Jesper Jensen Kårupvej Fårevejle. Sendt til mail: Den 19. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Jensen Kårupvej 3. 4540 Fårevejle. Sendt til mail: jspje@dongenergy.dk. Den 19. juni 2015"

Transkript

1 Jesper Jensen Kårupvej Fårevejle Sendt til mail: Den 19. juni 2015 Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 Kommunen har modtaget din ansøgning af 8. december 2011 med senere justeringer om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 17 til at flytte dine bygninger på ejendommen matr.nr. 9a Ordrup by, Fårevejle beliggende Kårupvej 3, 4540 Fårevejle fra sommerhusområde til landzone. Kommunens dispensation er nødvendig, fordi den ansøgte placering af stuehus og driftsbygning ligger inden for skovbyggelinjen omkring Kårup Skov. Afgørelse Natur & Miljø Ref.: DIT/BDY Sag: Dok.: Vedr. CPR/CVR: 2834 Kontakt Natur & Miljø Rådhusvej Fårevejle Direkte: Mobil: Afdelingstelefon: Kommunen giver dig hermed i henhold til 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven afslag på din ansøgning. Der er en klagefrist på 4 uger fra din modtagelse af afslaget. Du finder en klagevejledning til sidst i brevet. I det følgende gøres der rede for afgørelsen og for, hvad der videre kan ske i sagen. Redegørelse Konsulentfirmaet Agrovi har på dine vegne søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at opføre et stuehus samt en lade på matr. nr. 9a Ordrup by, Fårevejle. Den ansøgte placering er beliggende i landzone. Bygningernes ønskede beliggenhed er vist på nedenstående flyfoto i mål 1:2267. Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag Lov nr. 951 af 3. juli 2013 [Skriv tekst]

2 Stuehus Lade Figur 1. De ansøgte bygningers beliggenhed på matr. nr. 9a Ordrup By, Fårevejle. Bygningerne er beliggende indenfor skovbyggelinje til Kårup skov (markeret med grøn streg). Der er ca. 110 meter fra skovbrynet til nærmeste ansøgte bygning. Den røde streg markerer 50 meter fra sommerhusområdet mod øst, som skal overholdes i henhold til bestemmelserne i husdyrgodkendelsesloven. Baggrunden for opførelse af bygningerne er dit ønske om at udvide ejendommens husdyrhold fra 4,6 DE til 14,92 DE. Dette kan ikke lade sig gøre med ejendommens nuværende placering, da det er beliggende i sommerhusområde. Ved at flytte gården væk sommerhusområdet, og ud på en placering i landzone, kommer dyreholdet til at ligge mere end 50 meter fra sommerhusområdet, som det kræves af husdyrgodkendelseslovens 6. Det oplyses desuden, at det i forbindelse med udflytningen af staldene findes nødvendigt at opføre arealer til opbevaring af foder, hø og halm i nær tilknytning til staldarealerne, da det arbejdsmæssigt vil være meget besværligt at transportere dette fra gårdens nuværende placering og ud til de nye staldes placering. Det vil kunne medføre en forøget trafik på vejen mellem gårdens nuværende placering og markstykket, hvilket også vil kunne være til stor gene for sommerhusbeboerne. For bedre at kunne holde opsyn med dyrene, imødekomme eventuelle klager vedr. øget trafik samt skabe harmoni i byggeriet, ønskes ejendommens stuehus samtidig flyttet med. I din ansøgning har du oplyst, at bygningerne (stuehus og lade) er placeret 50 m fra sommerhusområdet mod øst. I forbindelse med etablering af laden, skal der graves lidt ind i bakken, så den kommer til at ligge lavt. Det oplyses desuden, at stuehuset med placeringen ikke vil kunne ses fra sommerhusene eller fra nord. Odsherred Kommune har i brev af 25. juni 2008 givet en dispensation fra skovbyggelinjen til et lignende byggeri - dog med en lidt anden placering. For at vurdere om der er tale om en ny 2/8

3 ansøgning, er den tidligere godkendte placering sammenlignet med den nu ansøgte placering, der er tilsendt kommunen den 20. oktober På baggrund af denne sammenligning vurderes der at være tale om en helt ny ansøgning, idet bygningsmassen ikke kun er mere spredt i den aktuelle ansøgning, men også er blevet flyttet mod syd, set i forhold til, hvad der blev dispenseret til i Ansøgte bygninger placeres på toppen af en markant bakke, og landskabet fremstår på nuværende tidspunkt ganske uberørt. Nærmeste ansøgte bygning ligger ca. 110 meter fra nærmeste del af Kårup Skov, mens den fjerneste del ligger ca. 120 meter fra skovbrynet. Langs det østlige skovbryn løber Kårupvej, hvilket betyder, at der er tydeligt udsyn fra skovbrynet op over bakken mod nord, hvor ansøgte bygninger ønskes placeret. Det er også herfra hovedparten af offentligheden har udkig fra skoven. Figur 2. Foto af landskabet som det fremstår på nuværende tidspunkt ved udsyn fra det østlige skovbryn mod nord. Det ansøgte ønskes placeret på toppen af bakken (markeret med rød streg). Ansøgningen berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 m byggelinje i medfør af lovens 17, stk. 1 omkring Kårup Skov. Det ansøgte kræver derfor kommunens dispensation jf. lovens 65, stk. 2. Skovens ejer, Naturstyrelsen har tidligere i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at udtale sig om det ansøgte og har til kommunen oplyst, at den ikke havde nogen bemærkninger. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre, at der ikke gennemføres projekter, der vil påvirke oplevelsen af skovbrynene som markante landskabselementer negativt. Endvidere skal skovbrynene sikres som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. 3/8

4 Den 300 m brede beskyttelseslinje er siden Odsherred Kommunes dispensation af 25. juni 2008 blevet reduceret øst for Kårup Skov. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnet bør projekter inden for en reduceret skovbyggelinje kun i ganske særlige tilfælde tillades, idet nævnet i flere afgørelser har antaget, at der endegyldigt er gjort op med muligheden for byggeri m.v. på det tilbageværende beskyttede areal. Ansøgte er desuden beliggende i et område, der i Kommuneplan er betegnet som beskyttelsesområde. Beskyttelsesområder defineres som kerneområde for Odsherreds natur, og helt centrale for oplevelsen af kommunens større sammenhængende naturområder. I beskyttelsesområder indgår pr. definition de internationale naturbeskyttelsesområder med de deraf følgende særlige regler. Byggeri i beskyttelsesområder tillades normalt kun, hvis bygningerne er til brug for landbrugsdrift. Anden form for anlæg og bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til formål at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesættes. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byggeskik. Endelig er det ansøgte beliggende i kystnærhedszone A, som omfatter landzone og sommerhusområde indtil 3 km fra kystlinjen. Kystnærhedszonen er opdelt i zone A og zone B. Inden for kystnærhedszone A kan der ikke udlægges nye byområder eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg mv. Der kan dog placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres stiforbindelser og rekreative støttepunkter, som kan indpasses og underordnes landskabet. Partsindlæg Agrovi har på dine vegne i brev af 15. juni 2015 i forbindelse med sagen oplyst, at baggrunden for ansøgningen, foruden ønsket om udvidelse af ejendommens dyrehold, er, at den eksisterende beliggenhed i sommerhusområde skaber miljøkonflikter i forhold til de omkringliggende naboer. Det bemærkes, at det følger af NKO nr. 358, at der normalt skal gives tilladelse til en udflytning, som den ansøgte, når udflytningen er begrundet med miljømæssige forhold og hvis der er klager fra naboer om lugtgener mv. Agrovi bemærker også, at kommunes udlægning og begrundelse for et afslag ikke er korrekt. Det følger direkte af naturbeskyttelsesloven 17 stk. 2 nr. 4, at forbuddet mod opførsel indenfor 300 meter ikke gælder for nødvendige driftsbygninger. Det påpeges, at lovgiver således har vurderet, hvad der kan tillades indenfor skovbyggelinjen, og Odsherred Kommune kan derfor ikke begrunde afslaget med, at det er i modstrid med hovedformålet med skovbyggelinjen, når denne netop ikke gælder for nødvendige landbrugsbygninger. Agrovi bemærker ligeledes, at det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis (NKO nr. 382), at stuehuse på en landbrugsejendom er at betragte som en nødvendig driftsbygning. Det ses 4/8

5 derfor ikke, at være underlagt reglerne for byggeri indenfor skovbyggelinjen. Placeringen af de nye bygninger, vil endvidere blive foretaget på sted, hvor der tidligere stod en mindre skov, som ejeren netop har fældet for at få et egnet sted til placeringen. Endelig er placeringen valgt, således at den ligger udenfor Natura 2000 områder. Agrovi bemærker, at Odsherred Kommune heller ikke kan begrunde sit afslag med, at det ansøgte stuehus er i modstrid med områdets udpegning som beskyttelsesområde i Kommuneplanen , hvor byggeri normalt kun tillades, hvis bygningerne er til brug for landbrugsdrift. Det følger både af landbrugsloven, og af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, f.eks. NKO 382, at et stuehus på en landbrugsejendom anses for at være en erhvervsmæssig nødvendig driftsbygning på en landbrugsejendom. Det er således ikke i modstrid med udpegningen i kommuneplanen, idet der er tale om en nødvendig driftsbygning, hvilket er tilladt. I partsindlægget påpeges det, at det ansøgte er et ganske særligt tilfælde. Ved tidligere sommerhusudstykning blev ejendommens bygninger nemlig lagt ind i sommerhusområde, selvom der var dyrehold på ejendommen. Da det ikke er tilladt at have dyrehold i sommerhusområde, er der ikke mulighed for at udvide dyreholdet, ligesom den eksisterende besætning giver anledning til naboklager over lugtgener. Endelig fremgår det af partsindlægget, at det er forkert, at der kan skabes en præcedens, da det må antages, at det er et meget begrænset antal ejendommen, som er beliggende indenfor sommerhusområde, som samtidig har et lovligt dyrehold fra tiden før det blev lagt under sommerhusområde, som samtidig også ønsker at udvide sin husdyrproduktion. Det bemærkes at, at grundlaget for at tillægge denne sag præcedens er derfor ikke eksisterende, der vil formentlig ikke kunne findes lignende sager, og at henvise til det generelle formål med naturbeskyttelseslovens 17, der netop ikke gælder for nødvendige landbrugsbygninger, menes derfor at være direkte forkert. Vurdering Kommunen fastholder, at det ansøgte kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Det er korrekt, at forbuddet mod placering af bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove ikke gælder for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 4. Ved opførelse af bygninger "i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer" lægges der i praksis normalt vægt på, om opførelsen sker indtil ca. 20 m fra bebyggelsen. I dette tilfælde lægger ansøgte byggeri ca. 210 meter fra eksisterende bebyggelsesarealer. Kommunen vurderer derfor ikke, at ansøgte er en undtagelse fra forbuddet. 5/8

6 Det er ligeledes korrekt, at der efter en konkret vurdering vil kunne meddeles tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 til en udflytning, hvis det er driftsmæssigt begrundet, og der er undersøgt men ikke fundet andre egnede placeringsmuligheder. Den samme praksis gør sig dog ikke gældende for dispensationer fra skovbyggelinjen, hvorfor kommunen vurderer, at en afgørelse om dispensation vil kunne skabe en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne i naturbeskyttelseslovens 17, som ikke er ønskelig. Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at udsynet fra skovens nordøstlige bryn på nuværende tidspunkt fremstår uberørt. Landskabet domineres i stedet af en markant smeltevandsslugt, som er en del af Vejrhøjbuen, både indsyn og særligt udsyn fra skoven vurderes at blive påvirket negativt af de ansøgte bygninger pga. den fritliggende placering på toppen af den markante bakke. Dette vurderes at være i modstrid med hovedformålet med skovbyggelinjen om at sikre skovenes værdi som landskabselement, det ansøgte ikke anses at være et ganske særligt tilfælde, der bør gives dispensation til inden for en reduceret skovbyggelinje, da en tilladelse ikke kan begrundes med driftmæssige hensyn og miljøkonflikter med de omkringliggende naboer. Odsherred Kommune giver på denne baggrund et afslag på ansøgte stuehus og lade. Natura 2000 og Bilag IV-arter Arealet indgår ikke i et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000). Det nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 550 m mod sydvest. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt eller medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Annoncering Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside: Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen. 6/8

7 Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til naturteamet på tlf Venlig hilsen Ditte Gammeltoft Biolog Kopi sendt til: Jeff Stig Pedersen, OTS smba Lift, Kran & Rail Service, Jannik Noe-Nygaard, bygningskonsulent Agrovi byggerådgivning, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., 7/8

8 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred v/ komitémedlem Carl Henrik Haagensen, Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV., Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sjælland, Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V., Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København, Museum Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland, Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre, 8/8

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Afslag på ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelseslovens Karin Wiene Jacobsen og Jan Steen Jacobsen Skovløbervej 6 Prejlerup 4571 Grevinge Sendt til e-mail: jan@jansteenjacobsen.dk Den 25. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved Esterhøj og den 3. gravhøj ved Høve GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 23. april 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og nye trappesten ved

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Jan og Kirsten Toplund Hedetoften 9 2680 Solrød Den 25. juni 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget dine ansøgninger af 4. marts og 8. april 2014 om byggetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Else Rasmussen Bolbjergvej 6 Jyderup 4560 Vig Den 12. december 2013 Natur & Miljø Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Mads Uldall og Nanna Skriver Helgolandsgade 13, 4. tv. 1653 København V (Sendt som e-mail til hl@yourhouse.dk) Den 5. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jan Becker Hansen og Jannie Steffen Rebekkavej 18,1. th 2900 Hellerup Den 4. marts 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 1. april 2014 søgt om lovliggørende dispensation til et 9

Læs mere

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning Kaj Larsen VVS ApS Vangen 6 4500 Nykøbing Sj. Sendt på mail: KATHE@KAJLARSEN-VVS.DK Den 9. juli 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 19-2 H/2 Odsherred

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Gitte Vendelboe Andersen og Per Bjørn Andersen Egebjergvej 296 Lestrup 4500 Nykøbing Sj Den 9. maj 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Du har den 22. februar 2016 søgt om at få

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Louise Seeberg Skare Byg A/S Industri N2 Nordager 2 6000 Kolding Den 15. august 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 3. maj 2013 om byggetilladelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016

Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs. - Sendt til BF@heka-dental.dk. Den 20. januar 2016 Hanne Reeberg Schrøder og Bjørn Singer Friis Storøhagevej 5 4550 Asnæs - Sendt til BF@heka-dental.dk Den 20. januar 2016 Afgørelse om beplantning indenfor åbeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen

Dispensation fra skovbyggelinjen Jens Christian Rødsgaard Chemnitz Holbergsgade 11,3. tv 1057 København K 9. januar 2018 _ Dispensation fra skovbyggelinjen Du har 6. december 2017 søgt dispensation fra skovbyggelinjen til etablering af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens Rikke Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve Sendt til e-mail: frularsen0@gmail.com Den 1. august 2014 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus

Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Mads Erik Bjerre-Petersen Kattegat Strandvej 5 4581 Rørvig Sendt til mail mbp@danaplus.dk Den 21. december 2015 Dispensation til tilbygning på eksisterende sommerhus og nyt udhus Odsherred Kommune har

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejvisersten og skilte ved Dutterhøje

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og Odsherred Naturskole Egebjergvej 162 4500 Nykøbing Sj. Att.: Keld Hauge, kh@nvpro.dk Den 22. april 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til opførelse af GeoLegePark

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Ernst Alfred Viuff Stendiget 72 Sengeløse 2630 Taastrup - Sendt som digital post Den 13. oktober 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 30. juni 2016 søgt om at opføre en garage på

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Brian Nyrup og Rikke Damgaard Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve - Sendt med digital post Den 27. januar 2017 Dispensation fra naturbeskyttelsesloven I har 13. november 2016 søgt om tilbygning og ombygning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Birte og Anders Glenthøj Tolbodgade 36 a, 4. mf. 1253 København Den 13. august 2014 Sendt til anders.glenthoj@dadlnet.dk Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2014-54024 Dok.: 306-2014-169228 Vedr. CPR/CVR:

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg

Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg Arno Hjord Petersen Hedegade 3 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 22. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen til jordvarmeanlæg D. 27. juni 2017 modtog naturteamet oplysning om at der

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Ejendomsafdelingen Arsenalvej 55 9800 Hjørring - Sendt til mail: jesper.michaelsen@mil.dk Den 4. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-4-15 25. februar 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Ingelise H. Bengtsson og Ask Bengtsson Lang Agre 12 4540 Fårevejle - Sendt med digital post Den 23. maj 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har 27. februar 2017 søgt om opførsel af

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Dennis Skjødt Olesen Gershøjvej 72 4070 Kirke Hylling aqjac@trolde.dk Den 13. oktober 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Du har d. 2. oktober 2017 søgt om opførelse af nyt sommerhus på

Læs mere

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Grundejerforeningen for Kaarup Skov og Ordrup Næs v. Kirsten Møller Tryggevældevej 106 (sendt som e-mail til kirsten.v.moller@icloud.com og asp.fuglsang@mail.dk) Den 15. december 2014 Odsherred Kommune

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Erling Sørensen Hørve Kanalvej 7 4534 Hørve Sendt til e-mail: kanalvejen7@gmail.com Den 24. september 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen

Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Peter Glenn Nymand Cohn Moldrupvej 16 2970 Hørsholm 4. maj 2018 Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen Til gæstehus med udhus Du har d. 11. januar 2018 søgt om opførelse af gæstehus med udhus på

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Nydan Byg Aps, Rørvigvej 221 4500 Nykøbing Sj. - Sendt til e-mail nydan@nydan.dk Den 31. august 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har i maj 2016 modtaget ansøgning

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen Peter og Hanne Lindkvist Ibsgården 182 Himmelev 4000 Roskilde - Sendt som digital post Den 29. august 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 7. juli 2017 søgt om nedrivning af eksisterende sommerhus

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Anne og Martin Rovsing Castbergsvej 17 2500 Valby - Sendt til email: mup@ebk.dk Den 28. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til digegennembrud ved Annebergparken Naturstyrelsen Vestsjælland v. Skovrider Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. - Sendt som e-mail til jps@nst.dk og vsj@nst.dk Den 17. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde Sendt til jr@ryemerc.dk Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 30.3.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-92-14

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. (Sendt som e-mail til lbc@kulturstyrelsen.dk og post@kulturstyrelsen.dk) Den 6. september 2013 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindelinjen

Dispensation fra fortidsmindelinjen LILJE-HUSET A/S C.F.Tietgens Boulevard 32, 5220 Odense SØ Att: Henrik Toghøj - Sendt til lilje-huset@lilje-huset.dk Den 20. juni 2017 Dispensation fra fortidsmindelinjen Du har 10. april 2017 søgt om at

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Felex Pedersen Højby-Vig Jagtforening Bakketoppen 1 4571 Grevinge Den 4. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til at vende skydebanen på ejendommen matr.nr. 3a og 3cg

Læs mere

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde Kloakmester Flemming Madsen Brorsonsvej 18 4500 Nykøbing Sj - Sendt som e-mail til fm@kloakmester.net Den 9. august 2017 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravearbejde ved fortidsminde

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Helle Louise Appeldorn, Paduavej 11, 2300 København S. og Alice Charlotte Appeldorn, Sassvej 11, 2820 Gentofte - Sendt som Digital Post Den 21. juni 2016 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Gert T. Lauridsen og Jannie Schou Sydvestvej 24 2600 Glostrup 1. August 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har 18. maj 2018 søgt om at nedrive eksisterende sommerhus på 47 m 2 med

Læs mere

Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014. Oprensning og udvidelse af sø og gravning af ny sø

Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014. Oprensning og udvidelse af sø og gravning af ny sø Vejdirektoratet, Agnete Jørgensen (agjo@vd.dk) Den 29. januar 2014./. Vejdirektoratet vil oprense en ca. 2500 m 2 stor sø samt grave en ny sø på matr.nr. 4o Herrestrup By, Grevinge. Søernes beliggenhed

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Katrine Lebrecht Helden Veronavej 1 2300 København S Sendt digitalt Den 13. september 2018 Landzonetilladelse - byggesagsnr. 202-8 C/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12-08-2018 vedrørende

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2. Torsten Bech Johannesen Place du Village 8 6161 Bourglinster Luxembourg Sag: 2015/32232 016 Id: 022385 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 05. april 2016 Personlig henvendelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Bjørn Henrik Staffan Røijen og Winnie E. Holmsteen Blok C Brumleby 20 2100 København Ø Den 29. februar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra skovbyggelinjen Kommunen har modtaget din ansøgning om

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a

Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Niels Esbjerg Jensen Drusbjergvej 2 Østervang 4583 Sjællands Odde Sendt pr. digital post Den 12. juli 2017 Vurdering af dige i henhold til museumslovens 29a Du har via din landbrugskonsulent den 22. februar

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov.

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov. Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Tlf.: 73767676 Dato: 27-05-2015 Sagsnr.: 15/12101 Dokumentnr.: 5 Ejendom: 13387 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til oval ridebane Afgørelse Favrskov Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Abildøre Strand v/dennis Baad Sendt til e-mail: hdbaad@mail.dk Den 28. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Hanne Shcrøder og Bjørn Friis Ellingevej 1 K 4573 Højby Sendt til e-mail: BF@heka-dental.dk Den 20. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50

Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 Mads-Peter Kristensen Dato: 7. december 2015 Enghaven 11 Sagsb.: Dorte Harbo Torslunde Sagsnr.: 15/48653 4520 Svinninge Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Charlotte Mærsk M L Sørensen Bellerivestrasse 24, 6006 Luzern Den 6. marts 2015 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 18 til opførelse af nyt sommerhus Odsherred Kommune har modtaget ansøgning af 16.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Jeppe Aagaard Junker A.L. Drewsens Vej 12,3. tv 2100 København Ø - Sendt som digital post 11. september 2018 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen _ Du har d. 7. juni 2018 søgt om opførsel af

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ

Læs mere

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord.

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet Odsherred kommune Vandteam Nyvej 22 4573 Højby 2. august 2018 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sandfang i Nygårdsmoseløbet _ Odsherred Kommune har udarbejdet et projekt til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus.

Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Birgit Susan Suster og Hans H. C. Christensen H.C. Ørsteds Vej 15,2. 1879 Frederiksberg C - Sendt som digital post 3. maj 2019 _ Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen I har d. 4. april 2019 søgt

Læs mere

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Design-plan Norvangen 3 D opg.a 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense

Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke. 5400 Bogense Henrik Rahlff Kristianslundsvej 25 Grønløkke 5400 Bogense Teknik, Erhverv og Kultur 6. oktober 2015 Sagsnummer 480-2015-97862 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Planloven til

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation til at forhøje vejprofil

Dispensation til at forhøje vejprofil Brian Kvist Nielsen Uroksevej 1 Kelstrup 4560 Vig davidkvistnielsen@gmail.com Den 27. januar 2016 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til at forhøje vejprofil Odsherred Kommune har på møde den 13. august

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin

Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin Odsherred Forsyning Hovedgaden 39 4571 Grevinge 25. juli 2018 Afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin _ Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning fra

Læs mere