Forslag til nye: Gældende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye: Gældende"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening er en medlemsorganisation for personlige medlemmer og en landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark. Dansk Islandshesteforenings hjemsted er den kommune, hvor Dansk Islandshesteforenings sekretariat/kontor ligger. Foreningens sekretariat/kontor udgør DI s hjemsted. 2 FORMÅL Dansk Islandshesteforenings overordnede formål er: at virke almennyttigt for udbredelsen af og kendskabet til den islandske hest, at virke for den islandske hests korrekte anvendelse i ridesporten på bane og i naturen, 2 FORMÅL Det fælles overordnede formål er at virke almennyttigt for udbredelsen af kendskabet til den renavlede islandske hest og at virke for dennes korrekte anvendelse. Der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter. at virke for og at lede renavlen af den islandske hest i Danmark, og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø, idet der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter. Dansk Islandshesteforenings formål er tillige inden for rammerne af de overordnede formål: at fastsætte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser til opfyldelse af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål, jf stk. 1, og under behørig iagttagelse af statutterne for FEIF, FITE, DIF og andre organisationer til hvem Dansk Islandshesteforening er tilknyttet, jf 3 (Forholdet til andre organisationer). at repræsentere dansk islandshestesport og avl i international sammenhæng,

2 at repræsentere dansk islandshestesport og avl i forhold til nationale myndigheder og andre interesseorganisationer, at iværksætte, koordinere, forestå og føre tilsyn med mesterskaber og andre arrangementer i Danmark for islandsheste herunder bl.a. organisation, bedømmelse, forplejning, banedesign, veterinær- og medicineringskontrol samt anti-doping kontrol af heste og ryttere, at forestå uddannelse og autorisation af kåringsdommere, sportsdommere og instruktører, at forestå og udbyde anden relevant uddannelse og efteruddannelse af medlemmer af Dansk Islandshesteforening, og at virke som eneste og fælles landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark og derigennem: - at støtte oprettelsen og udviklingen af islandshesteklubber, - at fremme forståelsen og samarbejdet mellem islandshesteklubber, og - at bistå og opmuntre islandshesteklubber i relation til deres medlemmers deltagelse i aktiviteter for islandsheste, herunder bl.a. sport, avl, ungdomsaktiviteter og naturridning. 3 FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISATIONER Dansk Islandshesteforening er medlem af FEIF International Federation of Icelandic-Horse Association ( FEIF ) og er som sådan forpligtet til at følge FEIF s love og regler. DI er tilsluttet FEIF International Federation of Icelandic-Horse Association. Dansk Islandshesteforening er tilsluttet International Federation of Equestrian Tourism / Federation Internationale de Tourisme Equestre ( FITE ) og er som sådan forpligtet til at følge FITE s love og regler. Dansk Islandshesteforening er tilsluttet Landsudvalget for Heste. Dansk Islandshesteforening er medlem af Danmarks Idræts-Forbund ( DIF ) og er som sådan forpligtet til at følge DIF s og regler. DI er medlem af Landsudvalget for Heste. DI er associeret Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DI er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love - dog undtaget DRF s bestemmelser for Ordens- og Amatørudvalget.

3 Stk. 5 Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at indgå, vedligeholde og afvikle aftaler med de i stk. 1 4 nævnte og andre nationale eller internationale organisationer til fremme DI s formål, jf 2 (Formål). Stk. 5 DI udfærdiger i henhold til FEIFs statutter regler for avl og sport. 4 STAMBOGSKONTOR Dansk Islandshesteforening er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Fødevarestyrelsen til, gennem sit stambogskontor ( Stambogskontoret ), at drive stambogsføring af den islandske hest i Danmark. Godkendelsen er betinget af, at der ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere, og Stambogskontoret stiller derfor ikke krav om medlemskab af Dansk Islandshesteforening for optagelse/registrering i stambogen. Stk. 6 DI er, via sit Stambogskontor, ansvarlig for vedligeholdelse af stambogen for renracede islandske heste. Dansk Islandshesteforenings stambogskontor stiller ikke krav om medlemsskab af foreningen for optagelse/registrering i stambogen (dvs. at der ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere), jf. 7, stk. 2 og bilag 1, nr 4 i bkg nr SPECIAL-/LOKALKLUBBER En klub, som inden for et begrænset geografisk område i Danmark driver aktiviteter med islandsheste i forbindelse med ridesport på bane og i naturen eller med avl, kan efter ansøgning optages som medlem af Dansk Islandshesteforening som lokalklub ( Lokalklub ). En klub, som inden for et begrænset eller ubegrænset geografisk område i Danmark arbejder med et speciale inden for ridning eller avl under Dansk Islandshesteforenings formål, kan efter ansøgning optages som medlem af Dansk Islandshesteforening som specialklub ( Specialklub ). De nærmere betingelser for optagelse som Special-/Lokalklub fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. 6 MEDLEMSKAB Generelt Der er to typer af medlemskab i Dansk Islandshesteforening: personlige medlemmer islandshesteklubber Personlige medlemmer (1) Som personligt medlem af Dansk Islandshesteforening kan enhver optages, som har interesse i at støtte Dansk Islandshesteforenings formål. De nærmere betingelser for optagelse som personligt medlem fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. 3 MEDLEMSKAB Medlemskab står åbent for alle personer med interesse for det i 2 nævnte formål og for lokalklubber jfr. stk. 3. Personligt medlemskab giver én stemme, og omfatter familiemedlemskab: for ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Stemmeret for ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 17 år kan opnås ved betaling af tillægskontingent. Stemmeretten kan tilfalde ægtefælle eller samboende for så vidt hovedmedlemmet ikke er til stede.

4 (2) Indmeldelse som personligt medlem skal ske gennem SPORTI s portal på eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. (3) Et personligt medlem kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat. Et personligt medlem hæfter også efter udmeldelse for evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil restancen eller gælden er fuldt afviklet. (4) Et personligt medlem er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser. (5) Et personligt medlem kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening efter reglerne i 17 (Eksklusion). Klubmedlemskab kan opnås af lokalklubber og specialklubber med særligt sportsligt formål. Personer med lokalklubmedlemskab er automatisk medlemmer af DI, men opnår ikke rettigheder som personligt medlem jfr. 3 stk 2 og er ikke forpligtet til at betale personligt kontingent til DI under 4, men alene forpligtet til at betale klubkontingent. Hver klub udpeger et af sine medlemmer som klubmøderepræsentant, og disse medlemmer udgør tilsammen klubmødet. Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være foreningen i hænde senest den 1. december. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med vedtægternes formålsbestemmelser. Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal. Islandshesteklubber (1) Som islandshesteklub under Dansk Islandshesteforening kan optages enhver klub, som opnår status som Specialklub eller Lokalklub jf. 5 (Special- /Lokalklubber). (2) Ansøgning om optagelse som Special- /Lokalklub under Dansk Islandshesteforening fremsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat og skal så vidt muligt behandles af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse inden for fire måneder efter, at Dansk Islandshesteforenings sekretariat har modtaget ansøgningen og den dertil hørende dokumentation. (3) En Special-/Lokalklub kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk Islandshesteforening sekretariat. Special-/Lokalklubben hæfter også efter udmeldelse for evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil restancen eller gælden er fuldt afviklet. (4) En Special-/Lokalklub er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser.

5 (5) En Special-/Lokalklubs vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Islandshesteforenings og DIF s vedtægter, regler og krav til klubvedtægter samt med Folkeoplysningslovens regler. Ændringer af en Special-/Lokalklubs vedtægter skal indsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat inden 30 dage efter vedtagelsen. (6) En Special-/Lokalklub kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening efter reglerne i 17 (Eksklusion). Æresmedlemmer (1) Generalforsamlingen kan efter motiveret indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling. (2) Et æresmedlemskab er kontingentfrit og giver i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser over for Dansk Islandshesteforening som et personligt medlemskab. 7 KONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBETALINGER Ethvert medlem af Dansk Islandshesteforening, bortset fra æresmedlemmer, jf 6, stk. 4, er forpligtet til at betale kontingent til Dansk Islandshesteforening. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår. Efter indstilling fra bestyrelsen kan der fastsættes forskellige kontingentsatser for forskellige grupper, såsom ægtefæller/samboende, børn m.v. Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelse og udmeldelse finder sted. Kontingent for personlige medlemmer forfalder til betaling den 15. januar, og kontingent for klubmedlemmer forfalder til betaling den 1. maj. Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at ændre forfaldsterminerne med virkning fra det efterfølgende kalenderår. 4 KONTINGENT OG ØKONOMISK STRUKTUR Det årlige kontingent for personer og klubber fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 15. januar og for klubber d.1.maj. Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelse finder sted. Kontingentet dækker medlemskab af DI. Foreningens indtægter og udgifter administreres og regnskabsføres af bestyrelsen, der udarbejder forslag til de årlige budgetter for foreningens virksomhed. Opkrævning af kontingent for personlige medlemmer sker gennem SPORTI s portal på eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Opkrævning af kontingent for islandshesteklubber sker ved direkte opkrævning fra Dansk Islandshesteforening til den enkelte

6 islandshesteklub eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Stk. 5 Kontingentet dækker medlemskab af Dansk Islandshesteforening. Stk. 6 Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om brugerbetaling i forbindelse med deltagelse i Dansk Islandshesteforenings aktiviteter, behandling af sager i Klage og Ordensudvalget, jf. 15 (Klage og Ordensudvalget), udstedelse af dokumentation, ydelse af services mv. 8 LEDELSE Bestyrelsen (1) Dansk Islandshesteforening ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. (2) Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af de fire komiteer, jf stk. 2. Hertil kommer en suppleant for næstformanden. (3) Bestyrelsens formand og næstformand vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden afgår på skift i lige og ulige år. Ved valg af næstformand vælges tillige en suppleant for næstformanden for to år. Genvalg kan finde sted. (4) Formanden, næstformanden og suppleanten for næstformanden skal være personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i en af de fire komiteer, jf stk. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. (5) Bestyrelsesarbejdet sker under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om alle forhold, som ikke i henhold til vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen. (6) Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. (7) Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder på egen foranledning eller efter skriftlig anmodning af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 5 LEDELSE DI ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og af 4 komiteer for henholdsvis avl, sport, klubber og fællesopgaver (uddannelse, juniorer og natur m.v.). Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af komiteerne. Hertil kommer en suppleant for næstformanden. Hver komite består af en formand og tre medlemmer. I avls- og sportskomiteen er der tillige en næstformand, der vælges i de lige år. Hertil kommer en suppleant for hver af de 4 komiteer. Valg af de 6 medlemmer af bestyrelsen og af medlemmerne af komiteerne sker direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Alle bestyrelses- og komitemedlemmer skal være direkte medlem af DI. Et komitemedlem må ikke samtidig sidde som medlem i en anden komite. Bestyrelses- og komitearbejdet sker under ansvar over for generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen/komiteerne er beslutningsdygtige, når formanden og mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelses- og komitemøder kan indkaldes af formanden eller af mindst 3 bestyrelses- eller komitemedlemmer, Stk. 5 Hvis bestyrelsens formand eller en komiteformand går af i valgperioden, vælger bestyrelsen/komiteen af sin midte en formand, der fungerer indtil nyvalg, der skal finde sted på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6

7 (8) Hvis bestyrelsens formand går af i valgperioden, træder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling og suppleanten for næstformanden indtræder i bestyrelsen som næstformand indtil førstkommende ordinære generalforsamling. På førstkommende ordinære generalforsamling vælges ny formand for en periode af 1 eller 2 år således, at turnusordningen i pkt. (3) ovenfor opretholdes. Alle bestyrelses- og komitemedlemmer samt suppleanterne skal arbejde for at opfylde DI s overordnede målsætning, jfr. 2. Komiteerne (1) Til at bistå bestyrelsen med ledelsen af Dansk Islandshesteforenings aktiviteter nedsættes der fire stående komiteer for henholdsvis avl, sport, klubber og fællesopgaver (uddannelse, juniorer og natur m.v.). (2) Hver komite består af en formand, en næstformand og tre øvrige medlemmer. og, fsv angår klubkomiteen og [natur og breddekomiteen/ friluftskomiteen], to øvrige medlemmer. (3) Formand og næstformand i hver af de fire komiteer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden afgår på skift i lige og ulige år. Ved valg af næstformand vælges tillige en suppleant for næstformanden for to år. De tre øvrige medlemmer af komiteerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår på skift i lige år (to medlemmer) og ulige år (et medlem).. Genvalg og genudpegelse kan finde sted. (4) Alle medlemmer af de fire komiteer og suppleanterne for næstformændene skal være personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i eller være suppleant i en af de øvrige komiteer. Hvervet som komitemedlem er ulønnet. (5) En komite kan træffe beslutning om alle forhold, som i henhold til vedtægterne eller bestyrelsesbeslutning er henlagt til komiteen. Komitearbejdet sker under ansvar over for bestyrelsen. (6) Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Komiteerne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. (7) Komiteens formand indkalder til komitemøder på egen foranledning eller efter skriftlig anmodning af mindst 2 komitemedlemmer.

8 (8) Hvis en komites formand går af i valgperioden, træder næstformanden i formandens sted for formandens resterende valgperiode og suppleanten for næstformanden indtræder i komiteen som næstformand for næstformandens resterende valgperiode. Hvis et komitemedlem, som ikke formand eller næstformand, går af i valgperioden vælges på den førstkommende ordinære generalforsamling et nyt komitemedlem for det afgående komitemedlems resterende valgperiode. 9 TEGNING Foreningen tegnes af: (1) bestyrelsens formand i forening med (i) bestyrelsens næstformand eller med (ii) to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller (2) bestyrelsens næstformand i forening med tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves forudgående bemyndigelse af generalforsamlingen. 6 TEGNING M.V. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for foreningens drift. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af bestyrelsesformanden efter forudgående bemyndigelse af en generalforsamling. 10 OPGAVER Bestyrelsen Bestyrelsen varetager Dansk Islandshesteforenings overordnede ledelse bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer for etik og miljø og særlig vigtige kontakter internationalt og nationalt samt koordineringen af arbejdet i de fire stående komiteer og afgrænsningen af og samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om samvirket med lokalklubberne. Bestyrelsen samarbejder med sekretariatet om Dansk Islandshesteforenings fælles administrative virksomhed herunder medlemskartotek, kontingent, PR- og informationsvirksomhed (sponsorer og annoncører mv.), regnskabsførelse samt. Endelig varetager bestyrelsen særlig vigtige opgaver, som ikke er henlagt til en komite eller til flere komiteer i samarbejde eller til særlige udvalg. De stående komiteer Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år i september udarbejdes en handlingsplan og et budget for det kommende regnskabsår for hver af de fire stående komiteer, som skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Inden for rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter fungerer komiteerne selvstændigt på hver deres opgaveområde. En komite kan til enhver tid 7 OPGAVER Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer for etik og miljø og særlig vigtige kontakter internationalt og nationalt samt koordineringen af arbejdet i de 3 fagkomiteer og klubkomiteen og afgrænsningen af og samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om samvirket med lokalklubberne. Komiteerne fungerer selvstændigt på hver deres opgaveområde, men tvivlsspørgsmål kan i særlige tilfælde tages op til afgørelse i bestyrelsen. Bestyrelsen samarbejder med sekretariatet om foreningens fælles administrative virksomhed herunder medlemskartotek, kontingent, PR- og informationsvirksomhed, indtægtsgivende virksomhed (sponsorer og annoncører mv.), regnskabsførelse og bogføring samt afholdelse af generalforsamling. Endelig varetager bestyrelsen særlig vigtige opgaver, som ikke naturligt kan henlægges til en komite eller til flere komiteer i samarbejde eller til særlige udvalg.

9 forelægge væsentlige tvivlsspørgsmål til afgørelse i bestyrelsen. Uanset at medlemmerne af en komite er valgt af generalforsamlingen, kan bestyrelsen med 2/3 flertal af alle medlemmerne i bestyrelsen fratage en komite dens beslutningskompetence helt eller delvis, hvis komiteen væsentlig overskrider rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter. Avlskomiteen Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter jf. 2, stk. 1 om overordnede formål. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere. Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Sportskomiteen Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1 gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF s rammer. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater. Endvidere ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest. Stk. 5 [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] virker tillige for at fremme sportslige aktiviteter inden for FEIF s, Dansk Islandshesteforenings eller andre organisatoriske rammer. Herudover varetager [natur og breddekomiteen / friluftskomiteen]ledelsen og koordineringen/udøvelsen af Dansk Islandshesteforenings samlede uddannelsessystem for ryttere herunder specielt for instruktører og dommere, ridemærkeordningen m.v. Herudover varetager [natur og breddekomiteen / friluftskomiteen] juniorarbejdet samt andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1. Stk. 6 Klubkomiteen Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Avlskomiteens opgave er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter jf. 2 om overordnede formål. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere. Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Sportskomiteen virker for at fremme DI s overordnede formål jf. 2 gennem sportslige aktiviteter. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater. Endvidere ved uddannelse af sportsdommere, konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest. Fælleskomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og varetager ledelsen og koordineringen/udøvelsen af DI s samlede uddannelsessystem for ryttere herunder specielt for instruktører og dommere, ridemærkeordningen m.v. Endvidere varetager komiteen juniorarbejdet samt andre fælles opgaver til fremme af DI s overordnede formål jf. 2. Stk. 5 Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne DI s og

10 Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder. Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med DI bl.a. om løsning af nationale opgaver. Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde. Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer. Stk. 7 Særlige udvalg Bestyrelsen og komiteerne kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar over for den bestyrelse eller komite der har etableret det pågældende udvalg. Udvalgets forretningsgang eller arbejdsregler er underlagt bestyrelsens eller komiteens godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til Dansk Islandshesteforenings medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når udvalget ophæves, gives tilsvarende meddelelse. Meddelelserne gives på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Alle medlemmer af udvalg skal være medlem af Dansk Islandshesteforening. lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af DI s overordnede formål jf. 2. Klubkomiteen arrangerer det årlige klubmøde. Komiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer. Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til DI bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder. Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med DI bl.a. om løsning af nationale opgaver. Stk. 6 Bestyrelsen og komiteerne kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar over for den bestyrelse eller komite der har etableret det pågældende udvalg. Udvalgets forretningsgang eller arbejdsregler er underlagt bestyrelsens eller komiteens godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til foreningens medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når udvalget ophæves, gives tilsvarende meddelelse. Alle medlemmer af udvalg skal være medlem af DI. 11 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er øverste myndighed for Dansk Islandshesteforening. Retten til at møde, tale og stemme på generalforsamlingen tilkommer: personlige medlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september eller senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis denne afholdes tidligere end 15. september, og 8 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er øverste myndighed for DI. Generalforsamlingen består af: Samtlige personlige medlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september og senest 14 dage før generalforsamlingen. klubmedlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september eller senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis denne afholdes tidligere end 15. september, og hvis indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår er sket rettidigt til Dansk Idrætsforbund. Klubber, som ikke er i restance med betaling til DI pr.1.09, og hvis indrapportering vedr. antallet af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår er sket rettidigt til Dansk Idrætsforbund. Klubbernes stemmeantal opgøres på basis af denne indrapportering. Retten til at møde og tale (men ikke til at stemme) på generalforsamlingen tilkommer endvidere medlemmerne af Klage og Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret baseret på personligt medlemskab kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret for en klub kan udøves af det

11 Ordensudvalget, jf. 15 (Klage og Ordensudvalget). Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stk. 5 Personlige medlemmer kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde. delegerede medlem af pågældende klub på baggrund af mandat. Klubberne skal senest d. 1. november skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver klub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub. Stk. 6 Islandshesteklubber kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde af et delegeret medlem af pågældende islandshesteklub på baggrund af mandat fra islandshesteklubbens bestyrelse. Islandshesteklubberne skal senest den 1. september skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver islandshesteklub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub. Stk. 7 Et personligt medlem har en stemme på generalforsamlingen. Stk. 8 En islandshesteklub har et antal stemmer på generalforsamlingen, der afhænger af islandshesteklubbens eget medlemstal opgjort på basis af islandshesteklubbens indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår til Dansk Idrætsforbund. Islandshesteklubberne tildeles stemmer således: medlemmer: 1 stemme medlemmer: 2 stemmer medlemmer: 3 stemmer medlemmer: 4 stemmer medlemmer: 5 stemmer medlemmer: 6 stemmer medlemmer: 7 stemmer medlemmer: 8 stemmer medlemmer: 9 stemmer 901-der over medlemmer: 10 stemmer Stk. 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse foretages af bestyrelsens formand og skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med tilhørende bilag, herunder de fuldstændige forslag, årsregnskabet, budget skal fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen. Dokumentationen kan udsendes i elektronisk format og kan rekvireres i papirformat mod betaling af et ekspeditionsgebyr. 0 Klubberne tildeles stemmer således: medlemmer: 1 stemme medlemmer: 2 stemmer medlemmer: 3 stemmer medlemmer: 4 stemmer medlemmer: 5 stemmer medlemmer: 6 stemmer medlemmer: 7 stemmer medlemmer: 8 stemmer medlemmer: 9 stemmer 901-der over medlemmer: 10 stemmer Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse foretages af bestyrelsens formand og skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel, indeholdende den fuldstændige dagsorden med tilhørende bilag, forslag m.v. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. september. Forslag til kandidater til bestyrelse og komiteer, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesformand bør foreligge inden den 15. september og skal i så fald fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

12 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. september. Forslag til kandidater til bestyrelsen og komiteer, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesformand bør foreligge inden den 15. september og skal i så fald fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen eller komiteerne. Dirigenten træffer afgørelse om alle spørgsmål om afstemningsmetode, -fremgangsmåde og resultat. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller komiteerne. Referat af forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigenten og referenten. Referat af forhandlingerne føres til protokols af en referent, som udpeges af bestyrelsen, og underskrives af dirigenten og referenten. 2 Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal medmindre andet er foreskrevet i disse vedtægter. 3 Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsen aflægger beretning. 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for Dansk Islandshesteforenings virksomhed med forslag til kontingent. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg til bestyrelsen. 6) Valg til avlskomiteen. 7) Valg til sportskomiteen. 8) Valg til [natur og breddekomiteen / friluftskomiteen]. 9) Valg til klubkomiteen. 10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 11) Valg til Klage og Ordensudvalget. 12) Eventuelt. Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal efter kvalitetsmetoden se Niels Skriver Svendsen: Valg og vedtagelser. Kvalificeret flertal kræves dog i de særlige tilfælde, der er omtalt i disse vedtægters 3, stk. 5 og i 11. Såfremt blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Stk. 5 Dagsorden for generalforsamlingen i DI skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen aflægger beretning. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed med forslag til kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg for 2 år af bestyrelsens formand (i lige år) og næstformand (i ulige år) og en suppleant. Valg for 2 år af avlskomiteens formand, der samtidig indtræder i bestyrelsen, en næstformand (i lige år) og et medlem heraf (i ulige år) eller to medlemmer heraf (i lige år). Valg for 2 år af sportskomiteens formand, der samtidig indtræder i bestyrelsen, en næstformand (i lige år) og et medlem heraf (i ulige år) eller to medlemmer heraf (i lige år). Valg for 2 år af fælleskomiteens formand, der samtidig indtræder i bestyrelsen, og et medlem (uddannelsesleder) heraf (i lige år) eller to medlemmer (formand for naturudvalget og juniorudvalget) (i ulige år) Valg for 2 år af klubkomiteens formand, der samtidig indtræder i bestyrelsen, og et medlem heraf (i lige år) eller to medlemmer heraf (i ulige år) Valg for 1 år af fire suppleanter for hhv. avls-, sports-, klub- og fælleskomiteen.

13 Valg for 2 år af en revisor (i lige år), og af en anden revisor (i ulige år) samt for 1 år af en revisorsuppleant. Eventuelt 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af Dansk Islandshesteforenings stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsens formand skriftligt anmoder om det med udførlig angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet, skal bestyrelsens formand lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med tilhørende bilag, herunder de fuldstændige forslag, skal fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen. Dokumentationen kan udsendes i elektronisk format og kan rekvireres i papirformat mod betaling af et ekspeditionsgebyr. Indkaldelsen skal udsendes snarest muligt og senest 6 uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget ovennævnte anmodning. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juli måned. 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk.1 Såfremt mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal bestyrelsens formand lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling med udførlig angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Stk.2 Indvarsling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal udsendes snarest muligt og senest 6 uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget ovennævnte anmodning. Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juli måned. 13 REGNSKAB OG REVISION Regnskabet for Dansk Islandshesteforening revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer, som bistås af en ekstern, registreret revisor udpeget af bestyrelsen. Ingen af disse kan samtidig være medlem af eller suppleant i bestyrelsen eller en af komiteerne. 10 REGNSKAB OG REVISION Regnskaber for DI revideres af de to generalforsamlingsvalgte revisorer, som bistås af en ekstern, registreret revisor udpeget af bestyrelsen. Ingen af disse kan samtidig være medlem af eller suppleant i bestyrelsen eller en af komiteerne. Revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Revisorerne afgår på skift i lige og ulige år. Genvalg kan finde sted. Regnskabsåret er 1. oktober 30. september. Regnskabsåret er 1. oktober 30. september. 14 LYD- OG BILLEDRETTIGHEDER Dansk Islandshesteforening er indehaver af eller forbeholder sig alle kommercielle lyd- og billedrettigheder til Dansk Islandshesteforenings arrangementer, herunder arrangementer som

14 afvikles efter bemyndigelse fra Dansk Islandshesteforening. Afvikles et arrangement af Dansk Islandshesteforening efter en anden organisations regler forbeholder Dansk Islandshesteforening sig disse rettigheder i det omfang, disse ikke gøres gældende af denne anden organisation. Denne anden organisation anses for at have frasagt sig disse rettigheder til fordel for Dansk Islandshesteforening, såfremt rettighederne ikke er gjort gældende over for Dansk Islandshesteforening senest samtidig med, at arrangementet er tildelt Dansk Islandshesteforening. 15 KLAGE OG ORDENSUDVALGET Til at behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Islandshesteforenings love, regler, reglementer m.v. nedsættes et klage- og ordensudvalg ( Klage og Ordensudvalget ). Klage og Ordensudvalget består af mindst 3 medlemmer, hvortil kommer en suppleant. Disse vælges på den ordinære generalforsamling, medlemmerne for 3 år ad gangen og suppleanten for et år adgangen. Genvalg kan finde sted. Mindst et medlem af Klage og Ordensudvalget bør have juridisk uddannelse. Et medlem eller en suppleant i Klage og Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer i Dansk Islandshesteforening. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Klage og Ordensudvalget skal udføre sine opgaver i henhold til et reglement, der vedtages af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. I reglementet kan henlægges andre sager til behandling i Klage og Ordensudvalget end de i stk. 1 ovenfor nævnte. 16 ANTI DOPING Dansk Islandshesteforenings medlemmer er underlagt de regler omkring anti doping vedrørende såvel medicinsk som mekanisk doping, som løbende fastlægges af Dansk Islandshesteforening. Sådanne regler vil være umiddelbart gældende for Dansk Islandshesteforenings medlemmer i takt med, at de sættes i kraft. Dansk Islandshesteforenings bestyrelse kan vedtage, at regelsæt vedtaget af Danmarks

15 Idræts-Forbund, FEIF og FITE skal være umiddelbart gældende for Dansk Islandshesteforenings medlemmer. Dansk Islandshesteforenings bestyrelse kan vedtage, at regelsæt vedtaget af andre nationale eller internationale organisationer skal være umiddelbart gældende for Dansk Islandshesteforenings medlemmer. Meddelelse om sådanne bestyrelsesbeslutninger skal gives på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside, og det skal heraf blandt andet fremgå, hvornår de respektive regler træder i kraft for Dansk Islandshesteforenings medlemmer. 17 EKSKLUSION Et medlem kan ved beslutning i Dansk Islandshesteforenings bestyrelse ekskluderes af Dansk Islandshesteforening, hvis medlemmet groft overtræder de til enhver tid gældende vedtægter, love og regler for Dansk Islandshesteforening, DIF, FEIF og FITE samt dansk lovgivning eller bryder med det i Dansk Islandshesteforening gældende moralske og etiske kodeks på en måde, som kan skade Dansk Islandshesteforenings anseelse og omdømme. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet i en længere periode eller gentagne gange er i restance over for Dansk Islandshesteforening med betaling af gæld andet end kontingentrestance. Bestyrelsen kan anmode Klage og Ordensudvalget, jf 15, om at undersøge en sag med henblik på mulig eksklusion. Klage og Ordensudvalget undersøger sagen og indstiller til bestyrelsen, hvilken afgørelse Klage og Ordensudvalget vil anbefale i sagen. Et medlem kan ved beslutning i Dansk Islandshesteforenings bestyrelse ekskluderes af Dansk Islandshesteforening med mindst 8 dages skriftligt eller elektronisk varsel, hvis medlemmet er i restance i mere end to måneder med betaling af kontingent. Et ekskluderet medlem kan først optages som medlem i Dansk Islandshesteforening igen, når alle restancer er betalt. Bestyrelsens beslutning efter stk. 1, men ikke efter stk. 2, om eksklusion af et medlem kan af vedkommende indbringes for Dansk Islandshesteforenings førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. 18 VEDTÆGTSÆNDRINGER ETC. Forslag om ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 s stemmeflertal bortset fra, at bestyrelsen er bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER ETC. Ændring af disse vedtægter eller opløsning af DI kan kun besluttes på en generalforsamling med mindst 2/3`s stemmeflertal. Det samme gælder, hvis DI tilsluttes andre foreninger eller forbund, eller hvis en sådan tilslutning skal ophøre.

16 af 3 (Forholdet til andre organisationer) som følge af beslutninger efter 3, stk OPLØSNING Forslag om opløsning af Dansk Islandshesteforening kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 s stemmeflertal. Ved beslutning om opløsning af Dansk Islandshesteforening overdrages Dansk Islandshesteforenings eventuelle formue til den eller de almennyttige foreninger eller organisationer, hvis formål ligger nærmest disse vedtægters 2 (Formål). Den ophævende generalforsamling udpeger modtageren ved simpelt stemmeflertal. Den ophævende generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal to likvidatorer, der får til opgave at afvikle Dansk Islandshesteforening og overdrage en eventuel formue. 20 IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER 12 OPLØSNING Ved beslutning om opløsning af foreningen overdrages foreningens eventuelle formue til den eller de almennyttige foreninger eller organisationer, hvis formål ligger nærmest disse vedtægters 2. Generalforsamlingen udpeger modtageren. Den ophævende generalforsamling vælger ved simpelt stemmeflertal to likvidatorer, der får til opgave at afvikle foreningen og overdrage en eventuel formue. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER [ ] Godkendt på generalforsamling d. 20. nov. 2004, Og revideret på generalforsamling d. 24. nov. 2007, d. 22. nov. 2008, d. 21. nov. 2009, d. 20. nov. 2010, d. 19. nov. 2011, d. 17. nov. 2012, d. 16. nov og d. [XX] A B Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse på en generalforsamling. Ved det første valg efter denne vedtægt efter 8, stk. 5 til DIs klubkomite sker der valg til alle poster, men således at de der vælges for 2 år i ulige år, alene vælges for 1 år. Godkendt på generalforsamlingen d. 20. nov.2004, Revideret på generalforsamlingen d. 24.nov.2007, Revideret på generalforsamlingen d. 22.nov.2008, Revideret på generalforsamlingen 21.nov. 2009, Revideret på generalforsamlingen d. 20. nov.2010, Revideret på generalforsamlingen 19. nov.2011, Revideret på generalforsamlingen den 17. november Revideret på generalforsamlingen den. 16. november 2013.

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere