Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009"

Transkript

1 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

2 Årsberetning 2009 Skatteankenævn

3 Indhold Forord Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Værdigrundlag Mission og visioner Skatteankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed Skatteankenævnenes opgaver Ankenævnssekretariaterne Skatteankenævnenes sagsbehandling Sådan træffer et skatteankenævn sine afgørelser Skatteankenævnenes møder Foreningen af Danske Skatteankenævn Behandlede sager Tilgang og afgang Beholdning Sagsbehandlingstid Afsluttende bemærkninger Bilag: De 30 skatteankenævn... 17

4 Forord Dette er den tredje beretning fra Ankecentret om skatteankenævnenes virksomhed. Formålet med beretningen er at informere om skatteankenævnenes opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december Der redegøres blandt andet for antallet af klager og udfaldet heraf. Beretningen indeholder også oplysninger om skatteankenævnenes sammensætning, opgaver og arbejdsgrundlag. Beretningen er udarbejdet med henblik på at udbrede kendskabet til skatteankenævnenes virke og funktioner samt for at skabe åbenhed omkring skatteankenævnenes arbejde. Skatteankenævnene har en hjemmeside med oplysninger om nævnene med bl.a. information om klageprocedurer og regelgrundlag. Der er adgang til hjemmesiden via SKATs hjemmeside ( under Om koncernen Skatteankenævn ). De 30 skatteankenævn har hver især offentliggjort en beretning for Disse er tilgængelige på skatteankenævnenes hjemmeside under Se ankenævnenes årsberetninger. Ankecentret, juni 2010 Bent Madsen Ankechef 1

5 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Skatteankenævnene hører under Skatteministeriet og er første klageinstans for SKATs afgørelser om indkomst- og ejendomsværdiskat vedrørende fysiske personer og dødsboer, herunder afgørelser om gaveafgift (se nærmere om nævnenes opgaver i afsnit 3). Skatteankenævnene er en lokal lægmandsinstans. Der er udarbejdet en forretningsorden for skatteankenævnene, hvori regler og procedurer på området er beskrevet (se nærmere i afsnit 5) Værdigrundlag Skatteankenævnenes værdigrundlag er, at der træffes korrekte afgørelser. Forudsætningen herfor er, at der med den enkelte borger som udgangspunkt tilrettelægges en sagsbehandling, der gennem dialog sikrer det nødvendige grundlag for, at nævnet træffer en korrekt afgørelse, og at det sker så hurtigt som muligt. Skatteankenævnets sagsbehandling skal være et attraktivt tilbud til enhver borger, der er uenig i en afgørelse truffet af SKAT. Skatteankenævnet medvirker dermed til at øge befolkningens tryghed ved skatte- og afgiftssystemet. Forudsætningerne herfor er, at det er let at klage til skatteankenævnet klagebehandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation kommunikationen er god og forståelig sagsbehandlingen er saglig, regelret og hurtig nævnet træffer selvstændige afgørelser (uafhængighed af SKAT) det nytter at klage, også hvis man ikke får medhold, fordi bedre information giver større forståelse for afgørelsen 2

6 1.2. Mission og visioner Fælles for hele skatteministeriets område er følgende mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen. Retssikkerhed Service Effektivitet Åbenhed Attraktiv arbejdsplads Kvalitet Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med. Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. 3

7 2. Skatteankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed I beretningsperioden er der 30 skatteankenævn. Skatteankenævnenes navne og adresser fremgår af beretningen som bilag. Medlemmer af skatteankenævnene og suppleanter udnævnes af skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil 1, og har en funktionsperiode på fire år. Pr. 1. juli 2010 udnævnes medlemmer til en ny periode. Medlemmerne af de enkelte skatteankenævn er udnævnt efter indstillinger fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som det enkelte nævn dækker. På skatteankenævnenes hjemmeside kan sammensætningen af de enkelte nævn ses. Hvervet som skatteankenævnsmedlem er borgerligt ombud. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer i det enkelte skatteankenævn, jf. skatteforvaltningslovens 8, stk. 1. Kredsinddelingen og antal medlemmer af det enkelte skatteankenævn er fastsat i kredsinddelingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2006). I 2009 blev der vedtaget en ny kredsinddelingsbekendtgørelse, der er gældende for de nye nævn, som tiltræder pr. 1. juli 2010 (bekendtgørelse nr af 10. nov. 2009). Frem til 30. juni 2009 har de 30 skatteankenævn tilsammen 462 medlemmer. Som følge af faldende sagsmængder i skatteankenævnene har skatteministeren imidlertid besluttet at nedsætte antallet af medlemmer fra 1. juli 2010 til 247, mens antallet af ankenævn fastholdes. På Bornholm sammenlægges skatteankenævnet og vurderingsankenævnet til et fælles skatte- og vurderingsankenævn, som skal have 7 medlemmer. Det enkelte nævn vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. For at det samlede nævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer deltage. Formanden (eller en næstformand) skal deltage i afgørelsen. 1 Skatteministeren har den 22. januar 2009 bemyndiget chefen for SKATs Ankecenter hertil (SKM SKAT). 4

8 Et skatteankenævn har mulighed for at opdele sig i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer. Formanden eller en næstformand skal deltage i et sådant besluttende led. For den borger, der klager, betyder en opdeling i besluttende led, at man vil møde et reduceret antal nævnsmedlemmer, hvis man ønsker at forelægge sin sag for nævnet. Det kan også i nogle tilfælde betyde kortere afstand til mødet med nævnet, hvis et besluttende led holder møder lokalt. Nævn, som er opdelt i besluttende led, holder fællesmøder, hvor generelle forhold og principper for sagsbehandlingen drøftes. Omkring 2/3 af skatteankenævnene har i større eller mindre omfang benyttet sig af muligheden for at opdele sig i besluttende led. 5

9 3. Skatteankenævnenes opgaver Nævnenes opgaver, der er beskrevet i skatteforvaltningslovens 5, er at afgøre klager over SKATs afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om: 1. Forskudsregistrering af indkomst. 2. Ansættelse af indkomstskat. 3. Bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8, for så vidt angår spørgsmål som nævnt i nr. 1, 2 og Ansættelse af underskud eller tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører. 5. Ansættelse af ejendomsværdiskat. 6. Beregning af passivposter efter boafgiftslovens 13 a, der ikke vedrører værdiansættelse efter boafgiftslovens Beregning af passivposter efter kildeskattelovens 33 D. 8. Ansættelse af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens 3 C, stk. 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer. 9. Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11, 5. pkt., og stk. 13, 4. pkt., for fysiske personer og dødsboer. 10. Afgørelser efter 14 i lov om skattenedslag for seniorer. Når SKAT har truffet en afgørelse i de nævnte sager, kan der klages til skatteankenævnet. Klagevejledning og oplysninger om, hvilket nævn der skal klages til, fremgår af SKATs afgørelse. Skatteankenævnet kan efter anmodning fra en borger genoptage egne afgørelser, hvis der fremlægges nye oplysninger. 6

10 4. Ankenævnssekretariaterne Af retssikkerhedsmæssige grunde er det bestemt, at sekretariatsbetjeningen af ankenævn (skatte-, vurderings- og motorankenævn) er udskilt fra den øvrige del af SKAT i en selvstændig og uafhængig enhed (Ankesøjlen). Ankechefen er øverste leder af Ankesøjlen og dermed for de enkelte ankenævnssekretariater, men har ingen ledelsesbeføjelser i forhold til ankenævnene. Ankechefens ledelsessekretariat ligger i Svendborg, og ankenævnssekretariaterne er fordelt rundt i landet. Udgangspunktet ved placering af ankenævnssekretariater har været, at de ikke må ligge i samme byer som skattecentre. Ankesøjlens struktur blev ændret i 2009 efter skatteministerens beslutning. Antallet af ankenævnssekretariater blev reduceret fra 15 til 9, således at der nu er 5 sekretariater i Jylland og 4 på Sjælland samt en afdeling på Bornholm 2. Ændringen i sekretariatsstrukturen er sket for at tilpasse ressourcerne til en konstateret lavere sagstilgang på skatteankenævnsområdet samt for at skabe stordriftsfordele og udjævning ved, at sekretariatsmedarbejdere efter behov kan betjene to eller tre typer ankenævn. Den nye sekretariatsstruktur er blevet implementeret løbende i 1. halvår af Sekretariaterne forestår det praktiske, administrative arbejde i forbindelse med nævnenes opgaver. For at sikre ensartethed i klagebehandlingen benytter sekretariaterne et fælles koncept til udarbejdelse af sagsfremstillinger og afgørelser. Som udgangspunkt er det ét bestemt sekretariat, der betjener et skatteankenævn. Der er dog mulighed for at flytte sager fra ét sekretariat til et andet, hvis dette er hensigtsmæssigt, f.eks. for at udjævne store forskelle i sagsmængder og hermed opnå en forbedret udnyttelse af de samlede ressourcer til sekretariatsbetjening af ankenævnene. Dette er i 2009 sket i omkring 5 % af de afsluttede sager. Sekretariaternes ressourceforbrug til betjening af skatteankenævnene har i 2009 været omkring 49 årsværk (tallet er eksklusive ledelsesressourcer). 2 Sekretariaterne er beliggende i Frederikshavn, Ringkøbing, Silkeborg, Toftlund, Kolding, Vordingborg, Helsingør, Albertslund, og København. Bornholm er i øjeblikket tilknyttet sekretariatet i København. 7

11 5. Skatteankenævnenes sagsbehandling Der er udarbejdet en forretningsorden for skatteankenævnene, hvori regler og procedurer på området er beskrevet. Indtil 1. juli 2010 er det bekendtgørelse nr. 607 af 14. juni 2006, som er gældende. I 2009 er der bekendtgjort en fælles forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn (bekendtgørelse nr af 10. november 2009), der er gældende for de ny nævn, som tiltræder 1. juli Sådan træffer et skatteankenævn sine afgørelser Sekretariatet udarbejder et udkast til sagsfremstilling i klagesagen samt et begrundet forslag til sagens afgørelse på det foreliggende grundlag. Udkast til sagsfremstilling indeholder en beskrivelse af sagens faktiske forhold, borgerens påstand samt henvisning til lovregler og praksis. I forbindelse med udarbejdelsen af sagsfremstillingen kan det være nødvendigt for sekretariatet at afholde et afklarende møde med den borger, der klager og/eller dennes repræsentant. Udkastet til sagsfremstillingen og forslaget til sagens afgørelse behandles af nævnet på et møde og fremsendes til den borger, der har klaget efter nævnets godkendelse. Borgeren har herefter mulighed for at kommentere ankenævnets forslag til afgørelse og det grundlag, forslaget er udarbejdet på (sagsfremstillingen). Kommentarerne kan enten afgives skriftligt eller ved personligt møde med skatteankenævnet. Herefter træffer skatteankenævnet sin afgørelse. Skatteankenævnets beslutning meddeles skriftligt. Sammen med afgørelsen fremsendes sagsfremstillingen, hvor borgerens eventuelle kommentarer og nævnets endelige konklusion er indarbejdet. Skatteankenævnets afgørelse kan påklages til Landsskatteretten (bortset fra klager over forskudsregistrering, hvor skatteankenævnets afgørelse er endelig). 8

12 5.2. Skatteankenævnenes møder Skatteankenævnene behandler klager og træffer afgørelser på møder, eventuelt på møder i besluttende led. Møderne er ikke offentlige. Såfremt en borger, der har klaget, ønsker det, indbydes vedkommende og/eller dennes repræsentant til et møde med nævnet. Mødefrekvensen i skatteankenævnene varierer meget nævnene imellem. De nævn, der har hold færrest møder, har holdt omkring 10 om året, mens de, der har holdt flest, ligger på knap 30 møder om året (inklusive eventuelle led-møder). 9

13 6. Foreningen af Danske Skatteankenævn Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) er en foreningsmæssig sammenslutning af landets 30 skatteankenævn. FDS har til formål at varetage skatteankenævnenes fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om den decentrale klagebehandling på skatteområdet. Der kan indhentes yderligere oplysninger om FDS på foreningens hjemmeside Ankecentret er sekretariat for FDS og forestår de praktiske opgaver i forbindelse med foreningens møder og øvrige aktiviteter. FDS afholder hvert år et møde for alle skatteankenævnsmedlemmer, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og for at få information om ny lovgivning m.v. Daværende skatteminister Kristian Jensen deltog med et indlæg på årsmødet i 2009 FDS har endvidere i 2009 afholdt et møde for formænd og næstformænd med henblik på faglig orientering. 10

14 7. Behandlede sager Sagsantal opgøres pr. klage, uanset hvor mange spørgsmål og hvor mange indkomstår klagen måtte omfatte Tilgang og afgang I 2009 har der været en tilgang af sager i skatteankenævnene på sager, og skatteankenævnene har afsluttet sager. Tilgang og afgang af sager i skatteankenævnene i 2008 og 2009 fremgår af nedenstående figur: Tilgang og afgang i skatteankenævnene 3000 Antal sager Tilgang Afgang De sager, som skatteankenævnene har modtaget i 2009, fordeler sig på hovedområder således: Tilgang fordelt på hovedområder Hovedområde Andel Skatteansættelsen 74,5 % Genoptagelse af et skatteankenævns tidligere afgørelse 7,5 % Bindende svar 6,0 % SKATs afslag på genoptagelse 5,2 % Forskudsopgørelse 3,6 % Skatteberegning 1,4 % Øvrige 1,8 % I alt 100,0 % 11

15 De afsluttede sager kan specificere således: Fordelingen af afsluttede sager i skatteankenævnene Antal klager % fordeling % fordeling Fuldt medhold % 18 % Delvist medhold % 25 % Stadfæstet % 51 % Skærpet 44 2 % 2 % Anden afgørelse* % 4 % Afgjorte sager i alt % 100 % Tilbagekaldte sager 222 Afsluttede sager i alt *) Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. Udfaldet af skatteankenævnssager % 6% 42% 50% Fuldt eller delvist medhold Stadfæstet Skærpet Anden afgørelse 12

16 De afsluttede sager inddeles i skatteankenævnene i 26 emnegrupper. De 10 største af disse emnegrupper for sager afsluttet i 2009 fremgår af nedenstående tabel (tal i parenteser viser placeringen i 2008, parentesen (-) viser, at sagstypen ikke var blandt de 10 største i 2008): De 10 største emnegrupper Emnegruppe Andel af afsluttede sager 1. Projekter (kommanditister) (1) 19,9 % 2. Diverse forhold vedr. erhvervsdrivende (4) 8,6 % 3. Diverse lønmodtagerforhold (3) 8,0 % Ejendomsavancebeskatningsloven (2) 8,0 % 5. Skattepligtige indtægter (herunder løn og gaver) (10) 6,7 % 6. Dobbeltbeskatning og udland i øvrigt (8) 5,6 % 7. Ligningsmæssige fradrag (-) 5,3 % 8. Rejse- og befordringsgodtgørelse (-) 4,9 % 9. Skøn tilsidesættelse af regnskabsgrundlag/privatforbrug (6) 3,9 % 10. Driftsomkostninger (5) 3,7 % 7.2. Beholdning I løbet af 2009 er beholdningen af sager i skatteankenævnene ændret fra ca sager pr. 1. januar 2009 til ca pr. 31. december Sagsbehandlingstid Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afsluttede sager i skatteankenævnene har i 2009 været 7,6 måneder (opgjort eksklusive tilbagekaldte sager og eksklusive sager, der har været berostillede 3 ). Sagsbehandlingstiden er opgjort som det antal måneder, der forløber, fra sagen er modtaget i ankenævnssekretariatet, til der er truffet afgørelse af nævnet. Den procentvise fordeling af sagsbehandlingstiden på afgjorte sager i skatteankenævnene i 2009 (opgjort eksklusive tilbagekaldte sager og 3 I statistikken berostilles sager, når de afventer enten rapporter vedr. syn og skøn eller udfaldet af en sag ved domstolene, i Landsskatteretten eller i et andet ankenævn. 13

17 eksklusive sager, der har været berostillede) fremgår af nedenstående tabel: Sagernes alder ved sagsafslutning Interval Andel i 2009 Andel akkumuleret 0-3 måneder 12,5 % 12,5 % 4-6 måneder 33,5 % 46,1 % 7-9 måneder 26,8 % 72,9 % måneder 13,4 % 86,3 % måneder 7,6 % 93,9 % måneder 2,6 % 96,5 % måneder 0,9 % 97,4 % måneder 0,5 % 97,9 % Over 24 måneder 2,1 % 100,0 % Tabellen viser, at 86 % af sagerne i skatteankenævnene i 2009 er blevet afgjort indenfor 12 måneder. 14

18 8. Afsluttende bemærkninger Tilgangen af sager til skatteankenævnene i 2009 ligger ca. 20 % under tilgangen i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i skatteankenævnene har i 2009 været 7,6 måneder, og 86 % af sagerne er afsluttet indenfor 12 måneder. I maj 2010 er der på baggrund af kommunalbestyrelsernes indstillinger udnævnt nye medlemmer til skatteankenævnene. Disse tiltræder pr. 1. juli Som tidligere nævnt er der i 2009 bekendtgjort en ny kredsinddelingsbekendtgørelse og en fælles forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er gældende for de nye nævn. Den nye fælles forretningsorden medfører en vis ensretning af regelsættet for de forskellige nævnstyper. Særligt er der etableret et fællesankenævn på Bornholm, som skal varetage både skatte- og vurderingssager. Der er i 1. halvår 2009 blevet implementeret en ny sekretariatsstruktur, og betjeningen af ankenævn sker nu ni steder i landet. Alle ni ankenævnssekretariater betjener både skatte- og vurderingsankenævn, mens to sekretariater tillige betjener motorankenævn. Intern Revision har i 2009 gennemført en revision af tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen i Ankesøjlen. Formålet med revisionen var at vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne. Revisionen fandt, at kvaliteten af sekretariaternes indstillinger til nævnene er tilfredsstillende. Efter indstilling fra SKAT (herunder nævnssekretariaterne) eller fra et nævnsmedlem kan Skatterådet i helt ekstraordinære situationer ændre et skatteankenævns afgørelse, hvis rådet finder, at afgørelsen er åbenbart ulovlig. En afgørelse anses for åbenbart ulovlig, hvis den er i utvivlsom modstrid med en lov, en bekendtgørelse, en fast domstolspraksis eller fast praksis i Landsskatteretten. En afgørelse er derimod ikke åbenbart ulovlig, hvis der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller den hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering. Tre enslydende sager er i 2009 blevet forelagt for Skatterådet (efter anmodning fra nævnsmedlemmer). I ingen af disse sager blev nævnenes afgørelse ændret, idet Skatterådet fandt, at afgørelserne hvilede på et skøn. 15

19 I øjeblikket undersøges muligheden for elektronisk klageadgang, således at borgerne gives mulighed for at klage via en klageportal på internettet. Ligeledes ses der på muligheden for, at en borger elektronisk kan se egne sagsoplysninger, f.eks. via den elektroniske skattemappe. Ankecentret udarbejder hvert kvartal en statusrapport med oplysninger om den aktuelle situation på ankenævnsområdet. Oplysningerne fra Ankecentret indgår i de samlede statusrapporter, som SKAT udarbejder til Folketingets Skatteudvalg. SKATs statusrapporter offentliggøres løbende på Folketingets hjemmeside. 16

20 Bilag: De 30 skatteankenævn Jylland og Fyn Skatteankenævn Vendsyssel Havnepladsen Frederikshavn Skatteankenævn Svendborg Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Skatteankenævn Aalborg Havnepladsen Frederikshavn Skatteankenævn Odense-Kerteminde Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Skatteankenævn Thisted Havnepladsen Frederikshavn Skatteankenævn Randers- Mariagerfjord Havnepladsen Frederikshavn Skatteankenævn Skive-Viborg Damstrædet Ringkøbing Skatteankenævn Horsens-Silkeborg- Skanderborg-Hedensted Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Skatteankenævn Sydvestjylland Danavej Toftlund Skatteankenævn Tønder Danavej Toftlund Skatteankenævn Nordvestjylland Damstrædet Ringkøbing Skatteankenævn Midt-Vest, Ringkøbing Damstrædet Ringkøbing Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding Skatteankenævnet for Haderslev og Kolding Danavej Toftlund Skatteankenævn Djursland Ørstedsvej Silkeborg Skatteankenævn Århus Ørstedsvej Silkeborg Skatteankenævn Lillebælt Domhusgade 22A, 2. sal 6000 Kolding 17

21 Sjælland og øerne Skatteankenævn Fredensborg Bjergegade 20, 1. sal 3000 Helsingør Skatteankenævn Lolland-Falster Marienbergvej Vordingborg Skatteankenævn Nærum Bjergegade 20, 1.sal 3000 Helsingør Skatteankenævnet for Sydvestsjælland Marienbergvej Vordingborg Skatteankenævn Lejre-Roskilde Bjergegade 20, 1.sal 3000 Helsingør Skatteankenævn Sydsjælland Marienbergvej Vordingborg Skatteankenævn Frederikssund Bjergegade 20, 1.sal 3000 Helsingør Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Marienbergvej Vordingborg Skatteankenævn Frederiksberg Strandboulevarden 89, 1.sal 2100 København Ø Skatteankenævn København Strandboulevarden 89, 1.sal 2100 København Ø Skatteankenævnet for Nordvestsjælland Herstedøstervej 27-29, bygn. C, opgang 3, indgang 4, 1. sal 2620 Albertslund Skatteankenævn Københavns Vestegn Herstedøstervej 27-29, bygn. C, opgang 3, indgang 4, 1. sal 2620 Albertslund Skatteankenævn Bornholm* Strandboulevarden 89, 1.sal 2100 København Ø * Pr. 1. juli 2010 erstattes Skatteankenævn Bornholm og Vurderingsankenævn Bornholm af Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm, som behandler både skatte- og vurderingsankenævnssager. 18

22 Udgivet af Ankecentret Ryttervej Svendborg Telefon Forsideillustration: Tegner Leo Thiel Bagsidebillede: Pressefotograf Søren Skarby ISBN

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 239 Offentligt sankenævnenes 2009 Årsberetning 2009 Vurderingsankenævn Indhold Forord... 1 1 Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 255 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-711-0022 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen)

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 28 Offentligt Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Den 14. december 2007 J.nr. 2007-711-0008 4. udkast Lov om ændring af forskellige skattelove

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn 607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn Bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævnnr. 607 af 14. juni 2006 Skatteministeriet (SKAT) Ændringer til bekendtgørelsen I medfør

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Udkast (2) 24.01.2013 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet) 1 I skatteforvaltningsloven,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016 Skatteudvalget 21617 SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere