Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010"

Transkript

1 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

2 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31. december I årsberetningen redegøres blandt andet for antallet af klager og udfaldet heraf. Beretningen indeholder også oplysninger om skatteankenævnets sammensætning, opgaver og arbejdsgrundlag. Beretningen er udarbejdet med henblik på at udbrede kendskabet til skatteankenævnets funktioner og virke samt for at skabe åbenhed omkring skatteankenævnets arbejde. For at sikre kvaliteten i klagebehandlingen og styrke borgernes retssikkerhed udøver nævnet en væsentlig indsats i behandlingen af de enkelte sager. Antallet af afgjorte sager er på samme niveau som 2009, mens antallet af nye klager er faldet, men overstiger tilgangen. Beholdningen af klager er dog fortsat stigende, hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er ultimo 2010 taget initiativ til at øge antallet af afgjorte sager. Der sættes flere resurser på forberedelsen, og der gøres en ekstra indsats for at afvikle en større beholdning af sager med ejendomsprojekter. Indsatsen følges op første gang i april Skatteankenævnet er nykonstitueret i Landets 30 skatteankenævn har en fælles oversigt, hvor der kan findes oplysninger om skatteankenævnene og klagebehandlingen. Der er adgang hertil via SKATs hjemmeside Køge, den 15. marts 2011 Elo Jensen Formand Ove Christiansen Sekretariatschef 2

3 Skatteankenævnets medlemmer Skatteankenævn Midt- og Østsjælland består af 7 medlemmer udnævnt af Ankechefen efter bemyndigelse fra skatteministeren, og efter indstillinger fra Formandskab: Elo Jensen, formand indstillet af Ringsted Kommune Niels E. Hörup, næstformand indstillet af Solrød Kommune Øvrige medlemmer: Gina Øbakke Hans Henrik Svarre Hansen Jesper Andersen Jørgen Møller Rene Milo indstillet af Stevns Kommune indstillet af Greve Kommune indstillet af Køge Kommune indstillet af Køge Kommune indstillet af Greve Kommune Skatteankenævnet er ikke opdelt i besluttende led. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. juli 2010 til 30. juni Antallet af medlemmer er fra den nye funktionsperiode nedsat fra 15 til 7. Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævnene er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over en nærmere bestemt del af SKATs afgørelser. Skatteankenævn Midt- og Østsjælland behandler klager for borgere i Greve, Køge, Ringsted, Solrød og Stevs kommuner. Skatteankenævnets opgaver Nævnets hovedopgave er at behandle klager over SKATs afgørelser vedrørende indkomstansættelser. Nævnet behandler også klager over forskudsregistreringer, bindende svar, ejendomsværdiskat, beregning af skat og gaveafgift. Nævnet behandler kun klager vedrørende personer og dødsboer, idet klager vedrørende selskaber behandles af Landsskatteretten. Når SKAT har truffet afgørelse i de nævnte sager, kan der klages til skatteankenævnet. Skatteankenævnet kan ikke behandle forhold, der ikke er påklaget. Skatteankenævnet kan efter anmodning fra en borger genoptage egne afgørelser, hvis der fremlægges nye oplysninger. Skatteankenævnets værdigrundlag Skatteankenævnets værdigrundlag er, at der træffes korrekte afgørelser. Forudsætningen herfor er, at der med den enkelte borger som udgangspunkt tilrettelægges en sagsbehandling, der gennem dialog sikrer det nødvendige grundlag for, at nævnet træffer korrekte afgørelser og at det sker så hurtigt som muligt. Skatteankenævnets sagsbehandling skal være et attraktivt tilbud til enhver borger, der er uenig i en afgørelse truffet af SKAT. Forudsætningerne herfor er: 3

4 Det er let at klage til skatteankenævnet. Klagebehandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Kommunikationen er god og forståelig. Sagsbehandlingen er saglig, regelret og hurtig. Nævnet træffer selvstændige afgørelser (uafhængighed af SKAT). Det nytter at klage, også hvis man ikke får ret, fordi bedre information giver større forståelse for afgørelsen. Sekretariatsbistand Af retssikkerhedsmæssige grunde er det bestemt, at sekretariatsbetjeningen af ankenævn er udskilt fra den øvrige del af SKAT i en særlig enhed, og at disse sekretariater på landsplan er samlet under én ledelse. Skatteankenævnet får sekretariatsbistand til forberedelse af sagerne fra Ankenævnssekretariat Vordingborg. Sekretariatets adresse er Marienbergvej 108, 4760 Vordingborg. Ankenævnssekretariat Kolding har bistået med forberedelsen af 1 sag. Skatteankenævnets sagsbehandling Sekretariatet udarbejder et udkast til sagsfremstilling i klagesagerne samt et begrundet forslag til sagens afgørelse på det foreliggende grundlag. Udkast til sagsfremstilling indeholder en beskrivelse af sagens faktiske forhold, borgerens påstand samt henvisning til lovregler og praksis. I forbindelse med udarbejdelsen af sagsfremstillingen kan det være nødvendigt for sekretariatet at afholde et afklarende møde med den borger, der har klaget og/eller dennes repræsentant. Udkast til sagsfremstilling og forslag til sagens afgørelse behandles af nævnet på et møde, og når nævnet har godkendt det, udsendes det til den borger, der har klaget. Borgeren har mulighed for at kommentere ankenævnets forslag til afgørelse og det grundlag forslaget er udarbejdet på (sagsfremstillingen). Kommentarerne kan enten afgives skriftligt eller ved personligt møde med skatteankenævnet. Herefter træffer skatteankenævnet sin endelige afgørelse på et møde. Skatteankenævnets beslutning meddeles skriftligt. Sammen med afgørelsen fremsendes sagsfremstillingen, hvor borgerens eventuelle kommentarer og nævnets endelige konklusion er indarbejdet. Skatteankenævnets afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. Skatteankenævnets møder Skatteankenævnet behandler klager og træffer afgørelser på møder. I 2010 er der samlet afholdt 12 møder (sum af møder i de indtil 1/7 besluttende led og samtlige fællesmøder). 4

5 Skatteankenævnets deltagelse i årsmøde, kurser m.v. Medlemmer af skatteankenævnet har i beretningsperioden deltaget i et 2-dages årsmøde, hvor der har været mulighed for erfaringsudveksling med medlemmer af andre skatteankenævn og for at få information om ny lovgivning og lignende. Derudover har der i året været afholdt et kursus for nye medlemmer. 5

6 Behandlede sager i 2010 Sagsantal opgøres pr. klage, uanset hvor mange spørgsmål og hvor mange indkomstår en klage omfatter 1. Til- og afgang af klager År Beholdning af klager 1. januar Klager tilgået Afsluttede klager Beholdning af klager 31. december Oplysninger om beholdningen af klager pr. 31. december År Aktive sager Berostillede sager I alt Oplysninger om tilgang De 67 sager skatteankenævnet har modtaget i 2010 fordeler sig på hovedområder således: Hovedområde Antal sager Skatteansættelsen 56 Skats afslag på genoptagelse 10 Forskudsregistrering 1 I alt 67 6

7 4. Oplysninger om afgang 4.1. Fordeling af klager afsluttet med og uden afgørelse 2010 Antal klager 2009 Antal klager Klager afgjort af skatteankenævnet Tilbagekaldte klager 8 2 I alt afsluttede Udfaldet af afgjorte sager Skatteankenævnet har: 2010 Antal klager 2010 Procentfordeling 2009 Procentfordeling Givet borgeren fuldt medhold % 9 % Givet borgeren delvist medhold % 28 % Stadfæstet SKATs afgørelse % 46 % Forhøjet 2 % Truffet anden afgørelse 3 7 % 15 % I alt afgjorte sager % 100 % Tilbagekaldte klager (8) er ikke medtaget i ovenstående opgørelse Emnegrupper for sager afsluttet i 2010 Emnegruppe Afsluttede sager 1. Ejendomsavance 7 2. Ligningsmæssige fradrag 6 3. Beskatning af godtgørelser ved rejse og ophold 6 4. Beskatning vederlag/udbytte 5 5. Diverse erhvervsdrivende 4 6. Underskudsvirksomhed ikke erhvervsmæssig 4 7. Kommanditselskaber 4 8. Frie goder, bil, bolig etc Formalia Udlandsbeskatning Regnskabstilsidesættelse og skøn Indkomster, løn mm Driftsomkostninger Skatteberegning Aktiesalg

8 5. Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden opgøres som det antal måneder, der forløber, fra sagen er modtaget i ankenævnssekretariatet, til der er truffet afgørelse af nævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afgjorte sager i har været 10,3 måneder (opgjort eksklusive sager, der har været stillet i bero og eksklusive tilbagekaldte sager). Den procentvise fordeling af sagsbehandlingstiden på afgjorte sager i skatteankenævnet i 2010 har været således (opgjort eksklusive tilbagekaldte sager (8) og sager, der har været i bero (6), i alt 14 sager): Sagernes alder ved sagsafslutning Interval Andel i perioden Andel akkumuleret 0-3 måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder måneder ver 24 måneder Klager over skatteankenævnets afgørelser (klager til Landsskatteretten) I 2010 er der klaget til Landsskatteretten over 8 sager, som skatteankenævnet har truffet afgørelse i. I 2010 har Landsskatteretten truffet afgørelse i 14 sager, som tidligere har været behandlet i skatteankenævnet. Resultatet heraf er: Landsskatteretten har: 2010 Antal klager 2010 Procentfordeling Givet borgeren fuldt medhold 0 0 % Givet borgeren delvist medhold 6 43 % Stadfæstet skatteankenævnets afgørelse 7 50 % Truffet anden afgørelse 1 7 % I alt afgjorte sager % Herudover har 1 klager trukket klagen tilbage. 8

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Skatteministeriets sektoranalyse

Skatteministeriets sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 8 1.1. Baggrund og formål... 8 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet... 9 1.3.

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere