Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i kommunens sag om tildeling af taxabevilling. Indledningsvis skal vi beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at der på tidspunktet for modtagelse af Deres klage var og fortsat er mange sager til behandling i det kommunale tilsyn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Sønderborg Kommunes fremgangsmåde ved indhentelse af straffeattest i sager om tildeling af taxibevilling og sager om godkendelse som fører, er i overensstemmelse med lovgivningen herom. Statsforvaltningen finder derimod, at Sønderborg Kommune ikke kunne meddele afslag på aktindsigt i den indhentede straffeattest med den anførte begrundelse, idet det er statsforvaltningens opfattelse, at retten til aktindsigt alene skal bedømmes efter forvaltningslovens bestemmelser, og at der derfor skal ske en konkret vurdering af retten i henhold til disse bestemmelser. Statsforvaltningen har derfor anmodet Sønderborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /69 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: De har i brev af 29. marts 2006 skrevet således: Jeg klager hermed over Sønderborg Kommune. Jeg har gentagne gange bedt Sønderborg Kommune om aktindsigt i sagsbehandling af en ledig taxitilladelse uden at få det. Jeg er derfor af den opfattelse, at Sønderborg Kommune ikke ønsker at efterkomme min venlige henvendelse om aktindsigt.

2 Vedlagt kopi af de få oplysninger jeg har fra sagsbehandlingen, samt egne breve til Sønderborg Kommune. Jeg mener at kommunen har brudt loven om aktindsigt ved ikke at efterleve den, samt ved at ikke give undertegnede mulighed for at komme med oplysninger til sagsbehandlingen af den ledige taxitilladelse. I øvrigt mener jeg at der er temmelig stor forvirring om hvem der er sagsbehandler på kommunen og man har som borger ikke noget overblik på til hvem der skal rettes henvendelse. Modtager jeg nu aktindsigten, samt høre deres vurdering af om kommunen har handlet efter loven og brugt god skik. Sammen med klagen har De sendt kopi af følgende: Dokumenterne er følgende: 1. Brev fra Sønderborg Kommune af 30. januar 2006, hvori kommunen redegør for, at De ikke udfra de foreliggende oplysninger vil få taxibevilling, og kommunen har beskrevet grundlaget for denne indstilling. Samtidigt får De ifølge brevet mulighed for at komme med bemærkninger senest mandag den 6. februar Deres brev af 6. februar 2006 med anmodning om aktindsigt i alt, hvad der vedrører behandlingen af den ledige taxibevilling(er). 3. Sønderborg Kommunes besvarelse af 14. februar 2006, hvor man oplyser, at De er velkommen til at henvende Dem på rådhuset, hvor De efter gældende regler vil få aktindsigt vedrørende taxibevillingen. 4. Deres brev af 18. februar 2006 med anmodning om at få aktindsigten tilsendt. 5. Deres brev af 13. marts 2006 hvor De rykker for oplysning om, hvorpå Deres anmodning om aktindsigt beror. 6. Brev fra Sønderborg Kommune af 22. marts 2005, hvori kommunen i forlængelse af brev af 8. marts 2005 meddeler Dem, at der ikke er fremkommet oplysninger, der giver anledning til en ændret vurdering om beslutning om tildeling af taxibevilling, og at De ikke får taxi-bevilling. Sønderborg Kommune har i udtalelse til Statsamtet Sønderjylland den 19. maj 2006 telefonisk oplyst, at det beror på en misforståelse, at De endnu ikke har fået den udbedte aktindsigt. Kommunen oplyste i sit samtidige brev af 19. maj 2006 til Dem: SIDE 2

3 (..)Efter Deres første henvendelse herom bad vi Dem om at kon takte os, da vi ikke kunne se præcis, hvad De ønskede aktindsigt i, og idet sagen, som det fremgår, er forholdsvis omfattende. (..) Sønderborg Kommune har herefter i brev af 19. maj 2006 givet Dem kopi af akter i sagen vedrørende taxabevilling opslået september 2005 og beklaget, at De først på det tidspunkt modtager akterne. De har sammen med aktindsigten fået en liste med beskrivelse af, hvilke oplysninger der er undtaget fra aktindsigten. De har til statsforvaltningen i brev af 21. juni 2006 oplyst, at det ikke har været muligt at få aktindsigt i alle de oplysninger Sønderborg Kommune har om Dem. I denne forbindelse vil kommunen ikke udlevere straffeoplysninger om Dem, der er brugt i sagen, og dem ser De nu frem til at modtage. Sønderborg Kommune har i brev af 5. juli 2006 svaret statsforvaltningen således: Sønderborg Kommune har ikke kompetence til at udlevere kopi af en offentlig indhentet straffeattest til private borgere, heller ikke til den person straffeattesten vedrører. Der kan henvises til vedlagt telefonnotits af 18. april 2006 og hovedet på straffeattesten. Det fremgår desuden indirekte af bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i det Centrale Kriminalregister, at sådanne straffeattester normalt ikke må udleveres til private. Rigspolitiet har telefonisk præciseret, at X selv skal anmode rigspolitiet om tilladelse til at se straffeattesten. Statsforvaltningen har den 29. august 2006 anmodet Sønderborg Kommune om en supplerende udtalelse i forbindelse med, at De i henvendelsen af 30. marts 2006 anfører, at De ikke har fået mulighed for at komme med oplysninger til sagsbehandlingen af den ledige taxibevilling. Endvidere er Sønderborg Kommune vedrørende Deres henvendelse af 26. juni 2006 bedt om at oplyse, hvorledes kommunen har administreret 9, stk. 2 i forvaltningsloven ved behandling af Deres anmodning om aktindsigt i egne straffeoplysninger. Følgende fremgår af Sønderborg Kommunes besvarelse af 12. september 2006: Vedrørende henvendelsen af 30. marts 2006: Under henvisning til Deres brev af 29. august 2006 skal vi oplyse, at X i kommunens brev af 30. januar 2006 blev bedt om at komme SIDE 3

4 med bemærkninger. Desuden vedlægges til orientering kopi af brev af 21. juni 2006 fra X og kommunens svar af 4. juli Vedrørende henvendelsen af 26. juni 2006: I brevet af 29. august 2006 går statsforvaltningen ud fra, at kommunen ikke selv har henvendt sig til Rigspolitiet vedrørende X s mulighed for aktindsigt i den konkrete straffeattest. Dette er en forkert antagelse. Som det fremgår af kommunens brev af 5. juli 2006 til Tilsynet har kommunen været i telefonisk kon takt med Rigspolitiet. Kommunen var opmærksom på Justitsministeriets vejledning om forvaltningslovens pkt. 85. På baggrund af såvel kriminalregistrets som Rigspolitiets udtalelser samt lovgivningen vedrørende straffeattester har kommunen vurderet, at vi ikke kan udlevere den offentlige indhentede straffeattest til X. Sammen med udtalelsen har statsforvaltningen modtaget kopi af sagens akter. Det fremgår heraf bl.a. fremgår, at Sønderborg Kommune den 18. april 2006 har videresendt Deres anmodning om aktindsigt i straffeattesten til Kriminalregisteret. Kriminalregisteret har i brev af 25. april 2006 til Sønderborg Kommune meddelt, at henvendelsen fra Dem ikke var vedlagt kommunens anmodning, og at Rigspolitiet ikke opbevarer kopier af udstedte attester, hvorfor anmodningen ikke kan imødekommes. Ved efterfølgende telefonisk kontakt med det Centrale Kriminalregister har Sønderborg Kommune fået oplyst, at kommunen ikke må udlevere kopi af straffeattesten, at kommunen må referere relevant indhold som begrundelse for, at en ansøgning ikke er imødekommet, og at hvis der anmodes om aktindsigt i form af udlevering af en kopi, skal anmodningen forelægges rigspolitichefen til afgørelse. Endvidere foreligger i sagen bl.a. et notat udarbejdet af Sønderborg Kommune, benævnt Taxilovgivning indhentning af straffeattester. Følgende fremgår heraf: Kommunen er blevet stillet spørgsmålet om, hvorfor der er en forskellig praksis i kommunens sagsbehandling, når der skal ind hentes oplysninger om strafbare forhold fra ansøgere til henholdsvis 1) førerkort og 2) tilladelse til taxikørsel (taxibevilling). Indledningsvis bemærkes, at lovgivningens krav herom ikke er forskellig i de to relationer. I begge tilfælde kan tilladelsen meddeles personer der ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jfr. Straffelovens 78, stk. 2, jfr. lov om taxikørsel m.v. 3, stk. 1, nr. 6. Kommunens praksis er, at ansøgeren til et førerkort selv skal medbringe en straffeattest fra politiet, mens forvaltningen indhenter SIDE 4

5 attesterne, når der ansøges om en tilladelse (bevilling) til taxikørsel. Årsagen hertil skønnes at være administrative grunde. Førerkort Når der ansøges om førerkort behandles ansøgningerne enkeltvis i den rækkefølge de indkommer. Ifølge ansøgningsskemaet skal ansøgningen være ledsaget af en straffeattest. Taxitilladelse Når der imidlertid ansøges om tilladelse til taxikørsel, er der i ansøgningsskemaet ikke et tilsvarende krav, men alene en bestemmelse om, at ansøgeren bemyndiger kommunen til at indhente oplysninger om strafbare forhold. Når ansøgningsfristen er udløbet og kommunen har modtaget et antal ansøgninger, som oftest 8-10 stk., indhenter kommunen oplysninger om strafbare forhold for ansøgerne hos Rigspolitiet. Ved denne fremgangsmåde opnås lighed, idet samtlige ansøgere bedømmes på grundlag af deres eventuelle strafbare vandel pr. samme dato i samme register. De har endelig i brev af 26. september 2006 bl.a. skrevet således til statsforvaltningen:. Jeg har d. 07. maj 2006 rettet henvendelse til Rigspolitiet for at få udleveret denne straffeattest. Rigspolitiet har d. 30 maj 2006 afvist at udleveret HELE denne. Jeg mener ikke der kan udleveres denne straffe attest til Sønderborg kommune, når jeg som borger ikke selv kan få lov til at se denne - tænk engang hvis kommunen gør brug af nogle af oplysningerne og man, som borger ikke er enig i kommunens afgørelse - ønsker man så, at klage over denne Ja, så har man som borger ikke mulighed for at kontrollere kommunens oplysninger, så er alt sund fornuft jo væk. I øvrigt mener jeg ikke at der står noget i taxi bekendtgørelsen om at Kommunen skal indhente en straffeattest fra kriminalregisteret, men bare en straffeattest. Jeg mener ikke, at Sønderborg Kommune kan gøre forskel på taxivognmænd og taxichauffører. Dette sker når en taxivognmand skal aflevere en straffeattest fra kriminalregisteret til udstedelse af en taxitilladelse eller tit fornyelse af denne. En taxichauffør skal bare komme med en straffeattest fra den lokale politimester i for at få udstedt eller fornyet et (taxi) - førerkort jf. taxibekendtgørelsen.?? De har medsendt brev fra Rigspolitiet af 30. maj 2006, der bl.a. indeholder følgende: De har ved brev af 7. maj 2006 anmodet Rigspolitichefen om aktindsigt i de straffeoplysninger, som Rigspolitiet måtte have videregivet vedrørende Dem til Sønderborg Kommune i efteråret Ved almindelige henvendelser om straffeattester og evt. andre oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister opretter Rigspolitiet ikke en sag og opbevarer heller ikke kopi af straffeattester eller andre oplysninger, som er tilsendt f.eks. en offentlige myndighed som Sønderborg Kommune. I Deres tilfælde findes der derfor ikke en sag med diverse akter. Det er derfor ikke muligt at imødekomme Deres anmodning om aktindsigt. SIDE 5

6 Rigspolitiet kan derimod oplyse, at reglerne for registrering, sletning og videregivelse af oplysninger i Kriminalregisteret er anført j Justitsministeriets bekendtgørelse m. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse m. 782 af 12. august Kopi af bekendtgørelsen med tilhørende bilag vedlægges til orientering. Rigspolitiet udsteder efter begæring straffeattester mv. til brug for de offentlige myndigheder i det omfang, det er beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 6. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag l og 2, hvilke oplysninger der optages i Kriminalregisteret, og af bilag 3 og 4 fremgår hvornår oplysningerne slettes. Reglerne for videregivelse af oplysninger fra Kriminalregisteret til private personer er reguleret i bekendtgørelsens 11. Det fremgår heraf, at politiet efter anmodning udsteder en straffeattest til privat brug. Der vedlægges en straffeattest til privat brug udstedt i henhold til denne bestemmelse. Det fremgår af bekendtgørelsens 13, stk. 2 jf. stk. 1, at private personer ud over en straffeattest til privat brug kan få aktindsigt i oplysning om afgørelser for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser vedrørende kontrolapparater samt afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens 125, stk. 2, nr. 1-5 nævnte bestemmelser (klip), i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år. Det skal bemærkes, at De ikke ses anført med sådanne afgørelser. I anledning af Deres henvendelse har Rigspolitiet for en god ordens skyld foretaget en undersøgelse af, om der måtte være registreret oplysninger om Dem i Kriminalregisteret i strid med bekendtgørelsens regler. Dette ses ikke at være tilfældet. Hvis De skulle have spørgsmål til en konkret afgørelse, herunder om afgørelsen efter ovennævnte regler kan være videregivet til Sønderborg Kommune, bedes De rette henvendelse på ny. De bedes ved fornyet henvendelse angive den relevante afgørelse så præcis som muligt. (..) Rigspolitiets afgørelse kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 3., 1300 København K. Statsforvaltningen har i henvendelse af 27. marts 2008 til Justitsministeriet bedt om en udtalelse om regler for udlevering af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Justitsministeriet har i brev af 22. august 2008 svaret følgende: Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at det følger af 15 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), at oplysninger fra Kriminalregisteret, bortset fra efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3,5 og 7 ikke må videregives til private personer eller virksomheder mv., medmindre dette følger af bekendtgørelsens 16 eller 17, eller det følger af lov eller be- SIDE 6

7 stemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningerne skal videregives. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007). Det følger af bestemmelsen, at statsforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, det vil sige såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger som for eksempel lighedsgrundsætningen. God forvaltningsskik er ikke en del af prøvelsesgrundlaget, da disse principper ikke har karakter af retsregler. Statsforvaltningen konstaterer, at Sønderborg Kommune den 19. maj 2006 har imødekommet Deres anmodning om aktindsigt i sag om tildeling af taxibevillinger, og at kommunen samtidigt har beklaget, at De ved en fejl ikke tidligere har modtaget akterne. På baggrund af den meddelte aktindsigt har Deres henvendelse givet tilsynet anledning til at behandle følgende spørgsmål: 1. Kommunens fremgangsmåde omkring indhentelse af oplysninger i kriminalregistret i sager om taxibevilling og godkendelse af chauffører, samt 2. Aktindsigt i straffeattester, der er indhentet af kommunen Ad. 1 Kommunens fremgangsmåde omkring indhentelse af oplysninger fra kriminalregistret i sager om taxibevilling og godkendelse af chauffører Følgende fremgår af 2, stk. 1, 3, stk. 1 og 3 og 4 a i lov om taxikørsel (lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 som senest ændret ved lov nr af 10. december 2006): 2. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog 15. (..) 3. Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, kan meddeles personer, der 1) har bopæl her i landet, SIDE 7

8 2) er myndige og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 3) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, 5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens 78, stk. 2, samt 7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. (..) Stk. 3. Nægtelse af tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 6, skal på begæring af ansøgeren eller kommunalbestyrelsen, jf. dog 15, indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former. (..) 4 a. Førere af de af loven omfattende køretøjer kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 6. Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 9. Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog 15, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende. Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Statens Bilinspektion for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Følgende fremgår af 2, 7 og 32 i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.: 2. Ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport indsendes til kommunalbestyrelsen. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i Københavns Amt indsendes ansøgning dog til Storkøbenhavns Taxinævn. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema med tilhørende årsbudget og finansieringsplan, såfremt der er tale om en ny virksomhed, eller såfremt kommunalbestyrelsen i øvrigt anmoder herom. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema. SIDE 8

9 7. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens dåbsattest (navnebevis) og sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR- systemet. Kommunalbestyrelsen indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel. Føreren 32. Godkendelse til at føre taxi, limousine og sygetransportkøretøj meddeles af kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgeren opfylder de i lovens 4 a, stk. 1, nævnte krav, samt: 1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse, 2) behersker det danske sprog med henblik på udførelse af de med erhvervsmæssig personbefordring forbundne opgaver, og 3) dokumenterer tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens dåbsattest (navnebevis) og sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR- systemet samt bevis for beståelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Ansøgningen skal tillige være ledsaget af en for den pågældende ansøger udstedt straffeattest til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel. Statsforvaltningen bemærker, at lovgivningen foreskriver, at kommunalbestyrelsen til brug for behandling af tilladelse til taxikørsel indhenter en straffeattest til offentligt brug, og at ansøgningen om godkendelse til at føre taxi m.v. skal være ledsaget af en straffeattest, som den enkelte ansøger selv har indhentet. Private personers og offentlige myndigheders adgang til at få oplysninger fra kriminalregisteret er reguleret i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen er udstedt i henhold til lov om behandling af personoplysninger (persondataloven lov nr. 429 af 31. maj 2000). Politiet udsteder straffeattester for private personer, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 1, og indholdet af disse fremgår af bestemmelsens stk. 2. Efter 22 i samme bekendtgørelse kan rigspolitichefen udstede straffeattest til offentligt brug, som indeholder de i kriminalregistrets bilag 1 nævnte afgørelser den såkaldte afgørelsesdel. Når Sønderborg Kommune således administrerer sagsoplysningen i forhold til bestemmelsen i taxilovens 3, stk. 1, nr. 6 forskelligt, afhængigt af om det drejer sig om SIDE 9

10 en sag om tildeling af taxibevilling eller en sag om godkendelse som fører, finder statsforvaltningen, at Sønderborg Kommunes handler er i overensstemmelse med lovgivningen herom. Ad, 2 Aktindsigt i straffeattester, der er indhentet af kommunen Den sag, De har anmodet om aktindsigt i, må karakteriseres som en form for ansættelsessag - tildeling af ledige taxibevillinger hvor De som ansøger er part i sagen, men Deres ret til aktindsigt er begrænset til dokumenter mv., der vedrører Deres egne forhold, jf. forvaltningslovens 10, stk. 2. Følgende fremgår af forvaltningslovens 9, stk. 1-3, 10, 15, stk. 1, nr. 3 og 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007): 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Stk. 2. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel. Stk. 3. Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke sager om strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser, jf. dog En parts ret til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Stk. 2. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold. Undtagelse af oplysninger 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, herunder (..) 3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, SIDE 10

11 16. Afgørelsen af, om og i hvilken form en begæring om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Følgende fremgår af punkt 85 i Justitsministeriets Vejledning til forvaltningsloven, 1986: (..)Efter 15, stk. 1, nr. 3, kan også hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning begrunde, at partens adgang til aktindsigt i øvrigt begrænses. Bestemmelsen gælder ikke for sager om strafferetlig forfølgning. Herom henvises til pkt Udtrykket disciplinær forfølgning omfatter alle arter af disciplinærsager, der er under behandling i den offentlige forvaltning. Afgørelsen af, om de nævnte hensyn bør føre til hemmeligholdelse af tilakterede straffesager, tilkommer den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den sag, hvortil straffeakterne er udlånt. Der bør dog, forinden der tages stilling til spørgsmålet om aktindsigt, indhentes en udtalelse fra vedkommende anklage- eller politimyndighed. Sønderborg Kommune har med Deres samtykke indhentet straffeattest til brug ved behandling af ansøgning om taxibevilling. Straffeattesten er indhentet ved Det Centrale Kriminalregister, som føres af Rigspolitiet. Rigspolitiet videregiver oplysninger fra kriminalregisteret ud fra retningslinier i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 32, stk. 5 og 72 i persondataloven. Registrerede personers adgang til oplysninger om sig selv fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen om Det Centrale Kriminalregister og videregivelse af oplysninger fremgår af kapitel 6, og således fremgår følgende af bekendtgørelsens 11, 22, stk. 1, nr. 1 og 32: Kapitel Politiet udsteder straffeattester for private personer, når de pågældende fremsætter begæring herom. For personer under 18 år udstedes straffeattester dog kun, når forældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke. Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 optages alene afgørelser, som er tilført afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffeloven, lovgivningen om euforiserende stoffer eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger: SIDE 11

12 1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten. 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er forløbet 2 år fra datoen for den endelige afgørelse. 3) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Hvis den, som afgørelsen vedrører, har været indsat til afsoning, medtages afgørelsen dog, hvis der ikke er forløbet 5 år fra den endelige løsladelse. 4) Retsfølger efter straffelovens medtages ikke, hvis der er forløbet 5 år fra retsfølgens endelige ophævelse. 22. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse, (..) 32. Af fuldstændige udskrifter, straffeattester og oplysninger, der videregives efter dette kapitel, skal det tydeligt fremgå, at oplysningerne af de pågældende myndigheder skal behandles som fortrolige. Forvaltningsloven omfatter en lang række sagsbehandlingsregler primært med sigte på at regulere retsstillingen for parter i en forvaltningssag. Statsforvaltningen konstaterer, at Sønderborg Kommune har modtaget Deres straffeattest i papirudgave, og at den er behandlet manuelt i Sønderborg Kommune. Det vil sige, at spørgsmålet om Deres anmodning om aktindsigt skal behandles efter forvaltningslovens regler, også for så vidt angår straffeattesten. Justitsministeriets udtalelse af 22. august 2008 til statsforvaltningen Syddanmark fører efter statsforvaltningens opfattelse ikke til andet resultat. Udgangspunktet efter forvaltningsloven er partens ret til aktindsigt, medmindre oplysningerne er omfattet af undtagelsesbestemmelser i forvaltningsloven. 32 i bekendtgørelsen for kriminalregisteret foreskriver, at straffeattester udstedt til offentlige myndigheder skal behandles som fortrolige, hvilket imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse ikke selvstændigt kan føre til, at straffeattesten undtages fra partsaktindsigt efter forvaltningslovens 9, stk. 1. SIDE 12

13 Der henvises til 9, stk. 2 i forvaltningsloven, hvorefter tavshedspligtreglerne ikke begrænser pligten til at give aktindsigt. Det forhold, at straffeattester skal behandles som fortrolige, kan imidlertid tjene som indikation for behovet for at overveje modstående hensyn, der kan begrænse aktindsigten, jf. forvaltningslovens 15. Efter denne bestemmelse kan dette ske, når afgørende hensyn til offentlige eller private interesser set over for partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv overvejende taler imod at meddele aktindsigt. Afvejningen i 15 skal foretages konkret, og der skal være tale om, at selve oplysningerne i straffeattesten kan medføre afgørende skadevirkninger på offentlige eller private interesser. Hvis forvaltningen ikke kan afgøre, om dokumentet bør undtages, kan der indhentes udtalelse fra den relevante myndighed. Sønderborg Kommune har meddelt afslag på aktindsigt i straffeattesten, idet kommunen finder, at man ikke har kompetence til at udlevere straffeattesten, og afslaget er begrundet med lovgivningen omkring straffeattester og kriminalregisterets og Rigspolitiets udtalelser. Det er Sønderborg Kommune, der skal afgøre, om De har ret til aktindsigt, jf. forvaltningslovens 16, og dette gælder også akter, der er videregivet fra Kriminalregisteret, når akterne indgår i Sønderborg Kommunes sag, jf. vejledningen til forvaltningsloven. Det forhold, at en myndighed ikke føler sig kompetent til at træffe afgørelse med hensyn til spørgsmålet om aktindsigt i visse særlige dokumenter medfører ikke, at myndigheden kan henskyde afgørelsen af aktindsigtsspørgsmålet til den myndighed, der har udfærdiget dokumentet. Der henvises til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 2001, side 339. Sønderborg Kommunes afslag på aktindsigt i Deres straffeattest med henvisning til lovgivningen omkring straffeattester og Rigspolitiets og kriminalregisterets udtalelser er således efter statsforvaltningens opfattelse ikke tilstrækkeligt, idet kommunen ikke har foretaget en konkret vurdering af Deres ret til aktindsigt med hjemmel i forvaltningslovens bestemmelser. Statsforvaltningen finder derfor, at Sønderborg Kommune ikke kunne meddele afslag på indsigt i straffeattesten med den anførte begrundelse og har derfor i dag bedt SIDE 13

14 Sønderborg Kommune om at foretage en selvstændig konkret vurdering af Deres ret til aktindsigt i straffeattesten på baggrund af forvaltningslovens regler om partsaktindsigt. Statsforvaltningen har endvidere anmodet Sønderborg Kommune om at blive orienteret om sagens videre forløb. I øvrigt: Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet i anonymiseret form: ( Med venlig hilsen Anne Rasmussen kontorchef / Ulla Jensen fuldmægtig SIDE 14

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere