Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt"

Transkript

1 Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. 1 Retsakten er den foreløbige kulmination i en udvikling af ikke bare aktindsigt, men åbenhed i en større målestok, der har præger EU op gennem 1990 erne. Forordningen afløste to afgørelser om aktindsigt vedtaget af Rådet og Kommissionen 2 på baggrund af et adfærdskodeks fra 1993, der indeholdt principper om adgangen til aktindsigt. 3 Åbenhed anerkendes i dag som én af EU s politikker og har sågar sit eget logo, men vejen har ikke været let. I diskussionen om og udviklingen af aktindsigt står det klart, at der er delte meninger om, hvor progressiv EU bør være, både blandt medlemsstaterne og EU s institutioner. For så vidt angår førstnævnte befinder flere medlemsstaterne sig på hver sin yderfløj. De mest liberale lande er Holland, Sverige og Danmark, mens man på den modsatte side finder lande, hvis egne retssystemer traditionelt har været baseret på en mere lukket offentlig forvaltning som f.eks. Frankrig og Storbritannien. 4 EU s virksomhed var selv indtil for 10 år siden kendetegnet ved en udpræget lukkethed. 1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT 2001 L 145/43. 2 Rådets afgørelse 93/731/EF af 20. december 1993, EFT 1993 L 340/44, og Kommissionens afgørelse 94/90/EKSF, EF, Euratom af 8. februar 1994, EFT 1994 L 46/59. 3 Adfærdskodeks for aktindsigt i Rådets og Kommissionens dokumenter (93/730/EF), EFT 1993 L 340/42. 4 Jf. Frederik Sejersted, Innsyn og Integration, 1997, s. 19. Tony Bunyan ser fløjene således:»a handful of EU governments, acting through the Council of Ministers, have played an importent role. This group has been led by Denmark and Sweden, sometimes backed by the Netherlands, Finland and the UK. The forces of secrecy have been led by France backed by Spain and Germany. On occasion nine EU member states have publicly lined up on the side of secrecy France, Spain, Belgium, Luxembourg, Germany, Portugal, Italy, Austria and Greece «jf. Secrecy and openness in the European Union, 2002, introduction ( 1

2 På institutionsplan synes udviklingen mest præget af et politisk pres fra medier og offentligheden. Særligt har Rådets tiltag et klart defensivt præg, hvor man aldrig går længere, end hvad der er absolut nødvendigt i den konkrete situation 5 Europa-Parlamentet var i forhold til Rådet og Kommissionen sent på færde med hensyn til at gennemføre regler om aktindsigt i institutionens dokumenter. 6 Til gengæld har Parlamentet tilsyneladende vist sig villig til at gå længere. Da Kommission den 28. januar 2000 fremlagde sit forslag til forordning om aktindsigt, 7 blev det mødt med kritik for at være et tilbageskridt samt et omfattende ændringsforslag i en rapport fra Europa-Parlamentet. 8 Forhandlinger om forordningens endelige udformning kom først for alvor i gang det følgende forår. De var som nævnt meget intense, og flere kompromisændringsforslag kom på bordet. Et af stridspunkterne handlede om, i hvilken grad aktindsigtforordningen havde virkning i medlemsstaterne. Det var langt fra et nyt problem, og har især spillet en rolle i forholdet mellem EU og Sverige. Da Sverige den 1. januar 1995 blev medlem af unionen skete det med erklæring om, at man ville støtte arbejdet for større åbenhed i EU samt en erklæring til tiltrædelsestraktaten om betydningen af offentlighedsprincippet. Sveriges udmelding var så kompromisløs, at det førte til en moderklæring fra EU, hvor man sagde, at det blevet taget for givet, at svenskerne ville respektere EU-retten. 9 Problemet dukkede også op i den såkaldte Tidningen-sag, T-174/95, 10 der blev afgjort af retten i Første Instans den 17. juni Svenska Journalistförbundet havde anlagt sag mod Rådet på baggrund af institutionens afslag på aktindsigt overfor forbundets avis»tidningen Journalisten«. Journalisten havde begæret aktindsigt i 20 dokumenter vedrørende politisamarbejdet Europol, men havde fået afslag på 16 af dokumenterne med henvisning til, at offentliggørelse ville skade offentlighedens sikkerhed og fortroligheden omkring Rådets forhandlinger, uden at dette nærmere blev uddybet. Begæringen var et led i avisens test af åbenheden i Rådet, og man havde til sammenligning allerede søgt og opnået aktindsigt i 18 af dokumenterne hos de svenske myndigheder. 5 Jf. Frederik Sejersted, s Det skete først ved afgørelse 97/632/EF af 10. juli Hjemlet i EF-traktaten art. 255 fremlagde Kommissionen: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i dokumenter fra Europa-parlamentet, Rådet og Kommissionen, KOM/2000) /0032(COD), EFT 2000/C 177 E/10. 8 ***1 Report on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents. Dokument A5-0318/2000, Part 1: Draft legislative Resolution og Part 2:Explanatory Statement, PE Udarbejdet af Udvalget om Borgernes friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. 9 Jf. Frederik Sejersted, s Svenska Journalistförbundet mod Rådet, Samling af Afgørelser 1998 side II

3 Tilsvarende gjorde sig i øvrigt gældende, da det danske dagblad Information efterfølgende begærede aktindsigt i de samme dokumenter hos Udenrigsministeriet i København. Sverige, Danmark og Holland intervenerede til fordel for Svenska Journalistförbundet, mens Storbritannien og Frankrig støttede Rådet, der mente, at Sverige havde overtrådt EU-regler ved at udlevere dokumenterne. Retten gav Svenska Journalistförbundet medhold. Man kom frem til, at begrundelsen for afslag var for mangelfuld. 11 Retten undlod at tage stilling til, om Rådet havde været forpligtet til at udlevere dokumenter, eller om Sverige havde forbrudt sig mod EU-retten ved at gøre det. Den svenske regering, der havde sat alt ind på at få vedtaget aktindsigtforordningen under landets formandsskab (første halvår af 2001), var opmærksom på problematikken om forordningens virkning i medlemsstaterne. 12 Umiddelbart forekommer forordningen at være udarbejdet med Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen som adressat, hvad der fra politisk side, har været fremhævet. Således gav Statssekretær Hans-Eric Holmqvist, som repræsentant for det svenske formandskab, udtryk for følgende:»vi har altid sagt, at øget åbenhed og gennemsigtighed i unionen ikke skal føre til mindre åbenhed i medlemsstaterne. For de skandinaviske lande har det måske været det væsentligste spørgsmål i processen. Hvor er vi så i dag? Kommissionens forslag havde ikke til formål at påvirke den nationale lovgivning, og Parlamentet har hele tiden sagt, at det også var på den måde. Derfor er jeg glad for at kunne sige Dem, at forslaget ikke griber ind i nationale myndigheders beføjelser til at træffe beslutninger i nationale lovgivninger, og det er også gjort klart i præamblen. I nogle tilfælde vil medlemsstaterne skulle rådføre sig med den institution, dokumentet kommer fra, men det er den nationale lovgivning, der gælder.«13 Henvisningen til forordningens præambel er der som sådan dækning for, men det kan anføres, at der i denne tekst som i Hans-Eric Holmqvist s udtalelse er en vis underspillet modifikation til, at forordningen ikke griber ind i nationale regelsæt på aktindsigtområdet. (15) Selv om denne forordning hverken tilsigter eller medfører en ændring af national lovgivning om aktindsigt, er det dog klart, at medlemsstaterne, i kraft af princippet om loyalt samarbejde, der anvendes i forbindelserne mellem institutionerne og medlemsstaterne, bør sørge for ikke at hindre anvendelsen af denne forordning, og at de bør overholde institutionernes sikkerhedsforskrifter. Det virker nærliggende, at præamblens betragtning 15 bærer budskabet om, at der gælder et modificerende loyalitetsprincip i forhold til et udgangspunkt om 11 Jf. præmis Se artiklen»ny försäkran av Lejon (svensk demokratiminister, red.): Sverige viker inte från öppenhetslinjen«, Journalistförbundets Tidning Journalisten, den 23. marts Jf. Referat af Europaudvalgets temahøring om åbenhed i EU 23/4-01, Info-note bilag 165 ( ). 3

4 medlemsstaternes autonomi. Denne antagelse er i overensstemmelse med, at det EUretlige grundprincip, der kaldes princippet om medlemsstaternes processuelle og organisatoriske autonomi, ikke er under undtagelser. Allerede da Råds- og Kommissionsafgørelserne var gældende blev det fremhævet, at emner som f.eks. aktindsigt, tavshedspligt, begrundelse, domstolsprøvelse, myndighedsorganisation og -samarbejde i visse tilfælde var undergivet særlige fællesskabsretlige regler. 14 Meget tyder altså på, at vi står med det samme problem, som EF-Domstolen undlod at behandle i Tidningen-sagen. 2. Problemformulering Formålet med dette projekt er at analysere aktindsigtforordningens formelle og materielle virkning generelt i forhold til EU s medlemsstater og konkret i forhold til Danmark. Det indebærer en nærmere analyse af følgende overordnede faktorer: For det første om forordningen gælder i medlemsstaterne til trods for, at den umiddelbart tilsigter at regulerer retten til aktindsigt i dokumenter hos Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. For det andet om EU-retten principielt forpligter medlemsstaternes myndigheder til ved handling eller undladelse at sikre den retstilstand, som forordningen etablerer. Og for det tredje om forordningen begrænser nationale myndigheders handlefrihed på aktindsigtområdet, og i så fald på hvilken måde. Det er meningen, at analysen skal lede frem til en vurdering af, om forordningen efter sit indhold medfører, at der sker en harmonisering af medlemsstaternes egne lovgivninger om aktindsigt. Projektets tese er, at aktindsigtforordningen gælder umiddelbart i medlemsstaterne, og at de herved underlægges et forpligtende normativt regelsæt, der sætter rammer for henholdsvis anvendelsen af gældende nationale aktindsigtregler og vedtagelsen af nye. 15 Dette udstrækkes til en antagelse om, at forordningen som en konsekvens af dens gælden i medlemsstaterne reelt er udtryk for en harmonisering. Hermed menes, at medlemsstaternes vil tilnærme sig hinanden i bestræbelserne på hver især at gennemføre en national retstilstand, der ikke kompromitterer EU-retten. I hvert fald for så vidt angår ret til indsigt i den type dokumenter hos nationale myndigheder, der hidrører fra EU s institutioner eller andre medlemsstater, og som vedrører EU s aktivitetsområder; samt dokumenter, der nok er oprettet hos en national myndighed, men som også indeholder oplysninger om unionsanliggender. På den baggrund vil der være tale om en optionel harmonisering; en metode, hvor medlemsstaterne pålægges at indføre en EU-retsakts regler, men får mulighed for at 14 Jf. Niels Fenger, Fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 1998, 2. udg., s Jf. Melin og Schäder, EU:s konstitution, 1998, s.23:»maktmonopolet inskränks alltså i den meningen att rätten att föreskriva rättigheter och skyldigheter för enskilda rättssubjekt begränsas.«4

5 fastsætte eller bibeholde et parallelt sæt regler. 16 Da forordningen imidlertid giver medlemsstaterne en adgang til at henvise sagsbehandling af en aktindsigtbegæring til institutionerne, 17 vil harmoniseringen nok være mest mærkbar for medlemsstater med en liberal indstilling til offentlighed, og som derfor måtte ønske at holde sagsbehandlingen på egne hænder. Derudover vil omfanget af harmoniseringen kunne betegnes som partiel, hvad der betyder, at harmoniseringen alene dækker nogle områder, men ikke alle i tilknytning til det regulerede område. 18 Tanken er her, at medlemsstaterne ikke som institutionerne er bundet af forordningen som helhed. De vil fortsat kunne agere inden for princippet om medlemsstaternes forvaltningsprocessuelle autonomi, dog under iagttagelse af de begrænsninger, som er nødvendige for at undgå, at der efter nationale offentlighedslovgivninger gives aktindsigt i dokumenter, som institutionerne nægter aktindsigt i efter forordningens bestemmelser. 19 Det er ydermere min tese, at adgangen til EU-dokumenter, der befinder sig hos danske myndigheder allerede forvaltes i overensstemmelse med fællesskabsretten, omend det sker på et problematisk hjemmelsgrundlag i dansk ret, der ikke gør det klart for borgerne, at den almindelige ret til aktindsigt også er stærkt reguleret fra Bruxelles. Den konsekvens, at indskrivningen af et loyalitetsprincip i forordningens præambel indebar et indhug i princippet om medlemsstaternes institutionelle og processuelle autonomi, blev bl.a. konstateret af Peter Dyrberg, chef for den juridiske tjeneste i EFTA-myndigheden. Han anbefalede såfremt man var af den opfattelse, at et sådan indhug burde undgås at præamblen i Kommissionens forslag blev ændret, så den alene indeholdt en betragtning, der kort og godt fastslog»at forordningen på ingen måde hindrer anvendelsen af nationale aktindsigtregler, hvad enten disse er mere eller mindre restriktive end EU s regler«. I forlængelse heraf understregede han, at»meningen med forordningen er jo ikke at påbegynde en harmonisering af nationale regler, hvad der i øvrigt heller ikke er hjemmel til i den pågældende traktatbestemmelse.«20 En sådan ændring skete imidlertid ikke, som det fremgår af foregående afsnit. Den nuværende retstilstand må dermed formentlig have aktualiseret det hjemmelsproblem, som Peter Dyrberg berørte, hvilket vil blive berørt i projektet. Ved problemstillingen om forordningens virkning i medlemsstaterne er hovedvægten lagt på den aktindsigt, der tilkommer borgerne i al almindelighed. En 16 Jf. Engsig Sørensen & Runge Nielsen, EU-retten 2, 1999, s Jf. art. 5, 2. led. 18 Jf. Engsig Sørensen & Runge Nielsen, s Denne opfattelse svarer til Niels Fengers jf. s Jf. Peter Dyrberg, Hemmelighedskræmmeri en del af Unionens forvaltningskultur?, EU-ret og Menneskeret nr. 2, juni 2000, s

6 udløber af problematikken er imidlertid, om forordningen indeholder facetter, der er af særlig relevans for medier og journalister. Den 10 år lange diskussionen om gennemsigtighed, offentlighed og åbenhed har blandt andet handlet om offentlighedens, det vil sige privatpersoner, interesseorganisationer, pressen mv., adgang til information og dermed muligheden for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes. 21 I den sammenhæng spiller pressen en særlig rolle, der bl.a. går ud på at informere om, og ikke mindst kontrollere myndighedsudøvelse på vegne af borgerne. Det er anført at det centrale i pressefriheden altid vil være den nyhedsformidling, der søger at realisere ideen om pressen som den 4. statsmagt, det vil sige som det organ, der efter bedste evne og på borgernes vegne skal kontrollere henholdsvis den lovgivende, den udøvende og den dømmende statsmagt i videste forstand. Herunder hører blandt andet afsløringer af embedsmandsmisbrug og politisk korruption. Derudover skal pressen i mere bred almindelighed berette om politiske bevægelser, herunder græsrodsbevægelser, om sociale, politiske og kulturelle begivenheder og om afvigeres, kriminelles og minoriteters forhold og skæbner. 22 I lyset af denne informations- og kontrolfunktion, som pressen antages at sidde inde med, vil det blive undersøgt, om der i forordningen er særligt medierelevante facetter, og om de kan få indflydelse i dansk ret. Tilsvarende undersøges om de hensyn til pressen, som den danske offentlighedslov tager 23 undermineres som følge af aktindsigtforordningen. Min tese er, at begge dele er tilfældet. 3. Afgrænsning Projektets omdrejningspunkt er offentlighedens ret til at gøre sig bekendt med dokumenter, som institutioner og myndigheder ligger inde med. Det indebærer, at beslægtede emner som en udvidet ret til aktindsigt for parlamentarikere og personer med partsstatus falder uden for. 21 Jf. Europaudvalget, Info-note I 135, løbenr , hvori EU-konsulent Anja Trier Wang også skriver: Der er især tre punkter, der nævnes i diskussionen om offentlighed, gennemsigtighed og åbenhed i EU, nemlig: 1. Offentlighedens mulighed og behov for kontrol med EUmyndigheders handlinger og undladelser og dermed forhåbentlig begrænse magtmisbrug og korruption m 2. Offentlighedens mulighed for deltagelse i og påvirkning af EUbeslutningsprocessen bliver bedre. 3. Højere kvalitet i beslutninger, når offentligheden har haft mulighed for at påvirke beslutningerne i løbet af processen, og når beslutningstagerne i EU ved, at de kan blive stillet til regnskab for deres beslutninger og baggrunden herfor. 22 Jf. Preben Stuer Lauridsen, Pressefrihed og personlighedsret, 1988, s. 85 f. 23 I Vejledning til lov om offentlighed i forvaltningen, VEJ nr af 03/11/1986, anfører daværende justitsminister, Erik Ninn-Hansen i forordet:»jeg vil også gerne fremhæve, at offentlighedsordningen er af særlig betydning for pressens nyhedstjeneste. En almindelig adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter inden for de forskellige forvaltningsgrene stiller et omfattende nyhedsmateriale til pressens rådighed, der kan medvirke til, at pressen kan informere offentligheden på et rigtigt faktisk grundlag«. Det følger af vejledningen, at pressen har en særlig gunstig position i forvaltningen af offentlighedsloven. 6

7 Forordningen omhandler flere aspekter af offentlighedens adgang til dokumenter hos EU-institutionerne. Centralt står retten til aktindsigt på begæring, herunder regler, der præciserer omfanget af de dokumenter, der er omfattet af retten; regler om myndighedernes sagsbehandling af en indsendt begæring samt borgerens mulighed for at klage over et afslag. Desuden indeholder forordningen også bestemmelser om direkte adgang til dokumenter i elektronisk form samt oprettelse af registre over institutionens dokumenter, hvilket kan betragtes som en udbygning på en allerede eksisterende praksis i EU, der har udviklet sig gennem de seneste år, navnlig i form af offentliggørelse af lovgivningsdokumenter 24 på internettet. Denne praksis, der kan betegnes som en form for institutionel informationsvirksomhed, vil ikke blive genstand for selvstændig behandling. Mit fokus er overordnet styret af perspektivet, hvad har en borger ret til at få af oplysninger, fremfor hvilke oplysninger myndighederne selv vælger at lægge frem; underforstået at der langt fra altid vil være et sammenfald af oplysninger i de to situationer, særligt ikke hvor oplysningerne angår kontroversielle forhold. Dog skal man være opmærksom på, at registrene eller offentliggjorte dokumenter på unionens hjemmesider kan have en indirekte betydning for behandlingen af en aktindsigtbegæring, og i så fald vil det blive inddraget. Dette er også grunden til, at afhandlingen i kapitel 4 indeholder et afsnit, der kort beskriver den institutionelle informationsvirksomhed. 4. Projektets væsentligste elementer Undersøgelse af aktindsigtforordningens formelle og materielle virkning i medlemsstaterne udmønter sig i fem trin. I relation til det første trin vil jeg foretage en retsdogmatisk gennemgang af gældende ret vedrørende aktindsigt i dokumenter, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ligger inde med. Det normative indhold af forordningens bestemmelser om retten til aktindsigt, herunder de processuelle regler, der sikrer denne ret, vil blive beskrevet. Dette sker ved hjælp af de fortolkningsprincipper og retskilder, som EFdomstolen lægger til grund. Domstolen har desuden i en del sager konkret haft anledning til at fortolke de tidligere gældende Råds- og kommissionsafgørelser, og i det omfang dette fortsat er relevant til belysning af den nuværende retstilstand, vil retspraksis blive udførligt inddraget. Det samme er tilfældet med Den Europæiske Ombudsmands udtalelser, der må have retskildemæssig vægt, al den stund ombudsmandsinstitutionen er tillagt kompetence efter forordningen til at efterprøve institutionernes afslag på aktindsigt. Desuden inddrages litteratur, hvor den f.eks. bidrager til forståelsen af retspraksis, beskriver reglernes anvendelse i en 24 Dvs. dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget som led i procedurer vedrørende vedtagelse af retsakter, som er bindende i eller for medlemsstater, jf. aktindsigtforordningen artikel 12, stk. 2. 7

8 institutionel kontekst og konkret eksemplificerer de interesser og dokumenter, som i forordningen alene beskrives i generelle termer. Gennemgangen af gældende ret påbegyndes med fastlæggelse af forordningens målsætning, som er af stor betydning ikke bare ved fortolkningen af bestemmelsernes indhold, men også senere i forbindelse med den konkrete behandling af spørgsmålet om preemption. Gennemgangen foretages efter følgende systematik: 1. Forordningens målsætning 2. Forordningens anvendelsesområde 3. Ret for personer 4. Retten til aktindsigt 5. Procedure ved behandlingen af aktindsigtbegæring 6. Prøvelse af endeligt afslag hos EF-domstolen Denne systematik vil med mindre justeringer blive anvendt i afhandlingens forskellige analyser. På det andet trin beskæftiger projektet sig med forordningens formelle virkning i medlemsstaterne. Her indledes der med en beskrivelse af de retsvirkninger, som følger af, at EU har valgt at regulere et givent område ved en forordning. Efter art. 249 i EF-traktaten er forordninger almengyldige, bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Spørgsmålet er da, på hvilken måde aktindsigtforordningen kan skabe pligter for nationale myndigheder, når retsakten på flere måder forekommer atypisk i forhold til forordningens karakteristika, som beskrevet i art Her skal kort påpeges, at aktindsigtforordningen tilsyneladende har en adressat, nemlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og dermed ikke synes at være almengyldig. Det forekommer heller ikke problemfrit, at en retsakt, der specifikt regulerer EU-institutioners sagsbehandling samtidig er bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gælder i medlemsstaterne. Ikke mindst taget i betragtning, at der som udgangspunkt eksisterer et forbud mod at implementere forordninger i national ret, 25 hvad der risikerer at komplicere medlemsstaternes anvendelse af reglerne. Det leder hen til en diskussion af loyalitetsprincippet i EF-traktatens art. 10, som betragtning 15 i aktindsigtforordningens præambel lægger sig op af. Princippets normative krav til medlemsstaterne vil blive beskrevet. Herunder om art. 10 uanset gengivelsen i forordningens præambel er juridisk forpligtende. Derefter vil jeg behandle spørgsmålet om den optagne lovgivningsplads/preemtion, det vil sige spørgsmålet om, under hvilke betingelser eksistensen af en EU-regel, eller en EU-kompetence til at regulere, kan antages at optage et reserveret rum for national regeludstedelse Jf. sag 39/72, Kommissionen mod Italien, præmis Jf. Hjalte Rasmussen, EU-ret i kontekst, 2001, s

9 Til belysning af de ovenfor nævnte problemstillinger inddrages bestemmelsernes ordlyd samt relevante fortolkningsbidrag fra EF-domstolens praksis og retsvidenskabelig litteratur. På det tredje trin gennemføres en undersøgelse af forordningens materielle virkning i medlemsstaterne. Den kan anskues som en konkretisering af medlemsstaternes handlefrihed på aktindsigtområdet i forlængelse af den mere generelle gennemgang af kompetenceforholdet mellem EU og medlemsstaterne, perspektiveret af forordningens indhold. Analysen drejer sig i første omgang om de forpligtelser for medlemsstaterne, som efter ordlyden og ved fortolkning kan udledes af bestemmelser i forordningen. Dernæst videreføres diskussionen om de forpligtelser, der udspringer af loyalitetsprincippet, her som det specifikt er formuleret i præamblens betragtning 15. Opmærksomheden vil være fokuseret på, om denne betragtning udbygger de EUretlige krav til medlemsstaterne i forhold til dem, der følger af en fortolkning af forordningsbestemmelser. I lyset heraf gennemgås efterfølgende de forskellige aspekter af adgangen til aktindsigt med henblik på at fastslå om der for hvert aspekt eksisterer en kompetence til at vedtage eller opretholde nationale regler, der er henholdsvis mere liberale/mere restriktive end forordningen. Problemstillingen er særligt orienteret mod den handlefrihed eller mangel på samme det gør sig gældende ved aktindsigt i EUdokumenter. Når jeg har valgt at operere med en teoretisk sondring mellem nationale retssystemer, der har enten en mere liberal eller en mere restriktiv regulering end forordningen, skyldes det, at en udførlig gennemgang af forholdet mellem forordningen og samtlige nationale lovgivninger langt ville overskride rammerne for projektet. Der vil blive givet eksempler på regler, hentet fra nationale offentlighedslove, som er mere liberale/mere restriktive, men det er vigtigt at understrege, at disse regler inddrages til illustration af sondringen. Der må derfor tages forbehold for, at reglerne optræder løsrevet fra sine fulde sammenhænge. På det fjerde trin i problemstillingen om forordningens formelle og materielle virkning i medlemsstaterne vil jeg give et konkret eksempel på forordningens konsekvenser i én medlemsstat; nemlig den danske. Her er platformen den danske offentlighedslov 27 med de fortolkningsbidrag, der kan hentes i forarbejderne, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og relevant litteratur. Det er min agt at give en retsdogmatisk beskrivelse af den samlede retstilstand for så vidt angår den almindelige generelle, kunne man også kalde den adgang til aktindsigt i Danmark. Det vil sige løbende gennem beskrivelsen af offentlighedslovens regler samtidig perspektivere i relation til de aspekter af aktindsigtforordningen, der også gælder i medlemsstaten Danmark. Hovedvægten vil blive lagt på en præsentation af samspillet mellem dansk ret og EU-ret, der kendetegner retstilstanden på området i dag, selvom det langt fra står 27 Lov nr. 572 af om offentlighed i forvaltningen. 9

10 klart, hvis man blot henholder sig til Lov om offentlighed i forvaltningen. Af samme grund vil beskrivelsen heller ikke gå i dybden med hensyn til problemstillinger, der angår offentlighedslovens enkelte bestanddele isoleret fra den EU-relaterede sammenhæng. På det femte trin er projektet nået det punkt, hvor der vil blive taget stilling til, om forordningen harmoniserer medlemsstaternes aktindsigtlovgivninger. Det EU-retlige begreb»harmonisering«beskrives ud fra retspraksis og retsvidenskabelig litteratur med henvisning til de relevante bestemmelser i traktatgrundlaget. I forhold til denne beskrivelse vurderes derpå, om aktindsigtforordningen, som den gælder i medlemsstaterne på baggrund af de ovenfor beskrevne undersøgelser, kan betegnes som harmonisering. Til belysning af de for pressen særligt relevante facetter ved den almindelige ret til aktindsigt, vil der ske en løbende diskussion heraf i takt med, at disse aktualiseres i behandlingen af retten til aktindsigt efter forordningen, offentlighedsloven og samspillet mellem de to reguleringer. At sådanne facetter ikke tages ud til selvstændig behandling et sted skyldes, at det bagvedliggende hensyn til journalisters ret til aktindsigt ikke adskiller sig markant fra borgernes, som det f.eks. er tilfældet for parlamentarikere og sagsparter. Journalisten anvender regler om aktindsigt i udøvelsen af en informations- og kontrolfunktion, der er styret af en professionsorienteret målsætning om at varetage offentlighedens interesse. På den baggrund vil en journalists interesse i aktindsigt kunne siges at være skærpet i forhold til den enkelte borgers, men grundlæggende er der tale om det samme interessemæssige fundament. Til den løbende beskrivelse af de for pressen relevante facetter vil der blive inddraget forarbejder til de nævnte reguleringer, hvilket især har betydning ved den danske offentlighedslov, udtalelser fra henholdsvis Den Europæiske og Folketingets Ombudsmand samt bidrag fra litteraturen. Retspraksis i dansk - eller unionsregi inddrages ikke i denne sammenhæng, da det antages, at der ikke foreligger nogen judiciel stillingtagen til det specifikke forhold mellem presse og aktindsigtregulering. 10

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest Gældende EU-ret Af Mongin Forrest Traktatgrundlaget Traktatudgaver Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver Primærlovgivningen inden for EU består af EU's traktater. Siden traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer 1. Fredag den 21/9 kl. 8-10 2. Fredag den 5/10 kl. 8-10 2. Fortolkningsprincipper

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk tjeneste j.nr. 400.A.14. 10. maj 2007 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om revision af reglerne om aktindsigt i EU-institutionernes

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017

Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. 1. februar 2017 2017-6 Afslag på aktindsigt i åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen En journalist havde anmodet Udenrigsministeriet om aktindsigt i en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Åbningsskrivelsen vedrørte Danmarks

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet j.nr. 400.A.14. Juridisk Tjeneste 19. juni 2008 Grundnotat 1.Resumé: Kommissionen fremsat forslag om revision af forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

OLE KRARUP Telefon 49217280 Mobil 40419054 Olekrarup@stofanet.dk Gl. Hellebækvej 9 3000 Helsingør. Sagsøgernes PÅSTANDSDOKUMENT.

OLE KRARUP Telefon 49217280 Mobil 40419054 Olekrarup@stofanet.dk Gl. Hellebækvej 9 3000 Helsingør. Sagsøgernes PÅSTANDSDOKUMENT. OLE KRARUP Telefon 49217280 Mobil 40419054 Advokat Olekrarup@stofanet.dk Gl. Hellebækvej 9 3000 Helsingør Sag 14. Afdeling B-1889-08 Sagsøgernes PÅSTANDSDOKUMENT til Deldomsforhandling 15.juni 2009 Niels

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Lissabon-sagen og grundlovens 20

Lissabon-sagen og grundlovens 20 Lissabon-sagen og grundlovens 20 den 10. april 2013 RETSSAGENS FORLØB I HOVEDTRÆK v/ Partner Peter Biering/Kammeradvokaten og Advokat Susanne Lehrer/Kammeradvokaten Retssagens forløb i hovedtræk Side 2

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere