Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub"

Transkript

1 Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er Stk. 2. Klubbens er hjemmehørende i Randers kommune 2. Formål og formue Stk. 1. Klubbens formål er at fremme sportsløbehjulsporten i Randers kommune. Stk. 2. Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene til fremme af Klubbens ovennævnte formål og kan ingen sinde, ej heller i tilfælde af Klubbens opløsning eller sammensmeltning med andre klubber, under nogen form fordeles mellem medlemmerne. 3. Medlemmer, navngivelse af medlemsklubber og pligtige oplysninger til unionen. Stk. 1.1 Som medlem kan optages enhver aktiv udøver af sporten, der skriftligt anmoder herom. Stk. 1.2 Klubben optager både enkeltmedlemmer og foreninger / klubber eller afdelinger af disse som er aktive udøvere af sporten. Stk. 1.3 Alle der optages som enkeltmedlemmer skal arbejde på at få udviklet sporten således at en lokal afdeling eller en afdeling under en eksisterende klub / forening kan etableres. Stk. 2. Alle lokale klubber eller afdelinger af eksisterende klubber / foreninger skal navngives: Østjyllands Sportsløbehjul Klub, LOKALT STEDNAVN Stk. 3. Optagelsen godkendes af bestyrelsen. Stk. 4. Alle medlemmer og medlemsklubber / -foreninger eller afdelinger af disse skal ved indmeldelsen oplyse til Klubben og er selv forpligtet til at meddele ny såfremt den først oplyste ikke er gældende mere. Stk.5. Alle medlemmer skal ved indmeldelsen oplyse: fulde navn, adresse, tlf/mobil, fødselsår / -måned / dag til unionen. Stk.6. Alle medlemsklubber / -foreninger eller afdelinger af disse skal ved indmeldelsen oplyse de aktive udøveres: fulde navn, adresse, tlf/mobil, fødselsår / -måned / -dag til Klubben. Stemmeret om aktiver Stk. 3. Nye medlemmer som ikke var medlem i kalenderåret 2011 har ikke stemmeret vedrørende Klubbens aktiver, før de har været medlemmer i 2 på hinanden følgende år.

2 Støttemedlemmer Stk. 4. Et støttemedlemskab giver ikke stemmeret til Klubbens generalforsamling. 4 Kontingent og startlicens Stk.1. Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentsatserne for det næstfølgende år. Startlicenssatserne fastsættes af Danmarks Sportsløbehjul Union. Stk Kontingentet forfalder til betaling hver den 1. januar eller samtidig med nyindmeldelse for indeværende år. Stk. 2.2 Kontingentsatser for 2011: Støttemedlem: 200,00 kr. Enkeltmedlem: 100,00 kr. Forening- / klubmedlem: 200,00 kr. Stk. 3.1 Startlicens skal løses af alle udøvere af sporten for at kunne deltage i mesterskaber og arrangementer afholdt af klubben, unionen eller IKSA. Stk. 3.2 Startlicensen forfalder til betaling hver den 1. januar eller samtidig med nyindmeldelse for indeværende år. Stk. 3.3 Startlicenssats fastsættes af Danmarks Sportsløbehjul Union og er for 2011: 50,00 kr. 5 Udtræden af Klubben Stk. 1. Udmeldelse af Klubben skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til en 1. januar. Udelukkelse af medlemmer Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder unionens interesser eller skader dens anseelse. Stk. 3. Meddelelse om udelukkelse skal bekendtgøres på førstkommende generalforsamling. Stk. 4. Udelukkelsen kan inden 4 uger efter meddelelsen herom indankes for en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt 10 stemmeberettigede

3 medlemmer anmoder skriftlig herom. På denne generalforsamling har den pågældende adgang til at redegøre for sit standpunkt. Stk. 5. Generalforsamlingen afgør ved almindelig stemmeflerhed endeligt, om udelukkelsen skal opretholdes. Misligholdelse af betaling af kontingent Stk. 6. Såfremt medlemskontingentet ikke er betalt inden 1 måned efter forfaldstiden, skal der gives det pågældende medlem en frist på 7 dage til at betale restancen. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udløbet af denne frist, bortfalder medlemsrettighederne, indtil kontingentet er betalt. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden regnskabsårets udgang, bortfalder medlemskabet. 6 Generalforsamling Stk. 1. Klubbens generalforsamling er den højeste myndighed i alle Klubbens forhold. Stk. 2. Klubbens generalforsamling afholdes i Randers kommune. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden 31. januar. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemnerne samt de i 5 nævnte tilfælde. Stk. 5. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så tilfælde indkaldes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse til generalforsamlinger Stk. 6. Generalforsamlingen indkaldes via til medlemmerne med 14 dages varsel for den ordinære generalforsamling og 8 dages varsel for den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende samt ved opslag på Klubbens hjemmeside. Hvis der på de ekstraordinære generalforsamlinger skal behandles forslag til lovændringer, er varslet dog 14 dage. Stk. 7. Kun bestyrelsen kan fremsætte forslag til lovændringer på ekstraordinære generalforsamlinger. Stk. 8. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og de foreliggende forslag. Stk. 9. Medlemmers forslag til lovændring(er), der berører Klubbens formue, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. december. Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

4 7 Stemmeret på generalforsamling Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er fyldt 15 år og som er blevet medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse jfr. dog 3 om Klubbens aktiver. Stk. 2. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. 8 Dirigent og afstemninger Stk. 1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne i overensstemmelse med unionens love. Stk. 2. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten vælger en anden afstemningsmåde. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kritisk revision Stk. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kritisk revisor skal fremsættes fra talerstolen. Stk. 4. Såfremt der foreligger mere end 1 forslag til de respektive poster, skal afstemning foregå skriftlig. Referat Stk. 5. Over det på en generalforsamling passerede skrives et referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 6. Referatet er tilgængeligt for medlemmerne på unionens hjemmeside. 9 Ordinær generalforsamling Stk. 1. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om unionens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og de kritiske revisorers beretning 4. Fremlæggelse af næste års budget til orientering 5. Fastsættelse af det næstfølgende års kontingenter og startlicens. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af intern kritisk revisor og -suppleant 9. Eventuelt

5 10 Årsberetning Stk. 1. Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen offentliggøre årsberetningen på Klubbens hjemmeside indeholdende: a. Bestyrelsens oversigt - ved de respektive bestyrelsesmedlemmer - over Klubbens virksomhed i det forløbne år. b. Regnskabet for det forløbne år c. Klubbens status d. Beretning fra den kritiske revision e. Fortegnelse over medlemmerne 11 Generalforsamlingsbeslutninger Stk. 1. De på generalforsamlingerne behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Lovændringer Stk. 2. Til vedtagelse af lovændringer kræves at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3. Til vedtagelse af ændringer i lovenes 1, 2 og 3 kræves, at mindst 3/4 af Klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne. Samme majoritet kræves til ændring af denne bestemmelse. Stk. 4. Vedtagelse af Klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden organisation kan kun ske, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Stk. 5. På den generalforsamling, hvor Klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden organisation vedtages, træffes samtidig bestemmelse med hensyn til anvendelse af Klubbens formue, dog under behørig iagttagelse af bestemmelserne i Klubbens love, særlig 2 og 3. Stk. 6. Såfremt der på en generalforsamling fremlægges forslag, der skal besluttes i henhold til 11 stk. 3 og 4, men hvor fremmødet ikke repræsenterer 3/4 af Klubbens stemmeberettigede, kan forslaget - såfremt det godkendes med 2/3 af de fremmødte - foranledige indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget fremlægges og her kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 12 stk Bestyrelsens sammensætning og funktion Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af: Formand Næstformand Kasserer

6 Sekretær Arrangement- og mesterskabsansvarlig Valgbarhed Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år Stk. 3. På generalforsamlinger i ulige år vælges for 2 år: Formand Sekretær Stk. 4. På generalforsamlinger i lige år vælges for 2 år: Næstformand Kasserer Arrangement- og mesterskabsansvarlig Stk. 5. Ved opstået vakance supplerer bestyrelsen sig selv ved den ordinære generalforsamling. 12 A Den arrangements- og mesterskabsansvarlige Stk 1. Varetager alle sportslige aktiviteter under ansvar over for bestyrelsen og efter godkendt budget. Stk.2. Den arrangements- og mesterskabsansvarlige vælger i samråd med bestyrelsen sine samarbejdspartnere. 13 Tegningsregler Stk. 1. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden. Der gælder særlige regler for afhændelse af aktiver, se 17. Stk. 2. Til køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog forudgående vedtagelse på en generalforsamling. Stk. 3. Til formål uden for Klubbens normale sportslige drift, der medfører anvendelse af større beløb end kr., kræves ligeledes forudgående vedtagelse på en generalforsamling. 14 Ansættelse af personale Stk. 1. Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til Klubbens drift. 15 Regnskabsår og -aflæggelse Stk. 1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

7 Stk. 2. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige og forsvarlige afskrivninger. Stk. 3. Årsregnskabet afsluttes snarest muligt efter regnskabsårets udløb. Stk. 4. Bestyrelsen foranlediger derefter, at revisionen snarest afsluttes af en revisor og de kritiske revisorer. 16 Bestyrelsens gennemgang af regnskabet Stk. 1. Bestyrelsen skal gennemgå Klubbens regnskaber, som forelægges af kassereren, og bestyrelsen skal herunder påse, at samtlige indtægter er indgået, og at ingen udgift er afholdt uden fornøden hjemmel. Stk. 2. Kassereren skal på forlangende i regnskabsårets løb over for bestyrelsen fremlægge en regnskabsbalance. Stk. 3. Normale løbende driftsudgifter skal - i det omfang den registrerede revisor måtte forlange det - være attesteret af det bestyrelsesmedlem, under hvis område udgiften henhører. Stk. 4. Alle øvrige udgifter skal vedtages i et bestyrelsesmøde, eventuelt på en generalforsamling, og skal forinden udbetalingen attesteres af formanden og det pågældende bestyrelsesmedlem, som har ført tilsyn med udførelsen af den vedtagne beslutning. 17 Aktiver Stk. 1. Den del af Klubbens formue, som ikke er anbragt i fast ejendom og som ikke er nødvendig til driften, skal til enhver tid være anbragt i en eller flere banker eller i børsnoterede kreditforeninger-, hypotekforenings-, stats- eller kommuneobligationer. Stk. 2. Enhver sådan anbringelse kræver vedtagelse på lovligt bestyrelsesmøde, ligesom enhver ophævelse kræver underskrift af formanden, næstformanden, kassereren og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Stk. 3. Alle aktiver skal lyde på Klubbens navn og i det omfang det er muligt noteres på Klubbens navn. 18 Revisor Stk. 1. Revisionen af Klubbens regnskaber foretages af den revisor, der vælges af bestyrelsen, og den kritiske revision. Kritiske revisorer Stk. 2. Klubbens regnskaber gennemgås endvidere af to kritiske revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, således at de afgår skiftevis jf. 8 og 9.

8 Stk. 3. Det er de kritiske revisorers opgave at undersøge forsvarligheden og hensigtsmæssigheden af de foretagne dispositioner. Stk. 4. De kritiske revisorer har til udførelsen af deres hverv adgang til alle dokumenter og bilag samt til enhver oplysning, alt efter revisionens skøn. Stk. 5. Hver gang de kritiske revisorer har foretaget revision, skal de indføre beretning herom i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det første derefter stedfindende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 6. Efter regnskabernes afslutning afgiver de kritiske revisorer en beretning om årsregnskabet jfr. 9 og det forelægges den ordinære generalforsamling. 20 Klubbens tilknytning til andre organisationer. Stk. 1. Østjyllands Sportsløbehjul Klub er medlem af Danmarks Sportsløbehjul Union og herunder IKSA. Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. maj 2011 Den siddende bestyrelse har konstitueret sig og er: Formand: Frank Hofmann Lind Thomsen Næstformand: Dennis Aakerhjelm Agger Carlsen Kasserer: Søren Emil Brun Sekretær: Laila Anine Sørensen Arrangement- og mesterskabsansvarlige: vacante pladser

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere