Af vor Forenings Historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af vor Forenings Historie."

Transkript

1

2 Af vor Forenings Historie. Af C. Mundt. Davor Forening nu har arbejdet i 8 Aar, og da Medlemst allet, som i November 1906, da Foreningen var 1 Aar gammel, var 153, nu er over 350, kunde det maaske interessere flere af vore Medlemmer at faa lidt at vide om dens Oprindelse og dens Virksomhed i de første Aar. Hvem, der er den egentlige Stifter af Foreningen, er van skeligt a t sige, da flere Kræfter har virket sammen til dens Dannelse. Forfatt eren heraf havde ganske vist i mange Aar gaaet og syslet me d Sva mpene og' per sonlig havt megen Glæde deraf, ligesom jeg ogsaa efter fatti g Evne havde søgt at udbrede Kend skab til dem i vide re Kredse uden egentlig at hav e havt synderlig Held i denne Bestræb else. Jeg udgav i "1887 en Bog om spiselige og giftige Svampe, som, skjøndt den efter Forholdene var billig, just ikke kunde glæde sig ved nogen stor Afsætning. - Da der nu i Eftera aret 1905 var et særdeles rigt Svampeflor, fik jeg et ualmindeligt stærkt Anfald af min aarligt recidiverende Svampebegejstring, og jeg spek ulerede stærkt paa, om der dog.ikke kunde gjøres noget for at gjør e andre Mennesker her til Lands dela gtige i den store Glæde, jeg selv i mange Aar havde havt ved at sysle med Svampene, og for at lære dem ikke blot at spise Svampe, men ogsaa i det Hele at stifte Bekendtskab med dem, saa at de kunde blive om muligt lige saa populære som de højere P lanter, for hvilke der dog alt id har været en Del Interesse blandt Publikum. - Da der netop i de Dage var en udmærket smuk Georgineudstilling i Zoologisk Have, henvendte jeg mig til Direktør J. SCHIØTT for at foreslaa ham at lade denne Udstilling afløses af en Svampendstilling. - Jeg kom her til den rette Mand. Han gik strax med Begejstring ind paa Tanken, og med den ham egne livfulde Energi og Dygtighed fik han hurtigt vakt Interesse for Sagen. Der blev 4 PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 - 36 stødt i Trompeten i alle Blade, saa at Publikum formelig blev bombarderet med Svampeartikler. En Expedition under Ledelse af Overgartner RISUM og flere andre blev udsendt i Skovene i Kjøbenhavns Omegn for at indsamle Svampe, og da der ogsaa fra hele Landet kom mangfoldige værdifulde Sendinger, lykkedes det os at faa arrangeret en meget righoldig og interessant Udstilling. Samtidig inviteredes Pressens Mænd til en flot Frokost i Haven, hvor der af materielle Nydelser blandt andet serveredes en Svarnperet, og hvor Direktør SCHIØTT i et aandfuldt og humoristisk Foredrag slog til Lyd for Svampene, som herefter fik en velvillig Omtale i Pressen. Derved, og ved at der i de følgende Dage, medens Udstillingen bestod, serveredes Svamperetter i Havens Restaurant, blev Sagen populær, og Sejren var vundet. Hvad jeg saaledes i 18 Aar havde gaaet stille og sværmet for, men ikke kunnet bringe videre end til fromme Ønsker, var nu ved JULIUS SCHIØTTS Energi blevet gennemført i Løbet af 14 Dage. Der var blevet vakt en Stemning iblandt Publikum, og det gjaldt at benytte denne Stemning. I saa Henseende kom en Artikel af Tandlæge MADELUNG i "Dannebrog" overordentlig belejligt. - Hr. MADELUNG, der havde bidraget væsentligt til Udstillingen ved flere værdifulde Sendinger, slog i denne Artikel til Lyd for Dannelsen af en Forening af Svampeinteresserede, og han er saaledes den, der først har undfanget Ideen. Direktør SCHIØTT, som læste Artiklen, greb straks Tanken med Begejstring og satte sig i Forbindelse med Hr. MADELUNG og med mig. Der blev da sammenkaldt et Møde af Svampeinteresserede i Zoologisk Have den 1. Oktober Paa dette Møde blev man snart enig om at danne en Forening med det Formaal "at udbrede Kendskab til Svampene samt at lære Befolkningen at benytte dem som Fødemiddel og nøje kende de spiselige Arter fra de giftige"; kun om Foreningens Navn var der nogen Discussion. Det af nogle tilstedeværende foreslaaede korte og velklingende Navn "Danmarks Svampeforening" blev af Flertallet forkastet som formentlig altfor indbydende for Folkevittigheden. - Til Medlemmer af Bestyrelsen valgtes Professor EMIL CHRISTIAN HANSEN, Direktør JULIUS SCHIØTT,. Kg!. Mundkok FREITAG, Overretssagfører KNUDSEN i Vejle og Læge C. MUNDT. Til Suppleanter valgtes D'Hrr, Tandlæge MADELUNG. og Apotheker BORN. - Paa et senere Bestyrelsesmøde valgtes Læge C. MUNDT til Formand og Direktør J. SCHIØTT til Kasserer. Denne oprindelige Bestyrelse er i Aarenes Løb undergaaet store Forandringer, og Forfatteren heraf er den eneste, som er tilbage

4 _ af den. Direktør J. SCHIØTT fratraadte allerede efter et Aars Forløb. Han var overanstrængt og svag, men vedblev at bevare usvækket Interesse for Foreningen lige til sin Død. I hans Sted indtraadte Tandlæge MADELUNG i Bestyrelsen. - I Sommeren 1909 døde en af vor Forenings bedste og trofasteste Støtter, Prof. E. CHR. HANSEN, hvem alle vi ældre Medlemmer mindes med Taknemmelighed. Han tog altid Del i vore Excursioner, hvor han med stor Elskværdighed og Beredvillighed belærte os og gav os værdifulde og grundige Oplysninger. Paa Grund af sin store Grundighed bevægede han sig altid langsomt og dannede, omgivet af en stor Kred s af stærkt interesserede Tilhørere, altid Bagtroppen paa vore Excursioner. Vi havde ham alle -kjær og saa op til ham med Højagtelse. - I Aarenes Løb er ogsaa D'Hrr. Mundkok FREITAG, Overretssagfører KNUDSEN og tilsidst Tandlæge MADELUNG udtraadte af Bestyrelsen. Vi maa særlig beklage Tabet af Hr. MADELUNG, der paa Grund af Flytning til Nakskov ikke mente at kunne vedblive at være i Bestyrel sen. Han var meget virksom og samlede i Egnen om Hiller ød en stor Kreds af ivrige Svampevenner. - Bestyrelsen bestaar nu af følgende 7 Medlemmer: Læge C. MUNDT (Formand), Skolebestyrer J. MELCHIOR (Kasserer), D'Hrr. Mag. sc. C. FERDINANDSEN og Mag. sc. 0. WINGE (Redaktører af Tidsskriftet), Frøken K. JENSEN, Overgartner J. N. RISUM og Cand. jur. K. MUNDT (Sekretær). Om Foreningens Virksomhed i de forløbne Aar skal jeg fatte mig i Korthed, da den jo er de fleste Medlemmer bekendt. Vore Excursioner, af hvilke der har været 4 a 5 hvert Aar, har været ba ade fornøjelige og belærende. Der har efterhaanden udviklet sig et godt og selskabeligt Samliv mellem Medlemmerne paa disse Ture, som derfor altid har staaet for mange af os som en fornøjelig Afslutning paa Sommerens Glæder. Den belærende Ledelse af Excursionerne besørgedes foruden af Formanden i de første Aar hovedsagelig af Professor HANSEN, senere af D'Hrr. FERDINANDSEN og WINGE. - Udstillingerne har saa godt som alle været afholdte i Zoologisk Have, som baade under JULIUS SCHIØTTS Direktion og under hans Efterfølger har vist os en Gæstfrihed, som. vi ikke noksom kan paaskønne, ligesom vi her skylder Overgartner RISUM stor Tak for det betydelige Arbejde, han og hans Assistenter altid har ydet ved Indsamling af Svampe. - Foruden i Zoologisk Have har der været afholdt et Par Udstillinger i Hillerød, og desuden et Par mindre Udstillinger i Forbindelse med Excursioner i Hareskovog Bagsværd-Pavillon. Endelig arrangeredes i 1912 i Forbindelse 4*

5 - 38- med den store Havebrugsudstilling i Kjøbenhavn en særdeles vellykket lille Svampeudstilling, for hvilken Foreningen havde den Glæde at erholde den store Sølvmedaille. - Foruden ved Exeursioner og Udstillinger har Foreningen virket ved Foredrag, dels af Bestyrelsens Medlemmer, dels af Andre (Lærer SEVERIN PETERSEN fra Sorø, Redaktør BULOW fra Lund og Ingeniør PHILIPSON). - Endelig har Foreningen for et Par Aar siden begyndt Udgivelsen af nærværende Medlemsblad, som jo er alle bekendt, og som sikkert, takket være D'Hrr. FERDINANDSEN og 'VINGE, der har paataget sig Redaktionen af det og udarbejder en fortræffelig Nøgle til Bestemmelse af Svampene, vil blive til stor Gavn, og som allerede har bidraget mægtigt til Forøgelse af Medlemsantallet. - Alt i alt tror jeg nok, man tør sige, at vor Forening i de Aar, den har virket, har udrettet en hel Del, og at det for største Delen skyldes den, at Interessen for Svampene blandt Publikum er betydelig større nu end fol' en halv Snes Aar siden. Man finder nu langt oftere end tidligere Svampesamlere vandrende omkring i Skovene med deres Kurve, og det er ikke længere som i gamle Dage, da man havde sine Champignons- og Boletus-Steder for sig selv. Nu bliver de, især i Kjøbenhavns Omegn, hurtigt opdagede, og man bliver ofte skuffet, naar man kommer til et saadant Sted, ved at opdage, at Andre er kommet en i Forkøbet. Men bortset fra den øjeblikkelige Skuffelse kan det jo ikke andet end glæde en uegennyttig Svampeven, at ogsaa Andre kan blive delagtige i Nydelsen af Svampene - saavel den materielle som den æsthetiske. - Jeg vil slutte med det velmente Ønske, at vor Forening fremdeles maa vokse, virke og udbrede Kundskab om vore Venner Svampene i stedse videre Kredse.

6 Giftig Rødblad (Entoloma liuidum). Ved ø. Winge. Den Svampeart, hvis Navn staar over disse Linier, er ret sjælden her i Danmark, men den for ekommer dog hist og her, mest paa Skovenge eller i mindre Lysninger i vore Skove. Dens Giftighed er velkendt af Mykologer og har ofte været skæbn esvanger i andre Lande, hvor den forekommer hyppi gt, paa Grund af Svampens Lighed me d Taage-Tragthat, Clitocybe nebularis. Om end disse to Svam pe har en Del tilfælle s, er der dog en tydelig Forskel paa Lam ellern e, idet disse hos Giftig R ødblad er gulligt ro safarvede og udrandede, medens de hos Taage-Tragthat er hvid gule og nedløbende paa Stokken. Kun en meget overfladisk Betragtning af dem muliggør en Forveksling. I August 1912 forefaldt et Forgiftningstilfælde i Frankrig, foraarsaget ved Entolo ma lioidum, men de 4-5 Ofre slap alle heldigt over Ka tas trofen. Følgende er et Uddrag af Dr. H. BRENoT's Meddelelse herom (Bull. Trim. d. 1. Soe. Mye. de France, Tome XXIX, pag. XXXV). Den 22nde August 1912 blev jeg kaldt til Familien D. i Dijon. Jeg erfar ede, at Manden, Konen, to Børn og en Pensionær, italiensk Arbejder, var Ofre for en Svampeforgiftning, idet de var blevet syge efter Nydelsen af en R et Svampe, som Hu sfruen i god Tro havde tilb eredt. Retten indeholdt to Svampearter, en; som havde en ro sa Farve, og en anden, som var graagul. Mængden af tilberedte Svampe var 1 Kilogram, og naar man undtager Sønnen, som kun ha vde spi st en ganske ringe Mængde, var dette Kilogram fortæret af de nævnte Personer. Hr. D. havde spist den største Mængde; den næststørste P ortion var sat tillivs af Pensionæren, en kraftig Fyr paa en Snes Aar; ogsaa H usets Frue havde taget godt for sig, medens hendes Datt er havde spist en mindre Mængde. Maaltidet havde fundet Sted Kl / 2 om Formiddagen. 1 1 /4

7 - 40 Time senere blev alle Deltagerne i Maaltidet overvældede af Slaphed, hvorfor hele Selskabet lagde sig til Hvile paa Senge og Sofaer. Efter et Kvarterstids Forløb gik Slapheden over til Kvalme og dermed følgende voldsomme Opkastninger, der efterfulgtes af en saadan Magtesløshed, at Patienterne kun formaaede at gøre de rent mekaniske Bevægelser, som Opkastningen tvang dem til. Til disse Symptomer føjede sig endnu en stærk Smerte i Lemmerne. Efter at Maven var fuldstændig tømt, led de angrebne de værste Kvaler. Brækningerne ledsagedes nu kun af Udtømninger af Mavesaft og var meget smertefulde. Denne Tilstand varede i hele tre Timer og holdt først op kort efter, at jeg havde givet de syge et ret stort Kvantum Kulpulver. Fra dette Øjeblik begyndte en Diarrhe, et Symptom, som jeg - dog ikke skal opholde mig ved, da den kunde skyldes den Omstændighed, at Patienterne før min Ankomst alle havde indtaget et Kvantum amerikansk Olie. Ingen af de syge sov om Natten. Kvalmen var vel ophørt, men de befandt sig særdeles ilde. De følgende Dage bedredes Patienterne noget; tilbage var kun en Modbydelighed for Mad samt nogen Træthed. Otte Dage efter Forgiftningen havde Familien D. genvundet Helbredet. Kun havde alle i den Grad faaet Afsky for Vin, at ingen rørte en Draabe før efter en hel Maaneds Forløb. Hr. D., som havde spist den største Mængde, blev mest syg; kun han fik Krampetilfælde. Han blev dog hurtigere restitueret end de øvrige, maaske fordi han ved Opkastningen udtømte Maven hurtigere og fuldstændigere end de andre. Under Forsøget paa at finde ud af, hvilken Svampeart, der var Aarsagen til Forgiftningen, skete Henvendelse til den Kone, som Fru D. havde købt Svampene af. Ved Købet havde Fru D. udtalt sin Betænkelighed ved at købe Svampe, som ikke var garanterede af Torve-Inspektørerne, men Konen havde dert.il svaret, at nu havde hun samlet og solgt Svampe i 20 Aar, saa hun havde lige saa god Forstand paa dem som Inspektørerne og behøvede ikke deres Garanti. Da Konen var fattig, købte Fru D. dem af hende - mest for at gøre en Velgerning. Da man bagefter meddelte Konen, hvilke Fataliteter hendes Uforsigtighed og Uforstand havde medført, var hun ganske uvillig til at give Underretninger, der kunde tjene til at opklare, hvilken Giftsvamp det drejede sig om. Kun ved et Tilfælde lykkedes det at konstatere, at det var Giftig Rødblad, Entoloma lioidum, I de samme Dage var der l I

8 nemlig stort Torvesalg i Hallerne i Dijon, og Kontrollen kasserede her en Kurvfuld Svampe, der bestod af -en Blanding af nævnte Svamp og Clitocybe nebularis. De kasserede Svampe bragtes for Fru D., der straks genkendte dem som den Slags, hun havde tilberedt. Den Formodning, man efter Fru D.'s Beskrivelse af Svampene forud ha vde faaet om, at det var Giftig R ødblad, der havde foraarsaget Forgiftningen, blev herved til Sikkerhed. l) Dr. BRENoT minder i sin Meddelelse til Slut om, at Trækul er en udmærket Modgift baade overfor giftige Alkaloider og andre Gifte. I pulveriseret Form kan det gives ind i ret store Doser, ude n at der er Fare for, at det skal gøre nogen Skade. - Det kunde naturligvis virke afskrækkende paa svampeinteresserede, at der fremdrages Forgiftningstilfælde. Der er dog ingen Grund til at indskrænke Nydelsen af Svampe, fordi der erindres om, at der findes giftige Arter iblandt, og fordi der sker Forgiftningstilfælde i Frankrig, hvor Svampe anvendes i langt større Udstrækning end her hjemme. Enhver kan lære spiselige, vilde Blomsterplanter at kende, saasom Syre, Skovsyre, Fandens Mælkebøtte og flere andre - for ikke at tale om de mange Bærsarter - og alle ved, at Brændenelder svider. Ved et selv maadeligt Kendskab til Svampene kan man lige saa vel gøre sig bekendt med de almindeligste af disse, dels saadanne, som har Værdi for Husholdningen og dels de faa farlige Arter, vi har her tillands. Blandt Svampene som blandt de grønne Planter er der langt flere spiselige og indifferente Arter, end der er giftige. l) Ved en mikro skopisk Under søgelse af Patienternes Maveindhold vilde man direk te have kunnet fastslaa den paagældende Giftsvamps Nærværelse ; den har letken delige, noget kantede Sporer. ø.w.

9 Sporespredningen hos Bladhatte og Poresvampe. Ved C. Ferdinandsen. (Fortsat.) Hvor stor en Sporemasse der kan afgives af en Svamp, afhænger af forskellige Faktorer: Af Svampens Art, dens Alder, Temperaturen og Luftfugtigheden etc.; ofte kan man faa et kendeligt Sporeaftryk paa saa kort en Tid som 1 Kvarter. Sporerne falder stadig, sædvanligvis Dage igennem; ved bestandig at flytte de Hatte, som er udlagt til Sporefældning. kan man overbevise sig om Spore ~aldets Varighed og Regelmæssighed. Foretager man det Eksperiment at hæve en af Hattene et par Cm. eller mere over Bordpladens Niveau, mister Sporeaftrykket sin smukke Regelmæssighed; de fine radierende Linier forsvinder, og Sporemassen viser sig som et uordentligt henkastet Pulver; Aarsagen hertil er let at indse, da Sporerne nu ikke mere falder lodret gennem stille Rum, men gribes og bortføres af tilfældige Luftstrømninger. Sporetal. BULLER har beregnet Antallet af producerede Sporer hos de tre almindelige og velkendte Arter, Psalliota campestris, Mark-Champignon, Coprinus comatus, Paryk-Blækhat og Polyporus squamosus, Skællet Poresvamp. - En Psalliota campestris med et Hattværsnit af 8 Cm. afgav sine Sporer i Løbet af 2 Døgn, hvorefter Papiret med Sporepulveret sænkedes ned i 100 Kubikcm. destilleret Vand; Sporerne blev omhyggeligt afvaskede og jævnt suspenderede i Vædsken, hvorefter det Antal Sporer, som fandtes i en Enhed af denne, blev.optalt under Mikroskopet ved Hjælp af et særligt Tælleapparat. Som Gennemsnit af en Række Prøver blev det samlede Sporeantal herved beregnet til 1800 Mill. - Ved Beregningen af Sporernes Antal hos Coprinus comaius anvendtes en mere direkte Methode end for Champignonens Vedkommende. Lamellerne hos Paryk-Blækhatten har nemlig den Egenskab, at de er. let spaltelige paa langs, altsaa efter Medianplanet, i to tynde Blade,

10 - 43- og heraf benyttede BULLER sig, idet han anbragte en saaledes halveret Lamel under Mikroskopet med den ba sidiebærende Flade opad. Ha n hlev herved i Stand til direkte at iagttage Basidierne med deres Spo rer. Ved Hjælp af et Tegneapparat fandt han nu, at Antallet af Basidier paa 1ltoo Mm. 2 var 34; da hver Basidie bærer 4 Sporer, blev det beregnet, at Antallet af Sporer paa 1 Mm. 2 var Det an vendte Frugtlegeme var meget velvoksent, idet Hatten maalte 12 Cm. i Højde og havde 214 Lameller, og hver Lamel havde paa sine to Sider en samlet sporebæ rende Overflade af 1800 Mm. 2 Ved en sim pel Ber egning kunde det nu fastslaas, at det tiln ærmede Antal af producerede Sporer for det betragtede Frugtlegem es Vedkommende belø b sig til 5000 Mill., altsaa 3 Gange saa mange som hos Champignone n. End videre beregned es, at de ovale Sporer, hvis gennemsnitlige Længde val' 12 1 / 2 Mikrom., vilde danne en Kæde paa c. 8 danske Mil, hvis de blev lagt med Enderne.mod hverandre - en Angivelse, som giver et gans ke godt Billede af deres enorme Mængde. Ome nd disse Tal kan forekomme svimlende nok, slaar de dog langtfra til, naar Tal en bliver om det Antal Sporer, der fre mbringes af de st ore P ores vampe. Som Undersøgelsesobjekt valgtes Polyporus squarnosus. Spore a ftry kket af denne ser naturligvis ganske anderledes ud end a f en Bladsvamp, idet det fremtræder som en talrig Mængde smaa Sporehob e, een for hver enk elt Pore i Hatten. En Cm. 2 af det Papir, hvorpaa Sporern e var nedfæld ede, blev nu omhyggeligt udskaaret, og ved Hjælp af den sa mme Methode, som omtaltes under Champignonen, blev det kon stateret, at der paa den ne Kvadratcen timeter var nedfældet omkring 44 MilJ. Sporer; da det undersøgte Frugtlegeme s Underflade maalte 250 Cm. 2 i Udstrækning, kun de den samled e Sum a f Sporer, som det formaa r at frembringe, ber egnes til 11,000 Mill. Dett e Frugtlegeme ind gik i en Gruppe, der groede paa et Træ og skyldte sin Oprindelse til det samme Mycelium, saa at den samlede Sporemængde, som dette ene Polqporus squamosus-individ aarlig frembringer, efter denne Beregning rnaatte over stige 50,000 Mill. Imidlertid er dette Tal sikkerlig for lavt ; thi BULLER lod kun sit Fo rsøgsobjekt fælde Sporer i 2--3 Dage, efter hvilken Tid det forekom ham, at Sporefældningsperioden var oph ørt; ved Ia gttagelse i Nature n kom han imidlertid til det Resultat, at den paagæld ende Svamp vedbliver at fælde Sporer - omend naturligvis med aftagende Styrke - i ca. 3 Uger, og ha n formener derfor, at et Individ af denne Svamp i mange

11 - 44- Tilfælde kan sætte indtil 100,000 Mill. Sporer i Frihed i een Vækstperiode. Betænker man, hvor faa Individer af Polyporus squamosus der hvert Aar udvikles, vil man kunne forstaa, hvor uendelig lille en Chance den enkelte Spore har for at havne paa et Sted, der frembyder Betingelser for Spiring og Videreudvikling. De høje Sporetal, hvis Cifre man vel ser, men hvis enorme Størrelse man ikke mægter at fatte, kulminerer dog først, naar Talen bliver om Sporetallet hos Bovista gigantea. Et Kæmpeeksemplar af denne Art skal kunne frembringe 7 Billioner Sporer eller lige saa mange som 4000 gode Champignoner. Hvis det samlede Antal Sporer af 3-4 saadanne Individer spirede, og hver især frembragte et Individ af Modersvampens Størrelse, vilde hele Europas Overflade Sommeren derpaa blive skjult af Kæmpe-Bovister.,l ~I Sporeskyer. Af det foregaaende vil man have set, at der frigøres en enorm Mængde Sporer fra store Basidiesvampes Frugtlegemer. Hos Støvboldene opfyldes hele Svampens Indre af en pulverformet Sporernasse, der ved mekanisk Paavirkning kan sættes i Frihed som en mørkfarvet Sky j idet h el e Beholdningen af Sporer paa een Gang frigøres, bliver Sporeskyen - trods den enkelte Spores mikroskopiske Lidenhed - synlig for det blotte øje. Anderledes hos de Svampe, hvormed vi her beskæftiger os, Bladhattene og Poresvampene j thi her sker ingen Ophobning af modne Sporer, og en momentan Masse-Frigørelse er som Følge deraf udelukket j de modne Sporer sættes i Frihed efterhaanden, en uafbrudt Sky af Sporer udgaar gennem Dage eller Uger, saa længe som nu Sparefældningen varer, fra Frugtlegemernes Underside. Men denne Sporesky er usynlig, den er ikke kompakt nok - og dog sætter f. Eks. en stor, moden Champignon i hvert Minut omkring 1 Mill. Sporer i Frihed! Kun i ganske enkelte Tilfælde har man set Sporeskyer udgaa fra Poresvampe. BULLER havde saaledes engang anbragt en Stamme med Frugtlegemer af Polyporus squamosus i et Væksthus for nærmere at studere deres Udvikling, og han tilsaa dem regelmæssigt hver Dag. En Morgen, da han kom ind i Væksthuset, forekom det ham, at man havde røget derinde - men ved nærmere at undersøge Sagen opdagede han, at "Røgen" kom fra Undersiden af Poresvampene. (Fortsættes.) il I~

12 Forenings-Meddelelser. Generalforsamling d. 27. Februar 1913 KI. 8 Aft. i Sas s' Selskabslokaler (Linnegade 25). 33 Medlemmer var tilstede. Til Dirigent valgtes fhv. Sagfører Thorup, som oplæste Dagsordenen. Formanden, Læge Mundt, aflagde Beretning om Aaret 1912, der kan betegnes som et særdeles godt Svampeaar. Til Formandens Beretning knyttede Magister Winge nogle Ord om Planen for Medlemsbladets andet Leveaar, Kassereren, Skolebestyrer Melchior, fremlagde Regnskabet, som godkendtes. Bestyrelsen genvalgtes. I Aarets Løb var Tandlæge Madelung p. G. af Fo rflyttelse efter egei Ønske udgaaet af Bestyrelsen og Cand. jur. Mundt indtraadt i hans Sted. - Som Suppleanter valgtes Boghandler Islin og Fru Traustedt. Boghandler Augu st Bang overtog atter Hvervet som Revisor. Det vedtoges eventuelt at holde en selskabelig Sammenkomst i Vinterens Løb. I Diskussionen herom deltog Cand. jur. Mundt, Boghandler Islin, Gartner Risum og Sagfører Thorup. Herefter hævede Dirigenten Generalforsamlingen. Udstilling i Zoologisk Have. Efter en af Bestyrelsen vedtagen Bestemmelse vil der i Fremtiden normalt ikke blive afholdt mere end een aarlig Udstilling, der til Gengæld gøres saa omfattende som muligt og strækkes ud over en længere Tid. I Efteraaret afholdtes denne Udstilling i Dagene fra d. 14de til d. 22de September; det havde voldt nogen Vanskelighed at skaffe Materiale paa Grund af Aarets Svampefattigdom, og enkelte Arter var kun Stede i faa Eksemplarer. Svampene indhøstedes paa tre Ekskursioner til Geel og Rude Skov, Bøndernes Hegn og Hareskoven; Ledelsen af Turene besørgedes som sædvanlig af Overgartner R i s u m. Fremlagt var følgende Arter: Thclephoraceae, Barksvampe. S t e r e u m. S. hirsutum; S. spadiceum, Clavariaceae, Køllesvampe. C lavar ia, K ø Il e s v a m p. C. abietina, Gran-K.; C. pistillaris, Stor K.

13 - 46 Hydnaceae, Pigsvampe. H y d n u m, P i g s va m p. Hydnum repandum, Alm. Pigsvamp. Polyporaceae, Poresvampe. Boletus, Rørhat. B. badius, Brunstokket R.; B. cyanescens)' B. edulis, Spiselig R; B. eleqans, Lærke-R.; B. felleus, Galde-R; B. lividus/ B. luridus, Indigo-R.; B. scaber, Rufodet R.; B. subtomentosus, Filtet R Daedalea, La b yri n t s v a rn p. D. gibbosa, Bøgens L.; D. quereina, Egens L. Merul i us, Aare sv am p. M. lacrumans, Hussvamp. p o l yp or u s, P or esv a m p. P. adastue. Sveden P.; P. betulinus, Birkens P.; P. eaesius / P. [rondosus; P. odoratus, Vellugtende P.; P. radiatus, Ellens P.; P. radicip erda, Rodfordærver-P.; P. irabeus ; P. velutinus, Fløjls-P.; P. oersicolor, Forskelligfarvet P. Agaricaceae, Bladhatte. Amanita, Fluesvamp. A. Mappa, Kugleknoldet F.; A. muscaria, Rød F.; A. phalloides, Løgknoldet F.; A. pantherina, Panther-F. ; A. porphyria, Porphyr-F.; A. rubescens, Perle-F. ; A. vaginata, Kam-F. A r P.1 i Il a r i a, R i n g h a t. A. mellea, Honningsvamp. Cantharellus, Vin ge svamp. C. aurantiacus, Orange-V.; O. cibarius, Spiselig V. C l i t o c y b e, T r a g t h a t. C. qiloa / C. laccata, Ametyst-T.; C. fu mosa)' C. geotropa, Stor T.; C. ino ersa; C. nebulosa, Taage T.; C. odora, Anis-T. C ollyb i a, F l ad h a t. C. confiuens, Knippe-F.; C. distorta / C. maculata, Plettet F.; C. platyphylla, Bredbladet F. j C. radieata, Pælerod-F.; C. velutipes, Fløjlsfodet F. Coprinus, Blækhat. C. atramentarius, Alm. B. C o r t i n a r i u s, S l ø r h a t. C. cin namomeus, Kanelfarvet S.; C. elatior, Høj S.; C. saturninus, Violetbrun S. E n t o lom a, R ø d b l ad. E. rhodopolium, Skov -R. Gomphidius, Slimslør. G. qlutinosue, Graa S. He b el o m a, T aarebla d. H. crustuliniforme, Alm. T. H y p h o loma, S vov Ih a t. H. cascum ; H. [asciculare, Knippe-S.; H. laerymabundum, Grædende S.; H. sublat eritium, R~dgul S. Inocybe, Trævlehat. 1. geophila, Hvid T. Lactarius, Mælkehat. L. blennius, Draabeplettet M.; ' L. deliciosus, Velsmagende M.; L. mitissimus, Mild M.; L. pallidus, Bleg M.; L. rufus, Rødbrun M. ; L. subdulcis / L. torminosus, Skægget M.; L. turpis ; L. zonarius. Lepiota, Parasolhat. L. amianthina; L. aspera; L. crlstata; L. prqcera, Høj P. j L. rhacodes, Rhabarber-P. "L i m aciu m, Sneglehat. L. pusiulaturn, Mørkprikket S. Marasmius, Bruskhat. Jf. peronatus, Bestøvlet B. Mycena, Huesvamp. M. qalericulata, Alm. H.j M. pura. P axi 11 u s, N e t b l a d h a t. P. atrotomentosue, Sortfiltet N.; P. involutus, Alm. N.

14 - 47- Ph o l i o t a, S k æ l h a t. P. aurea, Gylden S.; P. mutabilis, Foranderlig S.; P. squarrosa, Krumskællet S. Pleurotus, 0stersha t. P. ostreatus, Alm. 0. Pl u t e u s, Skærmhat. P. ceroinus, Sodfarvet S. Psalliota, Champignon. P. auqus ta, Prægtig C.;.P. aroeneis, Ager-C.; P. campestris, Mark C. P s a t y r e 11a, S t r i b e h a t. P. disseminata, Tæthobet S. R u s s u l a, S k ø r h a t. R. chamaeleontina, Foranderlig S.; R. cyanoxantha, Blaagraa S.; R. delica, Delikat S.; R. emetica, Giftig S. ; R. fellea ; R. qraminicolor, Græsgrøn S.; R. lepida; R. lut ea ; R. nigricans, Sor t S.; R. ochroleuca ; R. olioaseens ; R. oesca; R. xerampelina. S tro p h a r i a, Bredb lad. S. ærug inosa, Spanskgrøn B. T r i c h o lom a, R i d d e r h a t. T. album, Hvid R. ; T. flavobrunneum; T. rutilans, Purpur R;; T. virgatum, St ribet R. Gasteromycetes, Bugsvampe. G e ast e r, S tjernebold. G. pectinatus. L y c o p e r d o n, S t ø v b o l d. L. Bovista, Kæmpe S. ; L. echinaium, Pindsvin-Si : L. qemmatum, Krystal-S.; L. py1'iforme, P æreformet S.; L. saccatuni. Phallus! Stinksvamp. P. caninus, Liden S.; P. impudicus, Alm. S. S cleroderma, Bruskbold. S. aurantium, Alm. B. Ascomycetes, Sæksvampe. P e z j z a, B æ g e r s v a m p. P. leporina, Hareør e-b. ; P. radiculata, Rod-B. X y 1a r i a, S t ø d s v a m p. X. poly morpha. C. F. For sk elligt. Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medl emmer faar gratis tilsendt, h vad der er ud givet i Indtrædelsesaaret. Det tidli gere udkomne kan erholde s til en Pris af 2 5 0re pr. Hefte af "Meddelelserne" og 30 0re pr. Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, ca nd. jur K. Mun d t, Gl. Konge vej 100, Kbhvn. Hertil bedes ogsa a ind sendt Reklamationer i Anle dning af eventuelle Forsendelsesfejl. Champignon-Mycelium. Der er netop i disse Dage hjemkommen fra Paris en Sending Mycelium. Sorten er udval gt og bærer Navnet " Le Pasteur". Den besidder den Fordel at vær e mod standsdygtig mod T emperatursvingning er og rigtb ærende. Da Myceliet desuden er drevet frem under Iagttagelsen af alle Forholdsregler mod skadelige Sygdomme og un der videns kabelig Kontrol, er det' gara nteret absolut rent og fri for Kim, der kan hidføre de blandt Svampedyrkere frygtede Champignon Sygdomme. - Et tidligere foreta get Forsøg med denne Sort i Carlsberg Laborato riums Kælde r gav paa tr e Kvad ralmeter næ sten 15 Kilogr am gode, faste Champignons. Champignon-Myceliet overlades Forening ens Medlemmer ti! en Pris af 60 0re pr. Portion, svar ende til een Kvadratmeter Gødningsoverflade, + Porto. Man henvende sig skriftligt til Mag. scient. 0. Winge, Carlsberg Laboratorium, Valby, Kbhvn.

15 48 - Raad til Champignondyrkere. Sørg for, at Gødningen er passende fugtig og gæret! Lad ikke Lufttemperaturen i' Dyrkningsrummet synke under 10 Cels.! Hold Luften fugtig, men frisk! Vand Bedene med salpeterholdigt Vand (c. 7 Gr. pr. Liter) den første Tid, efter at Bedene er tildækket med Jord! Dæk de Huller med Jord, som danner sig i Beddets Overflade ved Plukningen! Opgiv ikke Haabet, fordi Svampene lader vente paa sig!. Vil man undgaa, at Svampene kommer frem i Klynger, som gør Plukningen vanskelig, er det heldigt c. 20 Dage efter Mycelium-Plantningen, før Bedene dækkes med Jord, at ælte og sønderdele Gødningen med Hænderne et Stykke ned i Overfladen og atter gengive Bedet sin tidligere Form. Svampene kommer da frem jævnt spredt over Beddets Flade, men Høsten forsinkes et Par Uger derved. Det Mycelium, som erholdes gennem Foreningen, er det unødvendigt atter at udtage af Gødningen, efter at det har slaaet an, da Myceliet er absolut frit for Sygdomme. Følg iøvrigt den i dette Skrift tidligere (1912) givne Anvisning paa Champignondyrkning! Medlemmer, som ønsker Svampe bestemt og Oplysninger om deres Spiselighed. kan indsende deres Fund til en af Redaktørerne. Svampene sendes bedst pr. Post, indpakkede i Papæske el. lign. og dækkede af Mos. Flytning bedes tilmeldt Formanden, Læge C. M u n d t, Gammel Kongevej 100, København, der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingent er saavel for inden- som for udenlandske Medlemmer 2 Kroner. Redaktionens Adresse: Mag. scient C. F e r d i n a n d s e n, Botanisk Museum, Gothersgade, Kbhvn. og Mag. scient ø. W in ge, Carlsberg Laboratorium, Valby, Kbhvn. - Hertil bedes indsendt Bidrag til "Meddelelserne". Smaa Notitser. Sommerens Svampe. Modsætning til viste Juni og Juli Maaned kun ringe Nedbør og deraf fulgte, at kun faa Svampe saas i vore Skove - navnlig i Henseende til Individrigdommen. Hyppigst i Juni Maaned var Hypholoma [asciculare (Knippe-Svovlhat), Pholiota mutabilis (Foranderlig Skælhat), Russula cyanoxantha (Blaagraa Skørhat), R. heterophylla, Pluieus ceroinus (Sodet Skærmhat) og i Maanedens Slutning Phallus impudicus (Stinksvampen). I Juli saas endvidere ofte Collybia dryophila (Løv-Fladhat) og C. radicata (Pælerod-Fladhat). August Maaned var regnfuld, og Svampene blev dermed talrigere, men for dem, der søgte spiselige Arter, var Resultatet oftest ringe. Hist og her kunde man finde nogle faa Carithareller (Cantharellus cibarius) og en Del Elledans-Bruskhat (Marasmius oreadesi, men Boletus-Arterne

16 - 49- var endnu sjældne. Af uspiselige Arter var navnlig Collybia confluens, Clitocybe in fundibuliformis, L entinus conchatus -og de foran nævnte almindeli ge, og Poresvarnpene paa Træ stødene dannede Frugtlegemer. Septemb er blev en Del rigere paa Spisesvampe, og efter fugtige Perioder var der Dage, hvor Skovbunden var ret broget af Svamp efloret. Da der imidlertid i Maanedens Slutning endnu ikke havde vist sig nogen særl ig Rigdom, kan det siges, at 1913 bliver et middelmaadigt Svampeaar. ø. w. Champignon-Priser i de parisiske Haller. For at give en Ide om, til hvilke Priser man køber de dyrkede Champignons i Paris' Torvehaller, hidsæ tter vi eksempelvis Kursen for Maj Maaned Som Følge af den intense Dyrkning i de underjordi ske Huler, der ikke berøres af Aarstidernes Temperatursvingninger, er Kursen nogenlunde ens hele Aaret rundt. Champignon erne. sorteres allerede ved Plukningen i 3-4 Kvaliteter efter Størrelse, Farve, Fasthed og hele Udseendet, og selvfølgelig svinger Priserne herefter ikke saa lidt. Dato Fra ncs pr. 100 Kilogram Højst Lavest Middel Francs pr. 100 Kilogram Dato I Højst La vest I Middel Det fremgaar, at de bedste Champignons sjældent koster over 200 Francs (= c. 145 Kroner) pr. 100 Kilo. Ved Detail-Salget i Butikerne er Svampene dog selvfølgelig dyrere. Russiske Spisesvampe. Den berømte Naturforsker P a 11 a s berører 1) i et af sine Arbejder om Ruslands Naturforhold Svampene og nævner, hvilke Arter man, ham bekendt, spiser i Rusland. Ihvorvel det kun er et ringe Antal, der opregnes, kan det dog have Interesse at se, hvilke Svampe Menigmand anvendte i Rusland allerede for halvandet Hundred Aar siden. P a 11 a s skriver, at man spiser næsten alle Arter og selv saadanne Individer, som er overmodne og ormstukne. Den røde Fluesvamp eller 1) Ifølge : La culture des Champignons comestibles, pag. 175, 1913.

17 - 50- Svampe, som enten lugter af Gødning eller er for smaa og tyndkødede til, at de indeholder nogen næ vneværdig Føde, er de enes te, man ikke anvender. Folk kender nøjagt ig Arterne, og hver har sin Benævne lse. Russerne spiser mange Svampe, som man i Almindelighed betragter som giftige. De koger dem blot i Vand med lidt Salt i. P a Il a s nævner Psalliota arveneis. Ager-Champignon (russisk: gronzo); P. campestris, Mark-Champignon (russisk: grib); Russula integra, Skørhat (russ isk: volini); R. jragilis (russisk: opionka) ; L actarius deliciosus, Velsmagende Mælkehat, Riske (russisk: rijik); L epiota procera, Stor Pa rasolhat (russisk: skripitza); Cortina rias cinnamomeus, Brungul Slørhat (russisk : volyanka); Coprinus nyctemerusj Boletus scaber, Rufodet Rør hat (russisk: mas lenik); B. luteus, Gul Rørhat (russisk: beres ovik); B. bovinus, Grovporet Rørhat (russi sk: borovok eller korovik); Clavaria coralloides, Koral-Grensvamp; Gymnosp01'angiurn juniperinum, Enens Bævrerust og Morchella esculenta, Spiselig Morkel. ø.w. Svampene i Husholdningen.. Kød-Budding. Til Middagen smager en Buddin g af god Fars, lavet af enten Kalve- eller Svinekød, gan ske udmærket, naar Farsen nedlæ gges lagvis i Formen med Svampe, kogt i Smør og Citronsaft ; dette bru ges til at afbage Melet i til Saucen. Det skal være en lys, jævn Sauce, lieret med et Par Æggeblommer og tillavet med Vin, stødt, hvid Peber, Salt og ubetydeligt Sukker. Til at spæde det afbagte Mel med til Saucen afkoges Sener og Ben fra Kødet, som er anvendt til Farsen; eller man bruger opløste Maggi-Tætninger. Kød-Rand med Svampe. I Midten af den kogte, vendte Kød-Rand anr ettes de kogte Svampe i en Sauce som til ovenstaaende Kød-Budding. Butterdejssnitter garnerer Kanten af Buddingen og Randen. Tomat og Røræg med hakkede Svampe paa Smørrebrød. De hakkede eller smaatskaarne Svampe koges i lidt Smør; dette. bliver i Gryden l hvori den piskede Æggemasse hældes. Røræggene tillaves som ellers, afkøles og lægges i en Stribe henover Smørrebrødet, dækket med raa Tomatskiver. End videre kan man til Smørrebrød benytte: Roastbeef med brunede Svampe og Løg'. Smukke, tyndtskaarne Skiver af den røde Steg belægges med sprøde, brune Løgskiver, stegt paa Panden sammen med ituskaarne eller groft hakk ede Svampe. Baade Stegen og de sammen brunede Svampe og Løg maa til Brug paa Smørrebrød selvfølgelig være kolde. Frøken JENSEN.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com g6.~.. I Anledning af Læge C. MUNDT's 7S-A'ars Fødselsdag. Den 6. Januar 1919 bliver vor Forenings Formand og Med -stifter,

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Svampe i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Svampe i skolehaven

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 34. ÅRGANG. NR. 3. OKTOBER 1998. ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Leverpostej onderland 10056 W

Leverpostej onderland 10056 W Leverpostej Trylleri med leverpostej Martin Ib har tryllet lækre opskrifter frem med Tulip Foodservice leverpostej Mad med sjæl, ærlighed og overraskelser Martin Ib er uddannet tjener og kok med udmærkelsen,

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere