KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2019) 2022 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 1.1. Generel baggrund Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/ (prospektforordningen) finder anvendelse fra den 21. juli Hermed indføres der et nyt og harmoniseret sæt regler, som gør det lettere for virksomheder at rejse midler på kapitalmarkeder med henblik på investering og vækst, og som samtidig gør det lettere for investorer at træffe bedre og mere informerede beslutninger. Forordningens gennemførelse forudsætter, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udarbejder reguleringsmæssige tekniske standarder for at få fastlagt nogle af de tekniske detaljer ved de nye regler. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/ Reformen af kravene til prospekter er et vigtigt led i handlingsplanen for etablering af en kapitalmarkedsunion (handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen). Disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tilvejebringer visse tekniske detaljer, som er af afgørende betydning for at forstå prospektet, f.eks. nøgleregnskabsoplysninger i resuméet, offentliggørelse af prospektet, oplysninger til klassificering af prospekter, tillæg til prospektet, annoncering og meddelelsesportal. De bidrager til fuldførelsen af handlingsplanen som omhandlet i meddelelsen fra Kommissionen om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen Formål I overensstemmelse med prospektforordningen tager de reguleringsmæssige tekniske standarder sigte på at realisere følgende formål: tilvejebringe et begrænset sæt nøgleregnskabsoplysninger under hensyntagen til de forskellige kategorier af udstedere og værdipapirtyper, der kan medtages i projektresuméet, som højst må være på syv sider præcisere de krav, der stilles til offentliggørelse af prospektet, ved i) at videreføre de gældende niveau 2-regler, som endnu ikke er indarbejdet i prospektforordningen, eller bliver forældede, ii) fjerne forbuddet mod hyperlinks i prospekter opstille en liste over data, som gør det muligt for ESMA at i) oprette en central mekanisme til opbevaring af prospekter med gratis adgang for offentligheden og passende søgeværktøjer, ii) udarbejde en årsrapport med statistikker over prospekter og en analyse af tendenser, der vil fremme den fremtidige evaluering af prospektregler udvide beskyttelsen af investorer i forbindelse med annoncering og give kompetente myndigheder mulighed for at overvåge annonceringsaktiviteter og samarbejde på en mere effektiv måde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af , s. 12). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). COM(2017) 292 final. DA 1 DA

3 præcisere situationer, hvor der er behov for offentliggørelse af et tillæg til prospektet, ved at tilpasse nylige reguleringsmæssige tekniske standarder om det samme emne til den nye prospektordning og tilføje foranstaltninger med henblik på at dække de nye elementer, der er omhandlet i prospektforordningen præcisere de tekniske ordninger, der skal udvide ESMA's IT-system ("prospektregister"), således at det kan omfatte hele det sæt dokumenter, der ved hjælp af pas indgives gennem meddelelsesportalen Juridisk baggrund De reguleringsmæssige tekniske standarder, der er baseret på beføjelserne i prospektforordningens artikel 7, stk. 13, artikel 21, stk. 12 og 13, artikel 22, stk. 9, artikel 23, stk. 7, og artikel 25, stk. 7, er samlet i en enkelt delegeret forordning fra Kommissionen, og dette valg er baseret på væsentlige forbindelser mellem bestemmelserne i de reguleringsmæssige tekniske standarder. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010 gennemførte ESMA en åben, offentlig høring i perioden fra den 15. december 2017 til den 9. marts 2018, inden de reguleringsmæssige tekniske oplysninger blev forelagt Kommissionen. Interessentgruppen for værdipapirer og markeder (SMSG) og 29 forskellige enheder reagerede på den offentlige høring. ESMA har også foretaget en cost-benefit-analyse, som indgik i den endelige rapport sammen med resultatet af den offentlige høring og ESMA's svar til interesserede parter. ESMA sendte den endelige rapport om reguleringsmæssige tekniske standarder til Kommissionen i juli 2018 i overensstemmelse med den frist, der er fastsat i prospektforordningen. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Denne delegerede forordning tager sigte på at præcisere visse tekniske detaljer ved den nye prospektordning, som hverken indebærer strategiske beslutninger eller politiske valg. De supplerer de politiske rammer, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/1129, med yderligere detaljer og forklaringer i forhold til de elementer, der er omfattet af beføjelserne. I kapitel I fastlægges minimumsindholdet af og formatet for fremlæggelse af nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet. I kapitel II stilles der visse krav vedrørende offentliggørelsen af prospektet. I kapitel III præciseres de oplysninger, der er nødvendige til klassificering af prospekter, og de praktiske ordninger til at sikre, at disse data er maskinlæsbare. Kapitel IV indeholder en nærmere præcisering af visse bestemmelser i forordning (EU) 2017/1129 vedrørende annoncering og offentliggørelse. Der indføres endvidere en effektiv procedure for samarbejde mellem kompetente myndigheder med det formål at vurdere, om der er overensstemmelse mellem annonceringen og oplysningerne i prospektet. Kapitel V omhandler de situationer, som nødvendiggør, at der offentliggøres et tillæg til prospektet. Kapitel VI omhandler de tekniske ordninger, der er nødvendige for meddelelsesportalens funktion. DA 2 DA

4 Kapitel VII omhandler ophævelsen af Kommissionens gældende delegerede forordning (EU) nr. 382/ og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 5 og nærværende delegerede forordnings anvendelse fra den 21. juli 2019, som er sammenfaldende med anvendelsen af de fleste bestemmelser i prospektforordningen Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 af 7. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet (EUT L 111 af , s. 36). Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 af 30. november 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 58 af , s. 13). I henhold til artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1129 finder forordning (EU) 2017/1129 anvendelse fra den 21. juli 2019, undtagen artikel 1, stk. 3, og artikel 3, stk. 2, som finder anvendelse fra den 21. juli 2018, og artikel 1, stk. 5, første afsnit, litra a), b) og c), og artikel 1, stk. 5, andet afsnit, som finder anvendelse fra den 20. juli DA 3 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF 7, særlig artikel 7, stk. 13, artikel 21, stk. 12 og 13, artikel 22, stk. 9, artikel 23, stk. 7, og artikel 25, stk. 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) Nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet bør tilvejebringe de nøgleregnskabstal, som giver investorer en kort oversigt over udstederens aktiver, passiver og rentabilitet, samt andre nøgleregnskabsoplysninger, som er relevante for investorer, således at de kan foretage en foreløbig vurdering af udstederens finansielle præstationer og finansielle stilling. For at sikre, at disse oplysninger er koncise og relevante, er det derfor nødvendigt at identificere en begrænset række fremlæggelser af oplysninger, præcisere deres layout og tilpasse regnskabsoplysningerne for at tage højde for forskellige typer udstedere og værdipapirer. (2) For at undgå at vildlede investorer bør udstedere have ret til at medtage særlige supplerende fremlæggelser af oplysninger, herunder alternative præstationsmålinger, hvis de er af den opfattelse, at oplysningskravene ikke giver et tydeligt billede af deres præstationer og finansielle stilling. For at sikre, at investorerne hovedsagelig fokuserer på de tal, der stammer fra regnskaber, bør alternative præstationsmålinger ikke fremlægges med større vægt i prospektet end de tal, der er udledt af de historiske regnskabsoplysninger. (3) For at begrænse overholdelsesomkostningerne og den administrative byrde for udstederne bør nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet, herunder yderligere poster og alternative præstationsmålinger, gengive de oplysninger, der forelægges i selve prospektet. (4) Nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet bør være afpasset efter udstederens økonomiske aktivitet, dennes erhvervssektor, de vigtigste poster i dennes regnskab og 7 EUT L 168 af , s. 12. DA 4 DA

6 den type værdipapirer, som udstedes eller udbydes. Det er dog ikke muligt at tilvejebringe særlige skemaer for alle typer udstedere. (5) Hvis de historiske regnskabsoplysninger i prospektet berigtiges i tilfælde af materielle fejl i regnskabet eller ændringer af regnskabsstandarderne, bør nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet afspejle disse berigtigede historiske regnskabsoplysninger for at undgå at vildlede investorerne og sikre overensstemmelse med oplysningerne i prospektet. (6) Hvis en udsteder har en kompleks finansiel historik bør denne, hvis det er passende, både fremlægge sine regnskabsoplysninger og de regnskabsoplysninger, der vedrører en anden eller andre enheder i et separat afsnit i prospektresuméet. (7) Investorer skal have klarhed over, hvilke oplysninger der er en del af prospektet, og hvem et udbud af værdipapirer til offentligheden er rettet til. Hvis prospektet indeholder hyperlinks, bør investorerne derfor underrettes om, at med undtagelse af de oplysninger, som er integreret ved henvisning, udgør oplysningerne på de tilknyttede websteder ikke en del af prospektet og er ikke undersøgt eller godkendt af den kompetente myndighed. Endvidere bør der træffes foranstaltninger for at forhindre, at de websteder, som anvendes til offentliggørelse af prospektet, henvender sig til personer, som er bosiddende i medlemsstater eller tredjelande, hvor udbuddet af værdipapirer til offentligheden ikke finder sted, f.eks. ved at indføje en erklæring på webstedet om, hvem udbuddet er rettet til. (8) Indberetning og offentliggørelse af data i et elektronisk, maskinlæsbart format fremmer effektiv anvendelse og udveksling af disse data. Listen over datafelter, som skal indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) med henblik på klassificering af prospekter, bør derfor præciseres, og der bør stilles krav om anvendelse af skemaer i XML-format for at sikre, at sådanne felter er maskinlæsbare. Listen over data bør være tilstrækkeligt omfattende til at sikre, at ESMA opfylder sit mandat i henhold til artikel 47 i forordning (EU) 2017/1129 og hvert år offentliggør en rapport med statistikker over godkendte og meddelte prospekter i Unionen og en analyse af tendenser under hensyntagen til de forskellige typer udstedere og udstedelser. (9) For at undgå at vildlede detailinvestorer i forbindelse med markedsføring af værdipapirer, som det foreslås at udbyde til offentligheden eller optage til handel på et reguleret marked, bør annonceringer ikke give indtryk af at være det dokument, der indeholder de vigtigste oplysninger. Af den grund og for at undgå forveksling med prospektet bør annonceringer ikke være ubehørigt omfattende. (10) Annonceringer i forbindelse med udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked kan blive unøjagtige eller vildledende, hvis der opstår en betydelig ny omstændighed, væsentlig fejl eller væsentlig unøjagtighed vedrørende oplysningerne i det tilsvarende prospekt. Der bør stilles krav om at sikre, at annonceringer ændres uden unødigt ophold, hvis annonceringen bliver unøjagtig eller vildledende på grund af en sådan ny omstændighed, væsentlig fejl eller væsentlig unøjagtighed. (11) For at gøre det muligt for investorer at træffe informerede investeringsbeslutninger bør oplysningerne i annonceringer ikke fremlægges på en uafbalanceret måde, f.eks. ved at fremlægge negative aspekter ved sådanne oplysninger med mindre vægt end de positive aspekter. DA 5 DA

7 (12) Da alternative præstationsmålinger kan påvirke investeringsbeslutninger uforholdsmæssigt, bør oplysninger om udbud til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, der udbredes uden for prospektet, ikke kunne indeholde sådanne målinger, medmindre de indgår i selve prospektet. (13) De kompetente myndigheder i værtslande undersøger ikke prospekter. Når den kompetente myndighed i værtslandet anmoder den kompetente myndighed i hjemlandet om bistand for at sikre, at investorer i værtslande er beskyttet på behørig vis, bør den derfor sende de oplysninger, som er relevante for den kompetente myndighed i hjemlandet i forbindelse med en vurdering af, om annonceringen er i overensstemmelse med prospektets indhold. En sådan meddelelse bør finde sted inden for et passende tidsrum, således at det kan sikres, at investorer i værtslande ikke stilles dårligere, fordi de kompetente myndigheder i værtslandet ikke undersøger prospekter, og har tilstrækkelig tid til at analysere det underliggende udbud til offentligheden. Den kompetente myndighed i værtslandet bør informeres i det omfang, det er nødvendigt for at udøve kontrol over annonceringsaktivitetens overholdelse af bestemmelserne i myndighedens jurisdiktion. (14) For at sikre konsekvent anvendelse af forordning (EU) 2017/1129 og tage højde for den tekniske udvikling på de finansielle markeder er det nødvendigt at præcisere de situationer, hvor der kræves offentliggørelse af tillæg til prospektet. Det er ikke muligt at identificere alle de situationer, hvor der kræves et tillæg til prospektet, da dette kan afhænge af den pågældende udsteder og de pågældende værdipapirer. Derfor er det hensigtsmæssigt at definere de minimumssituationer, hvor der kræves et tillæg. (15) Reviderede årsregnskaber spiller en afgørende rolle for investorer, når de træffer investeringsbeslutninger. For at sikre, at investorerne baserer deres investeringsbeslutninger på de seneste regnskabsoplysninger, er det nødvendigt at stille krav om offentliggørelse af et tillæg med nye reviderede årsregnskaber for udstedere af værdipapirer, der er kapitalandele, og udstedere af underliggende aktier, hvis aktiebeviserne er offentliggjort efter godkendelsen af prospektet. (16) Resultatforventninger og -prognoser kan påvirke en investeringsbeslutning, og derfor er det nødvendigt at offentliggøre et tillæg med eventuelle ændringer af implicitte eller eksplicitte tal, der udgør resultatforventninger og -prognoser, eller tilbagetrækning af resultatforventninger og -prognoser, som allerede indgår i prospektet. Af samme årsag er det også i forbindelse med værdipapirer, der er kapitalandele, og aktiebeviser nødvendigt at udarbejde et tillæg til prospektet, hvis der er offentliggjort nye resultatforventninger og -prognoser inden udgangen af udbudperioden eller inden optagelse til handel. (17) Oplysninger om identiteten af hovedaktionærerne eller en eventuel kontrollerende enhed hos udstederen er af afgørende betydning for en informeret vurdering af udstederen. Ændringer vedrørende kontrollen med udstederen er dog af særlig betydning, hvis udbuddet omfatter værdipapirer, der er kapitalandele, og som normalt er mere prisfølsomme over for ændringer i forhold til udstedere. Derfor bør der offentliggøres et tillæg, hvis der sker ændringer vedrørende kontrollen med en udsteder af værdipapirer, der er kapitalandele, eller en udsteder af underliggende aktier i forbindelse med aktiebeviser. (18) Det er vigtigt, at potentielle investorer, der vurderer et udbud af værdipapirer, der er kapitalandele, kan sammenligne vilkårene og betingelserne for et sådant udbud med kurs- eller ombytningsvilkårene i tilknytning til et offentligt overtagelsestilbud, der måtte blive fremsat i udbudsperioden. Resultatet af et offentligt overtagelsestilbud er DA 6 DA

8 desuden vigtigt for investeringsbeslutningen, da investorerne har behov for at vide, om det indebærer en ændring vedrørende kontrollen med udstederen. Det er derfor nødvendigt at offentliggøre et tillæg i forbindelse med nye offentlige overtagelsestilbud. (19) Hvis erklæringen om arbejdskapitalen ikke længere er gyldig, kan investorer ikke træffe en fuldt informeret investeringsbeslutning om udstederens finansielle situation. Investorerne bør kunne revurdere deres investeringsbeslutninger i lyset af de nye oplysninger om udstederens muligheder for at få adgang til kontanter og andre tilgængelige likvide midler for at opfylde sine forpligtelser. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt med et tillæg. (20) En udsteder eller udbyder kan efter godkendelsen af et prospekt beslutte at udbyde værdipapirerne i andre medlemsstater end dem, der er omhandlet i prospektet, eller at anmode om optagelse af værdipapirerne til handel på et reguleret i andre medlemsstater end dem, der fremgår af prospektet. Oplysninger om sådanne udbud eller optagelser deri er vigtige for investorens vurdering af visse aspekter ved udstederens værdipapirer, og der bør derfor stilles krav om et tillæg i sådanne tilfælde. (21) Enhedens finansielle stilling eller dens forretninger må forventes at blive påvirket af en væsentlig finansiel forpligtelse. Derfor bør investorer være berettiget til at modtage supplerende oplysninger om følgerne af en sådan forpligtelse i et tillæg til prospektet. (22) En forhøjelse af det samlede nominelle beløb for et udbudsprogram giver oplysning om udstederens øgede finansieringsbehov eller en stigning i efterspørgslen efter udstederens værdipapirer. I et sådant tilfælde bør der offentliggøres et tillæg til prospektet. (23) De relevante kompetente myndigheder bør modtage prospektet og ledsagende data rettidigt gennem meddelelsesportalen sammen med et godkendelsescertifikat, hvoraf det fremgår, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129. ESMA bør sikre, at meddelelsesportalen bevarer sikkerheden og integriteten af de oplysninger, som de kompetente myndigheder har udvekslet. De kompetente myndigheder vil fortsat være ansvarlige for at indgive sådanne oplysninger. For at sikre, at meddelelsesportalen fungerer gnidningsløst og rettidigt er det nødvendigt at præcisere de ledsagende data, som skal uploades til denne meddelelsesportal. (24) I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/ har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse. ESMA har dog ikke hørt denne interessentgruppe om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de tekniske ordninger for meddelelsesportalen, da disse ordninger kun berører ESMA og nationale kompetente myndigheder. (25) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. 8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). DA 7 DA

9 (26) Da denne forordning erstatter Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/ og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 10, bliver disse delegerede forordninger forældede og bør derfor ophæves. (27) Da denne forordning supplerer bestemmelserne i forordning (EU) 2017/1129 bør dens anvendelse udskydes indtil anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1129 VEDTAGET DENNE FORORDNING: KAPITEL I NØGLEREGNSKABSOPLYSNINGER I PROSPEKTRESUMÉET AFDELING 1 INDHOLDET AF NØGLEREGNSKABSOPLYSNINGERNE I PROSPEKTRESUMÉET Artikel 1 Minimumsindholdet af nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet 1. Nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet skal bestå af de regnskabsoplysninger, der er omhandlet i bilagene til [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] Hvis oplysninger, der er omhandlet i de relevante tabeller i bilag I-VI til denne forordning, ikke indgår i udstederens regnskaber, fremlægger udstederen en tilsvarende post fra regnskabet i stedet. 3. Udstederen kan medtage yderligere poster eller alternative præstationsmålinger i prospektresuméet, hvis det drejer sig om nøgleregnskabsoplysninger om udstederen eller om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel på et reguleret marked. Med henblik på første punktum er alternative præstationsmålinger andre finansielle målinger af finansielle præstationer, finansiel stilling eller pengestrømme set i historisk perspektiv eller fremtidsperspektiv end finansielle målinger, som er defineret i de gældende regler for regnskabsaflæggelse. 4. Udstedere, der ikke henhører til de typer udstedere, som er identificeret i artikel 2-8, skal fremlægge de i tabellerne omhandlede nøgleregnskabsoplysninger, som de anser for bedst at svare til den type værdipapirer, der udstedes Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 af 7. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet (EUT L 111 af , s. 36). Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 af 30. november 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 58 af , s. 13). C(2019) DA 8 DA

10 5. Der fremlægges nøgleregnskabsoplysninger om udstedelsestypen og den type værdipapirer, der udstedes, for det antal år, der stilles krav om i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004]. Artikel 2 Nøgleregnskabsoplysninger for ikke-finansielle enheder, som udsteder værdipapirer, der er kapitalandele Hvis udstederen er en ikke-finansiel enhed, som udsteder værdipapirer, der er kapitalandele, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i tabellerne i bilag I. Artikel 3 Nøgleregnskabsoplysninger for ikke-finansielle enheder, som udsteder værdipapirer, der ikke er kapitalandele Hvis udstederen er en ikke-finansiel enhed, som udsteder værdipapirer, der ikke er kapitalandele, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i tabellerne i bilag II. Artikel 4 Nøgleregnskabsoplysninger for kreditinstitutter Hvis udstederen et kreditinstitut, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i tabellerne i bilag III. Artikel 5 Nøgleregnskabsoplysninger for forsikringsselskaber Hvis udstederen et forsikringsselskab, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i tabellerne i bilag IV. Artikel 6 Nøgleregnskabsoplysninger for SPV-selskaber, som udsteder værdipapirer med sikkerhed i aktiver Hvis udstederen er et SPV-selskab, som udsteder værdipapirer med sikkerhed i aktiver, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der omhandlet i tabellerne i bilag V. Artikel 7 Nøgleregnskabsoplysninger for lukkede investeringsselskaber Hvis udstederen et lukket investeringsselskab, skal prospektresuméet indeholde de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i tabellerne i bilag VI. DA 9 DA

11 Artikel 8 Nøgleregnskabsoplysninger for garanter Hvis der er knyttet en garanti til værdipapirerne, skal nøgleregnskabsoplysningerne om garanten fremlægges, som om garanten var udstederen af den samme type værdipapir, som den, der er genstand for garantien, ved brug af tabellerne i bilag I-VI. Hvis garantien er stillet for værdipapirer med sikkerhed i aktiver, fremlægges nøgleregnskabsoplysningerne om garanten, som om garanten var udstederen af de underliggende værdipapirer. AFDELING 2 FORMATET AF NØGLEREGNSKABSOPLYSNINGERNE I PROSPEKTRESUMÉET Artikel 9 Formatet af nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet 1. Nøgleregnskabsoplysningerne fremlægges i tabelform i overensstemmelse med tabellerne i bilag I-VI i denne forordning. 2. Historiske regnskabsoplysninger i prospektresuméet, som ikke er udledt af regnskaberne, identificeres som sådanne. 3. Hvis proformaoplysninger, som skal indgå i prospektresuméet, påvirker de nøgleregnskabsoplysninger, der er omhandlet i den relevante tabel i bilag I-VI til denne forordning, skal disse proformaoplysninger fremlægges i supplerende kolonner i tabellerne i bilag I-VI til denne forordning eller som en særskilt tabel. Proformaoplysninger ledsages af en kort forklaring af tallene i de supplerende kolonner eller den særskilte tabel, hvis det er nødvendigt for forståelsen heraf. Hvis der i tilfælde af en væsentlig bruttoændring kun indgår kvalitative oplysninger i prospektet, medtages der en erklæring herom i resuméet af nævnte prospekt. 4. Hvis udstederen har en kompleks finansiel historik som omhandlet i artikel 18 i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004], fremlægges nøgleregnskabsoplysningerne i prospektresuméet på en måde, som er i overensstemmelse med prospektet, og ved brug af de relevante tabeller i bilag I-VI til denne forordning. KAPITEL II OFFENTLIGGØRELSE AF PROSPEKTET Artikel 10 Offentliggørelse af prospektet 1. Hvis et prospekt indeholder hyperlinks til websteder, skal det, uanset om det er enkelt dokument, eller om det består af særskilte dokumenter, omfatte er erklæring om, at oplysningerne på webstederne ikke udgør en del af prospektet og ikke er undersøgt eller godkendt af den kompetente myndighed. Dette krav finder ikke anvendelse på hyperlinks til oplysninger, som er integreret ved henvisning. 2. Hvis et prospekt offentliggøres i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1129, træffes der foranstaltninger på de websteder, der DA 10 DA

12 anvendes til offentliggørelse af prospektet, for at undgå at henvende sig til personer, der er bosat i andre medlemsstater eller tredjelande end dem, hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden. KAPITEL III MASKINLÆSBARE DATA TIL KLASSIFICERING AF PROSPEKTER Artikel 11 Data til klassificering af prospekter Samtidig med at den kompetente myndighed giver ESMA en elektronisk kopi af et godkendt prospekt, herunder eventuelle tillæg og, hvis det er relevant, de endelige vilkår, giver den også ESMA de ledsagende data, der er relevante for klassificeringen af prospekter i overensstemmelse med tabellerne i bilag VII til denne forordning. Artikel 12 Praktiske ordninger til at sikre, at dataene er maskinlæsbare Den kompetente myndighed forelægger de ledsagende data, der er omhandlet i artikel 11, i et fælles XML-format og i overensstemmelse med det format og de standarder, der er omhandlet i tabellerne i bilag VII. KAPITEL IV ANNONCERING Artikel 13 Identifikation af prospektet Hvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, er omfattet af forpligtelsen til at udarbejde et prospekt, identificeres nævnte prospekt tydeligt i en annoncering ved: a) tydeligt at identificere det websted, hvor prospektet er eller vil blive offentliggjort, hvis annonceringen finder sted i skriftlig form og ved hjælp af andre midler end elektroniske midler b) at medtage et hyperlink til prospektet og til de relevante endelige vilkår i et basisprospekt, hvis annonceringen finder sted i skriftlig form ved hjælp af elektroniske midler, eller ved at medtage et hyperlink til den side på webstedet, hvor prospektet vil blive offentliggjort, hvis prospektet ikke er offentliggjort endnu c) at medtage nøjagtige oplysninger om, hvor prospektet kan erhverves, og nøjagtige oplysninger om det udbud af værdipapirer eller den optagelse til handel på et reguleret marked, som det omhandler, hvis annonceringen finder sted i en anden form eller ved hjælp af andre midler end dem, der er omfattet af litra a) eller b). Artikel 14 Krav til indhold 1. Annoncering rettet mod potentielle detailinvestorer skal omfatte følgende elementer: DA 11 DA

13 a) udtrykket "annoncering", angivet på en tydelig måde. Hvis annonceringen finder sted mundtligt, angives formålet tydeligt i begyndelsen af meddelelsen b) en erklæring om, at godkendelsen af prospektet ikke bør forstås som en validering af de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel på et reguleret marked, hvis annonceringen omfatter en henvisning til et prospekt, som en godkendt af en kompetent myndighed c) en henstilling til potentielle investorer om at læse prospektet, inden de træffer en investeringsbeslutning, for fuldt ud at forstå de potentielle risici og fordele, der er knyttet til beslutningen om at investere i værdipapirerne, hvis annonceringen omfatter en henvisning til et prospekt, som er godkendt af en kompetent myndighed d) den advarsel, der kræves i henhold til artikel 8, stk. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/ , hvis: i) annonceringen vedrører andre komplekse værdipapirer end de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 25, stk. 4, litra a), nr. i), ii) og vi), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU 13, og ii) advarslen er eller vil blive medtaget i prospektresuméet. 2. Annoncering i skriftlig form, som er rettet mod potentielle detailinvestorer, skal være tilstrækkeligt forskellig i format og længde i forhold til prospektet, således at forveksling med prospektet ikke er mulig. Artikel 15 Annoncering 1. Annoncering rettet mod potentielle investorer skal ændres, hvis: a) der efterfølgende offentliggøres et tillæg til prospektet i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EU) 2017/1129 b) den betydelige nye omstændighed, væsentlige fejl eller væsentlige unøjagtighed, der er nævnt i tillægget, bevirker, at den tidligere annoncering bliver væsentligt unøjagtig eller vildledende. Første afsnit finder ikke anvendelse efter den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden eller efter påbegyndelsen af handelen på et reguleret marked, alt efter hvad der sker sidst. 2. Annoncering ændret som omhandlet i stk. 1 rettes mod potentielle investorer uden unødigt ophold efter offentliggørelsen af tillægget til prospektet og skal indeholde følgende: a) en tydelig henvisning til den unøjagtige eller vildledende udgave af annonceringen b) en forklaring om, at annonceringen er blevet ændret, eftersom den indeholdt væsentligt unøjagtige eller vildledende oplysninger c) en tydelig beskrivelse af forskellene mellem de to udgaver af annonceringen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af , s. 349). DA 12 DA

14 3. Med undtagelse af mundtlige annonceringer skal annonceringer som ændret i henhold til stk. 1 som minimum ske ved hjælp af de samme midler som den tidligere annoncering. Artikel 16 Oplysninger vedrørende udbud af værdipapirer 1. Oplysninger vedrørende udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, der fremlægges mundtligt eller skriftligt, uanset om det sker i form af en annoncering eller med andre formål, må ikke: a) være i modstrid med oplysningerne i prospektet b) henvise til oplysninger, der er i modstrid med oplysningerne i prospektet c) fremlægge oplysningerne i prospektet på en væsentligt uafbalanceret måde, herunder ved fremlæggelse af negative aspekter ved sådanne oplysninger med mindre vægt end de positive aspekter, udeladelse eller selektiv fremlæggelse af visse oplysninger d) indeholde alternative præstationsmålinger, medmindre de indgår i prospektet. 2. Med henblik på stk. 1 skal oplysningerne i prospektet bestå enten af oplysninger, der indgår i prospektet, hvis det allerede er offentliggjort, eller oplysninger, der skal indgå i prospektet, hvis prospektet skal offentliggøres på et senere tidspunkt. 3. Med henblik på stk. 1, litra d), skal alternative præstationsmålinger bestå af andre finansielle målinger af finansielle præstationer, finansiel stilling eller pengestrømme set i historisk perspektiv eller fremtidsperspektiv end finansielle målinger, som er defineret i de gældende regler for regnskabsaflæggelse. Artikel 17 Procedure for samarbejdet mellem kompetente myndigheder 1. Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat, hvor der finder annoncering sted, er af den opfattelse, at indholdet i denne annoncering ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i prospektet, kan den anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om bistand. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor annonceringen finder sted, skal efter anmodning underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om følgende: a) årsagerne til, at den er af den opfattelse, at indholdet i denne annoncering ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i prospektet b) den relevante annoncering og, hvis det er nødvendigt, en oversættelse af annonceringen til det sprog, som prospektet er udfærdiget på, eller til et sprog, der sædvanligvis anvendes i de internationale finansielle kredse. 2. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal hurtigst muligt sende den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor annoncering finder sted, resultaterne af sin vurdering af annonceringens overensstemmelse med oplysningerne i prospektet. DA 13 DA

15 KAPITEL V TILLÆG TIL PROSPEKTET Artikel 18 Offentliggørelse af et tillæg til prospektet 1. Der offentliggøres et tillæg til prospektet i følgende situationer: a) nye reviderede årsregnskaber offentliggøres af: i) en udsteder, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele ii) iii) en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier i forbindelse med værdipapir som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, eller artikel 20, stk. 2, i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] en udsteder af de underliggende aktier i forbindelse med aktiebeviser som omhandlet i artikel 6 og 14 i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] b) en udsteder har offentliggjort resultatforventninger eller -prognoser efter godkendelsen af prospektet, hvis der stilles krav om at medtage resultatforventninger eller -prognoser i prospektet i henhold til [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] c) en ændring eller tilbagetrækning af resultatforventninger eller -prognoser, der er medtaget i prospektet d) en ændring vedrørende kontrollen for så vidt angår: i) en udsteder, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele ii) en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapir som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, eller artikel 20, stk. 2, i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, DA 14 DA

16 iii) undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] en udsteder af de underliggende aktier i forbindelse med aktiebeviser som omhandlet i artikel 6 og 14 i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] e) tredjemand fremsætter et nyt overtagelsestilbud som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF 14, eller resultatet af et overtagelsestilbud forelægges vedrørende følgende type værdipapirer: i) udstederens egenkapital, hvis et prospekt vedrører værdipapirer, der er kapitalandele ii) iii) egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapirer som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, eller artikel 20, stk. 2, i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier i forbindelse med aktiebeviser, hvis et prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6 og 14 i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] f) den erklæring om arbejdskapitalen, der indgår i et prospekt, bliver tilstrækkelig eller utilstrækkelig i forhold til udstederens øjeblikkelige behov, for så vidt angår: i) værdipapirer, der er kapitalandele ii) værdipapirer, som er konverterbare eller ombyttelige som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for 14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EUT L 142 af , s. 12). DA 15 DA

17 så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] iii) aktiecertifikater som omhandlet i artikel 6 og 14 i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] g) en udsteder anmoder om optagelse til handel på mindst yderligere et reguleret marked i yderligere mindst en medlemsstat eller har til hensigt at gennemføre et udbud til offentligheden i yderligere mindst en medlemsstat, som ikke er nævnt i prospektet h) i forbindelse med et prospekt vedrørende værdipapirer, der er kapitalandele, eller andre værdipapirer som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, eller artikel 20, stk. 2, i [Publikationskontoret - Indsæt venligst en henvisning til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, undersøgelse og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004] må en ny væsentlig finansiel forpligtelse forventes at forårsage en ny væsentlig bruttoændring som omhandlet i artikel 1, litra e), i nævnte delegerede forordning i) det samlede nominelle beløb for udbudsprogrammet forhøjes. KAPITEL VI TEKNISKE ORDNINGER, DER ER NØDVENDIGE FOR MEDDELELSESPORTALENS FUNKTION Artikel 19 Upload af dokumenter og ledsagende data Når dokumenter som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1129 uploades til meddelelsesportalen, sikrer den kompetente myndighed, at disse dokumenter er i et søgbart elektronisk format, der ikke kan ændres, og er ledsaget af de data, der vedrører disse dokumenter, jf. tabellerne i bilag VII til denne forordning, i et fælles XML-format. Artikel 20 Behandling af dokumenter og ledsagende data og underretning herom 1. ESMA sikrer, at meddelelsesportalen automatisk behandler og kontrollerer alle uploadede dokumenter og ledsagende data, og underretter den kompetente myndighed, der har uploadet dokumenterne og de ledsagende data, om, hvorvidt uploadet var vellykket eller er behæftet med fejl. DA 16 DA

18 2. ESMA sikrer, at meddelelsesportalen sender underretninger om uploadede dokumenter og ledsagende data til de relevante kompetente myndigheder. Artikel 21 Download af dokumenter og ledsagende data ESMA sikrer, at meddelelsesportalen gør uploadede dokumenter og ledsagende data tilgængelige for de relevante kompetente myndigheder. KAPITEL VII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 22 Ophævelse Delegeret forordning (EU) nr. 382/2014 ophæves. Delegeret forordning (EU) 2016/301 ophæves. Artikel 23 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 21. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 17 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/979 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.12.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2018 C(2018) 8612 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.12.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2020 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 304/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 24. maj 2019 (OR. en) 2018/0041 (COD) PE-CONS 53/19 EF 74 ECOFIN 175 IA 66 CODEC 449 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, L 188/106 12.7.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere