VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted"

Transkript

1 Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en selvejende institution, for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt. 2 Formål Bonusfonden har til formål at forvalte de bonusbeløb, der tilkommer fondens medlemmer i forbindelse med deres kontraktansættelse i det danske forsvar. Kapitalpensions- og bonusfond Kronprinsensgade 8, 1114 København K. Web: hkkffonde.dk

2 3 Medlemmer Fondens medlemmer omfatter: 1. Personel ansat inden for Hærens Konstabel- og Korporalforenings overenskomstområde med adgang til pensionsordning i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale. 2. Med bestyrelsens godkendelse kan endvidere som medlemmer optages andet personel ansat i forsvaret. 4 Opsparings- of investeringsafdeling 1. Ved indtræden i Bonusfonden skal medlemmer tilkendegive hvor vidt bonusbeløbet ønskes anbragt i opsparings- eller investeringsafdelingen. 2. Fondens bestyrelse kan tillade overflytning fra den ene afdeling til den anden. De nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen.. A. Opsparingsafdelingen 5 og 6: 5 Midlernes anbringelse 1. For hvert medlem føres en konto over de indbetalte bonusbeløb. På denne konto tilskrives ved hvert kalenderårs udløb renter af det indestående beløb. 2. Ved hvert kalenderårs udløb fastsætter fondens bestyrelse den rente der skal godskrives medlemmernes indestående. Fastsættelsen af renten skal foretages under hensyntagen til de i årets løb indvundne renter hos forvaltningsinstituttet efter fradrag af udgifterne til administration. 3. Inden 1. februar tilsendes hvert medlem en opgørelse over indeståendet på medlemmets konto med angivelse af de i forrige kalenderår tilskrevne renter. 6 Udbetaling 1. Ved udtræden af fonden får medlemmet udbetalt indeståendet på sin konto, herunder de indtil 31. december tilskrevne renter. 2

3 2. Medlemmets indestående fra 1. januar til udtrædelsesdagen forrentes med den forvaltende myndighed fastsat rentesats, jf. 5, stk. 2. B. Investeringsafdelingen 7 Midlernes anbringelse 1. A. De i investeringsafdelingen forvaltende midler kan af bestyrelsen i samråd med den forvaltende myndighed anbringes på følgende måde: a. i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat, b. i obligationer udstedt af de af Boligministeriet i henhold til lov om realkreditinstitutter godkendte institutter, samt for så vidt angår og i det omfang bestemmelserne herom træffes af Industriministeren efter forhandling om Forsikringsrådet i obligationer udstedt af andre danske finansieringsinstitutter, c. i indlånsbeviser fra danske banker eller sparekasser, d. i obligationer udstedt eller garanteret af danske kommuner, e. i lån sikret ved tinglyst panteret i faste ejendomme, i hvilke umyndiges midler vil kunne anbringes, dog ikke ud over totrediedele af den offentlige vurdering til ejendomsværdi, f. i lån med sikkerhed, som må anses for lige så betryggende som de under litra e) nævnte, og i værdipapirer, som efter deres art og den sikkerhed, de frembyder, kan stilles i klasse med de under a) d) nævnte, 2. B. De i investeringsafdelingen forvaltende midler vil dog i alt 15 % kunne anbringes på den nedenfor under litra g) h) anførte måder: g. i aktier, der dagligt noteres på Københavns Fondsbørs og/eller i certifikater, udstedt af eller i øvrigt som indskud i en investeringsforening, der af Justitsministeriet er godkendt hertil. For midler der anbringes i aktier eller investeringsforeninger, skal der føres et særskilt regnskab, hvor følgende beløb opsummeres: % af alle indbetalinger til opsparingen % af alle modtagne renter og udbytter. 3. Alle salgssummer fra aktier, tegningsrettigheder og certifikater. 4. Udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, der ikke er udbetaling af renter eller udbytte. 3

4 Anbringelse i aktier eller investeringsforeninger, der må herefter kun finde sted i det omfang, summen af de nævnte beløb overstiger summen af: 1. Alle anskaffelsessummer for aktier og certifikater, herunder anskaffelsessummer for senere afhændede aktier og certifikater, 2. Alle indskud i kontoførende investeringsforeninger, uanset de senere er hævet helt eller delvist, % af eventuelle udbetalinger fra opsparingen, h. i lån sikret ved tinglyst panteret i faste ejendomme, i hvilke umyndiges midler vil kunne anbringes, dog i intet tilfælde ud over den offentlige vurdering til ejendomsværdi. 8 Tilskrivning af renter 1. For hvert medlem føres en konto over de indbetalte bonusbeløb. På denne konto tilskrives ved hvert kalenderårs udløb renter af det indestående beløb. 2. Endvidere foretages der ved hvert kalenderårs udløb en opgørelse over hvert medlems andel i de konstaterede kurs- og indfrielsesavancer, henholdsvis tab. Medlemmets andel udregnes forholdsmæssigt på basis af størrelsen af indeståendet på medlemmets konto og det tidsrum, i hvilket beløbet har indestået. 3. Ved hvert kalenderårs udløb fastsætter Bonusfondens bestyrelse den rente, der skal godskrives medlemmernes indestående. Fastsættelse af renter foretages under hensyntagen til de i årets løb indvundne renter og udbytter efter fradrag af bidrag til reservefonden og udgifterne til administration m.v. 4. Kursavancer (kurstab) for noterede værdipapirer opgøres på grundlag af den ved regnskabsårets udløb senest noterede officielle køberkurs. For værdipapirer, for hvilke der ikke foreligger nogen officiel kurs, den af bestyrelsen skønnede handelskurs ved regnskabsårets slutning. 9 Opgørelse over medlemmets andel af renter og kursgevinster eller kurstab Inden 1. februar tilsendes hvert medlem en opgørelse over indeståendet på medlemmets konto med angivelse af de i forrige kalenderår tilskrevne renter samt meddelelse om medlemmets andel af de konstaterede avancer (tab). 4

5 10 Reservefond 1. Forskellen mellem den udloddede rente og de i årets løb faktisk indkomne renter hensættes på en speciel konto i fonden som reservefond. 2. Der kan for det enkelte år højest hensættes 0,5 % til reservefonden af de samlede indeståender på medlemmers konti. 3. Ved udtræden af Bonusfonden har medlemmet ikke krav på nogen andel af reservefondskapitalen, jf. dog stk Reservefonden skal tjene til sikkerhed for, at medlemmet ved udtræden får udbetalt et beløb, svarende til det på hans konto indbetalte, ekskl. tilskrevne renter. Reservefonden må alene benyttes til dette formål. 11 Udbetaling 1. Ved udtræden af Bonusfonden får medlemmet udbetalt indestående på sin konto, herunder de indtil sidste 31. december tilskrevne renter. 2. Medlemmets indestående fra 1. januar til udtrædelsesdagen forrentes med en af bestyrelsen efter samråd med den forvaltende myndighed fastsat rentesats, jf. 8, stk. 3. C. Fælles bestemmelser for opsparings- og investeringsafdelingen 12 Rådighed over indeståendet Medlemmets indestående i Bonusfonden kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 13 Opsigelse og udtræden Udtræden af Bonusfonden kan kun ske ved medlemmets endelige hjemsendelse fra forsvaret eller ved overgang til en aflønning der ikke giver adgang til bonus, og ved mindst 3 måneders forudgående varsel. Bestyrelsen kan dog tillade udtræden, uanset varslet ikke er overholdt. Forinden udtræden skal man fremskaffe attestation om tjenesteforholdets ophør ved forsvaret eller overgangen til en aflønning, der ikke giver adgang til bonus. 5

6 14 Bestyrelsen 1. Bonusfonden ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer. Forsvarsministeriet udpeger 2 medlemmer, heraf formanden, medens Hærens Konstabel- og Korporalforening udpeger 2 medlemmer. 2. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være knyttet til fondens administration. 15 Bestyrelsens hverv 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Bonusfonden og træffer herunder principiel bestemmelse om anbringelse af fondens midler i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 og 7 og i øvrigt efter indstilling fra fondens daglige ledelse. 2. Bestyrelsen beslutter hvilket anerkendt forvaltningsinstitut forvaltningen af de i opsparings- henholdsvis investeringsafdelingen indestående midler skal overdrages.. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde de fornødne udgifter til administration m.v. 4. Bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt og retvisende regnskab for Bonusfonden. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 5. Bestyrelsen og fondens medhjælp er forpligtig til ikke at meddele oplysninger til uvedkommende om medlemmers indestående i fonden. 6. Formanden tegner Bonusfonden. I tilfælde af formandens fravær tegnes fonden af 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. En beslutning er vedtaget, når et flertal af de tilstedeværende medlemmer har stemt for beslutningen. 8. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden. 9. Bestyrelsen lader udarbejde/godkender nødvendige instrukser og aftaler for fondens daglige drift. 16 Revision 1. Bonusfondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor der udpeges af bestyrelsen. 6

7 Herudover udpeger Hærens Konstabel- og Korporalforening 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for de kritiske revisorer. 2. Revisorerne og suppleanterne for disse må ikke være medlem af fondens bestyrelse eller på anden måde deltage i dennes ledelse eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen ved slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje. 3. Den statsautoriserede revisor reviderer Bonusfondens regnskaber. 4. De kritiske revisorer efterser administrationsregnskaberne, idet de ved gennemgang af bilagene vurderer hensigtsmæssigheden af de afholdte udgifter i forhold til lovgivning, vedtægter og trufne beslutninger. Sammen med den statsautoriserede revisor konstateres aktivers og passivers tilstedeværelse ved mindst 2 årlige uanmeldte eftersyn. 5. Bestyrelsen er pligtig til at meddele revisorerne enhver oplysning, som revisorerne finder fornøden af hensyn til deres arbejde. 6. Hver gang den statsautoriserede revisor har foretaget revision, skal beretning herom indføres i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de er blevet gjort bekendt med indholdet. 7. Revisorerne er forpligtet til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. 8. Fondens årsregnskab med status skal inden udgangen af marts måned indsendes til direktoratet for Københavns Skatte- og Registerforvaltning. 17 Ændring i vedtægterne 1. Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af den forhandlingsberettigede organisation med Forsvarsministeriets godkendelse. 2. Dette gælder dog ikke sådanne nødvendige ændringer af vedtægterne, der måtte blive forlangt af Forsvarsministeriet for at godkende Bonusfondens vedtægter. Sådanne nødvendige ændringer kan gennemføres af bestyrelsen. 18 Opløsning 1. Bonusfonden skal opløses, dersom dette vedtages af den forhandlingsberettigede organisation med Forsvarsministeriets godkendelse. 7

8 2. Efter afholdelse af de med opløsningen forbundne udgifter inkl. opgørelse og udbetaling af indestående og renter på konti i opsparingsafdelingen, jf. 6, udloddes fondens formue i sin helhed til de på tidspunktet eksisterende medlemmer i fondens investeringsafdeling. Udlodningen til de enkelte medlemmer sker i forhold til medlemmets indestående i fonden. ooooo O ooooo 8

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere