Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013"

Transkript

1 Social og Arbejdsmarked Dato: Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik for anvendelsen af LBRs bevilling Gennemgang af de enkelte projekter Målopfyldelse af Ministermålene Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen Rettidighed i indsatsen Ledighedsudvikling

3 1. Statusoverblik for anvendelsen af LBRs bevilling Den centralt udmeldte bevilling til LBR for 211 var på kr. Dertil kom mindreforbruget fra 211 på 12. kr., der betød at den samlede bevilling for 212 var på godt 1.2 mio. kr. Regnskabet for 212 er ikke endelig opgjort, men en status opgjort 7. januar viser, at mindreforbruget vil være i størrelsesordenen kr. Der udestår således kun enkelte mindre regninger for 212. Da der maksimalt kan overføres kr. betyder det, at omkring kr. ikke vil kunne overføres. Forklaringen på det relativt store mindreforbrug er, at de projekter, LBR godkendte, ikke fik det forventede omfang. Som det fremgår, var det udisponerede forbrug på knap 234. kr. og dermed inden for den beløbsramme, der ville kunne overføres. Figur 1.1: Foreløbigt regnskab for LBRs pulje for 212, opgjort BEVILGET REGNSKAB RESTBUDGET Initiativ Syd Find din Flexjobber Særlig virksomhedsvendt service Udisponeret I alt Bevilling Overførelses mulighed Maksimal beløb der ikke kan overføres LBR Midler for Overførsel Overskud/underskud Fra til I alt Kilde: Økonomiafdelingen 3

4 2. Gennemgang af de enkelte projekter Herunder gives en kort status for de enkelte projekter LBR har bevilget midler til Projektcenter Sønderjylland Det endelige regnskab skal foreligges for Økonomiudvalget og vil efterfølgende blive forelagt LBR Virksomhedsvendt Ungeindsats Evalueringen for projektet er blevet behandlet på et møde tidligere i år En generel indsats vedr. forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet i virksomheder Der har tidligere været fremlagt en slutafrapportering for LBR, der er blevet taget til efterretning Initiativ Syd Projektet blev godkendt på LBR-mødet i januar 212, og der blev fremlagt en midtvejsevaluering af AOFSYD på LBR-mødet i august. Det viste det sig, at projektet var forløbet anderledes end aftalt. Da den endelige afregning forelå primo januar, viste det sig endvidere, at der var et mindreforbrug på omkring 235. kr Find din flexjobber Projektet blev godkendt på LBR-mødet i april 212 og igangsat som planlagt. Det foreløbige regnskab viser et mindreforbrug på knap 3. kr Særlig virksomhedsvendt service Projektet blev godkendt på LBR-mødet i november med et budget for 212 på kr. Det endelige regnskab foreligger endnu ikke, men mindreforbruget ligger aktuelt på knap 66. kr. 4

5 3. Målopfyldelse af Ministermålene 212 Mål 1. Arbejdskraftreserven Mål1: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Jobcentrene skal sikre at antallet af ledige med mere end tre måneders offentlig forsørgelse ledighed begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 212 svarende til et fald på 15,5 pct. fra december 21 til december 212. I oktober 212 var der i reserven svarende til, at godt 6 ud af 1 ledige er i arbejdskraftreserven. Dermed var der stort set det samme antal som året før og det er første gang i et år, at der ikke er en stigning, når der sammenlignet med samme måned året før. Til gengæld er andelen af de ledige i reserven steget fra knap 59% til godt 61%. Ses der nærmere på tallene ses det, at der er pæne fald for de forsikrede ledige, mens antallet på kontanthjælp er steget med godt 25%. Sammenlignet med klyngen og nabokommunerne viser de nyeste tal, at kun Tønder har en bedre udvikling, men at Aabenraas udvikling ikke er bedre end landsgennemsnittet. Figur 3.1: Udviklingen i arbejdskraftreserven a j o 211 a j o 212 a j o Arbejdskraftreserve A-reserve mål Figur 3.2.: Udviklingen i arbejdskraftreserven det seneste år 4% Ændring i arbejdskraftreserven fra oktober 211 til oktober 212 3% 29% 2% 1% 4% 13% % % -1% -2% -13% -3% -26% Rebild Tønder Aabenraa Haderslev Sønderborg Ærø Kilde: Jobindsats 5

6 Mål 2. Permanent offentlig forsørgelse Mål 2: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) må ikke overstige 25 personer (fuldtidspersoner) i december 212, svarende til et fald på,2 % fra december 21 til december fuldtidspersoner var på en permanent ydelse i oktober 212. Dette er det højeste antal, der har været i Aabenraa i den periode, målingen er opgjort for. Tilgangen inden for den seneste årsperiode toppede i januar 212 med 348. Siden har tilgangen været faldende og lå i oktober på 25, der svarer til målsætningen. Siden januar er antallet på ledighedsydelse faldet med 8, mens fleksjob er øget med 141 og førtidspension steget med 8. Dermed fortsætter udviklingen i de seneste måneder med fald på ledighedsydelse og stigning i fleksjob. Figur 3.3.: Udviklingen tilgangen til permanente ydelser Tilgang de seneste 12 måneder til permanente ydelser Figur 3.4.: ændring i antallet på permanente ydelser det seneste år 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -58% Ændring i antallet fra oktober 211 til oktober 212 Tilgang af personer på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension -5% -36% -24% 41% 19% Mål 3. De unge Mål 3: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller uddannelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 3 år skal begrænses i december 212 til 1.17 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering), svarende til et fald på 5 pct. fra december 21 til december

7 Udviklingen det seneste år viser, at der er et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 2% svarende til 27 fuldtidspersoner. Målet for 212 er dermed nået, da der siden oktober 21 har været et fald på 8% og siden december 21 knap 13%. Sidstnævnte svarer til 159 færre fuldtidspersoner. Set i forhold til de andre sønderjyske kommuner er udviklingen nogenlunde den samme, mens Vejle og Vallensbæk/Ishøj i klyngen har en bedre udvikling. Figur 3.6.: Udviklingen i antal unge under 3 år på offentlig forsørgelse m m j s n 212 m m j s n Unge Unge mål Figur 3.7.: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse 2% 15% Ændring i fuldtidspersoner under 3 år på offentlig forsørgelse fra oktober 211 til oktober % 1% 5% % -5% -3% -2% -2% -2% -1% -15% -13% Samsø Haderslev Aabenraa Sønderborg Tønder Ærø Kilde: Jobindsats Mål 4. Integration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Mål 4: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrer og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til samme antal personer (Ved seneste opdatering 757 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 212, svarende til en uændret udvikling i nettoantallet fra december 21 til december 212. Antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er det seneste år steget med 7% i Aabenraa. Som det ses herunder, har der været en stigning i antallet set over hele opgørelsesperioden. 7

8 Sammenlignet med nabokommuner og klyngen har Aabenraa den højeste stigning det seneste år, men der er ikke tale om at udviklingen i Aabenraa adskiller sig markant fra mange andre kommuner. Set i forhold til december 21 er der kun 11 jobcentre, der har haft et fald i antallet på offentlig forsørgelse, og 34 jobcentre har haft en større stigning end Aabenraa. Udviklingen det seneste år er nogenlunde den samme. Målet i 212 er, at antallet skal forblive på samme niveau som i december 21. Målet er i planen sat til 762. I 21 var der 757 på offentlig forsørgelse i december, mens der i oktober 212 var 775 borgere på offentlig forsørgelse. Det svarer til en stigning på 49 fuldtidspersoner eller 6,5%. Samlet set er der 51 flere fuldtidspersoner på ydelserne. Der er bl.a. stigninger på førtidspension, fleksjob og kontanthjælp, mens der er fald på ledighedsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge. Figur 3.12.: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse m m j s n 211 m m j s n 212 m m j s n Ikke vestlige indvandrere/efterkommere Ikke vestlige mål Figur 3.13.: Udviklingen antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ændring i antallet af borgere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse fra oktober 211 til oktober 212 1,% 8,% 6,% 6,8% 35,7% 4,% 2,% 3,% 3,6%,% -2,% -4,% -2,8% -6,% -8,% -6,8% Halsnæs Tønder Sønderborg Haderslev Aabenraa Ærø Kilde: Jobindsats 8

9 4. Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen 212 Herunder gennemgås de områder, som LBR har fastsat mål for i Beskæftigelsesplan 211 med en status og en kommentar. 1. Sikre en høj grad af rettidighed i jobsamtaler og tilbud. Målet på det forsikrede område er 97,8% og på det ikke forsikrede område 95% på såvel samtaler som tilbud. Der er ikke nye opdaterede tal for rettidigheden fra Jobindsats. 2. Jobcentret forventer på baggrund af øget aktivitet at bevilge personlig assistance til 5 personer i 212, der ikke tidligere har modtaget en bevilling. a. I 212 har der i alt været 235 aktive sager, hvor antallet af nye sager udgør 61. Ved indgangen til 21 var der knap 11 sager % af sygedagpengemodtagerne forventes at være delvist raskmeldte. a. I perioden januar-oktober 212 udgjorde delvise raskmeldinger 1,3%. Selvom det ikke er på niveau med målet ligger Aabenraa nu bedre end landsgennemsnittet, der er på 9,9%. 4. Andre aktører og leverandører a. 45 % af de ledighedsberørte a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Aabenraa er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. En række lovændringer fra årsskiftet har betydet, at aktiveringsgraden (og dermed brugen af leverandører) er faldet. På det forsikrede område er graden faldet fra 37,2 i perioden januar-november i 211 til 28,3 i samme periode i 212. For perioden januar-oktober 211 var graden 29,6 på kontanthjælpsområdet og 26,7 i samme periode 212. Det forsikrede område: På det forsikrede område anvendes eksterne aktører med myndighedsansvar i betydeligt omfang. Det seneste år har andelen hos aktørerne været faldende. Der er ikke blevet opdateret data i Jobindsats det seneste år, men en opgørelse udtrukket af kommunens IT-system 8. januar 213 viser, at andelen aktuelt ligger på 29%. Dertil kommer antallet af ledige i kapitel 1 tilbud. Kontanthjælp: 39 borgere på kontanthjælp er aktuelt tilknyttet anden aktør. Dertil kommer de borgere, som er i aktive tilbud hos leverandører. For perioden januar-oktober var der i alt 363 fuldtidspersoner i aktivering heraf 158 i vejledning og opkvalificering. Andelen i vejledning og opkvalificering ligger dermed på 14%. 1 b. 2 % af borgere, der er visiteret til fleksjob er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. På baggrund af data fra Jobindsats viser perioden fra januar-november, at 23,4% af fuldtidspersonerne på ledighedsydelse var i aktivering. Dette svarer til 82 fuldtidspersoner, hvoraf 63% var i et tilbud efter kapitel 1 (vejledning/opkvalificering). c. 2 % af borgere på sygedagpenge er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. Jobcenteret anvender stort set kun en leverandør på området og data udtrukket 8. januar 213 viser, at der var 85 aktive kontaktforløb på sygedagpenge, hvoraf 71 borgere var i et forløb hos aktøren svarende til 9%. 5. I 212 forventes det at antallet af virksomhedscentre udbygges til Der blev 21 virksomhedscentre i 212 og en ny er under etablering. a. Øge antallet at kandidater i virksomhedscentrene med 2 % i forhold til 21. Det er vurderingen, at målet er opfyldt, men der er ikke udarbejdet en opgørelse heraf, da der ikke er en opgørelse for Mindst to årlige kontakter til de ca. 97 virksomheder, der har mindst 2 ATP årsværk og er beliggende i Aabenraa Kommune. 1 Dette er set i forhold til fuldtidsledige i match 1 og 2 for perioden januar-november 212 9

10 a. En opgørelse med status 7. januar viser, at der siden maj 212 har været personlige kontakter til virksomhederne. Dertil kommer 448 kontakter via og 494 via telefon. 7. Målet for virksomhedskontakten er at indhente mindst 4 tilbud om virksomhedspraktikker og løntilskudspladser. a. Der har i perioden januar til november 212 været påbegyndt 569 forløb med løntilskud og med virksomhedspraktik for ledige på a- dagpenge. Dertil kommer kontanthjælp hvor der er påbegyndt 14 forløb med løntilskud og 668 med virksomhedspraktik i perioden januar til september

11 5. Rettidighed i indsatsen Der kommer først nye opdateringer den 11. januar 213. Derfor er tallene de samme som sidste gang. Rettidigheden for samtaler ligger højere end det lokalt fastsatte mål for både forsikrede ledige og kontanthjælp. På 4 af 6 målinger på rettidigheden for aktive tilbud ligger Aabenraa over målet for indsatsen. Manglende jobsamtaler for dagpengemodtagere Andelen af forsikrede ledige der mangler en jobsamtale august 212 3,2 6,4 7,5 7,7 33,6 Ærø Sønderborg Tønder Aabenraa Haderslev Syddjurs Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Anm.: I august 212 manglede 17 ud af ledige en jobsamtale. Manglende jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere, september , ,8 5,3 5,6 1 1,9 Lemvig Sønderborg Aabenraa Tønder Haderslev Vesthimmerland Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Anm.: I september 212 manglede 58 ud af 1.89 ledige en jobsamtale. 11

12 Andelen af dagpengemodtagere der mangler første tilbud 3 25 Andelen af forsikrede ledige, der mangler første aktive tilbud juni , ,4 8 4,7 5,5 1 Skanderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev Tønder Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 24 personer ud af 56 mangler første tilbud. Andelen af ledige på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler første aktive tilbud september 212 -JOBKLARE 2,6 4,7 1,4 15,4 Allerød Tønder Sønderborg Haderslev Aabenraa Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler første aktive tilbud september Indsatsklare 22,3 3, ,4 8,8 11,4 5 1,2 Billund Tønder Sønderborg Aabenraa Haderslev Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 22 ud af 212 jobklare ledige mangler første tilbud mens 23 ud af 21 indsatsklare mangler tilbud. 12

13 Manglende gentagne tilbud for dagpengemodtagere Andelen af forsikrede ledige, der mangler gentagent aktivt tilbud juni , ,2 2 1,1 1,4,4 Nordfyns Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 13 ud af 948 ledige mangler et gentaget tilbud Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud 14 Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler gentaget aktivt tilbud september 212 -JOBKLARE 13, ,2 4,2 1,6 1,7 Billund Tønder Haderslev Sønderborg Aabenraa Tårnby/Dragør Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler gentaget aktivt tilbud september 212 -INDSATSKLARE 9 11,1 11, ,5 Odder Aabenraa Tønder Sønderborg Haderslev Randers Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 8 ud af 189 jobklare mangler et tilbud mens 36 ud af 398 indsatsklare mangler et gentaget tilbud. 13

14 6. Virksomhedsrettet aktivering Aktiveringsomfang har betydning både i forhold til effekterne af indsatsen og kommunens økonomiske udgifter til beskæftigelsesindsats og forsørgelse. Som det ses har Aabenraa en høj aktiveringsgrad i forhold til landsgennemsnittet markeret med rød streg. Figur 6.1: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, januar-oktober ,8 28,3 25,5 24,3 23,9 16,9 Skive Aabenraa Sønderborg Tønder Haderslev Tårnby/Dragør Aktgrad Hele landet Figur 6.2: Andelen af aktiverede forsikrede ledige, som er i virksomhedsrettet aktivering, januar-oktober 212 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 89% 77% 75% 73% 55% 39% Skanderborg Sønderborg Aabenraa Tønder Haderslev Holbæk Andel i virkrettet Hele landet Kilde: Jobindsats Figur 6.3.: Aktiveringsgraden for kontanthjælp jobklare, januar-oktober , ,3 45,1 4,1 39, ,5 1 Lemvig Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Herlev Aktgrad Hele landet Kilde: Jobindsats 14

15 Figur 6.4.: Aktiveringsgrad for kontanthjælp - Indsatsklare, januar-oktober , ,2 25,4 24,3 2 14,3 1 Jammerbugt Haderslev Aabenraa Sønderborg Tønder Halsnæs Aktgrad Hele landet Kilde: Jobindsats Figur 6.5.: Andelen af aktiverede på kontanthjælp, som er i virksomhedsrettet aktivering januar-oktober 212 8% 69% 6% 56% 56% 46% 4% 33% 2% 16% % Brøndby Aabenraa Sønderborg Tønder Haderslev Silkeborg Andel i virkrettet Hele landet Herunder ses omfanget af virksomhedsrettet aktivering. Tabel 6.1: Antal ledige i virksomhedsrettet aktivering Januar til november 212 for forsikrede og ledighedsydelse, øvrige januar til oktober. A-Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelev fra ledighed Ændring fra samme periode året før Privat løntilskud -15% 29% -29%. Offentlig løntilskud -23% 42%. Virksomhedspraktik 7% 9% -24% -1% Voksenelev fra ledighed -38% -38%.. Kilde: Jobindsats, En. betyder at der kan være, 1 eller 2 observationer. Tabel 6.2: Antal ledige i virksomhedsrettet aktivering fordelt på områder Nedenstående udtræk er baseret på data fra Jobindsats. Tabellen viser bl.a. at der i første kvartal 212 var knap 261 arbejdssteder, der havde dagpengeberettigede ledige i aktivering svarende til knap 15% af arbejdssteder med mindst 2 ansatte. Der ses store variationer i dækningsgraden pr. branche, hvor der er 15

16 størst dækning inden for Undervisning. Dækningsgraden på kontanthjælp er med 1,3% mindre. A-dagpenge. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser Aabenraa Jan-jun 12 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,6 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,7 Råstofindvinding... Industri ,8 Energiforsyning 6. 16,7 Vandforsyning og renovation 23. 8,7 Bygge og anlæg ,3 Handel ,2 Transport ,3 Hoteller og restauranter ,6 Information og kommunikation ,1 Finansiering og forsikring 4. 2,5 Ejendomshandel og udlejning ,7 Videnservice ,8 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service Offentlig administration, forsvar og politi ,8 Undervisning ,3 Sundhed og socialvæsen ,4 Kultur og fritid ,1 Andre serviceydelser mv ,3 Kontanthjælp. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser 16

17 Aabenraa Jan-jun 12 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,4 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,2 Råstofindvinding Industri ,7 Energiforsyning... Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg ,5 Handel ,2 Transport Hoteller og restauranter ,4 Information og kommunikation 19. 1,5 Finansiering og forsikring... Ejendomshandel og udlejning ,9 Videnservice ,1 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service ,5 Offentlig administration, forsvar og politi ,6 Undervisning Sundhed og socialvæsen ,8 Kultur og fritid Andre serviceydelser mv ,3 Kilde: Jobindsats Anm.: Antal arbejdssteder viser alle arbejdssteder med mindst 2 ansatte. Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats inkluderer arbejdssteder med mindst 2 ansatte, som i løbet af perioden har haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats beregnes ved at dividere antal arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats med antal arbejdssteder. Kommunetilhørsforhold opgøres på baggrund af virksomhedens geografiske placering. 17

18 7. Ledighedsudvikling Antallet af arbejdsmarkedsparate er faldet svagt i november 212 sammenlignet med samme måned året før. Der er tale om foreløbige tal, og det må forventes, at der samlet set fortsat er tale om en svag stigning. Fordelt på de enkelte grupper ses et fald for de forsikrede på 8%, mens jobklare ledige på kontanthjælp er steget 34%. Gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget 25%, mens gruppen af midlertidigt passive er faldet med 42%. Udviklingen blandt de arbejdsmarkedsparate bruttoledige ligger i Aabenraa stort set på niveau med udviklingen på landplan, mens Tønder har en noget bedre udvikling og Sønderborg svagere. Som det fremgår af figur 7.5. er forskellen i ledigheden for mænd og kvinder igen stigende. Set i forhold til de øvrige sønderjyske kommuner og landsdelen har Aabenraa med 6,6% af arbejdsstyrken en relativ høj ledighed og dermed er der også et relativt stort forsørgelsespres på området. Figur 7.1. Antal bruttoledige fuldtidspersoner på A-dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 A-dagpenge Jobklare Indsatsklare Midlertidig passive Kilde: Jobindsats Figur 7.2. Ændring i antal fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) fra november 211 til november 212 2,% 15,% 16,4% 1,% 5,% 4,3%,% -5,% -2,4% -,4% -1,% -15,% -2,% -25,% -18,7% -8,6% Rebild Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Ærø Kilde: Jobindsats og egne beregninger 18

19 Figur 7.3. Fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken (eksklusive ikke-parate) ,3 11, ,4 5,9 5,9 5,5 5,6 6 6,3 6,2 6,7 6, ,7 A llerød Landsdel Sydjylland 211M11 T ønder Sønderborg Haders lev A abenraa Ishøj 212M11 Kilde: Danmarks Statistik, AUP1 Figur 7.4. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken i Aabenraa , ,7 6,6 5,1 5, ,2 6,2 6,3 6,1 4 2 Alder i alt år år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 211M11 212M11 Kilde: Danmarks Statistik Figur 7.5. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken m s 21 m s 211 m s 212 m s Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik 19

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere