Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)"

Transkript

1 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom på andelsbasis begyndte i større omfang i slutningen af 1950 erne. Lejelovens tilbudspligtsregler har fremmet denne udvikling. Efter reglerne om tilbudspligt skal ejeren af en udlejningsejendom tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, hvis ejeren ønsker at sælge ejendommen, jf. herom afsnit 4. Som følge af huslejereguleringen har de private udlejningsejendomme kunnet erhverves til en relativt lav pris set i forhold til en tilsvarende ejerlejlighedsejendom. Der er ingen regulering af prisfastsættelsen ved andelsboligforeningens køb af ejendommen. Men da ejerens alternativ er salg som udlejningsejendom, og da de enkelte andelshavere ved videresalg af deres andelsboliger er underlagt maksimalprisreglerne, vil købesummen ved lejernes overtagelse af udlejningsejendommen normalt svare til ejendommens markedspris som udlejningsejendom. Der findes to former for andelsboliger, henholdsvis traditionelle andelsboliger og nyopførte andelsboliger. De to andelsboligformer udgør to adskilte delmarkeder. De traditionelle andelsboliger opstår ved, at lejerne i en udlejningsejendom køber ejendommen i fællesskab og danner en andelsboligforening. Langt de fleste traditionelle andelsboliger er opført før Der findes dog også eksempler på, at lejerne har købt nyere ejendomme. De nyopførte andelsboliger er opført af en andelsboligforening eller med henblik på overdragelse til en andelsboligforening umiddelbart efter opførelsen. De fleste nyopførte andelsboliger er opført efter 1980 med offentlig støtte. I de senere år er der dog også opført en del andelsboliger kun med offentlig garanti eller helt uden direkte offentlig støtte. Andelsboligerne er subsidieret gennem skattesystemet via fritagelsen for ejendomsværdiskat.

2 2/10 Reglerne for driften af begge typer private andelsboliger findes i andelsboligloven. Loven fastsætter en række ufravigelige bestemmelser om stiftelse af foreningen samt om overdragelse og prisfastsættelse af andele. Herudover er det overladt til den enkelte forening gennem vedtægterne for foreningen at fastsætte bestemmelser om indskud og hæftelse, boligafgift, vedligeholdelse og forandringer, udlejning, ventelister, eksklusion, generalforsamling, bestyrelse, regnskab, revision og opløsning. 2. Andelsboligen som boligform Andelsboligen er traditionelt blevet anset som den tredje boligform en mellemting mellem ejer- og lejeboligen. Som konsekvens af maksimalprisreglerne har også personer med mindre indkomster mulighed for at erhverve en andel. Andelsboligen er endvidere kendetegnet ved, at overdragelser er forbundet med ubetydelige udgifter set i forhold til ejerboligen. Andelsboligen adskiller sig fra lejeboligen på følgende områder: - Formueandelen og brugsretten kan overdrages - Andelshaveren kan afhængigt af vedtægtsbestemmelsernes udformning have indflydelse på, hvem boligen skal overdrages til - Der er adgang til udførelse af forbedringsarbejder, som med afskrivninger kan indgå i andelens pris ved salg - Andelsboligforeningen er fuldstændig beboerstyret - Andelshaveren kan belåne andelen Andelsboligen har det til fælles med lejeboligen, at der ikke er fri prisfastsættelse (leje/pris ved overdragelse), da der findes lovregler om, hvilken leje/salgspris, der højst kan tages. Andelsboligen adskiller sig fra ejerboligen på følgende områder: - Der er ikke fri prisdannelse - Der betales ikke ejendomsværdiskat - Der er ikke rentefradragsret for foreningens medlemmer for den pantegæld, som er tinglyst i foreningens ejendom (andelshaveren har dog rentefradragsret i forhold til lån, som optages til finansiering af køb og forbedringer af andelen) - Der er ikke overdragelsesomkostninger i form af tinglysningsafgift, og overdragelsen kan normalt ske uden medvirken af ejendomsmægler og advokat Andelsboligen har visse fællestræk med ejerboligen derved, at driften af foreningens ejendom er fuldstændig beboerstyret. Der er endvidere mulighed for opsparing i boligen. Derudover har andelshaveren mulighed for at udføre forbedringsarbejder i boligen og få betaling herfor i forbindelse med overdragelse af andelen. Endelig har andelshaveren mulighed for at belåne andelen med pengeinstitutlån (men ikke med realkreditlån)

3 3/10 3. Hvor mange andelsboliger er der og hvem bor i dem? Der findes i alt ca andelsboliger fordelt med ca traditionelle andelsboliger og ca nye andelsboliger opført efter Dette skal ses i forhold til, at der findes ca ejerlejligheder. Den årlige tilvækst af andelsboliger udgør for tiden ca traditionelle andelsboliger og ca nyopførte andelsboliger. 80 pct. af de traditionelle andelsboliger ligger i København og Frederiksberg kommuner. I de to kommuner til sammen udgør de traditionelle andelsboliger 31 pct. af boligmassen. I Århus kommune udgør de traditionelle andelsboliger 2 pct. af boligmassen. Med hensyn til socioøkonomiske karakteristika er der i de traditionelle andelsboliger en overrepræsentation af studerende, personer med en videregående uddannelse og enlige, mens familier er kraftigt underrepræsenterede. I de nyopførte andelsboliger er en meget stor overrepræsentation af pensionister. Andelshavernes gennemsnitlige husstandsindkomst er marginalt højere end lejernes og væsentligt lavere end ejernes. Med hensyn til formue ligger andelshaverne i de traditionelle andelsboliger i København/Frederiksberg på niveau med de almene lejere og væsentligt lavere end de private lejere, hvilket bl.a. hænger sammen med overrepræsentationen af studerende. I de nyopførte andelsboliger uden for hovedstadsregionen har andelshaverne en gennemsnitlig formue, der er væsentligt højere end lejernes, men væsentligt lavere end ejernes. 4. Nærmere om de juridiske rammer a. Prisfastsættelsesreglerne i andelsboligloven Andelsboliger er ligesom lejeboliger en reguleret boligform. I andelsboliglovens 5 er der fastsat regler for, hvilken pris en sælger af en andelsbolig højst kan beregne sig ved videresalg af andelen. Efter disse regler må prisen på en andelsbolig ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides: a) Anskaffelsesprisen. b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c) Den senest ansatte ejendomsværdi efter lov om vurdering af landets faste ejendomme. d) Det beløb, hvortil vurderingsrådet ved 17. almindelige vurdering pr. 1. april 1981 har ansat ejendommen til ejendomsværdi. Beløbet kan forhøjes med indtil 22 pct. I en nystiftet andelsboligforening bestående af traditionelle andelsboliger vil metode a og b ofte ligge ret tæt på hinanden, da langt de fleste af disse andelsboligforeninger er etableret ved, at lejerne har anvendt lejelovens tilbudspligtsregler, jf. nedenfor, og købt deres udlejningsejendom i fællesskab.

4 4/10 Prisniveauet for disse andelsboliger vil være betydeligt lavere end prisen for tilsvarende ejerboliger, da huslejereguleringen begrænser andelsboligejendommens værdi. I de senere år er priserne på udlejningsejendomme imidlertid steget markant. Det betyder, at vurderingmetode b og c efterhånden, som andelsboligforeningen har eksisteret i en periode, vil være den foretrukne for de andelsboligforeninger, der ønsker den højest mulige salgssum for deres andelsboliger. Der er i dag kun få andelsboligforeninger, hvor prisfastsættelsen sker efter metode d. Det skyldes, at de andre tre metoder vil generere højere salgssummer for andelsboligforeningernes boliger. Det bemærkes, at andelsboliglovens prisfastsættelsesregler ikke finder anvendelse, når en andelsboligforening beslutter sig for at sælge hele andelsboligforeningsejendommen (likvidation). Det vil sige, at ejendommen frit kan sælges til den pris, investor er villig til at give. b. Tilbudspligten De nuværende regler om tilbudspligt er indføjet i lejeloven i Ejeren opfylder sin tilbudspligt ved at fremsætte tilbud over for samtlige lejere af udlejede beboelseslejligheder om, at en andelsboligforening, der er dannet af lejerne, kan erhverve ejendommen på samme vilkår, som ejeren dokumenterer at kunne få ved salg til anden side. Vilkårene skal kunne opfyldes af en andelsboligforening. Lejerne får en frist på mindst 10 uger til at acceptere ejerens tilbud. Ejeren er kun forpligtet til at acceptere lejernes overtagelse af ejendommen, hvis mindst halvdelen af lejerne er medlemmer af andelsboligforeningen. De lejere, som ikke ønsker at blive andelshavere, bliver boende som lejere hos andelsboligforeningen. Efterhånden som lejerne flytter, sælges deres boliger normalt som andelsboliger. Tilbudspligten betyder, at den private udlejningssektor for tiden årligt reduceres med ca lejligheder. Tilbudspligten blev indført på et tidspunkt, hvor den vedligeholdelsesmæssige standard i de private udlejningsboliger var dårlig. Som følge af huslejereguleringen kunne det være vanskeligt for udlejerne at finansiere vedligeholdelsesarbejder. Det var opfattelsen, at andelshaverne via indflydelsen på foreningens drift ville være motiveret til at igangsætte arbejder på ejendommen. Det vurderes, at tilbudspligtens betydning for vedligeholdelsesstandarden i dag ikke har den samme betydning, som ved dens indførelse i Varianter af Århusmodellen

5 5/10 Århusmodellen går kort fortalt ud på, at en andelsboligforening opløses og foreningens aktiver herunder ejendommen realiseres. Da denne tendens hovedsageligt er set i Århusområdet, er modellen blevet benævnt Århusmodellen. Indtil nu er der i praksis set to varianter af salg af andelsboligforeningsejendomme, som begge vedrører ældre ejendomme: 1. Foreningen opløses, beboerne fraflytter helt eller delvist ejendommen, og ejendommen sælges til en investor, der renoverer boligerne og efterfølgende driver ejendommen som udlejningsejendom. Derved flyttes de renoverede boliger ud af det omkostningsbaserede huslejeprincip og op i nærheden af markedslejen. 2. Foreningen opløses, beboerne fraflytter helt eller delvist ejendommen og ejendommen sælges til en investor, der [i nogle tilfælde] renoverer ejendommen. Derefter sælges ejendommen på ny til en andelsboligforening. Købsprisen for de nye andelsboliger er markedsprisen, som herefter fremover kan lægges til grund ved videresalg af andelene, jf. ovenfor nævnte prisfastsættelsesmetode a. Ingen af de to varianter af salg af andelsboligforeningsejendomme vurderes på det foreliggende grundlag at være i strid med gældende lovgivning. I forhold til de to varianter kan anføres, at nogle af de solgte ejendomme efter det oplyste har været nedslidte og har trængt til gennemgribende vedligeholdelse/renovering. I nogle tilfælde en så omfattende renovering, at andelsboligforeningen af økonomiske grunde ikke har haft mulighed for at gennemføre den. Dette forhold har i en del tilfælde været et væsentligt moment for køberen i forbindelse med handlen, idet køberen har ønsket at forestå en gennemgribende modernisering af ejendommen og derefter enten udleje den til markedsleje eller sælge den til en ny andelsboligforening til en højere pris, end køberen har givet for ejendommen. I begge varianter er der således set tilfælde, hvor investor foretager en omfattende istandsættelse af ejendommen. Der foreligger oplysninger om salget af en konkret andelsboligforening. Den samlede ejendom blev solgt af andelsboligforeningen i 2003 for kr., svarende til kr./m². Ejendommen består af 28 matrikelnumre, hvoraf de fleste i løbet af 2004 er videresolgt enkeltvis til hver sin lille andelsboligforening. Inden videresalget er ejendommen renoveret og der er indrettet lejligheder i tagetagen. Flertallet af de solgte ejendomme har 6 boliger med et samlet boligareal på 270 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er således på 45 m². En række af disse ejendomme er solgt for kr. pr ejendom. Det svarer til en pris på kr. pr. bolig eller kr./m². Værdien pr. m² er således steget med knap kr. Som et andet eksempel kan nævnes en andelsboligforening, hvor ejendommens værdi er fastsat ved valuarvurdering til 10,5 mio. kr. Restgælden i for-

6 6/10 eningen er 2,5 mio. kr. Det indebærer, at andelsværdierne udgør 8,0 mio. kr. Foreningen har fået tilbudt 33 mio. kr. for ejendommen, hvis den overdrages uden beboere. Der er 30 lejligheder i ejendommen. Nettoprovenuet ved handlen er af formidleren af handlen anslået til kr., hvilket svarer til en anslået pris på kr. pr. m² (i alt m²). En lejlighed på fx 55 m² vil således kunne indbringe i alt kr. og en lejlighed på 63 m² vil kunne indbringe kr. Værdien pr. m² er således steget med knap kr. Herudover har der i pressen og af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) været nævnt en tredje variant: 3. Foreningen opløses, men ejendommen sælges enten direkte eller gennem en stråmand til de samme andelshavere, som derefter danner en ny andelsboligforening. Der sker ikke et reelt salg, men alene en overdragelse af ejendommen på papiret, hvorved opnås, at der sker en opskrivning af værdien af ejendommen. Andelsboligforeningen får skøde på ejendommen til en pris betragteligt over den maksimalpris, andelshaverne før salget kunne opnå. Anskaffelsessummen for ejendommen lægges fremover til grund ved overdragelser af andele. Dette indebærer, at andelshaverne ved videresalg af andelene kan oppebære en langt højere pris end før overdragelsen af ejendommen. Denne variant må imidlertid indtil videre betragtes som en mere teoretisk mulighed, idet der ikke er kendskab til variantens gennemførelse i praksis. Der er imidlertid kendskab til et enkelt tilfælde, hvor en ejendomsmægler har udarbejdet tilbud om at forestå salget af en privat andelsboligforening til en ny andelsboligforening bestående af de samme andelshavere. Ejendommen består af 110 lejligheder, hvoraf de fleste er på m². Ejendomsmæglerfirmaet har afgivet et konkret tilbud om at stå for et salg af foreningens ejendom med en salgspris på 133 mio. kr. Ejendommen foreslås finansieret med realkreditlån på 106,4 mio. kr. og kontante indskud på 26,6 mio. kr. Ejendommen er før salget behæftet med lån på 17 mio. kr. På den baggrund vurderes der at kunne tilfalde en andelshaver i en af lejlighederne på ca m² et provenu i størrelsesordenen kr. (det nye indskud i den nye forening fratrækkes dette provenu. Indskuddet vil være på ca kr.). Ovennævnte tilbud skal ses i lyset af, at der foreligger en valuarvurdering efter andelsboliglovens 5 fra marts 2005, hvorefter ejendommen er fastsat til en værdi på 45 mio. kr. Varianten er ikke i strid med konkrete bestemmelser i andelsboligloven, men det kan ikke udelukkes, at fremgangsmåden af domstolene (hvis en sag skulle blive anlagt af en køber af en andel, som mener, at han som følge af det konstruerede salg har betalt mere for andelen, end han burde) vil blive betragtet som en omgåelse af andelsboliglovens maksimalprisbestemmelser. Det vides endvidere ikke, om realkreditinstitutterne er villige til at finansiere en sådan handel med realkreditlån op til 80 pct. af købsprisen.

7 7/10 6. Århusmodellens udbredelse og anvendelse Der er ved en systematisk søgning opgjort, at 109 private andelsboligforeninger har solgt deres ejendom i perioden De solgte ejendomme omfatter i alt 971 boliger tallet er optalt medio april og dækker København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg kommuner. Tabel 1. De solgte andelsboligejendomme fordelt på salgsår Salgsår Ejendomme Boliger I alt Note: I 2003 vedrører halvdelen af de solgte boliger en enkelt ejendom Det fremgår af tabel 1, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af salg fra 2003 til 2004, idet omkring ca. 40 pct. af de solgte ejendomme siden 2000 er solgt i I tabel 2 er de foretagne salg i perioden fordelt på de kommuner, hvori salgene er forekommet. Tabel 2. De solgte andelsboligejendomme fordelt på kommuner Kommune Ejendomme Boliger København Nykøbing F 2 7 Odense 8 35 Svendborg 1 3 Kolding 1 4 Vejle 5 23 Randers 2 16 Århus Morsø 1 10 Frederikshavn 1 18 Ålborg Hele landet Note: I København er 3 af ejendommene (i alt 62 boliger) solgt til kommunen Det fremgår af tabel 2, at knap 65 pct. af såvel de solgte ejendomme som de solgte boliger er beliggende i Århus Kommune. Salget af de knap 627 boliger opvejes dog af, at der i samme periode har været en nytilgang på godt 500 traditionelle andelsboliger i Århus.

8 8/10 Af de 109 solgte ejendomme er de 49 solgt til ca. 40 forskellige selskaber. Endvidere er 7 solgt til interessentskaber, mens 30 er solgt til personer. Københavns Kommune har købt 3 ejendomme (hvoraf de to tilhørte samme andelsboligforening). Der er ingen salg til andre kommuner. For de fleste resterende ejendomme foreligger der ikke oplysninger om køberen. Der er solgt næstflest boliger i Københavns Kommune. De solgte boliger svarer dog kun til 0,1 pct. af det samlede antal traditionelle andelsboliger i København. Tre af de solgte ejendomme med mere end halvdelen af de solgte andelsboliger er solgt til Købehavns Kommune i forbindelse med byfornyelse for to ejendommes vedkommende med henblik på nedrivning. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er solgt nogen andelsboliger i Hovedstadsområdet uden for Københavns Kommune. Det er hovedsageligt mindre andelsboligforeninger, der er solgt. Godt 35 pct. af de solgte andelsboligejendomme har således kun 3 eller 4 boliger. Endvidere er der også ca. 35 pct., der har 5-9 boliger jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Solgte andelsboligejendomme fordelt efter ejendomsstørrelse Ejendomsstørrelse Ejendomme Boliger antal pct. 3-4 boliger boliger boliger boliger og derover I alt Af ejendommene med boliger har mere end halvdelen kun 10 boliger. Af de 8 ejendomme med 20 boliger eller derover er de to med henholdsvis 20 og 33 boliger solgt til Københavns Kommune. Århusmodellen er således primært koncentreret om de mindre andelsboligforeninger. Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede antal boliger i andelsboligforeninger, der er opført før 1980, og som består af mindst 3 lejligheder. Ser man på det samlede antal andelsboligforeninger i Danmark i forhold til størrelse, fremgår det af tabel 4, at 5 pct. af de danske andelsboliger er beliggende i ejendomme med mindre end 10 boliger, og 20 pct. i ejendomme med mindre end 20 boliger. Tabel 4. Potentialet af foreninger som kunne sælges efter Århusmodellen

9 9/10 København Frederiksberg Århus Landet total Størrelse Ejendomme Boliger Ejendomme Boliger Ejendomme Boliger Ejendomme Boliger 3-9 boliger/ ejendomme boliger/ ejendomme boliger/ ejendomme Over 30 boliger/ ejendomme Alle Note: Egne beregninger på baggrund af træk i Bygnings- og boligregistret (BBR). I BBR er tallene opgjort på ejendomsniveau. Med enkelte undtagelser er der i Danmark en ejendom pr. forening. Derfor bruges de to ord i det følgende synonymt. Det har vist sig, at salg af andelsboligforeningsejendomme især har fundet sted i mindre foreninger (med under 10 boliger), hvor det alt andet lige har vist sig at være lettere at opnå flertal for en beslutning om salg af foreningens ejendom. Derfor vurderes potentialet for fremtidige salg af andelsboligforeningsejendomme at ligge i de små foreninger. Århus har modsat København forholdsvis mange foreninger med under 10 boliger. Således har 67 pct. af foreningerne svarende til knap 40 pct. af andelsboligmassen i Århus under 10 boliger, mens det tilsvarende tal i København er 10 pct. svarende til under 2 pct. af andelsboligmassen. Potentialet for modellens udbredelse i København anses derfor for at være af begrænset størrelse. 7. Vedligeholdelsesstandard på andelsboliger Der findes ikke repræsentative undersøgelser (ultimo 2003) af, om nogle ejerformer generelt er bedre vedligeholdt end andre ejerformer. Ligeledes er der ingen undersøgelser, der beskriver den generelle vedligeholdelses- og forbedringsstandard i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger. Med hensyn til installationsmangler i form af manglende bad, centralvarme og/eller toilet der er installationsmangler i 9 pct. af alleboliger opf ørt før I de ældste boliger opført før 1900 er der installationsmangler i 17 pct. af boligerne. Udbredelsen af installationsmangler er på 5 pct. i ejerlejligheder opført før 1970 og på 10 pct. for ejerlejligheder opført før Altså lidt under det generelle gennemsnit. De traditionelle andelsboliger har en større andel af installationsmangler end boligmarkedet som helhed. Installationsmangler i de traditionelle andelsboliger er således på 21 pct. for boliger opført før 1970 og på 34 pct. for boliger opført før 1900.

10 10/10 På den baggrund vurderes der at være et potentiale for igangsættelse af privat finansierede forbedringsarbejder m.v. via Århusmodellen. 8. Konklusion Sammenfattende må det på baggrund af ovenstående lægges til grund, at fremgangsmåden med salg af andelsboligforeningsejendomme fortsat kun sker i begrænset omfang og typisk i små ejendomme, at fænomenet sandsynligvis ikke vil blive meget udbredt i hovedstaden, hvor foreningerne typisk er større. at der i visse tilfælde forsvinder billige og dårligt vedligeholdte ejendomme fra markedet, men at de overgår til at være velvedligeholdte og dyrere boliger. I de traditionelle andelsboliger er bl.a. en overrepræsentation af studerende og enlige. I det omfang, der sker salg af andelsboligforeningsejendomme og efterfølgende omdannelse efter Århusmodellen, vil det blive sværere for disse grupper at erhverve sig en prisbillig bolig. Dette kan udgøre et problem især i hovedstadsområdet, hvor der er udbredt mangel på studieboliger og boliger, som én indkomst kan betale. Det er dog tvivlsomt, om de nævnte salg af andelsboligforeningsejendomme vil få større udbredelse i hovedstadsområdet, idet Århusmodellen er lettest at gennemføre i små andelsboligforeninger. Jf. ovenfor er der i Århus knap 40 pct. af andelsboligerne, som befinder sig i andelsboligforeninger med under 10 boliger. De københavnske andelsboligforeninger er typisk større. Kun knap 2 pct. af boligerne er beliggende i foreninger med færre end 10 boliger. Potentialet for gennemførelse af Århus-modellen i københavnsområdet vurderes på den baggrund med betydelig usikkerhed at være på maksimalt boliger. Et positivt element ved Århusmodellen er, at der i visse tilfælde forsvinder billige og dårligt vedligeholdte andelsboligejendomme fra markedet som senere overgår til at være velvedligeholdte og dyrere boliger renoveret på privat initiativ.

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13.

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt Teknisk gennemgang Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. november 2012 Baggrund Indhold Andelsboligsektoren i tal Udviklingen i ejendomsvurderingen

Læs mere

Tim Vibeholm Larsen Afgangsprojekt, HD 2. del Handelshøjskolen København 2. november 2015. 1. Indledning... 3

Tim Vibeholm Larsen Afgangsprojekt, HD 2. del Handelshøjskolen København 2. november 2015. 1. Indledning... 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Problemfelt og problemformulering... 5 2.1 Problemformulering... 5 3. Struktur og metode... 6 4. Afgrænsning... 8 5. Boligmarkedet generelt... 9 5.1 Andelsbolig... 9 5.2 Ejerbolig...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Andelsboligloven Andelsboligloven - Læs hele andelsboligloven her Kapitel I - Lovens område Kapitel II - Andelsboligforeninger Kapitel III - Boligaktieselskaber o.lign. Kapitel IV - Boligsamejer Kapitel

Læs mere

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.

Statsautoriserede Ejendomsmæglere & valuar MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo. Salgsopstilling Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Voss elkomfur, Gorenje emhætte, Frigor køleskab Følgende andet løsøre findes i

Læs mere

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk.

Ejendomsmæglere & valuarer MDE Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk www.bornholmerbo.dk. Salgsopstilling Købspris 275.000 Boligydelse pr. md. 2.333 Anvendelsesudgifter pr. md. 1.361 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Gorenje

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet 2006 2 Kapitel 1. Indledning 5 1.1 Baggrunden for analysen 5 1.2 Analysens indhold 5 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse 5 Kapitel 2. Resumé af rapporten

Læs mere

Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C

Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C Sags nr. 10843937 Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S

Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S Sags nr. 10144075 Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rentemestervej 48, st.th. 2400 København NV

Rentemestervej 48, st.th. 2400 København NV Sags nr. 10624940 Rentemestervej 48, st.th. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse.

A/B Livjægergade 44/Næstvedgade 2 har nedlagt påstand om frifindelse. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2016 i sag nr. BS 45C-3736/2015: Ask Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København Ø og Iben Frellesvig Livjægergade 44, 2. tv. 2100 København

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2013 Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Aarhus

Læs mere

En super flot og indflytningsklar andelslejlighed Sags nr. 2200-725

En super flot og indflytningsklar andelslejlighed Sags nr. 2200-725 En super flot og indflytningsklar andelslejlighed Sags nr. 2200-725 Jægersborggade 19, 4.tv. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Super flot lejlighed med den skønneste store altan Sags nr. 2400-844

Super flot lejlighed med den skønneste store altan Sags nr. 2400-844 Super flot lejlighed med den skønneste store altan Sags nr. 2400-844 Svanevej 24A, st.tv. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre

I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre Sags nr. 10643256 I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Vigerslev Allé 94, st.tv. 2500 Valby

Vigerslev Allé 94, st.tv. 2500 Valby Sags nr. PJ140302 Vigerslev Allé 94, st.tv. 2500 Valby Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Buddingevej 84a, 2. tv., 2800 Kongens Lyngby Sag nr. A000134 Dato: 11. september 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse

Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse Sags nr. 10630645 Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Beatevej 22, 1. 3., 2500 Valby Sag nr. 12TS0171 Dato: 15. oktober

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Århusgade 62, st. th., 2100 København Ø Sag nr. A000129 Dato: 27. februar 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 1 af 10 27-02-2013 23:28 LBK nr 1716 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens område Kapitel

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Salgsopstilling. Husdyr: Alm. husdyr tiladt. Udlejning: Efter andelsboligloven

Salgsopstilling. Husdyr: Alm. husdyr tiladt. Udlejning: Efter andelsboligloven Salgsopstilling Adresse Ålborggade 16, 5. tv., 2100 København Ø Sag nr. A000136 Dato: 28. januar 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV

Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV Sags nr. 10614225 Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Hvidovrevej 128P, 1.th. 2650 Hvidovre

Hvidovrevej 128P, 1.th. 2650 Hvidovre Sags nr. 10642548 Hvidovrevej 128P, 1.th. 2650 Hvidovre Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik

Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik Boligmarkedet skal dereguleres Erstat planøkonomi med markedsøkonomi Boliger er sammen med mad livsnødvendigt forbrug. Derfor er det afgørende, at det politiske

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Borgervænget 1A, 6710 Esbjerg V Sag nr. 1557 Dato: 31. juli 2014 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Komfur

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141

Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141 Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141 Julius Valentiners Vej 9, 2.tv. 2000 Frederiksberg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Fiskenes Kvarter 71, 6710 Esbjerg V Sag nr. 140200 Dato: 18. august 2014 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor?

10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? 10 års vækst med samme andel lejerboliger - hvorfor? Morten Skak Center for Bolig og Velfærd, Realdania Boligdag 2008 Center for Boligforskning Ejerboligandelen i Danmark og nogle andre europæiske lande.

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Nørgaardsvej 4, Sejlflod, 9280 Storvorde Sag nr. 1303043A Dato: 30. september 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

God 3-værelses med vestvendt altan Sags nr. 122-4131

God 3-værelses med vestvendt altan Sags nr. 122-4131 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk God 3-værelses med vestvendt altan Sags nr. 122-4131 Nedertoften 9, 2.tv. 2720 Vanløse Ejendomsmæglerens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V

Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V Sags nr. 10843835 Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Det danske boligmarked. Kapitel 2. 2.1 Indledning. 2.2 Flere boligmarkeder

Det danske boligmarked. Kapitel 2. 2.1 Indledning. 2.2 Flere boligmarkeder Det danske boligmarked Kapitel 2 2.1 Indledning Dette kapitel omhandler det samlede danske boligmarkeds historie. De forskellige ejerformers historie beskrives, herunder de forskellige ejerformers styrker

Læs mere