Upåagtede redskabstyper af»bjergartccl) på danske stenalderbopladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Upåagtede redskabstyper af»bjergartccl) på danske stenalderbopladser"

Transkript

1 Upåagtede redskabstyper af»bjergartccl) på danske stenalderbopladser Abstract This paper deals with hitherto unrecognized types of implements, made of rocks different from flint, e. g. gneiss, granite, porphyry and nhelleflintc. The implements are derived from two Stone Age settlements on Amager (Denmark) viz. a Rlesolithic settlement from early Atlantic time and a Neolithic settlement from the beginning of Sub-Boreal time. Ved mine undersogelser af stenalderbopladser på Amager begyndte jeg for en del år siden på en systematisk gennemgang også af de tilsyneladende utildannede marksten, som i et vist omfang kunne opsamles på bopladserne. Herved gik jeg ud fra, at redskaber af andre bjergarter end flint kunne findes i langt storre målestok end hidtil antaget. De bekendte flintredskaber af primitiv form fra Samso dannede også et grundlag for undersogelserne (THERKEL MATHIASSEN: ))Primitive Flintredskaber fra Samso<c. Arb. f. nord. OIdk. og Hist. 1934). Ved dette arbejde fandt jeg, side om side med regulsere flintredskaber, forskellige stykker i ))bjergart(<, som syntes at vsere forarbejdede, idet en vis ensartethed gjorde sig gzldende både med hensyn til storrelse og udformning af kanterne. I sommeren 1956 under et besog i Ahrensburg hos den tyske ark~olog dr. ALFRED RUST, bl. a. kendt for sit vaerk: )>Artefakte aus der Zeit des Homo Heidelbergensis in Sud- und Norddeutschland<< 1956, fik jeg en autoritativ udtalelse for, at en del medbragte danske fund i bjergart var menneskevaerk. Det viste sig, at flere af fundene var af samme typer og i ovrigt ganske lignede redskaber fra tyske fund. Dette bescig virkede meget inspirerende til fortsatte undersogelser, og jeg foler, at jeg er dr. RUST megen tak skyldig. I det folgende vil jeg fortrinsvis beskseftige mig med de iagttagelser jeg har gjort på to stenalderbopladser, en fra =Idre Ertebolletid og en fra yngre stenalder - begge på Amager. l) Der vil i det fdgende blive skelnet mellem pa den ene side flint og p& den anden side

2 Medd. fra Dansk Geol. Forening. Kobenhavn. Bd Ca. 1 km syd for landsbyen Ullerup findes en ret stor Ertebolleboplads (lok. 7)l). Selve bopladsen strækker sig over et areal af ca. 200 x 200 m og er mod nord h~vet ca. 2 m over daglig vande og mod syd ca. 1 m. Jorden er på den lavest beliggende del af bopladsen ret sandet og består af havaflejringer, der er yngre end istiden, hvorimod den hojere beliggende del består af istidsler. Pladsens niveau o. h. viser, at den herer til niveau II, svarende til en havstand på ca. 1,25 m (jvf. J. TROELS-SIIZITH: ))Stenalderbopladser og strandlinier på Amagere, hfedd. D.G.F., bd. 9, h. 4, 1937). På denne boplads, hvor oldsagerne er en del omlejret, er der på overfladen opsamlet et overvældende stort antal flintflækker og flintaffald, men i forhold hertil et påfaldende ringe antal kaerneokser -- ca og slet ingen skiveekser og skrabere, hvilket svarer til oksespektret på niveau II. Flækkeblokkene synes helt at være slået op. Redskaberne er alle stærkt hvidpatinerede og mange forvitrede og rullede (jvf. TROELS-S~~ITH: ))Stenalderbopladser og strandlinier på Amagere). Fundtaetheden er sterst mod nord, omtrent midt på området, og tynder jzevnt ud i retning est, vest og syd. De fleste marksten findes uden for bopladsområdet på den lavest beliggende del. Ved en meget naje undersegelse af de storre og mindre marksten, som fandtes på selve bopladsen, viste det sig, at flere af dem synes at være forarbejdede til redskaber. De fleste var ret rullede, men på en del fremtrådte der tydelige hug, ligesom enkelte havde slagbule i den ene ende på nejagtig samme måde som for flintredskabernes vedkommende. Patinaen på de formodede tildannede områder af stenen var tilsyneladende ens og afslagene syntes samtidige, ligesom huggene som oftest var fert på tværs af stykkernes struktur eller ki0v. Det syntes som om stenaldcrbefolkningen havde foretrukket bjergarter som kvartsit, gneis, porfyr, taet granit, helleflint og gransten, altså meget vejrbestandige arter. Typerne syntes i hovedsagen at være naevesten og skrabereclskaber og kan for den ferstnævnte types vedkommende minde om tilsvarende, også i bjergart, fra f. eks. Mousterien og Asturien (OBER~IAIER: ))Fossil man in Spain~ 1925, s. 184, 351, 352). Andre, det gælder skraberne, om fund fra Kunda (R. INDREKO: ))Die mittlere Steinzeit in Estland< 1948, s. 109, 116, 121, 125). Håndkilerne i flint fra Samse bringes ofte i erindring både med hensyn til type, forarbejdning og starrelse. Om samtlige stykker gælder det, at de er grove, og at stenens form har været afg~rende for redskabets. Tilhugningsteknikken er meget grov og fremtræder kun partielt - for nlevestenens vedkommende som oftest p& en sådan måde, at der fremkommer en grov tosidet spids. Denne viser sig på flere stykker S-formet, når stykket holdes vandret og ses mod spidsen, hvilket formentlig slryldes, at stykket har vmet vendt i hånden under forarbejdningen. Det samme ses undertiden på en del flintredskaber. Tilhugningen svarer til den, der er anvendt ved fremstillingen af skævokser (TROELS-SMITH: Beile aus dem Mesolithicum Danemarkso. Acta Archaeologica, 1937). l) Lokalitetsbetegnelserne henviser til numrene i min private samling.

3 174 ERIK MADSEN: Upaagtede redskabstyper af nbjergartu Der er på denne boplads opsamlet 70 storre og mindre stykker i bjergart - flest midt på området, hvor forekomsten af flintredskaber er storst, færre mod 0st, vest og syd. Uden for bopladsen er der kun gjort enkeltfund på samme måde som med flintredskaberne. Hån d kiler ne kan deles i to hovedgrupper med enkelte varia inden for hver gruppe, den rombeformede eller rektangulaere type og den trekantede, ofte cordiforme. Den gennemsnitlige længde og bredde er ca. 10 x12 cm. Der er opsamlet 7 af disse redskaber på den astlige del af bopladsen, 12 på den vestlige og 21 midt på, hvor der er flest flintredskaber. Mod syd, hvor der er flest marksten er der trods grundig gennemgang kun fundet få stykker i bjergart. Det ses heraf, at redskaberne i bjergart falger flintinventaret og faktisk opharer når man kommer uden for det egentlige bopladsområde. Skrabere ds ka b ern e kan deles i tre hovedgrupper med enkelte afvigelser indenfor hver gruppe. 1) Den ene type er hulskraberen, et gennemsnitlig ca. 5 x 10 langt og bredt og tykt redskab, hvor hulheden er frembragt ved hug fort mod kun den ene kant, ofte i hele stykkets længde således, at der fremkommer en brugbar skrabekant. Enkelte små hulskrabere forekommer også. 2) Den anden type, hvis gennemsnitsst~rrelse er som den foregåendes må betegnes som en dobbelthulskraber eller dobbcltbugtskraber. Dette redskab er nærmest trekantet og har sin hullied på to af siderne således, at der fremkommer en grov og but nnaeseq. 3) Den tredie type svarer i storrelse og form til hovl- el. blokskraberen i flint med den undtagelse, at der også her, midt på skrabefladen, er en»næsec. For alle tre typer gælder det, at længdeaksen står omtrent vinkelret på skrabekanten. Der ses af og til nogen afrunding langs skrabekanten som falge af brug. Der er opsamlet 3 hulskrabere på den ostlige del af bopladsen, 1 på den vestlige og 5 midt på området, altså i bopladsens centrum. Havl- og blokskraberne fordeler sig med 2 på det astlige område, l på det vestlige og 4 midt for. Ud over disse to hovedgrupper - nævestenen og skraberen - forekommer adskillige atypiske starre og mindre stykker med tilhugning langs en eller flere sider. De synes alle at have fundet anvendelse som skraberedskaber eller bor. Ca. 1 km ast for landsbyen Viberup findes en boplads fra yngre stenalder (lok. 14 SV). Selve fundområdet, der er ret skarpt afgrzenset, daekker et areal af ca. 70 x 100 m og er mod ast hævet ca. 4 m over daglig vande og mod vest ca. 2l/% m. Jorden er ret leret. Oldsagerne, der alle er opsamlet på overfladen, består af mange uregelmassige nærmest spånagtige flzekker, skiveskrabere, flækkeblokke og 30 kærne- og skiveakser af ringe kvalitet, srerlig hvad kzrneakserne angår. Disse sidste er nærmest at betragte som skærper. Endvidere er der fundet fragmenter af tyknakkede, slebne flintakser samt en lille flintplanke. Oldsagerne er som helhed upatinerede, ikke rullede og fordeler sig joevnt over hele området. Nogen omlejring af betydning synes ikke at have fundet sted. Hovedparten af

4 hfedd. fra Danslc Geol. Forening. Kgbenhavn. Bd. 14 [l marksten koncentrerer sig i en lavning i terrainet et stykke udenfor det egentlige bopladsområde. Undersoger vi markstenene på bopladsen synes billedet væsentlig anderledes end på Ertebollebopladsen ved Ullerup. Store og groft tilhugne stykker forekommer også her, men det er de mindre og helt små stykker, der er de dominerende. Der er ialt opsamlet 20 små stykker, 6 af mellemstorrelse og 4 store. Gennemsnitsst~irrelsen for de små stykker er ca. 4 x 5 cm, for mellemstorrelsen ca. 7 X 8 cm og for de store 10 X 12 cm. Også her har man fortrinsvis benyttet sig af tstte, vejrbestandige stenarter. Nzevesten, som de er fundet ved Ullerup, ses ikke her og heller ikke den store hulskraber. Derimod er der opsamlet flere små hulskrabere og borlignende redskaber. Hulskraberne er gennemgående trekantede, ret tykke stykker, og hulheden er frembragt ved få hug fort mod stykkets ene kant således, at længdeaksen står mere eller mindre vinkelret på skrabekanten. Stykkerne kan tænkes anvendt til afbarkning af grene. Enkelte hulskrabere er udformet sådan, at de får en vis lighed med et krumt fuglenæb. De få store stykker synes at have vzret anvendt som skrabere. Stykkerne er nærmest trekantede. På et af dem lober de to af siderne sammen i en but spids og er hulet ved hug fort mod kanten således, at der fremkommer en skrå skrabekant. På den tredie side, som er buet, står skrabekanten næsten vinkelret på Iengdeaksen. Ved Bramsnzes Vig og langs stranden ved Hammeren i Holbæk Amt, hvor der er lokaliteter med samsskultur har jeg fundet forarbejdede redskaber i bjergart, der i alt v~esentlig ligner stykkerne fra Ertebollepladserne på Amager. Også her er det nævestenen og skraberen, særlig den store hulskraber, der falder i ojnene. De fleste af fundene i bjergart fra disse lokaliteter er stzrkt rullede, men enkelte fremtræder med tydelige hug langs kanterne. Bl. a. er der fundet en smuk 19 x 10 cm lang og bred ret tyk nzvesten af diabas, der henleder tanken på den tilsvarende type i flint fra Acheuléen-perioden. Det er mit indtryk, at på disse lokaliteter er nævestenen i bjergart af Samso-type langt hyppigere end den tilsvarende type i flint. Lege JOHANNES DJDRUP, Kobenhavn, har gennem en del år foretaget grundige underscigelser, dels på lokaliteter syd for Frederiksv~rk, hvor der er fundet grove flintredslraber og dels i omegnen af Tisvilde og p5 morænebakker ved Ramlose og her fundet forarbejdede redskaber i bjergart, hvoraf adskillige ligner fundene fra Amager og Bramsnæs. Typem~ssig ligner de også de tyske fund. Fru revisor L.ISI.: VILMAR, Kobenhavn, har gjort lignende fund ved Ordrup Nm. Selv har jeg i sagens anledning undersogt Ertebollebopladser i klippeterrain i omegnen af Goteborg, idet jeg gik ud fra, at bjergart muligvis måtte have været anvendt til forarbejdning af redskaber i storre udstrzekning i flintfattige egne end i flintrige. Arstiden for undersogelserne var uheldigt valgt, da det var midt i hcisten, men jeg fandt dog enkelte bjergartsstykker af samme type som fra mesolitiske bopladser her i landet f. elm. fra Amager.

5 176 ERIK MADSEN: Upaagtede redskabstyper af nbjergartti Sammenligner vi bjergartsinventaret fra de to nævnte bopladser på Amager, den gamle Erteb0lleplads ved Ullerup og pladsen fra yngre stenalder ved Viberup, så synes st0rrelsesforskellen at vzre det mest iejnefaldende. På Erteb0llepladsen'fandt vi bjergartsredskaber, der i overvejende grad var ret store, hvorimod fundene på den yngre plads viste sig gennemgående mindre. Nævesteneri og den store hulskraber forekommer således ikke på den neolitiske Viberup-plads. I et så flintrigt land som Danmark malder sp0rgsmalet sig: hvorfor skulle stenalderbefolkningen have anvendt deri ))dårlige<( bjergart, når der dog var fuldt op af god flint. Tænkes kan det, at flintredskaberne har vist sig skore ved brug i frostvejr, hvor bjergarten var langt mere modstandsdygtig. Det er jo også muligt, at flint ikke var lige velegnet til alle formål. Tydelige er bjergartsredskaberne ikke dersom man sammenligner dem med flintredskaberne. Selve materialets beskaffenhed sætter en naturlig gramse for en sammenligning. Den så eftertragtede slagbule - det grove og primitive flintredskabs blå stempel - forekommer kun sjældent, og dog står vi foran et vældigt, upåagtet redskabsinventar, som formentlig har spillet en ikke uv~sentlig rolle i det mindste gennem hele stenalderen. Gennem årene, hvor jeg har arbejdet med disse problemer, har det vceret mig en glæde at kunne diskutere disse bjergartsredskaber med forskellige, som jeg gerne herved alle vil takke bl. a.: prof. C. J. BECKER, mag. HANS ~VORLING CHRISTENSEN, prof. MAGNUS DEGERB~L, EIGIL greve KNUTH, dr. phil. THERKEL MATIIIASSEN, mag. JORGEP; MELDGARD, docent CARL- AXEL MOBERG, Goteborg, præparator ULRIK MBHL, forhenv. statsgeolog dr. phil. V. NORD~~ANN og dr. phil. J. TROELS-SRIITH, der har vist mig den venlighed at gennemgå min samling og læse manuskriptet. Og jeg sender veniige tanker til de mange gårdmænd på det knnne, flade Amager-land fordi de så beredvilligt gav mig lov til at færdes på deres jorde. Alle de afbillede redskaber er i halv storrelse og er tegnet af forfatteren. Tavle 1. Fig. 1. Afslag, med skrabezg modsat slagbulen (lok. 7, Ullerup, Amager) Cordiform handkile (lok. 7, Ullerup, Amager) Handkile ((lok. 7, Ullerup, Amager) Blokskraber (lok. 7, Ullerup, Amager) Nzseskraber (lok. 7, Ullerup, Amager). Fzrdig fra trykkeriet 5. februar 1959.

6 D.G.F. Bd. 14. [1959]. ERIK MADSEN Tavle l. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

7 Tavle 2. Fig. 6. Blokskraber (lok. 7, Ullerup, Amager) Nzseskraber, set forfra (lok. 7, Ullerup, Amager) Skraberedskab (lok. 7, Ullerup, Amager) Dobbelthulskraber (lok. 7, Ullerup, Amager) Handkile af rektangulaer type (lok. 7, Ullerup, Amager).

8 D.G.F. Bd. 14. [1959]. ERIK MADSEN Tavle 2. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.

9 Tavle 3. Fig. 11. Handkile (Bramsnesvig, Dejligheden) Handkile af AcheulCen-type (Hammeren, Holbek amt).

10 D.G.F. Bd. 14. [1959]. ERIK MADSEN Tavle 3- Fig. 11. Fig. 12.

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

GEOMETRIEN BAG ANTONI GAUDÍS ARKITEKTUR

GEOMETRIEN BAG ANTONI GAUDÍS ARKITEKTUR GEOMETRIEN BAG ANTONI GAUDÍS ARKITEKTUR Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium September 009 Illustrationen på forsiden viser dels en del af en hyperbolsk paraboloideflade, dels en skulptur med en

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere