CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38"

Transkript

1 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

2 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

3 OBH Nordica krøllejern Før brug Før krøllejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges krøllejernet Sæt stikket i stikkontakten. Tryk ON/OFF knappen ind, indtil LCD-displayet lyser rødt. Krøllejernet er forudindstillet på 120. Ønsker du at ændre temperatur, indstilles den ønskede temperatur ved hjælp af + og knapperne på håndtaget. Displayet lyser rødt, indtil den valgte temperatur er opnået, og ændrer derefter farve til grønt. Krøllejernet har trinløs temperaturindstilling ( C) med 5 C interval. Indstil temperaturen alt efter hvilken hårtype du har (se herunder). Vær opmærksom på, at displayet viser 199 C som det højeste C lav temperatur tyndt, fint hår / farvet hår C middel temperatur normalt hår C middel/høj temperatur kraftigt hår C høj temperatur meget tykt og kraftigt hår Læg krøllejernet med ON/OFF knappen opad på et jævnt, varmebestandigt underlag. Stativet skal være i lodret position. Tør håret med en hårtørrer, så det er tørt, inden du benytter krøllejernet. Åbn klemmen på krøllejernet og klem den fast om et ca. 5 cm bredt hårparti. Fordel håret jævnt i klemmen, og rul krøllejernet ind mod hovedbunden. Hvis du kun ønsker at bukke spidserne med krøllejernet, klemmer du bare spidserne fast i klemmen og ruller håret en halv eller hel omgang efter behov. Hold håret i klemmen i ca. 5-8 sekunder alt efter længde og hårtype og åbn derefter klemmen forsigtigt, så krøllen frigøres fra krøllejernet. For at få en mere holdbar krølle, red da ikke håret igennem, før krøllen er kølet af. Hvis du ønsker proptrækkerkrøller, rul da mindre hår op ad gangen. Jo mere hår der rulles op på krøllejernet ad gangen, jo blødere og større krøller. Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbunden, ansigt, hals eller hænder. Anvend ikke krøllejernet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/kunsthåret smelter. Knaplås funktion For at undgå at komme til at trykke på nogen af knapperne under brug, kan knapperne låses ved at dobbeltklikke på ON/OFF knappen. Et nøglesymbol vises i displayet, når knapperne er låste. For at låse knapperne op, dobbeltklikker du igen på ON/OFF knappen. 3

4 Auto-off funktion Krøllejernet kan programmeres, så det automatisk slukker efter minutter. Tryk på + og knapperne samtidigt i 2 sekunder. Der vises nu 30 og et ur i displayet. Derefter kan du justere tiden ved hjælp af + og knapperne. For at aktivere din valgte tidsindstilling, tryk på ON/OFF knappen og du kan fortsætte med at anvende krøllejernet. Når den indstillede tid er opnået, blinker ursymbolet og krøllejernet slår fra, displayet viser ) og slukkes. Bemærk, at krøllejernet ikke er slukket, før stikket er taget ud af stikkontakten. For at aktivere krøllejernet igen, tryk da på + eller knappen. Hvis du ikke har programmeret nogen anden tid, slukker krøllejernet automatisk efter 30 minutter. Auto-off funktionen er en ekstra sikkerhedsfunktion, men som hovedregel skal stikket altid tages ud af stikkontakten efter brug. Rengøring og vedligeholdelse Sluk apparatet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil displayet slukker. Tag derefter stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde. Krøllejernet opnår meget høje temperaturer under brug og der tager derfor noget tid, inden apparatet er helt kølet af. Apparat og ledning må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand. Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet. Apparatets overflade tørres af med en blød, let fugtig klud og poleres efter med en tør klud. Hvis krøllejernet bliver snavset af stylingprodukter, tør da dette af med en fugtig klud og poler efter med en tør klud. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Sørg for at apparatet er helt kølet af, før det lægges væk. Opbevar apparatet på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde efter brug. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. 10. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 4

5 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 5813, 13 mm V vekselstrøm watt OBH Nordica 5860, 25 mm OBH Nordica 5862, 32 mm OBH Nordica 5864, 38 mm V vekselstrøm watt Trinløs temperaturindstilling ( C) med 5 C interval Keramisk belægning Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica locktång Innan användning Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. Användning Sätt kontakten i vägguttaget. Tryck in ON/OFF knappen tills LCD displayen lyser röd, locktången är förinställd på 120 C. Vill du ändra temperatur så ställer du in önskad temperatur med hjälp av + och - knapparna på handtaget. Displayen lyser röd tills vald temperatur uppnåtts och ändrar då färg till grönt. Locktången har steglös temperaturinställning ( C) med 5 C intervall, ställ in lämplig temperatur beroende på vad du har för hårtyp, se nedan. Observera att displayen visar 199 C som högst C låg temperatur - tunt fint hår/färgat hår C medel temperatur - normalt hår C medel/hög temperatur - tjockt svårformat hår C hög temperatur - mycket tjockt och tåligt hår Lägg locktången med ON/OFF knappen uppåt på ett jämnt, värmetåligt underlag. Stativet ska vara i lodrät position. Torka håret med hårtork så att det är torrt innan du börjar använda locktången. Öppna klämman på locktången och kläm fast ett ca 5 cm brett hårparti. Fördela håret jämnt i klämman, rulla upp locktången mot hårbotten. Om du endast vill böja topparna med locktången klämmer du bara fast topparna i klämman och rullar håret ett halvt eller ett varv efter behov. Håll i ca 5-8 sekunder beroende på längd och hårtyp och öppna sedan klämman försiktigt så frigörs locken från tången. För att få en hållbar lock, kamma eller borsta inte håret förrän håret svalnat. Om du vill ha skruvlockar, rulla upp mindre hår. Ju mer hår du rullar upp på locktången desto mjukare och större lockar. Var uppmärksam så att locktångens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte locktången på peruker eller konstgjort hår utan att pröva på en liten hårslinga först, annars finns det risk för att peruken/konstgjorda håret smälter. Knapplåsfunktion För att undvika att omedvetet trycka på någon knapp under användning kan man låsa knapparna genom att dubbelklicka på ON/OFF knappen. En nyckelsymbol visas i displayen när knapparna är låsta. För att låsa upp knapparna dubbelklickar du på ON/OFF knappen igen. 6

7 Auto-off funktion Locktången kan programmeras så att den automatiskt stängs av efter minuter. Tryck på + och - knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar 30 och en klocksymbol. Därefter kan du justera tiden med hjälp av + och - knapparna. För att aktivera din valda tidsinställning, tryck på ON/OFF knappen och du kan fortsätta använda locktången. När inställd tid uppnås blinkar klocksymbolen och locktången stängs av, displayen visar ) och slocknar. Notera att locktången inte är helt avstängd förrän man drar ur kontakten. För att aktivera locktången igen tryck på + eller - knappen. Om du inte programmerat annan tid stängs locktången automatiskt av efter 30 minuter. Auto-off funktionen är en extra säkerhetsfunktion, men som huvudregel ska kontakten alltid dras ur efter användning. Rengöring och underhåll Stäng av apparaten genom att trycka in ON/OFF knappen till displayen släcks. Dra därefter ur kontakten och låt locktången svalna helt på ett värmetåligt underlag före rengöring. Se till att apparaten är utom barns räckhåll. Locktången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat helt. Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten. Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet! Torka av apparatens hölje och tång med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa. Om locktången blivit smutsig av stylingprodukter torka av ytan med en lätt fuktad svamp eller trasa. Torka efter med en torr trasa. Sladden får inte lindas runt apparaten. Se till att apparaten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen grundligt innan användning och spara den till senare bruk. 2. Apparaten får endast anslutas till V växelström och bara användas till dess avsedda syfte. 3. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får aldrig nedsänkas i vatten eller annan vätska. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger ner ifrån bänkytan. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 9. VARNING: Apparaten får ej användas med våta eller fuktiga händer eller i badkar, i duschen, över vattenfyllt tvättställ eller liknande innehållande vatten. Lägg aldrig apparaten på vått eller fuktigt underlag. 10. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 7

8 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om sladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel: Tekniska data OBH Nordica 5813, 13 mm V växelström watt OBH Nordica 5860, 25 mm OBH Nordica 5862, 32 mm OBH Nordica 5864, 38 mm V växelström watt Steglös temperaturinställning ( C) med 5 C intervall Keramisk beläggning Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica krølltang Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk og spar den til senere bruk. Bruk Sett støpslet i kontakten. Trykk inn ON/OFF knappen til LCD displayet lyser rødt. Krølltangen er forhånds innstilt på 120 C. Vil du endre temperaturen så stiller du inn ønsket temperatur ved hjelp av + og knappene på håndtaket. Displayet lyser rødt til oppnådd temperatur og endrer farge til grønt. Krølltangen har trinnløs temperaturinnstilling ( C) med 5 C intervall. Still inn ønsket temperatur etter hvilken hårtype du har, se under. Vær oppmerksom på at displayet viser 199 C som høyeste temperatur C lav temperatur tynt, fint og farget hår C middels temperatur normalt hår C middels/høy temperatur tykt vanskelig hår C høy temperatur veldig tykt og kraftig hår Legg krølltangen med ON/OFF knappen opp, på et jevnt varmebestandig underlag. Stativet skal være i loddrett posisjon. Tørk håret med hårføner slik at det er tørt før du tar i bruk krølltangen. Åpne klemmen på krølltangen og klem fast et ca. 5 cm brett hårparti. Fordel håret jevnt i klemmen, rull så opp krølltangen mot hårfestet. Hvis du kun vil bøye tuppene med krølltangen, klemmer du bare fast tuppene i klemmen og ruller håret et halvt eller helt rundt etter behov. Hold i ca. 5-8 sekunder, beroende på lengde og hårtype og åpne klemmen forsiktig, slik at håret frigjøres fra tangen. For å få en holdbar frisyre skal ikke håret børstes før det er avkjølt. Hvis du vil ha korketrekkere, skal det rulles opp mindre hår. Jo mer hår du ruller opp på krølltangen, desto mykere og større krøller. Pass på at de varme delene på krølltangen ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene. Bruk ikke krølltangen på parykk eller kunstig hår før du har prøvd på en liten hårlengde først, det kan være fare for at parykk/kunstig hår smelter. Knappelås funksjon For å unngå uvitende å trykke på noen knapper under bruk kan man låse knappene ved å dobbelklikke på ON/OFF knappen. Et nøkkelsymbol vises i displayet når knappen er låst. For å låse opp knappene igjen dobbelklikkes det på ON/OFF knappen igjen. 9

10 Auto-off funksjon Krølltangen kan programmeres slik at den automatisk slås av etter minutter. Trykk på + og knappene samtidig i 2 sekunder. Displayet viser 30 og et klokkesymbol. Deretter kan du justere tiden med hjelp av + og knappene. For å aktivere din valgte tidsinnstilling, trykk på ON/OFF knappen og du kan fortsette å bruke krølltangen. Når innstilt tid oppnås, blinker klokkesymbolet og krølltangen slås av, displayet viser ) og slokner. NB! Krølltangen er ikke helt slått av før man drar ut kontakten. For å aktivere krølltangen igjen trykk på + eller knappen. Om du ikke programmerer inn en annen tid slås krølltangen automatisk av etter 30 minutter. Auto-off funksjonen er en ekstra sikkerhetsfunksjon, men som hovedregel skal kontakten alltid dras ut etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Slå av apparatet på ON/OFF knappen. Dra ut støpslet og la apparatet avkjøle helt på et varmebestandig underlag før rengjøring og vedlikehold. Og pass på at apparatet oppbevares utenfor barns rekkevidde. Krølltangen oppnår høy temperatur når den brukes og det tar derfor tid før den er helt avkjølt. Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i kontakt med vann. Vær forsiktig slik at det ikke kommer vann inn i apparatet. Tørk av selve apparatet og tangen med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut. Skulle krølltangen bli smussete av stylingprodukter, tørkes det av med en fuktig svamp eller klut og deretter med en tørr klut. Ledningen skal ikke vikles rundt apparatet. Pass på at apparatet er helt avkjølt og tørr før den legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Sikkerhetsforskrifter 1. Les grundig igjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere bruk. 2. Apparatet får kun tilkobles V vekselstrøm og brukes til det den er beregnet for. 3. Dra alltid ut kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet skal aldri dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet er ikke beregnet å brukes av personer (inkl. barn) med begrenset fysisk, sensorisk eller psykisk plager eller som mangler erfaring eller kjennskap til apparatet. Såfremt de ikke er under oppsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet brukes av en person som har ansvar for deres sikkerhet. 6. Barn bør holdes under oppsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå og vurdere faren rundt elektriske apparater. Lær derfor barn et ansvarsbevist forhold til el - apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 9. VARNING! Apparatet må ikke brukes med våte eller fuktige hender eller i badekar, i dusjen, over vannfylt vask eller noe lignende som innholder vann. Legg aldri apparatet på vått eller fuktig underlag. 10. Hvis apparatet brukes på badet skal støpslet tas ut av kontakten etter bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en fare selv om apparatet er avslått. 10

11 11. Kontrollere alltid apparatet, ledningen og kontakt etter bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå noen fare. 12. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved å installere en jordfeilbryter med merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det den er beregnet for eller brukes den ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbol for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf Faks: Tekniske data OBH Nordica 5813, 13 mm V vekselstrøm watt OBH Nordica 5860, 25 mm OBH Nordica 5862, 32 mm OBH Noridca 5864, 38 mm V vekselstrøm watt Trinnløs temperaturinnstilling ( C) med 5 C intervall Keramisk belegg Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 11

12 OBH Nordica -lämpökiharrin Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Käyttö Liitä pistotulppa pistorasiaan. Paina ON/OFF-painiketta kunnes LCD-näytössä palaa punainen valo. Lämpökiharrin on asetettu valmiiksi 120ºC:een. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, säädä toivottu lämpötila kädensijassa olevien + ja -painikkeiden avulla. Näytössä on punainen valo kunnes toivottu lämpötila on saavutettu, jolloin väri muuttuu vihreäksi. Kihartimessa on portaaton lämpötilansäätö ( ºC) aina 5ºC:een välein. Säädä sopiva lämpötila riippuen hiuslaadustasi (katso alla). Huomioi, että näytössä näkyvä ylin lämpötila on 199ºC ºC matala lämpötila - ohut, hieno hiuslaatu/värjätyt hiukset ºC keskilämpötila - normaalit hiukset ºC keski/korkea lämpötila - paksut ja vahvat hiukset ºC korkea lämpötila - hyvin paksut ja vahvat hiukset Aseta lämpökiharrin tasaiselle, lämpöä kestävälle alustalle siten, että ON/OFF-painike on ylöspäin. Tukijalan on oltava pystysuorassa asennossa. Kuivaa hiukset täysin kuiviksi hiustenkuivaimella ennen kuin alat käyttää lämpökiharrinta. Avaa kihartimen pihti ja purista väliin noin 5 cm leveä hiusosio. Jaa hiukset tasaisesti pihtiin ja kierrä hiuspohjaan päin. Jos haluat taivuttaa lämpökihartimella vain latvat, purista vain ne pihtiin ja kierrä hiuksia puoli kierrosta tai kierroksen verran, tarpeen mukaan. Pidä hiuksia pihdissä noin 5-8 sekuntia riippuen hiuslaadusta ja hiusten pituudesta. Avaa sen jälkeen pihti varovasti ja vapauta kihara. Saat kestävät kiharat kun kampaat tai harjaat hiukset vasta kun ne ovat jäähtyneet. Jos haluat korkkiruuvikiharoita, kierrä pihtiin vähemmän hiuksia. Mitä enemmän hiuksia kierrät, sitä pehmeämmät ja suuremmat kiharat saat. Varo etteivät kihartimen kuumat osat pääse kosketuksiin päälaen, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa. Älä käytä kiharrinta peruukkeihin tai keinotekoisiin hiuksiin kokeilematta ensin, sillä muuten on vaarana että peruukki/keinotekoiset hiukset sulavat. Painikelukitsin Välttääksesi painamasta vahingossa jotain painiketta käytön aikana, voit lukita painikkeet painamalla kahdesti ON/OFF-painiketta. Avainsymboli näytössä ilmaisee milloin painikkeet on lukittu. Painikkeiden vapautus tapahtuu painamalla jälleen ON/OFF-painiketta kahdesti. 12

13 Auto-off-toiminto Lämpökiharrin voidaan ohjelmoida niin, että se kytkeytyy automaattisesti pois päältä min jälkeen. Paina + ja -painikkeita samanaikaisesti 2 sekuntia. Näytössä on 30 ja kellosymboli. Nyt voit säätää ajan + ja 1 -painikkeiden avulla. Valitun aika-asetuksen aktivoimiseksi paina ON/OFF-painiketta ja sen jälkeen voit jatkaa kihartimen käyttöä. Kun valittu aika saavutetaan, vilkkuu kellosymboli ja lämpökiharrin kytkeytyy pois päältä. Näyttöön ilmestyy ), joka sammuu. Huomioi, että lämpökiharrin ei ole täysin kytketty pois päältä ennen kuin pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Aktivoidaksesi kihartimen uudelleen, paina + tai -painiketta. Jos et ohjelmoi toista aikaa, kytkeytyy lämpökiharrin automaattisesti pois päältä 30 min kuluttua. Auto-off-toiminto on tarkoitettu lisäturvallisuudeksi, mutta pääsääntö on, että pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Puhdistus ja hoito Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta kunnes näytön valo sammuu. Irrota pistotulppa pistorasiasta. Anna laitteen täysin jäähtyä lämpöä kestävällä alustalla ennen puhdistusta. Älä pidä laitetta lasten ulottuvilla. Kiharrin tulee käytössä erittäin kuumaksi ja siksi sen jäähtyminen kestää kauan. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin, eikä se saa joutua veden kanssa välittömään kosketukseen. Huolehdi, ettei vettä pääse vaipan sisään! Pyyhi laitteen vaippa ja pihti kostealla liinalla ja kuivaa ne. Jos kiharrin likaantuu hiusten muotoilutuotteista, pyyhi pinta kostealla sienellä tai liinalla. Kuivaa hyvin. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Huolehdi, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva ennen säilyttämistä. Säilytä laite käytön jälkeen kuivassa, varmassa paikassa lasten ulottumattomissa. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V verkkovirtaan, ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 4. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. 5. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 6. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käyttöä. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 8. Laitteen käyttöä on valvottava. 9. VAROITUS: Laitetta ei saa käyttää märin tai kostein käsin, kylpyammeen, suihkun tai vettä täynnä olevan pesualtaan tai vastaavan läheisyydessä. Älä koskaan pane laitetta kostealle tai märälle alustalle. 10. Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistotulppa aina käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on aina vaaratekijä vaikka laite olisi kytketty pois päältä. 13

14 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 12. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 5813, 13 mm V verkkovirta W OBH Nordica 5860, 25 mm OBH Nordica 5862, 32 mm OBH Nordica 5864, 38 mm V verkkovirta W Portaaton lämpötilansäätö ( ºC), 5ºC:een välein Keraaminen pinnoite Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Curling iron Before Use Before the curling iron is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. Use Plug the appliance. Press ON/OFF switch until the LCD display lights red, the curling iron is pre-set on 120 C. If you want to change the temperature, use the + and - buttons on the handle. The display will light red until chosen temperature is reached and then change colour to green. The curling iron has variable temperature setting ( C) with 5 C interval. Select temperature setting depending on your hair type, see below. Note that the display shows 199 C at the highest C low temperature fine, fragile coloured hair C medium temperature normal hair C medium/high temperature thick, dense hair C high temperature very coarse hair Place the curling iron with the ON/OFF switch upwards on a flat surface that sustains heat. The stand should be in vertical position. Dry your hair with a hair dryer until it s completely dry before you use the curling iron. Open the press and place the 5 cm hair section under the spoon. Spread the hair section evenly and roll the iron towards the scalp. If you just want to curve the hair ends you just place the ends in the clamp and wind once. Hold in place for 5-8 seconds depending on the length and texture of the hair. Open the clamp and release the curl from the iron. To maintain the curl let the hair cool before combing or brushing. If you want screw curls, roll up less hair. The more hair your roll up, the softer larger curls you get. Note! Keep the heated parts away from scalp, face, neck and hands. Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a small hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt. Key lock To prevent accidental pressing of the control buttons during styling, double click the ON/OFF button. A key symbol will appear on the screen when the buttons are locked. To unlock, double click the ON/OFF button again. 15 Auto-off function The curling iron can be programmed for automatic shut off mode after minutes. Press + and - buttons at the same time for 2 seconds. The display will show 30 and a clock symbol. You can now adjust the time with the + and - buttons to desired setting. To activate chosen setting, press ON/OFF and you can continue to use the curling iron. When selected time is reached the clock symbol will flash and the curling iron will switch off, the display shows ) and turns off.

16 16 Note that you have to unplug the appliance to turn it off completely. To reactivate, press + or - button. If you don t program the unit the appliance will automatically switch off after 30 minutes. The auto-off function is meant as an extra safety precaution, so remember to always unplug the appliance after use. Cleaning and maintenance Turn off the appliance by pressing the ON/OFF switch until the display turns off. Unplug the appliance and let the appliance cool completely on a heat resistant surface before cleaning. Make sure that the appliance is out of reach for children. The appliance gets very hot during use and it will take time for it too cool down. Never immerse the appliance or cord in water or other liquids. It must never come in direct contact with water. Do not let water escape under the cover. Dry the appliance cover and appliance with a damp cloth. Wipe with a dry cloth. If the appliance is dirty, clean the surface with a damp cloth and wipe with a dry after. Don t wind the cord around the appliance. Make sure that the appliance has cooled completely before storage. Store the appliance on a dry safe place away from children after use. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. The appliance should only be used under supervision. 9. Warning. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface. 10. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

17 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica 5830, 13 mm V DC watt OBH Nordica 5860, 25 mm OBH Nordica 5862, 32 mm OBH Nordica 5864, 38 mm V DC watt Variable temperature setting ( C) with 5 C interval Ceramic coating With reservation for running changes. 17

18

19

20 SV/ELI/5860/5862/58641/5813/0108

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere