Forslag til nye: Gældende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye: Gældende"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening er en medlemsorganisation for personlige medlemmer og en landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark. Dansk Islandshesteforenings hjemsted er den kommune, hvor Dansk Islandshesteforenings sekretariat/kontor ligger. Foreningens sekretariat/kontor udgør DI s hjemsted. 2 FORMÅL Dansk Islandshesteforenings overordnede formål er: at virke almennyttigt for udbredelsen af og kendskabet til den islandske hest, at virke for den islandske hests korrekte anvendelse i ridesporten på bane og i naturen, 2 FORMÅL Det fælles overordnede formål er at virke almennyttigt for udbredelsen af kendskabet til den renavlede islandske hest og at virke for dennes korrekte anvendelse. Der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter. at virke for og at lede renavlen af den islandske hest i Danmark, og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø, idet der lægges vægt på at bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, herunder de specielle islandske gangarter. Dansk Islandshesteforenings formål er tillige inden for rammerne af de overordnede formål: at fastsætte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser til opfyldelse af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål, jf stk. 1, og under behørig iagttagelse af statutterne for FEIF, FITE, DIF og andre organisationer til hvem Dansk Islandshesteforening er tilknyttet, jf 3 (Forholdet til andre organisationer). at repræsentere dansk islandshestesport og avl i international sammenhæng,

2 at repræsentere dansk islandshestesport og avl i forhold til nationale myndigheder og andre interesseorganisationer, at iværksætte, koordinere, forestå og føre tilsyn med mesterskaber og andre arrangementer i Danmark for islandsheste herunder bl.a. organisation, bedømmelse, forplejning, banedesign, veterinær- og medicineringskontrol samt anti-doping kontrol af heste og ryttere, at forestå uddannelse og autorisation af kåringsdommere, sportsdommere og instruktører, at forestå og udbyde anden relevant uddannelse og efteruddannelse af medlemmer af Dansk Islandshesteforening, og at virke som eneste og fælles landsorganisation for islandshesteklubber i Danmark og derigennem: - at støtte oprettelsen og udviklingen af islandshesteklubber, - at fremme forståelsen og samarbejdet mellem islandshesteklubber, og - at bistå og opmuntre islandshesteklubber i relation til deres medlemmers deltagelse i aktiviteter for islandsheste, herunder bl.a. sport, avl, ungdomsaktiviteter og naturridning. 3 FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISATIONER Dansk Islandshesteforening er medlem af FEIF International Federation of Icelandic-Horse Association ( FEIF ) og er som sådan forpligtet til at følge FEIF s love og regler. DI er tilsluttet FEIF International Federation of Icelandic-Horse Association. Dansk Islandshesteforening er tilsluttet International Federation of Equestrian Tourism / Federation Internationale de Tourisme Equestre ( FITE ) og er som sådan forpligtet til at følge FITE s love og regler. Dansk Islandshesteforening er tilsluttet Landsudvalget for Heste. Dansk Islandshesteforening er medlem af Danmarks Idræts-Forbund ( DIF ) og er som sådan forpligtet til at følge DIF s og regler. DI er medlem af Landsudvalget for Heste. DI er associeret Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DI er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love - dog undtaget DRF s bestemmelser for Ordens- og Amatørudvalget.

3 Stk. 5 Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at indgå, vedligeholde og afvikle aftaler med de i stk. 1 4 nævnte og andre nationale eller internationale organisationer til fremme DI s formål, jf 2 (Formål). Stk. 5 DI udfærdiger i henhold til FEIFs statutter regler for avl og sport. 4 STAMBOGSKONTOR Dansk Islandshesteforening er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Fødevarestyrelsen til, gennem sit stambogskontor ( Stambogskontoret ), at drive stambogsføring af den islandske hest i Danmark. Godkendelsen er betinget af, at der ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere, og Stambogskontoret stiller derfor ikke krav om medlemskab af Dansk Islandshesteforening for optagelse/registrering i stambogen. Stk. 6 DI er, via sit Stambogskontor, ansvarlig for vedligeholdelse af stambogen for renracede islandske heste. Dansk Islandshesteforenings stambogskontor stiller ikke krav om medlemsskab af foreningen for optagelse/registrering i stambogen (dvs. at der ikke forekommer forskelsbehandling af opdrættere), jf. 7, stk. 2 og bilag 1, nr 4 i bkg nr SPECIAL-/LOKALKLUBBER En klub, som inden for et begrænset geografisk område i Danmark driver aktiviteter med islandsheste i forbindelse med ridesport på bane og i naturen eller med avl, kan efter ansøgning optages som medlem af Dansk Islandshesteforening som lokalklub ( Lokalklub ). En klub, som inden for et begrænset eller ubegrænset geografisk område i Danmark arbejder med et speciale inden for ridning eller avl under Dansk Islandshesteforenings formål, kan efter ansøgning optages som medlem af Dansk Islandshesteforening som specialklub ( Specialklub ). De nærmere betingelser for optagelse som Special-/Lokalklub fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. 6 MEDLEMSKAB Generelt Der er to typer af medlemskab i Dansk Islandshesteforening: personlige medlemmer islandshesteklubber Personlige medlemmer (1) Som personligt medlem af Dansk Islandshesteforening kan enhver optages, som har interesse i at støtte Dansk Islandshesteforenings formål. De nærmere betingelser for optagelse som personligt medlem fastsættes af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse, og hovedbetingelserne offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. 3 MEDLEMSKAB Medlemskab står åbent for alle personer med interesse for det i 2 nævnte formål og for lokalklubber jfr. stk. 3. Personligt medlemskab giver én stemme, og omfatter familiemedlemskab: for ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Stemmeret for ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 17 år kan opnås ved betaling af tillægskontingent. Stemmeretten kan tilfalde ægtefælle eller samboende for så vidt hovedmedlemmet ikke er til stede.

4 (2) Indmeldelse som personligt medlem skal ske gennem SPORTI s portal på eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. (3) Et personligt medlem kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat. Et personligt medlem hæfter også efter udmeldelse for evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil restancen eller gælden er fuldt afviklet. (4) Et personligt medlem er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser. (5) Et personligt medlem kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening efter reglerne i 17 (Eksklusion). Klubmedlemskab kan opnås af lokalklubber og specialklubber med særligt sportsligt formål. Personer med lokalklubmedlemskab er automatisk medlemmer af DI, men opnår ikke rettigheder som personligt medlem jfr. 3 stk 2 og er ikke forpligtet til at betale personligt kontingent til DI under 4, men alene forpligtet til at betale klubkontingent. Hver klub udpeger et af sine medlemmer som klubmøderepræsentant, og disse medlemmer udgør tilsammen klubmødet. Stk. 5 Udmeldelse skal ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være foreningen i hænde senest den 1. december. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med vedtægternes formålsbestemmelser. Eksklusion kræver 2/3 stemmeflertal. Islandshesteklubber (1) Som islandshesteklub under Dansk Islandshesteforening kan optages enhver klub, som opnår status som Specialklub eller Lokalklub jf. 5 (Special- /Lokalklubber). (2) Ansøgning om optagelse som Special- /Lokalklub under Dansk Islandshesteforening fremsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat og skal så vidt muligt behandles af Dansk Islandshesteforenings bestyrelse inden for fire måneder efter, at Dansk Islandshesteforenings sekretariat har modtaget ansøgningen og den dertil hørende dokumentation. (3) En Special-/Lokalklub kan udmelde sig af Dansk Islandshesteforening med en måneds skriftligt varsel til udløb af et kalenderår. Udmeldelse fremsendes til Dansk Islandshesteforening sekretariat. Special-/Lokalklubben hæfter også efter udmeldelse for evt. kontingentrestance og anden gæld til Dansk Islandshesteforening, indtil restancen eller gælden er fuldt afviklet. (4) En Special-/Lokalklub er forpligtet til at overholde de af Dansk Islandshesteforening til enhver tid fastsatte generelle og specielle love, regler, retningslinjer, normer og andre bestemmelser.

5 (5) En Special-/Lokalklubs vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Islandshesteforenings og DIF s vedtægter, regler og krav til klubvedtægter samt med Folkeoplysningslovens regler. Ændringer af en Special-/Lokalklubs vedtægter skal indsendes til Dansk Islandshesteforenings sekretariat inden 30 dage efter vedtagelsen. (6) En Special-/Lokalklub kan ekskluderes som medlem af Dansk Islandshesteforening efter reglerne i 17 (Eksklusion). Æresmedlemmer (1) Generalforsamlingen kan efter motiveret indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling. (2) Et æresmedlemskab er kontingentfrit og giver i øvrigt samme rettigheder og forpligtelser over for Dansk Islandshesteforening som et personligt medlemskab. 7 KONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBETALINGER Ethvert medlem af Dansk Islandshesteforening, bortset fra æresmedlemmer, jf 6, stk. 4, er forpligtet til at betale kontingent til Dansk Islandshesteforening. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår. Efter indstilling fra bestyrelsen kan der fastsættes forskellige kontingentsatser for forskellige grupper, såsom ægtefæller/samboende, børn m.v. Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelse og udmeldelse finder sted. Kontingent for personlige medlemmer forfalder til betaling den 15. januar, og kontingent for klubmedlemmer forfalder til betaling den 1. maj. Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at ændre forfaldsterminerne med virkning fra det efterfølgende kalenderår. 4 KONTINGENT OG ØKONOMISK STRUKTUR Det årlige kontingent for personer og klubber fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 15. januar og for klubber d.1.maj. Kontingentet gælder for kalenderåret og er uafhængigt af, på hvilket tidspunkt i kalenderåret indmeldelse finder sted. Kontingentet dækker medlemskab af DI. Foreningens indtægter og udgifter administreres og regnskabsføres af bestyrelsen, der udarbejder forslag til de årlige budgetter for foreningens virksomhed. Opkrævning af kontingent for personlige medlemmer sker gennem SPORTI s portal på eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Opkrævning af kontingent for islandshesteklubber sker ved direkte opkrævning fra Dansk Islandshesteforening til den enkelte

6 islandshesteklub eller på anden måde, som offentliggøres på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Stk. 5 Kontingentet dækker medlemskab af Dansk Islandshesteforening. Stk. 6 Dansk Islandshesteforenings bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om brugerbetaling i forbindelse med deltagelse i Dansk Islandshesteforenings aktiviteter, behandling af sager i Klage og Ordensudvalget, jf. 15 (Klage og Ordensudvalget), udstedelse af dokumentation, ydelse af services mv. 8 LEDELSE Bestyrelsen (1) Dansk Islandshesteforening ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. (2) Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af de fire komiteer, jf stk. 2. Hertil kommer en suppleant for næstformanden. (3) Bestyrelsens formand og næstformand vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden afgår på skift i lige og ulige år. Ved valg af næstformand vælges tillige en suppleant for næstformanden for to år. Genvalg kan finde sted. (4) Formanden, næstformanden og suppleanten for næstformanden skal være personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i en af de fire komiteer, jf stk. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. (5) Bestyrelsesarbejdet sker under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om alle forhold, som ikke i henhold til vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen. (6) Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. (7) Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder på egen foranledning eller efter skriftlig anmodning af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 5 LEDELSE DI ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og af 4 komiteer for henholdsvis avl, sport, klubber og fællesopgaver (uddannelse, juniorer og natur m.v.). Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og af formændene for hver af komiteerne. Hertil kommer en suppleant for næstformanden. Hver komite består af en formand og tre medlemmer. I avls- og sportskomiteen er der tillige en næstformand, der vælges i de lige år. Hertil kommer en suppleant for hver af de 4 komiteer. Valg af de 6 medlemmer af bestyrelsen og af medlemmerne af komiteerne sker direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Alle bestyrelses- og komitemedlemmer skal være direkte medlem af DI. Et komitemedlem må ikke samtidig sidde som medlem i en anden komite. Bestyrelses- og komitearbejdet sker under ansvar over for generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen/komiteerne er beslutningsdygtige, når formanden og mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelses- og komitemøder kan indkaldes af formanden eller af mindst 3 bestyrelses- eller komitemedlemmer, Stk. 5 Hvis bestyrelsens formand eller en komiteformand går af i valgperioden, vælger bestyrelsen/komiteen af sin midte en formand, der fungerer indtil nyvalg, der skal finde sted på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6

7 (8) Hvis bestyrelsens formand går af i valgperioden, træder næstformanden i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling og suppleanten for næstformanden indtræder i bestyrelsen som næstformand indtil førstkommende ordinære generalforsamling. På førstkommende ordinære generalforsamling vælges ny formand for en periode af 1 eller 2 år således, at turnusordningen i pkt. (3) ovenfor opretholdes. Alle bestyrelses- og komitemedlemmer samt suppleanterne skal arbejde for at opfylde DI s overordnede målsætning, jfr. 2. Komiteerne (1) Til at bistå bestyrelsen med ledelsen af Dansk Islandshesteforenings aktiviteter nedsættes der fire stående komiteer for henholdsvis avl, sport, klubber og fællesopgaver (uddannelse, juniorer og natur m.v.). (2) Hver komite består af en formand, en næstformand og tre øvrige medlemmer. og, fsv angår klubkomiteen og [natur og breddekomiteen/ friluftskomiteen], to øvrige medlemmer. (3) Formand og næstformand i hver af de fire komiteer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og næstformanden afgår på skift i lige og ulige år. Ved valg af næstformand vælges tillige en suppleant for næstformanden for to år. De tre øvrige medlemmer af komiteerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår på skift i lige år (to medlemmer) og ulige år (et medlem).. Genvalg og genudpegelse kan finde sted. (4) Alle medlemmer af de fire komiteer og suppleanterne for næstformændene skal være personlige medlemmer af Dansk Islandshesteforening og må ikke samtidig sidde som medlem i eller være suppleant i en af de øvrige komiteer. Hvervet som komitemedlem er ulønnet. (5) En komite kan træffe beslutning om alle forhold, som i henhold til vedtægterne eller bestyrelsesbeslutning er henlagt til komiteen. Komitearbejdet sker under ansvar over for bestyrelsen. (6) Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Komiteerne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. (7) Komiteens formand indkalder til komitemøder på egen foranledning eller efter skriftlig anmodning af mindst 2 komitemedlemmer.

8 (8) Hvis en komites formand går af i valgperioden, træder næstformanden i formandens sted for formandens resterende valgperiode og suppleanten for næstformanden indtræder i komiteen som næstformand for næstformandens resterende valgperiode. Hvis et komitemedlem, som ikke formand eller næstformand, går af i valgperioden vælges på den førstkommende ordinære generalforsamling et nyt komitemedlem for det afgående komitemedlems resterende valgperiode. 9 TEGNING Foreningen tegnes af: (1) bestyrelsens formand i forening med (i) bestyrelsens næstformand eller med (ii) to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller (2) bestyrelsens næstformand i forening med tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves forudgående bemyndigelse af generalforsamlingen. 6 TEGNING M.V. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for foreningens drift. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af bestyrelsesformanden efter forudgående bemyndigelse af en generalforsamling. 10 OPGAVER Bestyrelsen Bestyrelsen varetager Dansk Islandshesteforenings overordnede ledelse bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer for etik og miljø og særlig vigtige kontakter internationalt og nationalt samt koordineringen af arbejdet i de fire stående komiteer og afgrænsningen af og samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om samvirket med lokalklubberne. Bestyrelsen samarbejder med sekretariatet om Dansk Islandshesteforenings fælles administrative virksomhed herunder medlemskartotek, kontingent, PR- og informationsvirksomhed (sponsorer og annoncører mv.), regnskabsførelse samt. Endelig varetager bestyrelsen særlig vigtige opgaver, som ikke er henlagt til en komite eller til flere komiteer i samarbejde eller til særlige udvalg. De stående komiteer Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år i september udarbejdes en handlingsplan og et budget for det kommende regnskabsår for hver af de fire stående komiteer, som skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Inden for rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter fungerer komiteerne selvstændigt på hver deres opgaveområde. En komite kan til enhver tid 7 OPGAVER Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse bl.a. målsætning, økonomi og samlet udvikling. Herunder varetager bestyrelsen retningslinjer for etik og miljø og særlig vigtige kontakter internationalt og nationalt samt koordineringen af arbejdet i de 3 fagkomiteer og klubkomiteen og afgrænsningen af og samarbejdet mellem komiteerne bl.a. om samvirket med lokalklubberne. Komiteerne fungerer selvstændigt på hver deres opgaveområde, men tvivlsspørgsmål kan i særlige tilfælde tages op til afgørelse i bestyrelsen. Bestyrelsen samarbejder med sekretariatet om foreningens fælles administrative virksomhed herunder medlemskartotek, kontingent, PR- og informationsvirksomhed, indtægtsgivende virksomhed (sponsorer og annoncører mv.), regnskabsførelse og bogføring samt afholdelse af generalforsamling. Endelig varetager bestyrelsen særlig vigtige opgaver, som ikke naturligt kan henlægges til en komite eller til flere komiteer i samarbejde eller til særlige udvalg.

9 forelægge væsentlige tvivlsspørgsmål til afgørelse i bestyrelsen. Uanset at medlemmerne af en komite er valgt af generalforsamlingen, kan bestyrelsen med 2/3 flertal af alle medlemmerne i bestyrelsen fratage en komite dens beslutningskompetence helt eller delvis, hvis komiteen væsentlig overskrider rammerne af de godkendte handlingsplaner og budgetter. Avlskomiteen Avlskomiteens opgaver er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter jf. 2, stk. 1 om overordnede formål. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere. Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Sportskomiteen Sportskomiteen virker for at fremme Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1 gennem sportslige aktiviteter inden for FEIF s rammer. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater. Endvidere ved uddannelse af sportsdommere og konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest. Stk. 5 [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler og god skik for hestevelfærd for den islandske hest og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests naturlige miljø. [Natur og breddekomiteen / Friluftskomiteen] virker tillige for at fremme sportslige aktiviteter inden for FEIF s, Dansk Islandshesteforenings eller andre organisatoriske rammer. Herudover varetager [natur og breddekomiteen / friluftskomiteen]ledelsen og koordineringen/udøvelsen af Dansk Islandshesteforenings samlede uddannelsessystem for ryttere herunder specielt for instruktører og dommere, ridemærkeordningen m.v. Herudover varetager [natur og breddekomiteen / friluftskomiteen] juniorarbejdet samt andre fælles opgaver til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1. Stk. 6 Klubkomiteen Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne Dansk Avlskomiteens opgave er at fremme avlen af den islandske hest i Danmark med bevarelse af hestens robusthed og særlige karakter jf. 2 om overordnede formål. Avlskomiteen foranstalter kåringer og bedømmelser af avlsdyr og rideheste og uddannelse af kåringsdommere. Herudover deltager avlskomiteen i det internationale avlsarbejde og varetager andre opgaver, som støtter og styrker avlsarbejdet for den islandske hest bl.a. ledelsen af stambogsførelsen for islandske heste i Danmark og vedligeholdelsen af stambogsreglementet. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Sportskomiteen virker for at fremme DI s overordnede formål jf. 2 gennem sportslige aktiviteter. Dette sker ved afholdelse af og deltagelse i nationale og internationale stævner og mesterskaber og ved registrering af resultater. Endvidere ved uddannelse af sportsdommere, konkurrenceryttere og ved støtte til lokalklubbernes tilsvarende arbejde, samt ved andre opgaver, der støtter sportsudøvelsen omkring den islandske hest. Fælleskomiteen virker for at fremme adgang til og ridning i naturen og varetager ledelsen og koordineringen/udøvelsen af DI s samlede uddannelsessystem for ryttere herunder specielt for instruktører og dommere, ridemærkeordningen m.v. Endvidere varetager komiteen juniorarbejdet samt andre fælles opgaver til fremme af DI s overordnede formål jf. 2. Stk. 5 Klubkomiteen varetager i samarbejde med bestyrelsen og fagkomiteerne DI s og

10 Islandshesteforenings og lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af Dansk Islandshesteforenings overordnede formål jf. 2, stk. 1. Klubkomiteen udarbejder og vedligeholder et klubreglement for lokalklubberne. Ændringer i dette reglement skal vedtages på en generalforsamling. Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til Dansk Islandshesteforening bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder. Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med DI bl.a. om løsning af nationale opgaver. Klubkomiteen arrangerer et årligt klubmøde. Klubkomiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer. Stk. 7 Særlige udvalg Bestyrelsen og komiteerne kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar over for den bestyrelse eller komite der har etableret det pågældende udvalg. Udvalgets forretningsgang eller arbejdsregler er underlagt bestyrelsens eller komiteens godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til Dansk Islandshesteforenings medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når udvalget ophæves, gives tilsvarende meddelelse. Meddelelserne gives på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside. Alle medlemmer af udvalg skal være medlem af Dansk Islandshesteforening. lokalklubbernes gensidige relationer til fremme af DI s overordnede formål jf. 2. Klubkomiteen arrangerer det årlige klubmøde. Komiteens formand leder klubmødet og sørger for relevant deltagelse heri fra bestyrelsen og øvrige komiteer. Klubkomiteen arbejder sammen med lokalklubberne om at udbrede kendskabet til den islandske hest og til DI bl.a. gennem uddannelse og regionsvise møder. Klubkomiteen skal arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem klubberne og for klubbernes samarbejde med DI bl.a. om løsning af nationale opgaver. Stk. 6 Bestyrelsen og komiteerne kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar over for den bestyrelse eller komite der har etableret det pågældende udvalg. Udvalgets forretningsgang eller arbejdsregler er underlagt bestyrelsens eller komiteens godkendelse. Udvalgets formål, medlemmer, kompetence m.v. meddeles til foreningens medlemmer i forbindelse med udvalgets nedsættelse. Når udvalget ophæves, gives tilsvarende meddelelse. Alle medlemmer af udvalg skal være medlem af DI. 11 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er øverste myndighed for Dansk Islandshesteforening. Retten til at møde, tale og stemme på generalforsamlingen tilkommer: personlige medlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september eller senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis denne afholdes tidligere end 15. september, og 8 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er øverste myndighed for DI. Generalforsamlingen består af: Samtlige personlige medlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september og senest 14 dage før generalforsamlingen. klubmedlemmer, hvis kontingent for det pågældende kalenderår er indbetalt senest den 1. september eller senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis denne afholdes tidligere end 15. september, og hvis indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår er sket rettidigt til Dansk Idrætsforbund. Klubber, som ikke er i restance med betaling til DI pr.1.09, og hvis indrapportering vedr. antallet af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår er sket rettidigt til Dansk Idrætsforbund. Klubbernes stemmeantal opgøres på basis af denne indrapportering. Retten til at møde og tale (men ikke til at stemme) på generalforsamlingen tilkommer endvidere medlemmerne af Klage og Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stemmeret baseret på personligt medlemskab kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret for en klub kan udøves af det

11 Ordensudvalget, jf. 15 (Klage og Ordensudvalget). Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stk. 5 Personlige medlemmer kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde. delegerede medlem af pågældende klub på baggrund af mandat. Klubberne skal senest d. 1. november skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver klub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub. Stk. 6 Islandshesteklubber kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde af et delegeret medlem af pågældende islandshesteklub på baggrund af mandat fra islandshesteklubbens bestyrelse. Islandshesteklubberne skal senest den 1. september skriftligt indrapportere navnene på deres delegerede medlemmer, for at de delegerede kan udøve stemmeretten. Hver islandshesteklub kan stille med én delegeret. Én delegeret kan kun repræsentere én klub. Stk. 7 Et personligt medlem har en stemme på generalforsamlingen. Stk. 8 En islandshesteklub har et antal stemmer på generalforsamlingen, der afhænger af islandshesteklubbens eget medlemstal opgjort på basis af islandshesteklubbens indberetning af medlemmer pr. 31. december i det foregående kalenderår til Dansk Idrætsforbund. Islandshesteklubberne tildeles stemmer således: medlemmer: 1 stemme medlemmer: 2 stemmer medlemmer: 3 stemmer medlemmer: 4 stemmer medlemmer: 5 stemmer medlemmer: 6 stemmer medlemmer: 7 stemmer medlemmer: 8 stemmer medlemmer: 9 stemmer 901-der over medlemmer: 10 stemmer Stk. 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse foretages af bestyrelsens formand og skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med tilhørende bilag, herunder de fuldstændige forslag, årsregnskabet, budget skal fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside og sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen. Dokumentationen kan udsendes i elektronisk format og kan rekvireres i papirformat mod betaling af et ekspeditionsgebyr. 0 Klubberne tildeles stemmer således: medlemmer: 1 stemme medlemmer: 2 stemmer medlemmer: 3 stemmer medlemmer: 4 stemmer medlemmer: 5 stemmer medlemmer: 6 stemmer medlemmer: 7 stemmer medlemmer: 8 stemmer medlemmer: 9 stemmer 901-der over medlemmer: 10 stemmer Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse foretages af bestyrelsens formand og skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel, indeholdende den fuldstændige dagsorden med tilhørende bilag, forslag m.v. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. september. Forslag til kandidater til bestyrelse og komiteer, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesformand bør foreligge inden den 15. september og skal i så fald fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere