2014 Udgivet den 25. april april Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:"

Transkript

1 Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april april Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 15 i lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution 1) og 5 i lov nr. 656 af 12. juni 2013 om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2) bestemmes, at loven skal gælde for Grønland i følgende affattelse: Kapitel 1 Etablering og opgaver 1. Med det formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med FN s Parisprincipper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner, etableres Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. 2. Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at 1) varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Grønland, 2) udføre analyse af og forskning på menneskerettighedsområdet, 3) rådgive Folketinget, regeringen, Inatsisartut, Naalakkersuisut, andre offentlige myndigheder og private aktører, herunder Grønlands Råd for Menneskerettigheder, om menneskerettigheder, 4) fremme koordination af og bistand til civilsamfundsorganisationers arbejde med menneskerettigheder, 5) gennemføre og fremme undervisning i menneskerettigheder, 6) forestå information om menneskerettigheder, 7) sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettigheder og 8) bidrage til gennemførelse af menneskerettigheder i indog udland. Stk. 2. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 3. Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution afgiver årligt en beretning til Inatsisartut om institutionens virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Grønland. Beretningen offentliggøres af institutionen. Stk. 4. Institutionen skal i sit virke tage udgangspunkt i grundlovens frihedsrettigheder og i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder især de i FN s verdenserklæring, FN s konventioner og Europarådets konventioner omtalte menneskerettigheder, samt i forpligtelser relateret til OSCE s menneskelige dimension. Stk. 5. Institutionen har forskningsfrihed. Stk. 6. Institutionens videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for institutionens forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt andre opgaver. Kapitel 2 Institutionens ledelse Bestyrelsen 3. Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om institutionens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning. Stk. 2. Bestyrelsen består af 14 medlemmer, som udpeges i deres personlige egenskab på følgende måde: 1) 6 medlemmer udpeges af Rådet for Menneskerettigheder, jf. stk. 4. 2) 1 medlem udpeges af rektor for Københavns Universitet, jf. stk. 5. 3) 1 medlem udpeges af rektor for Aarhus Universitet, jf. stk. 5. 4) 1 medlem udpeges af rektor for Syddansk Universitet, jf. stk. 5. 5) 1 medlem udpeges af rektor for Aalborg Universitet, jf. stk. 5. 6) 2 medlemmer udpeges af Rektorkollegiet under Danske Universiteter. Udenrigsmin., j.nr AS001475

2 23. april Nr ) 1 medlem vælges af medarbejderne ved institutionen, jf. stk. 6. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Stk. 3. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges for yderligere en periode. Derefter kan de først vælges eller udpeges på ny efter mindst 4 års forløb. Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 5. Det tilstræbes, at mindst 2 af de af rektorerne for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udpegede medlemmer er tilknyttet de juridiske faggrupper. Stk. 6. Valg af en medarbejder ved institutionen finder sted i henhold til bestemmelserne herom i selskabsloven. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. 4. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 1 formand. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for institutionen, der godkendes af udenrigsministeren. Stk. 4. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg. 5. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Direktøren 6. Bestyrelsen udnævner efter offentligt opslag en direktør til at forestå institutionens daglige ledelse i faglige spørgsmål og økonomi- og forvaltningsspørgsmål. Stk. 2. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Kapitel 3 Økonomi, regnskab og revision m.v. 7. Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution er en uafhængig selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Stk. 2. Staten yder et årligt tilskud til institutionens drift og aktiviteter. 8. Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af institutionens øvrige opgaver. Stk. 2. Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål indgå flerårige aftaler med offentlige myndigheder om løsning af konkrete opgaver. 9. Institutionen anvender de statslige regnskabsregler efter Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen. Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes institutionens årsrapport, der underskrives af bestyrelsen og direktøren. Stk. 2. Institutionens årsrapport revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik af rigsrevisor, jf. 2 og 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Kapitel 4 Nedlæggelse 10. Institutionen kan kun nedlægges ved lov. Stk. 2. Nedlægges institutionen som selvejende institution, overgår dens bygninger, anlæg, inventar, formue og forpligtelser til staten. Kapitel 5 Ikrafttræden m.v. 11. Anordningen træder i kraft den 15. maj Stk. 2. Lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, jf. lov nr. 411 af 6. juni 2002, som sat i kraft ved anordning nr. 414 af 30. maj 2005, ophæves. Stk. 3. Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution overtager samtlige de aktiver og passiver og indtræder i samtlige de rettigheder og forpligtelser, som Institut for Menneskerettigheder har ved lovens ikrafttræden. Udenrigsministeren fordeler samtlige de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der påhviler Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, mellem Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og Dansk Institut for Internationale Studier, afhængigt af hvilket af de to institutioners mandater den enkelte rettighed eller forpligtelse vedrører. Direktøren for Institut for Menneskerettigheder fortsætter indtil udløbet af sin kontraktperiode. Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 5. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 6. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 7. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 8. (Sættes ikke i kraft for Grønland) Stk. 9. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 12. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 13. (Sættes ikke i kraft for Grønland) 14. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

3 23. april Nr (Sættes ikke i kraft for Grønland) Givet i København, den 23. april 2014 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Martin Lidegaard

4 23. april Nr ) Bestemmelsen har følgende ordlyd:»loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«2) Bestemmelsen har følgende ordlyd:»loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere