Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE"

Transkript

1 Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

2 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde, FDDB og Døvblindes kontaktpersonsforening, DBK. Siden første udgave 2012 har kommuner, borgere og kontaktpersoner samt ovennævnte kommenteret og er kommet med forslag til eventuelle ændringer af materialet. På samarbejdsmødet mellem CFD Rådgivning, FDDB og DBK er disse kommentarer, forslag m.m. indgået i drøftelse af den nye udgave. 2

3 Indhold Indledning... 5 Definition på døvblindhed... 5 Den nordiske definition om døvblindhed... 5 Formål med kontaktpersonordningen og arbejdsopgaver... 6 Kontaktpersonens arbejdsopgaver... 6 Vejledningen til Serviceloven... 6 Kontaktpersonens opgaver... 6 Uddybning vedrørende arbejdsopgaver... 6 Kommunikation og socialt samspil... 7 Informationstilegnelse... 7 Orientering i omgivelserne... 7 Øvrige arbejdsopgaver... 7 Beregning af hjælp... 8 Udmåling af kontaktpersontimer... 8 Timerne kan være bevilliget som... 8 Bevillinger... 8 Bevilling af kontaktperson... 9 Opfølgning... 9 Nye kontaktpersonordninger følges op efter ca. 3 måneder Ansættelsesforhold... 9 Ansættelsessamtale... 9 Arbejdstids placering... 9 Pauser Forsikring Førstehjælpskursus...10 Det anbefales, at kontaktpersonen bliver tilbudt et af kommunens førstehjælpskurser Rollefordelingen mellem borger, kommune og døvblindekonsulent Undervisning og individuel supervision Sygdom og fravær...11 Hvis borgeren bliver syg Hvis kontaktpersonen bliver syg

4 Ferie...11 Ledsagelse på ferier og kurser Kontaktpersonens ferie Kontaktpersonens arbejdsforhold...12 Pauser Behov for to kontaktpersoner Uoverensstemmelser Voldsepisoder Døvblindekonsulenten er gerne behjælpelig med kontakt til kommunen Særlige udgifter...13 Rejseudgifter Forplejning Transportudgifter Etik i arbejdet...14 Tavshedspligt Kontaktpersonens rolle ved møder Loyalitet Administration af borgerens penge og nøgler Alkohol- og rygepolitik Bilag Bilag Bilag Kontaktoplysninger

5 Indledning Denne håndbog indeholder døvblindekonsulenternes vejledende retningslinjer for kontaktpersonordningen for borgere med erhvervet døvblindhed, jf. Servicelovens 98. (bilag 1) Håndbogen henvender sig til borgere, kontaktpersoner og kommuner og indeholder svar på nogle af de væsentlige spørgsmål i forbindelse med kontaktpersonordningen på landsplan. Nogle få steder i landet (Aarhus, Fredericia og Odense) har man i kommunen selv udarbejdet en håndbog, som også beskriver ansættelsesforholdene og specifikke regler i den pågældende kommune. Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde med Foreningen Danske Døvblinde (FDDB), og Døvblindes Kontaktpersonforening (DBK) og vil løbende blive revideret. Definition på døvblindhed Når man vurderer, om en borger er døvblind, sker det ud fra en funktionel beskrivelse og med baggrund i den nordiske definition. Der indhentes altid lægelige oplysninger vedrørende syn og hørelse, som danner grundlag for vurderingen. Siden 1980 har man i de nordiske lande bygget på en fælles definition af, hvornår et menneske er funktionelt døvblind. Definitionen blev revideret i 2006 og anvendes i dag i alle de nordiske lande og også i mange andre lande i Europa. Den nordiske definition om døvblindhed Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et sådant omfang, at det kræver, at samfundet støtter med særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler. 1 Sammenfattende kan man sige, at borgere, som er funktionelt døvblinde, vil have problemer med kommunikation, informationstilegnelse og med at færdes i omgivelserne på grund af kombinationen af et alvorligt syns- og høretab. 1 Se bilag 2 med uddybende kommentarer til den nordiske definition 5

6 Formål med kontaktpersonordningen og arbejdsopgaver Det fremgår af vejledningen til Servicelovens 98 2, at hensigten med kontaktpersonordningen er, at give voksne borgere med erhvervet døvblindhed mulighed for at få en særlig form for hjælp. Denne hjælp skal være med til at bryde isolation og bidrage til, at borgere med erhvervet døvblindhed, på trods af deres meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov, kan leve så normalt som muligt. Kontaktpersonen er i videst muligt omfang borgerens bindeled til omgivelserne omkring: Kommunikation Information Ledsagelse Kontaktpersonens arbejdsopgaver Kontaktpersonens opgave er dels at besøge den døvblinde borger i dennes hjem, kommunikere med ham/hende og formidle informationer videre, som borgeren anser for relevante. Desuden skal kontaktpersonen ledsage borgeren i forbindelse med aktiviteter, som denne ønsker at deltage i, herunder via sine informationer og synstolkninger/synsbeskrivelse 3 i videst muligt omfang kompensere borgeren for manglende syn og hørelse. Kontaktpersonen skal anvende den sprogkode, som den døvblinde borger foretrækker og være indstillet på at tillære sig andre kommunikationsformer i det omfang, borgeren får behov for det. Vejledningen til Serviceloven I vejledningens afsnit om kontaktpersonordningen er anført følgende om arbejdsopgaver: Kontaktpersonens opgaver En kontaktpersons opgaver er blandt andet følgende: At besøge og kommunikere med modtageren af hjælpen At orientere om hverdagen (avislæsning mv.) At være bindeled til omgivelserne At bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger mv. At ledsage til indkøb, besøg, forretninger mv. At ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank osv. At ledsage til aktiviteter, kurser, møder og lignende At informere om omgivelser/synsbeskrivelse Almindelig praktisk bistand i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen skal udføre. Det skal bemærkes, at listen om arbejdsopgaver ikke er udtømmende! Uddybning vedrørende arbejdsopgaver 2 Se bilag 1 med uddrag fra vejledning nr. 5 til Serviceloven om særlig støtte til voksne, afsnit nr. 11 om kontaktpersonordningen 3 Synstolkning/synsbeskrivelse er i denne forbindelse kontaktpersonens beskrivelser til borgeren af, hvordan omgivelserne ser ud, og hvad der foregår omkring borgeren 6

7 Kommunikation og socialt samspil Kontaktpersonen besøger og kommunikerer med borgeren i en form, som borgeren kan forstå, for eksempel via: Tegnsprog 4 Tegnstøttet kommunikation 5 Taktilt tegnsprog 6 Tydelig tale Tydelig skrift I særlige tilfælde kan der være tale om andre alternative kommunikationsformer. Desuden kan synstolkning og haptisk kommunikation 7 supplere kommunikationen med omverdenen. Ved læge- og hospitalsbesøg anvendes tolk, når der er behov for tegnsprogs- eller skrivetolkning. I andre situationer vurderer borgeren sammen med kontaktpersonen, om der er behov for tolk eller en kontaktperson kan klare opgaven. Nogle døvblinde borgere benytter desuden tolk ved møder. Alligevel kan der være behov for kontaktperson til pauser og sociale sammenhænge. Det skal i hvert tilfælde afklares, i hvilket omfang, der er behov for kontaktpersoner. Informationstilegnelse Kontaktpersonen skal orientere borgeren om hverdagen (avislæsning, TV, internet, lokalsamfundets samtaleemner m.v.) Kontaktpersonen skal bistå med at oplæse og evt. oversætte breve, meddelelser, regninger, arkivering mv. Orientering i omgivelserne Kontaktpersonen ledsager og synstolker for borgeren på indkøb, ved besøg, i forretninger, ved lægebesøg mv. Kontaktpersonen ledsager borgeren og er bindeled til myndigheder, banker og lignende. Kontaktpersonen ledsager borgeren til fritidsaktiviteter (naturoplevelser, kultur, fritid, sport), kurser, møder, ferierejser og lignende. Øvrige arbejdsopgaver Borgeren afgør selv til hvilke formål, der er brug for kontaktperson og informerer i god tid om særlige arbejdsopgaver. Kontaktpersonen yder ikke hjælp til personlig pleje, medicinering og rengøring, jf. vejledningen til serviceloven. 4 Døvblinde borgere, som er født døve er som oftest tegnsprogsbrugere. Tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen syntaks og grammatik. 5 Tegnstøttet kommunikation er baseret på det danske sprog, idet man med støttetegn understøtter forståelsen af det talte sprog 6 Taktilt tegnsprog, dvs. tegnsprog som føles med hænderne, anvendes når synsnedsættelsen er progredieret så meget, at borgeren ikke mere kan aflæse tegnsprog visuelt 7 Haptiske signaler er følbare tegn på fx ryg eller skulder. Signalerne bruges til at formidle fx hvad der foregår i et rum og kan være et supplement til både tale- og tegnsprog. 7

8 Der vil kunne være behov for ledsagelse i følsomme situationer, som kræver en særlig takt fra kontaktpersonens side. Eksempelvis kan nævnes ledsagelse til politiske eller religiøse møder, som strider mod kontaktpersonens egen overbevisning. Beregning af hjælp Udmåling af kontaktpersontimer Ved udmåling af timer bliver der taget hensyn til hele borgerens livssituation. Her ses på og tages hensyn til: omfanget af borgerens handicap borgerens sprogkode/kommunikationsform 8 borgerens aktivitetsniveau- og behov boligforhold samlivsforhold og familieforhold fritidsinteresser behov for ledsagelse, kommunikation og information behov for særlig formidling, fx synstolkning og haptiske signaler borgerens arbejds- eller uddannelsesforhold. Borgeren finder i samråd med døvblindekonsulenten og eventuel sagsbehandler ud af, hvor mange timer, der er behov for. Som udgangspunkt er det bedst, at borgeren selv kommer med et oplæg hertil. Timerne kan være bevilliget som faste ugentlige timer puljetimer en kombination af faste ugentlige timer og puljetimer Personaletimer: I bevillingen af timer anbefales desuden en separat pulje til brug for kontaktpersonens undervisning og supervision. Bevillinger Det er en kommunal forpligtelse at yde specialrådgivning for borgere med en kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed, jf. Servicelovens 12. De fleste kommuner har indgået aftale med Center for Døves døvblindekonsulentordning om at yde specialrådgivning i forbindelse med kontaktpersonordningen. 8 Der kan være tale om forskellige kommunikationsmetoder, afhængigt af, om borgeren er født med en alvorlig hørenedsættelse eller først senere i livet har fået en alvorlig høre- og synsnedsættelser. De fleste borgere med erhvervet døvblindhed anvender dansk talesprog, evt. kombineret med støttetegn eller haptiske signaler (tegn på ryg eller skuldre). En større gruppe borgere anvender tegnsprog og taktilt tegnsprog, mens en mindre gruppe anvender andre kommunikationsformer, som fx skrift og tegn i hånden. 8

9 Bevilling af kontaktperson a. Døvblindekonsulenten vurderer om en borger hører ind under personkredsen i Servicelovens 98 og dermed er berettiget til en kontaktperson. For at kunne vurdere sagen rigtigt indhentes lægelige oplysninger om syn og hørelse. Desuden vurderes funktionsevnen ud fra samtaler med borgeren. b. Døvblindekonsulenten udformer ansøgning til kommunen om bevilling af kontaktperson jf. Service-lovens 98. c. Ansøgningen behandles af den kommune, som er handlekommune. Opfølgning Døvblindekonsulenten følger op på kontaktpersonordningen mindst en gang årligt ved inddragelse af såvel borger som kontaktperson og er opmærksom på både faglige spørgsmål og samarbejdet mellem borger og kontaktperson. Nye kontaktpersonordninger følges op efter ca. 3 måneder. En gang om året revurderes bevillingen i forhold til borgerens behov for hjælp sammen med kommunal sagsbehandler. Hvis kommunen ønsker en skriftlig indstilling/revurdering fremsender døvblindekonsulenten en sådan i samarbejde med borgeren. Kontaktpersonen kan have en faglig indsigt, som i nogle sammenhænge bør indgå i vurderingen. Ansættelsesforhold Når ansøgningen om kontaktpersontimer er bevilliget, er det kommunens ansvar at finde en kontaktperson, som borgeren skal godkende. Døvblindekonsulenten er gerne kommunen behjælpelig med at finde den rigtige person og deltager normalt ved første møde mellem kontaktpersonen og borgeren. Ansættelsessamtale Døvblindekonsulenten tilbyder kommunen at stå for ansættelsessamtalen, eventuelt i samarbejde med sagsbehandler. Det praktiske arbejde i forbindelse med ansættelsen varetages af kommunen, ligesom det er kommunens ansvar at sørge for, at papirer vedrørende tavshedspligt underskrives og at der indhentes straffeattest. Det må tilstræbes, at kommunens ansættelsesvilkår for kontaktpersonen er tydelige fra start, så der er ro omkring dette, når et arbejdsforhold påbegyndes. Arbejdstids placering Arbejdsopgaverne kan være placeret på alle tidspunkter alle ugens dage, men opgaverne er fortrinsvis fordelt mandag-fredag i dagtimerne. Der kan forekomme weekendarbejde og længere arbejdsdage samt rejseaktivitet i forbindelse med ledsagelse på kurser og ferierejser. 9

10 Hvis borgerens bevilling hovedsagelig er givet som puljetimer, er det vigtigt ved ansættelse af kontaktpersonen i store træk at få afklaret, hvornår og hvor ofte borgeren har behov for kontaktpersonsbistand. Pauser Det er vigtigt for både borger og kontaktperson, at der bliver aftalt pauser i løbet af arbejdstiden. Forsikring Kontaktpersonen er i forbindelse med sin ansættelse i kommunen omfattet af forsikring i arbejdstiden, men det er en god ide at undersøge, hvordan det er organiseret i den enkelte kommune. Ved ledsagelse under rejser i udlandet vil kommunens rejseforsikring normalt dække og der udleveres et rejseforsikringskort til den specifikke rejse. Førstehjælpskursus Det anbefales, at kontaktpersonen bliver tilbudt et af kommunens førstehjælpskurser. Rollefordelingen mellem borger, kommune og døvblindekonsulent Borgeren tilrettelægger og planlægger selv det daglige kontaktpersonarbejde. Kommunen tager sig af løn- og ansættelsesforhold for kontaktpersonen. Forholdene kan være forskellige fra kommune til kommune. Døvblindekonsulenten giver undervisning og individuel supervision til kontaktpersonen med det formål, at kontaktpersonen udvikler sig og bliver bedst muligt kvalificeret til at støtte den døvblinde i dagligdagen. Kontaktpersonen får viden om konsekvenserne af det dobbelte sansetab og får redskaber til at mestre arbejdet som kontaktperson. Arbejdet som kontaktperson indebærer en meget tæt kontakt med andre mennesker. Da kontaktpersonen arbejder meget alene, er det derfor meget vigtigt at deltage i undervisnings- og supervisionsmøderne, idet dette er den eneste måde at få bearbejdet og diskuteret faglige problemstillinger og blive opkvalificeret blandt andet omkring synstolkning og haptisk kommunikation. Døvblindekonsulenten har en gang årligt en evalueringssamtale med kontaktpersonen. Hvis der opstår problemer i ansættelsesforholdet er døvblindekonsulenten bindeled mellem parterne. I særligt problematiske situationer kan man beslutte, at der er to døvblindekonsulenter på en sag, en der rådgiver den døvblinde borger - og en der rådgiver kontaktpersonen. 9 Undervisning og individuel supervision Det fremgår af vejledningen til 98, at kontaktpersonerne skal have adgang til instruktion, undervisning og supervision. Denne opgave varetages af døvblindekonsulenterne. Tilbuddene gives som: 9 Se bilag 3, informationsark om kontaktpersonordningen, som udleveres til nye brugere af ordningen 10

11 Introduktionskurser for nye kontaktpersoner Faste møder med undervisning og supervision i grupper Kursusdage/temadage (eventuelt i form af internatkursus) med uddybning af specifikke emner Individuel supervision Kommunerne kan have forskellige ønsker til, hvor mange timer der afsættes til ovenstående, men døvblindekonsulenterne anbefaler, at der som minimum afsættes 45 timer årligt til undervisning og supervision. Døvblindekonsulenterne tilstræber, at der gives et ensartet tilbud om undervisning og supervision på landsplan, men med mulighed for tilpasning i forhold til lokale ønsker. Der kan være kursusbehov ud over det, døvblindekonsulenterne kan dække, blandt andet fordi døvblindhed er et progredierende handicap og kommunikationsmetoderne kan ændre sig. Eventuelle kurser ansøges hos kommunen, fx: Kursus i tegnsprog Kursus i taktilt tegnsprog Kursus i haptisk kommunikation Døvblindekonsulenterne opfordrer alle nye brugere af kontaktpersonordningen til at deltage i et orienteringskursus om ordningen. Sådanne kurser kan etableres for mindre grupper af døvblinde borgere. Sygdom og fravær Hvis borgeren bliver syg Borgeren bør kontakte kontaktpersonen og aflyse aftalen med denne i så god tid som muligt. Det bør fremgå af bevilling og ansættelsesvilkår, hvordan reglerne er for lønudbetaling i forbindelse med borgerens sygdom. Ved borgerens længerevarende sygdom eller død skal kontaktpersonen informere kommune og døvblindekonsulent. Hvis kontaktpersonen bliver syg Kontaktpersonen bør underrette borgeren i så god tid som muligt. Sygemelding sker i øvrigt til kommunen, som er ansættende myndighed. Ved sygdom eller andet fravær i mere end en uge bør døvblindekonsulenten orienteres. Ferie Ledsagelse på ferier og kurser Borgeren skal i god tid aftale rejser med kontaktpersonen. Når borgeren rejser sammen med én eller flere kontaktpersoner, skal det aftales mellem borgeren og kontaktpersonen, hvad borgerens forventninger er til kontaktpersonen. 11

12 Der gives løn for de timer, hvor kontaktpersonen reelt er til rådighed, i særlige tilfælde op til 16 timer pr. døgn. Kontaktpersonen har krav på 8 timers søvn pr. døgn. Kontaktpersonen er ikke forpligtet til at dele værelse med den døvblinde borger. Kontaktpersonen kan i særlige tilfælde blive tilbudt indkvartering på dobbeltværelse med anden kontaktperson. Dette sker typisk ved store arrangementer i foreningsregi, hvor mange kontaktpersonbrugere er samlet. Det kræver god planlægning og afstemning af forventninger at sikre et godt samarbejde, når der er tale om ledsagelse i forbindelse med aktiviteter, som strækker sig over længere tid, fx ved ferier og på kursus: Nogle borgere kan have behov for at benytte sig af kommunens plejetilbud. Døvblindekonsulenten kan eventuelt kontaktes omkring dette. o Forbrug af timetal og pauser aftales i videst muligt omfang inden afrejse. o Kontaktpersonen skal være indstillet på, at der er tale om ferie eller kursusvirksomhed for den døvblinde, mens der for hende/ham er tale om lønnet arbejde. o Det skal afklares, om borgeren forventer, at kontaktpersonen har sprogkendskab og kan formidle fra et fremmedsprog. o Kontaktpersonen skal være opmærksom på, at der kræves langt mere synstolkning og ledsagelse på fremmede steder. o Det er vigtigt at evaluere dagligt. Begge parter udtrættes hurtigere i fremmede omgivelser. Udgifter forbundet med at have en kontaktperson med som ledsager er beskrevet under punkt 10, første afsnit: Rejseudgifter. Kontaktpersonens ferie Når kontaktpersonen planlægger ferie, bør han/hun give borgeren besked i så god tid, at borgeren kan indrette sig på anden vis. I nogle kommuner er det muligt at skaffe vikar, men det kan ikke forventes ved alle ordninger. Kontaktpersonens arbejdsforhold Pauser Kontaktpersonen har ret til pauser i løbet af dagen. Dette aftales mellem borger og kontaktperson og skal indtænkes i borgerens planlægning af aktiviteter. Behov for to kontaktpersoner Nogle opgaver er særligt krævende, fx aktiviteter eller ferier udenfor den døvblindes hjem, hvor der skal arbejdes i mange sammenhængende timer. Det skal her individuelt vurderes, om der skal ansøges om to kontaktpersoner til opgaven, således at kontaktpersonerne ikke bliver fysisk nedslidte. Følgende situationer kan begrunde ansøgning om to kontaktpersoner: 12

13 På ferierejser, hvor der er tale om kommunikationskrævende opgaver, fx for taktilbrugere Møde- og kursusvirksomhed, hvor der ikke er tolk tilstede. Møde- og kursusvirksomhed, hvor den døvblinde borger ønsker at deltage i socialt samvær af et sådant omfang, at det forhindrer kontaktpersonen i at få nødvendig hvile og nødvendige pauser. Individuelle ferierejser for borgere, som ikke vil kunne klare en evt. nødsituation uden hjælp fra en kontaktperson Andre særligt krævende opgaver, eller opgaver for borgere med særlige behov. Uoverensstemmelser Har borgeren og kontaktpersonen problemer med samarbejdet, er det vigtigt, at de selv prøver at finde en løsning, ved at gøre modparten opmærksom på, at der er et problem. Hjælper dette ikke, kan borgeren eller kontaktpersonen henvende sig til døvblindekonsulenten. Eventuelle problemer bør tages i opløbet, og døvblindekonsulenten vil hellere modtage henvendelse en gang for meget end en gang for lidt jf. punkt 5 ansættelsesforhold. Voldsepisoder Hvis en kontaktperson udsættes for vold eller trusler om vold bør kommunen, som ansættende myndighed, kontaktes, idet følgende skal afklares: Anmeldelse om arbejdsskade/arbejdsbetinget lidelse Behov for støtte i forbindelse med eventuel politianmeldelse Behov for krisepsykolog Døvblindekonsulenten er gerne behjælpelig med kontakt til kommunen. Særlige udgifter Rejseudgifter Rejseudgifter til og fra bopælen dækkes, som i andre ansættelsesforhold, af kontaktpersonen selv. Når kontaktpersonen ledsager, betaler borgeren kontaktpersonens rejseudgifter, til fx møder eller kurser. Er der tale om store rejse- og opholdsudgifter, kan døvblindekonsulenten hjælpe med at ansøge kommunen om dækning af de ekstraudgifter, der er forbundet med at have kontaktpersonen med. Når kontaktpersonen ledsager borgeren til fx biograf, teater, café mm., afholder borgeren alle ekstraudgifter. Forplejning I lighed med andre ansættelsesforhold, sørger kontaktpersonen normalt selv for sin forplejning i løbet af en arbejdsdag. På dagsudflugter, hvor det ikke kan lade sig gøre at kontaktpersonen medbringer egen mad, påhviler udgiften til forplejning borgeren, med mindre kommunen har en aftale på området. 13

14 Ved flere dages ledsagelse på ferieture og kurser søges forplejning til kontaktpersonen som følgeudgift til 98, jf. punkt 10 eller betales af borgeren. I hverdagen kan borgeren ikke forvente, at kontaktpersonen selv ønsker at bestille mad på restaurant, men der skal gives mulighed for pause til at spise medbragt mad. Transportudgifter Borgeren skal, ved kørsel i kontaktpersonens bil, betale en kilometertakst. Det er ikke noget krav, at kontaktpersonen stiller bil til rådighed. Det anbefales at benytte statens højeste takst ved bykørsel; over 20 kilometer anbefales statens laveste takst. Hvis kontaktpersonen anvender egen bil i forbindelse med sit arbejde, er det ifølge Forsikringsoplysningen ansvarsforsikringen på bilen, der skal betale en eventuel erstatning til passageren, hvis bilen er impliceret i et færdselsuheld. Det er altid hensigtsmæssigt for kontaktpersonen at afklare ved sit forsikringsselskab, hvordan bestemmelserne i bilens police er. Etik i arbejdet Tavshedspligt Kontaktpersonen har ligesom andre offentligt ansatte tavshedspligt om personlige oplysninger, det vil sige om religion, politisk tilhørssted, helbred, seksuelle og strafbare forhold. Det samme gælder for oplysninger om sociale forhold, fx misbrug af nydelsesmidler, familieforhold, indtægter og formue. Tavshedspligten gælder også overfor andre kontaktpersoner og er ligeledes gældende efter ansættelsens ophør. Borgeren har derimod ikke tavshedspligt, så kontaktpersonen skal være opmærksom på ikke at oplyse om forhold, som han/hun ikke ønsker viderebragt. Kontaktpersonens rolle ved møder Ved møder med borgeren skal kontaktpersonen huske, at han/hun er på arbejde og derfor ikke skal føre samtaler med andre eller komme med egne kommentarer/meninger. Kontaktpersonen er formidler, ikke mødedeltager. Loyalitet Kontaktpersonen skal arbejde professionelt og være i stand til at adskille det private fra det arbejdsmæssige, både i forhold til borgeren og i forhold til andre kontaktpersoner. Indberetning af løn bygger på et tillidsforhold mellem kontaktpersonen, borgeren og kommunen. Borgeren er ansvarlig for, at bevillingen overholdes og skal altid være orienteret om det indberettede timetal. 14

15 Administration af borgerens penge og nøgler Borgeren varetager altid selv administrationen af sine penge såvel i banken som på indkøb. Kontaktpersonen skal sikre sig, at borgeren modtager restbeløb, kvitteringer og at borgeren forstår modtagelsen. For at undgå mistanke om tyveri, skal kontaktpersonen ikke, på noget tidspunkt, tage ansvar for/ administrere borgerens penge. Det samme gælder med nøgle til borgerens lejlighed. Tilbyder borgeren kontaktpersonen at få en nøgle til lejligheden, skal dette afslås. Kontaktpersonen må aldrig tage imod en nøgle til borgerens lejlighed. Alkohol- og rygepolitik Alkohol og arbejde hører ikke sammen Arbejdet som kontaktperson medfører stor kontakt til andre mennesker og det er derfor almindeligvis ikke hensigtsmæssigt, at kontaktpersoner indtager alkohol på arbejdet. Borgeren har lov til at ryge i eget hjem, men der henstilles til, at der luftes ud, inden kontaktpersonen møder på arbejde af hensyn til arbejdsmiljøet. Ligesom der henstilles til, at rygningen foregår, når kontaktpersonen har pauser. De fleste kommuner har endvidere en alkohol- og en rygepolitik, som også gælder for kommunens kontaktpersoner. 15

16 Bilag 1 Afsnit II Kontaktperson til døvblinde efter servicelovens 98 Kapitel 11 Generelt om kontaktpersonordningen 26. Borgere som er funktionelt døvblinde har ret til i fornødent omfang at få hjælp af en særlig kontaktperson. Ved vurdering af, om en borger har behov for hjælp efter 98, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren, jf. servicelovens 88. Kontaktpersonordningen kan ydes som en del af et samlet tilbud om hjælp t il pleje, overvågning eller ledsagelse til borgere, der modtager et samlet tilbud som led i et ophold i eget hjem eller i et botilbud. Det forudsættes, at kontaktpersonordningen dækker ledsagebehovet, og der ydes derfor ikke ledsagelse efter 97 til borgere, der har kontaktperson. Formål og personkreds 27. Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Kontaktpersonordningen kan ydes til borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde. Der er ingen øvre aldersgrænse. Kontaktpersonens opgaver 28. En kontaktpersons opgaver er blandt andet følgende: At besøge og kommunikere med modtageren af hjælpen. At orientere om hverdagen (avislæsning mv.). At være bindeled til omgivelserne. At bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger mv. At ledsage til indkøb, besøg, forretninger mv. At ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank osv. At ledsage til aktiviteter, kurser, møder o.l. At informere om omgivelser/synsbeskrivelse Almindelig praktisk bistand i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen skal udføre. Indirekte udgifter ved kontaktpersonordningen 29. Som følge af, at kontaktpersonordningen skal medvirke til, at borgere, der er funktionelt døvblinde, kan leve så normalt som muligt, har An kestyrelsen i SM C fundet, at det kan være nødvendigt at yde hjælp til dækning af indirekte udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen, f.eks. udgifter til kontaktpersonens fortæring og opholdsudgifter, i tilfælde, hvor kontaktpersonens tilstedeværelse i forbindelse med aktiviteten er nødvendig. 16

17 Kapitel 12 Tilrettelæggelse af ordningen 30. Det påhviler kommunalbestyrelsen at stå for arbejdet med at finde frem til og ansætte kontaktpersoner, at etablere den enkelte kontaktpersonordning og admi nistrere sådanne ordninger. 31. Det er en ganske særlig opgave at finde frem til den rigtige kontaktperson til den enkelte døvblinde, fordi en sådan ordning stiller store krav til begge parter, både fagligt og personligt. Arbejdet med at finde og ansætte kontaktpersonerne forudsætter derfor en særlig viden om døvblindhed. Den døvblinde skal altid være med til at finde frem til og godkende den enkelte kontaktperson. Instruktion 32. I det omfang, hvor arbejdet som kontaktperson kræver særligt tilrettelagt instruktion, kurser, uddannelse eller supervision, skal kommunen stille dette til rådighed. Kommunen skal søge den nødvendige ekspertise ved tilrettelæggelsen af instruktionen. 17

18 Bilag 2 Kommentarer til og uddybelse af den nordiske definition 1. Syn og hørelse er centrale i informationstilegnelse. En nedsættelse af disse to sanser, som overfører information fra afstand, øger derfor behovet for at anvende de sanser, der overfører information fra nært hold (lugt- og smagssanser, føle- og berøringssanser), og for at støtte sig til hukommelsen og anvendelsen af logiske slutninger. 2. Behovet for specifikke tilpasninger af omgivelser og tilbud afhænger af Tidspunktet for hvornår døvblindheden er indtrådt i forhold til personens kommunikative udvikling og sprogtilegnelse Graden af syns- og hørenedsættelsen Om døvblindhed er kombineret med andre funktionsnedsættelser Om syns-/hørenedsættelsen er stabil eller progressiv. 3. Et menneske med døvblindhed kan være mere eller mindre funktionshæmmet i forskellige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt specifikt at vurdere hver enkelt aktivitet og deltagelse heri. Variation i funktionsniveau og deltagelse kan også være betinget af forhold i omgivelserne samt individuelle, personlige forhold. 4. Døvblindhed medfører varierende behov for at tilpasse alle aktiviteter i et ligeværdigt samspil med omgivelserne - dog i særlig grad: Alle former for information Social interaktion og kommunikation Rumlig orientering og fri bevægelighed Dagligdags aktiviteter og krævende næraktiviteter som læsning og skrivning Et ligeværdigt samspil implicerer, at mennesker med døvblindhed og omgivelserne involveres på lige fod i tilpasningen af aktiviteter. Ansvaret for at dette finder sted påhviler samfundet. 5. En tværfaglig tilgang, som omfatter specifik viden relateret til døvblindhed, er nødvendig i servicetilbud og tilpasning af omgivelserne. 18

19 Bilag 3 Kontaktpersonordning for døvblinde - information til dig og dine pårørende Kommunen yder i fornødent omfang hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. (Serviceloven 98) Når du er døvblind og har behov for kontaktperson, har du sammen med din døvblindekonsulent vurderet, hvor mange timer, du har brug for og til hvilke formål. Døvblindekonsulenten har sammen med dig lavet en ansøgning til kommunen, der nu har bevilget kontaktpersonordningen. Kontaktpersonen bliver ansat af kommunen og følger kommunens løn og ansættelsesforhold. Døvblindekonsulenten støtter dig i brugen af ordningen og varetager undervisning og supervision af kontaktpersonen. Ordningen i praksis Bevillingen er typisk delt i ugentlige timer og puljetimer. Det er dit ansvar, eventuelt sammen med kontaktpersonen, at holde styr på timerne. Du planlægger dine aktiviteter i samarbejde med kontaktpersonen. Mange vælger at holde styr på aktiviteter og timer med en kalender. Snak jævnligt med kontaktpersonen om jeres samarbejde. 19

20 Det er vigtigt, at aftaler laves i god tid. Kontaktpersonen giver i god tid besked om ferie og kurser, så du kan indrette dig på anden vis i perioden. Kontaktpersonen er kort sagt bindeled til omgivelserne og kan orientere dig om det, der interesserer dig, gennem oplæsning, samtale, synsbeskrivelse og haptiske signaler, både i og uden for hjemmet. Almindelig praktisk bistand i hjemmet hører ikke med til de funktioner, som kontaktpersonen skal udføre Kontaktpersonen må fortælle dig, hvor der er snavset og om der er pletter på tøjet, MEN må ikke gøre rent. Kontaktpersonen må ledsage dig og fortælle om varer og priser og støtte i betalingen, MEN må ikke gå på indkøb eller i banken. Kontaktpersonen må ringe, tale eller skrive for dig, MEN må ikke overtage ansvaret. Kontaktpersonen må ikke have nøgle til dit hjem. Tavshedspligt Som kommunal ansat har kontaktpersonerne tavshedspligt. Opfølgning af ordningen Bevillingen gælder normalt et år ad gangen. Mindst en gang om året følges der op på ordningen af døvblindekonsulenten og eventuelt den kommunale sagsbehandler. Spørgsmål Opstår der uklarheder i ordningen, er du altid velkommen til at kontakte døvblindekonsulenten. Han eller hun har overblik over, hvordan din kommune organiserer ordningen. 20

21 Kommunen er ansvarlig for at deres borgere får den nødvendige rådgivning. Kommunen har indgået aftale med CFD s døvblindekonsulentordning om at yde specialrådgivning for borgere med døvblindhed, herunder at sikre en bæredygtig kontaktpersonordning. 21

22 22

23 23

24 Kontaktoplysninger CFD Rådgivning Faglig leder Anette Rud Jørgensen Telefon Mail: Anne Marie Thesbjerg 24

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Særlig kontaktperson til døvblinde Servicelovens 98 Acadre dok. 35098-13 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 20.12.2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Lov om social service 98, kontaktperson til døvblinde Serviceloven 98: Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes FDDBungdom Informatørtjenesten Kontaktpersonordningen Kommunikation Hjælpemidler Medlemsskab Vil du støtte FDDB? Foreningen af Danske DøvBlinde

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Handicapledsager i Skive Kommune

Handicapledsager i Skive Kommune Handicapledsager i Skive Kommune (Ledsagerordning, servicelovens 97) Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Hvad vil det sige at være ledsager? At være ledsager for et menneske med handicap indebærer: At du er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

om erhvervet døvblindhed

om erhvervet døvblindhed om erhvervet døvblindhed Indhold 3 Indledning 5 Om døvblindhed 6 Årsager til døvblindhed 6 Konsekvenser af døvblindhed 9 Kommunikation med døvblinde 10 Landsdækkende døvblindekonsulentordning 13 Tilbud

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Håndbog for frivillige

Håndbog for frivillige Håndbog for frivillige Indledning Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig har. Som frivillig er der mange forskellige opgaver på Lions Park Søllerød du kan deltage

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 CFD er fra 1. januar 2018 et privat tilbud uden driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Taksterne for 2018 er derfor tillagt moms jævnfør Positivlisten i Bekendtgørelse om

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1. Revisionsnr. 0 Side 1/7 Kvalitetsstandard for ledsageordning Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af den. Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere