AIRSTYLER set.indd :24:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15"

Transkript

1 AIRSTYLER set.indd :24:15

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica Varmluftkrøllejern Før brug Før varmluftkrøllejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Et varmluftkrøllejern gør det muligt at forme, krølle og give fylde i både tørt og let fugtigt hår. Tilbehørsdelene opvarmes med varm luft, hvorved der opnås en mere holdbar frisure på en både effektiv og skånsom måde. Sørg for, at de varme dele ikke kommer i kontakt med hovedbund, hals, ansigt eller hænder. Anvend ikke apparatet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for at parykken/kunsthåret smelter. Benyt Care indstillingen, når dette testes. Tilbehørsdele: 2 stk. metalcurlere med indtagelige pigge på henholdsvis 22 og 38 mm. 1 stk hårbørste. Indstillinger Varmluftkrøllejernet har følgende indstillingsmuligheder: 0 = slukket Care = halv effekt (350 watt) = fuld effekt (700 watt) Cool = køligere luft Af- og påsætning af tilbehørsdelene Tilbehørsdelen fjernes fra apparatet ved at trykke på udløserknappen øverst på håndtagets venstre side og samtidig dreje tilbehørsdelen mod højre. Tilbehørsdelen sættes tilbage på apparatet ved at sætte den ned i åbningen og dreje den til venstre, indtil man kan mærke, at den har fat (der skal lyde et lille klik). Anvendelse af metalcurlere Børst det tørre eller let fugtige hår grundigt igennem og tag én hårlok på ca. 5 cm s bredde. Hårlokken må ikke være for tyk, da dette forlænger tørre-/stylingtiden væsentligt. Vælg effekt. Fordel håret jævnt over curleren og rul det op og ind mod hovedbunden. Når krøllen er formet og håret er tørt, trækkes piggene ind i krøllejernet ved at trykke på armen på siden af pigkrøllejernet. Håret er nu løsnet, og pigkrøllejernet kan nemt trækkes af håret, uden at krøllen rulles ud. Det giver krøllerne en bedre holdbarhed. Anvendelse af hårbørste Ventilationshullerne i børsten gør, at luften kommer direkte ind mod håret. Sæt hårbørsten ind mod hovedbunden og træk børsten udad, så håret løftes samtidig med at det tørres. På denne måde får håret maksimal volumen. Hvis du har langt hår kan du opnå mere volumen ved at holde hovedet nedad samtidig med at du forsigtigt fører børsten gennem håret. Håret kan også bare børstes igennem som normalt, hvis håret bare ønskes tørret og ikke skal tilføres så meget volumen. 3

4 4 Cool-funktion Man kan med fordel bruge cool-funktionen (mærket Cool ), inden apparatet fjernes fra håret. Dette giver bedre og mere holdbare krøller. Fortsæt på samme måde med næste hårlok. Hvis du anvender hårbørsten, fungerer cool-funktionen på samme måde, hvilket resulterer i en mere holdbar frisure. Overophedning Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag, eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår apparatet selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og efter kort tids afkøling vil apparatet igen være klar til brug. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af kontakten før rengøring og sørg for, at apparatet er helt kølet af, før rengøring påbegyndes. Fjern evt. løse hår fra tilbehørsdelene, så disse kan fungere optimalt. Rengør luftindtaget med jævne mellemrum. Man kan med fordel bruge en lille pensel eller en blød børste til at fjerne støv og hår med, eller man kan støvsuge luftindtaget, mens apparatet er slukket. Apparatets overflade tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter. Apparatet og kontakt må ikke nedsænkes eller dyppes i vand eller andre væsker. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da dette kan beskadige ledningen. Efter brug skal apparatet opbevares på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 6. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 9. Apparatet er sikret mod overophedning, der f.eks. kan forårsages af et tildækket eller tilstoppet luftindtag eller hvis udblæsningen blokeres. Ved overophedning slår hårtørreren selv fra. Hvis dette sker, sluk da for apparatet, lad det køle af, og hårtørreren vil nu være klar igen til brug efter kort tids afkøling. 10. Luftindtaget må ikke være tilstoppet under brug. Rengør luftindtaget regelmæssigt. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.

5 12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 700 watt 3 tilbehørsdele: 2 metalcurlere med indtagelige pigge henholdsvis 22 mm og 38 mm. 1 hårbørste Drejeled på ledningen Ophængsøje Automatisk overophedningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Varmluftsborste Innan användning Innan du använder varmluftsborsten för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och sparas för framtida användning. En varmluftsborste gör det möjligt att forma, locka och ge volym i både torrt och lätt fuktigt hår. Tillbehörsdelarna värms upp med varmluft då det ger en mer hållbar frisyr på ett effektivt och skonsamt sätt. Se till att varmluftsborstens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals och händer. Använd inte varmluftsborsten på peruker eller konstgjort hår utan att först testa på en liten hårslinga eftersom det finns risk att peruken/konstgjorda håret smälter. Använd Care inställningen när du testar. Tillbehör 2 st metallborstar med indragbara piggar 22 mm respektive 38 mm. 1 st hårborste Inställningar Varmluftsborsten har följande inställningsmöjligheter: 0 = avstängd Care = halv effekt (350 watt) = full effekt (700 watt) Cool = kall luft På- och avmontering av borstarna För att ta bort en borste från apparaten trycker man på utlösarknappen som sitter överst på handtaget. Samtidigt som knappen trycks in vrider man borsten åt höger. Borsten sätts tillbaka genom att passa in den i öppningen och vrida den till vänster tills att man märker att den har låsts fast (det klickar till). Användning metallborstar Borsta igenom det torra eller fuktiga håret och ta en hårslinga som är ca 5 cm bred. Hårslingan får inte vara för tjock eftersom det förlänger torknings-/stylingstiden. Välj effekt. Fördela hårslingan jämt över borsten och rulla upp håret mot hårbotten. När locken har formats och håret är torrt trycks piggarna in genom att trycka på spaken på borsten. Håret glider lätt av borsten utan att locken förstörs. Användning hårborste Ventilationshålen i borsten gör att luften kommer direkt mot håret. Placera hårborsten under håret mot hårbotten och dra borsten utåt så att håret lyfts samtidigt som det torkas. På detta sätt får håret maximal volym. Om du har långt hår kan du uppnå mer volym genom att hålla huvudet neråt samtidigt som du försiktigt för borsten genom håret. Du kan även bara dra borsten genom håret som vid vanlig borstning om du vill torka håret och inte tillföra så mycket volym. 6

7 Cool-funktion Man kan med fördel använda cool-funktionen (märkt COOL ) innan du rullar ut håret från borsten. Detta ger bättre och mer hållbara lockar. Fortsätt på samma sätt med nästa hårslinga. Använder du hårborsten fungerar cool-funktionen på samma sätt, vilket resulterar i en mer hållbar frisyr. Överhettning Apparaten har ett överhettningsskydd som kan utlösas om t ex. luftintaget eller utblåset är blockerat. Vid överhettning slår apparaten automatiskt av. Om detta sker, stäng av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna. Apparaten är klar att använda igen när apparaten svalnat helt. Rengöring och underhåll Dra ur kontakten innan rengöring och vänta tills apparaten har svalnat. Ta bort eventuella lösa hår från tillbehören så att de indragbara piggarna kan arbeta fritt. Rengör luftintaget med jämna mellanrum. Man kan med fördel använda en liten pensel eller mjuk borste för att ta bort hår och damm, man kan även dammsuga luftintaget när varmluftsborsten är avstängd och kontakten urdragen. Apparatens hölje rengörs med en fuktig trasa och torkas sedan torr. Apparaten och kontakten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten. Sladden får inte lindas runt apparaten. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. 7 Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spara den till senare tillfälle. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten då apparaten inte används. 4. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över diskho, badkar eller liknande innehållande vatten. Placera aldrig apparaten på ett vått eller fuktigt underlag. Dra alltid ur kontakten då apparaten inte används, om apparaten används i badrum/våtutrymme, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd. 9. Apparaten är utrustad med en överhettningssäkring. Överhettning kan t ex. förorsakas av att luftintaget är täckt eller tilltäppt av hår och damm. Vid överhettning slår apparaten av automatiskt. Om detta inträffar, stäng då av apparaten med strömbrytaren och låt den svalna ett par minuter innan användning. 10. Luftintaget får inte vara igentäppt under användning. Rengör luftintaget regelbundet. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.

8 12. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 700 watt 3 tillbehör: 2 st metallborstar med indragbara piggar 22 mm respektive 38 mm. 1 st hårborste Vridbart sladdfäste Upphängningsögla Automatisk överhettningssäkring Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Varmluftbørste Før bruk Før varmluftbørsten tas i bruk bør bruksanvisningen leses grundig og tas vare på til senere bruk. En varmluftbørste gjør det mulig å forme, krølle og gi volum i både tørt og lett fuktig hår. Delene som hører til varmes opp med varmluft, da dette gir en mer holdbar frisyre på en effektiv og skånsom måte. Pass på at de3 varme delene på varmluftbørsten ikke kommer i kontakt med hodebunnen. Bruk ikke varmluftbørsten på parykk eller kunstig hår uten å ha prøvd på en liten hårdusk først. Det er fare for at parykk og kunstig hår smelter. Bruk Care innstillingen når du tester. Tilbehør 2 stk metallbørster med inndragbare pigger 22 mm og 38 mm. 1 stk hårbørste Innstillinger Varmluftbørsten har følgende innstillingsmuligheter: 0 = avslått Care = halv effekt (350 watt) = full effekt (700 watt) Cool = kald luft Av/på montering av børstene For å ta bort en børste på apparatet, trykker man på utløserknappen som sitter øverst på håndtaket. Samtidig som knappen trykkes inn vrir man børsten til høyre. Børsten settes tilbake ved å sette den inn i åpningen og vri den til venstre slik at man merker at den er låst fast (det høres et lite klikk). Bruk av metallbørstene Børst gjennom det tørre eller fuktige håret og ta en hårlengde på ca. 5 cm bredde, hårlengden skal ikke være for tykk ettersom det forlenger tørke/stylingstiden. Velg effekt. Fordel hårlengden jevnt over børsten og rull opp håret mot hodebunnen. Når hårlokken er formet og håret er tørt, trekkes piggene inn ved å trykke på spaken på børsten. Håret glir lett av børsten uten at lokken ødelegges. Bruk av hårbørste Ventillasjonshullene i børsten gjør at luften kommer direkte mot håret. Plasser hårbørsten under håret mot hodebunnen og dra børsten ut, slik at håret løftes samtidig som det tørker. På denne måten får håret maks volum. Hvis du har langt hår kan du oppnå mer volum ved å holde hodet bøyd, samtidig som du fører børsten forsiktig gjennom håret. Du kan dra børsten gjennom håret som med en vanlig børste hvis du vil tørke håret og ikke tilføre så mye volum. 9

10 10 Cool-funksjon Man kan med fordel bruke cool-funksjon (merket COOL ) før man ruller ut håret fra børsten. Dette gir bedre og mer holdbare hårlokker. Fortsett på samme måte med neste hårlokk. Bruker du hårbørsten fungerer cool- funksjonen på samme måte, dette resulterer i en mer holdbar frisyre. Overoppheting Apparatet har en overopphetingssikring som kan utløses om f.eks luftinntaket eller utblåseren er blokkert. Ved overoppheting slår apparatet seg av automatisk. Hvis dette skjer, slå av apparatet med strømbryteren og la den avkjøle. Apparatet er klart til bruk igjen når apparatet er helt kaldt. Rengjøring og vedlikehold Dra støpslet ut før rengjøring og vent til apparatet er helt avkjølt. Ta bort eventuelle løse hår fra tilbehøret, slik at de inndragbare piggene kan arbeide fritt. Rengjør luftinntaket med jevne mellomrom. Man kan med fordel bruke en liten pensel eller en myk børste for å få bort hår og støv. Man kan støvsuge luftinntaket når varmluftbørsten er avslått og kontakten tatt ut av støpslet. Selve apparatet rengjøres med en fuktig klut og tørkes med en tørr klut. Apparatet, ledningen eller støpslet må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i direktekontakt med vann. Ledningen skal ikke vikles rundt apparatet. Oppbevar apparatet etter bruk på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Sikkerhetsforskrifter 1. Les grundig igjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere bruk. 2. Apparatet får kun tilkobles 230V vekselstrøm og brukes til det den er beregnet for. 3. Dra alltid ut kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Dette apparatet er ikke beregnet å brukes av personer (inkl. barn) med begrenset fysisk, sensorisk eller psykisk plager eller som mangler erfaring eller kjennskap til apparatet. Såfremt de ikke er under oppsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet brukes av en person som har ansvar for deres sikkerhet. 5. Barn bør holdes under oppsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå og vurdere faren rundt elektriske apparater. Lær derfor barn et ansvarsbevist forhold til el - apparater. 6. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. Senk ikke apparatet i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender eller i badekar, i dusjen, over vannfylt vask eller noe lignende som innholder vann. Legg aldri apparatet på vått eller fuktig underlag. Dra alltid kontakten ut av støpslet når apparatet ikke er i bruk, hvis apparatet brukes på badet/våtrom. Ettersom nærheten til vann utgjør en stor fare selv om apparatet er avslått. 9. Apparatet er utrustet med overopphetingssikring. Overoppheting kan f.eks forårsakes av tett luftinntak eller tilstoppet av hår og støv. Ved overoppheting slår apparatet seg av automatisk. Hvis dette skjer, slå av apparatet med strømbryteren og la den avkjøle et par minutter før den startes igjen. 10. Luftinntaket må ikke være tildekket under bruk. Rengjør luftinntaket regelmessig. 11. Kontrollere alltid apparatet, ledningen og kontakt etter bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå noen fare.

11 12. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter med merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det den er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbol for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 700 watt Tilbehør: 2 metallbørster med inndragbare pigger 22 mm og 38 mm. 1 hårbørste Vribart ledningsfeste Opphengskrok Automatisk overopphetingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 11

12 OBH Nordica -ilmakiharrin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Ilmakihartimella voit muotoilla, kihartaa ja tuuheuttaa sekä kuivia että kosteita hiuksia. Kuumalla ilmalla lämmitetyillä kiharrinosilla saadaan kestävämpi kampaus, tehokkaammin ja hellävaraisemmin. Varo, etteivät kihartimen kuumat osat pääse kosketuksiin hiuspohjan, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa. Älä käytä kiharrinta peruukkeihin tai keinotekoisiin hiuksiin kokeilematta ensin pieneen hiusosioon, sillä muuten on vaarana, että peruukki/keinotekoiset hiukset sulavat. Käytä carelämpöasentoa kokeillessasi. Osat Kaksi kiharrinosaa 22 ja 38 mm, joissa sisäänvedettävät piikit. Yksi hiusharja. Säätömahdollisuudet 0 = pois päältä Care = puoliteho (350 W) = täysi teho (700 W) Cool = viileäilmapuhallus Osien irrotus ja kiinnitys Osa irrotetaan laitteesta painamalla ylimpänä kädensijassa olevaa painiketta, kääntäen samalla osaa oikealle. Osa kiinnitetään takaisin laitteeseen painamalla se syvennykseen ja kääntämällä vasemmalle kunnes huomaa sen kiinnittyneen paikalleen (kuulet naksahduksen). Kiharrinosien käyttö Harjaa kuivat tai kosteat hiukset hyvin ja käsittele noin 5 cm:n levyinen hiusosio kerrallaan. Hiusosio ei saa olla liian paksu, muutoin kuivaus-/kiharrusaika pitenee oleellisesti. Valitse teho. Jaa hiukset tasaisesti kiharrinosalle ja kierrä hiuspohjaan päin. Kun kihara on kuiva ja muotoiltu, vedetään piikit sisään painamalla kihartimen vapautinta. Hiukset ovat nyt irrotetut ja ilmakiharrin voidaan helposti vetää pois, hajottamatta kiharaa. Hiusharjan käyttö Harjan ilma-aukot ohjaavat ilmaa suoraan hiuksiin. Sijoita harja hiusten alle, hiuspohjaa kohden ja vedä harjaa ulospäin niin, että hiukset nousevat samanaikaisesti kuivauksen aikana. Näin saat hiuksiin parhaiten lisää volyymia. Jos sinulla on pitkät hiukset, saat lisätuuheutta pitämällä päätä alaspäin ja viemällä harjaa varovasti hiusten läpi. Voit myös viedä harjaa hiusten läpi kuten harjatessasi tavallisesti, jos haluat vain kuivattaa hiukset etkä halua niihin lisää tuuheutta. 12

13 Cool-toiminto (viileäilma) On hyvä käyttää cool-toimintoa ( COOL ) ennen kuin kiharrinosa poistetaan hiuksista. Näin saadaan paremmat ja kestävämmät kiharat. Jatka samalla tavoin seuraavilla hiusosioilla. Jos käytät hiusharjaa, cool-toiminto toimii samalla tavalla ja saat kestävämmän kampauksen. Ylikuumenemissuoja Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä laukeaa jos ilmavirran sisääntulo estyy tai tukkeutuu tai jos ulospuhallus estyy. Tällöin ilmakiharrin pysähtyy automaattisesti. Kytke laite silloin pois päältä käynnistyskytkimestä ja anna sen jäähtyä ennen kuin käynnistät kihartimen hetken kuluttua uudelleen. Puhdistus ja hoito Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt. Poista mahdolliset irtohiukset kiharrinosista, niin että sisäänvedettävät piikit voivat toimia vapaasti. Puhdista ilmantuloaukko säännöllisesti. Käytä pientä pehmeää harjaa poistaaksesi pölyn ja hiukset. Voit myös imuroida ilmantuloaukon kun laite on kytketty pois päältä ja pistotulppa irrotettu pistorasiasta. Pyyhi ilmakihartimen pinta pehmeällä, nihkeällä liinalla ja kuivaa. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, eikä ne saa joutua veden kanssa välittömään kosketukseen. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, varmassa paikassa lasten ulottumattomissa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä. 4. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 5. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käyttöä. 6. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan käytä laitetta märin tai kostein käsin, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Älä koskaan aseta laitetta märälle tai kostealle alustalle. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen, jos laite on ollut käytössä kylpyhuoneessa. Veden läheisyys aiheuttaa vaaratilanteen vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 9. Laite on varustettu ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen voi johtua esim. ilmantuloaukon tukkeutumisesta pölystä/hiuksista tai sen peittämisestä. Jos laite ylikuumenee ja pysähtyy käytön aikana, kytke se pois päältä ja anna jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. 13

14 10. Ilmantuloaukko ei saa olla peitettynä käytön aikana ja se on puhdistettava säännöllisesti. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, etteivät laite, liitosjohto ja pistotulppa ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltoliikkeessä. 12. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjetta, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin ei takuu kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 700 W 3 osaa: Kaksi kiharrinosaa 22 ja 38 mm, joissa sisäänvedettävät piikit Yksi hiusharja Kääntyvä liitosjohto Ripustuslenkki Automaattinen ylikuumenemissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Aircurler Before use Before the aircurler is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The aircurler makes it possible to style, curl and add volume in dry or damp hair. The attachments warms up with warm air and provides a lasting hair style effectively and gently. Make sure that the hot parts of the aircurler doesn t come in contact with the scalp, face, neck and hands. Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a thin hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt. Use Care setting when testing. Attachments 2 metal brushes with retractable bristles - 22 mm and 38 mm. 1 hairbrush Settings The aircurler has the following settings: 0 = off Care = half effect (350 watt) = full effect (700 watt) Cool = cold air Assembling of the brushes To remove the brush from the appliance you simply press the push button on the handle and at the same time turn the brush to the right. The brush is mounted by fitting it into the opening and turning it to the left until you hear a click. Use of metal brush Brush your dry or damp hair and take a 5 cm strand of hair. Do not take to much hair at one time since it will prolong the drying/styling time. Choose effect. Spread the hair evenly on the brush and roll towards the scalp. When the hair is dry and shaped you release the curl by pressing the lever on the brush. The hair easily slides of the brush without ruin the curl. Use of hairbrush The brush ventilation holes get the air directly into your hair. Place the brush under your hair towards the scalp and draw the brush so that the hair is lifted and dried at the same time. This will give you maximum volume. If you have long hair you can get extra volume by keeping your head down and at the same time carefully brush your hair. You can also use it as a ordinary brush if you just want to dry your hair without adding volume. Cool-function Use the cool-function (marked COOL ) before you release the hair from the brush. This gives better and longer lasting curls. Continue with the next strand. The cool-function works the same way if you use the hairbrush. 15

16 Superheating The appliance is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. Maintenance and cleaning Always unplug the appliance before cleaning and let it cool off. Remove hair from the attachments so that the bristles can easily be retracted. Clean the air intake regularly. Use a small brush to remove hair and dust, you can also vacuum the intake when the appliance is shut off and unplugged. Clean the surface with a slightly dampened cloth and wipe it dry afterwards. Never immerse the appliance or cord in water or any other liquid. Do not wind the cord around the appliance. Store in a safe dry place out of reach for children. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 6. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 7. The appliance should only be used under supervision. 8. Warning. The appliance should not be immersed in water or other liquids. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. 9. The appliance is protected against superheating caused by e.g. a covered or blocked air intake. If the appliance stops when in use, switch off the appliance to let it cool off before it is switched on again. 10. The air intake must not be covered when in use, and should be cleaned regularly. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. 16

17 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V AC 700 watt 3 attachments: 2 metal brushes with retractable bristles - 22 mm and 38 mm. 1 hairbrush Turnable cordset Protection against superheating With reservation for running changes. 17

18 18

19 19

20 SV/ELI/3585/0207

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugsanvisning Grillrengøringsrobot

Brugsanvisning Grillrengøringsrobot Svenska Suomi Norsk English Dansk Brugsanvisning Grillrengøringsrobot GBU101 Rød GBU102 Sort 140303 Grillbot Manual 148x210.indd 1 19/03/14 11.52 LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE GRUNDIGT INDEN BRUG. For at

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere