English 3 Deutsch 10 Français 18 Italiano 26 Nederlands 34 Español 42 Português 50 Svenska 58 Norsk 65 Dansk 72 Suomi 79 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "English 3 Deutsch 10 Français 18 Italiano 26 Nederlands 34 Español 42 Português 50 Svenska 58 Norsk 65 Dansk 72 Suomi 79 86"

Transkript

1 English 3 Deutsch 10 Français 18 Italiano 26 Nederlands 34 Español 42 Português 50 Svenska 58 Norsk 65 Dansk 72 Suomi 79 86

2 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-batteriopladeren er beregnet til opladning af blysyrebatterier. Dette produkt er kun beregnet til privat brug. Sikkerhedsvejledning Advarsel! Ved brug af apparater, der strømforsynes fra forsyningsnettet, er det vigtigt, at grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående, altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød, personskade og tingskade. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet. Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af vejledningen. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af opgaver med apparatet ud over de i brugervejledningen anbefalede kan medføre risiko for personskade. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Brug af apparatet Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet. Dette apparat må ikke bruges af børn eller svagelige personer uden opsyn. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke apparatet blive vådt. Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Lampehuset må ikke åbnes. Der er ingen dele inde i lampen, som kan serviceres af brugeren. Brug ikke apparatet i eksplosionstruede omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af en stikkontakt; det kan beskadige stik eller ledninger. Efter brug Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted med god ventilation, hvor det er utilgængeligt for børn. Børn må ikke have adgang til opbevarede apparater. Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj, skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres, for at forhindre at det flytter sig som følge af pludselige ændringer i hastighed eller retning. Apparatet skal beskyttes mod direkte sollys, varme og fugt. Eftersyn og reparationer Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke apparatets drift. Brug ikke apparatet, hvis nogen af dets dele er beskadigede eller defekte. Få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted. Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning. Sikkerhed i forbindelse med netledningen Advarsel! Netledningen eller stikket må aldrig ændres. Hvis de ikke passer, skal en kvalificeret elektriker installere en korrekt stikkontakt. En forkert forbindelse kan medføre elektrisk stød. Specifikke sikkerhedsvejledninger til batteriopladere Følgende symboler er anbragt på apparatet: Denne maskine er dobbelt isoleret. Derfor er jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet. Læs hele betjeningsvejledningen omhyggeligt. Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug. Ikke egnet til opbevaring. Læs denne vejledning før brug: Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret Black & Deckerværksted, så farlige situationer undgås. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Udskift straks defekte ledninger. Batteriopladeren må ikke udsættes for fugt. Batteriopladeren må ikke åbnes. Stik ikke noget ind i batteriopladeren. Lad aldrig de røde og sorte batteriklemmer (4) berøre hinanden eller en anden, fælles metalleder. Det kan forårsage skader på apparatet og/eller gnistdannelse/ eksplosionsfare. Opbevar altid batteriklemmerne (4) i den medfølgende emballage, når de ikke er i brug. Batterier Advarsel! Forsøg aldrig at oplade et frosset batteri. Forsøg aldrig at åbne batteriet uanset årsag. Batteriet må ikke udsættes for fugt. Advarsel! Batterivæske er en fortyndet svovlsyre, der kan forårsage personskade eller materielle skader. I tilfælde af kontakt med huden skylles straks med vand. Hvis der opstår rødme, smerte eller irritation, skal der søges læge. I tilfælde 72

3 af kontakt med øjnene skylles straks med rent vand, og der søges straks læge. Følg vejledningen i afsnittet "Miljø" ved bortskaffelse af batterier. Hæld destilleret vand på de enkelte celler, indtil batterisyreniveauet er som specificeret af batteriproducenten. Dette medvirker til at tømme overskydende luft ud af cellerne. Undgå overfyldning. Hvis batteriet ikke har cellehætter (vedligeholdelsesfrit), skal producentens opladningsvejledning følges nøje. Læs alle batteriproducentens forholdsregler, f.eks. om hvorvidt cellehætter skal fjernes under opladning samt anbefalede ladestrømstyrker. Pas på at startladestrømstyrken ikke overstiger batteriproducentens angivelse. Advarsel! Risiko for eksplosive gasblandinger. Det er farligt at arbejde i nærheden af et blysyrebatteri. Batterier udvikler eksplosive gasser under normal brug. Derfor er det vigtigt at læse denne vejledning hver gang før brug af batteriopladeren og at følge den nøje. Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af Black & Decker, kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade. Der må kun bruges forlængerledning, hvis det er strengt nødvendigt. Brug af en forkert forlængerledning kan medføre risiko for brand og elektrisk stød, og garantien bortfalder. LCD - display med flydende krystaller Hvis du får flydende krystaller på huden: Vask området grundigt med rigelige mængder vand. Fjern tilsmudset tøj. Hvis du får flydende krystaller i øjnene: Skyl med rent vand, og søg derefter læge. Ved indtagelse af flydende krystaller: Skyl munden grundigt med vand. Drik store mængder vand, og fremkald opkastning. Søg læge. Personlig sikkerhed Bær beskyttelsesbriller og egnet tøj, som kan beskytte mod kontakt med batterivæske. Undgå at røre øjnene under arbejdet med et batteri. Du kan få syre, syrepartikler eller korrosion i øjnene. Fjern personlige metalgenstande. f.eks. ringe, armbånd, halskæder og ure, under arbejdet med et blysyrebatteri. Et blysyrebatteri kan forårsage en kortslutning, som er kraftig nok til at give alvorlige forbrændinger. Pas især på ikke at tabe en metalgenstand på batteriet. Det kan forårsage gnister eller kortslutte batteriet eller en anden elektrisk del, hvilket kan medføre eksplosion. Klargøring inden opladning Apparatet må kun sluttes til et 12 V-blysyrebatteri. Inden batteriet oplades, skal det kontrolleres, at dets spænding er 12 V. Dette fremgår af etiketten på batteriet eller af oplysningerne om dets anvendelse i f.eks. instruktionsbogen til bilen. Brug ikke apparatet til opladning af tørcellebatterier, der ofte anvendes i husholdningsapparater. Disse batterier kan eksplodere og anrette skade på personer og ting. Advarsel! Der kan trænge eksplosiv gas ud af blysyrebatterier under opladning. Sørg for tilstrækkelig ventilation på stedet, og fjern eventuelle antændingskilder under opladning. Anbring batteriopladeren så langt fra batteriet, som ledningerne tillader det. Batteriopladeren indeholder kontakter, som kan frembringe en gnist. Anbring ikke batteriopladeren over eller oven på batteriet. Der kan samle sig eksplosive gasser i gulvhøjde. Hæv batteriopladeren så meget som muligt fra gulvhøjde. Brug ikke el-værktøj i opladningsområdet. Ryg ikke, og brug ikke åben ild i opladningsområdet. Følg vejledningen vedrørende montering og afmontering af batteriopladerens ledninger eller batteriterminaler. Advarsel! Et marinbatteri (båd) skal tages ud og oplades på land. Opladning om bord kræver særligt udstyr beregnet til brug på vandet. Dette apparat er IKKE beregnet til sådanne formål. Der kan være elektriske og elektroniske systemer i køretøjer (f.eks. motorstyringssystemer eller mobiltelefoner), som kan blive beskadiget, hvis de udsættes for høje start- og spidsspændinger. Læs instruktionsbogen til køretøjet, for at kontrollere, om ekstern opladning er tilladt, inden du slutter apparatet til køretøjet. Følg denne vejledning og vejledningen fra batteriproducenten og bilproducenten. Monter og afmonter først jævnstrømsudgangsklemmerne, efter at netledningen er taget ud af stikkontakten. Klemmerne må aldrig røre hinanden. Kontroller polariteten på køretøjets batteriterminaler, inden apparatet tilsluttes. Fjern altid først det negative (sorte) kabel og derefter det positive (røde) kabel. Ved opladning af et batteri, der er installeret i strømkredsen, skal producentens vejledning følges vedrørende adgang til batteriet samt følgende: Oplad ikke batteriet, mens motoren kører. 73

4 Vær opmærksom på, at motorkomponenter, f.eks. køleventilatoren, kan starte automatisk. Hold hænderne og kroppen på afstand af motorkomponenter, og anbring batteriopladeren og kablerne, så der ikke opstår kontakt. Sørg for, at batteriopladeren og kablerne er placeret, så de ikke beskadiges, når døre og motorhjelme lukkes. Sørg for, at forbindelserne kan etableres, uden at metalkarosseriet eller komponenterne ved siden af batteriet berøres. Placer apparatet på en plan, stabil overflade, og hold klemmer, ledninger, tøj og kropsdele på afstand af køretøjets bevægelige dele, når apparatet anvendes i nærheden af køretøjets batteri og motor. Sørg for, at alt tilbehør i bilen er slukket, så der ikke dannes gnister, hvis det er nødvendigt at tage batteriet ud af køretøjet for at oplade det eller rengøre terminalerne. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal apparatet kobles fra alle strømkilder, inden det vedligeholdes eller rengøres. Risikoen reduceres ikke ved blot at slukke apparatet uden at koble det fra. Tilslutning af batteriopladeren Fortsæt som følger, når alle forberedelser til opladning og personlig beskyttelse er gennemført: For de fleste biler o.l. gælder, at batteriopladeren kan sluttes til batteriet, mens det er sluttet til jævnstrømskredsen. Følg vejledningen under "Opladning af et batteri installeret i strømkredsen", hvis dette er tilladt. Følg vejledningen under "Opladning af et batteri, der ikke er sluttet til strømkredsen", hvis batteriet skal kobles fra strømkredsen inden opladning. Opladning af et batteri, der er installeret i strømkredsen. Advarsel! Forkert tilslutning, kortslutning af batteriet, placeringen af batteriet og placeringen af batteriopladeren kan udgøre en risiko. Sørg for passende klargøring, inden der fortsættes. Advarsel! Batteriet skal tages ud, inden det oplades, hvis det ikke er muligt at få adgang til batteripolerne, eller batteriopladerens klemmer kommer i kontakt med karosseriet eller komponenterne ved siden af batteriet. Følg producentens vejledning vedrørende udtagning af batteriet. Kontroller batteripolernes polaritet. En positiv (POS, P, +) batteripol har normalt en større diameter end den negative (NEG, N, -) batteripol. Følg producentens vejledning vedrørende fjernelse af eventuelle afskærmninger fra batteripolerne. Sæt batteriopladerens positive (røde) klemme på batteriets positive (POS, P, +) pol. Sæt den negative (-), sorte klemme på køretøjets chassis eller en massiv, ubevægelig komponent i køretøjet eller på chassiset. Sæt den aldrig direkte på batteriets negative terminal eller på en bevægelig komponent. Se instruktionsbogen til køretøjet. Gør altid følgende, når batteriopladeren kobles fra batteriet: Sluk, og tag batteriopladerens stik ud af stikkontakten. Tag først den negative klemme af. Tag den positive klemme af til sidst. Sæt eventuelle afskærmninger på batteripolerne igen. Opladning af et batteri, der ikke er sluttet til strømkredsen. Advarsel! Forkert tilslutning, kortslutning af batteriet, placeringen af batteriet og placeringen af batteriopladeren kan udgøre en risiko. Sørg for passende klargøring, inden der fortsættes. Følg producentens vejledning vedrørende udtagning af batteriet inden opladning, hvis det ikke allerede er taget ud. Kontroller batteripolernes polaritet. En positiv (POS, P, +) batteripol har normalt en større diameter end den negative (NEG, N, -) batteripol. Sæt batteriopladerens positive (røde) klemme på batteriets positive (POS, P, +) pol. Sæt batteriopladerens negative (sorte) klemme på batteriets negative (NEG, N, -) pol. Gør altid følgende, når batteriopladeren kobles fra batteriet: Sluk, og tag batteriopladerens stik ud af stikkontakten. Tag først den negative klemme af. Tag den positive klemme af til sidst. Sæt eventuelle afskærmninger på batteripolerne igen. Funktioner 1. Digitalt display, rulning igennem meddelelse 2. Knap til valg af sprog 3. Knap til valg af funktion 4. Batteriklemmer 5. LED-statusindikator 6. Lademåler 7. Opbevaring af ledningen 8. Opbevaring af klemmer 9. Håndtag Valg af sprog Opladeren kan vise fejlmeddelelser og oplysninger på det valgte sprog. Gør som beskrevet herunder for at ændre det oprindelige sprog (engelsk er standard): Slut apparatet til en vekselstrømskilde, og tryk én gang på sprogknappen (2) under initialiseringen; sproget kan vælges ved at trykke gentagne gange på knappen. 74

5 Når der er valgt sprog, viser den opladeren alle meddelelser og oplysninger på dette sprog. Det er ikke nødvendigt at trykke på sprogknappen, hver gang der tændes for apparatet; opladeren husker det foregående valg og viser dette sprog som standard. Generel vejledning Stil apparatet op som beskrevet i afsnittet "Tilslutning af batteriopladeren". Drej knappen til valg af funktion (3) til den ønskede funktion. Slut opladeren til en 230 V-stikkontakt. Sæt batteriopladerens klemmer på batteriet. Det digitale display (1) viser ANALYSERER BATTERI, hvilket angiver, at apparatet er stillet korrekt op og er klar til brug. Der vises KONTROLLER BATTERITILSLUTNINGER, når apparatet er sluttet til en stikkontakt, og der ikke er sluttet et batteri til opladeren, eller klemmerne ikke er monteret korrekt. Når apparatet er færdigt med at analysere batteriet, påbegynder det opladningsprocessen, hvis knappen til valg af funktion (3) er indstillet til opladning. Derefter vises batterispændingen (f.eks. OPLADER/12,5 VOLT. Efterhånden som batteriet lades op, flytter pilen på lademåleren (6) sig og angiver den aktuelle opladningsprocent i batteriet fra den røde zone (0 til 25% opladet) mod den grønne zone (90-100% opladet). Når apparatet er fuldt opladet, vises BATTERIET ER FULDT OPLADET, og den grønne LED-statuslampe (5) lyser. For at slukke batteriopladeren skal ledningen først tages ud, og derefter skal klemmerne (4) tages af. Følg "Sikkerhedsvejledning" forrest i denne vejledning, når klemmerne tages af. Anvendelse Black & Decker-batteriopladeren har en hurtig opladningsstrømstyrke på 10A. Den er udelukkende beregnet til opladning af 12 V-blysyrebatterier, dvs. konventionelle bilbatterier, vedligeholdelsesfrie batterier, "deep cycle"-marinbatterier og gel-batterier, som bruges i biler, lastbiler, landbrugsredskaber, både, græsslåmaskiner, havetraktorer, motorcykler samt til en række andre formål. Teknologien Automatisk valg Vælg anvendelsesområdet, så klarer opladeren resten. Opladningsteknologi i 4 trin (fig. C) Batteriopladeren anvender en højeffektiv 4-trins opladningsteknologi, der benytter indbygget mikroprocessorstyring, som sikrer hurtig, sikker og fuldstændig opladning af batterier, der kan serviceres. Trin 1 - batteristatus For at sikre at batteriet kan modtage opladningen, forhindrer en tilslutningskontrol beskadigelser forårsaget af omvendt polaritet. Trin 2 - høj, konstant opladning Oplader hurtigt med ren jævnstrøm op til 80% af batterikapaciteten. Trin 3 - absorptionsopladning Undgår overopladning ved langsomt at oplade til 100% af batterikapaciteten. Trin 4 - vedligeholdelsestilstand Holder hele tiden batteriet fuldt opladet, så det altid er klar til brug. Betjeningspanel Følgende symboler vises på betjeningspanelet: Opladning (fig. A) Analyserer automatisk batteriet og vælger den bedste opladningsstrømstyrke for batteritype, størrelse og afladningsniveau. Omtrentlige opladningstider Batteriopladeren justerer automatisk ladestrømstyrken, efterhånden som batteriet oplades, og stopper opladningen, når batteriet er fuldt opladet. "Deep cycle"-batterier kræver muligvis længere opladningstid. Se nedenstående tabel over estimerede batteriopladningstider: Opladning Generatorkontrol 20Ah 60Ah 180Ah 360Ah 450Ah 560Ah 10 A 1,06 time *** 3,20 time *** 10,00 timer *** 75

6 Tiderne, der vises i tabellen herover, er omtrentlige og baseret på et 50% afladet batteri. Batteriopladningstiderne varierer afhængig af batteriets størrelse, alder og tilstand. Generatorkontrol (fig. B) En fejlbehæftet generator kan være den skjulte årsag til et afladet batteri. Advarsel! Kontroller kun 12 V-jævnstrømssystemer. 1. del (ingen belastning) Sørg for, at generatoren ikke belastes. Det gøres ved at slukke for alt køretøjets tilbehør. Batteriet skal være fuldt opladet, inden generatoren testes. Lad motoren køre i 3 minutter, til der opnås normal tomgangshastighed, og kontroller, at der er en tomgangsspænding. Vælg generatorkontrol (fig. C) vha. knappen til valg af funktion (3), før klemmerne sættes på batteriet. Der vises ANALYSERER GENERATOR, når klemmerne er sat på. Når apparatet er færdig med at kontrollere, vises der GENERATOR OK, og den grønne LED lyser som tegn på, at generatoren er i orden, eller GENERATOR IKKE OK eller MOTOR KØRER IKKE) vises sammen med den røde LED som tegn på, at generatoren er uden for det typiske spændingsområde. 2. del (under belastning) Belast generatoren ved at tænde for så meget tilbehør som muligt, undtagen klima- og defrostanlæg. Når apparatet er færdig med at kontrollere, vises der GENERATOR OK, og den grønne LED lyser som tegn på, at generatoren er i orden, eller GENERATOR IKKE OK eller MOTOR KØRER IKKE vises sammen med den røde LED som tegn på, at generatoren er uden for det typiske spændingsområde. Hvis den første generatorkontrol viser, at generatoren fungerer, og den næste viser, at den ikke fungerer, kan problemet have en af følgende årsager: Løse ventilatorremme. Periodisk diodefejl. Dårlig forbindelse mellem batteri og generator og/eller stel. Bemærk: GENERATOR IKKE OK eller MOTOR KØRER IKKE vises muligvis, fordi der er tilføjet ekstra udstyr, som belaster opladningssystemet, hvorfor behovet for strøm fra generatoren stiger. Kontroller, at generatorens kapacitet passer til formålet. Fejlfinding Indikationer på skærmen, ofte forekommende problemer og mulige løsninger: Ingen funktion Kontroller, at batteriopladeren er sluttet til en fungerende 230 V-vekselstrømkontakt. Følg fremgangsmåden beskrevet under "Tilslutning af batteriopladeren" forrest i denne vejledning. Apparatet tændes automatisk, når det er sluttet korrekt til batteriet. Hvis det ikke tændes, er det enten ikke sluttet korrekt til terminalerne, eller batterispændingen på det batteri, der skal serviceres, er for lav (under 3,0 V). Meddelelser om fejltilstand ved opladning KONTROLLER BATTERITILSLUTNINGER - Når denne meddelelse vises, er den hyppigste årsag en dårlig tilslutning til batteriet. Følg "Sikkerhedsvejledning" forrest i denne vejledning for at fjerne netledningen og batteriklemmerne (4), rengøre batteriterminalerne og tilslutte batteriopladeren igen. Hvis problemet ikke er løst, anbefales det at få batteriet kontrolleret på et certificeret autoværksted. UDSKIFT ELLER SERVICER BATTERI - Det batteri, der oplades, har et internt åbent kredsløb, en kortsluttet celle eller er meget sulfateret og kan ikke modtage en normal opladningsstrøm. Det anbefales, at batteriet indleveres på et autoriseret autoværksted med henblik på vurdering. NEDKØLINGSCYKLUS - den røde LED lyser - Ventilationsristen, der lader luften strømme ind og ud af opladeren, kan være blokeret. Kontroller, at der er tilstrækkelig ventilation, inden brugen genoptages. OMBYT KLEMMER PÅ TERMINALER - Den røde LED lyser, og der lyder en kontinuerlig advarselstone. Tilslutningen til batteriets positive og negative terminaler ikke er korrekt. Følg "Sikkerhedsvejledning" forrest i denne vejledning for at fjerne netledningen og batteriklemmerne (4) og tilslutte klemmerne igen som beskrevet i afsnittet "Opladning af batteriet". OVERTIDSTILSTAND - Når denne meddelelse vises, har opladningen varet i mere end 18 timer; denne tilstand kan opstå af følgende årsager: Det batteri, der oplades, er defekt. Kontakt et servicecenter med henblik på service, eller udskift batteriet. Det batteri, der oplades, har en meget stor kapacitet, større end den der er angivet for opladeren. 76

7 Opladning af et meget koldt batteri Hvis det batteri, der skal oplades, er meget koldt, f.eks. ved temperaturer under frysepunktet (0 C), kan det ikke modtage en høj strømstyrke. Startladestrømstyrken vil være lav. Ladestrømstyrken stiger i takt med, at batteriet bliver varmere. Advarsel! Forsøg aldrig at oplade et frosset batteri. Meddelelser om fejltilstand ved generatorkontrol KONTROLLER BATTERITILSLUTNING - Når denne meddelelse vises, er den hyppigste årsag en dårlig tilslutning til batteriet. Følg "Sikkerhedsvejledning" forrest i denne vejledning for at fjerne netledningen og batteriklemmerne, rengøre batteriterminalerne og tilslutte batteriopladeren igen. Hvis problemet ikke er løst, anbefales det, at få batteriet kontrolleret på et certificeret autoværksted. OMBYT KLEMMER PÅ TERMINALER - Den røde LED lyser, og der lyder en kontinuerlig advarselstone. Tilslutningen til batteriets positive og negative terminaler ikke er korrekt. Følg "Sikkerhedsvejledning" forrest i denne vejledning for at fjerne netledningen og batteriklemmerne, rengøre batteriterminalerne og tilslutte batteriopladeren igen. Vedligeholdelse Dit Black & Decker-værktøj er beregnet til brug i lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt regelmæssig rengøring. Advarsel! Tag apparatets ledning ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller rengøring. Aftør regelmæssigt apparatet med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler. Nedsænk ikke apparatet i vand. Rengør batteriklemmerne (4) efter hver brug, og fjern al batterivæske, som kan forårsage korrosion på klemmerne (4). Rengør batteriopladerkassens udvendige side med en blød klud. Brug om nødvendigt mildt sæbevand. Lad ikke væske trænge ind i batteriopladeren. Anvend ikke batteriopladeren, hvis den er våd. Rul batteriopladerens ledninger løst sammen ved opbevaring, så de ikke beskadiges. Miljø Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat. Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og emballage bliver der mulighed for at genanvende forskellige materialer. Genanvendelse af materialer medvirker til at forebygge miljøforurening og mindsker behovet for råstoffer. Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af den detailhandlende ved køb af et nyt produkt. Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black & Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os. Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er angivet i denne vejledning, for at få oplysninger om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet på adressen: Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Blysyrebatterier kan genoplades mange gange. Når batterier er udtjente, skal de bortskaffes under passende hensyntagen til miljøet: Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det, da det kan medføre en eksplosion. Blysyrebatterier (Pb) kan genbruges. De må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Batteriet skal tages ud og bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Kortslut ikke batteriterminalerne. Vær opmærksom på, at batteriet er tungt. Aflad om muligt batteriet helt med apparatet. Anbring batteriet i en egnet emballage, for at sikre at terminalerne ikke kortsluttes. Aflever batteriet på dit værksted eller en lokal genbrugsstation. Indsamlede batterier genbruges eller bortskaffes korrekt. 77

8 Tekniske data BDSBC10A Indgangsspænding VAC 230 Nominel W 180 indgangseffekt Udgangsspænding VDC 12 Udgangsstrømstyrke A 10 Vægt kg 1,82 Lader Volt Batterikapacitet 10A Ah EU-overensstemmelseserklæring BDSBC10A TYPE 1 Black & Decker erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med følgende: standarder & lovgivning. EN60335, 2006/95/EF Garantien gælder ikke, hvis reparationer er udført af andre end et autoriseret Black & Decker-værksted. For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted. Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på internettet på adressen: Gå venligst ind på vores website for at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye produkter og specialtilbud. Der findes yderligere oplysninger om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på adressen Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black & Decker. Garanti Kevin Hewitt Director of Consumer Engineering Spennymoor, County Durham, DL16 6JG, Storbritannien Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og i Det Europæiske Frihandelsområde. Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for kunden. Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket i forbindelse med: Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt eller til udlejning. Produktet har været anvendt forkert eller er ikke vedligeholdt. Produktet er beskadiget af fremmedlegemer, substanser eller pga. uheld. 78

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

English 4 Deutsch 11 Français 20 Italiano 28 Nederlands 36 Español 44 Português 53 Svenska 61 Norsk 68 Dansk 75 Suomi 83 90

English 4 Deutsch 11 Français 20 Italiano 28 Nederlands 36 Español 44 Português 53 Svenska 61 Norsk 68 Dansk 75 Suomi 83 90 English 4 Deutsch 11 Français 20 Italiano 28 Nederlands 36 Español 44 Português 53 Svenska 61 Norsk 68 Dansk 75 Suomi 83 90 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-batteriopladeren er beregnet til opladning

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

English 3 Deutsch 8 Français 14 Italiano 20 Nederlands 26 Español 32 Português 38 Svenska 44 Norsk 49 Dansk 54 Suomi 59 64

English 3 Deutsch 8 Français 14 Italiano 20 Nederlands 26 Español 32 Português 38 Svenska 44 Norsk 49 Dansk 54 Suomi 59 64 English 3 Deutsch 8 Français 14 Italiano 20 Nederlands 26 Español 32 Português 38 Svenska 44 Norsk 49 Dansk 54 Suomi 59 64 Anvendelsesområde Denne Black & Decker batteri-booster er beregnet til at give

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-lampe er designet til at give lys til

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01 SCI12 Dansk...Side 10 0099001291WB-01 DANSK Model: SCI12 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC. Article Number: Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning BOOSTER PAC Article Number: Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_BOOSTER_PAC_63338[PDF]_da.pdf 2015-10-13 BRUGERVEJLEDNING TIL BOOSTER PAC

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

MULTI XS 3600 Batterioplader

MULTI XS 3600 Batterioplader MULTI XS 3600 Batterioplader Til bly/syre batterier 1,2-120Ah Brugsanvisning og guide til professionel ladning af start- og forbrugsbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE MODE NORMAL 24V/14A MaNUaL MXT 14 TiLLYkkE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betegnelse af delene MODE STANDBY

Betegnelse af delene MODE STANDBY Betegnelse af delene 1. Batterioplader 2. Fastgørelseshuller 3. Netkabel med stik 4. Pluspol-klemme (rød) med tilslutningskabel 5. Minuspol-klemme (sort) med tilslutningskabel 6. Tast MODE 7. LED Modus

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

SCI10. Dansk...Side 10 0099001262WB-02

SCI10. Dansk...Side 10 0099001262WB-02 SCI10 Dansk...Side 10 0099001262WB-02 DANSK Model: SCI10 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere