Af vor Forenings Historie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af vor Forenings Historie."

Transkript

1

2 Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere flere af vore Medlemmer at faa lidt at vide om dens Oprindelse og dens Virksomhed i de første Aar. Hvem, der er den egentlige Stifter af Foreningen, er van skeligt a t sige, da flere Kræfter har virket sammen til dens Dannelse. Forfatt eren heraf havde ganske vist i mange Aar gaaet og syslet me d Sva mpene og' per sonlig havt megen Glæde deraf, ligesom jeg ogsaa efter fatti g Evne havde søgt at udbrede Kend skab til dem i vide re Kredse uden egentlig at hav e havt synderlig Held i denne Bestræb else. Jeg udgav i "1887 en Bog om spiselige og giftige Svampe, som, skjøndt den efter Forholdene var billig, just ikke kunde glæde sig ved nogen stor Afsætning. - Da der nu i Eftera aret 1905 var et særdeles rigt Svampeflor, fik jeg et ualmindeligt stærkt Anfald af min aarligt recidiverende Svampebegejstring, og jeg spek ulerede stærkt paa, om der dog.ikke kunde gjøres noget for at gjør e andre Mennesker her til Lands dela gtige i den store Glæde, jeg selv i mange Aar havde havt ved at sysle med Svampene, og for at lære dem ikke blot at spise Svampe, men ogsaa i det Hele at stifte Bekendtskab med dem, saa at de kunde blive om muligt lige saa populære som de højere P lanter, for hvilke der dog alt id har været en Del Interesse blandt Publikum. - Da der netop i de Dage var en udmærket smuk Georgineudstilling i Zoologisk Have, henvendte jeg mig til Direktør J. SCHIØTT for at foreslaa ham at lade denne Udstilling afløses af en Svampendstilling. - Jeg kom her til den rette Mand. Han gik strax med Begejstring ind paa Tanken, og med den ham egne livfulde Energi og Dygtighed fik han hurtigt vakt Interesse for Sagen. Der blev 4 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 - 36 stødt i Trompeten i alle Blade, saa at Publikum formelig blev bombarderet med Svampeartikler. En Expedition under Ledelse af Overgartner RISUM og flere andre blev udsendt i Skovene i Kjøbenhavns Omegn for at indsamle Svampe, og da der ogsaa fra hele Landet kom mangfoldige værdifulde Sendinger, lykkedes det os at faa arrangeret en meget righoldig og interessant Udstilling. Samtidig inviteredes Pressens Mænd til en flot Frokost i Haven, hvor der af materielle Nydelser blandt andet serveredes en Svarnperet, og hvor Direktør SCHIØTT i et aandfuldt og humoristisk Foredrag slog til Lyd for Svampene, som herefter fik en velvillig Omtale i Pressen. Derved, og ved at der i de følgende Dage, medens Udstillingen bestod, serveredes Svamperetter i Havens Restaurant, blev Sagen populær, og Sejren var vundet. Hvad jeg saaledes i 18 Aar havde gaaet stille og sværmet for, men ikke kunnet bringe videre end til fromme Ønsker, var nu ved JULIUS SCHIØTTS Energi blevet gennemført i Løbet af 14 Dage. Der var blevet vakt en Stemning iblandt Publikum, og det gjaldt at benytte denne Stemning. I saa Henseende kom en Artikel af Tandlæge MADELUNG i "Dannebrog" overordentlig belejligt. - Hr. MADELUNG, der havde bidraget væsentligt til Udstillingen ved flere værdifulde Sendinger, slog i denne Artikel til Lyd for Dannelsen af en Forening af Svampeinteresserede, og han er saaledes den, der først har undfanget Ideen. Direktør SCHIØTT, som læste Artiklen, greb straks Tanken med Begejstring og satte sig i Forbindelse med Hr. MADELUNG og med mig. Der blev da sammenkaldt et Møde af Svampeinteresserede i Zoologisk Have den 1. Oktober Paa dette Møde blev man snart enig om at danne en Forening med det Formaal "at udbrede Kendskab til Svampene samt at lære Befolkningen at benytte dem som Fødemiddel og nøje kende de spiselige Arter fra de giftige"; kun om Foreningens Navn var der nogen Discussion. Det af nogle tilstedeværende foreslaaede korte og velklingende Navn "Danmarks Svampeforening" blev af Flertallet forkastet som formentlig altfor indbydende for Folkevittigheden. - Til Medlemmer af Bestyrelsen valgtes Professor EMIL CHRISTIAN HANSEN, Direktør JULIUS SCHIØTT,. Kg!. Mundkok FREITAG, Overretssagfører KNUDSEN i Vejle og Læge C. MUNDT. Til Suppleanter valgtes D'Hrr, Tandlæge MADELUNG. og Apotheker BORN. - Paa et senere Bestyrelsesmøde valgtes Læge C. MUNDT til Formand og Direktør J. SCHIØTT til Kasserer. Denne oprindelige Bestyrelse er i Aarenes Løb undergaaet store Forandringer, og Forfatteren heraf er den eneste, som er tilbage

4 _ af den. Direktør J. SCHIØTT fratraadte allerede efter et Aars Forløb. Han var overanstrængt og svag, men vedblev at bevare usvækket Interesse for Foreningen lige til sin Død. I hans Sted indtraadte Tandlæge MADELUNG i Bestyrelsen. - I Sommeren 1909 døde en af vor Forenings bedste og trofasteste Støtter, Prof. E. CHR. HANSEN, hvem alle vi ældre Medlemmer mindes med Taknemmelighed. Han tog altid Del i vore Excursioner, hvor han med stor Elskværdighed og Beredvillighed belærte os og gav os værdifulde og grundige Oplysninger. Paa Grund af sin store Grundighed bevægede han sig altid langsomt og dannede, omgivet af en stor Kred s af stærkt interesserede Tilhørere, altid Bagtroppen paa vore Excursioner. Vi havde ham alle -kjær og saa op til ham med Højagtelse. - I Aarenes Løb er ogsaa D'Hrr. Mundkok FREITAG, Overretssagfører KNUDSEN og tilsidst Tandlæge MADELUNG udtraadte af Bestyrelsen. Vi maa særlig beklage Tabet af Hr. MADELUNG, der paa Grund af Flytning til Nakskov ikke mente at kunne vedblive at være i Bestyrel sen. Han var meget virksom og samlede i Egnen om Hiller ød en stor Kreds af ivrige Svampevenner. - Bestyrelsen bestaar nu af følgende 7 Medlemmer: Læge C. MUNDT (Formand), Skolebestyrer J. MELCHIOR (Kasserer), D'Hrr. Mag. sc. C. FERDINANDSEN og Mag. sc. 0. WINGE (Redaktører af Tidsskriftet), Frøken K. JENSEN, Overgartner J. N. RISUM og Cand. jur. K. MUNDT (Sekretær). Om Foreningens Virksomhed i de forløbne Aar skal jeg fatte mig i Korthed, da den jo er de fleste Medlemmer bekendt. Vore Excursioner, af hvilke der har været 4 a 5 hvert Aar, har været ba ade fornøjelige og belærende. Der har efterhaanden udviklet sig et godt og selskabeligt Samliv mellem Medlemmerne paa disse Ture, som derfor altid har staaet for mange af os som en fornøjelig Afslutning paa Sommerens Glæder. Den belærende Ledelse af Excursionerne besørgedes foruden af Formanden i de første Aar hovedsagelig af Professor HANSEN, senere af D'Hrr. FERDINANDSEN og WINGE. - Udstillingerne har saa godt som alle været afholdte i Zoologisk Have, som baade under JULIUS SCHIØTTS Direktion og under hans Efterfølger har vist os en Gæstfrihed, som. vi ikke noksom kan paaskønne, ligesom vi her skylder Overgartner RISUM stor Tak for det betydelige Arbejde, han og hans Assistenter altid har ydet ved Indsamling af Svampe. - Foruden i Zoologisk Have har der været afholdt et Par Udstillinger i Hillerød, og desuden et Par mindre Udstillinger i Forbindelse med Excursioner i Hareskovog Bagsværd-Pavillon. Endelig arrangeredes i 1912 i Forbindelse 4*

5 - 38- med den store Havebrugsudstilling i Kjøbenhavn en særdeles vellykket lille Svampeudstilling, for hvilken Foreningen havde den Glæde at erholde den store Sølvmedaille. - Foruden ved Exeursioner og Udstillinger har Foreningen virket ved Foredrag, dels af Bestyrelsens Medlemmer, dels af Andre (Lærer SEVERIN PETERSEN fra Sorø, Redaktør BULOW fra Lund og Ingeniør PHILIPSON). - Endelig har Foreningen for et Par Aar siden begyndt Udgivelsen af nærværende Medlemsblad, som jo er alle bekendt, og som sikkert, takket være D'Hrr. FERDINANDSEN og 'VINGE, der har paataget sig Redaktionen af det og udarbejder en fortræffelig Nøgle til Bestemmelse af Svampene, vil blive til stor Gavn, og som allerede har bidraget mægtigt til Forøgelse af Medlemsantallet. - Alt i alt tror jeg nok, man tør sige, at vor Forening i de Aar, den har virket, har udrettet en hel Del, og at det for største Delen skyldes den, at Interessen for Svampene blandt Publikum er betydelig større nu end fol' en halv Snes Aar siden. Man finder nu langt oftere end tidligere Svampesamlere vandrende omkring i Skovene med deres Kurve, og det er ikke længere som i gamle Dage, da man havde sine Champignons- og Boletus-Steder for sig selv. Nu bliver de, især i Kjøbenhavns Omegn, hurtigt opdagede, og man bliver ofte skuffet, naar man kommer til et saadant Sted, ved at opdage, at Andre er kommet en i Forkøbet. Men bortset fra den øjeblikkelige Skuffelse kan det jo ikke andet end glæde en uegennyttig Svampeven, at ogsaa Andre kan blive delagtige i Nydelsen af Svampene - saavel den materielle som den æsthetiske. - Jeg vil slutte med det velmente Ønske, at vor Forening fremdeles maa vokse, virke og udbrede Kundskab om vore Venner Svampene i stedse videre Kredse.

6 Giftig Rødblad (Entoloma liuidum). Ved ø. Winge. Den Svampeart, hvis Navn staar over disse Linier, er ret sjælden her i Danmark, men den for ekommer dog hist og her, mest paa Skovenge eller i mindre Lysninger i vore Skove. Dens Giftighed er velkendt af Mykologer og har ofte været skæbn esvanger i andre Lande, hvor den forekommer hyppi gt, paa Grund af Svampens Lighed me d Taage-Tragthat, Clitocybe nebularis. Om end disse to Svam pe har en Del tilfælle s, er der dog en tydelig Forskel paa Lam ellern e, idet disse hos Giftig R ødblad er gulligt ro safarvede og udrandede, medens de hos Taage-Tragthat er hvid gule og nedløbende paa Stokken. Kun en meget overfladisk Betragtning af dem muliggør en Forveksling. I August 1912 forefaldt et Forgiftningstilfælde i Frankrig, foraarsaget ved Entolo ma lioidum, men de 4-5 Ofre slap alle heldigt over Ka tas trofen. Følgende er et Uddrag af Dr. H. BRENoT's Meddelelse herom (Bull. Trim. d. 1. Soe. Mye. de France, Tome XXIX, pag. XXXV). Den 22nde August 1912 blev jeg kaldt til Familien D. i Dijon. Jeg erfar ede, at Manden, Konen, to Børn og en Pensionær, italiensk Arbejder, var Ofre for en Svampeforgiftning, idet de var blevet syge efter Nydelsen af en R et Svampe, som Hu sfruen i god Tro havde tilb eredt. Retten indeholdt to Svampearter, en; som havde en ro sa Farve, og en anden, som var graagul. Mængden af tilberedte Svampe var 1 Kilogram, og naar man undtager Sønnen, som kun ha vde spi st en ganske ringe Mængde, var dette Kilogram fortæret af de nævnte Personer. Hr. D. havde spist den største Mængde; den næststørste P ortion var sat tillivs af Pensionæren, en kraftig Fyr paa en Snes Aar; ogsaa H usets Frue havde taget godt for sig, medens hendes Datt er havde spist en mindre Mængde. Maaltidet havde fundet Sted Kl / 2 om Formiddagen. 1 1 /4

7 - 40 Time senere blev alle Deltagerne i Maaltidet overvældede af Slaphed, hvorfor hele Selskabet lagde sig til Hvile paa Senge og Sofaer. Efter et Kvarterstids Forløb gik Slapheden over til Kvalme og dermed følgende voldsomme Opkastninger, der efterfulgtes af en saadan Magtesløshed, at Patienterne kun formaaede at gøre de rent mekaniske Bevægelser, som Opkastningen tvang dem til. Til disse Symptomer føjede sig endnu en stærk Smerte i Lemmerne. Efter at Maven var fuldstændig tømt, led de angrebne de værste Kvaler. Brækningerne ledsagedes nu kun af Udtømninger af Mavesaft og var meget smertefulde. Denne Tilstand varede i hele tre Timer og holdt først op kort efter, at jeg havde givet de syge et ret stort Kvantum Kulpulver. Fra dette Øjeblik begyndte en Diarrhe, et Symptom, som jeg - dog ikke skal opholde mig ved, da den kunde skyldes den Omstændighed, at Patienterne før min Ankomst alle havde indtaget et Kvantum amerikansk Olie. Ingen af de syge sov om Natten. Kvalmen var vel ophørt, men de befandt sig særdeles ilde. De følgende Dage bedredes Patienterne noget; tilbage var kun en Modbydelighed for Mad samt nogen Træthed. Otte Dage efter Forgiftningen havde Familien D. genvundet Helbredet. Kun havde alle i den Grad faaet Afsky for Vin, at ingen rørte en Draabe før efter en hel Maaneds Forløb. Hr. D., som havde spist den største Mængde, blev mest syg; kun han fik Krampetilfælde. Han blev dog hurtigere restitueret end de øvrige, maaske fordi han ved Opkastningen udtømte Maven hurtigere og fuldstændigere end de andre. Under Forsøget paa at finde ud af, hvilken Svampeart, der var Aarsagen til Forgiftningen, skete Henvendelse til den Kone, som Fru D. havde købt Svampene af. Ved Købet havde Fru D. udtalt sin Betænkelighed ved at købe Svampe, som ikke var garanterede af Torve-Inspektørerne, men Konen havde dert.il svaret, at nu havde hun samlet og solgt Svampe i 20 Aar, saa hun havde lige saa god Forstand paa dem som Inspektørerne og behøvede ikke deres Garanti. Da Konen var fattig, købte Fru D. dem af hende - mest for at gøre en Velgerning. Da man bagefter meddelte Konen, hvilke Fataliteter hendes Uforsigtighed og Uforstand havde medført, var hun ganske uvillig til at give Underretninger, der kunde tjene til at opklare, hvilken Giftsvamp det drejede sig om. Kun ved et Tilfælde lykkedes det at konstatere, at det var Giftig Rødblad, Entoloma lioidum, I de samme Dage var der l I

8 nemlig stort Torvesalg i Hallerne i Dijon, og Kontrollen kasserede her en Kurvfuld Svampe, der bestod af -en Blanding af nævnte Svamp og Clitocybe nebularis. De kasserede Svampe bragtes for Fru D., der straks genkendte dem som den Slags, hun havde tilberedt. Den Formodning, man efter Fru D.'s Beskrivelse af Svampene forud ha vde faaet om, at det var Giftig R ødblad, der havde foraarsaget Forgiftningen, blev herved til Sikkerhed. l) Dr. BRENoT minder i sin Meddelelse til Slut om, at Trækul er en udmærket Modgift baade overfor giftige Alkaloider og andre Gifte. I pulveriseret Form kan det gives ind i ret store Doser, ude n at der er Fare for, at det skal gøre nogen Skade. - Det kunde naturligvis virke afskrækkende paa svampeinteresserede, at der fremdrages Forgiftningstilfælde. Der er dog ingen Grund til at indskrænke Nydelsen af Svampe, fordi der erindres om, at der findes giftige Arter iblandt, og fordi der sker Forgiftningstilfælde i Frankrig, hvor Svampe anvendes i langt større Udstrækning end her hjemme. Enhver kan lære spiselige, vilde Blomsterplanter at kende, saasom Syre, Skovsyre, Fandens Mælkebøtte og flere andre - for ikke at tale om de mange Bærsarter - og alle ved, at Brændenelder svider. Ved et selv maadeligt Kendskab til Svampene kan man lige saa vel gøre sig bekendt med de almindeligste af disse, dels saadanne, som har Værdi for Husholdningen og dels de faa farlige Arter, vi har her tillands. Blandt Svampene som blandt de grønne Planter er der langt flere spiselige og indifferente Arter, end der er giftige. l) Ved en mikro skopisk Under søgelse af Patienternes Maveindhold vilde man direk te have kunnet fastslaa den paagældende Giftsvamps Nærværelse ; den har letken delige, noget kantede Sporer. ø.w.

9 Sporespredningen hos Bladhatte og Poresvampe. Ved C. Ferdinandsen. (Fortsat.) Hvor stor en Sporemasse der kan afgives af en Svamp, afhænger af forskellige Faktorer: Af Svampens Art, dens Alder, Temperaturen og Luftfugtigheden etc.; ofte kan man faa et kendeligt Sporeaftryk paa saa kort en Tid som 1 Kvarter. Sporerne falder stadig, sædvanligvis Dage igennem; ved bestandig at flytte de Hatte, som er udlagt til Sporefældning. kan man overbevise sig om Spore ~aldets Varighed og Regelmæssighed. Foretager man det Eksperiment at hæve en af Hattene et par Cm. eller mere over Bordpladens Niveau, mister Sporeaftrykket sin smukke Regelmæssighed; de fine radierende Linier forsvinder, og Sporemassen viser sig som et uordentligt henkastet Pulver; Aarsagen hertil er let at indse, da Sporerne nu ikke mere falder lodret gennem stille Rum, men gribes og bortføres af tilfældige Luftstrømninger. Sporetal. BULLER har beregnet Antallet af producerede Sporer hos de tre almindelige og velkendte Arter, Psalliota campestris, Mark-Champignon, Coprinus comatus, Paryk-Blækhat og Polyporus squamosus, Skællet Poresvamp. - En Psalliota campestris med et Hattværsnit af 8 Cm. afgav sine Sporer i Løbet af 2 Døgn, hvorefter Papiret med Sporepulveret sænkedes ned i 100 Kubikcm. destilleret Vand; Sporerne blev omhyggeligt afvaskede og jævnt suspenderede i Vædsken, hvorefter det Antal Sporer, som fandtes i en Enhed af denne, blev.optalt under Mikroskopet ved Hjælp af et særligt Tælleapparat. Som Gennemsnit af en Række Prøver blev det samlede Sporeantal herved beregnet til 1800 Mill. - Ved Beregningen af Sporernes Antal hos Coprinus comaius anvendtes en mere direkte Methode end for Champignonens Vedkommende. Lamellerne hos Paryk-Blækhatten har nemlig den Egenskab, at de er. let spaltelige paa langs, altsaa efter Medianplanet, i to tynde Blade,

10 - 43- og heraf benyttede BULLER sig, idet han anbragte en saaledes halveret Lamel under Mikroskopet med den ba sidiebærende Flade opad. Ha n hlev herved i Stand til direkte at iagttage Basidierne med deres Spo rer. Ved Hjælp af et Tegneapparat fandt han nu, at Antallet af Basidier paa 1ltoo Mm. 2 var 34; da hver Basidie bærer 4 Sporer, blev det beregnet, at Antallet af Sporer paa 1 Mm. 2 var Det an vendte Frugtlegeme var meget velvoksent, idet Hatten maalte 12 Cm. i Højde og havde 214 Lameller, og hver Lamel havde paa sine to Sider en samlet sporebæ rende Overflade af 1800 Mm. 2 Ved en sim pel Ber egning kunde det nu fastslaas, at det tiln ærmede Antal af producerede Sporer for det betragtede Frugtlegem es Vedkommende belø b sig til 5000 Mill., altsaa 3 Gange saa mange som hos Champignone n. End videre beregned es, at de ovale Sporer, hvis gennemsnitlige Længde val' 12 1 / 2 Mikrom., vilde danne en Kæde paa c. 8 danske Mil, hvis de blev lagt med Enderne.mod hverandre - en Angivelse, som giver et gans ke godt Billede af deres enorme Mængde. Ome nd disse Tal kan forekomme svimlende nok, slaar de dog langtfra til, naar Tal en bliver om det Antal Sporer, der fre mbringes af de st ore P ores vampe. Som Undersøgelsesobjekt valgtes Polyporus squarnosus. Spore a ftry kket af denne ser naturligvis ganske anderledes ud end a f en Bladsvamp, idet det fremtræder som en talrig Mængde smaa Sporehob e, een for hver enk elt Pore i Hatten. En Cm. 2 af det Papir, hvorpaa Sporern e var nedfæld ede, blev nu omhyggeligt udskaaret, og ved Hjælp af den sa mme Methode, som omtaltes under Champignonen, blev det kon stateret, at der paa den ne Kvadratcen timeter var nedfældet omkring 44 MilJ. Sporer; da det undersøgte Frugtlegeme s Underflade maalte 250 Cm. 2 i Udstrækning, kun de den samled e Sum a f Sporer, som det formaa r at frembringe, ber egnes til 11,000 Mill. Dett e Frugtlegeme ind gik i en Gruppe, der groede paa et Træ og skyldte sin Oprindelse til det samme Mycelium, saa at den samlede Sporemængde, som dette ene Polqporus squamosus-individ aarlig frembringer, efter denne Beregning rnaatte over stige 50,000 Mill. Imidlertid er dette Tal sikkerlig for lavt ; thi BULLER lod kun sit Fo rsøgsobjekt fælde Sporer i 2--3 Dage, efter hvilken Tid det forekom ham, at Sporefældningsperioden var oph ørt; ved Ia gttagelse i Nature n kom han imidlertid til det Resultat, at den paagæld ende Svamp vedbliver at fælde Sporer - omend naturligvis med aftagende Styrke - i ca. 3 Uger, og ha n formener derfor, at et Individ af denne Svamp i mange

11 - 44- Tilfælde kan sætte indtil 100,000 Mill. Sporer i Frihed i een Vækstperiode. Betænker man, hvor faa Individer af Polyporus squamosus der hvert Aar udvikles, vil man kunne forstaa, hvor uendelig lille en Chance den enkelte Spore har for at havne paa et Sted, der frembyder Betingelser for Spiring og Videreudvikling. De høje Sporetal, hvis Cifre man vel ser, men hvis enorme Størrelse man ikke mægter at fatte, kulminerer dog først, naar Talen bliver om Sporetallet hos Bovista gigantea. Et Kæmpeeksemplar af denne Art skal kunne frembringe 7 Billioner Sporer eller lige saa mange som 4000 gode Champignoner. Hvis det samlede Antal Sporer af 3-4 saadanne Individer spirede, og hver især frembragte et Individ af Modersvampens Størrelse, vilde hele Europas Overflade Sommeren derpaa blive skjult af Kæmpe-Bovister.,l ~I Sporeskyer. Af det foregaaende vil man have set, at der frigøres en enorm Mængde Sporer fra store Basidiesvampes Frugtlegemer. Hos Støvboldene opfyldes hele Svampens Indre af en pulverformet Sporernasse, der ved mekanisk Paavirkning kan sættes i Frihed som en mørkfarvet Sky j idet h el e Beholdningen af Sporer paa een Gang frigøres, bliver Sporeskyen - trods den enkelte Spores mikroskopiske Lidenhed - synlig for det blotte øje. Anderledes hos de Svampe, hvormed vi her beskæftiger os, Bladhattene og Poresvampene j thi her sker ingen Ophobning af modne Sporer, og en momentan Masse-Frigørelse er som Følge deraf udelukket j de modne Sporer sættes i Frihed efterhaanden, en uafbrudt Sky af Sporer udgaar gennem Dage eller Uger, saa længe som nu Sparefældningen varer, fra Frugtlegemernes Underside. Men denne Sporesky er usynlig, den er ikke kompakt nok - og dog sætter f. Eks. en stor, moden Champignon i hvert Minut omkring 1 Mill. Sporer i Frihed! Kun i ganske enkelte Tilfælde har man set Sporeskyer udgaa fra Poresvampe. BULLER havde saaledes engang anbragt en Stamme med Frugtlegemer af Polyporus squamosus i et Væksthus for nærmere at studere deres Udvikling, og han tilsaa dem regelmæssigt hver Dag. En Morgen, da han kom ind i Væksthuset, forekom det ham, at man havde røget derinde - men ved nærmere at undersøge Sagen opdagede han, at "Røgen" kom fra Undersiden af Poresvampene. (Fortsættes.) il I~

12 Forenings-Meddelelser. Generalforsamling d. 27. Februar 1913 KI. 8 Aft. i Sas s' Selskabslokaler (Linnegade 25). 33 Medlemmer var tilstede. Til Dirigent valgtes fhv. Sagfører Thorup, som oplæste Dagsordenen. Formanden, Læge Mundt, aflagde Beretning om Aaret 1912, der kan betegnes som et særdeles godt Svampeaar. Til Formandens Beretning knyttede Magister Winge nogle Ord om Planen for Medlemsbladets andet Leveaar, Kassereren, Skolebestyrer Melchior, fremlagde Regnskabet, som godkendtes. Bestyrelsen genvalgtes. I Aarets Løb var Tandlæge Madelung p. G. af Fo rflyttelse efter egei Ønske udgaaet af Bestyrelsen og Cand. jur. Mundt indtraadt i hans Sted. - Som Suppleanter valgtes Boghandler Islin og Fru Traustedt. Boghandler Augu st Bang overtog atter Hvervet som Revisor. Det vedtoges eventuelt at holde en selskabelig Sammenkomst i Vinterens Løb. I Diskussionen herom deltog Cand. jur. Mundt, Boghandler Islin, Gartner Risum og Sagfører Thorup. Herefter hævede Dirigenten Generalforsamlingen. Udstilling i Zoologisk Have. Efter en af Bestyrelsen vedtagen Bestemmelse vil der i Fremtiden normalt ikke blive afholdt mere end een aarlig Udstilling, der til Gengæld gøres saa omfattende som muligt og strækkes ud over en længere Tid. I Efteraaret afholdtes denne Udstilling i Dagene fra d. 14de til d. 22de September; det havde voldt nogen Vanskelighed at skaffe Materiale paa Grund af Aarets Svampefattigdom, og enkelte Arter var kun Stede i faa Eksemplarer. Svampene indhøstedes paa tre Ekskursioner til Geel og Rude Skov, Bøndernes Hegn og Hareskoven; Ledelsen af Turene besørgedes som sædvanlig af Overgartner R i s u m. Fremlagt var følgende Arter: Thclephoraceae, Barksvampe. S t e r e u m. S. hirsutum; S. spadiceum, Clavariaceae, Køllesvampe. C lavar ia, K ø Il e s v a m p. C. abietina, Gran-K.; C. pistillaris, Stor K.

13 - 46 Hydnaceae, Pigsvampe. H y d n u m, P i g s va m p. Hydnum repandum, Alm. Pigsvamp. Polyporaceae, Poresvampe. Boletus, Rørhat. B. badius, Brunstokket R.; B. cyanescens)' B. edulis, Spiselig R; B. eleqans, Lærke-R.; B. felleus, Galde-R; B. lividus/ B. luridus, Indigo-R.; B. scaber, Rufodet R.; B. subtomentosus, Filtet R Daedalea, La b yri n t s v a rn p. D. gibbosa, Bøgens L.; D. quereina, Egens L. Merul i us, Aare sv am p. M. lacrumans, Hussvamp. p o l yp or u s, P or esv a m p. P. adastue. Sveden P.; P. betulinus, Birkens P.; P. eaesius / P. [rondosus; P. odoratus, Vellugtende P.; P. radiatus, Ellens P.; P. radicip erda, Rodfordærver-P.; P. irabeus ; P. velutinus, Fløjls-P.; P. oersicolor, Forskelligfarvet P. Agaricaceae, Bladhatte. Amanita, Fluesvamp. A. Mappa, Kugleknoldet F.; A. muscaria, Rød F.; A. phalloides, Løgknoldet F.; A. pantherina, Panther-F. ; A. porphyria, Porphyr-F.; A. rubescens, Perle-F. ; A. vaginata, Kam-F. A r P.1 i Il a r i a, R i n g h a t. A. mellea, Honningsvamp. Cantharellus, Vin ge svamp. C. aurantiacus, Orange-V.; O. cibarius, Spiselig V. C l i t o c y b e, T r a g t h a t. C. qiloa / C. laccata, Ametyst-T.; C. fu mosa)' C. geotropa, Stor T.; C. ino ersa; C. nebulosa, Taage T.; C. odora, Anis-T. C ollyb i a, F l ad h a t. C. confiuens, Knippe-F.; C. distorta / C. maculata, Plettet F.; C. platyphylla, Bredbladet F. j C. radieata, Pælerod-F.; C. velutipes, Fløjlsfodet F. Coprinus, Blækhat. C. atramentarius, Alm. B. C o r t i n a r i u s, S l ø r h a t. C. cin namomeus, Kanelfarvet S.; C. elatior, Høj S.; C. saturninus, Violetbrun S. E n t o lom a, R ø d b l ad. E. rhodopolium, Skov -R. Gomphidius, Slimslør. G. qlutinosue, Graa S. He b el o m a, T aarebla d. H. crustuliniforme, Alm. T. H y p h o loma, S vov Ih a t. H. cascum ; H. [asciculare, Knippe-S.; H. laerymabundum, Grædende S.; H. sublat eritium, R~dgul S. Inocybe, Trævlehat. 1. geophila, Hvid T. Lactarius, Mælkehat. L. blennius, Draabeplettet M.; ' L. deliciosus, Velsmagende M.; L. mitissimus, Mild M.; L. pallidus, Bleg M.; L. rufus, Rødbrun M. ; L. subdulcis / L. torminosus, Skægget M.; L. turpis ; L. zonarius. Lepiota, Parasolhat. L. amianthina; L. aspera; L. crlstata; L. prqcera, Høj P. j L. rhacodes, Rhabarber-P. "L i m aciu m, Sneglehat. L. pusiulaturn, Mørkprikket S. Marasmius, Bruskhat. Jf. peronatus, Bestøvlet B. Mycena, Huesvamp. M. qalericulata, Alm. H.j M. pura. P axi 11 u s, N e t b l a d h a t. P. atrotomentosue, Sortfiltet N.; P. involutus, Alm. N.

14 - 47- Ph o l i o t a, S k æ l h a t. P. aurea, Gylden S.; P. mutabilis, Foranderlig S.; P. squarrosa, Krumskællet S. Pleurotus, 0stersha t. P. ostreatus, Alm. 0. Pl u t e u s, Skærmhat. P. ceroinus, Sodfarvet S. Psalliota, Champignon. P. auqus ta, Prægtig C.;.P. aroeneis, Ager-C.; P. campestris, Mark C. P s a t y r e 11a, S t r i b e h a t. P. disseminata, Tæthobet S. R u s s u l a, S k ø r h a t. R. chamaeleontina, Foranderlig S.; R. cyanoxantha, Blaagraa S.; R. delica, Delikat S.; R. emetica, Giftig S. ; R. fellea ; R. qraminicolor, Græsgrøn S.; R. lepida; R. lut ea ; R. nigricans, Sor t S.; R. ochroleuca ; R. olioaseens ; R. oesca; R. xerampelina. S tro p h a r i a, Bredb lad. S. ærug inosa, Spanskgrøn B. T r i c h o lom a, R i d d e r h a t. T. album, Hvid R. ; T. flavobrunneum; T. rutilans, Purpur R;; T. virgatum, St ribet R. Gasteromycetes, Bugsvampe. G e ast e r, S tjernebold. G. pectinatus. L y c o p e r d o n, S t ø v b o l d. L. Bovista, Kæmpe S. ; L. echinaium, Pindsvin-Si : L. qemmatum, Krystal-S.; L. py1'iforme, P æreformet S.; L. saccatuni. Phallus! Stinksvamp. P. caninus, Liden S.; P. impudicus, Alm. S. S cleroderma, Bruskbold. S. aurantium, Alm. B. Ascomycetes, Sæksvampe. P e z j z a, B æ g e r s v a m p. P. leporina, Hareør e-b. ; P. radiculata, Rod-B. X y 1a r i a, S t ø d s v a m p. X. poly morpha. C. F. For sk elligt. Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medl emmer faar gratis tilsendt, h vad der er ud givet i Indtrædelsesaaret. Det tidli gere udkomne kan erholde s til en Pris af 2 5 0re pr. Hefte af "Meddelelserne" og 30 0re pr. Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, ca nd. jur K. Mun d t, Gl. Konge vej 100, Kbhvn. Hertil bedes ogsa a ind sendt Reklamationer i Anle dning af eventuelle Forsendelsesfejl. Champignon-Mycelium. Der er netop i disse Dage hjemkommen fra Paris en Sending Mycelium. Sorten er udval gt og bærer Navnet " Le Pasteur". Den besidder den Fordel at vær e mod standsdygtig mod T emperatursvingning er og rigtb ærende. Da Myceliet desuden er drevet frem under Iagttagelsen af alle Forholdsregler mod skadelige Sygdomme og un der videns kabelig Kontrol, er det' gara nteret absolut rent og fri for Kim, der kan hidføre de blandt Svampedyrkere frygtede Champignon Sygdomme. - Et tidligere foreta get Forsøg med denne Sort i Carlsberg Laborato riums Kælde r gav paa tr e Kvad ralmeter næ sten 15 Kilogr am gode, faste Champignons. Champignon-Myceliet overlades Forening ens Medlemmer ti! en Pris af 60 0re pr. Portion, svar ende til een Kvadratmeter Gødningsoverflade, + Porto. Man henvende sig skriftligt til Mag. scient. 0. Winge, Carlsberg Laboratorium, Valby, Kbhvn.

15 48 - Raad til Champignondyrkere. Sørg for, at Gødningen er passende fugtig og gæret! Lad ikke Lufttemperaturen i' Dyrkningsrummet synke under 10 Cels.! Hold Luften fugtig, men frisk! Vand Bedene med salpeterholdigt Vand (c. 7 Gr. pr. Liter) den første Tid, efter at Bedene er tildækket med Jord! Dæk de Huller med Jord, som danner sig i Beddets Overflade ved Plukningen! Opgiv ikke Haabet, fordi Svampene lader vente paa sig!. Vil man undgaa, at Svampene kommer frem i Klynger, som gør Plukningen vanskelig, er det heldigt c. 20 Dage efter Mycelium-Plantningen, før Bedene dækkes med Jord, at ælte og sønderdele Gødningen med Hænderne et Stykke ned i Overfladen og atter gengive Bedet sin tidligere Form. Svampene kommer da frem jævnt spredt over Beddets Flade, men Høsten forsinkes et Par Uger derved. Det Mycelium, som erholdes gennem Foreningen, er det unødvendigt atter at udtage af Gødningen, efter at det har slaaet an, da Myceliet er absolut frit for Sygdomme. Følg iøvrigt den i dette Skrift tidligere (1912) givne Anvisning paa Champignondyrkning! Medlemmer, som ønsker Svampe bestemt og Oplysninger om deres Spiselighed. kan indsende deres Fund til en af Redaktørerne. Svampene sendes bedst pr. Post, indpakkede i Papæske el. lign. og dækkede af Mos. Flytning bedes tilmeldt Formanden, Læge C. M u n d t, Gammel Kongevej 100, København, der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingent er saavel for inden- som for udenlandske Medlemmer 2 Kroner. Redaktionens Adresse: Mag. scient C. F e r d i n a n d s e n, Botanisk Museum, Gothersgade, Kbhvn. og Mag. scient ø. W in ge, Carlsberg Laboratorium, Valby, Kbhvn. - Hertil bedes indsendt Bidrag til "Meddelelserne". Smaa Notitser. Sommerens Svampe. Modsætning til viste Juni og Juli Maaned kun ringe Nedbør og deraf fulgte, at kun faa Svampe saas i vore Skove - navnlig i Henseende til Individrigdommen. Hyppigst i Juni Maaned var Hypholoma [asciculare (Knippe-Svovlhat), Pholiota mutabilis (Foranderlig Skælhat), Russula cyanoxantha (Blaagraa Skørhat), R. heterophylla, Pluieus ceroinus (Sodet Skærmhat) og i Maanedens Slutning Phallus impudicus (Stinksvampen). I Juli saas endvidere ofte Collybia dryophila (Løv-Fladhat) og C. radicata (Pælerod-Fladhat). August Maaned var regnfuld, og Svampene blev dermed talrigere, men for dem, der søgte spiselige Arter, var Resultatet oftest ringe. Hist og her kunde man finde nogle faa Carithareller (Cantharellus cibarius) og en Del Elledans-Bruskhat (Marasmius oreadesi, men Boletus-Arterne

16 - 49- var endnu sjældne. Af uspiselige Arter var navnlig Collybia confluens, Clitocybe in fundibuliformis, L entinus conchatus -og de foran nævnte almindeli ge, og Poresvarnpene paa Træ stødene dannede Frugtlegemer. Septemb er blev en Del rigere paa Spisesvampe, og efter fugtige Perioder var der Dage, hvor Skovbunden var ret broget af Svamp efloret. Da der imidlertid i Maanedens Slutning endnu ikke havde vist sig nogen særl ig Rigdom, kan det siges, at 1913 bliver et middelmaadigt Svampeaar. ø. w. Champignon-Priser i de parisiske Haller. For at give en Ide om, til hvilke Priser man køber de dyrkede Champignons i Paris' Torvehaller, hidsæ tter vi eksempelvis Kursen for Maj Maaned Som Følge af den intense Dyrkning i de underjordi ske Huler, der ikke berøres af Aarstidernes Temperatursvingninger, er Kursen nogenlunde ens hele Aaret rundt. Champignon erne. sorteres allerede ved Plukningen i 3-4 Kvaliteter efter Størrelse, Farve, Fasthed og hele Udseendet, og selvfølgelig svinger Priserne herefter ikke saa lidt. Dato Fra ncs pr. 100 Kilogram Højst Lavest Middel Francs pr. 100 Kilogram Dato I Højst La vest I Middel Det fremgaar, at de bedste Champignons sjældent koster over 200 Francs (= c. 145 Kroner) pr. 100 Kilo. Ved Detail-Salget i Butikerne er Svampene dog selvfølgelig dyrere. Russiske Spisesvampe. Den berømte Naturforsker P a 11 a s berører 1) i et af sine Arbejder om Ruslands Naturforhold Svampene og nævner, hvilke Arter man, ham bekendt, spiser i Rusland. Ihvorvel det kun er et ringe Antal, der opregnes, kan det dog have Interesse at se, hvilke Svampe Menigmand anvendte i Rusland allerede for halvandet Hundred Aar siden. P a 11 a s skriver, at man spiser næsten alle Arter og selv saadanne Individer, som er overmodne og ormstukne. Den røde Fluesvamp eller 1) Ifølge : La culture des Champignons comestibles, pag. 175, 1913.

17 - 50- Svampe, som enten lugter af Gødning eller er for smaa og tyndkødede til, at de indeholder nogen næ vneværdig Føde, er de enes te, man ikke anvender. Folk kender nøjagt ig Arterne, og hver har sin Benævne lse. Russerne spiser mange Svampe, som man i Almindelighed betragter som giftige. De koger dem blot i Vand med lidt Salt i. P a Il a s nævner Psalliota arveneis. Ager-Champignon (russisk: gronzo); P. campestris, Mark-Champignon (russisk: grib); Russula integra, Skørhat (russ isk: volini); R. jragilis (russisk: opionka) ; L actarius deliciosus, Velsmagende Mælkehat, Riske (russisk: rijik); L epiota procera, Stor Pa rasolhat (russisk: skripitza); Cortina rias cinnamomeus, Brungul Slørhat (russisk : volyanka); Coprinus nyctemerusj Boletus scaber, Rufodet Rør hat (russisk: mas lenik); B. luteus, Gul Rørhat (russisk: beres ovik); B. bovinus, Grovporet Rørhat (russi sk: borovok eller korovik); Clavaria coralloides, Koral-Grensvamp; Gymnosp01'angiurn juniperinum, Enens Bævrerust og Morchella esculenta, Spiselig Morkel. ø.w. Svampene i Husholdningen.. Kød-Budding. Til Middagen smager en Buddin g af god Fars, lavet af enten Kalve- eller Svinekød, gan ske udmærket, naar Farsen nedlæ gges lagvis i Formen med Svampe, kogt i Smør og Citronsaft ; dette bru ges til at afbage Melet i til Saucen. Det skal være en lys, jævn Sauce, lieret med et Par Æggeblommer og tillavet med Vin, stødt, hvid Peber, Salt og ubetydeligt Sukker. Til at spæde det afbagte Mel med til Saucen afkoges Sener og Ben fra Kødet, som er anvendt til Farsen; eller man bruger opløste Maggi-Tætninger. Kød-Rand med Svampe. I Midten af den kogte, vendte Kød-Rand anr ettes de kogte Svampe i en Sauce som til ovenstaaende Kød-Budding. Butterdejssnitter garnerer Kanten af Buddingen og Randen. Tomat og Røræg med hakkede Svampe paa Smørrebrød. De hakkede eller smaatskaarne Svampe koges i lidt Smør; dette. bliver i Gryden l hvori den piskede Æggemasse hældes. Røræggene tillaves som ellers, afkøles og lægges i en Stribe henover Smørrebrødet, dækket med raa Tomatskiver. End videre kan man til Smørrebrød benytte: Roastbeef med brunede Svampe og Løg'. Smukke, tyndtskaarne Skiver af den røde Steg belægges med sprøde, brune Løgskiver, stegt paa Panden sammen med ituskaarne eller groft hakk ede Svampe. Baade Stegen og de sammen brunede Svampe og Løg maa til Brug paa Smørrebrød selvfølgelig være kolde. Frøken JENSEN.

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com Svampejagt. Naar Skovrnosset drikker den høstmilde Regn, mens krogrygget Bonden hjemkjører, og Køerne staar bag de piggede Hegn med Dryp i de hængende Ører, da stiger af Kilden, hvor Hindene gaar, en Nymfe

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

HEFTE 2 AAR 1916. ø. WINOE. REQAKTION: c. FERDINANDSEN INDHOLD: Om Giftsvampe.

HEFTE 2 AAR 1916. ø. WINOE. REQAKTION: c. FERDINANDSEN INDHOLD: Om Giftsvampe. HEFTE 2 AAR 1916 REQAKTION: c. FERDINANDSEN ø. WINOE c. MUNDT: INDHOLD: Om Giftsvampe. Pag. 11 JAKOB E. LANGE: En sjælden Fluesvamp (Amanita junquillea Quel.),,,, 15 Forenings-Meddelelser.......................................

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Tjekliste over spisesvampe

Tjekliste over spisesvampe Tjekliste over spisesvampe Juli 2010 Internetudgave Tjeklisterne til brug ved kontrol omfatter lister over svampe, som betragtes som spiselige svampe til kommerciel anvendelse. Listen er udarbejdet på

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Hvor var kartoflen i renæssancen?

Hvor var kartoflen i renæssancen? Hvor var kartoflen i renæssancen? I renæssancen blev der sjældent spist kartofler. Kartoflen kom først til Europa i renæssancen, efter at Columbus opdagede Amerika, men man spiste den ikke. Den blev betragtet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016

Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Smørrebrød Mandag 31. oktober 2016 Rullepølse Rugbrødet smøres og salatbladet 1 stk. Salatblad lægges på i toppen. Rullepølsen 4-5 sk. Rullepølse lægges på brødet start med to skiver 2 sk. Sky på højre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Hvordan og hvor må jeg samle?

Hvordan og hvor må jeg samle? Hvordan og hvor må jeg samle? Det er vigtigt at man har en grundlæggende viden om hvordan man samler, så man ikke overhøster eller på anden måde beskadiger naturen, hvis det bliver gjort rigtigt kan det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.

SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100. SVAMPE SVAMPE SVAMPE (FUNGI) ER EN STOR GRUPPE AF ORGANISMER, DER BÅDE HAR TRÆK FÆLLES MED DYR OG PLANTER, MEN ER SAMLET I ET SELVSTÆNDIGT RIGE. BLANDT DE 100.000 KENDTE ARTER ER MANGE VIGTIGE NEDBRYDERE

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Urtefrikadeller på bål

Urtefrikadeller på bål Urtefrikadeller på bål 1 kg hakket oksekød (el. hakket kalv/flæsk) 3 æg 1,5 dl havregryn 3 løg 1,5 dl hakkede urter 1,5 spsk. groft salt friskkværnet peber Tag evt. handsker på og bland farsen godt med

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE

SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE SUPPEBAR DET ER IKKE BAR SUPPE VELKOMMEN TIL EN HELT NY OPLEVELSE MED OSCAR SUPPEBAR ASPARGESSUPPE 90 g OSCAR Aspargessuppe, granulat OSCAR INTRODUCERER NU BEGREBET SUPPEBAR, HVOR DU MED FORSKELLIGE SUPPER

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Madens historier Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Frugter og grønsager Ruth og Rasmus er på besøg hos Ruths mormor. De sidder i haven og spiser rugbrødsmadder. Ruths mormor serverer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

REDAKTION: INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus

REDAKTION: INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus HEFTE 2 c. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1915 ø. WINOE INDHOLD: Pag. C. FERDINANDSEN : Et Tilfælde af Kohæsion hos Boletus jelleus Fr............. 115 JAKOB E. LANGE: Boletus purpureus Fr 117 Forenings-Meddelelser

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere