OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11

2 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en kort gennemgang af de vigtigste udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet i Kommune. Rapporten udarbejdes kvartalsvist. Den vil hver gang omfatte en kort status for de ministermål og sætte fokus på særlige temaer eller udfordringer i beskæftigelsesindsatsen på. Denne gang de unge og omsætningen på arbejdsmarkedet. I notatet sammenlignes med en klynge af kommuner, nemlig Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyn, Tønder og Vesthimmerland. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som. Kort om beskæftigelsen på Beskæftigelsen på er siden finanskrisens start i faldet med %, svarende til at der i dag er ca. færre beskæftigede på. Det er især den private sektor, der hidtil har været ramt af krisen. Der er nu ca. 11 færre beskæftigede inden for industrien og 95 færre beskæftigede inden for offentlig service. Til gengæld er beskæftigelsen inden for dele af de private servicefag steget. Arbejdsstyrken på er mere geografisk mobil end gennemsnittet i, jf. figur. Til gengæld finder 7 % af de ledige nyt job indenfor samme branche igen, når de får nyt arbejde. Den faglige mobilitet ligger dermed på et lavere niveau på sammenlignet med regionen, hvor den tilsvarende andel er 59. pct. 1 Figur 1: Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen på fra januar til februar Figur : Gennemsnitlige pendlingsafstand (km), jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-9 mar-9 maj-9 jul-9 sep-9 nov-9 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 sep-1 nov-1 jan-11 Sønderborg Fanø Esbjerg Odense Billund Fredericia Kerteminde Kolding Svendborg Varde Vejle Faaborg-Midtfyn Nordfyns Assens Aabenraa Vejen Middelfart Nyborg Tønder Haderslev Langeland Klyngen Kilde: DREAM (inkl. eindkomst) og egne beregninger Kilde: DREAM (inkl. eindkomst) og egne beregninger 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer på frem mod 1, Beskæftigelsesregion 11, Analyserapport for 1, Beskæftigelsesregion 11

3 Tre hovedtendenser 1. Ledige finder hurtigt job igen Omkring % af de nyledige finder job efter 3 måneder, hvilket ligger tæt på de erfaringer, som man har andre steder i regionen. På var der fra. kvt kvt. 1. jobskifter, hvor stillinger blev besat med ledige eller personer fra beskæftigelse. Der er altså tale om et arbejdsmarked, hvor der er store bevægelser, og dermed muligheder. Der forventes gode muligheder for jobåbninger inden for industri og bygge/anlæg, mens den offentlige sektor vil have en svagt faldende beskæftigelse. Unge på offentlig forsørgelse På er knap % af de unge modtagere af en offentlig ydelse. Men andelen er fortsat lav, selv om der har været en stigning det seneste år. Det har stor betydning senere i livet, at man starter voksenlivet med kontanthjælp. Hvor 9 % af de unge, som i 5 fik kontanthjælp som årige, er på en offentlig ydelse 5 år senere, er det kun 1 % af de unge, som ikke fik kontanthjælp i 5, som 5 år senere er på en offentlig ydelse. 3. Virksomhedsvendt aktivering En tidlig og aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen er væsentlig for bl.a. at modvirke langtidsledighed. Et af de mest effektive redskaber er virksomhedsvendt aktivering, hvor den ledige bl.a. får mulighed for at opbygge netværk og evt. afprøve nye fagområder. På anvendes virksomhedsvendt aktivering på samme niveau som i, og for unge får en overvejende del af målgruppen et virksomhedsvendt tilbud. Der er dog usikkerhed pga. de små tal. 3

4 Ledigheden på Fig. 3: Andelen af de nye ledige på, som hurtigt finder job (inden for 3 måneder), og udviklingen i antallet af nye ledighedsforløb Procent Andel med job efter 3 måneder (venstre akse) Antal ledighedsforløb (højre akse) Personer Kilde: Beskæftigelsespolitiske udfordringer på frem mod 1. Debatoplæg Andelen af nyledige på, som hurtigt finder job, ligger tæt på de erfaringer, som man har andre steder i regionen. Jf. figur 3 var andelen af personer, som fik job 3 måneder efter nyledighed på % i 9 til trods for et stigende antal ledighedsberørte. Selv om jobvæksten lader vente på sig, er der således stadig mange muligheder for beskæftigelse, både på og uden for. I perioden. kvt kvt. 1 var der mere end. jobskifte på, hvor en stilling er blevet besat med en person, som kommer enten fra ledighed eller beskæftigelse. Og som vist tidligere, pendler ærøboere mere end gennemsnittet i. Indsatsen med at få ledige hurtigt tilbage i job er væsentlig for at undgå langtidsledighed. En af metoderne kan være at anvende virksomhedsvendt aktivering, som har vist sig at være blandt de mest effektive. På denne måde får den ledige mulighed for at opbygge et netværk og evt. prøve et nyt fagområde af. Fig.. Forventningerne til beskæftigelsesudviklingen Ser man nærmere på de brancher, som frem mod 1 fordelt på brancher, kan aftage ledige i nærmere fremtid, er Branche med stigende Branche med konstant der gode muligheder for jobåbninger beskæftigelse eller faldende inden for bl.a. industri, transport og beskæftigelse Industri Offentlige bygge/anlæg. Udviklingen afspejler en Transport brancher forventning om, at bunden på det private Byggeri og anlæg Hotel og rest. arbejdsmarked nu er nået og at flere Handel Rengøring mv. virksomheder i løbet af 11 og 1 vil Finans og forsikring Ejendomshandel opleve en begyndende positiv udvikling Anden service inden for flere brancher i den private Vidensservice sektor. Landbrug Kilde: Beskæftigelsesregion Inden for den offentlige sektor forventes virkningerne af regeringens genopretningsplan samt den generelle udvikling i det offentlige forbrug at føre til en svagt faldende beskæftigelse frem mod 1. Hvis beskæftigelsen på udvikler sig på linje med forventningerne til regionen som helhed, kan der forventes et stort set konstant niveau i den samlede beskæftigelse i 11 og 1. Fokusområder for : Understøtte og prioritere en tidlig og intensiv indsats med henblik på at forebygge længerevarende ledighed. Understøtte en fortsat udbygning af brugen af virksomhedsrettet aktivering, bl.a. ved at anvende den kommunale løntilskudskvote fuldt ud.

5 Unge på offentlig forsørgelse Fig. 5. Andel af befolkningen (1-9 år) på offentlig forsørgelse, apr Bedste i klynge Dagpenge KTHJ/Intr.yd SDP Revalidering Fleks/led.yd Føp Kilde: jobindsats.dk industri, byggebranchen samt handel og service. Samlet set er 7,9 % af alle unge på på offentlig forsørgelse, hvilket er den laveste andel i klyngen (jf. fig. 5). Det seneste år er antallet af unge dog steget med,5 % på, hvor klyngen har haft en lille stigning. Aktuelt er der 9 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvoraf over halvdelen er under 5 år. Antallet af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er uændret, mens antallet af unge på sygedagpenge og førtidspension er steget det seneste år. De unge dagpengemodtagere er typisk medlem af 3F eller kristelig a-kasse og var før de blev ramt af ledighed typisk ansat i 7,7 % af alle unge, som vokser op på starter voksenlivet med at være i berøring med kontanthjælpssystemet i en kortere eller længere periode. Det ligger lidt under gennemsnittet i. Fig.. Ydelsesstatus for borgere, der i 5 var 1-19 år med bopæl på % I selvforsørgelse SU Dagpenge Kontanthjælp Permanente ydelser Unge (1-19 år) der modtog kontanthjælp Unge (1-19 år) der ikke modtog kontanthjælp Andet Unge der begynder voksenlivet på kontanthjælp har endvidere markant øget risiko for at forblive på offentlig ydelse. Af de unge, der i 5 modtog kontanthjælp i deres 1. til 19. år, er 9 % på en offentlig ydelse, mens 1 % er selvforsørgende eller på SU 5 år efter (jf. fig. ). For øvrige unge er 1 % på offentlig ydelse, og % er selvforsørgende eller på SU. For at begrænse tilgangen af unge, der påbegynder voksentilværelsen på kontanthjælp er det nødvendigt at sætte fokus på de unge årige. Med ungepakke har jobcentrene fået en række muligheder for også at yde en indsats for denne gruppe. Dette fordrer en politisk strategi, der går på tværs Kilde: DREAM af de kommunale forvaltninger. Ligeledes er det nødvendigt med et godt samarbejde med de øvrige aktører, der er afgørende for at der skabes resultater i ungeindsatsen, herunder uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, a-kasser, m.v. Tilrettelæggelsen af s indsats overfor de unge indeholder flere positive elementer. De unge dagpengemodtagere mødes med en relativ tidlig og intensiv indsats, ligesom en overvejende del af målgruppen får et virksomhedsvendt tilbud. Der er dog usikkerhed pga. de små tal. Fokusområder for : Have klart fokus på at svage unge ikke ender på permanent forsørgelse. Holde et fokus på at få uddannelsesparate unge til at tage en uddannelse eventuelt gennem brug af uddannelsespålæg Igangsætte parallelle indsatser for de årige unge på tværs af forvaltninger. Beregninger på baggrund af dataudtræk i Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM 5

6 Kort status for Ministermål Jobklare Ministermål 1: Antal ledige med mere end tre måneders ledighed begrænses mest muligt Fig. 7. Udvikling i arbejdskraftreserven (ledige med mindst 3 mdr. ledighed), apr. 1 apr ,1 -,9 -, -,3 Arbejdskraftreserven på dvs. personer, der har været ledige i mere end 3 måneder er det seneste år faldet sammen med klyngen. Dette dækker over stigninger for dagpengemodtagere og fald for kontanthjælpsmodtagere. Klyngen har i samme periode haft fald i både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Virksomhedsvendt aktivering kan hjælpe længerevarende ledige i ordinær beskæftigelse. anvender virksomhedsvendt aktivering til både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i højere omfang end klyngen. Permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) Ministermål : Antal personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt Fig.. Udvikling i fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser, maj. 1 maj ,, -3,,7 er den kommune i klyngen med størst reduktion i antallet af personer på permanente ydelser. Reduktionen omfatter både fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension. Samtidig har nu en mindre andel af befolkningen på permanente ydelser end klyngen. Tilgangen til permanente ydelser kommer især fra sygedagpenge og kontanthjælp. har haft en stigning i antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Samtidig er antallet af langvarige sygedagpengeforløb faldet. Unge Ministermål 3: Antal unge under 3 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Fig. 9. Udvikling i unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, apr. 1 apr ,5, -7, -, har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse, hvor klyngen samtidig har haft en næsten uændret udvikling. Til gengæld fylder s andel af unge på offentlig forsørgelse væsentligt mindre end klyngen. Det gælder både for 1--årige og for 5-9-årige. Især blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere fylder de unge mindre end i klyngen. På grund af de små tal er dette dog en smule usikkert. Etniske Ministermål : Antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Fig. 1. Udvikling i ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, apr. 1 apr ,, -1,1 3,7 har haft en uændret udvikling i antallet af ikkevestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, hvor klyngen har haft en stigning. Andelen af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er fortsat noget lavere end gennemsnittet i klyngen.

7 Kilde: Jobindsats.dk 7

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere