Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar Langeskov, Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn"

Transkript

1 NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller Hansen (BMH) Susanne Laursen (SL) Sabina Nielsen (SN) Jan Marker (JM) Jan Søderberg (JS) Arno Mark (AM) Søren Grundsø (SG) Og som observatører: Flemming Schultz (FS) Camilla Gothen (CG) Forhindret i af deltage: Ingen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. BMH bød velkommen også til SG, CG og FS, som var med for første gang. Dagsordenen godkendt som fremsendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde, samt godkendelse og underskrift af revideret forretningsorden. AM gennemgik de få kommentarer til referatet fra seneste BS-møde. Referatet blev godkendt med rettelser og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. AM gør BS-forretningsordenen klar til næste BS-møde, så kan den endelig godkendes og underskrive der.

2 Siden sidst herunder diverse korrespondance med DKK bilag medbringes. Siden sidst Lovændringerne fra forrige GF er nu godkendt af DKK DKK lovudvalget har godkendt bestyrelsens fredsvalg incl. at de 4 nye BS-medlemmer stiller deres mandater til rådighed for den kommende GF Svar med hensyn til avlsforbud på en enkelte hund pga. OCD. DKK har svaret, at de har indført avslforbud, som konsekvens af en klagesag og ikke med udgangspunkt i gældende avlsrestriktioner.. DKK afviser tilsyneladende som noget nyt klagesager, hvis ikke klager bruger DKKs købekontraktet og hvis køber ikke er medlem af DKK. DKK bedes præciserer de fremtidige vilkår for behandling af klagesager Opdrættermøde Købeloven? 4. Økonomi foreløbig regnskaber for de 2 sidste udstillinger. Udstillinger: Ølsemagle gav kr kr. Stepping underskud kr Der er fortsat et uafklaret udestående med DKK ang. Stepping 2008, som DKK har debiteret to gange og vi naturligvis kun har betalt en gang. JS følger sagen op i forhold til DKK. Vi har nu ca på kontoen kr. i kassen. Alt i alt regner vi med ca. balance ved udgangen af Det ser ud til, at kontingentindbetalingerne kommer langsomt ind mange har sikkert sat til betaling sidste rettidige betalingsdag ult. januar JM tilbyder at sponsere det webbaserede økonomisystem Economics, så ligger klubbens regnskaber incl. alle oplysninger altid på en lukket webside, så det bliver nemmere at overføre regnskab mv. til en ny kasserer og/eller en ny bestyrelsen. 5. NewfoundlandPosten. FS foreslog, at vi overvejer en elektronisk NewfPost via lukket adgang over hjemmesiden kun for medlemmer ala diverse kataloger på nettet. Enten som afløser for eller som supplement til den trykte post. BMH oplyste, at sidste post ca. havde kostet kr i tryk og kr i porto plus kr til porto til udlandet. Omkostningerne til posten er ca pt. år. Forskellige ideer blev drøftet, herunder rabat til de medlemmer, som ville nøjes med en elektronisk post, som forventes, at kunne udsendes via en lukket adgang kun for medlemmer, men med mulighed for print.

3 - 3 - Det er dog ikke bare lige. Så længe vi skal trykke bare en post, vil det have en startpris på trykkeriet, så vi skal have undersøgt startprisen for at trykkeriet går i gang med at trykke en bestilling og så skal denne mindstepris holdes op mod en kalkulation over, hvad det vil koste at køre Newfposten elektronisk. Og hvordan ser det ud, hvis fx halvdelen af medlemmerne vælger posten på nettet og resten gerne vil fortsætte med den trykte post. Flere var bekymrede for negative medlemsreaktioner, hvis vi helt eller delvist afskaffer den trykte post. FL og CG arbejder videre med at afdække muligheder og lave et forsøg, hvis man kan finde en lovende udbyder af en elektronisk post. 6. Hjemmesiden. HD/AD og hjertescanning overføres til hjemmesiden for at spare plads i newfposten til redaktionelt stof.. Hjemmesiden skal opgraderes både lay-out og systemmæssigt? Information: Faste oplysninger, nyt fra bestyrelsen, lukket hjemmeside, udstillinger m.v. webgalleriet (picasso). Hvalpeliste. Nyt design: FS jeg kan ikke designe det, jeg skal have hjælp. Design og indhold skal hænge sammen. Vi må have hjælp fra nogle kreative hjerner Birgit Nielsen, Fyn har laver en del hjemmesider til forskellige, så lad evt. Birgit komme med et bud på et nyt opdateret lay-out. Vi prøver at lave et oplæg, som vi gør færdigt og tester, inden vi skifter. Husk at få domainrettigheder med, når og hvis vi evt. skifter. Se bl.a. norsk newfoundlandklub. Debat forum har ikke haft den ønskede funktion, som netop debat forum men har mest været brugt som brokkasse lige som det oprindeligt var tilfældet med Gæstebogen. Vi ønsker ikke i klubben at lægge faciliteter til at klubbens medlemmer kan skændes på nettet etc. Så debatforum nedlægges Læg nyheder fx fra regioner ud i stedet for. Der findes et Web galleri med bl.a. billeder fra Vildbjerg GC og sidste års vinterspecial. CG har klubbens lockin til Picasso. Kun webmaster skal have redaktøradgang til alt på hjemmesiden, men regioner, hvalpeliste, newfkontakten m.fl. skal have adgange til løbende opdatering af egne sider. Mulighed for opsplitning af redaktøradgange skal afklares. FS laver sammen med Birgit Nielsen et oplæg til en ny hjemmeside, og evt. nyt administrationssystem.

4 - 4 - Hjemmesiden opdateres med ændringer i regionsrepræsentanter (der er enkelte regionsrepræsentanter, som ikke længere er medlemmer af klubben). Avlsrestriktionen skal opdateres med adgang til liste over EKKO gruppens dyrlæger. Der er pt. 6 dyrlæger og 2-3 nye på vej, så der kommer nye dyrlæger på både øst og vest for Storebælt. 7. Sundhedsudvalg herunder nye avlsrestriktioner. HD: Dyrlæger må ikke længere komme med udtalelser om forventet status Der går rygter om, at hvis der er tale om en newf, betyder det automatisk, at hunden dømmes en HD-grad ned Hvis det er rigtigt, skal det kunne dokumenteres. Vi kan ikke arbejde med rygter, som vi ikke kan dokumentere. Den nye indeksberegning, som trådte i kraft 4. januar i år. SL havde lavet en liste, hvor hun havde indhentet nye indeks på top 10 hanner og tæver fra hitlisten 2009 og ca. 50% ligger nu under indeks 100 og flere så langt under, at det i realiteten betyder, at 50% af vores bedst præmierede hunde pt. må antages at være ude af avlen, idet kun ganske få hunde i modsat køn har tilstrækkeligt højt indeks til at gennemsnittet kan komme op på 100. Det ser dog ud til, at gennemsnittet er fastholdt på 100, men de individuelle udsving på de enkelte hunde synes meget voldsomme. Det tilsvarende gælder top 5 på avlshundelisten tæver og han. Genpuljen minimeres igen, igen. Vær opmærksom på at hunde under 100 fortsat kan bruges i avl. De skal blot parres, så gennemsnittet af de to hundes indeks er over 100, men som nævnt kan det blive svært, at finde hunde med tilstrækkeligt højt indeks til at det også i praksis kan lade sig gøre. Det er usikkert om newferne har et hjerteproblem eller ej. Nogle undersøgere tilkendegivere at vi har et problem andre ikke. Genpuljen er under kritisk minimering. Vi bliver nødt til at komme i konstruktiv dialog med DKK om dette emne. Udenlandske hjertescanninger kan ikke overføres til det danske system, idet man i udlandet arbejder med andre grænseværdier, nogle ligger lidt under de danske og andre lidt over, men udenlandske hunde kan lige som de danske - frit bruges i avl. Der skal foreligge en hjertescanning, men der er p.t. ikke tale om direkte restriktioner, som forhindre brugen af den enkelte hund i avl.

5 - 5 - Husk Astrid Inderbø s foredrag lørdag, den 17. april kl. 13,00 i Billund. BMH spørger Astrid Inderbø, om hun evt. kunne deltage i et møde med klubbens bestyrelse søndagen efter foredraget, som forberedelse til et møde med DKKs sundhedsudvalg. Vi skal have helt styr på, hvordan det nye indeksberegningssystem virker og hvad der indgår at parametre. Norge bruger et andet indeks system, som lidt ironisk er udviklet på universitetet i Århus, medens DKK har valgt at bruge et indekssystem udviklet og anvendt i den danske husdyravl gennem mange år, men nu yderligere tilpasset hundebrug bl.a. med indregning af kuldstørrelser, arvelighed (sat til 25%) etc. Vi skal have spurgt ind til gennemsnitlig indeks, gennemsnitlig status og også gerne er bedre overblik over, hvordan og hvor meget indeks har flyttet sig. Kort sagt Hvor ligger newferne i det nye indekssystem? Desværre er historikken på den enkelte hund nu også genberegnet efter det nye indeks, så vi kan ikke bruge historikken på hundeweb direkte. BMH forsøger at sætte et møde om med DKKs sundhedsudvalg. Se også Bernerklubben s hjemmeside Er pengen til HD spildt om samme emne. 8. Regioner/vand - regionsmøde. 3 dommeremner til vandprøvedommere skal autoriseres. De er godkendt og har bestået prøve i Sverige. BMH sender til DKK, så de kan får deres formelle autorisationer. Bør nævnes i newfposten. 22. november deltog SL i møde med vandprøvedommere. Udkast til dommeruddannelse m.v. har været sendt til DKK. DKK har efterfølgende oplyst, at de skal have helt konkrete regler indsendt til endelig godkendelse. Vi tager udgangspunkt i de aktuelle svenske dommerregler, som Lis Døssing oversætter til dansk og derefter skal de godkendes af NFK og sendes til DKK. Regler for vandchampionat - også her bør vi tage udgangspunkt i de svenske regler Sjælland Øst vil gerne give medlemmerne et bedre tilbud i forbindelse med vandarbejdet. Pt. er vandarbejdet i Sjælland Øst på ren amatørbasis, selv om flere har deltaget på træningsweekenderne med de svenske instruktører. Udgangspunktet kunne fx være Hvad skal en hund kunne på land, før den kan arbejde i vand. SL udarbejder oplæg til landarbejde og tester det på Sjælland og så kan vi ud fra erfa gøre trænings- og prøveregler endelige. Økonomi for vandarbejder kunne være den gl. model fra dressurarbejdet dvs. 1/3 til arrangementer, 1/3 til instruktøren og 1/3 til klubben.

6 - 6 - De arrangementer der har været kørt med aut. trænere (fra Sverige) har fungeret fint. Vandtræning kan de 3 steder, hvor det p.t. tilbydes få en startkapital på kr ala regions setuppet. De kr. SL tilbyder at starte op på Sjælland, hvis blot hun får sin kørsel dækket. Vi kører videre med vand og tilhørende landtræning i Sjælland og vi kører videre med professionelle instruktører i videst mulig omfang. Bestyrelsen konkluderede at SL har bestyrelsens opbakning til at gennemføre et prøveforløb i samarbejde med Sjælland Øst. Vi indhenter regelsæt oplæg til træningsprogram m.v. fra Sverige til oversættelse og så laver vi et samlet oplæg til godkendelse hos DKK Regionsmøde indkaldes efter næste GF, hvor vi har ny bestyrelse og nye regionsrepræsentanter. 9. Sponsorudvalg - rosetsponsorer. Rosetsponsorreglerne bør stå i vores kataloger. Et rosetsponsorat koster kr. 600,- og giver en gratis 1/1 sides annonce i alle kataloger undtagen GC. 10. Udstillingsudvalget. a) Vinterspecialty medaljeuddeling, udstillermiddag m.v. Vinterspecialty Medaljer er bestilt Årets newfy? Medaljer uddeles efter udstillingen. BMH 28 tilmeldte til middagen. + bestyrelse lokalet kan tage 50. Ideer til fremtiden Galla udstilling (samtlige BIR fra året før/de 10 bedst præmierede i hvert køn) Dommergaver: Skrivesæt er ikke på plads JS sørger for anden dommergave til vinterspecialen (det blev en engelsk bog om newfer i kunsten), som flere bestyrelsesmedlemmer selv havde og kunne anbefale, som en absolut præsentabel newfgave. 93 tilmeldte lørdag og 83 søndag Juniorhandlere der er forhåndstilmeldt. 3 hver af dagen. Præmier Gavekort krus eller??????? Gavekort er ikke det rigtige til nye udstillere.

7 - 7 - Regelsættet om at 4 gavekort kan byttes til et gavekort på kr. 100 kop og kande er ikke almen kendte og bør fremgå af kataloget, lige som reglen om frit valg mellem gavekort og krus. Gavekort kan fortsat bruges i Birthes butik. Gavekort 250 og 180 krus på lager krus til hvalpe øvrige klasser kan vælge krus, hvis de ønsker det. Præmier til vinterspecialen Genoptryk Den lille blå om newfoundland fra Andre tilsvarende muligheder kunne være genoptryk af Syltehistorierne (hvis IA godkender det), en newfkalender. Andre løse ideer til mulige nye præmier til overvejelse: Nøglering med logo?, Hagesmæk til hunde. Oplukker. Musemåtte fx fra Vistaprint.dk. JM sponserer transportramper til bedste veteran på alle NFK udstillinger i SG prøver at undersøge muligheder for alternative præmier inden for en ramme af max kr. til næste BS-møde. b) Øvrige udstillinger i 2010 Egebjerghallen, Horsens der mangler ringpersonale Inge Bibby taler tysk. BMH kontakter Inge, men fremadrettet overlades rekvisition af og aftaler med ringpersonale til udstillingsudvalget. Gold Cup finalen bør separeres fra resten af GC. Start fx udstilling kl. 15,00? Biathlon Kombineret uofficiel eksteriørudstilling og vandprøve for tilmeldte vandhunde til Gold Cup. Nyborg Kommune har givet tilladelse til at afholde vandprøver for max. 50 hunde på et areal. SOR-prøve onsdag den 21 incl. uofficielle eksteriørbedømmelser. SORprøven kan fortsætte med en start-prøve. SOR-prøve plus uofficiel eksteriørprøve. Der konkurreres i vand i Startklasse og åbenklasse med placering af 1,2,3,4 og tilsvarende i de uofficielle eksteriørbedømmelse endelig Biathlon-placering svarer til samlet bedømmelse for de vand og uofficiel eksteriør. GC logo Charlotte Gothen spørges, hvis ikke hun kan/har tid, prøver CG at udforme et logo via fotoshop der er efterfølgende kommet 3 fine udkast til CG logo 2010 fra CG. Gratis middag til VS og GC gælder for bestyrelse, redaktør, webmaster, hvalpelistefører, newfkontakt, juniorhandler-hitlistefører og regnskabsfører med ægtefæller. Der holdes GC møde efter GF.

8 - 8 - Musik til GC Nyborg. GC dommer?. Nyborg fungerer rigtig godt som base for GC og vi har en afprøvet aftale med det lokale beredskab, men vi bør måske også kigge på alternative muligheder med henblik på fremtiden. Egtved Camping - BMH kører forbi og kigger på mulighederne. Andre muligheder Absalon Camping, Kbh., Christiansborgs ridebane, Kronborg, Bøtø Camping, Knabstrup????? Der skal minimum være gode faciliteter til camping, cafeteria og noget til børn (badeland eller anden form for særlig aktivitet) m.v. c) Royal Canin arrangement i Odense Royal Canin arrangement i Odense Vandfolkene vil gerne deltage kr. 500,-. Vandfolket + generel folder. 3x3 m2 stand.+ muligvis CG. Deltagelse godkendt. d) Udstillinger i 2011 dommerønsker m.v. Udstillinger i 2011 behandles på næste møde. 11. Eventuelt. JS oplyste at GF holdes på Svenstrupgård v/korsør 85 kr. pr. næse kaffe, the, isvand og kage deltagere. Formøde. Beslutningsreferat. Merethe Hossi Mangeårigt medlem, som i sin tid var meget aktiv udstiller med bl.a. DKch Bernhard vil gerne af med nogle gamle newfpræmier m.v. tages evt. med til auktion på vinterspecialen. 12. Næste BS-møde. Næste møde: Søndag den hos Susanne.

9 - 9 - Referatet for bestyrelsesmødet den er godkendt og underskrevet ved bestyrelsesmødet den Birthe Møller Hansen Susanne Laursen Arno Mark Jan Marker Jan Søderberg Søren Gundsø Sabina Nielsen

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere