Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagetiske retningslinier for kliniske diætister"

Transkript

1 Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l

2

3 Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske fagområde, samt medvirke til at der udvises hæderlighed, ansvarlighed og pålidelighed i det daglige arbejde. Retningslinierne skal medvirke til at fremme den fagetiske debat blandt kliniske diætister og understrege den enkelte og fællesskabets ansvar både i forholdet til patienter, kollegaer, arbejdspladsen og samfundet. Retningslinierne er uden sanktionsmuligheder. Dvs. der lægges ikke op til at vi skal have et diætistetisk råd hvor kolleger kan indklages med mulig sanktion til følge, f.eks. eksklusion af FaKD. Forslaget er dog ikke helt uden sanktionsmuligheder. Visse af de udsagn der indgår er pålagt ved lov el.lign. Desuden vil der være de sanktionsmuligheder som ligger i det pågældende regelsæt, f.eks. i relation til autorisation. Læsevejledning Ordet skal anvendes kun, hvor det der omtales er reguleret af love, bekendtgørelser el. lign. (se appendiks). Ordet bør anvendes i alle andre sammenhænge. Mængden af punkter under den enkelte overskrift er ikke udtryk for en holdning til områdets relevans. Punkterne står ikke i en prioriteret rækkefølge. Der kan forekomme udsagn der tilsyneladende lapper over hinanden. Dette skyldes, at der kan være emner der er relevante både i forhold til patienten og i forhold til faget. Udsagnene vil således have forskellige synsvinkler og synsvinklen vil fremgå af kommentaren. Ordet patient anvendes om enhver modtager af diætistens ydelser, altså uanset om man selv ville foretrække at bruge betegnelsen klienter, kunder, kursister el. lign. Fagetiske retningslinier for kliniske diætister er udarbejdet af Else Marie Thaysen, Helle Christensen, Annette Saaek, Eva Winther og Anne Marie Beck. August Konsulent: Cand. scient. Majken Belusa

4 Den kliniske diætist og patienten Den kliniske diætist har som udgangspunkt, at diætbehandlingen er individbaseret og patientcentreret. Individbaseret betyder, at det er patientens synsvinkel og f.eks. ikke hans families holdninger og ønsker der er i centrum. Patientcentreret skal ses som modsætningen til f.eks. behandlerorienteret og institutionscentreret, dvs. det er patientens behov der har betydning for tilrettelæggelse af behandlingen og ikke f.eks. diætistens eller institutionens behov. Den kliniske diætist bør i sin praksis tage udgangspunkt i, at patientens rettigheder som menneske indebærer retten til selvbestemmelse (autonomi) og respekt for livssammenhæng. Der kan opstå modsætninger mellem autonomiprincippet og det at handle ud fra en faglig overvejelse af, hvad der er til patientens bedste. Autonomiprincippets begrænsning ligger der hvor patienten ikke selv kan tage beslutninger eller hvor der også skal tages hensyn til f.eks. pårørendes selvbestemmelse og velfærd. Ved respekt for livssammenhænge viser diætisten at hun ikke kun tager udgangspunkt i sygehistorien, men også forsøger at undersøge hvilken rolle sygehistorien spiller i patientens liv. Den kliniske diætist bør i sin praksis tage udgangspunkt i patientens ret til ikke at blive skadet, samt i at behandlingen gavner og at menneskeværd respekteres. I de situationer hvor menneskets evne til selvbestemmelse ikke er til stede, f.eks. hos syge børn og visse grupper af psykisk syge, er det vigtigt at respektere den enkelte patients menneskeværd, f.eks. ved via samtale med de pårørende, at få kendskab til patientens ståsted og prioriteringer. 2

5 Den diætbehandling den kliniske diætist har ansvar for bør være i overensstemmelse med begrundet og dokumenteret praksis. En behandling der ikke er dokumenteret, er ikke etisk neutral. Den har en negativ etisk effekt, fordi den anvender ressourcer (både patientens og sundhedsvæsnets), der kunne have været anvendt på andre behandlingstilbud, som kunne gavne patienten. Den kliniske diætist skal formidle den fornødne information, så patienten kan give et informeret samtykke til den foreslåede behandling. Informeret samtykke betyder, at patienter har ret til information om muligheder og begrænsninger ved den foreslåede behandling, samt skal være klar over eventuelle bivirkninger og risici ved behandlingen. Den kliniske diætist bør behandle patienter ligeværdigt og retfærdigt, uafhængig af race, alder, køn, religion, kultur, social eller økonomisk status, personlige egenskaber, helbredsproblemets natur eller andet. Udgangspunktet for behandlingen er menneskets ligeværd, dvs. at alle er lige værdige som mennesker, uanset race, køn osv. At være retfærdig skal i denne sammenhæng tolkes således, at patienter skal opleve at de bliver behandlet på samme måde som andre sammenlignelige patienter, f.eks. patienter med samme diagnose og sværhedsgrad af sygdommen. Hvis to personer behandles forskelligt, skal man kunne begrunde det med, at der er tale om relevante forskelle. Skelner man mellem mennesker ud fra irrelevante forskelle, vil det blive anset for uretfærdigt og diskriminerende. Den kliniske diætist bør tage udgangspunkt i, at mennesket er en fysisk, psykisk, social og kulturel enhed, og i den daglige patientkontakt vise respekt for dette. Den grundlæggende argumentation for, at diætbehandling skal være individuel, både hvad angår diætplan og selve diætbehandlingsprocessen, er forståelse af og respekten for at mennesker er forskellige. 3

6 Den kliniske diætist skal i sit arbejde sikre patientens ret til værn om personlige oplysninger. Diætistens tavshedspligt har såvel etiske som juridiske sider, da værn om oplysninger som kommer fra patienten er fastlagt ved lov. Den kliniske diætist bør i givet fald informere patienten om muligheden for at klage til Patientklagenævnet og/eller Patientforsikringen. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem diætist og patient som ikke kan løses parterne imellem eller af diætistens nærmeste overordnede, bør den kliniske diætist henvise patienten til rådgivning vedr. udformning og fremsendelse af klage. Det må ikke få konsekvenser for den videre behandling af patienten, at denne har klaget. 4

7 Den kliniske diætist og faget Den kliniske diætist bør udøve diætbehandling på et højt fagligt niveau og hvor det er muligt udføre evidensbaseret diætbehandling. Evidensbaseret diætbehandling skal i denne sammenhæng forstås som, at integrere den bedst mulige forskningsmæssige evidens med den individuelle kliniske ekspertise og patientens behov og præferencer. Den kliniske diætist skal følge udviklingen indenfor faget, og gøre sig fortrolig med nye principper der har betydning for erhvervsudøvelsen. Dette punkt skal dels ses i sammenhæng med udøvelsen af evidensbaseret behandling, dels i sammenhæng med fagets fortsatte udvikling. Den kliniske diætist bør udføre sit virke på en sådan måde at der bibeholdes/skabes respekt om diætistfaget. Kliniske diætister er en lille og for nogen ukendt faggruppe, så uhensigtsmæssige oplevelser med en klinisk diætist kan have afsmittende virkning på opfattelsen af hele faggruppen. Den kliniske diætist skal udføre sit arbejde omhyggeligt og samvittighedsfuldt, og påtage sig ansvaret (fagligt, juridisk og personligt), for den udførte diætbehandling. Nogle kollegaer kan befinde sig i en så presset ressourcemæssig situation, at arbejdet måske ikke altid kan udføres optimalt. På den anden side har omhu og samvittighedsfuldhed stor betydning for faget mht. omdømme og udvikling. Desuden er kliniske diætister lovgivningsmæssigt forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. 5

8 Den kliniske diætist bør medvirke til, at fremme forskning og udviklingsarbejde der kan medvirke til at optimere patientbehandlingen, herunder sikre sig at gældende videnskabsetiske principper følges. Dette gør sig også gældende i situationer hvor man er ansat men ikke egentlig projektansvarlig, f.eks. i en ansættelse som dataindsamler. Den kliniske diætist bør tage medansvar for uddannelse af kliniske diætister. Det gælder såvel nyuddannede der skal have et superviseret år for at opnå autorisation, som studerende der som del af den nye uddannelse skal ud i længerevarende praktik. Kliniske diætister er fælles medansvarlige for, at der bliver uddannet nye kollegaer, der kan sikre fagets eksistens og udvikling i fremtiden. Den kliniske diætist skal dokumentere sit arbejde. Det gælder både dokumentationen og kvalitetssikringen af de udførte ydelser og den lovpligtige dokumentation (journalføring). Den kliniske diætist skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning mv. vedrørende virksomhed som klinisk diætist og øvrig lovgivning vedr. sundhedspersoner. Kliniske diætister er selvfølgelig forpligtede i forhold til gældende lovgivning i al almindelighed. Men i fagetisk sammenhæng er det specielt love mv. der gælder den faglige virksomhed der er væsentlige Den kliniske diætist udfører ikke diætbehandling vedkommende ikke er kvalificeret til, men henviser evt. til en kollega der har de nødvendige kvalifikationer eller søger supervision. Som fagperson må man sige fra eller søge hjælp, hvis man bliver opfordret til at behandle en patient med en diæt, som man ikke har den tilstrækkelige viden om, så behandlingen kan udføres forsvarligt. 6

9 Den kliniske diætist og kollegaen Den kliniske diætist bør vise respekt og omsorg for sine kollegaer. Respekt og omsorg for kollegaernes valg arbejdsmæssigt: Hvis man indbyrdes har en positiv kontakt, og indbyrdes har faglige drøftelser, er det nemmere at forstå hinandens valg og respektere at forskellige mennesker har forskellige syn på tilværelsen. Den kliniske diætist bør vise respekt overfor kollegaers arbejde og være til støtte i faglige sammenhænge. At føle sig respekteret og støttet af kollegaer kan være altafgørende for et godt arbejdsliv. Udfører kollegaen fx behandling der ikke er dokumenteret eller fagligt velbegrundet, bør dette bemærkes til kollegaen, da det til enhver tid er patientens ret til at modtage dokumenteret behandling der vejer højere end at give kollegial støtte. Den kliniske diætist bør støtte en hensigtsmæssig adfærd med henblik på et sikkerheds- og sundhedsmæssigt godt arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø er en forudsætning for høj arbejdsglæde. Den kliniske diætist bør påpege eventuelle forsømmelser, der vedrører god faglig praksis eller brud på fagetiske og kollegiale grundprincipper. Den kliniske diætist bør først og fremmest lade kritik komme til udtryk overfor den, kritikken er rettet imod. I situationer, hvor konflikten ikke kan løses mellem de direkte involverede parter, kan de involverede forelægge sagen for den nærmeste faglige leder. Opdager en klinisk diætist kollegial forsømmelse bør situationen tages op med den pågældende kollega, og dernæst hvis for- 7

10 sømmelsen fortsætter og afhængig af forsømmelsens størrelse med nærmeste overordnede. Omfatter forsømmelsen kliniske diætister fra forskellige arbejdspladser, bør alle implicerede involveres i en diskussion af problemstillingen. Den enkelte kliniske diætist bør stille sig positiv overfor en åben faglig dialog, hvorved uoverensstemmelser og konflikter i det faglige arbejde søges undgået. Både de faglige og samfundsmæssige aspekter ved menneskelivet er løbende under forandring. At være forandringsparat synes at være en forudsætning både for faglig og personlig udvikling. Dialog og vilje til forandring er derfor en af forudsætningerne for en fortsat professionalisering af diætistgruppen. Den kliniske diætist bør arbejde for at fremme samarbejdet mellem kollegaer såvel som mellem faggrupperne. Hvis uenighed opstår, skal hensynet til patientens behandling prioriteres. Information af alle, inklusiv patienten er vigtig, således at patient og andre forstår alvoren i situationen, men også således at valget om behandling eller ej så vidt muligt ligger hos den enkelte patient. Den kliniske diætist bør give supervision til diætistkollegaer. Kliniske diætister bør tage medansvar for uddannelse af kliniske diætister og diætiststuderende. Faglig refleksion er altafgørende for livslang udvikling hos den enkelte. Refleksion kan føre til afdækning af behov for kollegial supervision, og det er vigtigt at kliniske diætister giver hinanden støtte og vejledning i denne udvikling. Det samme gælder medansvar for uddannelsen af kliniske diætister. Da medansvaret angår fælles interesse, må det være den enkelte kliniske diætist, der siger til og fra ud fra en overvejelse af travlhed og nødvendigheden i at det er dem, der stiller deres viden til rådighed. 8

11 Den kliniske diætist og arbejdspladsen Den kliniske diætist bør sætte sig ind i arbejdspladsens værdigrundlag og efterleve denne. Hvis den kliniske diætist observerer, at værdigrundlaget ikke bliver håndhævet bør den kliniske diætist påpege dette. Værdigrundlaget er de normer, regler og værdier, man handler ud fra. Ofte vil de grundlæggende værdier have udspring i etikken, idet man her forsøger at opridse en hensigtsmæssig behandling/omgangstone som en værdi der skal efterleves i henhold til det gode liv/den gode handling. Det fælles værdigrundlag skal sikre at patienterne oplever helhed i behandlingen. At undlade at påpege, hvis man oplever brud på værdigrundlaget i forhold til patienterne, gør principielt medansvarlig, uagtet vanskeligheden ved som enkeltperson, at påpege tilsidesættelse af værdigrundlaget. Den kliniske diætist skal udvise åbenhed og stille sin viden til rådighed for kollegaer på arbejdspladsen. Således, at der er kontinuitet og forankring af viden i organisationen. Den kliniske diætist skal respektere andre faggruppers ansvars- og fagområde og medvirke til et ligeværdigt samarbejde, med andre fag. Med fokus på den enkelte patients oplevelse af et sammenhængende sygehusophold (rød tråd!) er det vigtigt, at alle faggrupper arbejder aktivt ud fra et fælles værdigrundlag. Alle er afhængig af hinanden. Ingen faggrupper kan give patienten den optimale behandling alene. Alle bør arbejde bevidst med kompetenceudvikling, og sammen uddanne sig til et stærkt team, der smidigt og kompetent løser opgaverne. 9

12 Den kliniske diætist og samfundet Den kliniske diætist bør stille sin viden til rådighed for borgerne og medvirke i samfundsdebatten. Den kliniske diætist kan højne informationsniveauet ved at deltage i samfundsdebatten. Det etiske aspekt handler bl.a. om hvordan man behandler, taler til patienten og kollegaerne, samt om hvordan man bedst mulig informerer og tager vare på den enkelte. Deltagelse i debatten om de sundhedspolitiske tiltag kan ske såvel som fagperson og som samfundsborger. I den forbindelse må den enkelte gøre sig klart, i hvilken rolle deltagelsen i samfundsdebatten sker. Den kliniske diætist bør arbejde for at sundhedsvæsenet og samfundet bruger den bedst dokumenterede viden som grundlag for indsats. Omstillingerne i sundhedsvæsenet samt befolkningens behov kræver at kliniske diætister deltager i udviklingen med faglige vurderinger og synspunkter, både når det gælder nye tiltag og/eller forbedringer af de allerede eksisterende. Kliniske diætisters faglige indsigt, viden og forskningsresultater bør udbredes til gavn for den enkelte patient og samfundet. Metodeudvikling af diætbehandlingen kan være et værktøj til prioritering i sundhedsvæsenet. Den kliniske diætist bør arbejde for en ressourcetildeling indenfor sundhedsvæsenet som sikrer en faglig forsvarlig diætbehandling. Samfundet ønsker ofte at regulere hvem kliniske diætister må behandle ud fra ressourcemæssige og politiske opfattelser. Et væsentligt etisk aspekt udgør imidlertid spørgsmålet om retfærdighed og lighed sammenholdt med fordelingen af ressourcerne. Den kliniske diætist bør arbejde for at de to førstnævnte bliver grundlaget ved prioriteringer i sundhedsvæsenet. 10

13 Den kliniske diætist bør holde sin viden om lovgivningen på det sundhedspolitiske område ajour. Den kliniske diætist er forpligtiget til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til det offentlige sundhedsvæsen afkræves af sundhedsmyndighederne. Den kliniske diætist er forpligtiget til, på begæring af Sundhedsstyrelsen at afgive alle de oplysninger der er nødvendige for at gennemføre tilsyn efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Det første punkt er en naturlig følge af de to sidstnævnte, der er fastlagt i Lov om kliniske diætister. Fortsat er den kliniske diætist vigtigste funktion patientbehandling. Det er således væsentligt for opnåelse af optimale vilkår for behandlingen at den kliniske diætist ikke af patienten opfattes som myndighedernes arbejdsgiver. Udlevering af patientoplysninger skal ske med patientsamtykke eller have hjemmel i lov og må kun omfatte relevante oplysninger. Patienterne bør tillige sikres en valgfrihed i forhold til at give samtykke. 11

14 Appendiks De aktuelle love/bekendtgørelser vedrørende virksomhed som klinisk diætist er: Lov nr. 307 af 24/4/1996: Lov om kliniske diætister. Bekendtgørelse nr. 880 af 30/9/1996: Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist. Bekendtgørelse nr. 881 af 30/9/1996: Bekendtgørelse om kliniske diætisters pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring). Bekendtgørelse nr. 850 af 24/9/1996: Bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktiske uddannelse. Desuden er der en række love/bekendtgørelser, der vedrører sundhedsvæsenet som helhed f.eks.: Lov nr. 482 af 01/07/1998: Lov om patienters retsstilling. Bekendtgørelse nr. 935 af 12/10/2000: Bekendtgørelse om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter. 12

15

16 Marmorering: Mette Thordsen, Grafisk tilrettelægning: Bjørn Rasmussen Grafik: , Tryk: Jannerup Offset a/s

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere