Transcendens i en postmoderne verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transcendens i en postmoderne verden"

Transkript

1 Transcendens i en postmoderne verden Følgende tekst er et forsøg på videnskabsteoretisk-filosofisk at godtgøre hvorledes det kunne give mening at tale om transcendent virkelighed i en moderne og postmoderne verden. Hvis det skal lade sig gøre, skal det være en strategi, som på den ene side tager højde for den kritik, som religion har været udsat for i vores kultur siden renæssancen, reformationen, oplysningstiden og senest moderniteten og postmoderniteten, men som på den anden side ikke er blind for de muligheder, der kunne ligge i at have den religiøse virkelighed som en del af ens verdensbillede. Et godt bud på en videnskabsteoretisk-filosofisk konstruktion, der forsøger at kunne dette er Ken Wilbers integrale teori, som blev fremstillet i mit speciale Kontemplativ erfaring, naturvidenskab og dialog - En idéhistorisk undersøgelse af et møde mellem naturvidenskab og tibetansk buddhisme med refleksioner over muligheden for at inkludere kontemplation som problemfelt i videnskabsteori ved at inddrage sider af fænomenologien.. Nedenstående tekst er altså et udpluk af dette speciale, som kan læses i sin helhed på: Ken Wilber: The Eye of Flesh; The Eye of Mind; The Eye of Contemplation tion Ken Wilber er en moderne filosof, hvis baggrund af pladsmæssige grunde ikke gennemgås nøjere her 1, til gengæld udfoldes en tekst af ham så grundigt, at argumenterne i stort omfang taler for sig selv. Han vil lave et overordnet billede af, hvordan man meningsfuldt kan forstå forholdet mellem empiriske, mentale og kontemplative videnskaber, således at de kan spilde mindre tid på magtkampe, hvor hver position forsøger at subsummere andre traditioner under dem selv (sådan som Thomas Kuhn karakteriserede normalvidenskabelige perioder ). Et andet interessant aspekt ved hans tænkning er, at han også opfatter vores etablerede videnskulturers disciplinopdeling som en hindring for at komme videre med mange vigtige problemer og spørgsmål, og modtrækket mod den rigide disciplinopdeling kalder han The integral approach 2. Han forsøger at formulere et grundlag, hvor de forskellige discipliner og traditioner kommer i spil på de områder, hvor de er bedst. I antologien fra 1983 Eye to Eye: The Quest for the New Paradigm hedder den første artikel Eye to Eye. Han formulerer det således: Side 1 af 14

2 I will try to demonstrate that while an integral or truly comprehensive paradigm will draw freely on the eye of flesh and the eye of mind, it must also draw significantly on the eye of contemplation. This means that a new and integral paradigm if such is ever to exist would be in the extremely favourable position of being able to use and integrate all three eyes gross, subtle, and causal [very subtle]. I will also argue that, by and large, empiric-analytic science belongs to the eye of flesh, phenomenological philosophy and psychology to the eye of mind, and religion/meditation to the eye of contemplation. Thus a new and integral paradigm would ideally and ultimately be a synthesis and integration of empiricism, rationalism, and transcendentalism [ ]. But there is one major difficulty and one major hazard which is first to be overcome, and that is the tendency toward category error, which is the attempt of one eye to usurp the roles of the other two. (Wilber 2001b p.6) Alle domæner kan gøre sig skyldige i kategorifejl: videnskab, filosofi og religion, og han forsøger at uddestillere de tre domæner og lave en model, som kan være fundamentet for det nye metaparadigme. De tre øjne Ken Wilber tager udgangspunkt i kristne mystikeres erkendelsesteori. Han henviser blandt andet til Giovanni di Fidanza Bonaventuras 3 (ca ), opdeling af epistemologi og ontologi i 3 domæner: 1. Kødets øje, der ser den eksterne verden af rum, tid og objekter. 2. Sindets øje, med hvilket vi får viden om filosofi, logik og sindet selv. 3. Kontemplationens øje, hvormed vi får adgang til transcendent virkelighed. Det handler både om epistemologi og ontologi, fordi hvert domæne har sin erkendelsesevne ( øje ). Der er den sammenhæng, at al viden indenfor hvert område opnås gennem illumination af tre typer lys: Den ydre verden og den indre verden oplyses af henholdsvis lumen exterius og lumen inferius og fører til viden om den umiddelbare ydre og indre verden. Lumen superius oplyser transcendent virkelighed, og er således hverken ydre eller indre, da dualistiske distinktioner hører til kødets og sindets erkendelsesmodus. Det kan derfor være lidt misvisende at henvise til det kontemplative øje og dertilhørende domæne, da denne dualisme per definition ikke giver mening for det transcendente. Ken Wilber nævner, at hans egen skelnen mellem de 3 domæner svarer til den buddhistiske skelnen mellem Gross (kødets domæne), Subtle (sindets domæne) og Very subtle/causal (kontemplationens domæne). Ifølge Bonaventura finder man i både kødets og sindets øje spor/levn/tegn på det transcendente, og heri ses hans Platoniske inspiration. Også den den tyske teolog og mystiker Hugo 3 Italiensk filosof og teolog. Efter studier ved universitetet i Paris indtrådte Bonaventura i 1243 i franciskanerordenen. Side 2 af 14

3 fra Sankt Victor 4 (ca ) havde en lignende skelnen mellem cogitatio, meditatio og contemplatio. (Wilber 2001b p.2f) Kødets øje lumen exterius ser ikke nødvendigvis en på forhånd givet verden, men ser et delvist afdækket delvist konstrueret 5 domæne af sanseerfaringer, som opleves af alle væsener, der besidder kødets øje f.eks. også dyr. Det er den basale sensomotoriske intelligens hvor, et objekt er enten A eller ikke-a. Det er det empiriske (sådan som empiri forstås i den europæiske filosofi) øje, der ser sanseerfaringer. Dette øje med dertil hørende domæne kan kaldes: De empirisk-materialistiske videnskabers genstandsområde. (Wilber 2001b p.3f) Sindets øje lumen inferius ser i domænet af idéer, billeder, logik og begreber den subtile verden. Fordi det har været så udbredt at basere erkendelsen på kødets øje, er det vigtigt at understrege, at sindets øje ikke kan reduceres eller tilfredsstillende forklares i kraft af kødets øje. Sindets øje inkluderer og transcenderer kødets øje. Transcenderer fordi begreber om kødets objekter også kan være aktive selv i objekternes sensoriske fravær, og det kan forsinke eller obstruere dyriske og instinktive aspekter af organismen; inkluderer fordi det ved hjælp af logikken kan operere med sensomotoriske repræsentationer. Selvom sindets øje i høj grad opererer med information, der stammer fra kødets øje, stammer al information ikke fra kødets øje, og ikke alle objekter i sindets øje stammer fra kødets. F.eks. stammer matematikkens materiale ikke fra kødets domæne, men fra sindets domæne, som illumineres af sindets øje, og selvom der er en interessant korrelation mellem matematikken (sindets domæne) og sensomotorisk orienterede sanser (kødets domæne), som f.eks. Newtons love, så kan man ikke reducere sindets domæne til kødets. Logic is transempirical. Thus many philosophers, such as Whitehead, have held that the abstract (or mental) sphere is necessary and a priori for the manifestation of the natural/sensory realm, and this is approximately what the Eastern traditions mean when they say that the gross arises from the subtle (which arises from the causal [very subtle]) (Wilber 2001b p.5) Kontemplationens øje 4 Tysk teolog, født i Sachsen, men senere drog han til Paris og blev optaget i Skt. Victor-klosteret. Han tilhørte den augustinske tradition, men var også påvirket af Dionysios Areopagitten. 5 Wilber er opmærksom på moderne sociologiske og strukturalistiske samt buddhismens kritik af erkendelse af uafhængige og selveksisterende genstande. Subjekt og objekt konstituerer gensidigt hinanden i erkendelsen. Side 3 af 14

4 Kontemplationens øje er for sindets øje, hvad sindets øje er for kødets øje. Ligesom sindet inkluderende (!) transcenderer kødets øje, således transcenderer kontemplationens øje inkluderende (!) sindets. Og ligesom sindets øje ikke kan reduceres til kødets (som den traditionelle empirisme og visse kognitionsvidenskabelige traditioner forsøger at gøre det), kan det kontemplative øje ikke reduceres til sindets øje (som hele vores akademiske system fra protestantisk teologi over eksperimentel psykologi og meget filosofi gør det). Hvor sindets øje er trans-empirisk, er kontemplationens øje trans-rationelt, trans-logisk og trans-mentalt. (Wilber 2001b p.6) Videnskab og kategorifejl Wilber undersøger videnskabens fremkomst og vil i den forbindelse skærpe nogle forhold omkring den tidlige naturvidenskab i forhold til hans overordnede skelnen mellem de tre øjne. Han vil understrege, at Kepler, Galilei og Newtons tilgange til verden var empirisk snarere end rationalistisk. Han hævder, at disse tidlige videnskabsmænd egentlig var antirationalistiske på den måde, at de gjorde op med skolastikkens rationalitet, som søgte kohærenssandhed snarere end korrespondenssandhed, når de omtalte den fysiske verden. De nye videnskabsfolks hovedærinde var, at deres teorier skulle korrespondere med kødets øje på rationel vis, javist, men den empiriske sandhed skulle arbejde strengt indenfor sensomotorisk korrespondens snarere end med begrebernes indbyrdes kohærens. Science was, as Bertrand Russell remarked, nothing more than consistent common sense, which actually means: based on the most commonsense organ we all possess: the eye of flesh. (Wilber 2001b p.7). Det, den nye naturvidenskab gør op med, er ikke rationalitet som sådan, da rationalitet er et uundværligt redskab for den nye videnskab. Det, den gør op med, er at sindets øje afskærer sig så meget fra den fysiske verden, at det synes aldeles urelateret til den. Den nye naturvidenskab vil etablere den forpligtende forbindelse mellem sindets og kødets øje. (Wilber 2001b p.7) I sindets domæne er der tankerækker, og sindets øje har primært blik for disse strømmes kohærens. Udspringet for disse strømme kan imidlertid, ud over at udspringe fra sindets domæne, være fra henholdsvis kødets domæne og kontemplationens domæne. Hvis udspringet er kødets domæne, fås Russels utvivlsomme fakta (fordi de er funderet i fysisk-håndgribelige fænomener), Galileis ureducerbare stædige fakta eller simpelthen empirisk-analytiske fakta. Udspringer tankerækkerne i sindets domæne, fås Russels utvivlsomme referenceprincipper, Descartes intuitivt selvindlysende sandheder eller Husserls direkte fænomenologiske opfattelse /fænomenologisk intuition, som kan være både filosofiske og psykologiske (Wilber 2001b p.8). Hvis udspringet er kontemplationens øje, tales der bredt om åbenbaring eller et begreb, som Wilber etablerer senere i artiklen, som han kalder Side 4 af 14

5 mandalic reasoning. Der sker en kategorifejl, hvis et øje forsøger at gøre sig til autoritet på de andre øjnes domæner. Når ting (kød) forveksles med tanker (sind) forveksles med transcendente indsigter (kontemplation). Det var videnskabens rolle at etablere den sandhed, at sindets spekulation ikke kunne afsløre empiriske fakta. Sandheden i kødets domæne kan kun tjekkes (verificeres/falsificeres) med det dertilhørende øje: kødets øje. Hvad Galilei og Kepler havde gjort var at bringe sindets rationalitet ned i kødets domæne og benytte sig af sindets kohærens til at afdække sandheder i kødets domæne. Sindet blev tøjret, således at sandhederne startede og sluttede i kødets domæne, og så var der kohærens og korrespondens indenfor disse grænser (kødets domæne). Den nye videnskabs (Galilei, Kepler, Newton) metode var altså eksperimentelt-empirisk-induktiv og ikke rationeldeduktiv. Da skolastikerne hævdede, at store ting falder hurtigere end små ting begik de kategorifejl i deres ræsonnement, da de startede og sluttede i sindets domæne i stedet for i kødets domæne, som jo var den kategori, de egentlig udtalte sig om, og det var den nye videnskabs fortjeneste at opdage og korrigere dette. (Wilber 2001b p.9) Religion og kategorifejl Ifølge Ken Wilber har vismænd indenfor de store religioner som hinduisme, buddhisme, kristendom, islam osv. i et eller andet omfang åbnet for indsigter gennem kontemplationens øje (det tredje øje), men det viser sig, at man på ingen måde af den grund bliver ekspert på de to andre øjnes domæner. Således er der ikke en eneste religiøs tekst, der beskriver, at vandmolekylet består af to hydrogenatomer kovalent bundet til et iltatom. I dogmatisk religion tages kontemplative sandheder som målestok for alle andre sandheder, dvs. også indenfor sindets og kødets domæner. Ifølge Wilber er Bibelens skabelsesberetning en oversættelse af supramental indsigt om den manifeste verdens opståen af den umanifeste til sindsdomænets poetiske billedsprog, men det bliver af dem uden tilgang til kontemplationens øje, forstået som et empirisk faktum og en rationel sandhed, hvilket det ikke er. En kategorifejl, som laves indenfor religiøse institutioners rammer, hvilket den tidlige videnskab opdagede, og med rette kritiserede. Da den europæiske teologi var så afhængig af rationalisme (skolastikken) og empiriske fakta (at solen kredsede om jorden, som i øvrigt var flad) var konsekvensen, at filosofien tog patent på sindet øje og videnskaben tog patent på kødet øje, hvorpå teologien blev blind, og i stedet for at hvile i sit sande domæne det kontemplative øje så udmattede teologien sig i kontroverser med videnskab og filosofi. (Wilber 2001b p.10f) Hvad Galilei og Kepler gjorde for filosofien, nemlig at vise, hvorledes man skal holde sig indenfor kødets domæne, hvis man vil sige noget meningsfuldt om dette, gjorde Kant for religionen, ved at Side 5 af 14

6 vise, at man skal holde sig indenfor sindets domæne, hvis man vil sige noget meningsfuld om dette (Wilber 2001b p.16). Inden Kant, havde forskellige tænkere forsøgt både at deducere naturvidenskabelige sandheder (hvilket man ikke kan, man kan kun inducere dem), og nogen havde forsøgt rationelt at bevise kontemplative og spirituelle sandheder, sådan som f.eks. Aristoteles, Descartes, Anselm havde forsøgt at bevise Guds eksistens. De havde altså forsøgt at bevise med sindets øje, hvad kun kan ses med kontemplationens øje. Kant viste, at hver gang vi forsøger at bevise det trans-empiriske opdager man, at man kan argumentere for to fuldstændigt kontradiktoriske synspunkter med lige stor plausibilitet, og han viste, at dette var ørkesløst. Denne opdagelse er ifølge Ken Wilber slående lig med spirituelle systemers påstande om, at den rene fornuft er ude af stand til at begribe transcendente sandheder, og når den forsøger, ender den i uløselige paradokser. Kant mente ikke, at metafysiske problemer er falske, de er non-sense. Hinduismen og buddhismen har begreber om domæner, der er karakteriseret ved nondualitet (advaita og advaya), og Nagarjunas tomhedsanalyse peger også på en sandhed, der ligger bag/udover/hinsides begreb og sprog (Wilber 2001b p.17). Den transcendente virkelighed kan godt eksistere, selvom den ikke kan oplyses med vores Kantianske anskuelse. Kant vil vise, at sindet kan erkende sine egne grænser (transcendental filosofi) og argumenterer for, at erkendelsen skal holde sig indenfor disse han opfordrer ikke til, at man skal tilegne sig paradokset for at bevæge sig udenfor grænserne af anskuelsens rammer. Han holder sig indenfor rammerne af sindets øje. Nagarjuna peger på grænsen for at få folk til at overskride grænsen, som resulterer i åbning af det tredje øje (prajna). Kant s contributions was the clear demonstration that anytime you try to reason about the Absolute, you can always reason in two contradictory but equally plausible directions. This is not, as later positivists thought, a sufficient proof that Godhead doesn t exist, but a demonstration that It transcends reason. (Wilber 2001b p.22) Scientism There are many ways to state the fallacy of scientism. It went from saying, That which cannot be seen by the eye of flesh cannot be empirically verified to That which cannot be seen by the eye of flesh does not exist. It went from saying, There is an excellent method for gaining knowledge in the realm of the five senses to Thus the knowledge gained by mind and contemplation is invalid. As Smith put it: With science there can be no quarrel. Scientism is another matter. Whereas science is positive, contenting itself with reporting what it discovers, scientism is negative. It goes beyond the actual findings of science to deny that other approaches to knowledge are valid and other truths true (Wilber 2001b p.19) Dalai Lama udtaler er åbenbart stødt på dette problem et par gange, for i Destructive Emotions (Goleman 2003a) siger han: [I]f science proves facts that conflict with Buddhist understanding, Buddhism must change accordingly. We should always adopt a view that accords with the facts. If upon investigation we find that there is reason and proof Side 6 af 14

7 for a point, then we should accept it. However, a clear distinction should be made between what is not found by science and what is found to be nonexistent by science. What science finds to be nonexistent we should all accept as nonexistent, but what science merely does not find is a completely different matter. An example is consciousness itself (Goleman 2003a p.xiv) The problem of proof Wilber vil nu argumentere for, at de abstrakte principper bag data-akkumulation og verifikation/falsifikation er essentielt identiske i de 3 domæner, og det første problem for en sådan model er, hvad data eller fænomener er for en sådan model, da det jo er dette, viden drejer sig om: I am saying (and will try to demonstrate) that there are legitimate data direct apprehensions to be found in the realms of flesh, mind, and spirit; that is, real data in these real object domains, object domains that we can call sensibilia, intelligibilia, and transcendentalia. It is the existence of these real object domain (sensory, mental, and spiritual) and their real data that grounds the knowledge quest and assures its consummation. Notice that what especially defines a datum, in any realm, is not its simplicity or atomism, but its immediate givenness, its direct apprehension. A datum is not necessarily the smallest bit of experience in any realm, but the immediate display of experience disclosed when one is introduced to that realm. [ ] The point is not so much size or complexity; the point is immediateness or givenness in direct experience. [ ] When I use intuition in this broad sense, it simply means direct and immediate apprehension in any realm, and that direct apprehension, experience, or intuition is what most defines a datum (Wilber 2001b p.35f) Wilbers omtale af øjne viser det radikale i modellen, for hvor det plejer at være empirismen der har patent på at fundere sine sandheder i korrespondens og ikke bare kohærens, så hævder Wilber, at det giver mening at benytte sig af empirismens påstand om, at al viden skal funderes i erfaring på de tre domæner. I sindets domæne er a priori sandheder og rationelle sandheder noget, man ser og checker med sindets øje, og dette udgør en intuitiv erfaring, som ens rationelle viden er funderet i. På samme måde er transcendente sandheder noget, man funderer sin viden om transcendentalia i kraft af. På denne måde er der mange former for viden, der ligger uden for sanseerfaring, som empirismen var fokuseret på, der er ingen viden, der ikke er funderet i erfaring generelt set, hvis man accepterer, at viden er funderet i erfaring indenfor det respektive domæne. Det er sådanne modeller for viden, der kan resultere i, at både filosoffer og kontemplativt praktiserende kan snakke om f.eks. sprogvidenskab og kontemplativvidenskab. Når nu al viden er et spørgsmål om erfaring inden for de respektive områder, må det være vigtigt at gøre sig klart, hvordan erfaringsdannelse ser ud i de tre domæner. Ken Wilber foreslår, at (1) de konkrete metodologier for dataakkumulation og verifikation ser meget forskellige ud i de 3 domæner, men at der (2) er nogle abstrakte principper for dataakkumulation og verifikation i de 3 domæner, der essentielt er identisk, og disse principper, foreslår Wilber ser sådan ud: 1. Instrumental injunction. This is always of the form, If you want to know this, do this. Side 7 af 14

8 2. Intuitive apprehension. This is a cognitive grasp, prehension, or immediate experience of the object domain (or aspect of the object domain) addressed by the injunction; that is, the immediate data-apprehension. [illumination] 3. Communal confirmation. This is a checking of results (apprehensions or data) with others who have adequately completed the injunctive and apprehensive strands. (Wilber 2001b p.40) Det er en model for kvalificeret viden, som Wilber mener, indeholder pointerne fra empirisme, Kuhns paradigmeteori og Poppers falsifikationisme. Punkt 2 svarer til empirisme, men ikke den klassiske, der er begrænset til kødets øje, men et princip der gælder både kødets, sindets og kontemplationens øje. Punkt 1 lægger sig op ad Kuhns paradigmeteori på den måde, at man i dataindsamling udfører en procedure, der bibringer illumination eller afsløring 6 af data, som ikke bare ligger og venter på en, men som gives i et grundlæggende samspil mellem erkendelsen og virkeligheden (som ikke er selveksisterende men heller ikke kun en mental projektion og dermed konstruktion husk Nagarjuna). Punkt 3 henviser til det kollektive aspekt ved viden, og også det sted, hvor data i højeste grad bliver kritiseret af andre, der også har arbejdet med de samme procedurer for dataindsamling. Det er dette punkt, der kan opdage og kritisere blind tro og dogmatik, da disse ikke kan henvise til de data, der afslører (læs: fjerner sløret for) de påstande, som deres dogmatik hævder, og da viden skal være funderet, bliver dogmatikken skilt fra. Wilber gør meget ud af, at en naturvidenskabsmand ikke tager kritik seriøst, hvis den ikke er kvalificeret i kraft af kritikerens egen kendskab til de data, der er afsløret i proceduren. Hvis man ikke selv har indsigt i matematik og fysik (trænet den del af sindet, der arbejder med kødets regelmæssigheder) bliver man med rette ikke taget seriøst, hvis man udtaler sig kritisk om f.eks. kvantefysikken. Hvis man ikke har lært at læse (trænet sindets øje med dertil hørende procedurer), vil man næppe kunne komme med en interessant kritik af grammatiske teorier. Ligeledes tages man ikke seriøst, hvis man kritiserer kontemplative indsigter, hvis man ikke har udført procedurerne, der afslører transcendetalia (meditative teknikker). Kødet og sindets mellemværende I empirisk-analytisk erkendelse bruger man den symbolske/mental-fænomenologiske erkendelse (sindets øje) til at afbilde/spejle pre-symbolsk sensibilia (kødets domæne) men i mentalfænomenologisk erkendelse (sindets øje) bruger man det symbolske sind til at afbilde/afspejle sindsindholdet selv, dvs. andre symboler, som igen afspejler sindsindholdet osv. i en hermeneutisk 6 Da Wilber er tilhænger af Nagarjunas tomhedsanalyse, skal man ved afsløring af data ikke forstå det som et selveksisterende subjekt, der opdager selveksisterende objekter, der bare ligger og venter på at blive opdaget/afsløret. Den afslørende procedure bibringer data, der på den ene side ikke er selveksisterende, men på den anden side heller ikke er ren bevidsthedsprojektion. De er betinget samopståede. Dette skal man have in mente hver gang afsløring bliver brugt i denne tekst. Side 8 af 14

9 cirkel, som både kan ske i tænkningen hos ét individ eller kollektivt. I denne dynamik er der plads til både procedurer, illumination og kollektiv verifikation/falsifikation. Påstanden: Hamlet er fætter til Anders And kan afvises ved at indgå i en læsende og fortolkende procedure som den foreskrives af det etablerede litterære miljø, og udsætte sig for sin egen og kollektivets kritik, som ledes af sindets indsigt i domænet. (Wilber 2001b p.48) Empirisk-analytisk erkendelse er intentionel i den forstand, at der er et subjekt, der forholder sig til et fysisk objekt. Mental-fænomenologisk erkendelse er intentionel i den forstand, at et subjekt (et symbol) forholder sig til andre subjekter (symboler). I empirisk-analytisk erkendelse er referenten til den konceptuelle viden ikke selv konceptuel viden (intelligibilia) men fysisk objekt givet gennem sanserne (sensibilia), hvorimod referenten for mental-fænomenologisk/konceptuel erkendelse er mental-fænomenologisk/konceptuel erkendelse selv. Fakta for empirisk-analytisk erkendelse er ting, hvorimod fakta for mental-fænomenologisk erkendelse er tanker. Sproget i empirisk-analytisk erkendelse er intentionelt, men genstandende selv er ikke-intentionelle, hvor både sproget og genstandene i mental-fænomenologisk erkendelse er intentionelle. Dette er anledning til, at Wilber kalder den empirisk-analytiske metode for monologisk og den mentalfænomenologiske metode for dialogisk, da den første metode ikke indebærer en dialog med objektet, hvorimod den anden metode er en kommunikativ interaktion inter-subjektivt eller inter-symbolsk, hermeneutisk. Den empiriskanalytiske metode arbejder mest med ting i naturen, hvor den mental-fænomenologiske arbejder med historicitet. (Wilber 2001b p.49) Transcendenserkendelse rkendelse Wilber bruger Zenbuddhisme som eksempel på en vej til transcendenserkendelse, og han påpeger, at hjertet i Zen ikke er et dogme men en procedure et eksempel hvis efterfølgelse bibringer en illumination og ikke et tillært verdensbillede en afsløring af data. Proceduren (punkt 1 for kvalificeret viden ) er zazen meditation og Wilber understreger, at hvis man ikke udfører proceduren og udvikler sig adækvat, kommer man aldrig til at få kontemplative illuminationer, ligesom man ikke får litterære illuminationer, hvis man ikke lærer at læse. If you want to know whether there is Buddha Nature, you must first do this [meditation]. That is experimental and experiential injunction [procedure]. [ ] Of course, the referent of transcendental perception, its very data, cannot be perceived with the mental or sensory eyes. Satori [contemplative illumination] takes as its referent, not sensory objects out there and not mental subjects in here, but nondual spirit as such, a direct apprehension of spirit, by spirit, as spirit, an apprehension that unites subject and object by disclosing that which is prior to both, and an apprehension that therefore is quite beyond the capacities of objective-empirical or subjectivephenomenal cognition. As Hegel put it, this is Spirit s return to itself on a higher plane, a level at which subjectivity and objectivity are united in one infinite act. (Wilber 2001b p.55f) Side 9 af 14

10 Illumination (punkt 2 for kvalificeret viden ) består i Zen af satori, og verifikation/falsifikation (punkt 3 for kvalificeret viden ) varetages i de sociale sammenhænge (lærer-elev), som disse illuminationer oftest foregår i og overhovedet foregår i kraft af. If such endeavours as Zen, Yoga, Gnostic Christianity, Vajrayana Buddhism, Vedanta, and others do in fact follow the three strands of valid data accumulation and verification (or rejection), can they legitimately be called sciences? The answer, of course, depends upon what one means by science. If by science one means the three strands of knowledge accumulation [de 3 principper for kvalificeret viden] in any realm, then indeed the purer schools of Zen, Yoga, and so on can be called scientific. They are injunctive [proceduelle], instrumental, experimental, experiential, and consensual. That being so, then we could legitimately speak of spiritual sciences just as we now speak of social sciences, hermeneutical sciences, psychological sciences, and physical sciences [ ]. Many of the meditation masters themselves like to refer to the science of Yoga, the science of Being, or the science of meditation. (Wilber 2001b p.58) Afbildning og virkelighed Figur 2 Selvom hvert øje har adgang til direkte intuitiv erkendelse i sit eget domæne, er der det specielle ved sindets øje, at det i kraft af sit domænes symbolske, intentionelle, refleksive og henvisende karakter kan bruges til at pege på og repræsentere andre data fra alle domæner: sensibilia, intelligibilia selv og transcendentalia. På ovenstående figur, som er Wilbers egen (Wilber 2001b p.62), er vist epistemologiske relationer mellem de 3 øjne og de 3 domæner. #5 er sensomotorisk kognition kødets øje, der presymbolsk erkender den pre-symbolsk verden (sensibilia). #4 er empirisk-analytisk tænkning, der holder sig strengt indenfor det, der giver mening i forbindelse med sensibilia. #3 er mentalfænomenologisk tænkning, der reflekterer og funderer refleksion i intelligibilia selv en hermeneutisk dynamik. #2 kan kaldes mandala-tænkning eller paradoks-tænkning sindet der forsøger at ræsonnere om transcendentalia. #1 er gnosis kontemplationens øje, der trans-symbolsk erkender den trans-symbolske virkelighed. Illumination af transcendentalia. Whereas the data in any realm are themselves immediate and direct (by definition), the pointing by mental data to other data (sensory, mental, transcendental) is a mediate or intermediate process it is a mapping, modelling, or matching procedure. And this mapping procedure the use of mental data (symbols and concepts) to explain or map other data (sensory, mental, transcendental) - simply results in what is known as theoretical knowledge. We come then to a crucial point. Neither the sensorimotor realms per se, nor the spiritual realm per se, form theories. They can be the object of theories, but do not themselves produce theories. The one is presymbolic, the other Side 10 af 14

11 transsymbolic, and theories are, above all else, symbolic or mental productions. There is valid experience, valid knowledge, valid apprehension in the spiritual and sensible realms but not symbolic or theoretical experience. [ ] A theory or hypothesis is basically a set of directly apprehended mental data used to intermediately map, explain, or organize other directly apprehended data [from any realm]. (Wilber 2001b p.62, fed tilføjet) Intelligibilia kan tilfredsstillende kigge på og kortlægge/afbilde sensibilia, fordi det transcenderer og inkluderer dette, og det kan også kigge på og afbilde sig selv, men som der blev vist med Kant, kan sindets øje ikke få direkte indsigt i og dermed hverken verificere el falsificere transcendentalia, fordi disse datas virkelighedsmodus transcenderer og inkluderer sindets virkelighed. Den eneste måde hvorpå intelligibilia kan forholde sig til transcendentalia er ved paradoksal, poetisk og mandalisk strategi, som kan pege i retningen af transcendentalia, men da det transcenderer intelligibilia, vil det være med en progressiv-dekonstruktiv strategi, som tager intelligibilia til dens grænse, hvor erkendelsen kan skifte modus til at erkende transcendentalia. Det er vigtigt, at der er to veje fra sindets niveau: en progressiv og en regressiv, hvor sensibilia er en regression i forhold til intelligibilia og transcendentalia er en progression. Side 11 af 14

12 Litteratur Axelsen, Jens (1995). Engelsk-Dansk Ordbog. 3. elektroniske udgave (svarende til 11. trykte), København: Gyldendal. Bechtel, William et al. (1999). A Companion to Cognitive Science. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers. Bertelsen, Jes (1999). Bevidsthedens Inderste. København: Rosinante Forlag. Bertelsen, Jes (2001). Bevidsthedens befrielse. 1. udgave. København: Borgens Forlag. Bilde, Per et al (1990). Mystik den indre vej?. Århus: Aarhus universitetsforlag Blackmore, Susan (2005). Consciousness. Oxford: Oxford University Press. Brüel, Sven et al (2001). Fremmedordbog. København: Gyldendalske boghandel. Buchardt, Mette et al (2003). Den gamle nyreligiøsitet. København: Forlaget Anis Butler, Gillian et al. (2000). Psychology. Oxford: Oxford University Press. Caygill, Howard (2004). A Kant Dictionary. Oxford: Blackwell Publishing. Chandrakirti (2002). Introduction to the Middle Way. Boston: Shambhala. Collin, Finn et al. (2001). Humanistisk videnskabsteori. Viborg: DR Multimedie. Davidson, Richard J. et al. (2002). Visions of Compassion. New York: Oxford University Press. Descartes, René (2002). Meditationer over den første filosofi. Frederiksberg: DET lille FORLAG. Dilworth, David (1989). Philosophy in World Perspective. London: Yale University Press Eysenck, Michael et al (2004) Cognitive Psychology. London: Psychology Press Fink, Hans et al. (2003). Universitet og videnskab. København: Hans Reitzels Forlag. Folke, Hans et al. (2004). Den Store Danske Encyklopædi. Elektronisk udgave, 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Freud, Sigmund (1999). Kulturens byrde. København: Hans Reitzels Forlag. Føllesdal, Dagfinn et al. (1992). Politikens Introduktion til Moderne Filosofi og Videnskabsteori. København: Politikens Forlag. Gadamer, Hans-Georg (2004). Sandhed og metode. Århus: Systime A/S. Gade, Anders (2003). Hjerneprocesser. Randers: Frydenlund. Garfield, Jay L. (1995). The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Oxord: Oxford University Press. Garfield, Jay L. (2001). Empty Words. Oxford: Oxford University Press. Garsdal (2004), Jesper Kristen Mystik. Garsdal, Jesper (2003). Oplysning og frelse, kærlighed og sampassion, negativitet og død. Center for Filosofi og Videnskabsteori Goleman, Daniel (1996). Emotional Intelligence. London: Bloomsbury. Goleman, Daniel (2003a). Destructive Emotions. London: Bloomsbury Goleman, Daniel (2003b). Healing Emotions. Boston & London: Shambala Publications. Grof, Stanislav (2001). Fremtidens psykologi. Valby: Borgen. Harvey, Peter (2002). An Introduction to Buddhism. Cambridge: Cambridge University Press. Hayward, Jeremy W. et al. (2001). Gentle Bridges. Boston & London: Shambhala Publications. Heidegger, Martin (2002). Being and Time. Oxford: Blackwell Publishing. Horkheimer, Max et al (2001). Oplysningens dialektik. København: Gyldendal. Houshmand, Zara et al. (1999). Consciousness at the Crossroads. New York: Snow Lion Publications. Høvring, Erik et al. (1999). Politikens Nudansk Ordbog. 17. udgave, København: Politikens Forlag. Haaning, Aksel (1993). Den kristne mystik. København: Reitzels forlag. Haaning, Aksel (2001). Naturens lys. København: C.A. Reitzel Forlag. Haaning, Aksel (2004). Middelalderens naturfilosofi. København: C.A. Reitzel Forlag. Inwood, Michael (2000). A Heidegger Dictionary. Oxford: Blackwell Publishing. Janakananda Saraswati (1999). Yoga, Tantra og Meditation. Lynge: Bogans Forlag Jørgensen, Dorthe (2001). Skønhedens metamorfose. Odense: Odense Universitetsforlag. Kierkegaard, Søren (1996). Kjerlighedens Gjerninger. København: Gyldendal Lovejoy, Arthur. O. (1978). Essays in the History of Ideas. Westport: Greenwood Press. Lübcke, Poul (1995). Politikens Filosofi leksikon. København: Politikens forlag. Lübcke, Poul et al. (1996). Vor tids filosofi: Videnskab og sprog. København: Politikens forlag. Lübcke, Poul et al. (2001). Politikens Filosofi håndbog. København: Politikens forlag. Side 12 af 14

13 McGinn, Bernard (1981). Meister Eckhart. Mahwah, New Jersey: Paulist Press. McGinn, Bernard (1986). Meister Eckhart. Mahwah, New Jersey: Paulist Press. McGrath, Alister E. (2000). Christian Theology. 2. ed. Massachusetts: Blackwell Publishers. Monaghan, John (2000). Social & Cultural Anthropology. Oxford: Oxford University Press Moran, Dermot (2000). Introduction to Phenomenology. London: Routledge. Mulhal, Stephen (2001). Heidegger. London: Routledge. Padmasambhava (1999), The Light of Wisdom. Hong Kong: Rangjung Yeshe Publications. Panikkar, Raimon (1979). Myth, Faith and Hermeneutics. New York: Paulist Press Panikkar, Raimon (1999). The Intrareligious Dialogue. New York: Paulist Press Pedersen, Olaf et al. (2000). Fra Kaos til Kosmos. København: Nordisk forlag. Popper, Karl R. (1996). Kritisk rationalisme. København: Nyt nordisk forlag Radhakrishnan, Sarvepalli (1989). Indian Philosophy. New Jersey: Princeton University Press Ricard, Matthieu et al. (1999).Munken og filosoffen. København: Borgens Forlag. Schmidt, Lars-Henrik (2001). Det videnskabelige perspektiv. København: Akademisk forlag. Sløk, Johannes (1968). Hvad er idéhistorie?. København: Gyldendal. Smart, Ninian (2000). Atlas over verdens religioner. Köln: Könemann. Smart, Ninian (2001). World Philosophies. London: Routledge Snow, Charles P (1964). The two Cultures. Cambridge: Cambridge University press. Stubberup, Michael (2004). Hjertebøn og østkirkens mystikere. København: Borgen. Thrangu, Khenchen (2000). The Middle-Way Meditation Instructions. Colorado: Namo Buddha seminar Thulstrup, Marie (1974). Begrebet Mystik. Skjern: Rosenkilde og Bagger. To, Lok (1986). The Seeker s Glossary of Buddhism., 2nd Edition, New York: Sutra Translation Committee of the United States and Canada. Varela, Francisco J. (1997) Sleeping, Dreaming, and Dying. Boston: Wisdom Publications. Varela, Francisco J. et al. (2000). The Embodied Mind. Cambridge: The MIT Press. Varela, Francisco J. et al. (2002). The View from Within. Thorverton, UK: Imprint Academic. Vedfelt, Ole (1998). Bevidsthed. 2. udgave. København: Gyldendal. Wallace, B. Alan (2000). The Taboo of Subjectivity. Oxford: Oxford University Press Wallace, B. Alan (2003). Buddihism & Science. New York: Columbia University Press. Wallace, B. Alan (2005). Balancing the Mind. Ithaca, New York: Snow Lion Publications. Weber, Max (2001). Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. København: Nansensgade Antikvariat. Wilber, Ken (2000). Integral Psychology. Boston & London: Shambala Publications. Wilber, Ken (2001a). The Marriage of Sense and Soul. Boston: Shambala Publications. Wilber, Ken (2001b). Eye to Eye. Boston & London: Shambala Publications. Zajonc, Arthur (2004). The New Physics and Cosmology. New York: Oxford University Press. Artikler: Crick, Francis et al, (1997) The Problem of Consciousness. Scientific American Special issue: Mysteries of the Mind : 18-26, David J. Chalmers, (1995) Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies 2(3):200-19, Davidson R J, et al. (1999) The functional neuroanatomy of emotion and affective style. Trends Cogn Sci;3: Davidson RJ. (1992) Emotion and affective style: hemispheric substrates. Psychol Sci; 3: Davidson, R. J. et al. (2003) Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation Psychosomatic Medicine 65: Dobbs, David (2005) The Quest of Christof Koch. Scientific American MIND:, vol 16, no 2, p Lutz, A et al. (2004) Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice PNAS vol. 101 no. 46 pp Lutz, A. et al. (2002), Guiding the study of brain dynamics by using first-person data: synchrony patterns correlate with ongoing conscious states during a simple visual task, Proceeedings of the National Academy of Sciences USA, 99, pp Urry, Heather L. (2004) Making a life worth living - neural correlates of well-being Side 13 af 14

14 Varela, F.J. (1996), Neurophenomenology: A methodological remedy to the hard problem, Journal of Consciousness Studies, 3 (4), pp Varela, Francisco et al., (2001) The Brainweb - Phase Synchronization and Large-Scale Integration. Nature Reviews Neuroscience 2, Side 14 af 14

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Forord Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Erkendelse, stræben og følelse - eller kognition, konation og emotion - er den klassiske tredeling af de psykiske fænomener, som kan føres tilbage til Augustins

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

psykologi KEN WILBERS

psykologi KEN WILBERS INTRODUKTION AF JØRGEN LUMBYE ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN KEN WILBERS psykologi Er det muligt at integrere videnskab og religion? Ja, mener psykologen og bevidsthedsforskeren Ken Wilber, hvis

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien

Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien Perspektiv, vol. 12, no. 3, pp. 34-37, 1964 Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien Niels Egebak Egebak. N. (1964). Maurice Merleau-Ponty og fænomenologien. Perspektiv, vol. 12, no. 3, pp. 34-37. Denne

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi

Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Coaching og buddhistisk tænkning og filosofi Paralleller mellem den buddhistiske psykologi og den moderne coaching-praksis. 30-04-2013 1 Jens Christian Aagenæs Direktør Adler Learning Scandinavia www.adlerscandinavia.com

Læs mere

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Laboratoriearbejdets formål Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Roskilde Universitetscenter Forskningsspørgsmål 1.Hvilke potentielle læringsudbytter findes der for de laboratoriearbejder, der typisk

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012

Videnskabsteori F2012. - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Videnskabsteori F2012 - Introduktion til kurset og faget, v. Nis Johannsen, 31/1-2012 Agenda 1. time: introduktion til kurset 2. time: introduktion til faget: Hvad er videnskabsteori? Agenda for 1. time

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere