Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors"

Transkript

1 Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Røde Kors Herberg for kvinder (herefter Herberget), Kettegårds Allé 14 A, st. th Hvidovre. Herberget drives som herberg for kvinder i henhold til 110 i lov om social service (herefter serviceloven), jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Driftsoverenskomsten er indgået mellem Herbergets styregruppe og Region Hovedstaden. 1 - Ejerforhold Herberget er en selvejende institution, som drives af Hovedstadens Røde Kors. Herberget har til huse i et lejemål på adressen Kettegård Alle 14 A, st. th., st. tv., 1. th. og 1. tv Hvidovre. Lejekontrakten er vedlagt som bilag 1. 2 Målgruppe Herberget er et midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 110. Målgruppen er kvinder uden børn med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller anden lovgivning. Målgruppen omfatter ikke personer med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. 3 Formål Herbergets formål er at yde husly, beskyttelse, omsorg og rådgivning til voksne kvinder i akut krise samt at støtte dem i at få overblik over deres nuværende situation og støtte dem i at tage ansvar for

2 Bilag 1 - Side -2 af 4 eget liv og egne handlinger. Under opholdet på Herberget modtager beboerne ydelser inden for rammerne af servicelovens Driften af tilbuddet Stk. 1 Herbergets ledelse Herbergets ledelse består af en styregruppe, der har det overordnede ansvar for tilbuddet, og en leder af tilbuddet, der varetager den daglige ledelse og drift. Stk. 2 Ansvar for driften Herbergets styregruppe har ansvaret for, at Herbergets administrative, økonomiske og faglige anliggender varetages under hensyntagen til Herbergets formål og gældende lovgivning. Styregruppen har endvidere over for regionen ansvaret for, at Herberget drives i henhold til nærværende driftsoverenskomst, og at bestemmelserne i driftsoverenskomsten efterleves. Herbergets leder varetager under ansvar over for Herbergets styregruppe den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse og drift af tilbuddet i henhold til Herbergets formål og givne retningslinjer. Herbergets ledelse har ret og pligt til at deltage i relevante kollegiale og faglige samarbejdsfora i Region Hovedstaden. 5 - Forpligtelser Stk. 1 Krav og pligter Herberget er omfattet af samme krav og pligter, som Region Hovedstaden stiller til de øvrige sociale tilbud, som regionen selv driver eller har driftsoverenskomst med. Stk. 2 Rammeaftalen Herberget er til enhver tid underlagt de økonomiske og driftsmæssige vilkår og rammer, som fastlægges i den årlige rammeaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne beliggende i regionen. Region Hovedstaden og Herberget er forpligtet til at tilpasse samt at udvikle indholdet af tilbuddet efter kommunernes efterspørgsel i henhold til regelsættet om rammeaftalen. Stk. 3 Visitation og tilsyn Der er som bilag 2 vedlagt retningslinjer for visitation og tilsyn. Stk. 1 Ansættelse og afskedigelse 6 Personaleforhold

3 Bilag 1 - Side -3 af 4 Herbergets styregruppe ansætter og afskediger Herbergets leder under forbehold af Region Hovedstadens godkendelse. Ved opslag af lederstillingen skal der tages forbehold herom. Styregruppen skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer for ansættelser og afskedigelser fastsat af Region Hovedstaden. Herbergets leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale efter de retningslinjer, der er fastsat af Region Hovedstaden. Herbergets leder har endvidere ansvaret for godkendelse og inddragelse heraf af frivillige hjælpere på Herberget. Stk. 2 Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for Herbergets personale fastsættes i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og Danske Regioner samt efter lokalt indgåede forhandlingsaftaler. Stk. 3 Beregning og udbetaling af løn Beregning og udbetaling af løn sker ved Region Hovedstadens foranstaltning med mindre anden ordning aftales mellem parterne. Såfremt det aftales, at Herberget selv løser opgaven med lønudbetaling, må det ikke medføre merudgifter som pålignes taksterne. 7 Økonomi Stk. 1 Budget Herbergets budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Herbergets ledelse efter de af regionsrådet fastsatte retningslinjer. Stk. 2 Bogholderi og regnskabsførelse Herbergets bogholderi og regnskabsførelse skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ. Der er som bilag 3 vedlagt retningslinjer for økonomistyring. 8 Vedtægt Der er for Herberget oprettet vedtægt for botilbuddet. Vedtægten er revideret samtidigt med indgåelsen af nærværende driftsoverenskomst og godkendt af Region Hovedstaden. Fremtidige ændringer i vedtægten kan kun ske med Region Hovedstadens godkendelse, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 9 Nedlæggelse af tilbuddet Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Herberget kræver godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne.

4 Bilag 1 - Side -4 af 4 Stk. 2. I tilfælde af Herbergets nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. 10 Driftsoverenskomsten Stk. 1 Opsigelse Driftsoverenskomstens parter kan opsige overenskomsten med 9 måneders varsel til én 1. januar. Stk. 2 Revision af driftsoverenskomsten Driftsoverenskomstens parter kan kræve forhandling med henblik på revision af driftsoverenskomsten én gang årligt i forbindelse med, at kommunerne skal afgive deres redegørelse, således at der i den næstfølgende rammeaftale kan tages højde for eventuelle ændringer. Stk. 3 Tidligere overenskomster Nærværende driftsoverenskomst afløser den tidligere overenskomst samt tillæg med Københavns Amt. Stk. 4 Ikrafttrædelse Nærværende driftsoverenskomst med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2014 med forbehold for Herbergets styregruppes og regionsrådets godkendelse. Bilag til driftsoverenskomsten: Bilag 1 Lejekontrakt Bilag 2 Visitation og tilsyn Bilag 3 Økonomistyring Underskrifter: For Herbergets styregruppe: Dato: Underskrift: For Region Hovedstaden: Dato: Underskrift:

5 Bilag 2 - Side -1 af 4 Vedtægt for Røde Kors Herberg for Kvinder 1 Herberget Stk. 1. Den selvejende institution Røde Kors Herberg for kvinder (herefter Herberget) er tilknyttet Røde Kors og har til huse i et lejemål på adressen Kettegård Allé 14 A, st. th. og tv Hvidovre i Hvidovre Kommune. Stk. 2. Herberget er et midlertidigt botilbud for kvinder i henhold til servicelovens 110, jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Stk. 3. Herberget bliver drevet af frivillige hjælpere med en lønnet daglig ledelse. 2 Herbergets formål Stk.1. Herbergets formål er at yde voksne kvinder i akut krise støtte til at tage ansvar for eget liv. Herberget tilbyder at støtte kvinderne i at skade kontakt til kvindernes opholdskommune for mere permanent ophold. Stk.2. Herberget drives i overensstemmelse med Røde Kors værdigrundlag. 3 Herbergets ledelse Stk. 1. Herbergets ledelse består af en styregruppe, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor styregruppen varetager den daglige ledelse og drift i henhold til formål og givne retningslinjer.

6 Bilag 2 - Side -2 af 4 Stk. 2. Styregruppen består af 5 medlemmer. Formanden og 1 medlemmer udpeges af Hovedstadens Røde Kors. 1 medlemmer udpeges af og blandt de frivillige. 1 medlem udpeges af de ansatte og 1 medlem udpeges af Region Hovedstadens regionsråd. Stk. 3. Styregruppen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og regionale råd. Medlemmet, der udpeget af og blandt det frivillige personale, udtræder af styregruppen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende stopper som frivillig på Herberget. Stk. 4. Lederen af Herberget kan deltage i styregruppens møder med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Stk. 5. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf mindst et medlem er udpeget af Hovedstadens Røde Kors og et medlem er udpeget af regionsrådet. Stk. 7. Styregruppens beslutninger træffes med mindre andet er besluttet ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af styregruppen. Stk. 8. Styregruppen afholder møde så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst 3 gange om året. Styregruppen skal endvidere afholde møde, såfremt 3 af styregruppens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Formanden har pligt til at indkalde styregruppen til møde senest 14 dage efter modtagelsen af en skriftlig begæring. 4 Styregruppens ansvar Stk. 1. Styregruppen påser, at Herbergets administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Herbergets formål og de regler, der til enhver tid er gældende for Herberget i henhold til servicelovens 110, samt at driften af Herberget varetages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Styregruppen er desuden ansvarlig for Herbergets budget og regnskab. Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst, samt indgåelse af alle øvrige aftaler, der går ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver styregruppens godkendelse. Stk. 3. Styregruppen ansætter og afskediger Herbergets leder inden for de retningslinjer for ansættelser og afskedigelser, der er fastsat af Region Hovedstaden, og inden for de rammer, der er

7 Bilag 2 - Side -3 af 4 fastsat i det af Region Hovedstaden godkendte budget, samt efter godkendelse af Region Hovedstaden. Stk. 4. Dispositioner vedrørende Herbergets kapital, herunder fast ejendom kræver godkendelse fra samtlige af styregruppens medlemmer. Stk. 5. Herberget tegnes i øvrige forhold af formanden og et medlem. 5 Herbergets økonomi Stk. 1. Herbergets budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Herbergets ledelse i henhold til den til enhver tid gældende driftsoverenskomst. Stk. 2. Herbergets regnskab følger kalenderåret og skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 3. Herbergets regnskab føres i Region Hovedstadens økonomisystem. Formanden og Region Hovedstaden fastlægger retningslinjerne for regnskabsføring og regnskabsudarbejdelse. Revision af Herbergets regnskab foretages efter aftale med Region Hovedstaden og efter retningslinjerne for revision af kommuners og regioners regnskabsaflæggelse. 6 Hæftelse Stk. 1. Herberget hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler. Stk. 2. Styregruppens medlemmer hæfter ikke personligt for Herbergets forpligtelser. 7 Ændring af vedtægt Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i styregruppen samt godkendelse af Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 8 Herbergets nedlæggelse

8 Bilag 2 - Side -4 af 4 Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Herberget kræver godkendelse fra et flertal af styregruppens medlemmer samt godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 2. I tilfælde af Herbergets nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter regulering af takstmæssigt overskud eller underskud i forhold til opkrævede takster med tilslutning fra samtlige medlemmer og Hovedstadens Røde Kors og med godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. Vedtægten træder i kraft den 1. januar Styregruppen:

9 Bilag 3 - Side -1 af 5 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen (herefter Jonstrupvang), Chr. Hauchs Allé 11, 3500 Værløse. Jonstrupvang drives som botilbud og dagtilbud i henhold til 108 og 104 i lov om social service (herefter serviceloven), jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Driftsoverenskomsten er indgået mellem Jonstrupvangs bestyrelse og Region Hovedstaden. 1 - Ejerforhold Jonstrupvang er en selvejende institution med tilknytning til Spastikerforeningen. Jonstrupvang har til huse i et lejemål i den Spastikerforeningen tilhørende ejendom matr.nr. 2 g, Jonstrup Vang. Lejekontrakten er vedlagt som bilag 1. 2 Målgruppe Jonstrupvang er et specialiseret botilbud og dagtilbud i henhold til servicelovens 104 og 108 for yngre mennesker over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. Personer med hoveddiagnosen cerebral parese optages fortrinsvist. Derudover optages personer med nedsat fysisk funktionsevne, der kan sidestilles hermed. 3 Formål Jonstrupvangs formål er i samarbejde med beboerne med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau at bidrage til, at beboerne gives de optimale muligheder med henblik på at opnå den bedst mulige fysiske, psykiske og sociale udvikling. Dette sker gennem samarbejdede tilbud fra

10 Bilag 3 - Side -2 af 5 specialister på de forskellige behandlingsmæssige fagområder, og ved at skabe et trygt og aktivt miljø. Det er endvidere Jonstrupvangs formål gennem tværfagligt samarbejde at understøtte beboernes individuelle, emotionelle og kommunikative funktionsudvikling samt at udvikle en handicapidentitet, der sigter mod øget selvstændighed og større grad af selvhjulpenhed. Gennem et udviklet beboerdemokrati, en tæt dialog med lokalområdet og en bevidst bestræbelse på at gøre Jonstrupvang til en aktiv, udadvendt og levende del af lokalmiljøet, er det en del af Jonstrupvangs formål, at sikre størst mulig dialog og samspil med lokalområdet og verdenen uden for Jonstrupvang. Selv om Jonstrupvang både er et botilbud og dagtilbud, er det en målsætning, at så mange beboere som overhovedet muligt, får mulighed for dagligt miljøskift og beskæftigelse uden for Jonstrupvang. 4 Driften af tilbuddet Stk. 1 Jonstrupvangs ledelse Jonstrupvangs ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for tilbuddet, og en leder af tilbuddet, der varetager den daglige ledelse og drift. Stk. 2 Ansvar for driften Jonstrupvangs bestyrelse har ansvaret for, at Jonstrupvangs administrative, økonomiske og faglige anliggender varetages under hensyntagen til Jonstrupvangs formål og gældende lovgivning. Bestyrelsen har endvidere over for regionen ansvaret for, at Jonstrupvang drives i henhold til nærværende driftsoverenskomst, og at bestemmelserne i driftsoverenskomsten efterleves. Jonstrupvangs leder varetager under ansvar over for Jonstrupvangs bestyrelse den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse og drift af tilbuddet i henhold til Jonstrupvangs formål og givne retningslinjer. Jonstrupvangs ledelse har ret og pligt til at deltage i relevante kollegiale og faglige samarbejdsfora i Region Hovedstaden. 5 Forpligtelser Stk. 1 Krav og pligter Jonstrupvang er omfattet af samme krav og pligter, som Region Hovedstaden stiller til de øvrige sociale tilbud, som regionen selv driver eller har driftsoverenskomst med. Stk. 2 Rammeaftalen

11 Bilag 3 - Side -3 af 5 Jonstrupvang er til enhver tid underlagt de økonomiske og driftsmæssige vilkår og rammer, som fastlægges i den årlige rammeaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne beliggende i regionen. Region Hovedstaden og Jonstrupvang er forpligtet til at tilpasse samt at udvikle indholdet af tilbuddet efter kommunernes efterspørgsel i henhold til regelsættet om rammeaftalen. Stk. 3 Visitation og tilsyn Der er som bilag 2 vedlagt retningslinjer for visitation og tilsyn. 6 Personaleforhold Stk. 1 Ansættelse og afskedigelse Jonstrupvangs bestyrelse ansætter og afskediger Jonstrupvangs leder under forbehold af Region Hovedstadens godkendelse. Ved opslag af lederstillingen skal der tages forbehold herom. Bestyrelsen skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer for ansættelser og afskedigelser fastsat af Region Hovedstaden. Jonstrupvangs leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale efter de retningslinjer, der er fastsat af Region Hovedstaden. Stk. 2 Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for Jonstrupvangs personale fastsættes i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og Danske Regioner samt efter lokalt indgåede forhandlingsaftaler. Stk. 3 Beregning og udbetaling af løn Beregning og udbetaling af løn sker ved Region Hovedstadens foranstaltning med mindre anden ordning aftales mellem parterne. Såfremt det aftales, at Jonstrupvang selv løser opgaven med lønudbetaling, må det ikke medføre merudgifter som pålignes taksterne. 7 Økonomi Stk. 1 Budget Jonstrupvangs budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Jonstrupvangs ledelse efter de af regionsrådet fastsatte retningslinjer. Stk. 2 Bogholderi og regnskabsførelse Jonstrupvangs bogholderi og regnskabsførelse skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ samt følge øvrige anvisninger fra Jonstrupvangs revisor. Der er som bilag 3 vedlagt retningslinjer for økonomistyring.

12 Bilag 3 - Side -4 af 5 8 Vedtægt Der er for Jonstrupvang oprettet vedtægt for botilbuddet og dagtilbuddet. Vedtægten er revideret samtidigt med indgåelsen af nærværende driftsoverenskomst og godkendt af Region Hovedstaden. Fremtidige ændringer i vedtægten kan kun ske med Region Hovedstadens godkendelse, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 9 Nedlæggelse af tilbuddet Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Jonstrupvang kræver godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 2. I tilfælde af Jonstrupvangs nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. 10 Driftsoverenskomsten Stk. 1 Opsigelse Driftsoverenskomstens parter kan opsige overenskomsten med 9 måneders varsel til én 1. januar. Stk. 2 Revision af driftsoverenskomsten Driftsoverenskomstens parter kan kræve forhandling med henblik på revision af driftsoverenskomsten én gang årligt i forbindelse med, at kommunerne skal afgive deres redegørelse, således at der i den næstfølgende rammeaftale kan tages højde for eventuelle ændringer. Stk. 3 Tidligere overenskomster Nærværende driftsoverenskomst afløser den tidligere overenskomst samt tillæg med Københavns Amt. Stk. 4 Ikrafttrædelse Nærværende driftsoverenskomst med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2014 med forbehold for Jonstrupvangs bestyrelses og regionsrådets godkendelse.

13 Bilag 3 - Side -5 af 5 Bilag til driftsoverenskomsten: Bilag 1 Lejekontrakt Bilag 2 Visitation og tilsyn Bilag 3 Økonomistyring Underskrifter: For Jonstrupvangs bestyrelse: Dato: Underskrift: For Region Hovedstaden: Dato: Underskrift:

14 Bilag 4 - Side -1 af 6 Vedtægt for Jonstrupvang-Bebyggelsen 1 Tilbuddet Stk. 1. Den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen (herefter Jonstrupvang) er tilknyttet Spastikerforeningen og har til huse i et lejemål i den Spastikerforeningen tilhørende ejendom matr. nr. 2 g, Jonstrup Vang i Furesø Kommune. Jonstrupvangs adresse er Chr. Hauchs Allé 11, 3500 Værløse. Stk. 2. Jonstrupvang er et specialiseret botilbud og dagtilbud i henhold til servicelovens 108 og 104, jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. august 2012, for yngre mennesker over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne. 2 Tilbuddets formål Jonstrupvangs formål er i samarbejde med beboerne med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau at bidrage til, at beboerne gives de optimale muligheder med henblik på at opnå den bedst mulige fysiske, psykiske og sociale udvikling. Dette sker gennem samarbejdede tilbud fra specialister på de forskellige behandlingsmæssige fagområder, og ved at skabe et trygt og aktivt miljø. Det er endvidere Jonstrupvangs formål gennem tværfagligt samarbejde at understøtte beboernes individuelle, emotionelle og kommunikative funktionsudvikling samt at udvikle en handicapidentitet, der sigter mod øget selvstændighed og større grad af selvhjulpenhed.

15 Bilag 4 - Side -2 af 6 Gennem et udviklet beboerdemokrati, en tæt dialog med lokalområdet og en bevidst bestræbelse på at gøre Jonstrupvang til en aktiv, udadvendt og levende del af lokalmiljøet, er det en del af Jonstrupvangs formål, at sikre størst mulig dialog og samspil med lokalområdet og verdenen uden for Jonstrupvang. Selv om Jonstrupvang både er et botilbud og dagtilbud, er det en målsætning, at så mange beboere som overhovedet muligt, får mulighed for dagligt miljøskift og beskæftigelse uden for Jonstrupvang. 3 Tilbuddets ledelse Stk. 1. Jonstrupvangs ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift i henhold til formål og givne retningslinjer. Bestyrelsen medvirker aktivt i fastlæggelsen af principper for driften. Stk. 2. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Spastikerforeningen. 2 medlemmer vælges af og blandt beboerne på Jonstrupvang. 1 medlem udpeges af Region Hovedstadens regionsråd. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune. Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og regionale råd. Stk. 4. Beboerrepræsentanter og eventuelt suppleanter vælges af brugerrådet. En beboerrepræsentant udtræder af bestyrelsen ved fraflytning fra Jonstrupvang. Eventuelt valgt suppleant indtræder herefter i bestyrelsen. Ellers foretages nyvalg på et beboermøde. Beboerrepræsentanten kan medtage bisidder efter eget eller beboerrådets valg til bestyrelsesmøderne.

16 Bilag 4 - Side -3 af 6 Stk. 5. Lederen af Jonstrupvang og 1 medarbejderrepræsentant valgt blandt og af fastansatte medarbejdere kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Valg af medarbejderrepræsentanten gælder for 4 år med mulighed for genvalg og sker ved afstemning blandt alle fastansatte medarbejdere. Medarbejderrepræsentanten ophører dog med at deltage i bestyrelsesmøderne med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Eventuelt valgt suppleant indtræder herefter i bestyrelsen. Ellers foretages nyvalg blandt og af fastansatte medarbejdere. Stk. 6. Direktøren for Spastikerforeningen kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Stk. 7. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, hvoraf mindst et medlem er udpeget af Spastikerforeningen og et medlem er udpeget af regionsrådet. Stk. 9. Bestyrelsens beslutninger træffes med mindre andet er besluttet ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes referat fra møderne. Stk. 10. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Formanden har pligt til at indkalde bestyrelsen til møde senest 14 dage efter modtagelsen af en skriftlig begæring. 4 Bestyrelsens ansvar

17 Bilag 4 - Side -4 af 6 Stk. 1. Bestyrelsen påser, at Jonstrupvangs administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Jonstrupvangs formål og de regler, der til enhver tid er gældende for Jonstrupvang som botilbud og dagtilbud i henhold til servicelovens 104 og 108, samt at driften af Jonstrupvang varetages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for Jonstrupvangs budget og regnskab. Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst, samt indgåelse af alle øvrige aftaler, der går ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Jonstrupvangs leder inden for de retningslinjer for ansættelser og afskedigelser, der er fastsat af Region Hovedstaden, og inden for de rammer, der er fastsat i det af Region Hovedstaden godkendte budget, samt efter godkendelse af Region Hovedstaden. Stk. 4. Dispositioner vedrørende Jonstrupvangs kapital, herunder fast ejendom kræver godkendelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 5. Jonstrupvang tegnes i øvrige forhold af formanden og et bestyrelsesmedlem. 5 Tilbuddets økonomi Stk. 1. Jonstrupvangs budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Jonstrupvangs ledelse i henhold til den til enhver tid gældende driftsoverenskomst. Stk. 2. Jonstrupvangs regnskab følger kalenderåret og skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne.

18 Bilag 4 - Side -5 af 6 Stk. 3. Revision af Jonstrupvangs regnskab foretages af en statsautoriseret revisor antaget af Jonstrupvangs bestyrelse. 6 Hæftelse Stk. 1. Jonstrupvang hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Jonstrupvangs forpligtelser. 7 Ændring af vedtægt Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i bestyrelsen samt godkendelse af Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 8 Tilbuddets nedlæggelse Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Jonstrupvang kræver godkendelse fra samtlige af bestyrelsens medlemmer samt godkendelse fra Spastikerforeningen og Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 2. I tilfælde af Jonstrupvangs nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter regulering af takstmæssigt overskud eller underskud i forhold til opkrævede takster med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og Spastikerforeningen og med godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014.

19 Bilag 4 - Side -6 af 6 Bestyrelsen:

20 Bilag 5 - Side -1 af 5 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård (herefter Svendebjerggård). Svendebjerggård driver krisecenter og forsorgshjem i henhold til 109 og 110 i lov om social service (herefter serviceloven), jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Driftsoverenskomsten er indgået mellem Svendebjerggårds bestyrelse og Region Hovedstaden. 1 - Ejerforhold Svendebjerggård er en selvejende institution med tilknytning til Frelsens Hær. Svendebjerggård har til huse i et lejemål i den Frelsens Hær tilhørende ejendom på adressen Cathrine Boothsvej 20, 2650 Hvidovre. Lejekontrakten er vedlagt som bilag 1. Svendebjerggård har to målgrupper. 2 Målgruppe Målgruppen til botilbuddet i henhold til servicelovens 109 er kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Målgruppen til det midlertidige botilbud i henhold til servicelovens 110 er såvel kvinder som mænd med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, der ikke kan

21 Bilag 5 - Side -2 af 5 ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller anden lovgivning. Både kvinder og mænd kan være ledsaget af børn. Svendebjerggårds målgrupper inkluderer ikke personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, personer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer eller personer med sindslidelser. 3 Formål Svendebjerggårds kerneopgave er at yde midlertidigt husly, sikkerhed, omsorg og rådgivning til voksne og deres medfølgende, der er hjemløse grundet en akut social situation, med henblik på senere udflytning i egen bolig. Svendebjerggård arbejder ud fra en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til det enkelte menneske med støtte til at erkende, anvende og udvikle egne ressourcer. Svendebjerggård har til formål at fungere som krisecenter i henhold til servicelovens 109, og tilbyde ophold for kvinder, der har været udsat for vold, og deres børn, og at støtte den enkelte beboer i at identificere, udnytte og udvikle egne ressourcer til at tage hånd om eget liv og fremtid. Svendebjerggård har ligeledes til formål at være forsorgshjem i henhold til servicelovens 110, og arbejde for øget social inklusion ved at tilbyde ophold til hjemløse kvinder, mænd og disses børn, som grundet særlige sociale problemer ikke har eller kan ophold sig i egen bolig. 4 Driften af tilbuddet Stk. 1 Svendebjerggårds ledelse Svendebjerggårds ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for tilbuddet, og en leder af tilbuddet, der varetager den daglige ledelse og drift. Stk. 2 Ansvar for driften Svendebjerggårds bestyrelse har ansvaret for, at Svendebjerggårds administrative, økonomiske og faglige anliggender varetages under hensyntagen til Svendebjerggårds formål og gældende lovgivning. Bestyrelsen har endvidere over for regionen ansvaret for, at Svendebjerggård drives i henhold til nærværende driftsoverenskomst, og at bestemmelserne i driftsoverenskomsten efterleves. Svendebjerggårds leder varetager under ansvar over for Svendebjerggårds bestyrelse den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse og drift af tilbuddet i henhold til Svendebjerggårds formål og givne retningslinjer. Svendebjerggårds ledelse har ret og pligt til at deltage i relevante kollegiale og faglige samarbejdsfora i Region Hovedstaden.

22 Bilag 5 - Side -3 af 5 5 Forpligtelser Stk. 1 Krav og pligter Svendebjerggård er omfattet af samme krav og pligter, som Region Hovedstaden stiller til de øvrige sociale tilbud, som regionen selv driver eller har driftsoverenskomst med. Stk. 2 Rammeaftalen Svendebjerggård er til enhver tid underlagt de økonomiske og driftsmæssige vilkår og rammer, som fastlægges i den årlige rammeaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne beliggende i regionen. Region Hovedstaden og Svendebjerggård er forpligtet til at tilpasse samt at udvikle indholdet af tilbuddet efter kommunernes efterspørgsel i henhold til regelsættet om rammeaftalen. Stk. 3 Visitation og tilsyn Der er som bilag 2 vedlagt retningslinjer for visitation og tilsyn. 6 Personaleforhold Stk. 1 Ansættelse og afskedigelse Svendebjerggårds bestyrelse ansætter og afskediger Svendebjerggårds leder under forbehold af Region Hovedstadens godkendelse. Ved opslag af lederstillingen skal der tages forbehold herom. Bestyrelsen skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer for ansættelser og afskedigelser fastsat af Region Hovedstaden. Svendebjerggårds leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale efter de retningslinjer, der er fastsat af Region Hovedstaden. Stk. 2 Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for Svendebjerggårds personale fastsættes i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og Danske Regioner samt efter lokalt indgåede forhandlingsaftaler. Stk. 3 Beregning og udbetaling af løn Beregning og udbetaling af løn sker ved Region Hovedstadens foranstaltning med mindre anden ordning aftales mellem parterne. Såfremt det aftales, at Svendebjerggård selv løser opgaven med lønudbetaling, må det ikke medføre merudgifter som pålignes taksterne. Stk. 1 Budget 7 Økonomi

23 Bilag 5 - Side -4 af 5 Svendebjerggårds budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Svendebjerggårds ledelse efter de af regionsrådet fastsatte retningslinjer. Stk. 2 Bogholderi og regnskabsførelse Svendebjerggårds bogholderi og regnskabsførelse skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ samt følge øvrige anvisninger fra Svendebjerggårds revisor. Der er som bilag 3 vedlagt retningslinjer for økonomistyring. 8 Vedtægt Der er for Svendebjerggård oprettet vedtægt for krisecentret og forsorgshjemmet. Vedtægten er revideret samtidigt med indgåelsen af nærværende driftsoverenskomst og godkendt af Region Hovedstaden. Fremtidige ændringer i Svendebjerggårds vedtægt kan kun ske med Region Hovedstadens godkendelse, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 9 Nedlæggelse af tilbuddet Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Svendebjerggård kræver godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 2. I tilfælde af Svendebjerggårds nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. 10 Driftsoverenskomsten Stk. 1 Opsigelse Driftsoverenskomstens parter kan opsige overenskomsten med 9 måneders varsel til én 1. januar. Stk. 2 Revision af driftsoverenskomsten Driftsoverenskomstens parter kan kræve forhandling med henblik på revision af driftsoverenskomsten én gang årligt i forbindelse med, at kommunerne skal afgive deres redegørelse, således at der i den næstfølgende rammeaftale kan tages højde for eventuelle ændringer. Stk. 3 Tidligere overenskomster Nærværende driftsoverenskomst afløser den tidligere overenskomst samt tillæg med Københavns Amt.

24 Bilag 5 - Side -5 af 5 Stk. 4 Ikrafttrædelse Nærværende driftsoverenskomst med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2014 med forbehold for Svendebjerggårds bestyrelses og regionsrådets godkendelse. Bilag til driftsoverenskomsten: Bilag 1 Lejekontrakt mellem Svendebjerggård og Frelsens Hær Bilag 2 Visitation og tilsyn Bilag 3 Økonomistyring Underskrifter: For Svendebjerggårds bestyrelse: Dato: Underskrift: For Region Hovedstaden: Dato: Underskrift:

25 Bilag 6 - Side -1 af 5 Vedtægt for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård 1 Tilbuddet Stk. 1. Den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård (herefter Svendebjerggård) er tilknyttet Frelsens Hær og har til huse i et lejemål i den Frelsens Hær tilhørende ejendom på adressen Cathrine Boothsvej 20, 2650 Hvidovre i Hvidovre Kommune. Stk. 2. Svendebjerggård er et krisecenter og midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 109 og 110, jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Tilbuddets formål Svendebjerggårds kerneopgave er at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, omsorg og rådgivning til voksne og deres medfølgende børn, der er hjemløse grundet en akut social situation, med henblik på senere udflytning til egen bolig. Svendebjerggård har til formål at fungere som krisecenter ifølge servicelovens 109, og tilbyde ophold til kvinder og deres børn, der har været udsat for vold, og støtte den enkelte beboer i at identificere, udnytte og udvikle egne ressourcer til at tage hånd om eget liv og fremtid. Svendebjerggård har ligeledes til formål at være forsorgshjem ifølge servicelovens 110, og at arbejde for øget social inklusion ved at tilbyde ophold til hjemløse kvinder, mænd og disses børn, som grundet særlige sociale problemer ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Svendebjerggård arbejder ud fra et kristent livssyn og lægger vægt på forpligtende værdier, som alt samarbejde skal leve op til, herunder åbenhed, tillid, faglighed, ansvar, respekt og udvikling. Svendebjerggård arbejder ud fra følgende principper: Anvendelsen af en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til det enkelte menneske med støtte til at erkende, anvende og udvikle egne ressourcer.

26 Bilag 6 - Side -2 af 5 Anerkendelse af, at børn er individer, og sikring af specifikke tiltag for at tilgodese børnenes behov for struktur, omsorg og vejledning under opholdet. Sikring af, at Svendebjerggårds miljø og atmosfære er præget af kristen næstekærlighed, der indebærer respekt for alle mennesker inklusiv mennesker med et andet livssyn og fra andre kulturer. Bekæmpelse af mænds vold mod kvinder ved støtte til den enkelte kvinde, sikring af høj faglig kompetence i kriserådgivningen samt samarbejde med alle relevante aktører. Bekæmpelse af vold i nære relationer mod kvinder, mænd og/eller disses børn. Svendebjerggård arbejder således også med mænd udsat for vold, og som derfor er uden bolig. 3 Tilbuddets ledelse Stk. 1. Svendebjerggårds ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift i henhold til formål og givne retningslinjer. Stk. 2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsens formand og 3 medlemmer udpeges af Frelsens Hærs landsledelse. 1 medlem udpeges af Region Hovedstadens regionsråd. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og regionale råd. Stk. 4. Lederen af Svendebjerggård, souschefen og 1 medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne med tale- og forslagsret, men uden stemmeret. Medarbejderne har således ret men ikke pligt til at udpege en repræsentant. Udpegelsen af medarbejderrepræsentanten gælder for to år med mulighed for genvalg. Medarbejderrepræsentanten ophører dog med at deltage i bestyrelsesmøderne med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse.

27 Bilag 6 - Side -3 af 5 Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf det ene er formanden. Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger træffes med mindre andet er besluttet ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres beslutningsprotokol, som underskrives af bestyrelsen. Stk. 8. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Formanden har pligt til at indkalde bestyrelsen til møde senest 14 dage efter modtagelsen af en skriftlig begæring. 4 Bestyrelsens ansvar Stk. 1. Bestyrelsen påser, at Svendebjerggårds administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Svendebjerggårds formål og de regler, der til enhver tid er gældende for Svendebjerggård som krisecenter og midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 109 og 110, samt at driften af Svendebjerggård varetages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for Svendebjerggårds budget og regnskab. Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst, samt indgåelse af alle øvrige aftaler, der går ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens godkendelse. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Svendebjerggårds leder inden for de retningslinjer for ansættelser og afskedigelser, der er fastsat af Region Hovedstaden, og inden for de rammer, der er fastsat i det af Region Hovedstaden godkendte budget samt efter godkendelse af Region Hovedstaden.

28 Bilag 6 - Side -4 af 5 Stk. 4. Svendebjerggård tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 5 Tilbuddets økonomi Stk. 1. Svendebjerggårds budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Svendebjerggårds ledelse i henhold til den til enhver tid gældende driftsoverenskomst. Stk. 2. Svendebjerggårds regnskab følger kalenderåret og skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. Stk. 3. Revision af Svendebjerggårds regnskab foretages af en statsautoriseret revisor antaget af Svendebjerggårds bestyrelse. 6 Hæftelse Stk. 1. Svendebjerggård hæfter med hele sin formue for alle dens påhvilede gældsforpligtelser efter dansk rets almindelige regler. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Svendebjerggårds forpligtelser. 7 Ændring af vedtægt Ændring af vedtægten kræver godkendelse fra et flertal i bestyrelsen samt godkendelse af Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 8 Tilbuddets nedlæggelse Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af den selvejende institution Svendebjerggård kræver godkendelse fra samtlige af bestyrelsens medlemmer samt godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne.

29 Bilag 6 - Side -5 af 5 Stk. 2. I tilfælde af Svendebjerggårds nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter regulering af takstmæssigt overskud eller underskud i forhold til opkrævede takster med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og Frelsens Hær og med godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til et tilsvarende formål indenfor det sociale eller det sundhedsmæssige område. Vedtægten træder i kraft den 1. januar Bestyrelsen: Anne Jakshøj, Formand Lars Lydholm, Næstformand Henning Riis Michael Marvell Benthe Viola Holm Trine Chilie Thode

30 Bilag 7 - Side -1 af 8 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Blindecenter Bredegaard Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Blindecenter Bredegaard (herefter Bredegaard), Lindelyvej 5, 3480 Fredensborg. Bredegaard drives som botilbud, midlertidigt botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse i henhold til og i lov om social service (herefter serviceloven), jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Driftsoverenskomsten er indgået mellem Bredegaards bestyrelse og Region Hovedstaden. 1 - Ejerforhold Bredegaard er en selvejende institution, som har til huse i tilbuddets ejendom matr.nr. 2 c, Endrup By, Asminderød. 2 Målgruppe Bredegaard er et specialiseret botilbud, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens 103, 104, 107 og 108 for voksne mennesker med betydeligt synshandicap samt fysiske og/eller psykiske handicap. 3 Formål Bredegaards formål er at forbedre den enkelte borgers sociale og personlige funktioner og udviklingsmuligheder, således at den enkeltes livsudfoldelse sker efter borgerens interesser og ønsker. Dette sker gennem en helhedsorienteret indsats med tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.

31 Bilag 7 - Side -2 af 8 Bredegaards formål er desuden at tilbyde dagtilbud til eksterne voksne personer, der på grund af synshandicap ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse i det almindelige erhvervsliv. 4 Driften af tilbuddet Stk. 1 Bredegaards ledelse Bredegaards ledelse består af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for tilbuddet, og en leder af tilbuddet, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift. Stk. 2 Ansvar for driften Bredegaards bestyrelse har ansvaret for, at Bredegaards administrative, økonomiske og faglige anliggender varetages under hensyntagen til Bredegaards formål og gældende lovgivning. Bestyrelsen har endvidere over for regionen ansvaret for, at Bredegaard drives i henhold til nærværende driftsoverenskomst, og at bestemmelserne i driftsoverenskomsten efterleves. Bredegaards leder varetager under ansvar over for Bredegaards bestyrelse den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse og drift af tilbuddet i henhold til Bredegaards formål og givne retningslinjer. Bredegaards ledelse har ret og pligt til at deltage i relevante kollegiale og faglige samarbejdsfora i Region Hovedstaden. 5 - Forpligtelser Stk. 1 Krav og pligter Bredegaard er omfattet af samme krav og pligter, som Region Hovedstaden stiller til de øvrige sociale tilbud, som regionen selv driver eller har driftsoverenskomst med. Stk. 2 Rammeaftalen Bredegaard er til enhver tid underlagt de økonomiske og driftsmæssige vilkår og rammer, som fastlægges i den årlige rammeaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne beliggende i regionen. Region Hovedstaden og Bredegaard er forpligtet til at tilpasse samt at udvikle indholdet af tilbuddet efter kommunernes efterspørgsel i henhold til regelsættet om rammeaftalen. Stk. 3 Visitation og tilsyn Der er som bilag 1 vedlagt retningslinjer for visitation og tilsyn. Stk. 1 Ansættelse og afskedigelse 6 Personaleforhold

32 Bilag 7 - Side -3 af 8 Bredegaards bestyrelse ansætter og afskediger Bredegaards leder under forbehold af Region Hovedstadens godkendelse. Ved opslag af lederstillingen skal der tages forbehold herom. Bestyrelsen skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer for ansættelser og afskedigelser fastsat af Region Hovedstaden. Bredegaards leder har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale efter de retningslinjer, der er fastsat af Region Hovedstaden. Stk. 2 Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår for Bredegaards personale fastsættes i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og Danske Regioner samt efter lokalt indgåede forhandlingsaftaler. Stk. 3 Beregning og udbetaling af løn Beregning og udbetaling af løn sker ved Region Hovedstadens foranstaltning med mindre anden ordning aftales mellem parterne. Såfremt det aftales, at Bredegaard selv løser opgaven med lønudbetaling, må det ikke medføre merudgifter som pålignes taksterne. 7 Økonomi Stk. 1 Budget Bredegaards budget udarbejdes i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Bredegaards ledelse efter de af regionsrådet fastsatte retningslinjer. Stk. 2 Bogholderi og regnskabsførelse Bredegaards bogholderi og regnskabsførelse skal overholde det for Region Hovedstaden gældende kasse- og regnskabsregulativ samt følge øvrige anvisninger fra Bredegaards revisor. Der er som bilag 2 vedlagt retningslinjer for økonomistyring. 8 Vedtægt Der er for Bredegaard oprettet vedtægt for botilbuddet, dagtilbuddet og den beskyttede beskæftigelse. Vedtægten er revideret samtidigt med indgåelsen af nærværende driftsoverenskomst og godkendt af Region Hovedstaden. Fremtidige ændringer i vedtægten kan kun ske med Region Hovedstadens godkendelse, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne. 9 Nedlæggelse af tilbuddet Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af Bredegaard kræver godkendelse fra Region Hovedstaden, så længe der er indgået driftsoverenskomst mellem parterne.

33 Bilag 7 - Side -4 af 8 Stk. 2. I tilfælde af Bredegaards nedlæggelse i driftsoverenskomstperioden skal eventuel nettoformue efter godkendelse fra Region Hovedstaden anvendes til en institution eller lignende, hvis formål er til gavn for blinde og svagtseende. 10 Driftsoverenskomsten Stk. 1 Opsigelse Driftsoverenskomstens parter kan opsige overenskomsten med 9 måneders varsel til én 1. januar. Stk. 2 Revision af driftsoverenskomsten Driftsoverenskomstens parter kan kræve forhandling med henblik på revision af driftsoverenskomsten én gang årligt i forbindelse med, at kommunerne skal afgive deres redegørelse, således at der i den næstfølgende rammeaftale kan tages højde for eventuelle ændringer. Stk. 3 Tidligere overenskomster Nærværende driftsoverenskomst afløser den tidligere overenskomst samt allonge med Frederiksborg Amt. Stk. 4 Ikrafttrædelse Nærværende driftsoverenskomst med tilhørende bilag træder i kraft den 1. januar 2014 med forbehold for Bredegaards bestyrelses og regionsrådets godkendelse. Bilag til driftsoverenskomsten: Bilag 1 Visitation og tilsyn Bilag 2 Økonomistyring Underskrifter: For Bredegaards bestyrelse: Dato: Underskrift: For Region Hovedstaden: Dato: Underskrift:

34 Bilag 7 - Side -5 af 8 Bilag 1 Visitation og tilsyn Visitation Antallet af pladser på Bredegaard fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning. Ændring i antallet af pladser kan ske efter forudgående godkendelse fra Bredegaards bestyrelse og Region Hovedstaden. Optagelse i botilbuddet, dagtilbuddet og/eller beskyttet beskæftigelse sker efter reglerne i serviceloven. Region Hovedstaden træffer beslutning om anvisning af beboere og brugere til Bredegaards pladser. Kompetencen til at anvise kan delegeres til Bredegaards leder. Tilsyn Indtil 1. januar 2014 har Region Hovedstaden i henhold til servicelovens 5, stk. 7, det fulde ansvar for, at der føres driftsorienteret tilsyn med Bredegaard. Pr. 1. januar 2014 overtager Socialtilsynet i Region Hovedstaden i henhold til lov om socialtilsyn 4, stk. 1, nr. 2, ansvaret for, at der føres driftsorienteret tilsyn med døgntilbud efter servicelovens Region Hovedstaden har i henhold til servicelovens 5, stk. 7, fortsat ansvaret for, at der føres tilsyn med dagtilbud efter servicelovens Regionens kompetence kan dog delegeres til Socialtilsynet. Tilsynsmyndigheden har ret til fuld indsigt i de for tilsynet relevante forhold, og Bredegaard er forpligtet til at levere alle de for tilsynet nødvendige oplysninger. Bredegaard er forpligtet til at følge anvisninger og/eller påbud fra tilsynet. Region Hovedstaden og de myndigheder, der fører tilsyn med Bredegaard, skal have adgang til når som helst at bese Bredegaard og tale med brugere, beboere og personale. Endelig påser Region Hovedstaden, at Bredegaard overholder lovgivningen, driftsoverenskomsten og vedtægten.

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen

Læs mere

Vedtægt for. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Vedtægt for. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Vedtægt for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård 1 Tilbuddet Stk. 1. Den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård (herefter Svendebjerggård) er tilknyttet

Læs mere

Vedtægt for. Jonstrupvang-Bebyggelsen

Vedtægt for. Jonstrupvang-Bebyggelsen Vedtægt for Jonstrupvang-Bebyggelsen 1 Tilbuddet Stk. 1. Den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen (herefter Jonstrupvang) er tilknyttet Spastikerforeningen og har til huse i et lejemål i den

Læs mere

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Til regionsrådsmødet 11. maj 2014 Ændringsforslag til sag 1. rammerne for de selvejende tilbud i den sociale

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole VEDTÆGTER for Botilbud Utterslev Gamle Skole Cvr.nr. 32 80 44 89 Botilbud Utterslev Gamle Skole er en fond med hjemsted i Lolland Kommune. 1 2 Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Blindecenter Bredegaard

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Blindecenter Bredegaard Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Blindecenter Bredegaard Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Blindecenter Bredegaard (herefter

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012.

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. Fredericia Krisecenter Odinsvej 34 7000 Fredericia Tlf.75 92 38 48 Fax 75 93 57 15 fredericia@krise-center.dk Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. 1 Formål Den selvejende institution Fredericia

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus 1 De organisatoriske rammer Den selvejende institutions navn er "De Frivilliges Hus". Den selvejende institution er en fond, som har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave.

Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. Skt. Klem Skt. Klemens Vej 99, 5260 Odense S. tlf. 66150187 www.skt-klemens-bornehave.dk Vedtægter for Skt. Klemens Private Vuggestue og Børnehave. 1. Navn. Institutionens navn er Skt. Klemens private

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution Hasselvej 40A 8751 Gedved Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Hassel-Huset Privatinstitutionen har hjemsted i Horsens Kommune på adressen Hasselvej 40 A, 8751 Gedved 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave

VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION. Sct. Knuds Børnehave VEDTÆGTER FOR DEN PRIVATE DAGINSTITUTION Sct. Knuds Børnehave I. DAGINSTITUTIONENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Stk. 1. Den private institutions navn er Sct. Knuds Børnehave. Institutionen er oprettet

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R S W I N G I N G E U R O P E. (Udkast d.12. november 2013)

V E D T Æ G T E R F O R S W I N G I N G E U R O P E. (Udkast d.12. november 2013) V E D T Æ G T E R F O R S W I N G I N G E U R O P E (Udkast d.12. november 2013) 1 NAVN OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Swinging Europe. Den selvejende institutions hjemsted er Herning

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde

VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Nørre Snede by. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D

V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D A. Fondens navn, hjemsted og formål. 1. Fondens navn er Frederiksberg Boligfond. "Frederiksberg Boligfond" er stiftet af Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen

Vedtægter for den Private Institution Brumbassen Vedtægter for den Private Institution Brumbassen 1 Forankring Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Brumbassen, hjemhørende i Hillerød Kommune. 2 Formål Stk. 1. Institutionen drives som

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

RYSLINGE FRIMENIGHED

RYSLINGE FRIMENIGHED 1866 Vedtægter for RYSLINGE FRIMENIGHED 1 Navn og hjemsted I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge

Læs mere

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2

FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. VEDTÆGTER. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 NAVN OG HJEMSTED 2 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2 3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE 2 4 ANDELSHAVERENS HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR 3 5 UDTRÆDELSESVILKÅR

Læs mere

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 Vedtægter For Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Vedtægter for Lem Varmeværk

Vedtægter for Lem Varmeværk Vedtægter for Lem Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Lem varmeværk 1.2 Selskabets hjemsted er Askevej 5, 6940 Lem. Ringkøbing Skjern kommune 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

VEDTÆGTER for Det Selvejende Botilbud Østbækhjemmet 3. NAVN OG HJEMSTED 1. Det selvejende botilbuds navn er Østbækhjemmet 3, (herefter kaldt botilbud)

VEDTÆGTER for Det Selvejende Botilbud Østbækhjemmet 3. NAVN OG HJEMSTED 1. Det selvejende botilbuds navn er Østbækhjemmet 3, (herefter kaldt botilbud) Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse VEDTÆGTER for Det Selvejende Botilbud Østbækhjemmet 3 NAVN OG HJEMSTED 1. Det selvejende botilbuds navn er Østbækhjemmet

Læs mere

Vedtægter for SÆDDING EFTERSKOLE

Vedtægter for SÆDDING EFTERSKOLE Vedtægter for SÆDDING EFTERSKOLE 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution, der drives i tilknytning til Luthersk Mission, hvis venner ved frivillige

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter Stiftende Generalforsamling 24. august 1993 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Gassum Hvidsten Kraftvarmeværk A. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægt. for. Den selvejende institution. Ungecenteret Allégården. Navn og hjemsted

Vedtægt. for. Den selvejende institution. Ungecenteret Allégården. Navn og hjemsted Vedtægt for Den selvejende institution Ungecenteret Allégården 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Den selvejende institutions navn er: Ungecenteret Allégården. Ungecenteret Allégården drives af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar Vedtægter Indholdsfortegnelse s. 2 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde s. 3 3 Andelshavere/varmeaftagere s. 4 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar s. 5 5 Udtrædelsesvilkår s. 6 6

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitution

Vedtægter for privatinstitution 1 Vedtægter for privatinstitution 1. Privatinstitutionens navn er Vuggestuen Evigglad Privatinstitutionen har hjemsted i Skanderborg Kommune på adressen Horsensvej 140 A, Tebstrup. 2. Institutionen drives

Læs mere

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtaget på repræsentantskabsmøde 23. april 2015 1 Navn og hjemsted Nørgaards Højskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Bjerringbro.

Læs mere

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune 1 Formål Kommunen skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., jf. Servicelovens 192, plejeboligbebyggelser omfattet

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere