D og E-F udlægges med en bredde på, meter med et 2 meter bredt rabatareal på hver side. Vejene får herefter status som privat fællesvej. Brugerne af vejen A-B vil fremtidig blive alle ejendomme inden for lokalplanafgrænsningen, ejendommen Kirkevej 20 samt evt. fremtidige boligudstykninger fra matr. nr. 4om Ulstrup By, Ulstrup. Brugerne af vejen C-D og E-F bliver alle ejendomme inden for lokalplanens afgrænsning. Der må ikke etableres vejtilslutning til de enkelte ejendomme til vejen A-B (kortbilag 1). Gående trafikanters sikkerhed varetages via rabatterne der anlægges langs vejene. El-, vand- og varmeforsyning Vandforsyning Området skal vandforsynes fra almen vandværk, Horum Vandværk. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Lokalplanområdet grænser op til område forsynet med fjernvarme. Den kollektive varmeforsyningstype i lokalplanområdet afgøres på baggrund af et projektfor- 6

7 REDEGØRELSE slag jf. varmeforsyningslovgivningen. Ved bebygelse der opføres som lavenergihuse skal kommunalbestyrelsen meddele dispensation. Dette fremgår af planlovens 19, stk. 4 og dispensationen kræver ikke naboorientering. Spildevandsplanen Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til dette. Lokalplanområdet grænser op til separatkloakeret område hvor spildevandet lederes til Stistrup renseanlæg og regnvandet ledes til Trend Å. Miljøforhold Jordforurening Der er ikke inden for lokalplanområdet arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 i henhold il Jordforureningsloven. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening, skal arbejdet standses og kommunen orienteres. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 1, 4 stk.2 og bilag nr. 2 er der foretaget miljøscreening af nærværende lokalplan samt kommuneplantillæg. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet. I så fald skal planerne miljøvurderes. Vesthimmerlands Kommune har på dette grundlag vurderet at planen ikke må forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal der ikke foretages en miljøvurdering. Tinglyste deklarationer Ejere og bygherrer skal selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Ejer og bruger af et areal skal, inden anvendelsen ændres til bolig, sikre sig, at de øverste 0 cm. jord på ubebyggede arealer er uforurenede eller befæstede. Drikkevand Lokalplan området ligger inden for et større område med drikkevands interesser. Zoneforhold Området ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplanen overføres det på kortbilag nr. 1 viste område til byzone. Museumsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 straks standses og Museumscenter Aars tilkaldes for besigtigelse. 7

8 BESTEMMELSER Lokalplan nr Boligområde bag Kirkevej og Lærkevænget, Hornum Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplaplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, at fastlægge bestemmelser for områdets udstykning i boligparceller, at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning, at overføre området til byzone, 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdets grænser er vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter del af matr. nr. 4om Ulstrup By, Ulstrup samt alle udstykninger herfra. 2.2 Ved Lokalplanens offentlige bekendtgørelse overføres lokalplans område fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse i form af fritliggende parcelhuse. 3.2 Der må højest opføres eller indrettes 1 bolig pr. ejendom. 4 Udstykning 4.1 Området må kun udstykkes som vist på kortbilag 1. 8

9 BESTEMMELSER Vej- sti- og parkeringsforhold.1 Der udlægges areal til nye veje som vist på kortbilag 1. Vejen A-B udlægges med en bredde på min. 9 meter (kørebanebredde 6 meter) med en tværprofils princip som vist på illustrationen herunder. Vejene C-D og E-F udlægges med en bredde på min 10, meter (kørebanebredde, meter) Illustration af vejprofil Vejene i området skal udformes med henblik på at færdsel kun kan ske med lav hastighed. Der skal etableres vendepladser for enden af hver boligvej, som vist på kortbilag 1. Der må kun etableres én vejtilslutning for biler til hver grund, i maksimalt 10 meters bredde. Der må ikke etableres vejtilslutning til vejen A-B. På vejen C-D skal der ved vejtilslutning holdes min. 10 meters afstand til vejen A-B. Der skal indrettes parkeringsmulighed for min. 2 biler på de enkelte grunde. Carport/garage tæller som en parkeringsplads. Gæsteparkering kan foregå på friarealerne langs vejene. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der fastlægges et niveauplan for hver parcel. Niveauplanerne fremgår af kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. 9

10 BESTEMMELSER Bebyggelsens højde må ikke overstige 8, meter målt fra det fastsatte niveauplan. Boligbebyggelse må højest opføres med én etage med udnyttelig tagetage og med en maksimal taghældning på 4. Facadehøjden må ikke være over 3, meter målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade, dog må der ved ensidet taghældning være op til 6 meter. Boligbebyggelse skal opføres inden for de angivne byggefelter på kortbilag 1. Byggefelterne ligger i en afstand på 2, meter fra skel. Der må ikke foretages terræændringer der overstiger +/- 0,3 meter i forhold til det oprindelige terræn. Terrænændringer må ikke foretages nærmere skel end 1 meter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farve m.v. Til bygningsfacader kan følgende materialer anvendes; Tegl (blank mur, pudset eller tyndpudset tegl), træ, beton, ophængte/monterede facadematerialer / beklædninger som skærmtegl, plademateriale, eternitbeklædning og lignende samt pudsede facader (puds-systemer). Der må ikke etableres bjælkehuse eller bygninger med rundtømmerbeklædning. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, med ensidig taghældning eller med forskudte tagflader. Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, beton/cementtagsten, tagpap i sort/grå nuancer, zink, kobber, aluminium, stål, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. 7.6 Tage skal udformes i ikke reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller engoberede tagsten. 8 Ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer omfatter rabatterne langs boligvejene. Arealerne skal have et ensartet udtryk, bestående af græs, belægning, grus og lignende. 9

11 BESTEMMELSER Der kan plantes enkelte solitære træer. Ubebyggede arealer på de enkelte grunde må ikke anvendes til oplag eller placering af både, uindregistrerede campingvogne og lignende. 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Ved bebyggelse opført som lavenergi skal Byrådet meddele dispensation. Områdets bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til spildevandsplanen. 10 Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Medlemspligten omfatter ikke Vesthimmerlands Kommune. Grundejerforeningen skal oprettes når mindst halvdelen af grundene er solgt Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på udlagt vej (privat fællesvej). Grundejerforeningen skal forestå driften og vedligeholdelsen af den private fællesvej og de tilhørende rabatter. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Byrådet. 11 Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispenserer fra lokalplanens bestemmerlser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 11

12 BESTEMMELSER I lokalplanens 9.1 stilles krav om tilslutning til kollektivt varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. For bebyggelse der opføres som lavenergibebyggelse, har Byrådet efter planlovens 19, stk. 4, pligt til at dispenserer fra dette krav og efter 20, stk., nr. 3, gives dispensationen uden naboorientering. Ved lokalplanen overføres arealer der anvendes til landbrug til byzone. Det betyder, at ejeren (efterplanlovens 47 a) inden 4 år kan kræve arealet overtaget af Byrådet mod erstatning. Det er dog en betingelse, at arealet fortsat bruges til landbrug mv. på det tidspunkt det kræves overtaget. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre planen, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere. Forslagets midlertidige retsvirkninger. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk.1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændriger af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelet efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 8.september 2010 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 7. september 2011, et år efter. 12

13 BESTEMMELSER 12 Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands Byråd den 26. august 2010 i henhold til planlovens 24. På kommunalbestyrelsens vegne Knud V. Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør Vesthimmerlands Byråd har den xx.xx.xxx vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planlovens 27. På kommunalbestyrelsens vegne Knud V. Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør 13

14 A C B Kirkevej Kote 2,4 Kote 24,7 F E Kote 23,4 D Kote 24,3 Kote 23,8 KORTBILAG 1 LOKALPLANOMRÅDET 1:00 Kote 23,4 A-B Kote Lokalplanafgrænsning Byggefelter Vejnummerering Niveauplan Veje Udstykning Rabat

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere